רבח רבוח

קזב בקעי

חכשת ,בס יניס

אי ,חי םירבד

:רמאמה ןכות
ארקמב רבוחה
דומלתבו הנשמב רבוחה
תויח לש הזונפיה
תויח לש הזונפיהו רבח רבוח
םוכיס


?הרותה ותוא הרסא עודמ .םייח ילעב עיגרהל לגוסמה םסוק אוה רבח רבוח : תיצמת

ףושיכ ,רבח רבוח : חתפמ תולימ


םייסרא םישחנו ףרט תויח ,קתשל ףאו עיגרהל ,עינכהל וחוכבש םסוק אוה (רבח וא) רבוח
ףרצמש - רבח רבוחו" :שריפ אי ,חי םירבדל י"שר .םדא-ינבמ םתנכס ריסהלו ,וישחלב
."דחא םוקמל ,תויח ראש וא ,םיברקע וא ,םישחנ

,םיידומלתו םייארקמ תורוקמ ךותמ ןלהל דומעל לדתשנ הז ףושיכ גוס לש ותוהמו ויפוא לע
הנורחאל וכרענש ,םייעדמ םירקחמ יפ לע שדח רוא םהילע תורזל ונידיב הלעיש רשפאו
.םייח ילעב לש הזונפיהה םוחתב

ארקמב רבוחה
םקתשלו םינכוסמ םישחנב טולשל יאלפ רשוכ לעב אוה רבוחה יכ ,הלוע ארקמב רומאה ןמ
יכ ,רורב הלוע הז רשוכ םיריכזמה םיטעומ םיקוספ םתוא ךותמ ,םרב .םדאה ינבל וקיזי אלש
לכ ,תאזמ הריתי .וימסקב םהב טולשל לגוסמ רבוחה ןיאש ,םינכוסמ םישחנ םייוצמ
תעפשהל םינותנ םניאש םישחנ םתוא אקוד םניינע ,ארקמב הז אשונב םיקסועה םיקוספה
םהל ןיא רשא םינועפצ םישחנ םכב חלשמ יננה יכ' :(זי ,ח) והימריב רמאנ ,לשמל ,ךכ ,רבוחה
תכמ לש וז השק תונערופ ינפמ םעה תא איבנה ריהזמ ןאכ .''ה םואנ ,םכתא וכשנו ,שחל
םישחנ תכממ לצניהל ולכוי יכ םשפנ תא תולשהלמ םיעמושה תא עונמל ידכו ,םינועפצ םישחנ
ףיסומ ,םקזיה עונמל וא ,םישחנה תא םהימסקב חירבהלו קלסל םדיבש ,םירבוחה חוכב וז
וישחל חוכב םהל לוכי וניא ומצע רבוחה ףאש גוס ותואמ םישחנ הלא ויהי יכ ,םיעטמו איבנה
,תומוטא וינזאש ןתפלו שחנל עשרה תא (ו-ה ,חנ) םילהתב ררושמה םג הוושמ ךכו .וימסקו
עמשי אל רשא .ונזא םטאי שרח ןתפ ומכ' :וימסקב וב טולשל לוכי וניא םכוחמה רבוחה ףאו
ןותנ היהיש אלל ךשונה שחנ ותוא ריכזמ תלהוק ףא .'םכוחמ םירבח רבוח ,םישחלמ לוקל
'ןושלה לעבל ןורתי ןיאו ,שחל-אולב שחנה ךושי םא' :"ןושלה לעב" םדוקה לש ושחל תעפשהל
עונמלו שחל וילע שוחלל רבוחה קיפסה םרטב דוע שחנה ךשונ רשאכ :קוספה תועמשמ .אי ,י)
.(ןושלה-לעב ,רבוחל ןורתי לכ ןיאו ךושנה תא ליצהל לכוי אל בוש ,ךושנלמ ותוא

יכ םא םינכוסמ םישחנב טולשל עדויה םסוק אוה רבוחה יכ ,םידמל אופא ונאצמנ ארקמה ןמ
.םלוכב אל

דומלתבו הנשמב רבוחה
םריהבהל לדתשנו ידמל םימותס םה רבוחה תא םיריכזמה םיידומלתהו םייאנתה תורוקמה
ןב סחנפ יבר לע (ג"ה ,א"פ יאמד) ימלשוריב רפוסמה האנ רופיס ותואב חתפנ .ונתלוכי תדימב
ולש תילגרמ אלפנש ,איקרס ךלמב השעמ" :תואלפה ירופיס, עודיכ ,םיבורמ ויתודואש ,ריאי
בוטה ךמשל ךלמה ול רמא ?ינא רבח יכו :ול רמא ,ריאי ןב סחנפ 'ר לצא אב .רבכע העלבו
!הז לצא איה ירה :רמא .עביג אוהש םהמ דחא הארו םסנכו םירבכעה לע סחנפ 'ר רזג ,יתאב
.(יקצינבר-קילאיב י"פע ירבע םוגרת) "הטלפו רבכעה לע רזג

לא םייח-ילעב ףוסאל יאלפה רשוכה תא תללוכ רבוחה תונמא יכ ,דומלל לכונ הז השעמ ךותמ
תומהבו תויח רבחמה הז ...רבח רבוח" :(א ,הס) ןירדהנסב י"שר שרפמ ךכו .דחא םוקמ
."םישחל י"ע דחא םוקמל ,םיברקעו םישחנ

לפכ ךותמ .היד הרורב איה ןיאש אלא ,םש אתיירבה איה רבוחה רוסיא לע ירקיעה רוקמה
םירוסיא ללוכ אוה יכ אתיירבה הקיסמ ('רבח רבוחו') רבוחה לע יארקמה רוסיאבש ןושלה
:םיפסונ םימוד
ייבא רמא .םיבקעו םישחנ וליפאו ,ןטק רבח דחאו לודג רבח דחא - 'רבח רבוח' :ןנבר ונת"
הליבקמב) "רוסא וקזיל אלד ןיוכימ אקד בג-לע-ףא ,אברקעו ארוביז דימצד ןאמ יאה ךכלה
הערצ רבחמש ימ ,ךכיפל :םוגרת .("ירש - הירתב ותאק יאו" :וז תפסות הנשי (ב ,ג) תותירכב
.רתומ - וירחא םיאב םאו ;רוסא - וקיזי אלש ותנווכש י"פעא ,ברקעו

תומהבו תויח ףסאמ - לודג רבח" :שרפמ (םש) י"שר ?"ןטק רבח" והמו "לודג רבח" והמ
רמאנ אל ,ןלהל איבנש תוכמ אתפסותב םלוא ."םישמרו םיצקש רבחמ - ןטק רבח ;תולודג
יכ ,אופא הארנ ."טעומ רבח דחאו הבורמ רבח דחא" אלא ,"ןטק רבח דחאו לודג רבח דחא"
.ףושיכה לש ונמז ךשמל אלא ,(תונטק וא תולודג תויח) רבוחה לש טקייבואל אל איה הנווכה
לעב לש ךשוממ ןמזל ףושיכ ןיבו רצק ןמז ךשמל ףושיכ ןיב אתפסותה ןאכ תרסוא ,ונתעדל
.תויח לש הזונפיה לע תורפסה ךותמ םירבדה ךשמהב רבסוי הז ןיינע .יחה

,הארנכ ,האב ,םיברקעו םישחנ לש (םרוביח=) םפושיכ םג ללוכ רוסיאהש ,אתיירבה תשגדה
םדא ינב לע ןגהל יאדווב ותרטמש ,הלא םינכוסמ םייח ילעב לש םפושיכ םג יכ ,ריהבהל
הכישנ ינפמ ףושיכ י"ע תוננוגתה יבגל הנקסמ ייבא קיסמ ךכ ךותמ .רוסא אוה ףא - םהינפמ
הערצ לש תפתושמה םתכישנ יהוז .רתויב תנכוסמכ םימי םתואב תלבוקמ התיהש ,תרחא
ותכישנל קיזמ (םומיח) דחאה לש ותכישנ תא םלוהה לופטה ןכש .הפורת לכ הל ןיאש ,ברקעו
םישחנ וליפא רבוחש ימ לע אתיירבב עבקנש רוסיאה ךותמ .(ב ,חכ הרז הדובע האר) רחאה לש
אוה ףא ,ךכ לכ תנכוסמ םתכישנש ,ברקעו הערצ לש "רוביח" םג יכ ייבא קיסמ םיברקעו
לע םירעתשמ הערצהו ברקעהש תעב יכ תעבוקה ,תפסות הנשי (םש) תותירכבש אלא .רוסא
הנניא הכישנה תנכס רשאכ אלא לח וניא רוסיאהו .םתוא רובחל רתומ ,וצקעל תנמ לע םדא
.תידיימו הרורב

ןושל האב - םיברקעו םישחנ לשו תויחו תומהב לש םפושיכל עגונב רבוחה תא ונרכה הכ דע
אתפסותה ירבד הלאו ,םדא ינב רובחל םג רשפא יכ העיבצמו (ו ,ה"פ תוכמ) אתפסותה
:םיבר םינוויכל טשפתמ רוסיאה יכ ('רבח רבוחו') קוספבש ןושלה לפכ ךותמ איה ףא הקיסמה

ןיב םילודג ןיב ,תופועה תאו היחה תאו המהבה תאו םדאה תא (תיממה :א"נ) רבוחה"
:רמאנש ,השעת אלב רבוע ,טעומ רבח דחאו הבורמ רבח דחא ,תובקנ ןיב םירכז ןיב ,םינטק
שחנה תא רבוחה דחאו :סורגל ךירצ ילאו) "ברקעה תאו שחנה תא רבוחה דחא - 'רבח רבוחו'
לע ןגהל ותרטמו הלא םינכוסמ םייח ילעב רבוחש ימ תא םג תוברל איה הנווכהו ,ברקעה תאו
העיפומ ,דחא םוקמ לא םפסואלו םדא ינבו תויח םוסקל רשפא יכ העדה .(םהינפמ םדא ינב
,תיברעמה הינמרגבש ןילימה ריעהמ ללחמה לע ידמל קיתע םסרופמ הדגא-רופיסב םג
הארונ םירבכע תפגמב 1284 תנשב ןילימה ריעה הפקתוה הז רופיס יפל .רזו רהנ לע תנכושה
םירבכעה תא וירחא ךושמל ודיב הלע ולילח ילילצב רשא ,דחא םסוק ורכש ריעה ישארו
וירחא אוה ךשמ ,ורכש תא ללחמל םלשל ריעה ישנא וברסשמ ,םרב .רזווה רהנב םעיבטהלו
.םהיתובקע ומלענ זאמו ריעל ץוחמ לא ריעה ידלי לכ תא ולילח ילילצ ימסקב

םצבקל לגוסמ רבוחה .םדא ינב רבוחו (םירבכע) םייח-ילעב רבוח לש רשוכה אופא עיפומ ןאכ
.םש ,םירבדל י"שר שוריפכ ,ץפח ובלש םוקמל םליבוהלו וידחי

תויח לש הזונפיה
ןמ אוה ,לילחב הניגנ ידי לע םינכוסמ םישחנב טולשל םיידוהה םישחנה-ימסוק לש םרשוכ
הזונפיהב וכרענש ,םייעדמ םירקחמ לש םיקיפסמ םימוסרפ םויכ םייוצמ ,םרב .תומסרופמה
.רבוחה לש ותונמוא לע רוא עורזל ידכב םהב שיש רשפאו תויח לש

לוגנרת יכ ,הליג אוה יאלפ יוסינ ול ארקש ,לוגנרתב יוסינ ר'צריק סאנאטא עציב ז"יה האמב
םימעפלו ,םיעגר המכ ךשמב ראשנ ,המ ןמז הז בצמב קזחוהו ובג לע ימואתפ ןפואב חנוהש
ןד בולבפ עדונה יסורה רקוחה .הזוזת-יאו ןואפק לש בצמב ,ןכמ רחאל תודחא תועש ךשמב
לש בצמל התוא הוושמ אוה .ותטיש י"פע הריבסהל הסנמו ולשמ םירמאמ ינשב וז העפותב
חתנמו םכסמה ,רפוהנצטייווו .ותדבעמב םינוש םיוסינ ךרע םהבש םיבלכב הליגש ,הזונפיה
ןמל ,יח לעב לכ יכ רמול רשפאש ,עבוק תויח לש הזונפיהב וכרענש םירקחמה תורשע תא
.וז המישרב םילולכ תוירא ףאו ,"טונפיה"ל םינתינ ,םיקרחל דעו םדאה

םתוא םינכמ ונאש םיבצמ םתוא לכל ףתושמה ךא ,דיחא ונניא םייח ילעבב יטונפיהה בצמה
ילעב איבהל רשפא הז בצמל .העונתה רסוח לש בצמה אוה ,םייח-ילעב לצא "םייטונפיה"
:תוירקיע םיכרד עבראב םייח
לעב לש םינוש ףוג יקלחב םיכשוממו םירזוח םידורג וא תוקיפד ומכ ,ךשוממו רזוח יוריג
םע תאז תוושהל ןיא םאה) הרוחאו המידק ולוטלט וא ,ויניע תמיצע ,ויניע ךותל הטבה ,יחה
(?ומידרהל תנמ לע קוניתה לש ךליאו ךליא ודונדנ
.ךפוהמ בצמב יח לעב לש ןטבה רוזיא לע ץחל ומכ ,םינוש ףוג יקלח לע ץחל
.יחה-לעב לש ימואתפ ךופיה
לכב ירקיעה דוסיה ,הארנכ ,אוה הז ןורחא דוסי ,יחה לעב תאמ העונת לש תכשוממ העינמ
.יטונפיה בצמל יחה תא איבהל ןיא וידעלבש ,תוטישה
.םדא ןב לצא יטונפיהה בצמל המוד הז בצמ יכ ךכל החכוה לכ ןיאש ,םישיגדמ םירקוחה
,יח לעבב יטונפיהה בצמה תא ןייצמה העונת רסוחו תושקונ לש בצמה תא םיעטהל שי דוחיב
םיעיצמה שי ,ךכיפל .תופרתההו רורחשה םירכינ הזונפיהב םייורשה םדא ינב לצאש דועב
."העונת רסוח" יוניכב אלא ,הזונפיה םשב םייח ילעב לצא הז בצמ תונכל אלש

ינב לש (19 קרפ) הזונפיהה תעפותב (1929) "הלקימ ןס תליגמ" ורפסב ןד הטנומ לסקא אפורה
,ראתל רבועו ,וז הרורב ךא ,האלפומ העפות ריבסהל תורשפאה רסוח תא םיעטמ אוה .םדא
םישרמ אוה ,הז אכמס-רב לש טטורהו יחה ורואית .תויח לש הזונפיהב ומצע אוה קסע דציכ
:ואולימב ןאכ ואיבהל יאדכש ,ךכ לכ

תויחה-ןגב ,(םונמנ) היגרטיל לש בצמ ידיל איבהל ילש העודי הלובחת תאז התיה ..."
היגרטיל בצמ .םילודג םילותחו םיבוד ,םיפושני ,םייכות ,םיבצ ,תואטל ,םישחנ ,סירפב
.וקרש יתפרצה רקוחהו אפורה ראיתש הלקה הזונפיהה תגרדל ידמל המוד היה הז
יתחתפ דציכ יתרכזה רבכש ינמוד .הקומע המדרתל םאיבהל ידיב הלע תובורק םיתעל
המדרהב אלא תאז ראבל ןיא .תויחה-ןגב האיבל לש הלגר ףכמ ץוק יתאצוהו הסרומ
תולקב םינתינ ,םתחונמ רסוח תורמל ,םיפוקה .הלק הזונפיה תעפשהב תימוקמ
םוסיק .םהלש תחתופמה םיבצעה תכרעמו ההובגה היצנגילטניאל תודוה ,המדרהל
רסוח) היספלטק לש בצמל ןתפ יתאבה ימצע ינא .תיטונפה העפות יאדוב אוה םישחנ
.תיטונפיה העפשהל והשלכ רשק ,יתעדל ,שי םייארפ םיליפ לש םפוליאל ףא .(העונת

לא תוכשוממ תועש ךשמב רבדמ םעפ ויתעמשש ,דחא םיליפ ףלאמ לש ורוביד ןפוא
תופועה בור .תיטונפיהה היטסגוסה תא קוידב ריכזה , דרמתהש תויחה ןג יליפמ דחא
ילעב םע ןינע לכב .םילוגנרת םע רבדה השענ דציכ םיעדוי לכה ,תולקב טונפיהל םינתינ
םילימ לש העיגרמה םתעפשהב ןיחבהל הפוצ לכ לוכי ,םיפלואמו םייארפ ,םייח
שממ תויחה תוניבמ וליאכ המדנש ,ךכ ידכ דע .ינוטונומ לוקבו טא טא תונשנו תורזוחה
לע ףא !ילא תורבדמ ןה המ ןיבהל יתלוכי וליא ןתונ יתייה המכ .םהל םירמואש המ תא
.רחא חוכ לש ותעפשה יאדווב ןאכ הנשי ;היטסגוס לע ןאכ רבדל ןיא יכ ,אוה רורב ןכ יפ
.(ישפח םוגרת) "?הז חוכ והמ ,אושלו ,בוש לאוש ינא

תויח לש הזונפיהו רבח רבוח
איהש יפכ 'רבח רבוח' לש העפותה םע תויח לש הזונפיה לש הלא םיבצמ תוושהל אלש השק
הסינ (1888-1808 טרופקנרפ) שריה לאפר ןושמש יבר ףא יכ ,ןיינעמ .ונאבהש תורוקמב העיפומ
:וירבד הלאו .תויח לש הזונפיהכ 'רבח רבוח' לש העפותה תא ריבסהל אי ,חי םירבדל ושוריפב

דימעמ ףשכמה .קדבנה םע "טרופר" תריצי םינכמ םיטסיטונפיההש המל הנווכה ילוא"
לעב לש ונוצר םוקמ תא ספות ולש ונוצר יכ דע רחא יח לעב םע קודה הכ רשקב ומצע
רובח - ןאכמו רחא םע רשקב ומצע רושקל דציכ עדוי אוה .וירביאבו וחורב טלושו יחה
.(ישפח םוגרת) "רבח

םסוקה ןיב תישפנ תורבחתהו רשק תרישקב 'רבח רבוח' יוטיבה תא אופא ריבסמ שריה
,יתעדל .ןוכנ אוה ןויערה םצע יכ םא ,תצקמב קוחד הארנ הז יגולומיטא רבסה .יח-לעבהו
ראשייש יחה לעבל םרוג םסוקהש ךכמ עבונ ('רבוח') הז יוטיב לש ורוקמ יכ חינהל רשפא
ארוביז דימצד ןאמ יאה" :הוושה) וירביא לכ תא דחי רשקו רביח וליאכ ,העונת אלל ,אופק
ינימ לכו ןיברקעו ןיוויח ןירסאו ןירבחמו :לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת הוושהו ליעל "אברקעו
.(ןישחר

םוכיס
בצמל םאיבהלו םייח ילעב טיקשהלו עיגרהל לגוסמה םסוק אוה 'רבוח' יכ ,םכסל אופא לכונ
ןמ םויכ עודי הז רשוכ .דחי םהירביא לכ תא רשקו רביח וליאכ העונת רסוחו ןואפק לש
טרפ .יגאמ וא יטסימ חכ לכ הירחא ןיאש תיעבט העפותכ תויח לש הזונפיהב םירקחמה
םוקמ לא תויח ףוסאל רבוחה לש ורשוכ לע תודע ונאצמ אל ןילימהמ ללחמה לע םע-תדגאל
.דחא

לש וייחו ומולשל רתויב םיארונה םימויאה דחא וויה תוער תויח רשאכ ,םדק ימיב יכ ,רבתסמ
,וז השק תונערופ ינפמ תקפסמ הנגהל וקיפסה םרט םדאה ידיב ויהש קשנה ילכ רשאב ,םדאה
תעפשהב .םהילע הטילשו תויח תעגרה לש רשוכב ונחנש םישנא םתואל הבר תובישח וסחיי
.םינוילע תוחוכ םישנא םתואל וסחיי ךכיפל .שחלו ףושיכ חוכב תאז ולת זא ודרשש תופקשה
תדובע לש ירקיעה עונכשה יעצמא וויה ולא רשאב ,ףושיכה יכרד לכ לע הרסאש הרותה
ותילכת רשאכ וליפאו 'רבח רבוח' יורקה ףושיכ ותוא לע ףא ומצע הז םעטמ הרסא ,םילילאה
,ףיסוהל שי .תידיימו הרורב איה הנכסה רשאכ לח רוסיאה ןיא ,םרב .םדא ינבמ הנכס עונמל
,ןכש ."תורוהלו ןיבהל" םתמגמש 'רבח רבוח' גוסמ םייוסינ תכירע לע לח וניא ףא רוסיאה יכ
."תורוהלו ןיבהל דמל התא לבא ...." :ללכב ףושיכה יבגל (א ,חס) ןירדהנס תכסמב עבקנ ךכ