תחת השובכה הפוריאב הליפתה :"ריסא תקנא"
יצאנה ןוטלשה

למואב רודית תידוהי

ט"משת ,דק יניס
תורעהה אלל ספדנ


:רמאמה ןכות
ןינמ רדעהב תליפת - תרגסמה תייעב
"העושת ןתונה" - הנידמהו תוכלמה םולשל הליפתה
יצאנה ןוטלשה תחת הפוריאב ורבוחש תוליפת

.האושב ורבוחש תוליפת לע הריקס :תיצמת

העושת ןתונה ,תוכלמה םולשל הלפת ,האושב הליפת :חתפמ תולימ

תורכומ ,ומצע רובע ,הקוצמב אצמנה םדאה וא ,הלוחה ידי לע תרמאנה הליפתה לש היתולוגס
,לבוסה לש ובלמ תואצויה תוליפתה ,תידוהיה תרוסמה יפ לע .וניתובא ימי זאמ תודהיב בטיה
,ךכ םושמ .םירחא ידי לע ורובע תורמאנה ולאמ המכו המכ יפ תויביטקפא תויהל תורומא
רמאיהל תינחלופ היצמיטיגל ןהל הקינעמ איהו ולא תוליפתה לש ןתרימא תודהיה תדדועמ
.ולוכ רוביצל הליפתה תסחייתמ םהב םירקמב רוביצב

"ריסאה תקנא" וניניכש תוליפתה ןתוא ,ליעל ראותמה גוסה ןמ תוליפתב ןד ונינפלש רמאמה
.יצאנה ןוטלשה תחת ויח רשא ,םידוהי ידי לע השובכה הפוריאב ורמאנו ורבחתנש םושמ
רדעהב תוליפת םויק תייעבב חתפנ ,ורמאנ ןהב תורגסמל ןהו ןמצע תוליפתל ןה סחייתמ וננויד
תויעבב תדקמתמ הינשה ונתייגוס .םישולשה תונש לש הינמרגב דוע התלעש הייעב ,ןינמ
תוצרא עשתב ("העושת ןתונה") הנידמהו תוכלמה םולשל הליפתה לש התרימאב תורושקה
תונשב הליפתל שדקומ רמאמה לש ןורחאה וקלח .יטסישאפ וא יצאנ ןוטלש תחת ויהש
תוליפתלו - הנחמבו וטג רדעהב ,וטגב - םיבצמ השולשב הליפת םויק תויעבל המחלמה
.םזיצאנה לוע תחת ובתכנש תודחוימה

ןיב ןוזיאה רסוח תייעבב ונלקתנ ,רמאמב תונודינה תויגוסה תעברא רוריבל ונשגינש תעב
,הליפתה הרמאנ ןהב תורגסמל סחייתמה רמוחה עפש .ונתושרל םידמועה םינושה תורוקמה
ןפקיהמ עבונ הז רוסחמ .תוילארבילה תוליהקל סחייתמה רמוחב רומחה רוסחמה דגנכ לוקש
תורשפאה רדעהמו 40 -הו 30 -ה תונשב הפוריא ברעמב ולא תוליהק ברימ לש םצמוצמה
ונתייגוסב ןוידב .םייחב רבכ םניא בורל רשא וז הפוקתמ םילארביל םיגיהנמ םע חחושל
ונאש םיתעל ונשגרה ,יצאנה ןוטלשה תחת הפוריאב תודחוימ תוליפתב תקסועה וז ,הנורחאה
תווהמה דבלב תורופס תוליפת ונידיב תואצמנ .םייקה תא רשאמ רסחה תא רתוי םידעתמ
ורשפא אל רשא תוביסנב ורבוחש תודחוימ תוליפת לש םוצע שוגל ןוחרקה הצק קר יאדווב
.ללכ תויגוציי ןניא טקלל ונחלצה ןכאש תוליפתה תעשתש ,עבונ ןאכמ .םיאבה תורודל ןרמשל
.האושה תוערואמל תיתד הבוגת לש דחא גוסל תודעכ ןאכ ןתוא איבהל ןוכנל וניאר ,םרב

ןינמ רדעהב תליפת - תרגסמה תייעב
דחא יוטיב ,תוליפתה ורמאנ ןהב תורגסמב רושק האושה תפוקתב הליפתה תייגוס לש דחא ןפ
הנושארל תנתונ וז היעב .ןינמ רדעהב רוביצב הליפתה לש המויק תלאש איה תרגסמה תייעבל
םייפרגומדה םייונישהמ האצותכ תרצונו םישולשה תונש לש הינמרגב היתותוא תא
.ישילשה ךיירב תוידוהיה תוליהקה ךותב םישחרתמה

,תולודגה םירעב ררוגתה הינמרג ידוהימ שילשכ ,ןוטלשל רלטיה הלע הב הנשה ,1933 תנשב
הנמתסה הנשה תליחתב רבכ .םירפכבו תונטק םירעב - שילשו ,ינוניב לדוגב םירעב - שילש
םיילכלכה םיצחלהמ האצותכ הקזוח וז המגמ .הינמרגב ידוהיה רוביצה לצא הריגהה תמגמ
ישעמל רתויב םיפושחה .הנש התוא לירפאב 1 -ה לש ילכלכה םרחל וולתנש םייטילופהו
תונטקה םירעב וררוגתהש םידוהיה ףלא םיששו האמ םתוא ויה ילכלכה לושינלו רורטה
הדמעש וזכ ,יתליהק דעס לש תשבוגמ תכרעמב עייתסהל ולכי אל הלא םידוהי .םירפכבו
ןמ םיבר םידוהי ורהנ םדקומ בלשב רבכ ,ןכמ האצותכ .תולודגה םירעב םהיחא לש םתושרל
יזיפו ינחור דעס ןתמב ועייס רשא ,תודסוממ תוידוהי תוליהק ולעפ ןהבש םירעה לא םירפכה
רקיעב םעפה ךא ,תידוהיה היסולכואה הטעמתנ ינוניב לדוגב םירעב תוליהקב םג .דחאכ
.הינמרג תולובגל ץוחמ לא הריגהמ האצותכ

העגפ ,הנושארבו שארב ?תוידוהיה תוליהקה לש יתדה ןדוקפית לע הריגהה העיפשה דציכ
תוליהקה יבגל ןוכנ רבדה .רידס ןינמ םייקל תונטקה תוליהקה לש ןתלוכיב הריגהה
תונש עצמאב רבכ .תחאכ תוילארבילהו תושרופה תויסכודותרואה ,תויסכודותרואה
תויחנה תרבוח הרבוח ךכמ האצותכו םיניינמה תייעבל םתעד תא הינמרג ינבר ונתנ םישולשה
םינבר ידיב התשענ תרבוחה תכירע ."ןינמ אלל תליהקל הליפת רדס :ןינמ ןיא" תרתוכה תחת
תרימשל דוגיא"הו ןיימ נ"ע טרופקנרפמ "תידרחה תודהיה ינינע ןעמל ישפוחה דוגיאה"מ
1938 תנשב האצי תרבוחה לש תפסונ הרודהמ .(םייהנמ) "ןדאבב הרותל הנמאנה תודהיה
הדבועה ףא לע .םינושה םיזוחמב תוליהקה ידוגיא ידי לע תונטקה תוליהקה ןיב הצפוהו
רבכ ,השעמל ,לוח תוליפתל ןהו ןינמ רדעהב דעומו תבש תוליפתל ןה הסחייתה תרבוחהש
תרבוחה ירבחמ לש םתמגמ .תונטקה תוליהקב לוח תומיב רוביצב הליפתה המייקתנ אל ןמזמ
יתש ךא הרורב התייה תיתדה המגמה .תיגולוכיספו תיתרבח ,תיתכלה :תשלושמ התייה
תבשב ולו ,ירוביצ יתליהק רשק דדועל ןויסינה :תוחפ אל תובושח ויה הל וולתנש תומגמה
ידוהיה רוביצהמ תונטקה תוליהקה ןתוא לש יגולוכיספה ןקותינ תא עונמל ןוצרהו ,דבלב
תפתושמה הליפתבש" :המצע תרבוחב שרופמ יוטיב ידיל האב וז תישילש המגמ .רתוי לודגה
."ללכהמ קלח ןמצע ושיגרי וניניב רתויב תונטקה תוליהקה םג

קר הרתפנו םישולשה תונש לש הינמרגל תידוחיי הנה ןינמ רדעהב רוביצב הליפתה תייעב
.המחלמה תונשמ תיצאנה תוינידמל םאתהב תולודגה םירעב םידוהיה לש םזוכירמ האצותכ
תיצאנה תוינידמל וולתנש תולבגהה .ןנורתפ לע הינמרגב הליפתה תויעב ואב אל ךכב םלוא
דומענ ןהילעו רוביצב הליפתב תורושקה תושדח תויעב ורצי המחלמה תונשב םידוהיה יפלכ
.ךשמהב

"העושת ןתונה" - הנידמהו תוכלמה םולשל הליפתה
תחת הנידמהו תוכלמה םולשל הליפתה תרימאב תוכורכה תויעבב תדקמתמ היינשה ונתייגוס
לע "העושת ןתונה" םעה יפב הנוכמה ,וז ןיעמ הליפתל םינושארה םירוכזאה .יצאנה ןוטלשה
תא ושרד") והימרי רפסב הנושארל תרכזנ ,םילבוקמה ויחסונמ דחא לש החיתפה תולימ יפ
("םולש םכל היהי המולשב יכ 'ה לא הדעב וללפתהו המש םכתא יתילגה רשא ריעה םולש
תדחוימ הליפת תשבגתמ תורודה ךלהמב .("תוכלמ לש המולשל ללפתמ הווה") תובא יקרפבו
.(1340 דרפס) םהרדובא ףסוי ןב דוד ןטייפה לש ורפסב העיפומ ףא איהו תוכלמה םולשל
רדסב הרשע הנומשה האמב בוש העיפומ איה ,הליפתה ןויצ ןיא ןהבש םינש תואמ המכ רחאל
,םורדב תואצמנ ולא תוליהק תיברמ .תונוש תויאפוריא תוליהק לש דעומהו תבשה תליפת
.םישרוש הז גהנמ הכיה אל םש ,הפוריא חרזמב וטועימו הפוריא ןופצבו זכרמב ,ברעמב
םנשי .םוקמל םוקממ הנתשמ הלש אשומה םלוא ,הדיחא םנמוא הליפתה לש התרגסמ
,ןזורה םולשל תרמאנ איה םירחא תומוקמב ;ךלמה םולשל הליפתה תרמאנ םהב תומוקמ
.םדרטסמאב תיזגוטרופה הליהקב היה גוהנש יפכ ,הייריעה ירבח לש םמולשל ףאו ,סכודה

ךשמנ גהונהו םהיטילש רובע וז הליפת רמול וגהנש הלא ןיב ונמינ תוינמרגה תוצראב םידוהיה
הקילבופרה ןוניכו 1919 תנשב הכולמה לוטיב םע .1870 תנשב ינשה ךיירה לש ונוניכ רחאל םג
ןעמל הליפת"ל בסוה המשו הליפתה חסונ תא ילארבילה םרזהמ תובר תוליהק וניש ,ראמייוב
(דיחאה רודיסה) ,העונתה רודיסב ןכמ רחאל םסרופ ולא תוליהקב לבקתהש חסונה "תושרה
חסונ תא רמול ןיידע וכישמה ,תאז תמועל ,תויסכודותראה תוליהקה תיברמב .1929 תנשמ
אל הקילבופירה לש הנוניכ .1799 תנשמ םייהלעדער לש עודיה רודיסב העיפוהש הליפתה
.ראמייו תפוקת תליחתב שדחמ ספדוה ףא יתרוסמה חסונהו הז ןיינעב יונישל ואיבה

ופידעה ,דרוסבא תירוקמה הליפתה תרימא ךשמהב וארש תויסכודותרואה תוליהקה ןתוא
רכינ הז בצמל ןושאר ןוקית .החסונ תא תונשל םוקמב ןהיתוליפת רדסמ לילכ התוא טימשהל
ןעמל השדח הליפת ובו םייהלעדער חסונ יפ לע "תמא תפש" רודיס עיפוהש תעב 1922 תנשב
רוביצה בור לצא שדחה חסונה לבקתמ ךליאו וז הנשמ .ראמייו חורל םאתהב תדלומה
.יסכודותרואה

לש התרימא תלאש תא קרפה לע בוש הלעמ 1933 תנשב הינמרגב ינידמה בצמה יוניש
?הטימשהל וא התונשל ,הריאשהל שי םאה ,ןוטלשל רלטיה לש ותיילע רחאל ,התע .הליפתה
גיהנמה לש ומולשל הליפת תרימא לש דרוסבאה חנוה םיינזאמה לש דחאה ןדיצב
הליפת תרימאב תופירה לוטיב לש תיתכלה היעב - ינשה ןדיצב ,יטסילאיצוס-לנויצנה
לש התרימא תקספה בשחית אל םאה .ימואלה טביהה תא םג ףיסוהל שי ךכל .תיתרוסמ
?תדלומל םידוהיה לש םתונמאנ רסוח לש יוטיבכ הליפתה

.הליפתה תא שדחמ חסנל וטילחה רשא ,תוילארבילה תוליהקה ויה בצמל וביגהש םינושארה
תוליהקה לש יצראה יסורפה דוגיאה לש ילארבילה ןחלופה דעו" לע הלטוה המישמה
תוליהק ויה ,םרב "הבוהאה תדלומה" ןוגכ םייתייעב םייוטיב טימשה רשא "תוידוהיה
הדרב תוילארבילה תוליהקב .לילכ הליפתה תא טימשהל ופידעה רשא תוילארביל
תוליהקב םג 1933 תנש עצמאב הליפתה הרמאנ אל רבכ היראוובבש גרובצריוובו הילפטסוובש
הארנ .הנש התוא לש ביבאה ישדוחב הליפתה תרימא הקספוה םייהנמבו ןילרבב תוילארבילה
וא התרימא רבדב הטלחהה התייה ךכמ האצותכו הדיחא תוינידמ העבקנ אל הז ןיינעבש
.הליהקה בר ידיב הנותנ הליפתה לש התרימא-יא

.הז ןיינעב הרשפ ושפיח תויסכודותרואה תוליהקה םג ,יביסרגורפה םרזהמ םהיחאל המודב
הללכ רשא "תמא תפש" רודיסב הליפתה חסונב השמתשה ןילרבב תיסכודותרואה הליהקה
דעב") תינמרגב הליפת םג הרמאנ םיתעל .םירשהו הנידמה ישאר לש םהיתומש רוכזיא
"ךובטבגסטיהנייא"ב העיפומה תילארביל הליפת התוא םצעב איהש - ("הליהקהו תדלומה
רשא ריע ,טרופקנרפ לש אמגודה איה יגרוטיל םזילרולפל תטלובה אמגודה .ליעל הרכזוהש
הארנכ הקספנ תיללכה תיסכודותרואה הליהקב .תויסכודותרוא תוליהק רפסמב הכרבתנ
ןהיכ הבש תשרופה ראייורב תליהקב לודגה תסנכה תיבב .30 -ה תונש עצמאב הליפתה תרימא
לש וחוסינ תבסהב (םייהלעדער חסונ אלו) "העושת ןתונה" תליפת הרמאנ ,ץיבורוה ברה
לש התרימא ;"םדוה םורי ונתנידמ ינזור תאו" חסונל טילשה לש ומש רכזומ וב קוספה
לש ותגהנהב "לביטש" ןיעמ היהש ,וז הליהק לש "זיולק"ב .1938 תנש דע םש הכשמנ הליפתה
,ריע התואב ויהש םירגהמה לש תסנכה יתבב םג .ללכ הליפתה הרמאנ אל ,ראיורב ברה
הליפת לכ הרמאנ אל ,הפוריא חרזמ לש םיבחרנ םיקלחב הגוהנ התיהש תרוסמל םאתהב
.הנידמה םולשל

ןתינ םלוא ,תויעמשמ דח תועידי ונל ןיא ?הינמרגב הליפתה לש התרימא הכשמנ יתמ דע
םולשל תונושה תוליפתה לש ןתרימא הקספנ (9/10.11.38) "חלודבה ליל" רחאל יכ חינהל
.תודחא תוליהקב שומישב ןיידע ויהש הנידמה

רחאלש הירטסואב תובר תליהקב ?םיצאנה וטלש ןהבש תורחא תונידמב גהונה יבגל המו
בצמל המודב ךא .הנידמה לש המולשל ללפתהל היה גוהנ אל רבכ ,הנושארה םלועה תמחלמ
אל ."חלודבה ליל"ל דע התרימא הכשמנ ,הז גוסמ הליפת הרמאנ ןיידעש תוליהקב ,הינמרגב
הליפתה תרימא הקספנ םש ,לוריט זוחמבש קורבסניא ריעב הנטקה תידוהיה הליהקב ךכ
,הניווב םילארבילה .(13.3.39 -ב הירטסואל הינמרג לש התשילפ) "סולשנא"ה רחאל דיימ
.תדלומה םולשל (תינמרגב) ללפתהל תיצאנה הפוקתה לכ ךשמב ופיסוה ,תאז תמועל

,הייעבה הלוע ןהבש תוצראה לגעמ בחרתמ ישילשה ךיירה לש תילאירוטירטה ותוטשפתה םע
.הב הגוהנה ןוטלשה תרוצל םאתהבו ינידמה הבצממ האצותכ הנוש היצאירווב ןהמ תחא לכב
יאבצה וא יחרזאה יצאנה לשומה לש ומולשל אלו ךלמה לש ומולשל ללפתהל ןתינ םאה
הלוג ךלמל הליפת רבדב המו ?םיצאנה םע הלועפ ףתשמ ךלמשכ גוהנל שי דציכ ?הנידמ התואב
?םיצאנה יניעב הדיגב וז היהת םאה -

הלוע 1940 יאמ-לירפא םישדוחב .השוביכ םוחת תא הינמרג הביחרמ 1940 תנש ךלהמב
השבכנ היגוורונ .תפרצו היגלב ,דנלוה ,קרמנד ,היגוורונ :ברעמהו ןופצה תונידמב היעבה
גנילזיווק דנוקיו הלועפה ףתשמ לש ותלשממ ןוניכ תורמל ,םש .1940 לירפאב ינשה עובשב
רבוטקואב ולסואב דיחיה תסנכה תיב תריגסל דע ןוקה ךלמה לש ומולשל הליפתה הרמאנ
ךלמה םולשל הליפתה תרימא הכשמנ ,עובש ותואב השבכנ איה ףא ,קרמנדב .1942
שארב לחהש קרמנד ידוהי רחא דוצמל דע ,תינדב ףא םיתעלו תירבעב ירישעה ןאייטסירק
ינפלש הפוקתב םג ךלמ ותוא לש תידוהי-ורפה ותדמע עקר לע ןבומ רבדה .(1943) ד"שת הנשה
הליפתלו "העושת ןתונה" לש הז היה תירבעב הליפתה חסונ .וכלהמב םגו ינמרגה שוביכה
.הנתשמ חסונ היה תינדב

םיצאנה לש םהידיל תלפונה הנושארה ץראה .הפוריא ברעמל הינמרג תשלופ 1940 יאמ שדוחב
.האורלרשו 'זייל ,ןפרווטנא ,לסירב :םירע עבראב םיזכורמ םידוהיה ויה הב ,היגלב איה
המ .ישילשה דלופאיל ךלמה לש ומולשל ללפתהל תוליהקה ןתוא ידוהי וגהנ ,םנוקיתכ םימיב
?השילפה רחאל הרוק

הליפתה תרימא תכשמנ ,"תדה יקיזחמ" תליהק ,ןפרווטנאב הלודגה תיסכודותרואה הליהקב
שדוחב תסנכה יתב תפרשל דע תרמאנ הליפתה .היגלב לש התעינכ רחאל םג ךלמה םולשל
הכשמנ לסירבב םג .יצאנה רטשמה םע הלועפ ףתיש דלופואיל ךלמהש ףא לע וזו 1941 לירפא
.תורחא םירעב גהונה יבגל תויודע ונידיב ןיא .ריעב תסנכה יתב תריגסל דע הליפתה תרימא

םולשל הליפתה תרימא יבגל קפס ררועתה ,יאמ שדוח עצמאב השבכנ איה ףא ,דנלוהב
הכלמ רובע הליפתש ששחה ךותמ ,הילגנאל הנימלהליו הכלמה לש התחירב רחאל תוכלמה
הטמשוה תומייוסמ תויסכודותרוא תוליהקב .הדיגבכ יצאנה רטשמה יניעב הארית הלוג
הליפתה םא קודבל ידכב תסנכה יתבב םידנלוה םיצאנ ורקיב םהבש םירקמ ףא ויהו הליפתה
הספדוה ףא איהו הליפתה לש התרימאב ךישמהל םינברה וטילחה ,תאז תורמל .הרמאנ ןכא
המחלמה ינפל היה גוהנ תוילארבילה תוליהקב םג .1941 תנשמ רנאחאו לש ורודיסב שדחמ
.40 -ה תונשב גהונה יבגל עדימ ונידיב ןיא םלוא תוכלמה םולשל ללפתהל

םיוניש רבעש חסונב הנידמה לש המולשל ,תיתפרצב םגו תירבעב ,ללפתהל היה גוהנ תפרצב
תדלומה ןעמל תפרצ יקלח בורב וללפתה המחלמה תונש ךשמב .הכולמה תפוקת זאמ
וז הליפת לש קיודמ חסונ ונידיב ןיא .לשממה תרוצ לש רוכזא לכ תטמשה ידכ ךות תיתפרצה
.תורחלו קדצל ,םולשל השקב הללכ איה הריס הנר ברה ,תפרצ לש ישארה הבר ירבדל םלוא
רבעמ הז היה אל יאדווב השובכה תפרצב ;הליפתה תרימא הכשמנ יתמ דע קיודמב עודי אל
הליפתה הרמאנ םא קפס ,תפרצ םורדב .םיינומהה םישוריגה ולחה וב דעומה ,1942 ץיקל
.תיצאנה השילפה דעומ ,1942 ויתס רחאל

.הפוריא םורדל ןאכמו

הנופצו הברעמ ,הפוריא זכרמ תוליהקכ ןודינה ןיינעב וגהנ הילטיאב תוידוהיה תוליהקה
ךותב תפסותל קר איבה הילטיאב רטשמה יוניש .תוכלמה םולשל תדחוימ הליפת וללפתהו
ומולשל קר אל הילטיא ידוהי וללפתה 1922 תנשב ןוטלשל ינילוסומ לש ותיילע םע .הליפתה
תנשמ עזגה יקוח תפוקתל דע ךשמנ הז בצמ .ה'צודה לש ומולשל ךכל ףסונב אלא ,ךלמה לש
.תוליפתה רדסמ וז הליפת טימשהל טלחוה םמוסרפ תובקעבש 1938

אל םש הפוריא חרזמב גהונל דוגינב .םיצאנה ידי לע השבכנש הנורחאה ץראה התיה הירגנוה
לש ומולשל ללפתהל הירגנוהב תוידוהיה תוליהקה וגהנ ,ךלמה לש ומולשל הליפת לכ הרמאנ
התיה ,הירגנוהל תינמרגה השילפה דעומ ,1944 סראמל דע .הרשע עשתה האמה זאמ טילשה
לש ומולשל ללפתהל םידוהיה וכישמה ןכ לעו הלשמ ןוטלש םע הינמרג לש הרורג וז הנידמ
הירגנוהל םיינמרגה תוחוכה ושלפ הנש התוא סרמ עצמאב יטרוה לרימדאה ,הנידמה טילש
השילפה רחאל ועבקנש רטשמה ירודיס .וז ץראב םידוהיה שוריגבו זוכירב דיימ טעמכ לחוהו
לודגה יגולואינה תסנכה תיבב ,ןכ לע .ימשר ןפואב תוחפל ,ודיקפתב יטרוה תא וריאשה
תפוקתל דע הנידמה םולשל ללפתהל וגהנ ,(םירבח 1800) טשפדוב רברפ ,טשפיואבש
ןיא .טילשה לש ומש ללכ אלו יללכ היה הליפתה לש החסונ .1944 ביבא ףוסב םיחולשמה
.המחלמה תונשב תויסכודותרואה תוליהקב גהונה יבגל עדימ ונידיב

תודיחא רסוח לש תחא הנה "?רמול אל וא רמול" הלאשל תונורתפה תריקסמ הלועה הנומתה
רבדה .הנידמ התוא ךותב תונושה תוליהקה ןיב ףא אלא תונושה תונידמב םידוהיה ןיב קר אל
הנושה םייפוא רואל ןכו םוקמל םוקממ םינוש ויה רשא ןוטלשה יגוסו תוביסנה רואל רורב
.ןהיניב םימייק ויהש םייתרוסמה םילדבההו תויסכודותרואהו תוילארבילה תוליהקה לש
ןיבל ,םירוזא ינשל תקלוחמ התייה רשא ,תפרצ ןיב ןיחבהל שי ,אמגודל ,הפוריא ברעמב
ףא לע ,קרמנדב .תיחרזאכ ןוטלשה תרוצ העבקנ םש ,דנלוהו ,יאבצ ןוטלש גוהנ היה הב ,היגלב
לשממה ירדס ולהונ היגוורונב .ידוהי-ורפל ,בגא ,בשחנש ךלמה חדוה אל ,יצאנה רטשמה
תוגהנתהב םילדבהה תנבהל סיסב תוקינעמ ולא תודבוע .הלועפ יפתשמ ידי לע םקלחב
םילדבהל רשאבו .ץראל ץראמ הנוש התייהש ,הנידמה םולשל הליפתה תרימא רבדב תידוהיה
הליפתה תא רמול הינמרגב תויסכודותרואה תוליהקה וכישמה דציכ ונייצ רבכ ,תוליהקה ןיב
רחאל תונושארה םינשב דוע קספנ גהונה תוילארבילה תוליהקהמ קלחבש דועב הררשה ןעמל
לש המגמ ךותמ וא תוימואל לש הנגפהמ עבנ רבדה םא רורב הז ןיא .םזיצאנה םתיילע
םג .ולא תוליהק לש ןנוניכ זאמ לבוקמ היהש הליפתה רדס לע רומשל ןוצרה :תויכשמה
יתימאה "טילשה" יכ תנעוטה הסיפתל םידוהיה לש םתונמאנ תא שרפל ןתינ קרמנדבו היגלבב
היצקיפל תויוויאנ תוקיבדכ ,תויכשמהל יוטיבכ :םינוש םינפואב ךלמה ןכא אוה הנידמה לש
וכישמהש הדבועל סחייתהל ונא םירומא דציכ ,ףוסבלו .תודגנתה לש השעמכ וא ,תימואל
ליעפ ןפואב ועייס הנידמ התוא לש היחרזאש תעב ,הירגנוהב הנידמה םולשל הליפת רמול
ןיאש הנומאו הווקת לש תואכ וא תלוויא לש השעמכ ,תוכישמהכ ?שוריגהו זוכירה תולועפב
?דבלב הלועפ יפתשמ םיעשר אלא ךכ גהנתמה םעה הז

רשא תובא תרוסמ התואל תרוויע תויכשמה ,ילוא ,הנה ולא תולאשל רתויב הטושפה הבושתה
ךכ םושמו וידסחל םינותנ ויהש ךלמה לש רצואה ידבע ,servi camerae ןיעמ םידוהיב התאר
לש וסחי וליפא ,ןוטלשה לש וביט ,הנידמב תויטילופה תודונתה .ומולשל ללפתהל וצלאנ
לע .הררשה יפלכ יגרוטילה יוטיבה לש ובוציעב הנשימ ימרוג וויה הלא לכ - םידוהיל טילשה
:אריפש הטינא תינוירוטסיהה תבתוכ ךכ

ףתוש ללכ ומצע האר אלו ,יח הדסחבש תוכלמה םולשל ללפתהל גהנ יתרוסמה ידוהיה"
ףדרנ טועימ לש ותשלוחמ העבנ וז הדמע .יח הבש הנידמה לש תויטילופה תוכופהתל
ןמו תבבוסה הרבחה יפלכ תידוהיה הרבחה לש התוריגסמ ,תינלבוס-יתלב הרבח ךותב
לש ודיקפתלו ומוקמל תיתרוסמה השיגה תא ונייפאש ,לרוגה םע המלשההו םזילטפה
."ירוטסיהה יונישה ךילהתב םדאה

ויה הנודינה הפוקתב םגש ,רבדה ןוכנ ?תיצאנה הפוקתה יבגל תאז עובקל ןתינ םאה ךא
תצקמב תיטסילטפ השיג ידוהיה רוביצה ןמ םיקלח לצא תרכינ ןכאו ,ףדרנ טועימ םידוהיה
םישולשה תונש לש הפוריאב ידוהיהש רמול ןוכנ הז ןיא ,םלוא .הפוקתה יעוריאל סחיב
לש ותשיג .יח הבש הנידמה לש תויטילופה תוכופהתל ףתוש ומצע תא האר אל םיעבראהו
טילשה ןיבל וניב םייק היהש ידוחיי-יתולת רשקמ העבנ אל ינרדומה ןדיעב הררשל ידוהיה
ףותיש לש השגרה ךותמ ,חרזא תויוכז ול הקינעהש הנידמ יפלכ דובכ לש תרוסמ ךותמ אלא
.הנושארה ונתלאשל הבושתהמ קלח ןומט ןאכ ילואו .הנידמ התוא לש היחרזא םע ימואל לרוג
האמה לש יעיברהו ישילשה ורשעב הררשה ןעמל הליפתה הרמאנ ןהבש ,תויאפוריאה תוצראה
ומצע שיגרה ןהבש תוצראה ,"היצפיסנמאה תוצרא" תונוכמה תוצראה ןתוא ויה ,םירשעה
םתוכייתשה תא תיטוירטפ הוואגב םידוהיה וניגפה ןהבש תוצראה ,תויוכז הווש חרזא ידוהיה
רבעמ הברה הלא םידוהי רובע היה הררשה ןעמל הליפתה תרימא לע רותיו .תימואלה
ךות לא הרזחל ,הרוחא היצפיסנמאה ילגלג לש םבוביסל רושיא היה אוה ;הליפת תטמשהל
םייקשו תפלוח העפות וניה יצאנה ןוטלשהש היצקיפב קיזחהל היה ןתינ דוע לכ .לפואה ןדיע
לש השגרה התייה אל ,םיללפתמ המולשלש תרחא "המוא" ,"הנידמ" ,"הררש" ,"טילש" ןיידע
.הקסטורגל יצאנה ןוטלשה ןעמל הליפת לכ וכפה רשא תוביסנה ןתוא ,תוביסנל העינכ

טעמכ תונתשמה תוביסנה תא תוליפתה לש ןנכות ףקשמ ,תויכשמהל ההימכה תורמל ,םרב
תוולש תויוסכודו תוקילבופיר לש ןמלועמ הליפת יסופד לש תרוויע הקתעה ונא םיאצומ אלו
רוריבב םיירכנ הז ןיינעב ."הטנד חסונ ונרפניא"ה תא םיריכזמה םיבצמ ךותל תיסחי
,הינמרג - יטסילאיצוס-לנויצאנה דבלמ טילש לכ ןהב היה אלש תוצראה ןיב םילדבהה
ןיבל ידוהיה ןיב היח הציחמ תמייק התייה ןהבש תוצראה ןתוא ןיבל - היכ'צ ,הירטסוא
יוטיב הל האצמ תיטוקאה היעבה .'וכו ,היגוורונ ,היגלב ,דנלוה ,קרמנד - יצאנה ןוטלשה
תניוע התייהש הררש רובע הליפת חסונ רבחל ךרוצ היה ןהב ,ןושארה גוסה ןמ תוצראב
ומויקל תונושארה םינשב ךיירה ידוהי לש םבצמ .םהל תנכוסמ ףאו ,יביטקא ןפואב םידוהיל
ללפתהל וצלאנ רשא עשתה האמה לש היסורב םידוהי םתוא לש םבצמ תא תצקמב ריכזמ
לש ומולשל ללפתהל שיש וטילחה ,םכילע םולש בתוכ ,הלא םידוהי .ראצה לש ומולשל
והרמשי" הליפתה הדלונ ךכו .ותברקל לחייל ךרוצ ןיא ,םידוהיל וסחיב בשחתהב ךא ,טילשה
סחיב םידוהיה לש תוילאודה םתשיג תא תאטבמה "ונתיאמ בר קחרמב והרצניו ה"בקה
םידוהיה לצא רתוי דוע הקזח תנוכתמב תמייק התייה תילאוד תכרעמ התוא .תניוע הררשל
רכינ אל ,םדוקה הרקמל דוגינב ,ןאכמ ךא .ישילשה ךיירה תפוקתב הלאשה םע ודדומתהש
תא רמול היה רשפא דוע לכ .ולבקתנש םייגרוטגילה תונורתפב הינוריא לש ץמש וליפא
תואיצמה החפטש רחאל קרו .תאז ושע ,רתויב תירונימה אסריגב ולו ,הררשה ןעמל הליפתה
ידוהי וניבה ,תוחיצרו םישוריג ,םינסורמ יתלב סרה ישעמ עוציב תעב ,םהינפ לע הקזוחב
,ךכב בשחתהב .ראצה ימיב אלש יאדוובו ,םנוקיתכ םימיב רבודמ אל רבכש ישילשה ךיירה
1938 תנש יהלשב הינמרגב הררשה ןעמל הליפתה לש תיפוסה התטמשהב תוארל ןיא םאה
?דחי םג םידקת אלל ןדיע לש ותליחת םע המלשהלו ,רטשמב יונישה תוהמ תמנפהל תודע

יצאנה ןוטלשה תחת הפוריאב ורבוחש תוליפת
לוע תחת ויהש תוצראה :תורגסמ עבראמ תחאב ורבחתנ ונידיבש תודחוימה תוליפתה
ןהבש הפוריא חרזמ תוצרא ;היכ'צו הירטסוא ,הינמרג ונייהד ,המחלמה ץורפ םרט םזיצאנה
םיאנתה ויה המ .תונחמה ,ףוסבלו תואטג ומקוה אל ןהבש תורחא תוצרא ;תואטג ומקוה
תוליפת לש ןתביתכ לע הלא םיאנת ועיפשה דציכו תרגסמ לכב וררשש הליפת םויקל
?תודחוימ

אל (9/10.11.38) "חלודבה ליל" ןיבל (30.1.33) ןוטלשל רלטיה לש ותיילע ןיבש הפוקתב
יתב ילתכ ןיב וכרענש תויוסנכתה ,וזמ הריתי .הינמרגב הליפת תורטמל תוסנכתהה הלבגוה
ונל הארנש המ .ופאטסגה םעטמ דחוימ רושיא תגשהב תוכורכ ויה אלש תודיחיה ויה תסנכה
ןכוסמה ידוהיהש עבוקה ,תיצאנה הסיפתב יגולואידיא דוסימ ,הארנכ ,עבונ הנושמ "הלקה"כ
הרבחה ךותב תורעתהל שקבמ וניאו ותוזח יפ לע רכינה יתדה אלו ללובתמה וניה רתויב
.תיללכה

דידי לע 1935 ויתסב הינמרגב הרבוח ןהמ הנושארה .ונידיל ועיגה וז הפוקתמ תוליפת יתש
יזכרמה ידוהיה גגה ןוגריא שארב םג דמעש ,תילארבילה תודהיה יגיהנממ ,קב ואיל ר"ד ברה
"גרבנרינ יקוח"ל הבוגתכ הרבוחש הליפתה ."הינמרגב םידוהיה לש תיצראה תוגיצנה"
(10.10.35) ו"צרת "ירדנ לכ" לילב הינמרגב תסנכה יתבב ארקיהל התייה הרומא (5.10.35)
תיגולוכיספ הרטמ תלעב התייה הליפתה .ופאטסגה תדוקפ יפ לע הרסאנ התאירק םלוא
תומשאהב רופכל ןמזב ובו ותיערמ ןאצ לש םחור תא קזחל קב הסינ התועצמאב .הלופכ
."ונילע ושאר םירמה רקש"ה :הליפתה ןושלב ונוכש תומשאה ,הינמרג ידוהי דגנ וחטוהש
רשפיאש ,םישולשה תונש עצמא ,הרוביח דעומ :תוביס יתשל תודוה הרמתשנ וז הליפת
תידוהי תוישיא ידי לע הרוביח בקע הל ןתינש םוסרפהו ,הינמרג תולובגל ץוחמ התצפה
דבכנ דיקפת קחשמ הז ןורחא םרוג .תיצרא ללכ תוכמס תלעב התייה רשא ,הינמרגב תיזכרמ
.ןלהל הארנש יפכ ,תופסונ תדחוימ תוליפת לש ןתרימשב םג

ישארה הבר ,ךבילרק ףסוי ברה ידי לע הרבוחש תימוקמ הליפת הנה ונידיבש הינשה הליפתה
ותרתכה תעב (22.4.36) ו"צרת רייא שדוח שארב הרמאנ הליפתה .הנוטלא-גרובמה תליהק לש
הפוקתה תוערואמל שרופמב סחייתמ הליפתה חסונ .תישארה תונברל ךבילרק ברה לש
םשפנו קוחרמל ודדנ רשא ונתליהק ישנא וניחא תא םגו") הינמרגמ םיטילפה תייעבל רקיעבו
העושי תדוקפב םדקפ אנא ,םתרוה רדחלו םתדלומ ריעל ופסכנ ףוסכנ יכ םהילע הבאד
ןרק םירהל חכ ופילחיו םהיתובא תרוסמל םינמאנ וראשיו םהש םוקמ לכב וחילציש םימחרו
לש תימיטפואה חורל םאתהב בתכנ ,תאז תמועל ,הליפתה לש המויס .("םיקחרמ ץראב ונמע
איהו ,םדוקה וננוידב ונראית התוא תרוסמל ךשמהבו הינמרגב תיסכודותרואה תודהיה
תואמ המכ ונבשי הילע רשא ונרוגמו ונתדלומ ץרא הינמרג ץרא" רובע הכרבב תמייתסמ
רובע בלל תועגונה תושקבה רואל דחי םג ינוריאו ךרוצ ינולבשה םויסב שומישה ."הנש
.ול תומדוקה םיטילפה

הללכהה יבגל ונרעה אובמה קרפב רבכ .וטגה אוה תוליפת ורבחתנ הב הינשה תרגסמה
םש הקתוש ,1939 רבמטפסב ןילופל תינמרגה השילפה םעש תעבוקה ,תקיודמ-אלהו הצופנה
תסנכה יתב לש םתריגס איה ךכל החכוהכ תאבומה אתכמסאה .ןיטולחל תיתדה תוליעפה
תמייק םאה ךא .רתאו רתא לכל םינמרגה תוחוכה לש םתסינכ םע דיימ השובכה ןילופ יבחרב
ןמנרבוג-לרנגה יבחרב תסנכה יתב בורל ורגסנ השילפה םעש ,רבדה ןוכנ ?ןודינב תויבקע
תנתינ ןהבש םירע ןנשי .תוימוקמ תומזוי םג תורכינ םלוא ,רוביצב הליפתה םש הרסאנו
הרואכל תואטגל םידוהיה לש םתרבעה רחאל תסנכה יתב לש םתחיתפ תא רשפאל הארוהה
תוסנכתה תרשפאתמש ןמזב וב ןכסמ םרוג םיווהמה םידוהיה לש םדודיב :וכופיהו רבד
הארנ .תורחא תוינודז תונווכ - םיצאנ םינעוט ךכ - ריתסהל תולוכי רשא תויתד תורטמל
םעש ןכתיי :ינוחטב ינשהו יגולוכיספ דחאה ,םיעינמ ינש םידמוע וז תוינידמ ירוחאמש
םתמחלמש הדבועב בשחתהבו ,רתוי םיחוטב םמצע םיצאנה ושיגרה תואטגה לש םתחיתפ
לע רומשל הרטמב תסנכה יתב לש םתחיתפ תא ורשפא ,תודהיה דגנ אלו םידוהיה דגנ הלהונ
הליפתה הרשפאתנ ןהב םירעה לש יפרגואיגה םמוקימב הרושק תפסונ הביס .תואטגב טקשה
םכרדב תוצחל םיכירצ םינמרגה תוחוכה ויה םתוא תוזוחמב רבודמ .1941 תנשב רוביצב
רוציל הרטמב ןתינ 1941 ביבאמ תסנכה יתב תחיתפל רושיאה יכ הארנ .תוצעומה-תירבל
תא זכרל ינמרגה אבצה לע היהיש תעב תויוממוקתה עונמלו תואטגב העיגר לש הילשא
.לובגה רוזאב ויצמאמ

רוסיאה תא ףוקעל םידוהיה וחילצה ימשר ןפואב הליפתה הרסאנ םהב םירחא תומוקמב םג
גג תוילעב ,רותסמ תומוקמב רוביצב הליפת םויק לע תובר תויודע ןנשי .תונוש תורוצב
ושענ ףאו יולג ןפואב רוביצב הליפתה המייקתה ,רוסיאה ףא לעש םירקמ םג ויה ךא .המודכו
תיב לש ותכונחו וצופיש אוה ךכל המגוד .המיאתמ הינסכא םיללפתמל ןיכהל תוישעמ תונכה
.(1943) ג"שת באב ו"טב הנבוק וטיגב "םירוחב תראפת" ירבח וללפתה וב תסנכה

םלוא המחלמה תונשב הפוריא חרזמב תובר תודחוימ תוליפת ורבוחש ,חינהל שי ,םתסה ןמ
ברה ידי לע ב"שת תנש יהלשב השראוב הרבחתנש הליפתב רבודמ .ונידיל העיגה ןהמ תחא קר
רשא םידוהיה םתואל תסחייתמ הליפתה .הנ'צסאיפמ ר"ומדאה ,אריפש שמילק סומינולק
הבתכנ הליפתה .םהיתוחפשמ קיחמ ולזגנ רשא םידליה םכותבו "החרזמ" וטיגהמ ושרוג
.ר"ומדאה ידימלתמ דחא ידי לע רתוי רחואמ דעומב תירבעל המגרותו שידייב הרוקמב

,ורמתשנ אלש התומכ תורחאו הנ'צסאיפמ ר"ומדאה לש וז תמגוד ,תודחוימה תוליפתה דבלמ
רופיכ םוי םיתעל היה ךכל עבקנש דעומה .ןוסא תופוקתל םאתהב תודחוימ תוינעת םג וזרכוה
תחא תינעת .תודחוימ רוביצ תוינעתל יתרוסמ םוצ םוי םג אוהש ,שדוח שאר ברע ונייהד ,ןטק
ינפל םייעובש ג"שת ןסינ שדוח שאר ברעב השראווב הבמז םחנמ ברה ידי לע הזרכוה וז ןיעמ
.דרמה ץורפ

ר"ומדאה לש וז דבלמ תודחוימ תוליפת ונידיל ועיגה אלש הדבועה תא ריבסהל רשפא דציכ
?הפוריא חרזמב ורבוחש תודחוימה תוליפתה לש ןתומלעיהל תוביסה ןהמ ?הנ'צסאיפמ
,הלודג הנכסב ךורכ הליפתל תוסנכתהה םצע היה םיבר תומוקמב יכ ,שיגדהל שי תישאר
לש ןמושיר תא דדועמ היה אלש בצמ ,רותסמ יאנתב הליפתה המייקתנ ךכמ האצותכו
ורמאנש תודחוימה תוליפתה תיברמש ונתרעשה תא ףיסוהל שי ךכל .ןתרימש וא תוליפתה
ףסונ םרוג .ורמתשנ אל ךכ בקעו ,םיגחבו תותבשב ינאטנופס ןפואב ורבוח הלא םיאנתב
.תימוקמ בורל התיהש ,הפוריא חרזמב תינברה הגהנה לש הביט היה תוליפתה לש ןתומלעיהל
הלא םירוזיאב תונברה לש התחימצ ןפואמ עבנ ,הפוריא חרזמב הדיחא תינבר הגהנה לכ רדעה
רבחמה םרוגהש רבתסמ ,תוליפת ונל ורמתשנ ןכא ןהמש תורחאה תוצראב .ורבעש תואמב
,ןאכ םג .הנידמ לש ףא וא זוחמ לש ,ריע לש תישארה תינברה הגהנהב רושק דימת טעמכ היה
.ורמתשנ אל בורל תילאקול תרגסמב ורבוחש תוליפתה

ןופצב ,ברעמב ,זכרמב ,ונייהד ,"וטג רדעה" לש םיאנתב הליפתה בצמ אוה הברהב הנוש
תוצראה תיברמב .ישילשה ךיירב תיביטרטסינימדאה תוינוגברל תפסונ תודע ,הפוריא םורדבו
םיחולשמה תפוקתל דע ללכ ךרדב ,דואמ תרחואמ הפוקת דע רוביצב תוליפת ומייקתנ ,וללה
םידוהיל םסחי תמועל ,הפוריא חרזמ ידוהיל םיצאנה לש םסחימ עבונ רבדה .ללכב דעו
תואטג ומקוה אל ןהבש תוצראב רוביצב הליפתל העגנש הדיחיה הלבגהה .םירחא תומוקמב
לש הדעומ תעיבקב ןה יוטיב ידיל האבה הלבגה ,רצועה תעשב םיתבב אצמיהל הבוחה התיה
םייקתהל הכישמה תידוהיה הליהקב דסומכ רוביצב הליפתה .הנכות בוציעב ןהו הליפתה
ישאר ודקש םש ,הירטסוא איה ךכל אמגוד .המחלמה םויס דעומל דע םירחא תומוקמב
תאצמנ ףאו 1942 -ו 1941 םינשב םיארונה םימיה תליפתל תדחוימ תינכת תנכה לע הליהקה
לש התכיפה רחאל םג .ךכ ךרוצל הנכוהש אניווב תסנכה תיב לש "הבישי תפמ" ונידיב
םיארונה םימיה תליפתל םיסיטרכ "אניווב םידוהיה תצעומ" הקליח ,"ןיירנדוי"ל הירטסוא
אלה םגוז ינב וא הינש הגרדמ תבורעת ינב ויה ולא תוליפתב םיפתתשמה .1944 - 1943 םינשב
לש המוד המגמ לע תועיבצמ הפוריא ברעמ תוצרא יבגל תועידיה .םישרוגמה לש םיידוהי
תידוהיה הליהקב .םיחולשמל דע תוליפתה ומייקתנ תפרצבו קרמנדב ,דנלוהב .תויכשמה
.1941 לירפאב ריעב תסנכה יתב תפרש םע רוביצב הליפתה הקספנ ןפרווטנאב

תפוקתב דנלוהבו הינמרגב ורבוחש תחא םוצ תזרכהו תודחוימ תוליפת שמח ונידיב תואצמנ
רוכזי תליפת איהו ,דנלוה הענכנ ובש עובשב ,18.5.40 -ב גאהב הרבוח הנושארה .שוביכה
ףסוי ברה רובע דחוימב הרבוחש "ךריבש ימ" תליפת הניה הינשה .ברקב ולפנש דנלוה ילייחל
הליפת .1941 תנשב ותליהק ינב םע הגירל גרובמהמ ושוריג ברע תבשב הרמאנשו ךבילרק
1942 תנש עצמא רחאל הרבוחש יאדוול בורק ךא ךיראת אלל הניה ,גאהמ איה ףא ,תישילש
הרמאנ הליפתה .םישרוגמה לש םמולשל השקבמ תבכרומ איהש םושמ (םישוריגה תפוקת)
ידוהי לש םמולשל השקב תללוכה תפסונ הליפת .ישימחו ינש לש "ןוצר יהי" תליפת רחאל
םויב גאהבו םדרטסמאב ורמאנ םיפסנה לש םהיתומשנ יוליעל רוכזי תליפתו םירתונה דנלוה
הזרכוה הפוקת התואמ תודחוימה תליפתל ףסונב .הליענ תליפת ינפל (1942) ג"שת םירופיכה
.םיחולשמל הבוגתכ האב איה םג רשא (9.11.42) ג"שת ןושחרמב ט"כב תדחוימ תינעת גאהב

תחא לכ יכ ,רוכזל שי תוליפתה רוביחב תינברה הגהנהה לש המוקמ לע ונתרעהל ךשמהב
דנלוהב יזכרמ יתד םרוג ידי לע ועבקנו ורבוח ,םוצה תזרכה ןתומכו ,וללה תוליפתה שמחמ
ןיב וצפוהו וספדוה אלא ינאטנופס ןפואב אלו רותסמ יאנתב תוליפתה ורמאנ אל .הינמרגבו
.ןתודרשיהב יזכרמ םרוג הוויה ונתעדלש רבד ,גאהו םדרטסמא םירעב םיללפתמה

דח הבושת ונידיב ןיא ?דנלוהו הינמרג דבלמ תורחא תוצראב תודחוימ תוליפת ורבחתנ םאה
תואצמנ ,םרב .רמתשהל היה אל ןביטש תוילאקול תוליפתל עגונה לכב דחוימב ,ךכל תיעמשמ
תוליהקה ישאר לש םהיבתכמו ,קרמנדלו תפרצל םיישארה םינברה לש םהיתויודע ונידיב
תוליפת ולא תוצראב ורביח אל םתעידי בטימ יפ לעש ונל םירסומה היגלבבו היגוורונב
.המחלמה תונשב יזכרמ ינבר םרוג ידי לע תודחוימ

ראתל ידכב הז גשומב שומישה .הנחמה איה תודחוימ תוליפת ורבוח הבש תיעיברה תרגסמה
לש הנושה םביט תא שיגדמ וניא ,הכ דע םירקוחה ונמ רשא תונחמ לש םיגוס םיעבשל בורק
תונחמ ,רבעמ תונחמבש הלאל הדמשהה תונחמב םיאנתה םימוד אל .םינושה תונחמה
ןכא םאו רוביצב הליפתה הרסאנ תונחמה יגוס תיברמב ,'דכו ןיפילח תונחמ ,החפשמ
שי תודחוימ תוליפת הדמשהה תונחמב ורמאנ םנמוא םא .דבלב יאשחב הז היה ,המייקתנ
םהבש םירחא תונחמב ףא .תוומה ינפלש םיעגרב ורמאנ רשא דיחי תוליפת ולא ויה יכ חינהל
חינהל ןיא ,לודג ימצע ןוכיסבו ישעמ ןפואב רתסב המייקתנ ךא תימשר הליפתה הרסאנ
,רוביצב הליפתה המייקתנ םהבש תונחמ ויה ,םרב .תודחוימ תוליפת ובתכנ ףא וא ומשרנש
אל הלא תונחממ םג ךא ,המחלמה לש הנורחאה הנשב "טאטשיונ-רניו" הדובעה הנחמב ןוגכ
.תודחוימ תוליפת ורמתשנ

הנחמב הרמאנש ד"שת חספמ הליפת - הנחמב הרבוחש תחא תדחוימ הליפת ונידיב תאצמנ
העיבמו "םייחה שודיק" חורב הבותכ הליפתה .ץמח לוכאל וצלאנש םידוהיה ידי לע ןזלב-ןגרב
"םהב יחו" רמאנה תא םייקל םתטלחה תאו םשה רבד תא תושעל םיללפתמה לש םנוצר תא
.חספה גחב ,םהידיב היהש דיחיה לכואה ,הארנכ ,היה רשא ,םחל תליכא ידי לע

ועיגה רשאו השובכה הפוריאב ורבחתנש תודחוימה תוליפתל םיפתושמה ןויפיאה יווק םהמ
ןתוא לש ןתודרשיה ךרדו ןנכות תוהמ ,ןרוביח דעומ תנבהל חתפמ אוצמל ןתינ םאה ?ונידיל
םיפתושמ םינכמ רפסמ לע עיבצהל לדתשנ ונידיבש םילדה םיאצממה ףא לע ?תוליפתה
.תוליפתה ןיב םימייקה םיטלוב

תישיא תיתמחלמ תועמשמ לעב עוריאב רושק תודחוימה תוליפתה לש ןרוביח דעומש הארנ
שודק םוי אוה הליפתה תרימא דעומש שי .הליפתה הרבוח הב הליהקה רבחמה רובע
אוהש שיו (1942 ץיק עצמאב ולחהש םישוריגה) עוריאל ךומסה (םירופיכה םוי :אמגודל)
ןהב תויתרוסמה תוביסנה בשחתהב עיתפמ רבדה ןיא ךא .עוריאה דעומל הכומסה תבשה
- תוליפתה ןתוא ורמאנ םהבש םידעומהו ,הרצו רבשמ תותע - רבעב תודחוימ תוליפת ורבחתנ
?תוליפתה לש ןנכותל רשאב המו .הליפתה הרבוח וללגבש ערואמל םיכומסה םיגחהו תותבשה
יוליעל תושקב .םימוד םיביטומ תולעב ןניה תוליפתה לכ יכ הלגמ ונידיבש תוליפתב ןויע
ןלוכ ובתכנ תוליפתה .םולשל הווקתהו םישרוגמה לש םלרוגל הגאד ,םיפסנה לש םהיתומשנ
.ללכ תוילארביל תועפשה ןהב תורכינ אל ,היסכודותרואה חורב

ולא תוליפת לש ןתודרשיהש הארנ ?ןאכ ונייצש תוליפתה ןתוא אקווד ורמתשנ דציכ ,ףוסבלו
בר ,תילמרופ תינבר הגהנה - הליפתה ירבחמ לש םדמעמ :םימרוג ינש לש היצקנופ הנה
הליפת איצוהל .רתסב וא יבמופב - הליפתה הרמאנ םהבש םיאנתהו .'וכו ידיסח יבר ,ימוקמ
ורמאנו יבמופב וצפוה ,תילמרופ תינבר הגהנה ידי לע ןלוכ ורבוח ונידיבש תוליפתה ,תחא
דנלוהב תוליפתה ,ןכ ומכ .תונוטלשה תעידיב ומייקתנש רוביצב תוליפת - תוימשר תורגסמב
המחלמה רחאל ודרשש ,םירדוסמ םייתליהק םיינויכרא תולעב ויהש תליהק יתשב ורמאנ
ףא לע ?ורמתשנ אל ךא ורבחתנ יאדוובש תוליפתה ןתואל רשאב המו .תרחא וא וז הרוצב
שי ,הז גוסמ תוליפתה ללכ לש גציימ םגדמ תווהל תולוכי ונידיבש תוליפתה ןיאש תוגייתסהה
,ההז היה רוטזילטקה םא .ןנכותב ףאו ןתרוצב ןהל תומוד ויה תורחאה תוליפתהש חינהל
םא בושח הז ןיאו ,ןאכ ונאצמש תווקתהו תוגאדה ןתוא תא ועיבה תוליפתהש חינהל ריבס
תוליפת ,הווקת לש תוליפת וא שואיי לש תוליפת ,רוביצ תוליפתב וא דיחי תליפתב רבודמ
.בלב ורמאנש תוליפת וא לוקב ורמאנש

תוליפתה - תרגסמה תייגוס לש היתווצק ינשמ םיחוקל הז קרפב ונד םהב םיאשונה תעברא
- םוקמבו דעומב םירושק םתויה דבלמ ףתושמ הנכמ םהיניב ןיא הרואכל .השובכה הפוריאב
ינושאר רושימ ותואל לעמ ונא םיממורתמש עגרב ךא .המחלמה תונש לש השובכה הפוריאב
רבד ונא םילגמ ,הלוכ היגוסל ףתושמ ןייפאמ שפחל ידכב דעצ םיקחרתמו םיטרפה חותינ לש
תרגסמ ךשמה לש המגמ :ותוידסממ איה אשונו אשונ לכב תוטלובה תונוכתה תחא .ןיינעמ
וליפא ,םייתרוסמה היגרוטילה יללכ יפ לע תוחסונמה תודחוימ תוליפת :תיתרוסמ הליפת
,םמע דדומתהל םישקתמ םדאה לש ונוימדו וחומש םיעוריא תונייצמה תוליפתה ןתוא
תועבטמב שומישה םאה .ןתקעזב םימשה בל תא תוערוק ןניאו רקובמ שואיי קר םיעיבמ
אמש וא יתרוסמה הליפתה סופדמ רענתהל תלוכיה רדעהמ האצותכ אב םיינולבשה ןושלה
,וזמ הריתי ?עיגרמב ,רכומב שומישה ידי לע המחנ לש המגמ ,תנווכמ המגמ וירוחאמ תדמוע
תבייחמ הכלהה ןיא םהבש םיבצמב הליפת תורגסמ רחא שאונה שופיחב תוארל ןתינ אל םאה
דמועש תעב וליפא תורכומה תורגסמב זחאיהל יביסלופמוק ךרוצ ותוא לש יתד יוטיב ,ןתוא
?םוהתה ףס לע םדאה

דיב רמוח ,םצעב ,ויה תודחוימה תוליפתה .יכרע ןווג תולאשל ופיסוי רשא הלאכ םג םנשי
,דחא סופדב תוליפתה תא ובציע הלאו ןהירבחמ לש םתטילשב ויה ןתרוצו ןנכות .רצויה
יוכידל איבה אל ךכרמ יעצמאכ תושרדבו תליפתב שומישה םאה .עיגרמהו םחנמה סופדה
?תודגנתהל ףאו םיישעמ םידעצל סיסב שמשל היה לוכי רשא ,דבעידב יבויח ימינפ ץחל ותוא
הסיפת ,("ןעפלעה טעוו טעג") "רזעי ה"בקה"ש תרמואה תיתרוסמה הסיפתב הזיחאה םאה
?לרוגה םע תילאטפ המלשהל הקלח תא המרת אל ,תוליפתה ןמ תחא לכב יוטיב ידיל האבה
שמתשהל תונמדזה לש תיגארט הצמחה ןאכ התייה אל םאה ;רתוי דוע הפירח אסרגבו
?רתוי םיישעמ םידעצל אלא ,הבושתל קר אל םיללפתמה להק תא ררועל יעצמאכ הליפתב

לש "שדוק שא" חסונ תושרד ןיב ןיחבהל שי .םיאבה םירבדה תא ריכזנ ךכל הבושתב
איה השרדב היצקארטניאה .ונינפלש ולא תמגוד תודחוימ תוליפת ןיבל הנ'צסאיפמ ר"ומדאה
ךשמהל תורשפא היצנטופב תמייק ,ןיע עגמ םהיניב םייק ;להקה ןיבל שרודה ןיב
סופדל השרדב דמציהל ,יוצר אל ףאו ,ךרוצ ןיא ,ןכ לע .ירטס-וד ןוויכב היצקארטניאה
הליפתה ןכ אל .הלועפל האירקה ןוגכ ,םייתרגש אל םיטנמלא הב סינכהל ןתינ ;לבוקמ
תוליפתה לש ןתרטמ .דבלב יקולא-ישונאה רושימב היצקארטניאה תדקמתמ הב ,תדחוימ
הליפתה .האושב השרדה לש התרטממ הדוסיב הנוש התייה השובכה הפוריאב תודחוימה
תשקבו שואיי תעווש ,םיפדרנו םיללמוא ןעמל הניחת ,קדצ-יא לע הרמ הקעז תויהל הלוכי
תדמוע תישעמ הלועפל ררועמ ילכל וז ןיעמ הלפת לש התכיפה .ךכל רבעמ אל ךא ,הרזע
אל ןכל .תדחוימה הליפתה לש התרטמל רומג דוגינבו ,הליפתה לש התוהמל הרומג הריתסב
לע םיעירתמה הלאלו .אמגודל ,דרמל האירקל יעצמא שמשת הליפתהש ךכל תופצל היה ןתינ
ורבחתנ ןהבש תוביסנהמ יבטוק ןפואב תונושה תוביסנבו רוד לש הביטקפסרפ ךותמ ךכ
ויה השובכה הפוריאב תודחוימה תוליפתה ירבחמש חוכשל ןיא ,לכל לעמ :רמאנ תוליפתה
אצמנה וא ריסאה ידי לע תרמאנה הליפתה לש היתולוגס לע .םיללפתמה לש םלרוגל םיפתוש
יריסא ויה תוליפתה ירבחמ םג יכ ,רוכזל בטומ .ונירבד תליחתב ונדמע רבכ ,הקוצמב
?ותקאנ תא עימשהל ןפוא הזיאב עדוי ,ומצע ריסאה אל םא ,ימ אלהו הירוטסיהה