ארקמה רקחב

וכ 'ב םימיה ירבד ;די 'ב םיכלמ

קשרהמ ל"א

טכשת ,הס יניס


.ינשה םעברי ,רושא תומחלמ :חתפמ תולימ

א
'לארשיב הדוהיל תמח תאו קשמד תא בישה רשאו םחלנ רשא'
:(חכ די) ב"למב בותכ

קשמד תא בישה רשאו םחלנ רשא ותרובגו השע רשא לכו (ינשה) םעברי ירבד רתיו'
.'לארשי יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה ,לארשיב הדוהיל תמח תאו

ןושלה דצמ ןיבו םמצע דצמ ןיב ,םינוידו תולאש םיררועמ הז קוספב םירכזנה תוערואמה
לכ .רתוי וא תוחפ הזל הז םידגונש ,םינוש םירואיב לארשימ םירקוח לצא יתיאר .וב ורמאנש
לכש פ"עא ,ותלוזל רשאמ הטושפ רתויו תלבוקמ רתוי ול תיארנש ,ותעד יפל ריבסמ םהמ דחא
.דוע וראשנ םימוגמג טעמש הדומ דחא

:רבדבש םיישקה לע דומעא
?'לארשיב הדוהיל' שוריפ המ
היהש ,הזל רבד תבשה לע לח 'בישה' ןושלה ?'בישה רשא' תמחו קשמד שוביכל ארוק עודמ
ויה אל אלה תמחו קשמדו (דועו ,ד ג ב"כלמ - תינשנו תכלוהה הלועפ לע וא) םדוק ול ךייש
?לארשיל םיכייש
םהל התיה המלשו דוד ימי תצקמבש ינפמ לארשיל תכיישכ םרא תא בשוחש ,רמאנ םולכ
?(ו ח ב"מש) 'החנמ יאשונ םידבעל םרא'
רתוי ורבע רבכ םעברי דע זאמו ,ריעזמ טעמ היה םרא םע לש ומויק יבגל הז ןמז ,תישאר
םדוק לשמ לארשי רשאמ ,רתוי בר ןמז לארשיב םימראה ולשמ הז ןמז ךשמבו ,הנש םייתאממ
.םהב
הטילש התיה לארשי ךלמלש אלא ,לארשימ קלח תויהל םרא החפסנ אל דוד ימיב םג - תינשו
םע אל ,רמולכ ,"שוביכ הימש אלד דיחי שוביכ" :םראב דיוד ןוטלשל םיארוק דומלתב .םהילע
הזיא ןמז ךשמל היה המלשו דיוד םיכלמלש אלא ,לארשי ץראל התושעל םרא תא שבכ לארשי
.םהילע דובעש

עיבה אלו ,'דעלג תומר ונל יכ םתעדיה' :(ג בכ א"למ) וידבע לא רמא באחאש המ ,לשמל ,חקינ
.המצע םרא לש םיקלח ולא-יא לע 'ונל יכ' לש העיבת םוש

רזעדדה תא הכיהש לע הבוט תרכהכ החנמ ול האיבה אלא ,דיוד ידי לע השבכנ אל תמח ,דועו
,זא הריבכה לארשי תכלממ לש התוסחמ תונהיל החנמ ישיגממ התייה רתויה לכל .הב םחלנה
.הנממ קלחכ הבשחנ אל לבא

עודמ - הלאשה דוע תדמוע ,(ו זט ב"למ 'ר) "חפיס" ןבומב הב ןאכ 'בישה'ש רמול קחדנ םג םא
הזל הז ורזעו ,רתויב םיילאידיא ויה לארשיו הדוהי ןיב םיסחייהש רמאנ םא וליפא ?הדוהיל
קשמד תא הדוהיל ןתנש ןכתי אל זא םג - וישוביכמ קלח הדוהיל ןתנ םעבריו ,ןהיתומחלמב
- תמחלו ,הכרוא לכל לארשי ץרא ךרד קר ,ןתא לובג הל ןיאו דואמ הנממ תוקוחרה ,תמח וא
.הכרואל םרא ץרא לכ ךרד דוע

רושא .המית ררועמ ,תמח ץראו םרא ץרא לכ תא ,ךרעל ,רצק ןמזב שביכ םעבריש ,רבדה םצע
,סמ הילע ליטהו המדא יחטש הנממ ערק ,תובר םימעפ התוא הכיה ,תורוד ךשמב םראב םחלנ
רודב היהש ,בירחנס םג ,ךורא רוצמ ירחאו ,תורוד ינש רובע ירחא קר דכל קשמד תא לבא
לש םיריבאה תוחוכל םגש ,ןאכמ ;ןתוא ודכל ויתובאש ראפתה ,תמחו קשמד תדיכל רחאש
.חצפל םישק םיזוגא - ויה רושא

,לוכיבכ ,םייקנעה םישוביכל ,םייוג לע שלוחה ,רושא סחייתה ךיא :הלאש דוע ונינפל תדמוע
שיו .הזב ךמתו ץפח ,םרא לש תומחלמ לעב רושאש ,םירמואה םירקוחה ןמ שי ?םעברי לש
םעברי אלא ,וזכ הרידא הכלממ דסיילו שובכל םעבריל ןתונ היה אל יאדוו ךכ לכש ,ורמאש
ברעתה אלו וילובג חרזמב תולודג תומחלמב עוקש היה רושאש ןמזב ,רשוכה תעש אצמ
,אלפה דוע לדג הזב לבא .תונורחאה םעברי תונש עבשל םיעבוק הז ןמז .ברעמה יניינעב
םג הדוהיו לארשימ הקזח דימת התיהש ,םרא דגנ - רתויב םילודגה וישוביכ תא השע םעבריש
רצק ןמזב דועו ,רושאמ החונמ ןהל הנתינש ןמזב אקווד ,תמח התירב תלעב דגנ - םגו ,דחי
תומחלמ ןתא ול ויהש תוצרא םע לובגב ,ברעמב ופרוע תא רושא ריאשה םולכ - דועו !הזכ
ויה םאו ?ןגהל וליפא םימייוסמ אבצ תוחוכ םש קיזחה אלו ,ירמגל ףושח - םיחטש ןהמ ערקו
ףכה תא עירכהלו םראל לארשי ןיב השקה המחלמב ברעתהל וקיפסה אל םולכ ,הלאכ ול
.לארשי דעב רוצעל קיפסמ היה רושא דצמ דבלב םויא וליפאש ,בשוח ינא ?הנורחאה תבוטל

קר ,ןהיתוריב תא דכל אלו ולא תוצרא יתש תא ןיטולחל שביכ אל םעבריש ,םירמוא שי
.'בישה' ןושלה השק רתוי דוע זא לבא .סמ םלשלו ול תופופכ תויהל ןחירכה

.'הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא בישה אוה' :םעברי לע רמאנ (הכ די) ב"למב
.ומוקמו 'תמח אובל' ןבומב תועיד יקוליח שי .וישוביכ לכ תא הזב ללוכ ,ןיינעה יפל הארנכ
קיחרהל ןיאו ,הנידמה לש - וא ,ריעה תמח לש וא - לובג לע תויהל ךירצ 'אובל'ש טושפ הארנ
.ינופצה לארשי לובגמ הברה הז םוקמ

:(אי-ז דל 'דמב) רמאנ
אובל ואתת רהה רהמ ;רהה רה םכל ואתת לודגה םיה ןמ ,ןופצ לובג םכל היהי הזו'
היהי הז ;ןניע רצח ויתואצות ויהו ,הנרפז לובגה אציו ;הדדצ לובגה תואצות ויהו תמח
םפשמ לובגה דריו ;המפש ןניע רצחמ ,המדק לובגל םכל םתיואתהו .ןופצ לובג םכל
.'המדק תרנכ םי ףתכ לע החמו לובגה דריו ,ןיעל םדקמ הלברה

והצקמ קוחר אל אוה לארשי לש יחרזמ-ינופצה לובגה הצק דע תמח אובלמ וקהש ,ןאכמ
תומש תצק יונישב ,ינופצה לובגה ותוא ןמוס (א חמ ;חי-וט ומ) 'זחיב םג .תרנכ םי לש ינופצה
ונל העודיש יפכ .תמחו קשמד לובג לע היהש אצוי לבא ,תוריהב תוחפבו ,ודי לעש תומוקמה
?הז לכ םיאתנ ךיא ,הירוס ןופצב ,וישכע לש Chama איהש ,תמח ריעה לש המוקמ

:הלא יתשמ תחא רמול םיכירצ ןכבו
הז םשב רצבמ ריע התיהש ומכ ,תמח םשב לארשי לובג לע תיטמרא ריע םג התיהש
הלידבהל (ב ו סומע) 'הבר תמח' םשב תמח ריעה הארקנ ןכלו (הל טי עשוהי) ילתפנ תולובגב
."תמח" ראשמ

תוכלממל תדרפנ התיה דוע לואש ימיב) רזעדדה ימיב הבוצ םרא לש התיילע ינפלש ,רשפא
לש התיילעו (םיבר ןושלב - 'הבוצ יכלמב' םחלנ לואש יכ ,(זמ די) א"משמ הארנש ומכ ,תונטק
הכלממה תמח התיה ,לארשי תכלממ תוגלפתה ירחא - דוחיבו ,עדילא ןב ןוזר ימימ קשמד
.לארשי לובג דע ,םינטקה םרא יכלמ םיפופכ ויה הלו ,הירוסב תישארה

,לארשיל תודעוימכ ,לבג םג םהיניבו ,ינודיצהו ינענכה תוחפשמ לכ תא בשוח (ה גי) עשוהיב
בשוחש רמול ךירצ א העד יפל - (ג ג) םיטפושב ןכו ,'תמח אובל דע ןמרח רה' דע ךכ בשוחו
- ב העד יפלו .תמח אובל דע ,חרזמ-םורדל ,םיה תפש לעש םייקיניפה ירעמ ,ברעמ-ןופצמ
ינופצה לובגל ראשנ 'תמח אובל' םש לבא ,הכלממה תמח לובג לע רבעב התיה לבג םגש רשפא
רחואמ היהש ,לאקזחי הז לובגל ארוק ןכו .תמח תלשממ םשמ הלטובש רחא ףא ,לארשי לש
.רבעה םש לע - 'תמח לובגו' ,הברה

,קשמד תא ללוכ הז לובג ןיא ,ןופצב תמח אובלמ לארשי לובג תא םינמסמשכ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
ןב ףסוי םג בתוכו .תמח תאו קשמד תא שביכ םעבריש תנתונ תעדה ןיאו ,תמח תא ןכש לכו
.עשוהי םלביגש יפכ ןענכ ץרא תולובג דע ועיגה םעברי לש וישוביכש ,והיתתמ

:תרחא - הז קרפ שארב יתאבהש (חכ די) ב"למב קוספה תא ראבל ,יתעדל שי ןכלו
לכ דימת אל ,דחי םירושקה ,םידחאב וא דחא קוספב םידחא םיטפשמ ארקמב םיאבשכ
קוספל וארק ל"זח .וינפ ינפל הברה םגו ,וינפ-ינפלש לע בסומש שי .וינפלש הז לע בסומ טפשמ
שי ןאכ םג .טשפה ךרד לע שרפל אבשכ דוחיבו הז יוטיב הברה יוצמ י"שרב .סרוסמ :הזכ
:ךכ קוספה ןיינע ראבל

בישה רשאו םחלנ רשא
לארשיב הדוהיל תמח תאו קשמד תא

תלעבו םראב תוחלצומה ויתומחלמ :םעברי לש תוירקיעה ויתויוכז יתש תא שיגדמ רפסה
תאמ חקל שאוהי ויבאש המ הל בישהו הדוהי םע תרכש ,תמא םולש תירבו ,תמח התירב
ינב תאו ךלמה תיב תורצואבו 'ה תיב םיאצמנה םילכה לכ תאו ףסכהו בהזה לכ תא' - היצמא
הליזגה תא םיבישמש ילב יכ ,לובג ירע ולא-יא םג זא חקלש רשפאו .(די די ב"למ) 'תובורעתה
לש הלודגה ןתיילע התיה תירשפא יא ,הרזע תירבו הזכ םולש ילבו ;תמא םולש ןיא ,ולזג רשא
.והיזועו םעברי ימיב התיהש ומכ ,תויחאה תונידמה יתש

.אבה קרפב - וז הפוקתב הדוהיו לארשי ןיב םיסחיה רבד לע

 

ב
והיזוע - םעברי ימיב הדוהיו לארשי יסחי
קר ,והיזועו םעברי ,הדוהיו לארשי יכלמב רתויב םילודגה םיכלמה ינשל שידקמ םיכלמ רפס
רשפא .רתוי הברה וירבד תא ביחרמ אוה ,םהל ומדקש םיכלמלש העשב ,םיטעמ םיקוספ
םע רשקבו ,עשילאו והילא לש דוחייב ,םיאיבנה לש םהיתולועפ רבד לע רפסמ היה זאש םושמ
,םמצע םיכלמה לש םימיה ירבד לע ךמס הז אלב לבא .תוערואמה ראש לע רפסל םג הבריה הז
ודבא םהה םימיה ירבד ךא .םתוא תורוקהו םהישעמ לכ תא טורטורפב ואצמי םשש
.וניליבשב

'הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא בישה אוה' :קר םיכלמב רפוסמ םעברי ישעמ לע
והיזוע לע רסחה תא .(בכ ,םש) 'הדוהיל היבישיו תליא תא הנב אוה' :והיזוע לעו (הכ די ב"למ)
דודשאו הנבי ,תג םיתשלפה ירע תא דכלש ,דוע רפוסמ םש .(וט-ו וכ) ב"הבד רפס הברהב אלימ
תא רציבש ;החנמ ול ונתנ םינומעהשו ,םינועמה תאו םיירבעה תא חצינש ;םירע םש ןביו
רצחו רבדמב םילדגמ הנב יכ ;ואבצלו היתומוחל ונמזב רתויב ללכושמ קשנ קפיסו םילשורי
.'רזעהל אילפה יכ קוחרמל דע ומש אציו' המדאה תודובע לכלו הנקמ לודיגל תורוב

,םיתשלפ לש ףוחה ירעב ןוכיתה םילו ,תליאב ,וצרא חרזמב םודאה םיל אצומ ול היהש המב
תובשויה תוצראהו םדקה תוצרא ןיבש ,רתויב בושחה רחסמ ךרד לע לשמ - וצרא ברעמב
רפוסמש ומכ ,הזכ רחסמ להנל וז תורשפאב שמתשה םא רכזוה אל לבא ;ןוכיתה םיל ביבסמ
ב) והיעשיב רשואמ הז רבד .הזמ םג וידי תא חינה אלש ,רעשל שי וישעמ ראשמ ךא .המלש לע
.'ויתובכרמל הצק ןיאו םיסוס וצרא אלמתו ,ויתורצואל הצק ןיאו בהזו ףסכ וצרא אלמתו' :(ז
דחיש ,איבנה ןנואתמ םג .איהה הפוקתב בחרה רחסמה י"ע הדוהיל אב הז רשועש קפס ןיאו
בקעי תיב ךמע התשטנ יכ' :(ו םש) םיתחשומו םירז תונומאו םיגהנמ ץראה לא ורדח ,הז םע
םירעה תאו תליא תא הנב יכ ,בושחל םוקמ ןתונ הז לכ .'םיתשלפכ םיננועו םדקמ ואלמ יכ
.תוצראה ןיב רחסמל הרטמב ,םיתשלפב

חכשיו' :ל"נה םיקוספה םידיעמש ומכ ,לארשיב םג םהה םימיב וצרפ תורתומהו רשועה
ט םש) 'הונב הלותש רוצל יתיאר רשאכ םירפא' ;(די ח עשוה) 'תולכיה ןביו והשוע תא לארשי
םירצואה' ;(ט בי םש) 'יל ןוא יתאצמ יתרשע ךא םירפא רמאיו' ;(א י םש) 'וצראל בוטכ' ;(גי
...ןש תוטמ לע םיבכושה' ;(וט םש) ;'ןשה יתב ודבאו' ;(י ג סומע) 'םהיתונמראב דושו סמח
ויתונמראו בקעי ןואג תא יכנא באתמ' ;(ד ו םש) 'קברמ ךותמ םילגעו ןאצמ םירכ םילכואו
לע ?ל"נה םיכלמה ינש לש םתוכלמ תישארב תוכלממה יתש בצמ היה ךיא .(ח םש) 'יתאנש
.שוריפב רכזוה אל הדוהי

ךלמה דגנ רשק ץרפ הנידמבו ,לארשי ךלמ שאוהי י"ע השק הכ הסבוהש ןויכ ,ןיבהל שי לבא
ימינפה בצמהש ןבומ - ,וב רצבתהש ,שיכל רצבמה לא וירחא םחלשב ,והוגרהש דע והיצמא
הילע וטשפ ,השלחנש העשבש ,הדוהי לש הירוטסיהה ךלהמ לכמ עודיכו .דואמ דע ער היה
תורמרמתהב ארוק (ח-ו א) סומעש המ .הלמח ילב וגרהו וזזב ,םודאו םיתשלפ ,הירצ-הינכש
,קוחרה רבעה ןמ םהיעשפ אל ,ריכזמש חינהל שי (בי-אי םש) םודא לעו םיתשלפ לע הבר הכ
והיזוע ךרעש תומחלמהש ,אצוי ןכבו .(היאר איבהל וילע תרחא רבוסה) בורקה רבעה ןמ אלא
וצרא תא ליצהל תויחרכהכ אלא ,ול אל תוצרא תשרל ,שוביכ תומחלמב ןכירעהל ןיא ,םדגנ
אוה - רישעהו הז י"ע קזחש המו .םהמ הערה בוש רוזחת אל ןעמל ,םש ססבתהלו ויסוש דימ
.ךכ רחא לשו אליממש האצות

יכ ,לארשי לובג תא בישהל היה ךירצש ,(זכ-הכ די) ב"למב שוריפב רכזוה לארשיב בצמה לע
םגש ,רמול הארנ לארשיל עגונב םג .ומויק םצעל הנכס הפקשנו ,'דאמ הרומ לארשי ינע' היה
תונווע םהל הריכזמ הניא (גי םש) ןומעו םרא לש ןתוירזכא לע (ג א) סומע תורמרמתה
יבא שאוהיש ,רפוסמ (הכ גי) ב"למבש פ"עאו .וז ותאובנל בורק ושעש המ אלא ,םינושאר
ונמזב רבכ רבג לארשיש הארנ םגו ,'לארשי ירע תא בשיו ...םימעפ שולש' םרא תא הכה םעברי
סיבהש הסובתה ןמ םגו ,תזרופמ הוואגב ורמאנש ,היצמאל וירבדמ ןיבהל שיש המ ,הברה
וקב בוטו ךולה לארשיב בצמה רבכ ךלה זאמש ,תרמוא תאז ןיא לבא ;לקנב - הארנכו ,ותוא
היתולובגב רושא י"ע התכוה הנורחא וזש העשב ,םרא תא הכיהש רשפא .תויטה ילבמ רשי
הטשפו הששואתה ,הילע לטומה סמה תא המלישו רושא תא המילשה םראש רחאל לבא ,ותא
םיצקמ םימראהש המ ול תפכיא המ יכ ,קוחרמ דמע רושא ךלמ ;םקנ תמחב לארשי לע בוש
דוע אצמנה לכמ תורושת ול איבהלו הרזע שקבלו וילא חולשל וחרכוי הלא ?לארשיב בוש
עשילא ירבדמ (טי-וט גי) ב"למב רופיסה ןמ .רבדב בוש ברעתהל תונמדזה ול ןתניתו ,םהידיב
דצמ הנכסה דוע הקלוס אלו ,םיססובמ ויה אל ןורחאה לש ויתונוחצנש זמר שי ,הפיזנב שאויל
.םרא

,תיסחי ךורא יד ןמזלו תחא הפוקתב תויחאה תונידמה יתש לש הבורמה ןתיילעל םרג המ
לבא - עצמאב רושא די התיה בושש רמאנ ?'הדוהי לעמ םירפא רוס םוימל' התיה אל התומכש
יתש ולכי אלו (כ חכ ב"הבד) 'וקזח אלו ול רציו' :רמאנ רושא לע יכ ,קיפסמ היה אל ודבל הז
יתש ןיב הביא הררש ילמלא .המינפ היתוחוכ תא וקזיח אלמלא הזכ הבוגל עיגהל תונידמה
םהיניב זא הררשש רעשל שי ךכיפל .תאזכ הילע תירשפא התיה אל ,לארשיו הדוהי ,תונידמה
:ןכ חיכוהל שי ליעל יתאבהש םיקוספה ןמ םג .תידדה הרזעו הווחא

שי ןכבו .לארשי ךרד קר ןומע םע לובג היה אל הדוהיל ;והיזועל החנמ ונתנ םינומעהש ,רפוסמ
דגנ םרא תירב לעב ,ןומע םע והיזוע םחלנ ,םראב םחלנ וליח לכ םע םעבריש העשבש ,רעשל
םרא תרזעב חקל ןומעש םירעה תא ול בישהלו ופרוע תא םעבריל חיטבהל ,זאמ לארשי
אבומה רקי רמוח) לארשיב זא ויהש 'ןשה יתב'ו 'ןשה תוטמ'מ ןכו .(גי א סומע) לארשימ
ףתתשה ,הדוהי ומכ לארשיש הארנ .רוצל םירפא תא לישמה עשוהש הזמו ,(םדקה תוצראמ
.םימעה רחסמב

תירב םהיניב התיה וא ,לארשיל תענכנ הדוהי התיהה ?לארשיל הדוהי לש סחיה היה המ
,באחא תלשוש ימיב םג תויחאה תונידמה יתש ןיב התיה תידדה הרזע תירב ?תיטטיראפ
שי לבא ,לארשיל תענכנ זא התיה הדוהיש זמר םוש ןיא .הבחרה תצקב ארקמב רפוס הילעש
,תונתחתה רבד לע רפוסמ םש .הנממ הלודגה התוחא רחא הברה הרורג התיהש ,לילעב תוארל
יפוא הלביקש ,הנומאו תועד יניינעב ףא הדוהי לע לארשי תעפשה לעו תודידי ירוקיב רבד לע
אל םא ,דחא די-יחמב עתפל האב הניא תועיד תכפהמ ,עודיכו .טפשוהי תומ ירחא ימשר
.(בכ ח ב"למ) הנבל עשפ :תיקלח הדירמ המק ןכמ רחאל יכ ףא ,םדוק עקרקה הרשכוה

,דומלל שי וירבדמ םג לבא ,וימיב לארשיל הדוהי תוברקתהל עשוה איבנה דגנתה ךכ םושמ
ימיב ,זא רשאמ הבהאב הרושקו הקודה רתוי דוע - הארנכו ,השעמל התיה וז תוברקתהש
םיתעשוהו םחרא הדוהי תיב תאו ...לארשי תיב תא םחרא דוע ףיסוא אל' :באחא תלשוש
אוה הזב .(ז-ו א עשוה) 'םישרפבו םיסוסב המחלמבו ברחבו תשקב םעישוא אלו םהיקולא 'הב
לבא .התרזעב ,המחלמב המצע תא עישוהלו לארשיל ברקתהל הדוהי תא עונמל ץפח
לארשי תא הנוז םא' :(וט ד םש) ןלהלד םיקוספה םידיעמש ומכ ,התיהנו המק וז תוברקתה
'וכו 'ואובת לא'מ .''ה יח ועבשת לאו ןוא תיב ולעת לאו לגלגה ואובת לאו הדוהי םשאי לא
םשב םש ועבשי אלו לא תיבו לגלגב לארשיב תוגיגחב ףתתשהל וכלי אלש ,הדוהיל הנופ אוה
לא תיב שורדת לאו' :(ה ה) סומעב ןכו .לגעה לספ לע הנווכב לארשי ינב םש םיעבשנש ומכ ,'ה
לארשי תוגיגחב ףתתשהל וכלה הדוהי ינבש ,ןאכמ .'ורובעת אל עבש ראבו ואובת אל לגלגהו
לארשיל הארנכ תשדוקמה ,עבש ראבב הגיגח תושעל הדוהיל ורבע לארשי ינבו ,לא תיבו לגלגב
,ףתושמה םביוא ,םיתשלפה דגנ הדוהיל רזע לארשיש ,ןכתיי .םהיניב הבר תודידי יסחי ויהשו
רושא םירפא ךליו ורוזמ תא הדוהיו וילח תא םירפא אריו' :דועו .תוברקתהה הלחה ןאכמו
ואנוש ,םרא דגנ התיה רושא ךלמל הרזעל הינפהש ,קפס ןיא .(גי ה עשוה) 'ברי ךלמ לא חלשיו
,ויה לארשיל היסחיש ,םידמל ונא ןאכמ .איה התרצכ לארשי תרצ התאר הדוהיו ,לארשי לש
.םהינש תבוטל אוה ותא הלועפ ףותישש ,ןמאנ דידי לאכ אלא ,העינכמל תענכנכ אל

שחכב ינובבס' :(א בי) רמוא ונדוע הנושארב .וז תוברקתהמ ללכ הצורמ וניא עשוה איבנה
ילב) כ"חא לבא ;'ןמאנ םישודק םעו לא םע דר דוע הדוהיו לארשי תיב המרמבו םירפא
הדוהי םג לשכ םנועב ולשכי םירפאו לארשיו' :(ה ה) רמוא (םיקוספה רדסב רחואמו םדקומ
החמש איה ותעדל .תוצראה יתש לא רדחש ,רשועהו ינידמה בוטה לע חמש וניא איבנה .'םמע
בוטה) םכדסחו' :(ד ו) ויוטיבב עשוה תנווכ ךכ םג רשפאו .(גי ו) סומע לש ויוטיבכ ,'רבד אלל'
ונהנ רשועה ןמ .('ה לא םתבש אלש ןויכ) 'ךלוה םיכשמ לטכו רקב ןנעכ (םכמע יתישעש דסחהו
ינומה תא וסמחו ואכדש דע ,ול הפיאשה םלצא הרבג ךכ י"עו ,תונוילעה תובכשה בור יפ לע
לע םג תושק אבינ ןכל .והיעשי םג ,סומע םג םיחווצש המ לע ,םנובשח לע רשוע ושעו םעה
יוניש םהייח תא ונשי םא יאנתב - הלאו ,םיטעמ ולצא המחנ ירבד .הדוהי לע םג לארשי
- זא הדוהיו לארשי ןיבש םיסחיה - ילש אשונל עגונב לבא .םיאיבנה דועיי יפל טלחומ
י ;די ח ;אי-י ד ו ;די-ט ה עשוה האר) דחי םיבולשו םיקובד םהינש וירבד בורש ,ונא םיאצומ
.(דועו ,אי

 

ג
הל תופופכה תומואה לאו לארשי לא והיזוע תשילפ
ול םיפופכה םימעה לעו לארשי לע ותלשממ תא שרפ והיזועש ,לארשי ירקוחמ םידחא תעד
:םיכמסמה .ןופצב
תוצרא לש תירב דגנ םחלנש ,םיאצומ ונא רושא ךלמ ישילשה רסאלפ תלגמ תובותכב
ןהה תוצראה ןיב .םתוא חצינו ,דואי ץראמ ואירזא דמע ןשארבש ,םיה ףוחו הירוסב תובר
ץראמ ואירזא אוה ימ .תורחאו ,לארשי םע םייטטיראפ תירב ילעבכ ,תמחו קשמד םג תואצמנ
הירזע-והירזוע הזש םיחיכומ ,לארשי ימכח דוחיבו ,םבור לבא ,םירקוחה וקלחנ הזב ?דואי
רבעמ ,וצראמ הקוחרו וזכ הלודג תיאבצ תירב שארב דמע והיזועש הביסה יהמ .הדוהי ךלמ
היה ,ןכבו .ול תופופכ ויהש ,תמחו םרא לעו לארשי לע טלתשה אוהש ,ןאכמ ?םראו לארשיל
,םעברי לש ותומ ירחא םינש עבראכ המייקתנ וז המחלמ ,ולא תוצרא לש רתויב לודגה ךלמה
.םעברי לש ותכלממ לע הלשממה ןסר תא םייתניב ספת והיזועש אצמנ

קושע .יתרבע םימכ ךופשא םהילע ,לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה' :בותכ (אי-י ה) עשוהב
הצצרו ול ךיישה תא הספתו לארשי לובג תא הגיסה הדוהיש ,ירה .'טפשמ ץוצר םירפא
...וטפשמ

:ןורחאה ןמ ליחתא
ירש' רמול ךירצ היה אל ,לארשי לובג תא הגיסה הדוהיש ,קוספה תנווכ התיה ילמלא .1
.'לובג יגיסמל' ;אלא ,'לובג יגיסמ' אלו ;'הדוהי ךלמ' :וא ,'הדוהי' :אלא ,'הדוהי

היה םיאיבנה דועיי םלועמ ירה ?ךכ לכ רמרמתמ איבנה היה הז לע םא דואמ ינקפוסמ .2
ינב וצבקנו' :(ב ב) רמוא ומצע עשוה םג ?דוד תיבמ דחא ךלמ תחת הנדחאתת תונידמה יתשש
'ה תא ושקבו לארשי ינב ובושי רחא' :ה ג םשו .'דחא שאר םהל ומשו וידחי לארשי ינבו הדוהי
.'םכלמ דיוד תאו םהיקולא

,הלאכ םירבד םש וררשיש ןתונ היה םולכ ,לארשיב הלשממה ןסר תא והיזוע ספת ילמלא .3
?ללכ ךכל דגנתה אלו ,תירזכא םיחרזא תמחלמו םיכלמ תוחיצר

יפל היה אל ליעל רכזנה םיאיבנה דועייו ,לארשיב לשמ אל והיזועש חינהל ךירצ ,ןכבו
.םהה םימיה לש תואיצמה

תא םירפא אריו' :(גי ה עשוה) רמאנש המש ,םירמואו תכל םיקיחרמה םירקוחה ןמ שי
- תירקיעה ותבירי דגנ רושאמ הרזע שקיב םירפאש א"ז 'רושא לא םירפא ךליו ...וילח
התיה הדוהיש אלא ,ותעמשמל רסו לארשיל ףופכ םרא היה ןיידע םתעדל יכ) הדוהי תכלממ
.(דחי ןהיתשמ הקזח

ותואב ל"נה תואבומה לא םיכומסה םיטפשמה תא הלא םירקוח םיראבמ ךיא ,עדוי יניא
:קוספ
ורוזמ תא הדוהיו וילח תא םירפא אריו
ברי ךלמ לא - חלשיו רושא לא םירפא ךליו

ףותישו םהינשל תפתושמ הרצ ןאכ התיהש - בותכה תא המ םושמ שבשנ אל םא - עמשמש
םכמ ההגי אלו םכל אופרל לכוי אל אוהו' :םייסמ קוספהו (םדוקה קרפב האר) םהיניב הלועפ
.םיבר ןושלב - 'רוזמ

תכלממ תישארב ,דחא רוד ימיכ ,תובר אל םינש ירחא רפוסמה תא הארנ - הזמ ץוח לבא
.(ה זט ב"למ) 'המחלמל םילשוריו לארשי ךלמ והילמר ןב חקפו םרא ךלמ ןיצר הלעי זא' :זחא
תובנז'ל םלישמה (ד ז) והיעשי איבנהש דע .רושאמ תושק ולא תוכלממ יתש וכוה ,םייתניב
םאו ;(ו-ג זכ ב"הבד האר) םתוי ימי לכ םדוקה הפקותב ,תיסחי ,התיה דוע הדוהיו ,'םידואה
,הברדא .תירבה יכלמ ראש ןכ ומכ ופגינ ,תירבה יכלמ תמחלמב רושא ינפל והיזוע ףגינ
,סמ ול ולעהש ,איהה המחלמב םיחצונמה םימעה תא הנומ אוה רסאלפ תלגת תובותכב
אל הדוהי דעש ,םהמע תינמינ הניא הדוהי לבא ,הרשעכ דועו ,תמח ,םרא ,לארשי :םהיניב
עניו ,םירפא לע םרא החנ ,רמאל דוד תיבל דגויו' :(ב ז) והיעשיב רמאנ תאז לכבו ,דוע עיגה
םניבל הדוהי ןיב תוחוכה סחי לע םידמל ונא ןאכמ ...'חור ינפמ רעי יצע עונכ ומע בבלו ובבל
.תואמזוג הב תולתל ןיאו ,הפקותב התיהשכ וליפא

,ונייה ,ונימי דע ,םישדחו םינשי ,םישרפמה לכ ושריפש ומכ שרפל שי (י ה עשוה) בותכה תא
,םייקוח יתלב םידבכ םיסמב םעה תא םיאכדמו טפשמ םיטמה הדוהי ירש תא חיכומ איבנהש
אי קוספו .שלחה תא סמוחש קזחל קיתע יוטיב - 'לובג יגיסמכ' םעה תא םיסמוח םה הזבש
םיקשועש ,ויטפושו םירפא ירש תחכותל ליבקמכ רמאמ אוה ,'טפשמ ץוצר םירפא קושע' :םש
לש ונווע םג ריכזמ דחאה ןווע ריכזמשכ ,עשוה לש וכרדכ ,הזמ תוחפ אל םמע תא םיצצורו
.ינשה

אצי ומשש ,היאר איבהל קר שי ,רושא דגנ תירבה תוצרא תואבצ שארב והיזוע דמעש הממ
אוהש אל לבא ,וב םירחוב ויה אל יאדוו הז אלולש ,רשכומ ינידמ שיאו איבצמכ הלהתל
הז םע דחיו רשכומ איבצמ היהש ןויכ ,ךפיהל .הירוס בל דע הדוהימ תונידמה לע רבכ טלתשה
,הנכס םהל הפקשנ אל ונממש ינפמ ,שארב דומעל וב ורחב - הקוחרו תיסחי הנטק ץראל ךלמ
ימי ירבדב טעמ אל ונא םישגופ הזכ רבד .םהילע טלתשיו הינומגהה ול היהת ןוחצינה ירחאש
.םימעה

הוואג לש שגרו גנוע הזמ יל םג היה .הכלמו הדוהי תא םירהל הקושת שי יב םגש ,ינא הדומ
- טעומ תספת ,תספת אל הבורמ תספת" :ל"זח ונודמלש ללכה תא ינא טקונ לבא ,תימואל
טעומה תא סופת - התומכ תא עדוי ךניא לבא ,תיאדוו הדבוע ינפב התא דמוע םא :"תספת
.תואיצמה לע רתי דימת טעמכ ןוימדה ובש ,הבורמה תא סופתת לאו ,חוטבה