הירבט הנוב אישנ ףסוי ןוד

ןזורה בקעי ר"ד :תאמ

ב"שת ,ל יניס :ךותמ


תפוקתב יח םיסונאה ןב יכ ,ןייצל בטומ ךכיפל .ונל עודי וניא אישנ ףסוי ןוד לש ותדיל ךיראת
.יבצ יתבש ינפלו וכלומ המלשו ינבוארה דוד ירחא - םייניב

,ףסוי ךלמה ויחא םשב אב רבדמה ךיסנ .לארשי תוצופת תא הריעסה ,ינבוארה דוד לש ותעפוה
הנווכ ךות ,"ה"רי רויפיפאה םע ןתמו אשמ להנל ידכ" ,רובח רבדמב ותוכלמ אסכ לע בשויה
דוד ינמויב טרופמכ ,םירצונה העור לש ויביוא - םיכרותה ידימ ברחב לארשי ץרא תא שובכל
.ינבוארה

,(לאגוטרופ תלשממב הובג דיקפ) תרעוסה שפנה לעב וכלומ המלש ררוע הזמ ןטק אל םשור
דע עיגה הלואגה חילש .הלואגה תבוטל המוצע תובהלתהב ףיטהו ץראה לכ תא ףעיב רבעש
ובציתה ותא דחיו ינבוארה דוד םע שגפנ ףוסבל .תוידוהיה תוליהקה לכ תא וכרדב עזעזו תפצ
תינכתל ץק םשו םידוהיה ינש תא הרהמ דע קלס הז ךא ,ישימחה לראק אוה טניק-לראש ינפל
...םיכשחה וטיגה תואובמ תא עגרל הריאהש תינכת ,ינבוארה דוד לש תיאבצה

.לארשי םע לאוגו חישמה ךלמכ יבצ יתבש ומצע זירכמ 1666 תנשב

ודעצ עמשנ ,צ"ש לש (יטסימה חוכב) הלואגה תזרכה ןיבו ינבוארה דוד לש תיאבצה המזיה ןיב
התיה הכירצש ,לארשי תנידמל לארשי יחדנ תא ץבקל רמא ןורחאה הז .אישנ ףסוי ןוד לש ינידמה
לע הנתינש (ימילשומ יתד ןיד קספ) הוותפל םאתהבו ןטלושה תמכסהב הירבטב הלית לע םוקל
.תינמותועה תורסיקה לש לודגה יתפומה ידי

םיסונא םירוהל ןבכ ירצונ דלונש ,אישנ ףסוי ןוד יכ ,ריבסהלו םידקהל שי ,םירבדה רוריב םשל
.לארשי תולובגל ץוחמ ,תידוהיה היעבה תא רותפל הליחת הסינ ,קימ ןו'ג וא זגימ ןא'ג ארקנו
הפוריא תוצראב ודנו וענש ,םידוהיה םירגהמה םרז תא תוטהל ,היצניוו תליהקל עיצה אוה
.התונובירל םינותנ ויהש ,םייאה דחאל (דרפס שוריג ירחא)

ףפותסהו הרבחב ירצונכ לבוקמ דוע היה ,םנמא אוה .תידוהיה הידגרטה תא רבכ עדי םיסונאה ןב
דגנ ריעה ירעשב תומסרפתמ ויהש ,תורזגה לכל בל םש אוה ךא ,םינזורו םיכלמ תונומראב
החרפו התלעש רחסהו למנה ריע ,(ןפרווטנא) סרוונא ךרד םירבוע ויה הלא ,םידוהיה םירגהמה
.היציזיווקניאה תונוטלש ןיבו םירחוסה דמעמ ןיב ףירח ךוסכס עלגתנ ךכיפל .םהה םימיב
םינורחאהו ."םישדחה םירצונל" הכותב הבישי תוכז םגו ישפח רבעמ תתל ורמא םינושארה
.תומיק ויה רבכש ולא לע תושק תוריזג םעפל םעפמ ופיסוהו ףקות לכב ודגנתה

ךא ,תוירצונה תויושרה ןיב העלגתנש ,הכרעמל ובל םש ,ןמז רחאל אישנ ףסוי ןוד אוה ,קימ ןו'ג
תויוכזמ ונהנש ,םיליצאהו םירשה תרבחב סחוימ ירצונ זא היה יזיגיטרופה ליצאה .גילבהו קתש
ערזמ ואצומ יכו ידוהי םד םרוז ויקרועב יכ ,רבכ עדי הז ליצא .ישימחה לראק תורסיקב תובר
.םידוהיה

ךא ,ץק םישל ךירצ וז הידגרטל .הארומ לכב םיסונאה ןב יניעל הפשחנו הכלה ,תידוהיה הידגרטה
.הגלבה חוכו תונלבסב ןיידזהל שי םייתניב

הרשע ששה האמב ילאירוטירט ןויסנ
הנייר םע זיגימ ןא'ג חרב ןוגרא הד וקסיצנרפ ןוד לש וידימ היצרג הנוד תב הנייר תא ליצהל ידכ
עיצי םא יכ ,רבסו רחסמב תיאצניווה היליהקה לש החוכ לודג המכ דע תעדל דמל םש ,היצנול
יאדוב - התושרבש םייאה דחא לע לגוטרופו דרפס ישרוגמל םוקמ תתל ,היצנו לש טאניסל
ברסת ,רחסמה לע תתתשומ התלכלכ רשא ,הנידמש ,ןכתי ךיא יכ .ותעצהל וז היליהק םיכסת
לארשיל האנשה יכ ןימאה אל זיגימ ןא'ג ...?תלוכרמה חטשב תובר וללוחש ,םירחוס הילא לבקל
םג םייח םס תויהל הלוכי התיהש העצהל םילשומ ינזא םוטאל החוכבש דע ךכ לכ המוצע איה
.התחדנו בל תמושתל התכז אל זיגימ ןו'ג תינכת ,םרב .תיאיצנווה היליהקה ישארל

דצמ םידוהיל הביאה הקומעו הלודג המכ זא ןיבה אוה .זיגימ ןא'ג לש ויניע תא חקפ הז בורס
.וצרא תולובגל ץוחמ לארשיל הנקת םוש ןיא יכו םירצונה

שי ןאכו .לארשי ץראב ,תדלומה ימוחתב קר אצמיהל לוכי םידוהיה תייעבל ןורתפה יכ ,ןיבה זא קר
.תינידמה תונויצה לש דסמהו הלחתהה תא תוארל

היכרותל רבעמ ץרא תפרצ
התורמל תונותנה תוצראב תלחות לכ ןיא יכ ,שיאה ןיבה ,היצנוב הלשכנ זיגימ ןא'ג תינכתש ירחא
.לגוטרופו דרפס יטילפמ םיבר ושעש םשכ ,היכרות יפוח לא רותחל ,אופא ,וילע .תורצנה לש
המ ןמזל דוע ראשהל ךרצוה םיברהו םילודגה ותחפשמ יקסע לכ תא ןיידע לסיח אלש ןויכ ,םלוא
.ישימחה לראק לש ונוטלש תולובגמ קחרתהל וילעש ןיבה ךא ,תירצונה הפוריאב

,התורחת-תבל םיגיס דימעהלו היתולובגל רבעמ הרחסמ תא ביחרהל תפרצ התצר םהה םימיב
וטנמ ידוהיל השרה םג ןכל .םידוהיה תא וילא ךושמל תפרצ ךלמ ינשה ירנה הסינ ךכיפל .היצנו
טרופמכ ,תומיוסמ תויוכז םהל קינעה םגו תפרצב םשפנ תואכ רוחסלו םירעב ישפוח ןפואב עוסנל
.ןהכה ףסוי לש ורפסב

לכ תא לסחל רמא םשמ .תפרצל רבע "םישדחה םירצונה" ינבמ ,זיגימ ןא'ג םא אופא אלפי אל
...ונוצרכ היחי וכותב ,חוטב טלקמ ףוסבל אוצמלו הפוריאב ותחפשמ רחסמ

לראק תורמל הנותנ התיהש ,סרוונאמ ותחפשמ שוכר לכ תא הליחת ריבעל וילע היה ךכ םשל
לכ ןיב םירשקה תא קדהל היה ךירצ ןכ ירחא ,(סדנמ תיב שוכר תא דימת דמח הז) ישימחה
ירעב וחתפש ,קנבה יפינס תא דחוימב קזחלו הפוריאב םירזופמה ,סדנמ קנב לש םיפינסה
רחסמה ירשק תא לידגהל ,ודיב הלע .םינפ ול הריאה החלצהה .ליסרמו ןויל :תפרצ לש הישעתה
יפסכ רישכמ תויהל ךפהו ןוילב סדנמ קנבה חתפתה םיתניב .בורקה חרזמה תוצרא לכו תפרצ ןיב
.תפרצ ימוחתל ץוחמ םג המסרפתנ ותוישיאו הלדגו הכלה יזגוטרופה "ליצאה" לש ותעפשה .רכינ

םיפסכ הוולמ היה קנאבה .תדבוכמ תיסנאניפ תרוסמ התיה (ןפרווטנאבו ןובאסילב) סדנמ קנבלו
םידוהיה לע ולטוהש ,תושק תוריזג לטבל םיתעל וחילצה תואוולהה תוכזב .ול וקקדזנש ,םיכלמל
אל ,"שמשה העקש אל" ויתונידמ תולובגבש - לודגה רסיקה - ישימחה לראק וליפא .םיסונאה לעו
םא ,אופא ,אלפיי אל .ול טישוהל סדנמ תחפשמ לש הדיב היהש ,יפסכה עויסה לע רתוול לוכי היה
וז האוולה .םהה םימיב רכינ םוכס .םיבוהז 150.00 ינשה ירנהל םג הוולה תפרצב סדנמ קנבה
ססיה אל ,אישנ ףסוי ןודש ,םסרופמה וגרבמואב ומייתסנש םיכוסכיסל רוקמ םימיה תצורמב התיה
...ןהילע ףנומ תפרצ לגדו ,ןוכיתה םי תא וצח רשא תוניפסה לכ לע םישל

ירשו .םויל םוימ לדגו ךלה ומש .ויקסע לגרל הבחרלו הכראל הפוריא תא הצוח היה זיגימ ןא'ג
יאקנבה לש ודובכ .הלש אוציה תלדגהל רזועו הנידמל ןוה םירזמה םדא וב םיאור ולחה תפרצ
.ךרוצה תעשב הנידמה רצואל ףסכ קפסמה ,וישנאמ דחא השענש דע ,ךלמה יניעב םג לדג

יברמו םינוש םילשוממ תוצלמה ותחתמאבו ,אטשוקב ריצכ הנמתנ זיגימ ןא'גו ,בר ןמז רבע אל
העפשהה ילעבמ דחא תויהל ךפהו ,םיריזווה םע םירשק רושקל הרהמב חילצה םש םג .הנידמה
.אטשוקב םילודגה

לכ תא טאל טאל ריבעהל חילצה םיסונאה ןב .המבה לע הלוע אישנ ףסוי ןודו םלענ זגימ ןא'ג
דחיב) היצנומ ותומח-ותדוד תא ףא איצוה אוה .תינמותועה תורסיקה תריבל ותחפשמ שוכר
.אטשוקל הריבגה העיגה רדהו ראפ בורבו (התוחא םע

.רתויב םיבורקה וישנאמ דחאל השענו ומצעבו ודובכב ןטלושה לא זיגימ ןא'ג ברקתנ םיתניב
אטשוקב השענ היה אל רבד םושש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגהו הלדגו הכלה טילשה לע ותעפשה
.ותמכסה תא ןתי ידוהיה ליצאהש ילבמ

קיעהש ,תירצונה תדה הוסמ תא תפרצ ךלמ לש וחילש וילעמ קרז ,תינמותועה תורסיקה תריבב
תונידמ לש םיאנידמהו םיריצה לכ תא זא ריעסה הז דעצ .יבמופב תודהיל רזחו ,תושק וילע
.יאקנבה לש ותוריגתה לע םהיחלושל ם"יחוד ורסמ םלוכ .אטשוקב ויהש ,הפוריא

לודג בוח ןוערפב השקתהש ךלמה .תפרצ ךלממ ובוח תא השונ ,ףסוי ןוד ליחתה ,ןמז ותואב
שפת אוהו ףסוי ןוד לש ותונלבס העקפ ףוסבל .בושו ךלב ןטלושה ריצ תא החוד היה ,ךכ לכ
הרזחב לבקל ידכ ,תורוחסה לכ לע וגרבמוא ליטהו יתפרצה לגדה תוסחב וגילפהש ,תוינאה תא
.ופסכ תא

ףסוי ןוד תבוטל ומרחוה תורוחסה ,הירדנסכלאב 1568 -ב םייקתנ תפרצ ךלמ דגנ וגרבמואה
ירחוס לש םהיתויוכז תא חיטבמה) 1535 לש םדוקה הזוחה .םירחוסה תואחמ תורמל ,אישנ
,דחוימה ףיעסה .רפוה ,(תינמותועה תורסיקה תואכרעמו םייכרות ןיד יתבמ םתוא ררחשמו תפרצ
לכ וא םיחרזא ,םיילילפ םינינעב טופשל תרחא תוכמס לעב וא ונגס ,ידאק ,טפוש" לכ לע רסואה
.םרחוה םשוכרו תפרצ ירחוס לע דוע ןגה אל "ךלמה יניתנ ןיבו םירחוס ןיב עלגתהל לוכיש ךוסכס

16000 .םיבוהז 42000 לכה ךסב הסינכה ,תפרצ ךלמ דגנ אישנ ףסוי ןוד לש המרחהה תלועפ
ךכיפל .26.000 קר ובגנ םיבוהזה 150.000 ןובשח לע יכ ,אופא אצוי .םיסימה רכוח ,השפה לבק
תא ולעה םירבדה .ותומלשב םוכסה הבגנש דע .םימעפ המכ דוע וגרבמואה ,הארנכ ,םייקתנ
הכלהכ ריבסהל ידכ ,םיזוחה תשרפב תצקמב ךיראהל יוארו .היכרותב תפרצ יריצ לש םתמח
.היכרותו תפרצ ןיב עלגתנש ,ךוסכסה תא

.םיזוחה ןיב רתויב בושחה ףא אוה .תויצלטיפקה לש ןתליחתכ בשחנ 1535 לש ןושארה הזוחה
תויאשר ויה תוניפסה ,תודחוימ תויוכז תויתפרצה תוניפסל וקינעה תרכזנה הנמאה יפיעס 19
וצרי רשא לככ רוחסלו םייכרותה םיפוחבו םילמנב ןוגעל ,םיינמותועה םימיה ימימב גילפהל
.היכרותב

תפרצ :םכסל רשפא רוציקב .תפרצ ךלמל תוחבשתו תוליהת קלחמ הזוח ותוא לש 19 -ה ףיעסה
תורסיקב ויח רשא ,היניתנו הירחוס תבוטל תובר תויוכז לבקל רומאה הזוחה תועצמאב ,החילצה
םיטפשמ לש הרקמבו םיינמותועה םיקוחה תורמל םינותנ ויה אל ,םינורחאה הלא .תינמותועה
.םינושה םידדצה וניידתה וינפל ,יתפרצ ןיד תיב םתבוטל לעפ םיכוסכסו

תינידמ ןושל תירבע
הזוחה תא רפה תפרצ לגד תא ופינה רשא ,תוינאה לכ לע אישנ ףסוי ןוד ליטהש ,וגרבמואה
,היכרות ינפמ תפרצ הששח אלמלא .דאמ תיניצר התיה הזוחה תרפה .1535 לש םסרופמה
תחרכומ וז התיה ,תפרצ לע םייא ישימחה לראקש ןויכמ ךא .המחלמ הילע תזרכמ יאדוב התיה
הרמה הלולגה תא עולבל תפרצ ךלמ היה ךירצ ךכיפל .היכרות םע התירב תא םיקלו ךישמהל
תא םיקל ידכב ,םינינועמה ינש שדחמ ומתחי וילע - רחא הזוח שקבלו אישנ ףסוי ןוד לש
.םידדצה ינש תא םיבייחמה םיפיעסה

יתש ןיב זא חתפנ ,עגימו ךורא מ"ומ .וגרבמואה תלטה ירחא דימ התשענ הזוחה תעצה
בשחנ הז הזוח .1569 רבוטקואל 18 -ב שדח הזוח לע םיביריה ינש ומתח ופוסבש ,תומצעמה
ראשנו תירבע בתכנ הזוחה .רתויב םימסרופמה םיזוחה דחאל תויצלטיפקה לש הירוטסיהב
ריזווהו תפרצ ריצ ,גרוביד לש םהיתומיתח ואב וילע .םימכסהה תודלותב רתויב ןינעמ ךמסמ
....ונכת תא וניבי היכרות ירשו תפרצ יריצש ידכב ,תיכרותלו תיתפרצל םגרות הזוחה .ןטלושה לש

?םידדצה ינשל תנבומ התיה אלש ,ןושל - תירבע הנמאה הבתכנ עודמ :הלאשה תררועתמ

.השרפה לכ לע רוא ץיפי תוערואמה לע רצק רבסה

,אישנ ףסוי ןוד לש ובוח תא עבתו יתפרצה ךלמה רצחב עיפוה ןטלושה םעטמ דחוימ חילש
ןוויכ ,בוחה תא םלשל ודי לאל ןיא יכ ,קדטצהו ובוח תא עורפל רהמ אל עבתנה .זיגימ ןא'ג אוה
םיטרפמה ,תונובשח תפרצ ךלמ שקב הינש העיבת העיגהשכ .תפרצ תא ועזעז תומוהמש
"רבסה" ןתינ ףוסבל .םדוקמכ ראשנ בוחה ךא ,ועיגה תונובשחה ,האולהה ןינע תא םיריבסמו
:בוחה קוליס יאל

ןיא ךכיפל ,"תפרצב תרתומ רחסמה תוכז התיה אל םידוהילו" רתסב ידוהי היה אישנ ףסוי ןוד
.ובוח תא עורפל בייח ,תפרצ ךלמ

לש ותעד תא ףא החינה אל ,הארנכ ,איה .אישנ ףסוי ןוד לש ותמח תא התלעה וז הבושת
.רומאכ תפרצ תוינא לכ תא רוצעל זא הנתינ הדוקפו .ןטלושה

לכ ורדסוי ויפל - שדח הזוח ךורעל היה ךירצ .תמדוקה הנמאה תא הרפה ,תורוחסה תמרחה
.היכרותו תפרצ ןיב םייחרזאהו םיירחסמה םינינעה

הזוחה לע ומתוח תא עיבטהל הצרש ,וילאמ ןבומו םדוקה הזוחה רפוה ,אישנ ףסוי ןוד ללגב
.תפרצ ךלמל תוחבשתו תוליהת ליכמה םדוקה הזוחבש ,19 ףיעס תא אישנ טימשה ןכל .שדחה
בתכנ אוה :ןכ לע רתיו תפרצ לע ותוא ופכש הזוח והז .תפרצל ויהש תוברה תויוכזה תא לטיבו
ונובלע תמקנ ,תפרצ ךלמ ,וביואב םוקנל ףסוי ןוד דצמ תטלוב המגמ ןאכ תוארל שי .תירבע
הבתכנ עודמ ריבסהל לכונ ךכ קר םידוהיה ןושלב אקוד אלא ,דבלב העינכ הזוח אל .ידוהיכ
.תירבע תמסרופמה הנמאה

יתאצמ .הליחתב ירפ ונתנ אל הז ןוויכב תובורמה יתוריקח .וז הדועת ,הארנכ הדבא ןמזה ךשמב
אל יכ ,דשח םג ררועתנו םימוגרתה לע ךומסל היה השק ךא ,תוקתעה המכו המכ ,םנמא
בתכנ הזוחה יכ ,החמומ םוש תעד לע הלע אל .םוגרתה תכאלמב וטלש תונדפקה וא תונקיידה
...תירבע

ויתותלד רשא ,סירפב יתפרצה ץוחה דרשמ לש ןויכיראל רודחל יתחלצהשכ ,הרתפנ הזוחה תדיח
ןגשתפה תא ןויכרא ותואב יתאצמ םיכמסמה רתי ןיב .םימיוסמ םירקמב קרו ישוקב תוחתפנ
רבמבונל 12 -ב סירפל החלשנ וז הדועת (Ms N. 2.956-T599 p. 179 fol) רפסמה תא אשונה
.ץוח ינינע לש ךזניגה להנמ ןינומס לא ,אטשוקב ךלמה ריצ טסאירפ .טס ןזורה י"ע 1782
.ןושל התואב ךלמה ץילמו םגרתמ ,ירבילוא וקנימוד י"ע ,תירבעה ןושלב ונהש ,רוקמה ןמ םגרות
לש ח"ודב ועבקל ידכ ,ןורייק הל הד רייפטוג ןודאה י"ע 1783 תנשב םשמ קוידב קתעומ
...לופוניטנטסנוק

...םוגרת ןכו ...מ קתעהו
תירבע בתכנ ירוקמה הזוחה יכ ,תינש ריבסמו רזוחה ,דחוימ ףיעס ףוסבל .םיפיעסה 18 םיאב ןאכ
םג םינוש (1569 -מ ירבעהו 1535 תנשמ יתפרצה) םיזוחה ינש ןיב לדבהה .האלה ןכו םגרותו
תוחבשתו תוליהת קלחמה ,ןורחאה ףיעסה .19 ןושארב וליאו ,םיפיעס 18 קר ללוכ ינשה .םנכותב
.ומצמוצ תפרצ לש תויוכזה םג .םלענ ,תפרצ ךלמל

בתכנש ,םסרופמה הזוחה תואיצמ לע ועדי אל ,אישנ ףסוי ןוד לע ובתכש ,םינוירוטסיהה בור
םדיב היה אל ףא ,תפרצ תויוכזב ץצקש ,בושחה ךמסמה תא יוארכ ךירעהל םג ולכי אלו ,תירבע
.םהיניב לדבהה לע דומעלו םיזוחה ינש תא תוושהל

.דבא רפסה םג םרב ,אישנ תיבל םימיה ירבד רפס לע םשרנ ,אישנ ףסוי ןוד לש לודגה ונוחצנ

ירבעה הזוחה םשור
.רנזולק .י רוסיפורפה היה (שדחמ הלגתנש ירחא) ירבעה הזוחה תובישח תא ךירעהש ,ןושארה
.תילגתה ךרע תא ריבסה (1936) "םויה ראד"ב וספדנש ,וירמאמ ינשב

דבוכמ םוקמ רנזולק 'פורפה שידקמ (תישילש האצוה) "התורח לע תמחלנ המואשכ" ורפסב םגו
הדועת לע רובידה תא וביחרה םינותעה רתי םג ."הלודג תילגתכ" ונייצמו ונלש הזוחה תודלותל
.תושדחה תוריקחה רואל ,אישנ ףסוי ןוד תודלות תא - תונמדזה התואב - םיארוקה ינפל וללוגו וז

,ורפסל דחוימ ןויצ חפיס אוה .תושעל לידגה ,אמרגות ידוהי לש ןוירוטסיהה ,ל"ז סינאזור המלש 'ר
הלוכ השרפה תרבסה םשל הליגמה ןמ עטק םגרת וב ,הזוחה לע ןוידל בחרנ םוקמ תתל ידכב
.תילגתה תובישח תא םיארוקל ריבסהו (176 'ע ,ונרפסב אבש) הזוחה קתעה תא םליצ םגו

,ןייצמו 1569 הזוח תא ,תפרצ ידוהי לש הירוטסיהל שדקומה ,ורוביחב סינכמ ןמרב בקעי 'ר
רוסיפורפה ,הטנלג רמ השע ןכו .הרשע ששה האמב תיטמולפיד הפשל הכפה תירבעה יכ
,(היכרות ידוהיל תועגונה ,תונינעמ תודובע המכו המכ לש ןרבחמ) אטשוקב הירוטסיהל
,1569 לש הזוחה אוה ךכ ,הירוטסיהב דיחי הנושמ ךמסמ" ורפסב בתוכ לובנטסימ רוספורפה
הבותכו אישנ ףסוי ןוד תריצי הנה וז הדועת - תפרצ ךלמ יעישתה לרשו ינשה םילס ןיב םתחנש
."תיתפרצה תוריצה לש םינויכראב 1782 דע הראשנ איה .תירבע

הנוקנא תאוש
,תרחא הכרעמ הל המדק .הנושארה התיה אל ,ןוברוב תיבו אישנ תיב ןיב הלהנתהש ,המחלמה
,אישנ ףסוי ןוד לש ותמצע תא תצקמב ונרבסה רבכ .לארשי תוצופת לכ תא הנמזב השיערהש
.תוירצונה תומצעמה יריצ לכ לש םחור תרומל ,הלדגו הכלה ןטלושה תוכרעמב ותעפשה .אטשוקב
ךיסנה לש ותררש םצועו וחוכמ גשומ םינתונ ,הטנלג רוסיפורפ י"ע ולגתנש םינינעמ םיבתכמ המכ
הנודו אישנ ףסוי ןוד י"ע ךכל עבתנשכ ,םידוהיה תבוטל ןטלושה תוברעתה תא םיריבסמו ידוהיה
.היצרג

התיה - הבונדה ףוח לע היבסב ריע) הירדנמס לש יבה לא ןטלושה הנופ ,וללה תורגאה ןמ תחאב
ורבעו היצרג הנוד תורשב ויהש ,םישנאה תשש ודבא דציכ רוקחל ונממ שרודו (ירחסמ זכרמ
.ןקלבה תוצראב םיקסע לגרל

וחלשנ ןטלושה תורמל םיפופכ ויהש ,םייבה לא קר אלו ,סוסקנ לש יבה לא החלשנ תרחא תרגא
,ןטלושה תאמ ,םוטמיטלוא תרוצב תצרמנ תרגא החלשנ תיאציניווה היליהקל ףא .תודוקפו םיווצ
תבוטל היכרות טילש ברעתה ףוסבלו .השוכר לכ םע דחיב היצרג הנוד תא ררחשל השירדב
רתכה ןמ ול עיגמה ףסכה ףסוי ןודל רזחוהש דע ,תפרצ ןיבל וניבש םינינעב םג ,אישנ ףסוי ןוד
.יתפרצה

תא שאב תולעהל הויצ אוה ףרוטמה ,הנוכמה ,יעיברה סולואפ אמורב רויפיפאה ןהיכ םהה םימיב
םיסונאה לע רויפיפאה לש ופצק לכ ךתינ ףוסבל .לעופל האצוה אל וז הריזג ךא .לארשי תונכשמ
ורסאנ 1555 -ב .םימדוקה םירויפיפאה י"ע ולבסנש ,םיננרמ תואמ המכ ואצמנ ,וז ריעב .הנוקנאב
.דקומה לע ולעוהו הפירשל ונודינ םמצע םהו םרחה םשוכר ,םיסונאה תדע ינב לכ

דחא שיאכ ומק םלוכ .תוליהקב הרבע תומ תדרח .לארשי תוצופת לכ תא עזעז הנוקנא יסונא ןוסא
...המימשה הבהלב תולעל ,עשפמ םיפח םישנא ליצהל וצרו

ץרמל יעישתב .הנוקנא לש םיללמואה תבוטל ברעתהל ,ןטלושה שקבתנ ,הנושארבו שארב
תא םהל ריזחהלו םידוהיה תא ררחשל עבתנ הב - יעיברה סולואפ לא תרגא הצרוה ,1556
.תינמותועה תורסיקב םייחה םירצונב ןטלושה םקנתי תרחא .םשוכר

לע ול חולסל ולכי אלש .םיבר םירצונ יניעב םג יעיברה סולואפ לש וחיר תא שיאבה הז השעמ
.הלוכ היסנכה לע הפרח םג וטעהש םישעמ ,םיירזכאה וישעמ

התלע אלשמו .רויפיפאה לש תירזכאה הלועפה לע ,תוכז דמלל כ"חא וסינ ,םירצונ םידמולמ המכ
.היה אל וליאכ דירחמה ןינעה לכ תא שיחכהל וטילחה ,םדיב

אוה וב ,un asserto autadate Sotto paolo iv - ורוביח תא ידלבירג רזיצ רמוכה םסרפ 19 -ה האמב
דוסי לע ,ךפיהה תא חיכוהל דאמ לק ךא .המיקתנ אל םישודקה 24 תפרש יכ ,חיכוהל ץמאתמ
.תוירזכאה השעמ תא םירשאמה ,םיבר תורוקמ

ןב) ןהכה ףסוי 'ר לש ויתורוש ףא .יעיברה סולואפ לא ןטלושה יבתכמ לע ךמתסהל רשפא ,תישאר
המל תעזעזמ תודע ןה ,דפסמלו יהנל תוארוקה ,"אכבה קמע" ורפסב ,(הנטקנא ישודק לש םרוד
.הרקש

ורפסב איבמ אוה .היחי ןביא הילדג ונה ,לארשי תורצ תא ןהכה ףסויכ ראתמה ,רחא רפוס
.םישודקה 24 תפרש לש עזעזמה רופיסה תא "הלבקה תלשלש"

הדועת יפל ,ררבתמ הז רמאמב יתפרצה תעה בתכב הנוז רמ םסרפ הנוקנא ישודק לע רקחמ
,ורומ בקעי תשרפ תא ,םג ריבסמ הנוזו .תירוטסיה הדבוע התיה םישודקה 24 תפרש יכ ,תפסונ
.ןולחל דעבמ ומצע קרזו םיארונה םייוניעה תא תאשל היה לוכי אל הז ללמוא .סדנמ תיב ןכוס
.םילוצינה ןיב אל ףאו םירשנה ןיב ורומ בקעי לש ומש תא םיאצומ ןיא ךכיפל

תודועתה לכמ .הנוקנאב םידוהיה לע הדריש האושה ,רורב ןפואב תרשאתמ ,הז די בתכב
םינרמ .ב .םיניטנאוויל םידוהיה .א .םינשל ,הריפכב םימשאנה לכ תא קליח רויפיפאה יכ ,ררבתמ
,היסנכל רובעל ולכי אל הלא םיסכנ) םהיסכנ תא וליפא ולביקו וררחוש םינושארה .םיזגיטרופ
םהו תידוהיה הנומאה תא םימייקמה םירמומכ םיבשחנה ,םיסונאה ךא ,(הינהכ לש ברה םרעצל
.תומל םניד - םירפוכ תניחבב

תוצראב םירחוסה םירצונה תויוכז לע הפי רומשל חיטבמה ,ןטלושל ןח תואושת העיבמ תרגאה
םויסה) ושי תד תא הרהמב םהילע ולבקי םירכנה לכש ,הוקתב תמייסמו תינמותועה תורסיקה
םירצונל רתוי בוט סחי תשקבמו הפיסומ תרגאה .(ירצונ וניאש ךלמל תוחלשנה תורגאב לבוקמה
.םרזנממ וליפא ושרוגו םיבר תונובלע ולבס רשא ,ןויצ רה לש םינאקסיצנרפל דוחיבו חרזמבש

הרשע ששה האמב תילגו דוד תמחלמ
ידכ ,תצרמנ הלועפ לועפל היה ךירצ ,והותב ולע הנוקנא ידוהי תא ליצהל תויולדתשהה לכש ירחא
םעפב .יעיברה סולואפ לע המחלמ ,אישנ ףסוי ןודו היצרג הנוד וזירכה זא .ולומגכ רויפיפאל םלשל
עירהל תחת ,םע לבק םמצע לע םיניגמו רעשב םידוהי םיבציתמ תיתולגה הירוטסיהב הנושארה
זא הכרענ תיתמחלמ תינכת .םגהנמכ ,הרזגה עור תא ריבעהל ידכ ,תינעתב תבשלו רפוש לוקב
ךירצ וז תינכת יפל .רופסובה ףוח לע ,רדוו לבב ,סוסקנ ךיסנ לש ונומראב ןכשש ,ישארה הטמב
תולובג תפקומ ,הנידמ קרש ,םיליעי םיעצמאב הנוקנאב ויצעויו יעיברה סולואפ תא עינכהל היה
.םהב םישמתשמ ,םיישממ

,םייתמחלמ םיעצמאב םיטקונו תוחיצר דגנכ םידוהי םיממוקתמ תולגה תודלותב הנושארה םעפב
.תוניחתו תוניק םוקמב

ףסוי ןוד לש יצה לכ .תוינא ןגעמל דאמ חונ היהש ,יעבטה הפוח לעו הנוקנא לע זא זרכוה םרח
.וראזיפל גילפהל ויה םכירצ ,םידוהי םירחוס םע תורושקה ,תוידוהיה תוינאה לכו אישנ

רבעל תוינאה לכ תא תוטהל ידכ ,רומאה םרחה לע זירכהל לוכי היה ימ :הלאשה ,אופא ,תלאשנ
קר םייקל הלוכי ,םרחל וצ וא תאזכ הזרכה .(וראזיפ תבוטל הנוקנא תא םירחהל) ?רחא למנ
קוח קקוחל הלוכי וז הלשממ .םימיוסמה תולובגב הנידמ לע הנוטלש תא תכפושה הלשממ
אישנ ףסוי ןודל התיה אל ,תאזכ הלשממ .םרחה תא לעופל איצוהל ידכ ,הקוחתה תרגסמב
.לארשי תוצופתב תרכומ ותוכמסש ,םינבר לש ןיד תיבל םינשה וקקדזנ ךכיפל .היצרג הנודלו
.הנוקנא דגנ ותוטהל היהי רשפאש ,םרחה לע זירכהל שקבתנ הז ןיד ןיב

הנוקנא ידוהי ךא ,םרחה תא ודדוע הילא םיחפסנהו וראזיפ תליהק :םינשל זא גלפתנ לארשי תיב
.םידי יתשב והוחדו ול ודגנתה הילא םיבורקהו

ריעה .הנוקנא תדירי י"ע לדגתו ךלת םריעש ובשח ,הכלהכ םרחה תא םייקל וצרש ,וראזיפ ידוהי
אוצמל ולכוי םידנו םיענה םידוהיהו ,הנוקנאב תונגוע ויהש ,רחסמה תוינא לכ תא הילא ךושמת
.וראזיפב טלקמ

ןכסיו רתוי בצמה ףירחי כ"יעו יעיברה סולואפ לש ותמח תא םרחה הלעי ןפ וששח הנוקנא ידוהי
.רויפיפאה לש ותורמל תונותנה םירעה לכב םידוהיה לש םבצמ תא דאמ

ריכהל וצר אל ,םינברה ןמ המכ .השק תקולחמ הררועתנו תובבלה דורפל םג םרג ,הז גוליפ
יריפמ דגנ םיעצמאב טקנ דימ ךא ,הכובמב עגר סנכנ אישנ ףסוי ןוד .וב ךומתל וברסו םרחב
ינארטמ השמ 'רו (היצרג הנוד ןומראב המ ןמז ףפותסה) וראק ףסוי 'ר ודמע ודיצל .םרחה
וססיה אלו אישנ ףסוי ןוד תמחלמ תא יוארכ וכירעה םילודגה תורואמה ינש .תפצ תבישימ
.וב ךומתל עגר וליפא

בצמהו תוינא רתוי ונגע אל ףוחב .םדנ רחסמהו הקתוש ריעה .הנוקנאב ויתותוא תא ןתנ םרחה
.ער לכב היה ילכלכה

ןמ הפריו וכרד תא הנשיש ,יעיברה סולואפ תא לדשל וסינ ,תוינוריעה תויוכמסה ילעבו טאניסה
.אושל היה לכה ךא ,"הנידמל םייח חור םיסינכמה" ,םידוהיה

התיה וב הניגעהו םיחבושמה ןמ היה אל הפוח .הנוקנא םוקמ תא אלמל הלכי אל וראזיפ ,םרב
,עדונ םיתניב .הנוקנא לע ורתיו ןוצרב אלו םרחה תא ישוקב ומיק ,םירחוסהו םילבוחה יבר .השק
(וראזיפל תודעומ ויה ןהינפש) תוינא רתסב סינכה ,הרדה ףסוי הנוכמה ,רוינסניב המלש יכ
.הנוקנאל

ואסכ לעו .יעיברה סולואפ תמ עתפל .וצרפנ םרחה תולובגו לארשיב הכובמ הסינכה וז העידי
התפר םיתניב ךא ,םדוקה ןמ הנוש ןורחאה הז היה אל םידוהיה לא ותאנשב .ישימחה סויפ הלע
יונישל ומרג ,המצע הכרעמהו המחלמה תזרכה תינכת יכ ,ןייצל תאז לכב יואר .השוטנה המחלמה
.לארשי תוליהקב םיכרע

"ןוכיתה םי לעבו םייאה לשומ ,סוסקנ ךיסנ" אישנ ףסוי ןוד
הרבג ותילע םע .הכולמה אסכ לע םילס ונב הלע (1566) ראופמה ןמילוס ןטלושה תומ םע
תקישנ" ירחא - ןוילעה רעשב םיראופמה םיסקטה דחאב .םינומ תרשע ףסוי ןוד לש ותעפשה
תא ןטלושה ריתכה ,תורסיקה לש אבצה ירשו םיריזווה לכ דמעמב - םע לבק המיקתנש "דיה
- ןירוטנס ,אריס ,ולימ ,סמראפיטנא ,סורפ ,סורדנא) "םידלקיצה ייאו סוסקנ ךיסנ"כ אישנ ףסוי ןוד
.(סוסקנ היה םהיניב בושחהש ,םייא 12 ה"סב

היהש ,תוינונראהו םיסמה תרומת ןטלושה רצואל םלשל ידוהיה ךיסנה ךירצ היה םיטאקוד 6000
.םייאה תיסולכואמ לבקל יאשר

היציזיווקניאה תונוטלש ידי לע ףדרנו ,טלקמ שקבל ,םוקמל םוקממ דנו ענ היהש ,םיסונאה ןב
העפשהה ילעב םילשומה ןמ דחא תויהל ,(אטשוקל ועיגה םוימ) םינש ו"ט רובעכ חילצה ,תוירזכאב
אישנ ףסוי ןוד תלודג תא .ונוטלש םוחתב םייא רשע םינש םע ,היכרות תריבב רתויב םילודגה
ותלודג תשרפל ןכ םג קקדזמה רואתל םימיאתמ וירבדו ורפסב ונינשומלא השמ 'ר חבשמו ראפמ
.ידוהיה ךיסנה לש

םוצע חוכ לע עיבצהל תידוהיה הירוטסיהה העדי אל לארשי ץראב ינידמה זכרמה ןברוח ימימ
,םידוהי ,המודכו דרפס ומכ ,תונושה תולגה תוצראב םנמא ויה .תוידוהי םידיב זכרתנש ,ךכ לכ
לאומש 'רו טורפש ןביא יאדסח 'ר .תוהובג תורשמב ותרשו םילועמה םהיתונורשכב ונייטצהש
הב .ןמזבו םוקמב המצמטצנ םתעפשה ךא ,ךלמה רצחב המוצע העפשה ילעב ויה דיגנה
דע ,הבחרהו הלודגה תינמותועה תורסיקב עירכמו םוצע דיקפת אלמ ,אישנ ףסוי ןודש העשב
.ותרזע תא םעפ אל ושקב ןהילשומו וינפמ ודרח הפוריא תומצעמ םגש

ומתחנ תונוש תודוקפו ומשב םש וטלש הלא .םידלקיצה ייאל ויגיצנ תא חלש אישנ ףסוי ןוד
.ידוהיה ךיסנה לש אקנפשוגב

תאבומו ידוהיה ךיסנה לש ונוטלש לע רבודמ הב .סירפב ונאצמ הזב תנתינה תודועתה תחא
."ןוכיתה םי לעבו םייאה לשומ" לש תמתוחה

ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ םיחנומ ןיידע םיברו) םינושה םינויכראב ואצמנש םיבתכמהו תודועתה ראש
.ןוילעה רעשב אישנ ףסוי ןוד לש ותעפשהו וחוכמ ןמאנ גשומ םינתונ (םינויכראב

סרפ רסיק ךרדב ןטלושה
בור .ןינעמו עודי קרפ ונה אישנ ףסוי ןודל "היתוביבס רשא יזרפה ירע עבשו הירבט" ןתמ
םינטלושה י"ע םג כ"חא רכוהו) ראופמה ןמילוס למגש ,דסחה תא סנ לע ודימעה םינוירוטסיהה
.ךלמה רעשב בשיש ,ידוהיה ודידיל (דארומו םילס

:(145 'ע) "אכבה קמע" ורפסב בתוכ ,אישנ ףסוי ןוד לש ורוד ןבו ןויניוואמ אפורה ,ןהכה ףסוי
םימי םש בשיו הרריפ לאגוטרופמ לזרבה רוכמ םיאצויה ךותב אישנה ףסוי ןוד אוביו"
ךלמה ול ןתיו .דאמ והבהאיו ךלמה ןאמילוש יניעב ןח אצמיו התמרגות םשמ ךליו םידחא
תעב ןהילע ןיצקלו רשל והנתיו היתוביבס רשא יזרפה ירעמ עבשו הירבט תוברח תא
ךליו ריעה תומוח תא תונבל ותרשמ טרדא ןב ףסוי 'ר תא המש ףסוי ןוד חלשיו .איהה
...'וכו "ומויב םוי רבד (תיכרות עבטמ) ירפסא 60 ול ןתיו ךלמה יניעב ןח אוה םג אצמיו

תורוש .תומוחה תמקהב ולחה דציכו ,הירבטב הדובעה הלהנתה ךיא ונל ראתמ םירבדה ךשמה
ךיא ,ןוינוואמ אפורה ונל רפסמ ףוסבל .הימחנ ימיב םילשורי תומוח תמקה רואתל תצקמב תומודה
.הקספנ הדובעה לכו ,התיבש זא הצרפ .דרמל ףיטהל לחהו (יברע ל"ר) "ילאעמשיה ףירשה" םק

לעב ,םייאה לשומ ,סוסקנ ךיסנ ,אישנ ףסוי ןוד .הרורב הנומת ונינפל דימעמ ןהכה ףסוי לש ורואת
,תידוהיה הנידמה תועצמאב ,תלפונה דוד תכוס תא םיקהל רמא ,ןיסירפק ךלמ ףוסבלו ןוכיתה םי
.תרנכה ףוח לע םוקל התיה הכירצש

הנידמב תות יצע עוטנל היה ךירצ תינכת התוא יפל .רבכ תמיק התיה הכלהכ תדבועמ תינכת םג
ןיד ךיסנל ויה המעש ,היצנוב תורחתהלו תדחוימ הישעת חתפל ,ישמ יעלות לדגלו תידוהיה
.הירבטב תינכתה יפל םיקהל ודמע ,(ןאצ לודיג םע םירושק) רמצ תיוטל תשורח יתב ףא .םירבדו
.דרפסו לגוטרופ רמצ לע וביטב תולעל היה ךירצש ,רמצ

ףסוי) קימל" :אישנ ףסוי ןוד ןינעב הייטסאוב הד ורבח לא בתוכ לומרטפ ,אטשוקב תפרצ ריצ
רשפאמ הז ןוישר .טארומ ונבו םילס ןטלושה לש ורושיאב לודגה ןודאה תאמ ןוישרה ןתינ (אישנ
אוה רמוא ןכ ומכ" ..."דבלב םידוהי רוגל ולכוי םש .תרנכ םי ףוח לע תפצמ הטמל ריע תונבל ול
."ופסכ תא ףקותב אוה שרוד ךכיפל םידוהיה ךלמכ ומצע זירכהל

ורבעש ,םירחא םיעסונ םג .תועסמה רפסב םירבדה םתוא תא רסומ ןומרא לש וריכזמ ואנסש
.תידוהי הנידמכ הירבט תזרכה לע רובידה תא םידחימ ,י"אב ובכעתהו בורקה חרזמה לכ תא

הליגש ,(הילטיא) ירוק תליהק לש הבתכממ דומלל ונא םילוכי םידוהיה ברקב חורה ךלה לע
ידוהי .הצרא תולעל הטילחה ,םידוהי 200 קר התנמש ,הנטקה הדעה לכ .ןמפואק רוסיפורפה
םישלו תובאה ץרא רפע תא ןנוחל םה םיצור ךכיפל .לארשיל שחרתנש ,לודגה סנה לע ועמש ירוק
.תולגה ייחל ץק

ץראל תאצוי םשפנו הכאלמ ילעב םנה םלוככ םבור יכ ,בתכמ ותואב םיבתוכ ירוק תליהק ירבח
עישומה תא םהל חלשש ,םימלועה ןוביר תא םירהצו ברע ,רקוב םה םיחבשמ ךכיפל .םהיתובא
.הילעה תא ןגראל לטוה וילעש כ"ב ורחב םה .הלואגה ןעמל ומע תבוטל לעופה ,ףסוי ןוד רשה
הירבט ןינע יכ ,אופא ,הארנ .העיסנה ןומימל םיעצמא גישהל דיקפתה תא םהילע ולביק םירחאה
תוליהק .לארשי תוצופתב המוצע תובהלתהל המרג הרושבה .ידוהיה םלועב קזח םשור השע
תורסיקה יבחר לכב םסרפתנ אישנ ףסוי ןודו היצרג הנוד לש םמש .הצרא תולעלו לסחתהל ודמע
םיעמשנ רבכ הלואגה ימעפ יכ ,עגרל היה המדנ .תראפתלו הליהתל היהו הל הצוחמו תינמותועה
ןמזמ ועדי ,תינמותועה תורסיקה יבחר לכב תורזופמה ,תוידוהיה תוליהקה .לארשי תוצופת לכב
ויתוינא .םיברב םסרופמ היה ברה ורשע םג .ןטלושה רצחב אישנ ףסוי ןוד לש ותעפשהו וחוכ לע
רוג" למס םע ידוהיה ךיסנה לש ץרענה לגדה תראפתל ססונתה ןנרות לעמו ןוכיתה םיה תא וצח
.הצרא גילפהל םילועה ויה םיכירצ ןהילעש ,וללה תוניפסל וכח לכה ."הדוהי הירא

שדחמ זא םוקת דוד תוכלמ .הדשה ירעבו הירבטב סנכתהל הלוגה ירוזפ ודמע תינכתה יפל
ישרוגמ ינפל וצרא ירעש תא חתפש ,ןטלושה ,תורסיקה שאר .הריבכה תורסיקה לש התוסחב
יחדנ ץבקל רמואו ,סרפ ךלמ שרוכ יכרדב ךלוה ראופמה ןמילוסו .(ינשה דיזיבל הנוכה) דרפס
-ששה האמב הירבט לש הבושיל הלודג תובישח םיסחימ ,בונבוד אלו ץרג אל .י"אב לארשי
התיה הכירצש הנידמ - תידוהי הנידמ םיקהל ןויסנ םש היה יכ ,םירובס םניא םה .הרשע
.בושח ינידמ ןויסנ לע םידיעמה תורוקמה תא יוארכ ךירעמ וניא יקסבלסרב ףא .תויולג ץבקל

הנידמ םיקהל אישנ ףסוי ןוד ןווכתנ תמאב יכ ,חיכוהל תוקיפסמ ונידיבש תודועתה ןיא ,וירבדל
.לילגב תידוהי

תא רתוי ררבל ונתוא תבייחמ ,אישנ ףסוי ןוד לש תידוהיה הנידמה תינכת יבגל ,וז תילילש הדמע
.םייאה לשומ ידוהיה ךיסנה תשרפ לע שורפה ,לפרעה תא רשפאה לככ רזפלו הרומאה השרפה

אלש ירצונ וייחמ קלח היהש הז שיא .םיסונאה ןב לע תצקמב הרזכאתנ תידוהיה הירוטסיהה
תווצמ תא םייקל לוכי היה אל ,דהיתנ אל רשא דע .ומעב רבג רבכ ותויהב תודהיל רבע ותמשאב
תובורק םיתעל ותוא תנייצמו ףסוי ןוד תשרפ תא ,םנמא הריכזמ תידוהיה תורפסה .הרותה
לכ ורמשנ אל .יאדוה לע םהב הבורמ קפסהו לפרעב םיטול וייחמ םיבר םיקרפ ךא ,חבשל
דוביאל וכלה די יבתכו םיבר םירפס .קרפ ותואל םיעגונה תותכמסאהו םיבתכמה ,תודועתה
קפתסהל םיחרכומו אישנ ףסוי ןוד דלונ יתמ קוידב וליפא םיעדוי ונא ןיאש דע .ןמזה תצורמב
.(ליעל האר) הרעשהב

,םייתפרצה םינויכראה ןמ אוה ,ונתושרל דמועה ,טעמהו .תרכינ הדימב ולגתנ אל םירז תורוקמ
אל .תורזה תומצעמה יריצ םע ויסחיב הקזח די הליג יכ ,ףסוי ןוד לש ומש תא ר"יפע םיצימשמה
יפלכ םיפודיגו תופרח ירבדו םעז תואלמ ,ךלמל תפרצ יריצ ובתכש תורגאה בור םא ,אופא אלפי
עפשומ ץרג .ןטלושה לצא ותעפשהל ץק םישל ידכב ,תונוש תולילע וילע ולילעה םג םיריצה .ידוהיה
לע ךומסנ םא םג .םירצי לעבו הררש ףדורכ אישנ ףסוי ןוד תא רייצמו וללה תודועתה ןמ ,הארנכ
חינהל רמאו לארשיל ינידמ זכרמ"ל הירבט תא תושעל בשח ףסוי ןוד יכ ,חכווינ ,דבלב ולא תודועת
הז ןינעל תועגונה תודועתה לכ תא רבכ ונאצמ יכ ,רמול ןיא םינפ םושב ךא ,"ושאר לע תוכלמ רתכ
.ללכב ףסוי ןוד לש ותוישיאלו

ןהו ףסוי ןוד ייחב ןה תמלענ השרפ לע רוא ץיפמ ,תירבע בתכנש ,1569 לש הזוחה יוליגש םשכ
ןורתפל ותוחאל ישימחה לראק רסיקה יבתכמ לש םמוסרפ איבה ןכ ,תויצלטיפקה ימי ירבדב
.שרדנה ןוממה תא ול קפיס סדנמ קנב יכ ,ררבתנו .ויתומחלמ לוהינל םיפסכ הז לביק ןיינמ היעבה
לע םימלענ תודוס ןבוחב תונפוצו םינוש םינויכראב ןיידע תוחנומ ,תורחא תודועת יכ ,יאדול בורק
ונל ולגתנ אל יכ לע רכזנה ורמאמב רמרמתמ יקסבילסרב רמ .ויתוינכתו וייח ,אישנ ףסוי ןוד
.תושדח יוליגב רגפמ "םייכרות תורוקמל בורקה" ,הטנלג רוסיפורפה וליפאשו תופסונ תודועת

ןפואב אישנ ףסוי ןוד תשרפל קקדזנ אל ,היכרות תודהי לש ןוירוטסיהה יכ ,רמאהל הנתינ תמאה
ךיסנ לש ותוישיאל תועגונה ,תונינעמ תודועת המכ אצמ (ןייצמ אוהש יפכ) הרקמ ךרדב קרו רשי
'פורפה לש היפרגונומה .רסחב םה ףא םייוקל אישנ ףסוי ןוד לע םירבעה םירקחמה .סוסקנ
הכרעה הב שי ןכאו .םהה םימיב לודג םשור התשע הנש 40 ינפל דוע הבתכנ רשא רנזולק
.תונורחאה תוילגתה לש תונקסמה תא הרסח איהש ,רורב ךא ,ולעפו שיאה לש הנותנ

וילע בתכו ,םייאה ךיסנ לש ותוישיאל ושפתנש ,םינושארה םירפוסה ןיב בשחנ ץכ ןויצ ןב 'ר םג
ראתל רבחמה הסנמ וב ,וטב בוט םוי ר"ד לש ורפס םסרפתנ םינש המכ יפל .םינינעמ םירבד
תינמרגב רופסובה תפש לע רדוו לבב ונומראב יחש ,ידוהיה רשה לש וייח תשרפ תא ארוקה ינפל
תודובעה תחא ונה הז רפס .יול .א .מ ר"ד תאמ אישנ ףסוי ןוד לע בושח רפס 1895 -ב םסרפתנ
.הבורמה תא קיזחמה טעמ ,ידוהיה רשה לע ובתכנש תויניצרה

םוקמ שידקהש ,ל"ז סינאזור המלש 'ר לש ורפסב ונא םיאצומ אישנ ףסוי ןוד לע םיבושח םיקרפ
."תורנכ ץרא"ב ינשו "ןויצ"ב יניצר רמאמ םסרפ יקסבילזרב רמ ףא .וילעפמלו שיאל בחר

תנשב ל"י) וללה םירוטה בתוכ לש ורפסו ילומרכ לשו הטנלג רוסיפורפ לש תרבוחה שי תיתפרצב
.(1936

.ידיל ןיידע עיגה אלש ,טור (לאלצב) ליסס ןוירוטסיהה לש ורפס ןמזמ אל עיפוה תילגנאב

הנח איה ,סדנמ היצרג הנודו .תירבעב דוע בתכנ אל אישנ ףסוי ןוד ייח תא ףיקמו ללוכ רקחמ
התליחתכ - ינידמ זכרמכ הירבט תמקה לש ריהזמה קרפה םא ,אופא אלפה המ .החכשנ ,אישנ
הירבט לש הרוא הלוע תורודה ינמכמ לש לפרעה ךותמ ךא ?לפרעב הטול - תידוהיה הנידמה לש
ינידמה ןויסנה השענ הבו ןירדהנסה תא הנסכיאש תושודקה םירעה 4 -מ תחא איה - תירוטסיהה
.הנש תואמ 4 ינפל בושחה

.ונרמאמ לש ינשה קלחה תא שידקנ הז ןויסנלהרשע ששה האמב לארשי תריב הירבט
הנוכ ךותמ התיה שדחמ התינב יכ ,יתעד תא יתעבהו םדוקה קרפב הירבט תשרפב יתעגנ רבכ
תורוקמה דוסי לע וז העד ססבל הסנא .תשדוחמ לארשי תנידמ לש ינידמ זכרמ התושעל הרורב
,הירבט התנבנ ךיא ,אכבה קמע ורפסב ונל רפסמ ,ןויניוואמ אפורה ,ןהכה ףסוי 'ר .ונידיב רשא
יצע לע ,הירבטל ביבסמ התנבנש ,המוחה לע םג רפוסמ קרפ ותואב ...'וכו הנינבב ולחה דציכ
תיישעתל ןאצ לודיג לעו בושח יתישעת זכרמ םש םיקהלו ישמ יעלות לדגל ידכב ,ועטינש תותה
םג .ץראל םידוהי לש תומדוקה תוילעה ןמ תחא ףא לש הדוסיב וחנוה אל הלאכ תוינכת .רמצ
.קרפ ותואב םיאצומ ונא "ףירשה" להנ רשא הלומעתה ירחא הזרכוהש ,התיבשה לע

הרמ יכ ,תאזה ריעה תא תונבל ונתת לא" :םהינזאב ארקו "ץראה יבשוי" תא קיעזה הז ףירש
,הירבט המש רשא ריעה תונבהב יכ ןימוי קיתע רפסב בותכ יתאצמ אצמ יכ ;הנורחאב היהת
"םיאטח ונייהו ונתנומא דבאת

אוה .קשמד לש השפה תוברעתהל המרג וז התיבש .הזרכוה התיבשהו םשור ושע ףירשה ירבד
שמח תנשב ולסכ"ב םייתסנ הירבט ןינב .הכשמנו הרזח הדובעהו וילכ אשונו ףירשה תא הלת
"םיפלא תשמחו תואמ שלשו םירשעו

:םינותנה תא שדחמ קודבנ
ףסוי ןוד לביק םאו .הימחנ ימיב םילשוריב המוחה ןינב תא ריכזמ ,הירבטל ביבסמ המוחה ןינב .א
המ םשל - יקסבלסרב רמ ןעוט רשאכ - םיידאלקיצה םייאה תא לביקש םשכ ,הירבט תא אישנ
?תרנכ ףוח לע המוח םיקהל היה ךירצ

(םייאה 12 -מ) יא םוש םג רצבתהל הסינ אל ,(ןמתוע תיבמ טילש ימיב) ץראב ידוהי זכרמ םוש
.םירוציבל הארקנ אל ותיסולכואו המוח ףקוה אל ידוהיה ךיסנל ןתינש

ןוטלש תא ןיגפהל םג אלא תידוהיה הנידמה לע ןגהל קר אל המוחה התיה הכירצ ,תמאד אבילא
.לארשי

םירתוסה לכו .הירבטב ומכ תדלומה תאיחהל תינכת לכ הננכות אל ץראב ידוהי זכרמ םושב .ב
יכ ,הדבועל בל םימש םניא ,תידוהי הנידמ םיקהל הרורב הרכה ךתמ לעפ ףסוי ןוד יכ ,העדה תא
...'וכו ישמ יעלות לדגלו תות יצע עוטנל ןויסנ םוש השענ אל ,ןורבחב אלו תפצב אל

תע ,רחא םוקמ םושב אלו םילשוריב אל הצרפ אלש ,תיברעה התיבשה ןינע תא ריבסהל ךיא .ג
,אקוד הירבטב הצרפ הנושארה תיברעה התיבשה ?תודסומ םיקהלו םיתב תונבל םידוהיה ולחה
ןוכנ רתוי וא ,וממוקתה םה ךא ,ןורבחב וא תפצב ינחור זכרמל םדועמ ודגנתה אל םיברעהש ןויכ
ריבסהל" חילצהו (םיברעה) םילאעמשיה ברקב הלומעת להנ ףירשה .ינידמ זכרמ דגנ ותסוה
תטלבה םשל תואמצעה למס התיה המוחה .המוחה הנבת םא ,ריעל תפקשנה ,הנכסה תא םהל
."אכבה קמע"ב טרופמכ ,"ןימוי קיתע" די בתכ לע ףירשה ךמתסמ התשגדהו הנכסה

ונימאהש ,םידוהיה תא רתויב ביהלהש ,המ .הכונח סנ תא ריכזהו ולסכב רמגנ המוחה ןינב .ד
.םדואמ לכב ךכל וויקו הירבט תמוקתב

ןוד היה ךירצ הלא ליבשב .םידאלקיצה ייא תתמל הירבט ןתמ תא ותוושהב העוט יקסבלסרב .ה
הירבט תרומת ךא ,ותבוטל הבגש ,םיסמה תרומת - ןטלושלו םיפלא ךכו ךכ םלשל ,אישנ ףסוי
הלא יאמ יתעמש" :בתוכה (וריבא הד ואיליטנפ) עסונה לע םנמא ךמתסמ ,ל"נה .המואמ םלש אל
התשענ הז י"עו לודג שוכרב ,וז תוכלממ החרב רשא ,תיזגוטרופ הידוהיש ךיא םיזגוטרופ םידוהי
,םרב - ,"רגותה תאמ וז הירבט ריע תא התנק ,וללה תונידמב לודג המשו המצעו חכ תלעבל
ראתמ אוה ףא ,בגא) העומשה יפל בתוכה ,יזגוטרופה עסונה לש וירבדל תובישח סחיל ןיא יתעדל
קסופה ,יקסבלסרב רמ לע אלפתהל שיו (יחישמ דעצכ ונושלב ,הירבט תינק וא הירבט ןתמ תא
תפרצ ריצ לש הדועת לטבמו יזגוטרופ עסונ הזיא לש קפקופמ רוקמ דוסי לע הירבט ןינעב הכלה
בתוכ הז ריצו .תפרצ ךלמל ךכ לע עידוהלו אישנ ףסוי ןוד ירחא בוקעל היה ודיקפתמש לומרטפ
,ןטלושה אוה) לודגה ןודאה ןמ תושר לבק ,(ריגתנש םדוק ףסוי ןוד אוה) קימ ותוא" :שרופמ
תפצל הטמלמ הירבט ריעה תא תונבל דארומ ןטלוש ונבו םילס ןטלוש י"ע רשאתנש (םגרתמה
.'וכו "םידוהיה ךלמ תויהל שיאה הצור םש ...םידוהי קר רוגל ולכוי וז ריעב .תרנכ םי ףוח לע

לכ דוסי לע .ינולפ עסונ לש "העומש"מ רתוי ךורע ןיאל ךמס-תב איה וז תימשר הדועתש ,רורב
.הירבט תרומת ןטלושל המואמ ומליש אל היצרג הנודו אישנ ףסוי ןוד יכ ,םיחינמ ונא רומאה
- ףסוי ןוד לש וילכ אשונ - טודרא ןב ףסויל םלשל ידכ םויל ירפסא 60 איצומ היה ןטלושה ,ךפיהל
רש היהש ,הילכח ןב הימחנ תשרפ תא אוה ףא ריכזמה ערואמ - הירבט ןינב לע חקפמ היהש
.ןויצ תמוח תא םיקהל המילשורי חלשנ הזכש רותבו סרפ ךלמל

התוא רקבמ היה ,תרחא .הירבט תינכתל תוניצרב סחיתה אלש ,אישנ ףסוי ןוד דגנ םינעוטה שי .ו
תא בוזעל לוכי היה אל ,אישנ ףסוי ןוד .תרוקיבה ינפב תדמוע הניא וז הנעט .הב תויחל ראשנו
םה .תויפוריאה תומצעמה יריצ לכ ונמינ ויאנוש לעו םיבורמ ויה ןוילעה רעשב וידגנתמ .אטשוק
אל ,הירבטל עסנ ילמליאו .זוע רתיב וילע גרטקל םיאבו אטשוקמ קחרתמ ותוארל םירשואמ ויה
.לטבתהל התיה הלולע הירבט תינכת םג אלא - ןטלושה יניעב תטעמתמ התיה ותעפשהש קר
.אטשוקל ותוא הקתר תונוטלשה לצא לארשי תוליהק תבוטל ,אישנ ףסוי ןוד לש ויתולועפ ףא

ףסוי ןוד לש ותינכת לע םיעיבצמו הנומתה תא םימילשמ ליעל םונרכזהש ,םירזה תורוקמה ףא .ז
רוסיפורפה לש ותשיפת איה הנוכנ הז ןינעב .ןטלושה ןוצרל םאתהב ,"הירבטב ךלמ תויהל" אישנ
הדמע המלש תילכלכו תינידמ תינכת יכ "התורח לע תמחלנ המואשכ" ורפסב ריבסמה ,רנזולק
.הירבט תא תונבל ותשיגב אישנ ףסוי ןוד ינפל

עצב רחא הפידרב ,הדיגבב .תונקתפרהב שיאה םשאנ םינוש םידדצמ אישנ ףסוי ןוד לע גורטקב
...'וכו

העידי ."םידספה ול םרג רשא" וסופד תיב תא רגס אוה יכ ,ןייצו אישנ ףסוי ןוד תא רקיב ץרג דוע
ךיסנה לש הרוסמה ותדובע תא טילבה העש התואבו תפרצ ריצ לומירטפמ ןוירוטסיהה באש וז
םסיפדהו םיבר די יבתכ םג הנק ךכיפל .תופעות ףסכ שיאה רזפ וז הרטמל .הרות דומלת תבוטל
ךא ,'ה רבדל דרח ידוהי היה סוסקנ ךיסנ :רמואו ץרג םכסמ ,וללה תודבועה דוסי לע .ונובשח לע
."הרות לידגהל" עדי אל אוה

םמסרפו די יבתכ הנק ;לארשי ידליל ס"יב חתפ שיאה יכ ןכתי אל :וז החנה םג רותסל רשפא לקנב
,חינהל ןיא ללכב ."םיחור סינכה אל יכ לע" סופד תיב רגוס תחא הנועבו תעבו ונובשח לע סופדב
.הדוסימ תיעטומ וז העידי .םידספה ללגב - ותריגסו םיחור לשב התשענ סופדה תיב תחיתפ יכ
הייח תיראש תא השידקה ותנמלא הנייר .ךיסנה לש ותומ ירחא םג םייקתנ רכזנה סופדה תיב
תספדהב תוברהל ידכ ,אטשוקל ךומס המהט ורוקב ףסונ סופד החתפ וליפא איה .הלעב לעפמל
הנוה תיראש תא תזבזבמ התיה אל הנמלאה ,חינהל שי .לארשיב שגרוה םנורסחש ,שדוק ירפס
.הלעבל רקי היה אלש ,לעפמ לע

תע בתכ) "למרכה"ב .ךיסנה םתוח תא םהילע םיאשונ ,אישנ ףסוי ןוד סופדב וספדנש ,םירפסה
ץרג תעד לע זא רבכ קלוחה ,ןיפ י"שר לש ורמאמ תא םיאצומ ונא (1871 -ב אנליווב עיפוהש
.ויתוחנה תא רתוסו

דובכהו הררשה ירחא ףדר אישנ ףסוי ןוד םא :הטושפ הלאש םמצע תא ולאש אל םירקבמה לכ
תיצחמב ותנומא התיהש תורצנל תותירכ רפס ןתנ המ ינפמ - ףסכ עצב ןעמל היה לעפש המ לכו
ןטלושה רצחב המצעו חוכ וידיב זכרל ףאש םאו ?ידוהיכ ול ןוכנ המ עדי אל םאה ?הנושארה וייח
תורסיקב תלבוקמ התיה וז ןיעמ תיתד הרמה ?םלשאתה וליא תולקב תאז גישמ היה אל םולכ -
,ילוקוס דמחומ םירציה לעבו םורעה ירצונה םג השע ךכ .םינטלושה תורצחב וליפאו ,תינמותועה
.ףסוי ןוד לש ובירי תעה לכ היהו ריזוו תלעמל הלעש םדוק ינוי היהש

:החטבב םכסל ונא םילוכי ליעל רומאה דוסי לע
תד ,היציזוקניאה תד וליבשב התיה רשא ,תורצנב סאמש םושמ תודהיל רזח אישנ ףסוי ןוד .א
.היפכהו יוכידה
,הרכהל עיגה הפוריא תוצראב וידודנ ךותמו ,לארשי ץרא תיעבל ותוא הברק ,תודהיל ותרזח .ב
.המודקה ותדלומב קר םייקתת לארשי תלואג יכ
.תידוהיה הנידמה תודוסי תא הב חינהל ידכ ,אישנ ףסוי ןודל הנתינ הירבט .ג
השענ הז דעצ .תינמותועה תורסיקה תוינידמ תא רתס אל ךא ,זעונ ינידמ דעצ היה הירבט ןתמ .ד
םייאה ןתמ לע הזרכהה תמגודכו ןטלושה תכרעמב ליגרכ ,יבמופב וילע זרכהו ,רדהו ראפ בורב
.ורקיב ץפח ןטלושהש ,ידוהיה ליצאל
ךייש ,לודגה יתפומה לש (יתד ןיד קספ) הוותפה ירחא אבש ,ינטלוש וצ םדק ,הז ינידמ דעצל .ה
גוהנכ ,היכרות טילש לש וצל עקרקה תא הרישכהו תויולג ץוביקב התדוה וז הוותפ .םלשיא לא
.תינמותועה תורסיקב
,תינטלושה תורסיקה לש לודגה יתפומה ,םלשיא לא ךייש ,דועוס ובא לש תרכזנה הוותפה .ו
השודק י"א יכ םינעוטה ,תונויצה יררוצ לש םהירבד תא תרתוסו י"א לע לארשי תויוכזב הריכה
הכירעהל ונעדי אל רשא ,המוצע תובישח תלעב תירוטסיה הדועת איה הוותפה .םימלשומל םג
יניעל הגיצהלו התולגל ונידי לע ושענ אל םיצמאמ םושו םימיה תצורמב הדבא וז הדועת .יוארכ
.רואנה םלועה

אישנ ףסוי ןוד לש ויתודלותב ןנובתהל קימעמה לכ ?ינידמ זכרמכ הירבט הרחבנ המ םשל
ןורתפ שקב אוה יכ ,הנקסמ ידיל עיגהל חרכומ ותלועפ יכרד תא ונוויכ רשא םיישפנה םיעינמבו
ייאמ דחא לע - תילאירוטירט ךרדב ומע תקוצמל ץק םישל הסינ הליחת .תידוהיה היעבל ילאיר
:ונייה ,תינידמה תונויצל שפתנ ,ותעצה התחדנשמ ךא .םידדונה ויחא תא זכרל רמא םש .היצנו
.לארשי-ץראל לארשי ינומה תא ריזחהל הפיאשל

.אישנ ףסוי ןודל ותעשב עריא (הדנגואב יערא טלקמ שקבל ךלה רשא) לצרהל ונרודב הרקש המ
.התע ןכ זאכ תיעראה תינכתה תא הלטב הנוילעה החגשהה

שיאו יאנידמה ,אוה יכ ןכתיה :דועו תאז ?אקוד הירבטל אישנ ףסוי ןוד ךשמנ המ ינפמ ךא
רותפל ואובב אקוד םצמטצי ,הלוכ הפוריאב ,קוחרמל וטשפ ויקסעו ומשש ,ןפואה בחר םיקסעה
?התביבסו הירבטב קר קפתסיו ומע תייעב תע

תודהיל רזח ,יזגוטרופה םיסונאה ןב יכ ,חוכשל ןיא - .שאר דבוכב בישהל שי וללה תולאשה לע
ףסוי 'ר םג םהיניב) הרותה ילודג ופפותסה ונומראב .םינברה לש המלשה םתורמ תא וילע לביקו
.הקומע העפשה היצרג הנוד ותדוד לעו וילע ועיפשה רשא ,(ל"צז וראק

ולא ויה .הנוקנא לע םרח ליטהל אישנ ףסוי ןוד טילחה ,הנוקנא לש םישודקה 24 תפירש ירחא
טישהל ,לבוח בר םושל היה רוסא ,אוהה םרחל םאתהב .רויפיפאה דגנ אישנ תיב לש תויצקנסה
הז םרח .(ןוכיתה םי תא םהה םימיב וצח תובר תוידוהי תוניפסו) הנוקנא ףוח לא תידוהי הינא
.ינארטמ ףסוי 'רו וראק ףסוי 'ר םהיניבו - םינבר המכו המכ י"ע רשוא

יכ ,תרוסמה יפל ,ונימאה וללהו .םינברה תוכמסב םנה הלואגה ינינע םגש ,ורבס ותדודו ףסוי ןוד
הבשיו ןירדהנסה הל התלג ,תיבה ברח אלש דע הנש םיעברא" .הירבטמ אובל הדיתע הלואגה
התלג ןדגנכו ...יארקמ - הניכש העסנ תועסמ רשע :ןנחוי 'ר רמא" ;(וט תבש) "תויונחב הל
אשואל הנבימו הנביל םילשורימו םילשוריל תונחמו תונחל תיזגה תכשלמ :ארמגמ - ןירדהנס
ירופצמו ירופצל םירעש תיבמו םירעש תיבל םערפשל אשואמו אשואל הנבימו הנביל אשואמו
.(אל ה"ר) "הירבטל

.ותואמצע לש ןורחאה דירשה םעה יניעב הראשנ איה .םיאישנה ינורחא תא הנסכיא הירבט
תא סניכ הבו היתוניעמב ץחרתה ,תפפורה ותואירב ללגבש ,אישנה הדוהי יבר םג יח הירבטב
הדיתע םשמו הדוהי ןוטלש לש תונורחאה רהוזה ינרק ורמשנ ,הירבטב ,םש .הנשמה ירדס תשש
ןידיתע םשמו םלוכמ הקומע אירבטו" :לבוקמכ יבצה ץרא לכ לע הנוטלש ךופשלו הלואגה אובל
לע תפצל וכלה ,דרפס ישרוגממ םיברש ,בושחל רשפא ךכיפל .(ב-א ,חל ,הנשה שאר) "לאגיל
תויהל דיכ ,לילגה ימורמל וליפעה וללה םג .םילבוקמל סחיב ןידה אוהו .הירבטל התוכימס םוש
קספש ומכ" הלואגה אובת (הירבטמ) הנממ יכ ,םיבתוכ ירוק תוליהק כ"ב .הלואגל םינושארה ןיב
..."רשע עברא קרפ ףוס ןירדהנס ורפסב ם"במרה

.ם"במרהו אביקע יבר ורבקנ המוחתב .ץראבש תושודקה םירעה עברא לע תינמנ הירבט

לוצינל תנינעמ תינכת ןיכה ,אישנ ףסוי ןוד .םיאלפנ אפרמ-תוניעמב הירבט הכרבתנ ינש דצמ
.ןטלושה תוסח תחת ,םיבושחה םיזכרמה דחאל לארשי תריב תא כ"יע ךופהלו אפרמה תוניעמ

תודוסיה וחנוי התביבסו הירבטב יכ ,הנומאל עקרקה תא ורישכה ,תורכזנה תולוגסהו תונוכתה לכ
הדיתע וז ןיעמ הנידמ - ךפיהל .תידוהיה הנידמה תמקהב ער לכ האר אל ןטלושה .לארשי תנידמל
דחא םוי דרמתת אלש ,אטשוקמ הקוחרה םירצמ לע חקפל היהי רשפא ונממ ,רשג שאר שמשל
יבגל הבוט תרוסמ םג התיה םיכרותה םינטלושל .תינמותועה תורסיקה ףוגמ המצע ערקתו
םיבר םינטלוש .דרפס ישרוגמ ינפל תינמותועה תורסיקה ירעש תא חתפ ,ינשה דוזיב .םידוהיה
ןמילוס .היכרות תוצראב םתד יפלו םנוצרכ תויחל תורשפאה םהל ונתנו םידוהיל דסח ורמש
יקסע .ןוילעה רעשב םיבשויה םילודגה ןמ דחאל ואשעו אישנ ףסוי ןוד תא וילא בריק ראופמה
.היכרותב תילכלכ החירפל ומרג ותחפשמ תורצואו אישנ ףסוי ןוד לש םיפעוסמה ורחסמ

הלא .תונוש תונומא ינב םינהכ וילא ברק ,םייתד חור יכלה לעב היהש ,ןמתוע תיבמ ןטלושה
תא תעדל םג ראופמה ןמילוס היה לוכי כ"יע .םימש ינינעב םעפל םעפמ םהיניב םינידתמ ויה
תוארל היה רשפא ףסוי ןודב .םתובא ץראל רוזחל םידוהיל השרהש ,סרפ ךלמ שרוכ תשרפ
.הילכח ןב הימחנכ תומד

:תונקסמ המכ ידיל אובל לכונ ךכיפל
תויפוריאה תונידמה יריצ לכ תא ונמזב שיערהש בושח ערואמ היה אישנ ףסוי ןודל הירבט ןתמ .א
.לארשי ינומה ברקב המוצע תובהלתהל םרגו אטשוקב
וביצנ) טודרא ןב ףסויל רוזעלו ףילכה וצ תא םייקל ,תוחפה לכל תוצרמנ תודוקפ חלש ןטלושה .ב
הרקיב ץפח ןטלושה ףא יכ ,חיכומש המ .תידוהיה הנידמה תינכת תא לעופל איצוהל ,(ףסוי ןוד לש
.וז הנידמ לש
לשומ ,סוסקנ ךיסנל" ונתינ הלא .םידאלקיצה םייאה ןמ רתוי ןטלושה בישחה הירבט ןתמ תא .ג
אל םש .יכרותה טילשה יזנגל לשלשל היה ךירצש ,יתנש םוכס תרומת "ןוכיתה םי לעבו םייאה
ךירצ תרנכה ףוחל .םייאה תיסולכואב לפטל קר היה קיפסמ תמיק םיסולכוא תרבעה תיעב התיה
םיכסה ומצע ןטלושה ףאש ,יקנע לעפמ .תויולג ץובק םיקל ,לארשי ירוזפ תא קיתעהל היה
.ליעל טרופמכ ,ורצוא תא בייחלו וב ףתתשהל
תוסחב תראשנ התיה וז הנידמ .תידוהיה הנידמה תמקה לע זירכה ןטלושה לש דחוימה וצ .ד
.הילע הנגהב בייחתנ אוהו ןטלושה
תואמצעו תמיוסמ הימונטוא הקינעה הירבט תא הפיקהו אישנ ףסוי ןוד י"ע התנבנש המוחה .ה
.ןטלושה תאמ הל האבש ,העודי
תורסיקה תוסחב ראשתש ,ותנידמ תבוטל לועפל אישנ ףסוי ןוד היה לוכי ונוטלש ימוחתב .ו
לבל הרמש איה ,ךפיהל .סוסקנ ךיסנ לש וידעצ תא םלועמ הרצה אל וז תורסיק .תינמותועה
.ותנידמ יבגל םג גוהנל הרמא ךכו .ער לכ ול הנואי
תורסיקה לש לודגה יתפומה תאמ הוותפ הנתינש רחאל קר דימת םסרפתה ןטלושה וצ .ז
םסרפ ,אישנ ףסוי לש ודידיו "םלשיא לא ךייש" דועוס ובאש ,בושחל שי ךכיפל .תינמותועה
וז הוותפ .לארשי ץרא לע לארשי תויוכזב הריכה ףאו ןטלושה וצל ףקות הנתנש ,וזכ הוותפ
- אטשוקב רשא םינויכראב םיעדוי אלב תחנומ איהש יאדול בורק ךא ,אוצמל םנמא ונחלצה אל
.רעטצהל שי ךכ לעו

םיקרפה דחא ונה ,(ימילשומ טילש תוסחב) הרשע ששה האמב תידוהי הנידמ םיקהל ןויסנה
תרהצה לש תוינידמה םזוי) םלוקלמ סמי'ג .הכלהכ רקחנ אלש ,הירוטסיהה לש רתויב םינינעמה
ריעה דחוימ בתכמבו וז השרפ לע בכעתה ('א םלועה תמחלמב חרזמה ינינעל הדעוה ר"ויו רופלב
הנושארה הניא הילגנא יכ ,י"אל החלשנש תיתוכלמה הדעוה ר"וי ליעפ דרול לש ובל תמושת תא
ישימחה 'גרו'ג ךלמל םינש תואמ המכב םדק יכרותה ןטלושה .וצראל לארשי תביש תא דדועל
.רופלב תרהצה לע םתחש

אישנ ףסוי ןוד לע תופסונ תודועת
וייח תשרפב רוקחל הברה רשא ,(רבעשל תפרצ תלשממ ץעוי) ןילב-םואבנירג רמ לש ונויכראב
ןמ טעומ קר ,םרב .ולעפו ותוישיא לע שדח רוא ךפושה ,בר רמוח רבטצה ,אישנ ףסוי ןוד לש
םירוטה בתוכ לביק םמוליצ תא רשא ,הז ףסוא ךותמ די יבתכ ינש .םסרפתנ הז רמוחמ טעומה
.ארוקה תושרל הנושארה םעפב ןאכ םיאבומ ,הנתמב הלאה

:ומוגרת הזו ןהכ לאומש י"ע םותחו בותכ ,1571 רבמבונל ינימשה ןמ ,ןושארה דיה בתכ .א

,אשינהו םרה ,דאמ ללוהמה אישנ ףסוי ןוד לש ץעויהו רוטידואה ןהוכ לאומש רוטקוד ונחנא
...'וכו סורדנא ןודאו סוגלפיכראה ךיסנ
םייוארה םישיא רסוחמ ,דאמ ער גהנתמ ,אטאיצנונא לש רזנמה יכ ונל עדונו תויה
טנרבירה תא (?) תונמל (ןחנעפל השקש ,םילמ המכ ןאכ) ןוכנל םיאצומ ונא םתדועתל
.אנולב וקרמ
ותושרב .אטאיצנונא רזנמ ותוא לש רמושכו ןהוככ תרגא יפל ותוא םינממו וב םירחוב ונא
ידכ ,רבעב גהנתהש םשכ ולהנלו רזנמהו רומשל חיטבמ אוה .דאמ ללוהמ ןודא ותוא לש
.םלוכ ןוצר תא עיבשהל
ולש אקנפשוגבו ךיסנה תמיתחב ןידכו תדכ םתחנו בתכנ ,יחכונה בתכמה ןתינ ףקות רתיל
(1571 רבמבונל ינימשה) M.DL.XXI ךיראתה
ןהכ לאומש רוטידוא :םותח
ןהכ לאומש רוטידוא :םותח
תמתוחה ךותב אישנ ףסוי ןוד לש תמתוחה - לאמשמו (?) אנולב וקרמ לש הינש המיתח
...סורדנאו סוסקנ ךיסנ אישנ :ביבסמו - ךיסנה למס ,הירא

ךיראתב .ומצע ךיסנה לש ודי בתכב המותחו רתוי רחואמ םינש עבש הבתכנ הינשה הדועתה .ב
ןמ רכינש המ יפכ סומלוקה תא ישוקב תכשומו תדעור התיה ודי .םימי עבשו ןקז אישנ רבכ היה הז
.המיתחה
:תירבעל םגרותמה דיה בתכ חסונ הזו

,הלענ ךלמ
לעו תודידיה לע ונחחושו ךתלעמ ריצ יזאילגלופנאיג ןינרגנומ ןודאה י"ע ךבתכמ תא יתלביק
תא תרשל ןוצר ךותמו הולא דסחב .ךתלעמ דוה לא דוע שחור יננהשו יתשחרש ,הביחה
ןכל .רשפאש המכ דע ,דסח ךל לומגל יתלדתשה דימת ,ךתבוטל לועפל ינא ןוכנ ,יכלמ
קחרה המ םושמ עדוי ינא ןיא .תפסכנה הרטמה תא גישהל ידכ ,הצעב ךריצ תא יתכרדה
ושקבתנשו מ"ומ יתלהנ םתא - הלאמ תועידי אלו וינינעמ ח"וד רתוי יתלבק אל ,ילעמ
.לכה יאדוב םיצור הלאו .םהילא ויתחלשש אוה ינא אלהו .םולכ תולגל אל הארנכ
.רמשיש ,ויתרהזה תאז לכב .דוע ול גואדל ילבמ ושפנל ויתחנה ,ךכ לעופ אוהש יתוארב
יאדול בורק ילאו השב ןטיפקל עגונש ,המ לכמ המואמ רבדל הצור אוה ןיא יכ םג יתיאר
.םכסה ךותמ
.הנממ קחרתנ - ותרטמ תא גישהל םיצמאמ ךותמו ונוצרל םאתהב לעפ אוהו תויה ןכל
.ךתלעמ דוה ,ידידיל דוגינב םג לעפ כ"יע
שפנ איה תיתוכלמה ךשפנ תא הפי ריכמו ךתלעמ דוה תא ינא דבכמ יכ ,ךכ לע יתרעטצה
םיכילשמה הלא לכ םע דחיב .תוממורבו דסחב הרצניו הרמשי םיקולאה ,םמורמה ןודאה
א"אש המ םעפה שקב רכזנהו תויה ךא ,תמאו קדצ םישקבמהו ןוילעה רעשה לע םבהי
,ןוכנ םנמא ...הנענ אל ןכל ,קדצל דוגינבו םכסהל םאתהב םיב תוגילפמה תוינאה תבוטל
תולוכיה תורטמל םליאשהל םהל רוסא ךא ,םמצע לע ןגהל ,םהלשמ תוינא םיאציניוול יכ
וצעיש תוצעל םאתהב רומאה ריצה תושעל הצרש ומכ (ןטלושל) לודגה ןודאל קזנ םורגל
ךתלעמ דוה םא ךא ,ומוקמל עיגה תע וקופס לע אב אלש ,הביסה ךכיפל התיה תאז .ול
רשאכ .ךרד אוצמל היהי רשפא ,םילבוקמה תורונצב ןינע ותואל ביבסמ מ"ומ להנל הצור
ושגוהש תוצוחנה תועידיה לכ רבכ יל ויה ךתרגא םע ינפל בציתה יטאונומנאס ולרק ןודאה
עייתסנ אל אוהש ,יתוניבה כ"יע .רעשב לעפש המ לכמ ,וריצ יזאילויפנאיג ליצאה י"ע יל
דמחומ לש ותונדשח תאפמ ,הרקמ םושב (םגרתמה ,הצלמהב הארנכ האטבתנ) ונתרזעב
םינודנ םניא ,ךתוכלמ דוה לש םינינעה יכ ,ריבסה ןורחאה הז .תחא םעפ ילצא היהש ,החפ
דוע יתישרה אל ,תאז לכ יתעדיו תויהו (םגרתמה ,ידוהיה ףסוי ןוד תיבב א"ז) ידוהי תיבב
תא ךילשהל תורשפאה תא ול יתתנ ךא .ונממ יתענמ הצע םגו הרזע ול יתטשוה אלו ולבקל
תונהיל לוכי אוה םהה תומוקמב .ונירחוס ועיגה אל םש תוקוחרה תוצראה לכב ונילע ובהי
ושנוע לע אובי אוה ,החפ ןטיפק לעו ילע גרטקל ךישמי אוה ,תאז ירחא םג םא .וננומיאמ
דוה בתכמל םאתהבו יוצרל םאתהבו קדצב ביגיש ,ירבד השוע לש ותנבהל םאתהב
הלא תושקב .תועודי תושקב הארנכ וחדנ ,ןוילעה רעשה לש רשה תונצמק ללגב .תוכלמ
הליבוהו החכונ התיה תרחא ךרדו תויהו .םירחא י"ע ורסמנש ירחא בלה לע הנלבקתת אל
דוע לכוא אלו ךתוכלמ דוה יבתכמב תלעות האור יניאו ךכ לע רתוי בשוח יניא ,הנמאל
ךנהש תועצהלו יב הגוה ךנהש ןומיאל ךישש המ .ךיניתנ תבוטל וא ךתבוטל םולכ לועפל
....וניניע תואר יפל ןתוא ןוחבל תונמדזה ונדי לאל היהתשכ ,ךכ לע ןודנ ,יל עיצמ
ללוהמה ורש םג גהונ ךכ ,קדוצו רשיש המ לכ ןוצרב לבקמ ,בוטו קידצ ךלמכ לודגה ןודאה
ןטלושה תבוטל יכונא לעופ תונמדזה לכב .ןכ השוע ינא ףא - ןוילעה ריזווה החפ דמחומ
.ויתולאשמ תא אלמל ידכ
ךילע םיקולא תכרבבו ךתנידמ תחירפ ןעמלו ךרשא ןעמלו ךתלעמ דוה תבוטל לעפא לעפ
.ךדי תא קשונ יננה םימי ךרואל
ססקול הד ליצאה ןודאה י"ע רסמי הז בתכמ
1578 רבמבונל יעיבשה ,דארפ די לע רדיוולב הד

ךיסנה תמיתח

ןוד לש ותעפשהו וחוכ לע ונרפסב רבכ ונייצ רשא תא תורשאמ קר ,תורומאה תודועתה יתש
םינושה םינויכראב םייניצר םישופיח .תונוש תונידמ יריצו םיכלמ ,םירש וקקדזנ וילא - אישנ ףסוי
הכ דע ושענ אל ,וז תורודבו הרודב הדיחיו האלפומ תוישיא לע ףסונ רמוח תולגל ידכב ,הפוריאב
.לאוגל דוע הכחמ אישנ-סדנמ תחפשמ לש הריהזמה תירוטסיהה השרפהו