םינש ישאר העברא

ינבוארה רחשה-תליא

ג"ישת גל יניס
תורעהה אלל ספדוה


:רמאמה ןכות
םילגרל הנשה שארל ןסינב דחאה תעיבקל םימעט
ץראה עבטב תופוקת ישאר העברא
ןליאל הנשה שאר תורוקמ

ישאר העברא םה המ הריבסמו תופוקת עבראל הנשה תא תקלחמ רמאמה תבתוכ :תיצמת
.הפוקת לכב עבטה עקר תוהמו ,הנש שארל ךיראתה תעיבק םעט והמ ,הנשה תופוקתב םינשה
.תורוקמה ןמ הירבדל ךמס האיבמ תרבחמה

.באב ו"ט ;(לולא 'א) ;ירשת 'א ;ןסינ 'א ;טבשב ו"ט ;הנש שאר :חתפמ תולימ


ישאר עברא תעיבקל תוקמנהלו םילוקישל עקר םישמשמה ץראה עבט ינכת םה םיאלפנ המ
הבחר העידי תעקשומ וז העיבקב .א הנשמ ,א קרפ ,הנשה-שאר תכסמב םינשנה םינשה
לש יארפה העבט דוה :הזחמבכ םירבוע ונינפל .םייולגה רמונמ ונצרא עבטב תרדוח הסיפתו
.תויסופיטה תוימילקאה היתופוקתל המיאתמ תודימצב קיתעה יאלקחה העבט רשועו ,ץראה
םיססובמ תונורתפל תועלוקו תוריהב תוסיפתו תויעדמ תונקסמ ןרדה לכב ונינפל תובצייתמ
.אילפהל תקיודמו הפנע תולכתסה ,עבטב תולכתסה לע

תועבהב אלא ,דבלב םיינויגהו םיילכש עדמ ירבדכ דומלתב ורסמנ אל םירבדהש ,ןייצאו
לע ל"זר ירבדב .םיזר ינויבחו םיעבצ רדהב ,עבטה תויווח תריש תוממורו טויפ תונייעמ תוכפמ
רות תרישב הוולמ איהשכ ,ץראה יחמצב ביבאה תריש תעקוב הנשה שאר תכסמב ןסינ שדוח
.םייחה ילעבב ביבאה

ונירפס םג ונמע ולג ,הל םייסופיטה עבטה תוארממו ונתמדאמ ונקחרתנשמ תולגה תורוד ךשמ
םימותס ושענ ,ונתדלוממ ונערקנשמ ,לארשי שיאל םינבומ םתעשב ויהש ,םירבד םתואו
ץוחב דומילה יאנתב םחנעפל ולכי אל םילודגו םיבושח עדמ ישנא תורוד .םישקונו םישקו
תורוקמל ץוחמ לארשי תורוקמ תא ןיבהלו דומלל ליבש לכו ךרד לכ ויה אל םהינפל .ץראל
םיקומעה םוהתה ימ ,('וכו םימוגרת ,די יבתכב תוינושל תואוושה ךותמ םג ולו) םייתורפסה
?תונייעמה ועקב הב ךרדה וזיא עדוי ןיאו .דואמ םהמ וקחר תורוקמה ובאש םהמ

ושטשטינו וכלה ,רתוי וניניעמ וקחרתנו וכלה ,חור לכלו רבע לכל וצפניהו םעה תולג ךשמ
הזכ .יתואיצמו ססות םייח חל אלמ ןכות ל"זר ובאש םהמ ,תוזחמהו תונומתה לכ ,וחכתשנו
תויארכ דומלתב ל"זר ועיבה םתואש ,עבטב םירבדמה ך"נתהמ םיקוספה לרוג םג היה
.תוכלהה ימעט תא םתסיפת ךרדל תונמאנו תוכתוח

לארשי תורפסב םירקחמה םע ,היחמצב דוחייב ,ונצרא עבט לש םירקחמה בוליש י"ע
,ל"זר ירבד ןכות תוהמ תא הסיכש ,רוכעהו הבעה לפרעה גומנ ,חרזמה לש רולטנלפהו
."תואיצמה ןמ םיקוחרה"ו ,"םילפלופמה" ,"םימותסה" םהירבד ירמגל םירהבתמו

:א ,א הנשה שארב םינשה ישאר תעברא תודוסיב רשא ,עבטה עקר תוהמל הנפנ ,התעו
.םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב

,הז רורבב חכונו ."ביבאה שדוח"ל ,"ןסינ" םשה תורוקמו תקיודמה ותועמשמ ררבנ ,תישאר
שארכ ןסינב דחאה תעיבק לש הלאשה ןורתפל חתפמה םה םינצינה לש םניינעו םתוהמש
.םילגרל הנשה

לארשי תורוקמב ץראה יחמצב ינבוארה הנחו םירפא ר"ד לש תובר םינש ירקחמ ךשמב
תוברתב םיחמצה ייוהיזב םירקחמה תודובע יבולש לש הטישב וחיכוה ,חרזמה לש רולטנלפהו
דומלתב םיארקנה םיחרפה םתוא םה םינצינהש ,םהלש היגולונפב םירבחמה םע ,לארשי
םה Ranunculus Asiaticus יעדמה םשב ארקנה ןימה לש ןויבצ ,"תירונ" םשב דיחי ןושלב
.חור יעונענו שמשה רואל ישמ ךורו תכתמ קרבב ןרוקה ,בהלושמ םדואב םיטהולה

םינצינ יכ"נתה םמש םעטו .רונ - םהבש רואה םדוא םוש לע תירונ ידומלתה םמש םעט
עבצה תא ןייצמה םש .םתרוצב םגו םעבצב םג ,תקיודמ תולכתסה ירפ ונה ,ןצינ דיחי ןושלבו
לש הצינה ילע חטש לכ םג ,עבצה םג :םהינש .וידחי הפיה התרזגו הצינה לש טלובה
יפלכ םהירוחאל םייוטנ םה וב ,רגובמה חרפה לש עיבגה ילע ידי לע רתויב םיטלבומ םינצינה
ימינפה םדצבש םימודאה םינווגה הצינל םיפיסומ דוהו הטלבה הנשמו .ךופה רזנכ הטמ
.םיפיה עיבגה ילע לש ,(רקיעב)

םיחרפה עבצב קר אל ורוקמ ,"םינצינ" םשה .הלא םיחרפל יכ"נתה םשה לע והשמ דועו
תונורחא יחרפ תשיגפ .תוינלכה לא תיתולכתסה האוושהב םג אלא ,םמצעלשכ םתרזגו
םשה תריציב בושח קלח הל םגש ,תיגולונפ הדבוע איה וז ,םינצינה יחרפ ינושאר םע תוינלכה
תחירפ ינפל המ ןמז ,טבשב רבכ ,םינצינה ינפל בר ןמז חורפל תוליחתמ תוינלכה ."םינצינ"
.ןכ ינפל דוע םיקמעבו הלפשבו ןסינ תישארב םירהב ןתחירפ תפוקת תא תומייסמו ,דקשה
הלפשבו ,ןסינ תישארב םינושארה םהיחרפ תא םיחתפמ םירהה ירוזאבש םינצינהו
םע תוינלכה תונורחא תושגפנ ,םירהב :רומאל .םיפי תוחפ םג םה םשו םדקומ רתוי םיקמעבו
הדבועו .הנשה התוא לש ריוואה גזמ יפל ,ךשוממ וא רצק ,ןמז הזיא ךשמ ,םינצינה ינושאר
לכתסמה יניעל ,הווארל םויכ םג גיצהל הכישממו ,םדק ימיב הגיצהש איה ,וז תיגולונפ
םילדג וללהו וללהש ,תוינלכה תמועל םתצינב םינצינה תונייטצהו תוטלבתה תא ,תודשב
ףיטעה ילע ,ןתורגבל דעו ןתוריעצב תוינלכה .ןסינ תישארב םהישאר לעו םירהה תודרומב
,םינצינה תמועל ,תאזו .ןהלש הצינה ילעמ רכינ קלח ,ץוחבמ םיריתסמו םיסכמ ןהלש
,םנמוא .עיבגה ילע י"ע תטלבומ םגו הלוגמ הלוכ הצינה ,(ליעל רבכ ןיוצש יפכ) םהבש
שחול יפיטק םדוא :תוינלכה .םדואב בר לדבה ךא ,םימודא םינצינה םגו תומודא תוינלכה
,קיקד רעש לש התושכ י"ע ץוחבמ ןהל רהבומ םדואו ,חרפה םינפ יפלכ ןתצינל והשמ ההכומו
יפלכו םינפ יפלכ םתצינ לש יבהלשה םדואל קלחה קרבה תלהצ :םינצינה ןכ אל .ןבל טעמכ
הארמה תלועפכ הרזח שמשה ינרק תא קרוזה אוה קלחה קרבהש ,שגדויו .חרפה ץוח
.םתצינב םינייטצמה םה םינצינהש ןיחבמ ,ןסינ תישארב הדשה לא אצויה לכו .תטרוממה

לארשי תוריצי תראפתש םיקיתע םיילארשי םיריש ולגתנ ,חרזמה לש רולטנלפה תוריקחב
הדבועה .ןטסידרוק תולגמ ונילא ורזחש וניחא ןיב ואצמנ ,ולא םיריש .םהב םדק ימיב
תארקל תובהלנ םיפכ תואיחמו םח לוחמ ידכ ךות ,םתוא םיעדויה יפב םירשומ ולא םירישש
םינצינה תוהמב םירקחמה תונורתפ תונמאנ לע תונמאנ םידיעמ ,חספה תומיב םינצינה יחרפ
- םינצינה תעפוה ןכותל וניתובא סחי היה המ רורב םידיעמו ,םהילע לארשי תוריציו
יקלח ראש לכו םהיחרפ תרזגו םעבצב ,המודאה םתצינ שושמב ,ונצראב ביבאה רעש יחתופ
.דחוימה םייפויב םינייטצמו דואמ דע םיניינעמה חמצה

ויה םהו השדחה הפוקתה אוב תא תודשב ונייצ םה ;השדחה הפוקתה ןומעפ םה םינצינה
ייחב ,םיצעה בולבלב ונצרא עבטב תטלובה תיללכה תורענתהה למס .םעבצ תבהלשב הלמסל
.םתועעורתה ןמז והזש ,םיברו םינוש םייח ילעב דועו םירופיצה ,םייבצהו תולייאה ,םירדעה
היה אוהש הזה חרפב ןושארה היוטיב האצמ ,ןסינ ימיב הבהאה ךותב םדאה ינב תודח םג
.הזעה הבהאה תושגר טהל למסל

תא םינומדקה וניתובא ונייצ ,לארשיב דואמ םיקיתע םינמזב רבכש אלפ ןיא רומאה לכמ
תיברמב תונושה םיחמצה תורבח לש ןווגמה ןבכרה ךותמ ,םויה דעו זאמ טלבתמה הזה חרפה
לע ןצינה תא ואשנ ןכלו .ןסינ שדוח תומי ךשמב ,םינומהב םינצינה תחירפ םצעב ,ונצרא יחטש
!ןצינה שדוח אוה ,ןסינ .ילמסה ולגדו ביבאה שדוח םתוחכ ,ביבאה יחרפ ראש לכ ינפ

םילגרל הנשה שארל ןסינב דחאה תעיבקל םימעט
.םימשגה תומיב אלש ,לגרל הילעל םימיאתמה םיתעב םילח םילגרה תשולש ינמזש ונייצ ל"זר
רחאל הנהש איה הביסהו ןכתיי ?םילגרה תשולשל הנשה שארל אקווד ןסינ עבקנ עודמ ךא
,ונצראב םינצינה תוארה םע ךא ,םיכרדב ץובו הרק תוחורו םימשג לש םיפוצר םישדוח
לייטלו םיקוחרה תודשה לא םהיתונכשממ תאצל םעה ינומהל הנושארה תורשפאה תחתפנ
חורו ,ןנערהו בוטה הערמה תובקעב םהירדע םע קיחרהל םילוכי םיעורה .תויאגבו םירהב
לארשיב םירקובהו םירכיאה .םירופיצה תאו ,רבה תויח תא ,וירדעו םדאה תא תשבול ןושש
םימרכבו תודשב תונהילו תוארלו תכלל ,םמוקממ םוקל הבר הגרעו ההימכ םיאלמתמ
.עבטב השדחה הפוקתה ייוטב םיאלמה

יתפי יתיער ךל ימוק יל רמאו ידוד הנע" :בי-י ,ב "םירישה ריש"ב ררושמה רמאי הכ אלה
ףלח םשגה רבע ויתסה הנה יכ" ,םירוגמה םוקמ תברקב ךשוממ רצעמ רחאל ,"ךל יכלו
םיקוספ םש ז קרפבו ."ונצראב עמשנ רותה לוקו עיגה רימזה תע ץראב וארנ םינצינה ול ךלה
חתפ ןפגה החרפ םא הארנ םימרכל המיכשנ :םירפכב הנילנ הדשה אצנ ידוד הכל" :גי-בי
."םינומירה וצנה רדמסה

.ץראה תווצק לכמ םילשוריל לגרל הילע תורשפאל ןושארה אוה ןסינ שדוחש ,ןבוי התעו
האירבה לכשכ ,עבטה רדהב לייטלו תאצל םיעוגעגהו תושגרה תונייעמ םג וצרפ ואוב םע
!םילגרל ןושארה וינפל הנהש השגרהב ןויצל הלועו ויתונכשמ לכב רענתמ םעהו תננוכתמ

ביבאה שדוח שאר אוהש ,ןסינ שדוח שארב םילגרל הנשה שאר םוי תא ,אופא ,ועבק ל"זר
עבט תרכהב וז העיבק ל"זח ואטיב ,ליעל רומאכו .ןסינ תפוקת - ונצרא עבטב הפוקת שארו
תא אמגודל חקינ ."םירישה ריש" םע דחא הנקב םילוע םייטויפה םהירבדו ונלש ביבאה
:א ,ח הנשה שאר תכסמבש "םילובישה תריש"
."!ןסינב - ?הריש תורמוא םילבש יתמיא"

,וניתודובעב םימעפ המכ ונחכוהש יפכ םלואו .םתס הצילמב םהירבד ורבד ל"זרש םינעוט שי
יתקדב ונצרא יבחרב םיבר םירויסב ,םנמואו ,ץראה עבט לע םתס תוצילמ ל"זח ודיגה אל
.אוה אילפהל קיודמ ןויצ ןסינ שדוחב םילבשה תריש תא ל"זר ןויצש יתחכונו

.חורה םהב רובעב תידדה השיקנ עימשהל ידכמ ידמ רתוי םילובישה יניעלמ םיכר ןסינ ינפל
השיקנ תולוק ךא םיעימשמ ,הלאב הלא םהיתושיקנו ,ידמ רתוי םישק םישענ םה ןסינ רחאל
םוחה תדימ יפל ,רחואמ רתוי םימעפו םדוקמ רתוי תצק םימעפ ,ןסינ ימיב ךא .שק לש
םילובישה יניעלמ וקיפסה רבכ ,רוביעה תנשל הנשה תברק יפלו הנשה התואבש שבויהו
םיחותמו דואמ םייציפקו םישק םה הב הנועה איה וז .שקל וכפהנ אל ןיידע לבא ,תושקתהל
םהיניעלמ ,הריש ילג הכמ "םילבשה םי" ,המקה תא תועינמ ןסינ תוחורשכו .רוניכה ירתימכ
.דואמ דע םיברע םיאשינה תולוקהו הלאב הלא םישקונ

םימאונו םיבתוכ .ןסינ שדוחב םיצעה בולבל :אוה ל"זח יפב עבטה תרישל הינש אמגוד
דוחל הלא לש םשרדמ ךא .טבשב ו"טב ונצראב םיבלבלמ םיצעהש ,ונלצא םידמלמו םירשו
,ונלש עבטה ירקחו ונירומ ,ונירפוס םיקוחר המכ דע ,הארו אצו .דוחל ץראה עבט השעמו
אוה המ .ןסינב םיבלבלמ תונליאהש ל"זר ירבד םיחוכנו םייעבט המ םתמועלו ץראה עבטמ
וניזהל וכותל ןווכמ חמצה בלש הזב עיבהל וצר ל"זר ?ןכ ול וארק עודמו ?בלול םשה םעט
וארק ובש ירבעה חנומה אוה הז - בולבל ."בל - ול" :בלול םשה לש ןבומ אוה הזו .ולדגלו
וילעו ךראתהש ףנעה לועבגל םיאתמה ריעצה ףנעה לש תוחתפתה בלש ותואל וניתובא
,ונצראב תונליאה םה םיבר תמאבו .תצקמב ושרפנו וקשפתהש וא ,קשפתהל םידמוע םיריעזה
תפונתב םה ןסינ שדוחבש ,םהלש תואלקחה ימיב וניתובא םולדיגש הלאו רב םילדגה
.םבולבל

ידיל םתאיבה וז תולכתסה ,ץראה יחמצב הפנע תולכתסה ירפ אוה ,ל"זר ונייצש הז יעדמ ןויצ
ומכ .םבולבלב םיצעה תא האור לארשימ םדאש העשב הכרב ובייחש דע וזכ האנהו תולעתה
ינליא יזחו ןסינ ימויב קפנד ןאמ יאה :הדוהי בר רמאד" :א ,אי הנשה שאר תכסמב ורמאש
תואנתהל תובוט תונליאו תובוט תוירב וב ארבו םולכ ומלועמ רסיח אלש ךורב רמוא יבלבלמד
."םדא ינב םהב

'ר :(א ,אי ה"ר) דומעה ותואב הדוהי בר ירבדל עשוהי 'ר ירבד ןיב רשקה םג הפי ןבוי התע
עשוהי 'ר הצור הלא וירבדב ."ינליאל אויז היב תיאד אוהה :ויז שדוחב ..." :רמוא עשוהי
לש ותוהמ והמו .דחוימ ויז תונליאל שי ובש םוש לע ךכ לארשיב ארקנ ויז שדוח םשש שיגדהל
תא ןסינ שדוחב ובלבלתנש םיצעה יבלול םיחתפמ ,םוחה רבגתה םע ,רייא שדוחב ?הזה ויזה
,וללה םינידעהו םיכרה ,םיריעצה םילעה .שמשה רואל בטיה םישרפנ םה .םיריעצה םהילע
םהיצקועו םילעה תופכו םינרוקו םיריהב ,רתויב םינידע םיעבצ ילעב םנה ,םילדגו םיכלוהה
רתיב םיבר םירקמב םינרוק םה ףא םילעה תויפ .ןיע ןינרמ דחוימ ויזב םכרד רדוח אוהו ,םיגז
קרי ינווגב םינושה םיעבצה רדה תוארמ וניע עבשת אל םינושה םיצעל תוניב רבועה .תאש
םיננערהו םיריעצה םילעב םיפוקש דרוו ןמגראו םדוא יעבצו ,ןורוחל דע בוהצמ ,םיריהב
םיטלוב וללה םיריעצה םילעה .םכרואל םודאהו םוחה ,קוריה ינווגש םהיצקועב םישרופה
וניחבה ךכ .םהידצמ םתוא ןריאהבו םכרד שמשה ינרק רודחב ,ץראה לכב תונליאב ןיעל
שדוח ול וארק ןכלו ,ץראב תונליאה תיברמב הז שדוחב תטלובה העפותה איה וזש וניתובא
לארשיב ןימוי קיתעה ומעט תא ארמגב הז םוקמב ריבסהש אוה הדוהי ברו .תונליאב "ויז"ה
.תונליאב רואה שדוח :ןבומה ותוא לעב אוה ,"רייא" ינשה ומשש ןייצאו .ויז שדוח לש

תוחורש ינפמ ,הז שדוחב שמשה רוא םש לע ארקנ אל ,רייא שדוח וא ,ויז שדוחש רורב
ירורפא ןבול הטעמב םימשה תלכת הווסומ הלא םימיבו ,תופילח ותוא תודקופ םיניסמחה
םיפוקשו םיריהב םימי רייא שדוחב שי םנמוא .הריהב היארל ףוקשו חצ וניא ריוואהו
תאז תמועל ,םילקאב ףוקשה ויזהו רואה שדוחכ ונייצל ןיא ןפוא םושב לבא ,םיקחרמל
.םיננערהו םיריעצה םהילע עפשב תונליאה תיברמב רואהו ויזה וב טלבתמ

ץראה עבטב תופוקת ישאר העברא
תפוקת ,םימשגה תנוע רובע רחאל םינצינה יחרפ תעפוהו ונצרא עבטב ןסינ תפוקת תמועל
עיפומה ,Colchicum Steveni "הרוי רב" יחרפ תיילעו םימשגה תנוע אוב תא תנמסמה איה ירשת
.הרויה תדר םע ץראה יקלח לכב טעמכ

."הטמלמ (הרויה-רב) הז הלוע הלעמלמ םשגה דרי םוי" םירמוא םיאודבהו םיחלפה

תא םיקלחמה ,ונצרא םילקאב תוירקיעה תופוקתה ישאר ינש םה ירשת שדוחו ןסינ שדוח
.םימשגה תומילו המחה תומיל הנשה

םילקאב תופוקת יתש ךא יכו ויתסל תמיוסמ הפוקת ונל ןיאש ונלצא תלבוקמה איה תועט ךא
ץראה ויתסל הפוקת שאר םוי אוה באב ו"ט - םימשגה תומיו המחה תומי :ונצרא
לש החוכ ששת באב ו"ט םוימ" יכ :הדבועה תא לודגה רזעילא יבר ןייצ הפי המו .ילארשי
,ריוואב תוביטרה ,ויתסה תפוקת ,וז הפוקתב הברתמ םג הז ללגבו .(א ,אל תינעת) "המח
.(םש ,תינעת) םיצעה םיעילתמ תוביטרה ללגב יכ ,הרזעל םיצע בוטחל םיקיספמ ןכלו

תפוקת שארב םג ךכ ,הז ןמזל םיסופיטה ,םינצינה יחרפ םיעיפומ ביבאה תפוקת שארב ומכ
ויתסה תפוקת שארב םג ךכו .הז ןמזל םייסופיטה הרוי רב יחרפ םתמועל םיעיפומ םימשגה
.Unginea manitime בצחה יחרפ םה אלה ,וז הנועל םיילמסהו םייסופיטה םיחרפ םיעיפומ
לצבה לעב בצחה אוה הז (א ,זנ ,ב"ב) םיטבשל ץראה תא עשוהי םחת וב רשא בצחה אוה הז
לודגה ולצב .םימוחת וב םוחתל שמיש ןכלו המדאה ךותל קומע םידרוי וישרוש רשא ,לודגה
,וז הפוקת תישארב םואתפ ררועתמ אוהו ץיקבש תמדוקה הפוקתב המדאב םדרנ חנומ
.םידומחו םינטק םינבל םיחרפ ירוטע םיהובגה וינק תא הלעמו ,ץראה לכב ויתסה תפוקת

האב הירחאלו הנש יצח קוידב תרבוע ,באב ו"ט :ונלש ויתסה לש הפוקתה שאר םוי תמועלו
ו"ט אוה אלה וז הפוקת שארו .ןליאל הנשה שאר תפוקת איה אלה :תיעיברה הפוקתה
תותשל םיצעה םיליחתמ זא .דקשה יחרפ םה וז הפוקת שאר לש םייסופיטה ויחרפ .טבשב
.ןליאל הנשה שאר לע קרפב ןמקל הארנה יפכ .השדחה הנשה לש םימה ןמ

הפוקת שאר לכלו תופוקת ישאר העבראו ונצרא עבטב ןה תופוקת עברא יכ םיאור וננה ךכו
.םייסופיטה ויחרפ

ןליאל הנשה שאר תורוקמ
,גח רותב "ןליאל הנשה שאר"ל סחיה ןכו טבשב ו"טב העיטנה גח ,הזה גחהש רוביצב לבוקמ
לא הבישב ,יתייחתה ודצמ ךכ לכ ונל בושחה הזה גחה .וז תועט ןקתל שי ךא .ןימוי יקיתע םה
שאר" תעיבק .םינש תורשע עבראכ ינפל ךא שדחתנו ונתא שדח גח אוה ,המדאה לאו ץעה
קרו .גח רותב עבקנ אל ךא ,תורשעמ ינידב קרו ךא רושק היה ,הנשמבש "ןליאל הנשה
הנשה שאר" תא עובקל םוי הזיאל :רוריבה לחה ,יאמש תיבו ללה תיב ימיב ,םיאנתה ימיב
."ןליאל

:ונינש הנשה שאר תכסמ שארב הנשמב
."וב רשע השימחב םירמוא ללה תיב יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב"

:םש הנשמב ונינש דועו
."תוקרילו העיטנל ,תולבוילו ןיטימשלו םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב"
,קריהו עטנהו םדאה .וידחי תודשה תמדאלו תוקרילו העיטנל ,חמצלו םדאל ,תרמוא תאז
ףתושמה הנשה שארב .םלוכל תשדחתמה הנשל וידחי םיכרבתמו וידחי אופא ,םינודינ
הנש שאר םהל ועבקו וידחי הדשה תאו חמצה תאו םדאה תא םבלב וניתובא וברק ,הזה
.ףתושמ

שיאל הנשה שאר םוימ "ןליאל הנשה שאר" םוי תא ל"זר וקיחרה תורשעמ יניד םע רשקב קר
.ודבל והוגיצה לארשי

רשעמ רשעל רוסאו הנשה התואב ולדג רשא ןליאה תוריפמ רשעמ שירפהל שי ןידה יפל
רשע" :קוספה ןמ ונימכח וקיסה הז ןיד .תרחא הנש לש תוריפה לע תחא הנש לש תוריפמ
הנש לכמ רשעמ :רמולכ ,(בכ ,די םירבד) הנש הנש הדשה אצויה ךערז תאובת לכ תא רשעת
תנש איה המ תעדל ידכ ,"ןליאל הנשה שאר" םוי תא עובקל חרכה היה ןכל .הדוחל הנשו
.ןליאה לש החימצה

,הזר רשעמה היה ,הזר התייה םא .החימצ תנש לכמ רשעמ םעפ לכ תתל רכיאה עדי ךכ ידי לע
םימכח םהילע ולבק ךכיפלו .ןמש רשעמ ןתונ היה ,הנמש ץעה לש החימצה תנש התייה םא ךא
הנשה שארל עצוממה ךיראתה תא אוצמל :איהו ,דואמ דע תכבוסמו השק תיעדמ היעב רותפל
ונממו ,הרבעש הנשה יממ ץעה התש ןידעש ,עצוממה ךיראתה והמ ץעל המח ימיו םימשגל
.השדחה הנשה יממ תותשל ץעה ליחתמ האלהו

ףקיה לע הליחת דומענש יאדכ הז ןיינעב יאמש תיבו ללה תיב לש תוטישה ןיב המ ןחבנ םרטבו
תואלפנה ויתוסיפת לעו םינוש תועוצקמב ,הכלהה הקספנ ותומכש ללה לש תובחרה ויתועד
.עבטה תויווחב

וליפא ,תונושלה לכ וליפא ,םדמל אלש םימכח-ירבד בזע אלש ,ללה לע ,וילע ורמא :לשמל
.תומהבו תויח תחיש ,םיבשעו םיצע תחיש ,תועקבו םירה תחיש

:א ,חכ הכוסב דומלתה ןייצמ םהיתועידיו וידימלת לש םהיתונורשכ הבוג תאו
הרשתש םייואר םהמ םישולש .ןקזה ללהל ול ויה םידימלת םינומש :וניתובר ונש"
םירשעו ,ןונ-ןב עשוהיכ המח םהל דומעתש ,םהמ םישולשו ,וניבר השמכ הניכש םהילע
".יאכז ןב ןנחוי 'ר - םלוכבש ןטקו .םינוניב - םהמ

לע הביבסה יאנת תעפשה" אשונב תוימוהת תויעב םויכ ןהש תולאשב ללה לש ותסיפת לעו
לש ןהישאר המ ינפמ :תואבה תולאשה לע ויתובושת תודיעמ ,"םינימהו תורוצה תוחתפתה
המ ינפמ ;(תויחמומו תומכח תודלימ רמאל) תוחקפ תויח םהל ןיאש ינפמ - ?םילגלגס םיילבב
םייקירפא לש םהילגר המ ינפמ ;תולוחה ןיב םירדש ינפמ ?תוטורת םיידומרת לש ןהיניע
.(א ,אל תבש) םימה יעצב ןיב ןירדש ינפמ ?תובחר

השוריב תרבוע הניא לבא ,תיתשרות הרואכלש העפותה תנחבה הנושארה ותבושתב ,ןייצנו
תדליימב תיחקפ הניאש תדליימה תפלחה ,ונייהד ,הל תמרוגה הביסה םלעה םע ףולחל הלוכיו
.תיחמומ

ומרגו תערכמ העפשה התייה ןהלש הביבסבש תוביסה תא ןייצ תואבה תובושתה יתשב לבא
לגר ףכ תרוצו ,םיידומרתל תיסופיטה תדחוימ ןיע תרוצ :השוריב תורבועש תושדח תורוצל
.םייקירפאל תיסופיטה תדחוימ

תורחתמה תויורשפאה יתש םויקב תחא תבב אוה ןיחבמ הסיפתה תובחרו תושימג ךות
הביבסה תועפשהו השוריב תורבוע ןניא ןהיתואצותש הביבסה תועפשה :עבטב ןהיניב
.השוריב תורבוע ןהיתואצותש

ריכהש ינפמ ,ינב תלאש הלודג הלאש :רמאו םיעטה לאשנש תולאשהמ תחא לכ לע
וסחיו ,עבטב ללה לש ויתועידיב בחרה ףקיהה לע רומאה לכמ ,ןכלו .הלאה תולאשה תרמוחב
החכוהכו תופיקמה ויתוסיפת תא וידימלתב ץיברה וזכ השיג ךותש ונא םידמל ,עבטה יעדמל
:(א ,חכ הכוס) "וידימלתבש ןטקה" לע ורמאנש םירבדה ןמ איבא ךכל
תולשמ ,םיסבוכ תולשמ ,םילקד תחיש חינה אלש יאכז ןב ןנחוי ןבר לע וילע ורמא"
." 'וכו לודג רבדו ןטק רבד ,םילעוש

תחיש חינה אלש" תיללכה המרל יכ ,רורבו ריהב היהיש ידכ ,הלאה םירבדה לכ תא יתאבה
הנשה שאר" דעומ תעיבק ." 'וכו לודג רבדו ןטק רבד ,םילעוש תולשמ ,םיסבוכ תולשמ ,םילקד
.ללה תיבכ התייה טבשב ו"טב "ןליאל

וישכע ."ןליאל הנשה שאר" דעומ תא םתעיבקל ללה תיב ימכח וססבתה המ לע הארנ וישכעו
וליאכו ,"ןליאל הנשה שאר" תנוע תא עובקל ותחרפהב עיפשהש אוה דקשהש ,רוביצב לבוקמ
לבא ,דקשה תחרפה ןמז תעיבק םע רשקב התייה ,ללה תיבו יאמש תיב ןיב תקולחמה לכ
ןליאל הנשה שאר תעיבק ןיב רשקל רכזו ןמיס ןיא תידומלתה תורפסה לכבש שגדוי
םוי תא עובקל ללה תיב לש םיידוסיה םיקומינה דחאש תעדה לע לבקתמו .דקשה תחירפו
ינש יכ ,באב ו"ט תמועל טבשב ו"ט לש הלבקהה התייה ,טבשב ו"טב ןליאל הנשה שאר
יצח קוידב םהיניב קחרמהו ,שמשה לש םוחה חכ בצמ הנפמב םיבטק ינש םה הלא םיכיראת
רוציקבו .תובר םינש רפסממ םיעצוממ טבשב ו"טו באב ו"ט םיכיראתה ינשש :ןייצנו .הנש
קיתע ןיינע איה ,ץראה םילקאב תיבטוק הנפמ תדוקנכ באב ו"ט ךיראת ןויצש ,םכסא ץרמנ
באב ו"ט עצוממה ךיראתה ןמש לארשי ינב ונייצ זא רבכ .וליש ימימ דוע - לארשיב דואמ
.שבויה תפוקת רחאל ריוואב הליחתמ תוביטרו שמשה לש המוח חוכ דרויו ךלוה האלהו
יכ .ולישב באב ו"ט קיתעה גחה תעיבקב םיבושחה עבטה תודוסי דחא היה ,הז יבטוק ךיראת
.(א ,אל תינעת) לודגה רזעילא יבר ןייצש יפכ ,"המח לש החוכ שת באב ו"ט"ב

רבגתהל תוליחתמ ,טבשב ו"ט עצוממה ךיראתה ןמ הלועו ךלוה שמשה םוחש ןוויכמו
,הזה ןמזב תולעל ליחתמ םיאתה לש יטומרואה הביאשה חוכו ץעב תויגולויזיפה תולועפה
תיילע תרבוגו תכלוה הלא םיכילהת םע דחיו רבגתהל הליחתמש תופדנתהב יונש אב ןכו
םהב התייהש הפוקת רחאל הטלבהב רבגתהל םיליחתמ הלא םיכילהתו .םיצעב םימה
יפל טבשב ו"ט הפוקתב הביאשה תעפותל המאתהב ל"זר ורמאש והזו .תרכינ הדירי
ותשי ךליאו ןאכמו ,הרבעש החימצה תנש יממ םיצעה ותש הזה םויה דעש ,םהיתויפצת
.האבה החימצה תנש יממ םיצעה

ךכל המאתהבו ןליאה לש ותחימצ תולועפ תוררועתהל הנשה שאר םויל הז םוי עבקנ ןכלו
ירפה םג אלא ,תמדוקה הנשל ךייש טבשב ו"טל םדק לשבש ירפה קר אלש :ןידה תא ועבק
.תמדוקה הנשה תוריפל תורשעמ יניד יפל ךייש ,ןליאל הנשה שאר ינפל טונחל קיפסה קר רשא

םג וקסע ,ןליאל הנשה שאר תעיבקב ללה תיבו יאמש תיב ןיבש אתגולפה תוהמ רקחמב
ותבושת .היעבה ןורתפל הבושת בישה ןואג יאה ברו ,ןואג יאה ברל תולאשב ונפו ,םינואגה
'אב ,ונצראב הרמוגה תועפוה תשולשבש ,חרזמה ימע ןיב םיירקחמה תודוסיה לע תססבתמ
םיאתמ הינשה הרמוגה תעפוה לש ךיראתה רדא שדוח שארבו טבשב ו"טב ,טבשב
ןמלש :ימלשוריה דומלתבש הנקסמה תא ריאמו ריבסמה רבד ,םיצעב םימה רגנה תליחתל
.השדחה החימצה תנש יממ תותשל םיצעה םיליחתמ טבשב ו"ט

לש התוהמ תנבה המלענ ןכו ,תורודה ךשמ וחכשנ ותבושתב ןואג יאה בר ירבד תנבה
ןיב םירקחמ לש תובר םינש ךשמ קרו .ותבושתב ססבתמ הילע רשא ,"הינשה ארמוגה"
תא חנעפל ינבוארה םירפא ר"ד ידיב הלע ,תונכשה תוצראבו לארשי ץראב םיברעה יטבש
םירקחמה ימוכסבו ןואג יאה בר לש ותבושת חונעפב ןינועמה .תונושה תורמוגה לש ןתוהמ
תנש ץיברתב םסרפש "הינאת לא ארמג לא" ,ינבוארה םירפא ר"ד לש ורמאמב םאצמי ,הלאה
.ה"צרת

:"ןליאל הנשה שאר" םשב ירבעה םעטה לע ףוסבלו
רמאל ,איה הרומח האיגש ."תונליאל הנשה שאר" :גחה לש ומש תא םירשו םיבתוכו םימאונ
םעטהו ."ןליאל הנשה שאר" אוה ונכתב קיודמה ירבעה םשה ,"תונליאל הנשה שאר"
:א ,א הנשה שארבש םינשה ישאר תומש ימעט תאוושה ךותמ ןיבהל שי תאזל
.םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב
.ירשתב דחאב םירמוא ןועמש יברו רזעילא יבר ,המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב
.תוקרילו העיטנל תולבוילו ןיטימשלו ,םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב
."וב רשע השימחב םירמוא ללה תיב ,יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב

לגרל אלו "םילגרל" ,ךלמל אלו "םיכלמל" עודמו ?תונליא אלו "ןליא" ןאכ הנשמה הנכמ עודמ
,"םיכלמ" תמגודכ ,תומהב אלו "המהב" רשעמ המלו ?תללוכ איהש "ןליא" הרוצה תמגודכ
ןיבו ?"תוקרילו" ?"תולבוי"לו "ןיטימש"ל ,"םינש"ל הנשמה האטב המל ןכו ,"םילגר"
תמגודכ "העיטנל" בותכ ירשתב דחאב םינש ישאר השימח הנשמה הפרצ הבש הצובקה
."ןליאל"

תרוצלו םיבר תרוצל תוביסהו םהיתומש ימעט ונבוי ,םינשה ישאר ןכות תא הוושנשכ ,םלואו
םג אלא םיבר תונליאל קר אל הנשה-שאר דיגהל םתוצרב "המהב"ל ,"ןליאל" :הללכה
ןכו םינימה לכמו תומהבה עפשל - "המהב רשעמל הנשה שאר" ןכו ,םינימה לכמ תונליאל
.םינימה לכמו תובורמ תועיטנל - "העיטנל הנשה שאר" םג

.דבלב לארשי לש םהש ,םיבר תרוצב ךא הנשמה הנכמ "םילגרלו םיכלמל הנשה שאר" ,לבא
תובר םינש לע תרבדמ הנשמהש ינפמ "תולבוילו ,ןיטימשלו ,םינשל הנשה שאר" :וז אמגודכו
םימייקמ לארשי קרש ,םיבר תולבוי לעו ,תובר ןיטימש לעו ,(לארשיל) תחא הריפס יפל
תאז ,קריל הנשה שאר :רמאל ,תללוכ הרוצב אלו םיבר תרוצב תוקריל רמאנ עודמו .םתוא
."קרי ינווג ירת" םילימב ארמגה תקמנמ

,םשה םעט רבסהו לארשי תורוקמב "ןליאל הנשה שאר" לש קיודמה ונכות תוהמ רואל ךכו
דע םידיעמה ,םהימעטב לארשי ינידב םינשה ישאר תומש ראש םג תידדה הוושה ךות ורהבתנ
ירבד לש ילאיר ןוויכ הזה רקחמה לכ ךותמ ןמתסמ ןכו םשה םעטב קיידל ל"זר וביטה המכ
.לארשי ץרא עבט ייוליג ינווג ללשמ באושה ,ל"זר