סוטיט תשקב הרונמה לש ףילגתה תייעב

(דנארב עשוהי ר"ד לש ורמאמל)

ףרוצ םירפא

ו"כשת ,ח"נ ןויליג ,יניס

:םיקרפ ישאר
סוטיט םש לע ןוחצנה רעש טילבת
סוטיט תשקב הרונמה לש תויטנתואה
שממ לילא תרוצ אוה ןוקרד
דנארב עשוהי לש הירואיתה
רקניו-ןורו דנארב םע ןידה ןיא

ןכתיי אלו לילא תורוצ םהש ,םינוקרד ירויצ תללוכ סוטיט רעשב תפלוגמה הרונמה :ריצקת
.וז העפות רבסהל תוירואית שלש רמאמב .שדקמה תיבב ויהש

.שדקמה תרונמ ,סוטיט רעש :חתפמ תולימ

סוטיט םש לע ןוחצנה רעש טילבת
םידוהיש ,ימורב סוטיט םש לע ןוחצנה רעש לש תשקה תחת ,תילאמשה הנמואה לש טילבתב
ןחלוש םע דחי םינק העבש לש הרונמ תראותמ ,שדקמה ןברוח םושמ הב רובעלמ םירהזנ
םיימורכ ושבלוהש םידוהיה ידיב ןוחצנ תכולהתב םיאושנ םהשכ ,ודדשנש תורצוצחהו םינפה
וטלבוה אלש ,וינב ינשו סונייספסא ינפל הז דעצימב ואשינ הרות-ירפס םג) ימור תוצוחב
תיב ילכ תאו ,ונומראבש ינואיזומה ופסאב סונייספסא חינה תכורפהו הרותה ירפס .(תשקב
,הארנכ .הריפסל 75 תנשב ויתומחלמ םויס םע הנבש םולשה תלילא לש הלכיהב חינה שדקמה
וחצינשכו ,הריפסל 455 תנשב הקירפאל שדקמה ילכ תא איבה ,םילדנווה ךלמ ךירזיגש
המכו המכ ורייתשנ ל"זר לש םתודע יפל .(534 תנשב) לופוניטנטסנוקל םריבעה ,סויראסילב
האר הריפסל 'גה האמב .דועו ,ץיצהו הרונמה ,ןחלושה ןוגכ .ימור יבשב שדקהמ תיבמ םילכ
.לודגה ןהוכה לש ץיצהו תכורפה תא ימורב יסוי 'רב רזעלא יבר

סוטיט תשקב הרונמה לש תויטנתואה
תיב תרונמ םע סוטיט תשקב הרונמה לש תויטנתואה לע וקלח הנש םייתאמכ ינפל רבכ
הלבקתנשמ ,ט"שת תנשבו .וז לש התונמהמב קפס ליטה דנלור רקוחה .ינשה שדקמה
סוטיט תשקמ הרונמה תינבת תא קיתעהל ,לארשי לש תינמזה הנידמה תצעומב הטלחהה
תא ,זאד לארשי לש ישארה הבר ,ל"ז גוצרה א"ירגה םסריפ ,לארשי תנידמ למסכ העבקלו
סיסבבש ןוקרדהו םיה תוצלפמ ףילגת לע דחוימב ךמתסהו ,וז הריחב דגנכ ורועריע-ורמאמ
.תוקהבומ תוימ"וכע תורוצ ןה ם"במרהו הנשמה רואלש ,ןמותמה הרונמה

ףילגתבש ןמותמה סיסבהו תירוקמה הרונמה לגר הרבשנ הלוטליט ךרדבש ,רובס גוצרה ברה
,רוטיעב ףיסוהש ,ינלה-ימור ןמא ידיב התשענש תיתורירש תפסות אלא וניא סוטיט תשק
רוקמ םושמ רכז ןיאש ,רורב .'דכו ,םי-תצלפמ ,םינופירג ,ןוקרד םג ,תוגאוש תוירא דבלמ
.הלאכש םיביטומל ישרדמ ידומלת וא יארקמ

'וכו תובמוקטקבו תויסנכ יתבב ולגתנ םיילילא םילמסו ליאוה :הפקשה ללכל אב ףנדוג אלא
תא רטעל היה גוהנש ,רמול ןתינ ןכ לע .ןהירחאו הריפסל תונושארה תואמבו ינשה תיבה ימימ
.וללה םיינלהה םיביטומב ףא הרונמה סיסב

,ם"במרה לש ותפקשהל רומג דוגינב םה ותרוצו סיסבבש םירוטיעה .ףנדוג םע ןידה ןיאש אלא
,תשדוקמה תירוקמה הרונמה ילגרש :י"שר סרוג ןכו .ארמגה ימכח רואל רתויב הנוכנה איהש
,ןאש תיב תוריפחב תוקיתעה תורונמב ולגתנ ןתמגודכש ,םייח ילעב יערכ תומדב אלא ויה אל
השע סודרוהש ,רתויב תזעונ החנה עגרל חיננ וליפא םאו .ודיגמבו ןיעיקפב ,םירעש תיבב
ירה ,הלא םירוטיעב סיסבה תא רטעל הויצ ילנהכו שדקמה טושיקו יוניבה ימיב השדח הרונמ
תולעהל ןיאו ,הרוסמה חורל ענכנ וחרכ לעו תולובכ ויה וידיש הדבועה ינפל דומעת אל וז החנה
םג המ .הרותה חורב תשדוקמה ,תירוטסיהה תיתרוסמה עבטמה ןמ והשמב הנישש תעדה לע
לש ףסונה יוניבהש עודיו ,השע ותעיסו אטוב ןב אנתה לש ותחגשהבו ותצע יפ לע השעש לכש
לודגה רזעילא 'ר לש ותודעכ ,שדוקב עוגפלמ הרתי תוריהז תמחמ - בר ןמז ךשמנ שדקמה
:(ו ,ח תויודע)
.ןכותב םינוב ויהשכ תורזעל םיעלקו לכיהל םיעלק םישוע לכיהב םינוב ויהשכ ,יתעמש
,המוחה םוקמל םינפבמ םיעלקה תא םילות ויהש ,םיעלקל ץוחמ םינוב לכיהבש אלא
םינוב הרזעבו .לכיהה ןמ םהיניע ונוזי אלש ידכ ,םינובו ץוחבמ םידמוע םיאנבהו
םינפבמ םידמוע םיאנבהו המוחה םוקמל ץוחמ םיעלקה תא םילות ויהש םינפבמ
םש םידמוע םיאנבה תא םיאור תוירבה והיש הרזעל דובכ ןיאש יפל ,םינובו םיעלקל
.םינובו

םג סודרוה ענמנ ,המואה ידיסח תושגרב עוגפל אלש הרתי תוריהז תמחמ ,דועו תאז לכ -
תועבטמב םא .יחה םילועמ םיחוקל םיאשונב קפתסה אלא ,ןיפוצרפ ויתועבטמב עיבטהלמ
.ןכש לכ אל שדקמה ילכב - ךכ גהנ


שממ לילא תרוצ אוה ןוקרד
תוירא םנמא .שדקמה ילכב םג המו לארשיב תילילא הרוצ לכ לע ל"זר ודיפקהש יאדו
ןוקרד לבא .ואסכבו המלש לש שדקמה ילכבו רבדמב לארשי ינב ילגדב ויה םייוצמ םיבורכו
:(ג ,ג"פ הרז הדובע) הנשמה ימכח לש םתודעכ ,שממ לילא תרוצ אלא וניא
ךלמה םיל םכילוי ,ןוקרד תרוצ ,הנבל תרוצ ,המח תרוצ םהילעו םילכ איצומה"
."םיל ליטמ וא חורל הרוזו קחוש :רמוא יסוי 'ר ...(םדימשיו םדבאי=)
,הברה םישקשק וילעו וראוצמ ןיאצוי םיציצש ,ןוקרדה תא (א ,גמ םש 'מג) ל"זח וראיתו
:ריעמ ם"במרהו
ןהש יפל ,תרדוהמ (םירחאה םיילילאהו םימורה לצא) םלצא התיה הרוצה וזו"
."לגלג יקלחמ קלחל התוא ןיסחיימ
המח לש תורוצב םימודקה ימור לכיהבש תורונמה יסיסב תא םירטעמ םיימורה ויה ךכיפל
סונייארטש עודי ןכ .הנבלה תלילא - תלעבו ילבבה לב לש םלמיס ,המחה-ןינת ןדיצבו הנבלו
.ולש תוטרוהוקה יסינב ועבקש ,ןוקרדב בושח ימשר שומיש השע רסיק

ףלגה ידיב הפייוזש ,רמאנ וא ,הרבשנש וא תירוקמה לגרהש ,ל"ז גוצרה ברה םע ,ןכ םא ,ןידה
.קהבומ ימ"וכע ןונגסב ונוימדו ומעט יפל םירוטיע סיסבה לע ףיסוהש ,ימורה ןמאה

דנארב עשוהי לש הירואיתה
,תירוקמה הרונמה תייעבב דנארב עשוהי ר"ד גולואיכראה ידידי לש ורמאמ תא יתארקשמ
:(ה"כשת ב רדא ףוסמ) ותבושת תיצמת וזו ףסונ רוריב רבדב וילא יתינפ
םידיקפה ןיבל םידוהיה ןיב ,מ"ומ וא ,חוכוו ,הארנכ ,ררועתנ לבבורז ימיב רבכ
היהו יתוכלמה ןונגסה היהש ,םנונגסו םמעט יפל הרונמ יאדוב ושרד וללה ;םייסרפה
םיטרפ לע ףקותב ודמעו םילפט םיטרפ לע ורתיוו ?םידוהיה ושע המ .הרשפב ךרוצ
ןכמ רחאל וקתעוהש ,הרונמב ולחש םייונישה ןאכמ .הרונמה ינק רפסמ ןוגכ ,םיבושח
יבכמה הדוהיו .יעיברה סוכויטנא י"ע הדדשנש הרונמה תרוצ יפל יבכמה הדוהי תרונמב
.םעה ישארו םינהוכה לצא תלבוקמו התיה תשדוקמ הרוצה ןכש .המואמ הב הניש אל

הב ויה ,דל ,הכ תומש יפל ירה ?הרותבש עבטמה ןמ ונשיש ןכתייה :הלאשה תלאשנ ןאכ
רמוא (ז"ה ,ג"פ) הריחבה-תיב תוכלהב ם"במרהו ,םיחרפו םירותפכ ,םידקושמ םיעיבג
;"חרפו רותפכ עיבג ובש חפטו קלח םיחפט ינשו ,םיחפט השולש חרפהו םילגרה" :שוריפב
!ירמגל םירסח הלא ,רעשבש ףילגתב וליאו

ואבש ,תורונמ המכו המכ ינשה שדקמה תיבב ויהש ,דנארב ר"ד ץרית תחא הבושתב
הז - ארמגבו הרותב תראותמכ הרונמה תינבתב ויה םלוכ אלו הלוגה ידוהי לש םהיתובדנמ
הרונמה לגרש ,ותפקשהב גוצרה ברה לעו ארמגה לע ,ארקמה לע קלוח דנארב ר"דש אלא .ןוכנ
םירוטיע וילעו השושמ וא ןמותמ סיסב תרוצב אלא ,רומאכ ,םייח ילעב יערכ תומדב התיה אל
חינהל ןיאש יפל ,הקיתעו איה תירוקמ תשקבש וז סיסב תרוצש ,קמנל ףיסומ אוה .םיינלה
ןכש לכ ,הזה רבדכ השעיי אל ונימיב םג" .ךרוצ אלל הרונמה תא ףייזי דבוכמ ימור ןמאש
.(םש "יניס"ב ורמאמ חורבו ילא ובתכמ חורב) "תוכלמל היה ףופכ ןמאהשכ ,םהה םימיב

םעט תפסותב ותפקשה לע דומעל ,דבכנה רקוחה ףיסומ (17.6.65) "ץראה"ב ותמישרבש אלא
למס השמישש וז ,שממ תידוהי הרונמ ןוחצנה דעצימב ןיגפהל ויה םיניינועמ םימורה :קומינו
"יחורב םא יכ חוכב אלו ליחב אל" לש ןויערה תא הברקב תמלגמ איה ;ארקמב רבכ תודהיה
םהיניעב הבשחנ םיימורה י"ע הרונמה תדידש .דועו ,האירבה לע ארובה תחגשהו (ו ,ד הירכז)
םידימעמו העבשה תורונמ םיניקתמ םירצונה ויה ץנציב תפוקתבש םשכ ,תודהיה שוביככ
וניא הז קומינ אלא .ןאכ דע - .תודהיה תא ,לוכיבכ החצינ תורצנהש תואל - ןהילע םיבלצ
רעשב רצוי-ילנה ןמא י"ע הפוליגו ,דוחל - הכולהתב תירוקמה הרונמה ,ללכו ללכ קומינ
.דוחל - סוטיט

איה סוטיט תשקב הרונמהש ,(םש ,"הרונמה תודלותל") הנקסמ ללכל ןכ םא ,אב .ב ר"ד
י"ע התשענש לבבורז לש וזל התינבתב המוד התיהש יבכמה הדוהי האשעש ,הרונמה תמגודכ
סוטיט תשק ףילגתבש (עזגה) יעצמאה הנקבש םירוטיעה ושענ .ב רובס ךכיפל .לבב ילועמ ןמא
תירוקמה הרונמה הדדשנש םעו (סילופסרפב ןומראה ידומעב עיפומה ביטומ) יסרפ ןונגסב
םינהוכה ידיב הירוטיעו תיתרוסמה התינבת ויה םירומש ,יעיברה סוכויטנא ימיב תאזה
התינבתכ הרונמ השע ,םיקולא תדובע שדיחו שדקמה תא יבכמה רהיטשמו ,םיאנומשחה
התשודק תמחמ אלא (בהזמו ףסכמ - ורישעהשמ כ"חאו ץעבב םופיחו ץעמ הליחתב)
היתתמ לש עבטמב העבטנ התרוצש תאזכ ילוא ,תרחאב אלא ,ללכ הב וקילדה אל התוקיתעו
יפלכ ךלוהו רצימש ,םילגר שולש ןיב סיסבל ךומס הבע עזג היה ,סיקרנ 'מ תעדלש ,סונוגיטנא
,ןכא .םיחרפו םירותפכ ,םיעיבג אלל ,ונייה ,ףסוי י"ע הרונמה רואיתל תצקמב המודו ושאר
- יתד ימואל למסו תואל השמיש לבבורז ימימ וז לש התינבתב תירוקמה הרונמה
תואמצעה לוטיבו ימורה דובעשה םע - רתויבו היתויועמשמו הינכת בורב ימסוק-ורטסאו
הלודג הוקתו הרבעש הלודגל רכז ינשה תיבה ימיב תבשחנ התיה המודקה הרונמה" .תינידמה
.סוטיט תשקב הפלוגש םיימורה לש ןוחצנה תכולהתב דחוימה המוקמ ןאכמ ."רוזחתש

רקניו-ןורו דנארב םע ןידה ןיא
תופקשהה ילעב םע ןידה .ומע ןידה ןיאש אלא .דנארב עשוהי ר"ד לש ותפקשה תיצמת ןאכ דע
ברה לש ותדמעל םגו ם"במרלו דומלתלו הרותל תדגונ ותפקשהש םושמ םג ,ול תודגונמה
סוארטש 'ה ר"דו ,הקיתעה תידוהיה תונמאה ירקוח בורש הז םעטמ םגו ,רתויב הנוכנה גוצרה
הרונמב העבוטש תבשחמה תכאלמ תניחבמ קהבומה ימורה ןונגסה תמחמש םירובס ,םכותב
וז םע אלש ןכש לכמו םיאנומשחה תרונמ םע ןפואו םינפ םושב התוהזל ןיא ,סוטיט תשקבש
.לבבורז ימימש

ינפל הנושארה האמב תידוהיה תונמאב חתפתה ,הקיתעה תונמאה רקחב תחוורה העדה יפל
,םמעטו םידוהיה םינמאה לש תירוקמה םחור הב העבוהש ,טלחומ יאמצע ןונגס ,הריפסה
םירז תונמא ימרז ינפב ךרדה תא המסח וזו המודכו ,םייחמצה םיביטומה חותיפ ןוגכ
.לארשי ץראל חרזמה ןמ רודחל וסינ םהימיבש

,ףילגתבש הרונמה לש סיסבה השעמ סחייש ,רניוו-ןור לש ותפקשה םג ןאכ תכרפומ אליממ
הדוהי לש אל ףאו תיניידרוה אל התיה אל סוטיט י"ע הדדשנש ,הרונמהש ,אצמנ .סודרוהל
עפשוהש ,תרחואמה םיאנומשחה תפוקתמ ץראל ץוחמ ןמא ידי השעמ ילוא אלא ,יבכמה
אוהו - (ליעל רומאכ ,ימור ןמא ידי השעמ אלא הניא סיסבבש תפסותהו) סרפ תונמאמ
.שדקמל הנתמב האיבהש

,סוטיטל השדקוהו רסיק סונאייטימוד ימיב המקוה סוטיט תשק :ונלש הנקסמל םעט דועו
ולופא שדקמל ורס יאדו ,הנטקה היסאבש ףוחה ירעב ורקיבש םירסיקה .ותומ רחאל
לכיהה תורוצמ הלודגה העפשהה ןאכמ .םיטילבתהו םיפוליגה ןונגסמ םש ומשרתנו יומידידב
טורחב ףוליגבו רוטיעב םיביטומ יובירש עודיבו .ימור תשקבש הרונמה סיסב ףילגת לע הזה
הלילחו הלילח .םירסיקה תפוקתמ תימורה תונמאה תא רתויב םינייפאמ הזכ גרדומו יעלצ בר
.הזכש רז סיסב תודהיל סחייל

,תשדוקמה תירוטסיהה העבשה תרונמל ימ"וכעה ינלהה סיסבב לארשי תלשממ לש הריחבה
תשקב תילאמשה הנמואב הפלוגש יפכ ,וילאידיאו ותרות ,לארשי תויחצנ ,הנידמה למסכ
.ללכו ללכ תחלצומ התיה אל ,סוטיט