חמצ תרזעב ארקמב םירואיב

ינבוארה רחשה-תליא

ו ,ז תלהק ;י ,חנ םילהת ;י ,א םוחנ

י"שת ,זכ יניס


:רמאמה ןכות
?םיריסה םה המ
תוירקיעה תועדהו םירואיבה - א קרפ
.י,א םוחנל םירואיבה .1           
.י,חנ םיליהתל םירואיבה .2           
.ו,ז תלהקל םירואיבה .3           
םיריסה לש םתוהמ - ב קרפ
.י,א םוחנ .1           
.י,חנ םיליהת .2           
.ו,ז תלהק .3           

.(י ,א םוחנ) אלמ שבי שקכ ולכא םיאובס םאבסכו םיכובס םיריס דע יכ .1
.(י ,חנ םילהת) ונרעשי ןורח ומכ יח ומכ דטא םכיתוריס וניבי םרטב .2
.(ו ,ז תלהק) ליסכה קוחש ןכ ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ .3

ותנווכ ןיבהל דואמ ושקתה םינושה םישרפמה .םכרצ לכ םינבומ וללה םיקוספה ןיא ,הרואכל
םג םהיניב שיו ,הזמ הז םינוש םישורפ ועיצה ךכמ האצותכו ,וללה םיקוספה ןמ דחא לכ לש
ךשמהב .םינוש םינוקיתמ םינוקית וללה םיקוספל וסינכה םג םיבר .דואמל דע םירזומ
.הלאה םיקוספה ןמ דחא לכל ועצוהש ,םיירקיעה "םינוקת"הו םישוריפה לע דומעא יתדובע

יניעל ,דחי םתשלש םטלבתה םע דימ .הלאה םיקוספה תשולש לכל ףתושמה וקב ןודא הליחת
ברה ישוקה לכ תורמל ,ונממ םלעתהל ןיאש ,םהב רבועה ףתושמה טוחה םג טלבוי - ארוקה
.םנונגסו םנכת תנבהב

ןיבהל ןיא הקומעהו הרורבה ותנבה אלב רשא ,ךרע לעב זכרמ םיריסה םיווהמ הלא םיקוספב
.םנכת

?םיריסה םה המ
.לושבה יריס םה םיריסה :םייללכ םינוויכ ינשב ןמכסל רשפא .םישרפמה תועד וקלחנ
תא םישרפמה םהל ונב וללה תופקשהה רואל .םינוש םיצוק ינימ םתס םה םיריסה
.ותנבה בטימ יפלו ותעד יפל שיא שיא ,םינושה םהישוריפ

 

תוירקיעה תועדהו םירואיבה :א קרפ
.תוירקיעה תועדה תאו םירואיבה תא איבא הז קרפב

.י ,א םוחנל םירואיבה .1
לש ושוריפב ןתוללכב תופקתשמ הלאה םישרפמה תועד .םיינרדומה םישרפמה יפב המ הארנ
ןוויכ ,ט קוספל ריבעמ אוה "דע יכ" םילמה תא .294-293 'מעב ,םוחנל ורפסב J. M. P. Smith
ט קוספב סרוג אוהו ."םישרפמה לכ תא ולבלב"ו הז םוקמב "תוינויגה יתלב" ןה וירבד יפלש
םיצוצק םיצוק" :תילגנאל םגרתמ אוה קוספה תיראשמו ."השוע אוה הלכ דע יכ" :ךכ
הז קוספ הרוסמה תחסונ יפל" :ראבמו ףיסומ אוה ךכ רחא ."שבי שקכ ולכוא - םישבוימו
"הוקת רסחכ ובורב ותוא ושטנ םירחא םיינרדומ םישרפמו :טלחהב ןבומ יתלב אוה ולוכ
.ירשפא יתלב אוה ירוקמה טסכטה לש יוליגה יכ וזירכה םיברו
.ונכות הז רשא ,Ewald, Hitsig לש םהיתומשב שוריפ איבמ אוה ןאכו
םיצוקכ הפירשל םישק ויהי םא ףאו םיכובס םיצוקכ םידיחפמו םיארונ ויהי םא ףא 'ה יביוא
םה - 'ה לש ותרובגו וחוכ ינפל ,תאז לכב (...םיאובס הלמל ןאכ ונווכתהש הארנכ) םיבוטר
.שבי שקכ ופרשי

."שבי שקכ ופרשי - םנוצרמ ולאכ תובהלל םילפונה םירוכשכ" ק"דר םשב שוריפ דועו

ידי לע ינאידרוגה רשקה תא וכתח םינורחא םישרפמ" :םינורתפ שפחמו ףיסומ ומצע אוהו
תוטמשהש ,הביסה לשב ךכל דגנתמ אוה לבא" .תויפרגוטיד תויועטכ תושקה םילמה תטמשה
.לקשמה תא תולקלקמ ולא

."םיאמצו םיחסכ םיריס": :ארק - "םיאובס םאבסכו םיכבס םיריס :ךישממ אוה 301 'עב
רותב "םיריס" תשרפמ תחאה :תועד יתש איבמו שבושמ ןאכ הרוסמה חסונש ,ןעוט אוה
זאו לושיב יריס רותב "םיריס" תשרפמ היינשה ."םיכובס" הלמה תשרפתמ זאו םיצוק
אוה .(חי ,ד עשוה) "ונזה הנזה ,םאבס רס" דוסי לע "םיאובס םאבסכו" םילמה תושרפתמ
לכב .ךכ רחא םיאבה הבהללו שקל ,ותעדל ,רתוי םיאתמ הז יכ ,"םיצוק" שוריפב דדצמ ומצע
איבמ אוה ."םיחוסכ םיצוק" :בי ,גל והיעשיו םיעבשה דוסי לע ,"םיחוסכ" ןקתמ אוה תאז
ינפל "םלכ" הלימה םיפיסומ םהש אלא ,ךכ םירבוסה ,starkו Marti םשב םגו Guntel םשב תאז
הלמה תא ;צ-ס ;מ-ב יפוליחמ קיסמ אוה "םיכבס" םוקמב "םיאמצ" ןוקיתה תא ."םיריס"
חתונ ןכ יכ הנה .ןוילגה דצבש תרחואמ הפסוה וא ,היפארגוטידכ טימשמ אוה "םאבסכו"
,שדח קוספ הנבייו הנושו "ןקות" וא ונממ ךלשוה השק רבד לכו ויתויתואלו וילמל קוספה
....םדוקה ןמ רתוי ןבומ אוה םא קפס רשא

םישרפמ לש ,םינושמו םינוש םינוקיתמ םינוקית דוע J. M. P. Smith הנומו ךלוה ,םינפ-לכ-לע
םוגרתה ירבדמ הארנש דועב םוגרתה םשב תאז איבמ אוה) "םיררוס םירש" ןוגכ ,םינוש
ןכו םיכבס" ;"םאבסבו םיאובס םירש" ;(ולצא הגוהנה הירוגילאב אלא ןווכתה אלש ,ומצע
"המה יכ םיאובס םיריס" ;"םיאונס םיאנסכו םירערעכ ;"ךבוסכ םיכבס םדוסי" ;"םיאובס
- ןמ) "ול ךא םיכבס םיריס" ;"םיריסכ םיכובס" ;(ןיי יאלמ םיריס םהש ,םירושאל הנווכה)
תא םג איבמ אוה .דועו ;("םיאובס םאבסכו" לע) "אלמ םיאיבל ךבס יוה" ;(!"ולכא"
העצה דועו ;"ולבי" ;"ללמ" ;"ואלמ" :אבה קוספל ךשמתו - "אלה" :"אלמ" הלמל םינוקיתה
."שא ןושלמ" לש תובית ישאר- "אלמ" :הנימב תדחוימ

תודוסי לעו .רתויב םימסרופמה ןמו םיינרדומ ך"נת ירקוח תוניצרב וגה הלאכ םירבד
."םהינוקת" תא םיאיבנה ירבדב ןקתל תושרה םמצעל ולטנ הלאכ םיססובמ

םיריסה יכ ,יניצרה ונולמ ךותל וסינכה ףא סוינזגש ,Haupt לש ושוריפ תא ןאכ ןייצל יוארה ןמ
!"םידכ" :םנבומ םוחנב רשא" םיכובס

.ק"דר לאו י"שר לא ,ונינשרפ לא וישכע הנפנ

םדובכמ ודרי אלו םתכמ םהילע אובת םואתפ ,רמולכ - םיכובס םיריס דע יכ" :שרפמ י"שר
'םיאובס םאבסכו' - הקזחב םישרשנו םיכבוסמ םיצוקהו םיריסהש דועב יכ ,טעמ-טעמ
,;אלמ שבי שקכ ולכא' ;הרסה ןושל- םיריס דע יכ :ןירתופ שיו .ןתחמשבו ןהיתשמב ןדועבו
האלמה' ;(בכ תומש) 'ךתאלמ' ןכו ז"עלב ר"בושא .'אלמ' ;שביו ולושיב רמגנו אלמתנ רשא
."(בכ םירבד) 'ערזה

לשמ ןאכ םישמשמ םהו ,המדאב בטיה םישרשומה םיצוק םה םיכובס םיריס יכ רבוס י"שר
םישרשמ רותב םיכובס ראבל י"שר קקזנ ןאכ .הרערעל ןיא וליאכו הפיכב תלשומה ,רושאל
ךוביס ןיינע ןאכ ןיא ירהש ,הזב הז םיכובס םיצוק :"וטושפכ" ראבל ךרד אצמ אל יכ ,םיקזחו
יהוזש רבוס אוה ."אלמ שבי שק"ל י"שר לש ושוריפ ןאכ ןיינעמ .םירבדה ןכות יפל ,תכובסתו
רשפא דציכו .םיבובנ םינק ,האובתה תלוספ אוה שקה ירה לבא .הלשבו האלמתנש האובתה
?שקה לא האלמה האובתה ןמ ראות ליאשי ,תיאלקח ץראב יחה ,לארשימ איבנש

םתחקל םדאה לכוי אל יכ ,דחי םיכבוסה םיצוקה" םה "םיכובס םיריס"ש רבוס אוה - ק"דר
:לשמנה תא ריבסמ אוה הז לשמלו ."םמוקמב שאב םפרשי - ?םהב םדא השעי המו ,םמוקממ
ומכ ולכי םנברוח תע אובבו, םיצוקב עגונה ומכ םלועה ינב םיביאכמ ויהש ,רושא ינב ויהי ןכ"
ינב ויהי ןכ - 'וכו רהמ לק הרהמב ףרשיש ,רוצקל ותע אלמש שביה שקה ומכ וא םיריסה
היהי אלש ,ץראב םילפונה םירוכשה ומכ ויהיש ונוצר ,'םיאובס םאבסכו' רמאש המו .רושא
שבי שקכ וא םיריסה ומכ הרהמב םולכאו םהילע םיאבה םהיביוא דגנכ םחלהל חכ םהב
ותללקבו ארונה ומעזב איבנהש ,ןכתי םנמואה לבא .וטושפכ "םיכובס" שרפמ ק"דר ."אלמ
היה לוכי אל םאה ?ורצח תא תוקנל םיכובס םיצוק ףרושה םדאמ ,שלח הכ לשמ ןתי הלודגה
הרעב אלו ,הל המדת רושא תפרשש ,תיקנע עבט-תעפות וזיא םיריבכה ויתונויערב תולעהל
ירה :לקנב לבקתהל לוכי וניא "םיאובס םאבסכ" לש שוריפ םג ?םיעירפמ םיצוק לש תנוטנטק
תחא תבב םהילע אובת הלכהש ,הונינ ינב לש יחכונה םבצמ תא ןאכ תוארהל איבנה תנווכב
.ותוארל ללכ היהי רשפא יא תוריהמ בורמ רשא ,םתלפמ ךילהת תא אלו

.י ,חנ םילהתל םירואיבה .2
ינב ולדגי אלש דע :רמולכ ,םישק םידטא תויהל םכלש םיכר םיצוק ועדי םרטב רשא" :י"שר
."הרובג ןושל :יח .ה"בקה םרעסי ןורחבו קזוחבו הרובגב :רמולכ ,ןורח ומכ יח ומכ ,םיעשרה

ומכ ,םידוד ןינע םכיתריס רמא :םכיתריס וניבי םרטב" :(ח"ער ,הנושאר הרודהמ) ק"דר
ושיגריש םרטב :רמא .םלועה ןמ םדבא תוריהמל לשמ ךרד רמאנו ."ויתוריס םתישעו'
:'ונרעשי ןורח ומכ יח ומכ' ,אמייק ול ןיא רשא שא אוה ,םהיתחת רשא דטאה שאמ תוריסה
לשבתנ אלו דטאה תומימחמ תוריסה ושיגרה אל יכ ,יח ונדוע תוריסב רשא רשבהש ומכ
."םהמ דחא לכ רעשיו ,םתולשב םדועב םואתפ ןורח םהל אובי ןכ ,רשבה

ןיבהל םישרפמה וסינ ןהבש ,םיכרד יתש םיפקשמ ,ק"דר לשו י"שר לש ,וללה םישוריפה ינש
היינשה יפל .םישק םיצוקל ושקתי - "דטא וניבי"ו םיצוק םה םיריסה תחאה יפל :קוספה תא
.םהיתחת רשא הקסהה יצוק תרעב תא ושיגרי - "דטא וניבי"ו רשב יריס םה םיריסה -
םיטרפה ראשב םה (ולא יתשמ תחא) תפתושמ ךרדב םיכלוהה םישרפמה ןיב םילדבהה
.דחאל דחא ןלהל םארנו לשמנה תנבהבו

הירוגילאכ קוספה תא ונל תנתונ איה יכ ,התוללכב רבכ לבקל השק (י"שר) תחאה ךרדה תא
רשפא ןכל .ללכל ןתינ וניא לשמנה יכ םינוש םיאשונב שפחל רשפא לשמנה תאש דועב ,הטושפ
םילבקתמ תאזה ךרדה תונורקע ,םינפ-לכ-לע .הירוגילא לש ןיינע ןאכ ןיא ללכב ילוא ,בושחל
- ןמ רתוי תעדה לע

לשבתמ וכותבו ורונת לע דמועה רשבה ריס לש הנומתה לכ החקלנ ןיינמ .היינשה ךרדה
,"תוריס" אשונב ליחתמ קוספהש הדבועה תא ,וז הנומת יפל ,ץרתל רשפא דציכו ?לישבתה
תא לבקל םג םאו ?רשבה לע ,רכזנ וניאש ,ירמגל רחא אשונ לע בסומ "יח" ראותהש דועב
?ןאכ "םכיתוריס" ןינע המ- "םלועה ןמ םדבא תוריהמל" ,לשמה

תחאה ךרדה יפל םישוריפ
תא הארנ ךכ רחאו תחאה ךרדה לע םיכלוהה םישוריפה לש םהיטרפ תא קודבל וישכע הנפנ
.היינשה ךרדב םיכלוהה םישוריפה

.הרובג ןושלמ "יח" שרפמ י"שר .1
ןמ ,םיצוק - םכיתוריס מ"יו" :הזה שוריפה תא םג ,אוה ושוריפ רחאל ,איבמ ק"דר .2
ולדגישכו ,םיריס וארקי םיכרה םיצוקהו ,םיצוקל םיעשרה המידו .'ריסה תחת םיריסה לוק'
ןכ ,םיחל רמולכ ,םייח םהש ומכ ,דטא ויהיש ועיגי םרטב :רמאו .םידטא וארקי םישק םהו
."וחרפי - וניבי שורפו .םתואירבבו הקזחב םדועב םרעשי לאה ןורח

אוה יבקע רתוי ."יח" הביתה שוריפב הז םע הז םימיכסמ םניא הזב םיאבומה םישוריפה ינש
השקתמה ץוק לע רמול רשפא דציכ .וניבי הביתב השקתמ הז שוריפ ךא .ק"דר איבמש שוריפה
יעקפו םיכר םיציצ תאצוהב הרושק החירפ ירה - ?השק ץוקל תויהל חרופ אוה זאש ,דדחתמו
.םיצוק תיישקהב אלו םינידע םיחרפ

:רמאל ,םיעשרה ינב דעב רבדמ אוה :'וגו 'וניבי םרטב" :(ז"פת םדרטשמא) אייחי-ןבא .3
אלו ועדי אל םתונטקל יכ ,דטאב הנוכמה ער תושעל םכלש םיררוסה םינבה וניביש םרטב
ןהו ערהל ןה ,תעדבו םינשב םלשה שיאה יכ ,"יח" םשב םינוכמה םילודגכ ער תושעל וניבי
רשא םינטקה ןמ דחא לכל רעסי ןכ ,עשרה יבא יחל ונרעשיש - ,ןורחה ומכ' .יח ארקי ביטיהל
יכ ותוארל ,טעומ ואטח יכ ףא ,אבוסהו ללוזה גורהל 'ה הוצ רשאכ ,םיעשר תויהל םעבטב
."הרומו ררוס תויהלו ,דבכנב אוטחלו עושפל ותילכת

ולדגי אלש דע" :י"שר רמאש ומכ ,"הנושארה" ךרדה ןמ דואמ עפשומ הז שוריפש רורב הארנ
ירמגל םה לשמנהו לשמה לע ושוריפ יטרפ םלוא .וז ךרדל ספתנ אוה ףא - "םיעשרה ינב
.שוריפ לש וז הטישב םיטקונ םא םירבדה עיגהל םילוכי ןכיה דע ונל םיארמו םירחא

םה הלאו "דסח תרות" לעב ותוא איבמ .םדוקל המודה שוריפמ חתפתה רחא שוריפ .4
אוהו ,דטאה ןמ הרה איהש השאה ריכת םרטמו ,שמשה תא הזח אלש השא לפנכ" :וירבד
רשאכ יכ ,אוהו .ןכ םהל היהי ,תרבועמה השאל הרקי רשא רבדה הל היהיש םדוקו ,עשרה
איהו ,ףא-ןורח ומכ הל היהי זא הנה ,ןוירהה תליחתב אוהו ,הנטבב יח רבד תויה תשגרמ איה
."טלפת ילוא זאו ,רבד לכ תסאומ

,םישנכ "תוריס"ה תא שרפמ אוה ךכו םדוקה קוספה םע ונקוספ תא הז שוריפ רשקמ ךכ
."הנוירה תעב השאה תשגרהכ "ןורח"ו ומא יעמב רבועכ "יח" ,םיעשרכ "דטא"

'עב איבמ (ו"צרת םילשורי ,"םימדרנ יציקמ" תאצוה) יריאמה המלש ר"ב םחנמ יבר .5
שדוקה חורב םירבדמהו םיאיבנה ירבדב" יכ ,וימודו הז קוספ לע ותעד תא ,2 הרעה ,115
תא (ולשמ שוריפ טסקטב איבהש רחאל) איבמ אוה ןלהלו ."םהימעט לע דומעל השקי םיקוספ
יכ ,(ק"דר איבמש שוריפכ) ןעוט אוה ףא .י"שר ירבדב וניארש ,"םישרפמ שי"ש ,שוריפה
."וחירפי" ושוריפ - "וניבי"

:תינשה ךרדל הנפנ וישכע
רשא דטאה תא םיריסה תשגרה לע ותנעט םע (הלעמל יתאבהש ושוריפב) בברעמ ק"דר .1
ןיאש שיא איה םיריסה תחת תרעבומה םידטאה שאש ,(וירבד יפל) הדבועה תא םג םהיתחת
,"םיריסה התוא ושיגרי םרטב" :רמול םעט ןיא ירה ,םויק הל ןיאש שא וז םא :לבא .םויק הל
שאש םשכ" :ררושמה תנווכ התיה קוידב וזש ,רמול םא ,וא .השיגרהל וקיפסי אל ללכב יכ
- "תכעוד רבכ איה םיריסה התוא ושיגרי םרטבו ,אמיק הל ןיא םיריסה תחת רשא םידטאה
ןורחל אל םוקמ ןאכ ןיאו ונלש רומזמה חור יפל אלו ידמ שלח היהי לשמנל לשמה רשק זא
שא תמאב םנמאה :לואשל ללכב דוע שי םלוא .הילאמ , וירבדל ,תכעוד וז שא יכ ,הרעשל אלו
הזב קוסעא - ?"אמייק הל ןיאש שא" איה םיריסל תחתמ ץראב ליגרכ םירעבומה םיצוקה
."ריסה תחת םיריסה לוקכ" קוספה לע ישורפב

ךא ,ק"דר לש הזל המודה שוריפ איבמ (כ"ת םדרטשמא ,"יפוי ללכמ"ב) ךלמ 'ן המלש .2
."דטא"ה לש ושא תוהמ רבדב והומכ רבוס אוה ןיא


."שא ינמ ררחו הרחנה רבד ,הרח ושרש - ןורח" יכ ,ןעוט (ה"לרת השראוו) ם"יבלמה .3
אוהש םגה ,דטאה תא תוריסה וניביש םרטב םג יכ ,ךכ לע רמוא אוה ,"ןינעה רואב"ב ,ןלהל
ותוא ךילשיו רעשי - ונרעשי ןורח ומכ תאז לכב - לשבתנ אלש ,יח רשבכ ,רמול הצור ,יח ומכ
."ותוא ןיכילשמש ,שאה ןמ ףרשנו רחנו הרחש רשבכ ונייה ,ןורח ומכ

.הז רומזמב רמאנה לכמ ידמ קוחר הז .ךורח רשבל ןווכתמ ןאכ "ןורח"ש ,רמול השק םלוא

ךכו .ןהילישבת לושיבו רבדמב תועסונה תוריישה ייחמ אלמ רואית ןתונ ינרדומה ג"לש .4
,ןעוט אוה "ןורח ומכ יח ומכ"ל ועיגהב לבא ,ק"דר לש הזל וללכב המודה שוריפל רבוע אוה
ךפהה - יח .הז ןכ הזכ - ...ומכ ...ומכ" :ךכ שרפל הסנמ אוה ןכ יפ לע ףא ."רומח טפשמ" הזש
שאה תא םג ןכ הרדקה ךותב ןיידע לשבתנ אלש יחה רשבה תא ומכ - ןורח ומכ .לשובממ
תחתמ םיתיצמש שאה רותב "ןורח" ןאכ שרפל רשפא םנמואה ךא .(הרדקל תחתמ) "תרעובה
?"'ה ףא ןורח" והז םולכ ?הרדקל

םרטב" שרפמ (ח"סרת בויק ,תנקותמו היינש הרודהמ ,אנהכ תאצוה) תויח ץרפ יבצ ףא .5
ןעוטו קוספה לש ינשה יצחב השקתמ אוה םג ךא ,הז שוריפ יפל "דטא םכיתוריס וניבי
- "ןורח ומכ ,יח ומכ" :םיחסנמ שיש ,רמוא אוה .ונתחסונ יפל ללכ ןבומ ןיא ינשה זורחלש
ומכ ,חוח ומכ" םיחסנמהו םינקתמה תא איבמ אוה ןכו .'םייח םדועב ונורחב םרעסי םשה'
איהש אל וז העצהש ,ןייצל שי ."הרעסב ורקעיי םילורחהש ומכ :דטא ונבומ הז לכו - לורח
,םילודג םיצע תורקוע הרעסהו תמעוזה חורה :עבטה תועפות לכל תדגנתמ םג אלא ,הרזומ
,םיינצוק םיבשעו םינטק םיחיש רוקעת הפוסש ,הרק אל דוע לבא .הפיחדל ןתינה ףונ ילעב
.םתוא תפפוכמ איה רתויה לכלו ,םהיפנע ןיב תרבוע חורהש

קוספה תא תילגנאל םימגרתמ .International Biblical crit. Commen, Briggs G.E -ו .C.A .6
."םיצוקכ וכפהי - תאז וניבי םרטב" :(45 'עב) ךכ

םה .םישבי םיצוקכ םלכאתו ,שאה םהילע לפת ,תאז וניבי םרטב ,םיעשרה :שרפל םיפיסומו
טסקטב ויהש תחת ,"תוריס"ל תועטב ופסונ "םכ" :ךכ בשיל שי "םכיתריס" יכ ,םינעוט
םיצוקל ףדרנ םש לש ןוילגה דצב הפסוה איה "תריס"ו ."דטא ומכ" :"דטא" ינפל ירוקמה
.הז חותינ לע חכוותהל ללכ ןיאש ,ינמוד .קוספב םירכזנה םידטאו

.ו ,ז תלהקל םירואיבה .3
םיצוק תרעבת לע יופכה תשחנ ריס תחת :'ריסה תחת' .םיצוק יצע :'םיריסה לוקכ יכ'" :י"שר
םרב ,ליזא ןוהלק תיל ןיקלד ןוניא דכ איסיק לכ :יול-ןב עשוהי ר"א .הכותל םישקשקמ םהו
ךרוצ שיו םיצעה ןמ ונא ףאש םיעידומ .איסיק ןמ ןנא ףא :רמימל ,ליזא ןוהלק אתייריס ןילה
לע תשוחנ ריס ךופהי הז ימ לבא ."םיבושחה ןמ ונא םג :רמול םירבד םיברמ םיליסכה ףא .ונב
ןלהל ?וב גוהנל םדא ינב ךרד ןיאש ,הזכ לשמ תחקל תלהקל היה לוכי ןינמ ?םיצוק תרעבת
ךשמהב בכעתא דוע וילע י"שר ירבדו הז שרדמ לע .קוספל ורשק תא ראבמו שרדמ י"שר איבמ
.יתדובע

ןינעהו ,'םיריסב ךכרד תא ךס יננה' ,ןושלמ .םיצוק ומכ .'םיריסה לוקכ יכ'" :ארזע-ןבא
םע ריס אבו .'רשבה ריס לע ונתבשב' ומכ ,'ריסה תחת'ו .םיצוקו םיריס םכרד לע םישיש
םישלשו םיריע םישלש לע םיבכור' ומכ ,תוחצ ןושל אוהו .דחא ןינעמ ונניאו ,דחיב םיריס
."'םהל םיריע

ואב אל "ריס"ו "םיריס" יכ תלפוכמו הלופכ השגדהב אוה ארזע-ןבא לש ושורפ רקיע ,ןכבו
ללכ וארי םירחא םישרפמש יתיאר אל ?הככ לע ארזע-ןבא האר המ .תועמשמה התואב ןאכ
קוספהש ותעד לע תולעהל לוכי הז ימ יכ ,וילאמ ןבומ רבדה היה םהל .תאז שיגדהל ךרוצ
רשא ןינעמ שוריפ הזב איבא הנהו ?ץוקה תחת םיצוק לע וא ?הרדק תחת תורדק לע רבדמ
ר"ד ידי לע (ונממ םוגרתו רוקמב) וקוידב ותוא לבקל יתחלצה .וז הלאש לע תונעל לוכי ילוא
לא ובא אכלמ ןבא ילע הללא תבה) לאנתנ לש שוריפ והז .ךכ לע הזב ול הנותנ יתדותו ,סניפ .ש
רודגלא תוצ לתמ ןאפ" 274 דרופסקוא די-בתכמ ,ןנד קוספה לע (ידאדגבלא ידלבלא תאכרב
רוקדלא ןאילג לתמכ לאהגלא ןמ קחצלא לתמו לאק .אבה אציא אדהו לאהגלא קחצ קלדכ
רדק אהב ילגתו ראנלא ילע רדקלא ילגת אמכ ץעב םהצעב ענמ םוילא קחצי ינעו רוקדלא עמ
ורמע קחצ עבת דיד קחצ רגני םהחרפ יפ םוקלא קחצ ירת ךלדכ אהנאילגל אעבת היפ ירכא
םלוע ילבה ןמ אציא אדה לבה הז םג לאק קחצמ רמא ןמ אכחצ יצתקת היורו בל ןע אל
."תאעיצמו

.לבה הז םגו ליסכה קוחצ ןכ הרדקה תחת תורדקה לוקכ יכ" :ומוגרתו
הז םע הז קחצי םויה :רמול ונוצר .תורדקה םע תורדקה תחיתר תמגוד ליסכה קוחצ :רמא
הרדק הכותב חתרתו שאה לע הרדקה חתרתש ומכ (םיניבה ימי ןושלב ,תצקה םע םתצק)
קוחצ רחא ררגי דיז קוחצ .םתחמשב הרובחה קוחצ הארת ןכ .התחיתרמ האצותכ תרחא
רמא .קיחצמ רבד לע (קוחצ תשרודה :וא) קוחצ ידיל האיבמה היארו הנובת ךותמ אלו ורמא
."םינמזהו םייחה תומי ידבאמו םלוע ילבה ןמ הז םג ,לבה הז םג

ןב קחציל תלהק לע ושוריפ תא ביתכה לאנתנ ףוסוליפה יכ םירבוס שי סניפ .ש ירבד יפל
ןיבש לדבהה תא שוריפב ךכ לכ שיגדה ארזע-ןבאש רשפא ילוא :ןכבו .ארזע-ןבא םהרבא
.ונב יפמ ול עודי היהש ,לאנתנ לש הז שוריפ לשב ,ונקוספבש "ריס"ל "םיריס"

לוקכ" :קוספל ומוגרת תא איבמ אוה 138 'עב ןוטרב לש ינרדומ-יעדמה שורפל וישכע הנפנ
םידחאו ,הז קוספ" :ראבמו ףיסומ אהו (לבה הז םג) םיליסכה קוחצ ןכ םיריס תחת םיריסה
יכ ,האלה ריבסמ אוהו ."הרעהכ םיקיתעהמ דחא ידי לע ףסונש םגתפ אוה ,וירחא םיאבה ןמ
(םויכ םגש ומכ) םיגהונ ויה חרזמב" :וניינעו "םיצוק" תמאב אוה רוקמה לש שוריפה
םניא ךא ,םתרעבב םישיערמה ,םיצוקב - קחדה תעב קרו ,הקסהל םימחפב שמתשהל
הרידנ תפדרנ הלמ םה םיריס יכ ,ןעוט אוה 142 'עבו ."ליסכה קוחצ אוה ךכ .םיממחמ
."ןושל-לע-לפונ-ןושל"ה תריצי םשל קר ןאכ הב ושמתשהו "םיצוק"ל

וירחא םיאבהו הז קוספש העידיה תא שרפמה חקל ןינמ .א :תושקהל שי הז ינרדומ שוריפ לע
םע ןלהל הארנש יפכ ,הפי ךכ-לכ רשקתמה ,הז קוספ אקודו ?"רוטססולק" הזיא ידי לע ופסונ
אקוד ןלהל הארנש יפכ ?םימחפב אקוד חרזמב הקסהל םישמתשמ יתמיאמ .ב .םדוקה קוספה
םניא םיצוקה עודמ .ג .םיריס אלא םימחפ ונניא אוה ץראב רתויב ץופנה הקסהה רמוח
?תאז חקל ןינמ - םתרעבב םיממחמ

 

םיריסה לש םתוהמ :'ב קרפ
םג .םינודנה םיקוספל םלועה תומוא ינשרפו ונינשרפ לש םינוש םישוריפ לע יתרבע ןאכ דע
ואיבה םהב םיקסוע ונאש םיקוספהש תוארל היה רשפא ,שוריפ לכ לש דחוימה חותינה אלב
.הבר הכובמב םישרפמה תא

ררובת םא םניבהל היהי רשפאש םיקוספה לש הנושאר האירקב הארנ ,ליעל יתרמאש יפכ
הניא םישרפמה לש הברה תוטבלתהה לכ אמש :הבשחמה תררועתמ ןכל .םיריסה לש םתוהמ
םיצוק" תמאב םה םיריסה םא ,קודבל שי .םיריסה תוהמ לש תקיודמ העידי-יא לשב אלא
תא ראבל ולכויש ,תומיוסמ תונוכת לעב ,דחוימ חמצ ןימ ילוא וא ,תורדק וא ,םתס "םידטאו
?ןנד םיקוספה

תא םשפחב ,הנש םישולשכ ינפל ,ינבוארה הניחו םירפא ר"ד ,יירוה ואצי וז הפקשה ךותמ
ץראב םוקמ לכב טעמכ םהיניעל טלבתה ינש דצמ .ויתונוכתבו ויפאב ךכל םיאתמה חמצה
הכרו הקורי תוסכב הטעתמו ץיקב םוח-רופא ,תירכ-הלוגע הרוצ לעב הז חיש .ינצוק ןטק חיש
לילגבו למרכב ,םירפא ירהו הדוהי ירה יבחר לכב םינומהב וב ולקתנ םינבוארה .ףרוחב
יכ ,ורעש המוצעה ותצופת לשב ,יחרזמה ןדריה רבע תומרבו ןוילעה לילגה ןמ קלחב ,ןותחתה
.תידומלתה תורפסב וא ארקמב ,קפס אלב ,רכזנ םגו ,וניתובאל עודי הז חיש היהש ,חרכהה ןמ
רחאו םתוריעצב םיקורי הלא תוריפ .םילוגע םינטק תוריפ ביבאב טנוחו ףרוחב חרופ הז חיש
ילע ישאר םה - םינטק םילע העבראב הסוכמ ירפ לכ שאר .םימידאמו םיביהצמ םה ךכ
ןמז לכ ותוננערו ותוקריב םייק ראשנ הז םילע הסכמ .יבקנה חרפה ןמ וראשנ רשא ,עיבגה
ותוא לבקמו ומע שבייתמ והסכמ םג .םוח ןוג לבקמו ירפה שבייתמ ,ץיקב ,ךכ רחא .ךר ירפהש
.ירמגל וילעמ רשונ רחאלו םוחה ןוגה

תוסכמ םע םינטק סרח יריס לש הפי תירוטאינימ הרוצ ביבאב שי וללה םינטקה תוריפל
שרדמב ,ארקמב רשא "םיריס"ה תא ריכזהו םינבוארה ןיע תא ךשמ רבדה .םשארב םימיאתמ
.דומלתבו

,הנקסמ ידיל ואבו םיריסה םירכזנ םהבש םינושה תומוקמה שדחמ וקדב הז ןויער רואל
ןיינעמ דעס .דואמל דע םיאתמ אוה םימסרופמה םיריסה םע ל"נה ינצוקה חמצה יוהיזש
חמצ תונכל ואובב (Linne) - הניל - םיאקיטמתסיסה-יבא םגש ,ךכב ואצמ לקשמ לעבו וז העדל
לשב ,(ינצוק - spinosum ;ריס - Poterium spinosum (Pot יעדמה םשה תא ול ןתנ םיאתמ םשב הז
תחא לע - םיחמצבש טרפו טרפ לכב לכתסהל ועדיש ,וניתובא - ךכ הניל םאו .ויתוריפ תרוצ
.המכו המכ

Die Flora der Juden ורפסב םגו םינבוארהל ויבתכמב םג תובהלתהב וז העד לביק Loew רקוחה
.192 'ע ,3 ךרכ

םישמשמ םיריסה .םניבהל הסננו םיריסה לש הז יוהיז יפל וניקוספ לא שדחמ וישכע שגינ
םתוא םיפסואו םירהה לע םתוא םיצצקמ םה .םיחלפה ןיב ץראב רתויב ץופנה הקסה רמוח
- דחוימ םשב ףא םהיפב תארקנ תאזכ המרע) הרובטב תעקוש ןבאו המרע לכ ,תומרע-תומרע
ןתוא תוריבעמ ךכו תולודג תוליבחב ןתוא םיפסוא םה ךכ רחא .(שיאבכ םיברב שאבוכ
.ןשומיש םוקמל תויחלפה

לכב ךא ,םיצופנ תוחפ וללה םיריסה ויה ,וניתובא ימיב םירעוימ ונלש םירהה תויהב ,םנמא
םהב ושמתשה וניתובאו ,ישארה םוקמה תא קפס אלב םה וספת - רעימ חרק היהש םוקמ
םג ול ורזע רשא ,רישי יתבשחמ רשקב שאה םע ורשקתנו םיריסה וכלה ךכו .הרעבלו הקסהל
.םעפב םעפ ידמ עבטב ורקש תועפות

הנטשפתת רשא תובהלה תא רעסת חורהו םיריס-דופר רה ילושב זחאת שאש ,הרוק םויכ םג
םויכ םירידנ םניא הלאכ תוזחמ .םירחא םירה לא םשמו ,רהה לכ ינפ לע המיהדמ תוריהמב
תא ןיבהל לכונ וניניע דגנל תאזכ הנומת הארנ םא .וניתובא ימיב םג ונשנו ורזחש קפס אלבו
.ונלש ןושארה קוספה

.י ,א םוחנ .1
חור ךות לא ותושעל רבדה ןתינש המכ דע ,ונמצע תא סינכנ ומצע קוספה לא שגינש ינפל
רשא ,'ה תנוכת תא ראתמו ,היבשות לאו הונינ לא רבדמ איבנה .הז קוספ רמאנ הבש האובנה
ןאכ ראתמ אוה .דוסיה דע לכה דימשי רשא דע ודי בשת אל - הלכ תושעל םעפ טילחה םא
ויעמוש ינפל דימעמ אוה .םהב רשא לכ לע תויאגו םירה בירחהל 'ה לוכי דציכ הארונ הנומת
איבנהו .תחא םעפב לכה הלכמו ףרושה ,ןשעה ונורח לש המקנה תבהלו 'ה שא תוארונ תא
םכיתונובשחב םיאב דוע םתא המ - "?'ה לא ןובשחת המ" :הונינ יבשות לא ומעז ךות הנופ
- םכמע "השוע אוה הלכ"ו טק טעמ דוע ירה ,םכתא שונעל 'ה לש וחוכב םכילוזלזבו םיבזוכה
,ףיסות אלו תחא םעפ םכילע אובת תאזה הרצה .טילפו דירש לכ םכמ ראשי אלש ,תאזכ הלכ
אוהו הלא םירבדב קפתסמ וניא ילארשיה איבנה םלוא .תומלשב התכאלמ תא רומג וז םעפ יכ
הנמאנה הנומתה תא ויעמוש דגנל עיבי רשא ,עירכמ לשמ ונממ לואשל וצרא עבט תרזעל הנופ
דימעמ אוה ,לכ-ףרושה ןורחהו תלכואה שאה לש הבשחמה תעבה ךשמה ךותמו .הארונהו
איהו תועקב הלכמו םירה תלכואה םיריסה תפרש לש הליהבמה הנומתה תא ויעמוש דגנל
םיריס דע יכ" .הבכמ ןיאו ץפנ תולוקו שער ךות ץק אלב הדימשמו האלהו האלה תטשפתמ
םש יצימשמ םיעשרה הונינ ינבב ,םיכובסה הלא םיריסב עגפשמו 'ה ףא ןורח עיגה - "םיכובס
םילכוא םה דועב - "םיאובס םאבסכ" לילכ םלכתש דע םהמ ותמח רוסת אל בוש - הלא
םיריסכ תומילשבו תוריהמב םלכאת הלודגה שאה .םהיתואבסמב םיללוהתמו םיתושו
המכ אלא וירחא ריאשמ וניאו ואולמב תוקד רפסמב ףרשנה שבי שקכו וללה םיכובסה
.קחרמב םימלענו חורב םיפפועתמה חיפ-יחרפ

.י ,חנ םילהת .2
יכ 'המ שקבמ אוה ךכ רחא ,םסמח לע לבוקו םיעשרה לא הז ורומזמב הנופ םילהתה ררושמ
דועב םהיצח תא ללומי יכ 'ה יפל ותניחת ליפמ אוה .םתרובגו םחוכ לכ תא ססומיו םתצע רפי
קוספמ םישיגרמ וז הריש ךותב .לעופה לא האצוהש ינפל םתמיזמ רפיו םתוא םיכרוד םה
ןלהל חכונש ומכ .םיעשרה לע אובתש המקנב תקזחתמו תכלוהה ונוחטב תעבה תא קוספל
:תוחוכ השולש ושפנב םילעופ ויעמושל וירבד ורבד תעבש הארנ
.הדעומ תא עדוי אוהש םיעשרה תלפמב הריבכה ותנומאו ונוחטב - האובנה
,ורבד םוקמל ךומס חטש םיסכמ םיריסה יחיש תא םהינפל םיאור םעהו אוה - הארמה
.קוחרמ םירהה לע רורב םהל םיפקשנ םהש וא
תופרשה תא בטיה םיריכמ ותוא עמושה םעה ןכ ומכו ומצע אוה- ןורכיזה תלועפ
,תללותשמה חורה תרעס ךותב םיחקלתמ םה תע .םהב םימסרופמ םיריסהש תוארונה
חורב םיאשנה שא תוצוצינבו ץפנ תולוקב תרדרדמו תמעוז הבהלהו המויא זא הקילדה
לודיג תומוקמבו .לובגו רוצעמ אלל הפירשה תוארונ תא קוחרמל המידק םתא םיאשונו
.הפירשה תא תובכל הביבסב םימ לכ בורל ןיא םירהב םיריסה

םתויהב רקיעב (הקסהל םינומהב םהמ וחקי םג ןכו) רועבל םיריסה םיטונ םעבטב
םג םהב זחאת הקזח שאו שי לבא .םישביו םיינצוק םהש ןמזב - ץיקה ימיב םימוח-םירופא
הנילכת זא םג - הבהלל חורה עייסת םא ,זא םגו םייח חל יאלמו םיננער םתויהב דוע (ףרוחב)
ןמ תחא .םיקורי םתויהב דוע םיריסה יחיש תא הנלכאתו םימוצע םיחטש שאה תונושל
התלעו םיריסב הזחא שאה .רוגיב למרכה רה ילגרל תוטעומ םינש ינפל התרק ולאה תופירשה
םוקמה ישנא ידיב הלע דואמ בר למעבו ישוקב קרו וב םג הספתו רעיל העיגהו ןורדמה הלעמב
ותאובנ חוכב וידחי וללה םירבדה תשולש רומזמה לעב בלב דכלתהבו .השבכלו הרצעל
.שבוגמו םצמוצמ קוספהו .ך"נתבש רתויב םיירואיתהו םיקזחה םיקוספה דחא רצונ ,ותרישו
:קוספה םצעל הנפנ תעכו

:םהו םיקלח ינשמ בכרמ אוה
יח ומכ דטא םכיתריס וניבי םרטב
.ונרעשי ןורח ומכ

בצמ אוה הז דעומ .םיעשרה לע אובתש היילכה דעומ תא איבנה עבוק ןושארה קלחב
לע אובתש היילכה תוהמ ראתמ אוה ינשה קלחב .חמצה ייחב טלוב דחוימ תוחתפתה
ןיינע אוהו הזה קוספה יקלח ינש ןיב אלפנו דחוימ רשק שיש ,שיגדהל ךירצ םלוא .םיעשרה
קומע הכ התורח התיהשו םיריסב ךכ לכ הרושקה וז הדבוע .ליעל וב ונרבידש םיריסה תקילד
לא הזב ותוא תרשגמו קוספה לש ינשה וקלחב המתוח תא העיבטה ויעמושו איבנה ןורכזב
.דבכנ םוקמ וב תספות םיריסה ייחמ העפותש ןושארה וקלח

אלממה הזה חמצה ייחב םירוזחמה דחא הרצקב רוקסנ הלמב הלמ קוספה תא ןיבהל ידכ
םיפנע םיירכה םיריסה יחיש םיאצומ הנשב הנש ,ףרוחב :אוהו ,קוספה ןכותב בושח דיקפת
,תומדוק םינשמו הרבעש הנשה ינב םיפנעה תמועל םיכרו םיננער םיקורי ,םיריעצ םישדח
תישארו ףרוחה ךשמב םילדגו םיכלוה הלא םישדח םיפנע .םיינצוקו םימוח םירופא וללהש
ץיקל םיכומסה ביבאה תומיבו .םייח יאלמו םיכרו םיננער םדוע הז ןמז ךשמבו ביבאה
,רמולכ .םיידטא םישענו םיכלוהו םתוחלמ שביתהלו תוצעתהל םיצוקהו םיפנעה םיליחתמ
.דטא יפנעכו יצוקכ םינרקודו םישק

"דטא םכיתריס וניבי םרטב" :וראבנו קוספה תנבהב םיישקה ורסוה ולא תודבוע תרכה רחאל
הז דעומ .ותאובנ םייקתת וב רשא דעומה תא ויעמושל ררושמה איבנה עבק רבכ ולא םילמב -
,ביבאה אוב תעל ףרוחה תולכ םע :רמולכ ,םיריסב תודטאתהה תלחתה יפל הנשה תנוע אוה
,אובל רחאי אל םיעשרב 'ה טפשמ ל"ר ,רבדה היהיו םוקי ביבאה תישארב ,ץיק םרטב דוע
ינפל יכ" - ה ,חי והיעשיב םיחמצה ייחב תונוע תרזעב דעומה תעיבקל הושהו .ודעומ בורקו
.'וכו "חרפ םתכ ריצק

"ימאו יבא ארק רענה עדי םרט"ב איהש םשכ דעומה תעיבקל איה "םרטב" ןאכ ןושלה
.זט ,ז קרפב "םרטב"ב ןכו ,ד ,ח והיעשיב

אלו יח ילעבב ךא היוצמ איה ירה הליגרה ןושלבש ,הרזומ הרואכל ןאכ תיארנה "וניבי" הלמה
ךותב שרשומ היה רומזמה לעבש הנממ םיקיסמ ונא .הברה ונתוא תדמלמ וז הלמ - חמצב
לש םיצוקהו םיפנעהש הזב קר המצמטצה אל ותעידי .ונצרא יחמצב תויווחהו תועפותה
םיווהתמה םירבעמה תא ריכה אלא ,"םיידטא" - םישק רחאו םיכר הליחת םה םיריסה
:הלא םיינוציק םיבצמ ינש ןיב חמצב

תלחתמ ןכו םיפנעה תא השקמה תוצעתה תצק טא-טא תשגרומ תויהל הליחתמ הנושארל
.רתויו רתוי תרבגתמו תכלוהו טעמ ךא הליחת .םיצוקה לש תושקתה תצק תשגרמ תויהל

תלחתה םיריסב שגרותש ינפל דוע ,וז הנועב םייקתת איהש םתאובנ דעומ תעיבקל רמאש והזו
שיגרמה םדאה ייחמ לאשומ יוטיב חמצה ייח תעפותב סינכה תיטויפה ונושלבו .םתושקתה
המ רבד רבכ םהב הווהתמש ושיגרי םרטב דיגהל ותוצרב ."וניבי" ורמאב וברקב הווהתמהמ
הלמה תחת "וניבי" הלמב ושמתשהב חמצל ררושמה ןיב ישפנ רשק תוארל שי .תודטאתההמ
.(הדגא ירבד המכמ חכומ ,חמצל השגרה שי יכ ונימאה וניתובאש) איה ףא תלאשמה ושיגרי

םהיריס יחיש לע ודי תעונתבו וטבמב עמושל הארה ,דטא םכיתוריס וניבי םרטב :ורמאבו
ןאכ םילדג רשא ,םכלש םיריסה - םכיתריס .םעטבו חוכב שיגדהו רמא .םירהה לע םילדגה
.םתס םיריס רמא אלו ליאוה ,לשמ הז ןיא יכ רורב ןאכמ רבכ .םכיניעל

היילכה דעומ תא איבנה עבק קוספה לש הז עטקב - "דטא םכיתריס וניבי םרטב" :ןכבו
אל םלוא ,הנשב העובקה הנועב רושק אוהש ,םיריסה תוחתפתהב םייוסמ בצמל ותוא ורשקב
בצמ תא תורצק םילמ יתשב תופירחב וראתב דעומה תא שיגדהל ףיסוה אוה .הזב קפתסה
םא" :וט ,גע םילהתב התארוהכ איה ןאכ "ומכ" הלמה תארוה ."יח ומכ" :אוהו זא חמצה
וא ,םייח םדועב :איה הנווכה "יח ומכ" ןאכ ונקוספבו .אוהש ומכ ל"ר ,"ומכ הרפסא יתרמא
.חלו דשל יאלמ םיקורי םהש ומכ ,םייח ןיידע םתויהב

תונועמ הנוע וזיאב קיסהל רשפא רומאה לכמש ,ףיסוהל שיו .קוספה לש ןושארה קלחה והז
םהיפנע תא םיריסה וחתיפ תע ,ףרוחב היה רבדהש רורב - ומע ינפל ותאובנ איבנה אבנ הנשה
.םיננערהו םיכרה

הבהלב אובת םיעשרה תיילכ יכ רמוא .הלועפה רואית אוה - "ונרעשי ןורח ומכ" :ינשה קלחבו
תארוה יפל םלוא "תחשת לא חצנמל" ץראב ותיחשי לבל םדימשתו םהב רעבת רשא תרעסמ
לש התארוהכ הנניא התארוה ןאכ "ומכ" .ךכב קר קפתסמ וניאש דומלל שי "ומכ" הלמה
רחשה ומכו" :וט ,טי תישארבב "ומכ" תארוהכ איה ןאכ התארוה ."יח ומכ"ב םדוקה "ומכ"
שא תדר םע - .ןורחה אובי רשאכ דימ - "ןורח-ומכ" :רמולכ ."...רשאכ דימ" :ןבומכ "הלע
.םלכת תרעוסה שאה רמולכ - "ונרעשי" ("שקכ ומלכאי ךנורח חלשת") ןורחה

ומב" רשאמ רתוי ךרע ןיאל עיבמ ןורח ומכ ךא ."ןורח ומב" :"ומב"ל "ומכ" םינקתמ שי
תכרעמ לש ריבכ ןכות זכורמ "ןורח-ומכ"ב םלוא ,םרעסי המב קר עיבמ ןורח ומב ."ןורח
אובת אל (קוספבש ןושארה קלחב עבקנש דעומל) ןורחה אובי רשאכ :םהש תועבהו םירואית
ונרעשי דימ ןורחה אוב םע - ןורח ומכ אלא ,טלמיי קלחו שנעיי קלחש ,אעמק אעמק תונערופה
.דירש םהל ריאשה ילבל שאה תובהל תפוס תרעסב ולכיש ,םלוכ תא תחא הקילדב

ררושמה איבנה טיבה רשאכ .הז קוספב בר ירואית חוכ תולעב ןה ףא "ונרעשי ןורח" םילמה
םקרו (ליעל ןהילע רבודש) תוארונה תוקילדה רכז וב הלעה ויעמושל םהילע עיבצהו םיריסב
תרעסמהו תללותשמה ןורחה שאב םיעשרה לש היילכה תריזג לש רואיתה תא ושפנב
יאדוב וז הנומת החוקל תאז לכבו םיעשרב תזחוא איה ןאכ תראותמה וז שא .התמצעב
.םירהה תונורדמ לע םיריסה יחישב םיתעל תזחואה שאה תנומתמ

,םינשרפה ןמ םיבר וב ואצמ ותואש ,לשממ יקנ הז קוספש שיגדהלו ףיסוהל ךירצ רומאה לכמ
האושה אוב ןפוא לש םרואיתו הז דעומ רואית ,האושה דעומ תעיבק אוה קוספה לכ אלא
.התוהמו

ויקלח לשו קוספה לש ילאקיסומה ולוצלצ םצעבו קוספה ישיבג ינשבש יתונמאה הנבמב
.ותודחאו ותומילש הפי תעמשנ

.ו ,ז תלהק .3
שמתשה דציכ הארנו ,תלהק לש תחנה ירבד לא רובענ תורעוסהו תושקה הרישהו האובנה ןמ
.ויתונקסמו ויתובשחמ תרבסהל םיריסב אוה

םקילדהלו םיריסה יחישל תונפל ונילע תלהק ירבד תא םקמע לכלו םטושפכ ןיבהל ידכ
:ונחכונו הגנ יחא םע דחי יתיסנ הנהו .םתרעבב םיעימשמ םה המ עומשלו

לש תויוצצופתה ךותמ הווהתמ דחא לוק :תולוק ינימ ינש םיעמשנ םיריסה לש הרעבה תעב
םיחוור םהב שיו םיכימס םניא ויפנעש ,ךכ ידי לע הווהתמ ינשה לוקה .ויפנע םצע תרעב
רשאמ רתוי םירצ םהילע ןכו ,םירחא םיחישב רשאמ רתוי םילודג (םמצע םיפנעה יבועל סחיב)
לא רעוב חישהש תעב חורה תרדוח ךכ ידי לע .ץיקה תפוקתב ללכ םניאש וא ,םירחא םיחישב
ריהמ םרזב הלוע הרעבה תבהלבש טהולה ריואהו ליאוהו םיריסה רוביצ לש םיפנעה תוניב
השועו חישה םינפ יפלכ הקזח הבישנב םיריסה יפנע תוניב לא ומוקמב ץוחבמ רדוח ריואהו
.ינשה לוקה אוה ,םיריסה תרעבב הבישנ לוק הווהתמ - הצוחה קזח םרזב הלא וכרד

לש תורצקה תויוצצופתהה .עורפה ליסכה קוחצ ןיעכ םפוריצב םיריכזמ ולה תולוקה ינש
תבישנב ,ינשה לוקהו .יה-יה-קיח-קיח-יח :ןורגה ןמ אצויה קוחצה תא תוריכזמ םיפנעה
הכפה ןמ אצויה בחרה קוחצה תא ריכזמ הבהלב םיריסה-יפנע ןיבש םיחוורה ךרד ריואה
:קוספה ירבד לש ישממה ינועבטה רואיבה והז .וה-וה-וה המידק יונפה רועפה

"םיליסכ ריש עמוש שיאמ םכח תרעג עמשל בוט" יכ ונעטבו םיליסכהו םימכחה לע ורבדב
שי תזחופו תינקיר הרוצ וזיאו ,ותחמשו ליסכה קוחש והמ האלפנ תונמאב ראתמו ךישממ אהו
עימשמה ,לושיבה ריסל תחתמ רונתב וא ןשבכ ךותב םירעובה םיריסה לוק ותואכ ,םהל
.םיישפטו םיקד ךוכחו ץפנ תולוק ינשהו ,םעט אלב הסג המיהנ דחאה :תולוק ינש תחאכ
תחת םיריסה לוקכ" :יחה רואיתה אלמ ,הזה אלפנה קוספה והמ ןיבי הלא תולוק עמושה
וז ,תוינקירב קתקתמהו סגה ומעט הז ,ולוק הז ,הז קוחש אוה ךכ - "ליסכה קוחש ןכ ריסה
.וכרעו ותורצ

םהשכ םיצעה לכ" :הבר שרדמב הז קוספ לע רמוא (יול ןב עשוהי יבר :י"שר יפל) יול יבר
."םיצעה ןמ ונא ףא :רמול ,ךלוה םלוק וללה םיריסה לבא ,ךלוה םלוק ןיא םירעוב

תרעבב עמש אוה .תלהק ירבדמ ירמגל לדבנה ,ןיינע םשל הז קוספב שמתשמ שרדמה לעב
,קוחצה תא םיריכזמה תולוקל בל םש תלהק .תלהק עמש רשאמ רחא ירמגל רבד םיריסה
,םיריסה תרעבב רשא הלומהה תא רקיעב עמש שרדמה לעב םלואו .םיריסה תרעבב םיעמשנה
.וז הריתסמ םשרתנ שרדמה לעבו .םתוכימנו םתוקד הארמל דחוימ םשור השועה

תלהק .לוקה קזוח תא שרדמה לעבו לוקה תניגנמ תא שפת תלהק יכ ,אופא ,םיאור ונא
תרגסמ ךותב ליסכה לש קוחצה תולוקל האוושהו רואית םשל ךא ולש ותעימשב שמתשה
אוה .ןויעל םגו ("ךלוה םלוק"ש) רואיתל םג אוה ותעימש תא לצינ שרדמה לעבו קוספה ןויער
לע םישיערמה ךרע יתוחפ םישנאל רסומו למס תגרדמל ותריעב לוקב חמצה תא םירה
הקירה הלומהל ךופה סחיב םיאצמנ וכרעו םדא לש ותולדגש םדא ינבל תורוהלו םתובישח
."וביבסמ םיקמ אוהש

םינוש םילשמ ינש םיעיבמו םינוש םיניינע ינש םה שרדמה ירבדו תלהק ירבדש תורמל
תא איבה אוהו ,ךכב שיגרה אל ,םיריסה תוהמ תא ריכה אלש ,י"שרש רבתסמ ,טלחהב
לשמכ שרדה תא ףא האור אוה ,ריבסמ אוה וירבד ךשמהב ירה יכ ,קוספל רואיב רותב שרדמה
םיברברתמל אוה לשמ הז שורד ןהו ."םיבושחה ןמ ונא ףא" :רמול םיברמ םהש ,םיליסכל
חקל אל" :רמולכ ,קוספה לשמנכ םיליסכה לע רבדמ י"שר .ליסכה קוחצ אוה ךשמנה קוספבו
יתוחפ םישנאה תנוכת תא י"שר ךירעה הז שוריפב .שורדה לשמנ תא אל ףאו קוספה לשמנ תא
אקוד ואל התותיחנו שפנה תוטשפש ,ידמל עודי ןהו .םיליסכה תנוכתכ םינברברה ךרעה
םילודגכ םמצע לע םיעיבצמו םינברבר םיליסכה דימת אל ינש דצמו הרושק תוליסכב
.םיבושחו

רג ילמלאש ,רבתסמו .ך"נתבש םיחמצה ירואבב דואמ קיידמ אוה .עבטל בורק היה י"שר
ידכ ריסה תחת םיריס קילדמ היהש יאדו ,םיריסה יחיש תא ריכה ילמלאו לארשי-ץראב
היהש ,קפס ןיא .עורפה ליסכה קוחשל םלוק לש ןוימדה תא עמוש היהו םלוק תא עומשל
לעב יכ ,ןעוט םג היה זאו .ברברתמה לע אלו םיריסה תרעב לוק לע קוספה תא זא ראבמ
.םיברברתמל ,תרחא הנוכת ילעבל למסכ וריבעהו רחא ןפואב הזה לוקה תא עמש שרדמה