לארשי לש ןישנוע ינידב רבועה תדמע

רציבוטפא רודגיבא 'פורפ

ב"שת - א"י יניס

:ןכותה
אמיק רב דלונ חצרש ימ אוה חצור
דליל השקמ
תוומל הנודנש תרבועמ השא
םישלח םידלי לע תומואה תוירזכא
הטוס תאקשה
ומצע ינפב שפנ רבוע
תודלוו ימד
המע אצוי וניא הרבוע - ןיעו ןשב תאצויה החפש
?שפנ חצורכ רבוע חצור םאה
אמייק ןב רבוע
רבועל סחיב תוטיש שולש :םוכיס

רבועה לש ודמעמ :חתפמ תולימ

רשאכ שנעי שונע ןוסא היהי אלו הידלי ואציו הרה השא ופגנו םישנא וצני יכו" :הרותב בותכ
א"כ תומש) "שפנ תחת שפנ התתנו היהי ןוסא םאו .םילילפב ןתנו השאה לעב וילע תישי
םאו .'וגו שנעיי שונע ,ותרוצ הרמגנ םרט הדלו אציו 'וגו וצני יכו" :םיעבשה ומגרתו .(גכ-בכ
םדאה םד ךפוש" :'ו 'ט תישארבל םמוגרת םיאתמ הזלו ."שפנ תחת שפנ ןתנו ,ותרוצ הרמגנ
רפסב ביתכ הוהד אחא רב בקעי 'ר חכשא" :לאעמשי 'ר שוריפכ אהו ."ךפשי ומד - םדאב
השיא יפמ אלו שיא יפמ הארתהב אלש דחא דעבו דחא ןיידב גרהנ חנ ןב ,בר יבד אתדגא
,לאעמשי יברד הימעט יאמ .'וכו ןירבועה לע ףא ,ורמא לאעמשי יבר םושמ .בורק וליפאו
יעמבש רבוע הז רמוא יוה ,םדאב אוהש םדא הזיא ,ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ביתכד
סולקנוא .ךפשי ומד םדאב - םדאה םד ךפוש :םישרפמ דומלתה ימכחו .['ב ז"נ ןירדהנס] "ומא
.ןתנויל סחוימב הזכו ."דשתי הלמד אינייד רמימ לע ןידהסב - אשנאד אמד דושיד" :םגרתמ
ינבל הרומאה התימ לכ רמאד ,אוה השנמ יבד אנת אמק אנתו" .קנח תתימ ונייה םדאב :וא
,ךפשי ומד םדאב ,יכה היב שירדו ארקד היפיסא םדאב יאה היל ידשו ,קנח אלא הניא חנ
.[םש ןירדהנס] "קנח הז רמוא יוה ,םדא לש ופוגב אוהש םדא לש םימד תוכיפש יהוזיא

,הליפהו הנטב דגנ התוא הכהו הרה השיא םע שיא הצני יכו" :ןוליפ תטיש םיעבשה תטישכו
לכש ונייה ,ירפה רמגנ םא לבא .'וכו ןוממב שנעיי שונע ,ןיידע רמגנ אלו רצונ אל ירפה םא
אוה וגרהש אוה שיא תאזכ שפנ יכ .תמוי תומ ,םהל םידחוימה םרדסו םתרוצ םהל שי וירבא
ורבדב ,רחא םוקמבו [ed. Cohn V 180 ,19§ De spec. leg. II] "עבטה לש רצויה תיבב דוע ותויהב
םידליה תרקפה (השמ) קקוחמה רסוא הנופס הזימרב" :ןוליפ רמוא םידלונה תגירה לע
יפל הנהו .ותרוצ הרמגנ רבכש רבוע ליפתש הרה השיאל םימרוגש הלא לע התימ שנוע וליטהב
רתויב םיחמומה םיאפורה תעדלו רוהטה עדמל םהימי לכ םישידקמה עבטה ירקוח תעד
ומלשנש רחאל ירפה לבא .'וכו אוה ומאמ קלח ומא םחרב אוה רושק ןיידעש ומא יעמב רבועה
שיאל שיש הממ רבד םוש הל רסח ןיאש ,המצע ינפב היח שפנ אוהו ורשקמ דרפנ ןוירהה ימי
[117 § De spec. leg. III] "םלש

תישארב] ןימינב ןיינעבש דועב ,הרוצ ונייה ,הרוס ונלצא ןוסא םימגרתמש םינורמושה לצא ןכו
ינאסקרק .םיארקה לצא ןכו .הרצ = אתקע ונייה ,לקסא םימגרתמ םה [ט"ל ד"מ ,חל ב"מ
ןמ היאר איבמו ומא ךרי רבועש ינפמ לילש רתיה שרפמה םירפא ןב בקעי ינברה דגנ ותמחלמב
ומוקמב ונראיב רבכ ,היהי ןוסא םאו בותכה ןמ םירפא ןב ןעטש המו" :רמוא ,ג"כ א"כ תומש
'מע "דודל הליהת" ןאמפיוק דוד 'רל ןורכיזה רפס] "דחי םג םאהו םידליה לע בסומ אוהש
ןוסא םאו 'וגו הידלי ואציו הרה השיא ופגנו םישנא וצני יכו תוצמ ודגנ" :יסדה לצאו .[186
ב"א רפוכה לוכשא ,יסדה] "ךיהלא תרותכ חצרת אל ללכב םה ,הידליב וא הב ותפיגנמ היהי
רבועה וליפא וב לילכהל 'וגו םדא שפנ הכמ רמואו הלעמל הרוי" :םש דועו .[ב"ע ג"ק ,ע"ר
ןיאש ףאו .[ג"ע ד"ק ,ה"ער ב"א םש] "השיא דולי םדא רמאנש ,םדא אוה םג יכ םייעמב רשא
השיאה יכ" :רחא םוקמב אוה שרופמ ,ורמגנ אל ןיבו וירבא ורמגנ ןיב לדבהה ןאכ שרופמ
תרות רבדכ םדא ארקי אל םדא תרוצ וילע היהיו הנטבב דליה םייקתיו היהיש דע תרבעתמה
ןיב ,ןוסא היהי אלו" :ינשה הילא ןב ןורהא ןכו .[ב"ע ד"יק ,ח"ש ב"א םש] הבישמ שפנ 'ה
.[ב"ע א"ע הרות רתכ] "םידליל ןיב השיאל ןיב ,היהי ןוסא םאו 'וכו םידליל ןיב השיאל

הנטב ירפ הדלו ליפהל רבד התושה הרהה השיא ףא הלאכו הלאמ" :יסדה רמוא רחא םוקמבו
"ךתרותב חצרת אל רמאש ללכב איה ,המצעל םורגת הער םולכ וא הירפ וא ונממ איה תומתו
'וכו חצרת אל :דמלמה ינשה רובידה התעו" :יכאדידב ןכו .[ב"ע ג"ק ,ע"ר ב"א רפוכה לוכשא]
'מע Hennecke ,ב-א 'ב רפס] "דלונה קוניתה תא גורהת אלו ומא יעמב רבועה תא חצרת אל
.[189

טעבי יכ שיא" :רמוא אוהו וירבדב ןאכ הטונ ,ןוליפ ירחא דימת ךשמנש ףא ,סופסוי לבא
ינפמ ,ןוממ שנוע םיטפושה וילע ותישי ,תלקלוקמ הדיל הזמ האציו הרה השיאב ולגרב
לע השיאה התמ םאו .ףסכ םוכס ןתי השיאה לעבל םג .םעל קזנ םרג ןטבה ירפ תא וקיזהבש
'ח 'ד תוינומדק] "שפנ תחת שפנ תתל אוה ןוכנ הקוחה יפל יכ .תמוי תומ םג ,וז הטיעב ידי
:דומלתה ימכח תטישב הזב ךלוה אוהו .[ג"ל

תודלווב ןוסא אלא וניא וא ןכ רמוא התא .תודלווב שנעיי שונע השיאב ןוסא היהי אלו"
ןוסא היהי אל רמול דומלת המ אה .'וגו היהי ןוסא םאו רמול דומלת ,השיאב שונעו
תרמא םא אלא ,תודלווב אלו השיאב אל ןוסא היהי אל וא תודלווב שנעיי שונע השיאב
שנעיי שונע השיאב ןוסא היהי אל רמול דומלת המ אה ,היח ימד רכש ןתיל ךירצ ףא ןכ
.['ב ד"פ ש"אמר 'אוה ,ח"פ םיטפשמ אתליכמ] "תודלווב

,שיא הכמ (ב"י קוספ) ל"ת ,תודלווב ןוסא וא השיאב ןוסא ינא עמוש .ןוסא היהי אלו"
י"בשרד אתליכמ] "תודלווב אלו השיאב ,ןוסא היהי אלו ל"ת המ אה .תודלוול טרפ
.[129 'מע ןמפוה 'צוה

אלו אהדלוו תי תליפאו ארבעמ ןוחמיו ןירבג ןוצני םוראו :ןתנויל סחוימב אתליכמה יפ לעו
אלוטקד אשפנ ןונידתו ,הב יהי אתומ ןיאו .'וכו אדלוו ימד סנקתי אסנקתמ ,אתומ הב אהי
."אתתיאד אשפנ ףלוח

אל השיאב ןוסא שי ,ושנעיי השיאב ןוסא ןיא םישנא ,והייורת ירמאד אברו ייבא"
.['א ב"מ ק"ב] "ושנעיי

הברה םימודק תורוקמב תאצמנ ,חצרל רבועה תגירה תבשוחו הרימחמה הטישהש וניאר הנה
תורוקמב אצמנש המש תירוטסיה הריקח לכב אוה לודג ללכו .ל"זח תורפסלו סופסויל
ונא םיחרכומ ,טושפנ הז ללכ יפ לע םאו ,םירחואמ תורוקמב אצמנש המל םודק ,םימודק
טפשממ רבועה גרוה תא תרטופו הליקמה הטישהו המודקה איה הרימחמה הטישהש רמול
ןיבו םיעבשה םוגרת ןיבש ןמזה לדבה לע ונעשיהב רגייג רמוא ןכו .תרחואמה איה ,תומ
ול שי הירוטסיהה ירקוח וללכש הזה ללכהש םירחא תומוקמב יתחכוה רבכ לבא .סופסוי
ןיאו ,תוקיתע תורוסמו תולבק םירחואמ םירפסב ונא םיאצומש ,ל"זח תורפסב הברה םיאצוי
המודק איה דומלתה ימכח תטישש ונאצמ וילע ןינד ונחנאש ןיינעב ןכו .רחואמו םדקומ - ןאכ
:יפרומה יקוחב רבכ תאצמנ איה ןכש .םיעבשה םוגרתל םינש יפלא

התמ םאו .הידלי תחת לוקשי ףסכ םילקש הרשע ,הידלי ואציו הרה השיא הכי יכ שיא"
.ה .ד 'צוה ,209/10 ףיעס ,יפרומה יקוח] "(הכמה לש) ותב תמות תומ ,תאזה השיאה
.[57 'מע רלימ

דומלתה ימכח תטישש אצמנ .תומ שנוע ןיא רבועה תגירה לעש ,דומלתה ןידכ ןאכ שרופמ ירה
תעפשה תחת הירדנסכלאב הדלונש ,תרחואמה איה איה םיעבשה תטישו המודקה איה איה
רמול ונא םיכירצ ,לארשי ימכח יפ לע השענ םיעבשה םוגרת םגש ןוויכמ לבא .םינוויה יקוח
הז יוניש אהיו הירדנסכלאב וב ושענש םיברה םייונישה דחא םיעבשה םוגרתב ונניינעב שיש
.ןוליפ יפל ונלש חסונה היה רבכ ירהש ,םירחאה םייונישה לכמ רתויב םודקה

אוה .ןוליפ ירבד ךותמ ונא םיריכמ םייגולוכיספ-םייגולויסיפה ןהיקומינו תוטישה יתש ימעט
:רמוא

תומ ,םהל םידחוימה םרדסו םתרוצ םהל שי וירבא לכש ונייה ,ירפה רמגנ םא לבא"
."עבטה לש רצויה תיבב דוע ותויהב אוה וגרהש אוה שיא תאזכ שפנ יכ .תמוי

וניא ותרוצ הרמגנש ףא רבועהש רבוס התימ שנועמ רבועה גרוה תא רטופש ימש הזמ אצוי
תונוממ ינידבש דומלתב ונאצמ .םכסהה יפ לע םג רשואמ ,דוגינה ןמ אצויש המו .שיאל בשחנ
הפקשהב ודוסי ןידה םשו ,םיימורה יקוחב אוה ןכו .יטפשמ ןבומב שיאל בשחנ רבועה ןיא
םהימעט םג םיווש םינידש תנתונ תעדהו .Foetus pas veatris ,ומא ןטבמ קלח אלא וניא רבועהש
םירחא םיניינעב שרופמ ונאצמ ןכו ."ומא ךרי רבוע" :איה םג דומלתה תטיש ןכ םא .םיווש
יניד ,רכממו חקמ המהב יקזנ ,תורוסא תולכאמ ,תונברוק ,הרהטו האמוט ןוגכ ,הכלהה לש
.השורי

דוחייבו ."ומא ךרי ואל רבוע" :םירבוסש דומלתה ימכחמ המכ ונאצמ הלאה םיניינעב לבא
םיאב ונא ןיא ןאכו ,המצע ינפב הריקחל ךירצ הז ןיינעו .וז הפקשהב קיזחמש ןנחוי 'ר אוה
.הלאה תוטישב םייולתה תושפנ יניד ראבל אלא

אמיק רב דלונ חצרש ימ אוה חצור .א
םידמל אמייק ןב יאנת .אמייק ןב אוהו דלונ חצרנה םא אלא חצר בשחנ ןיא הכלהה יפל
."שיא" ןושלמ ונא

םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו ל"ת ,ןטקה תא איצוהל ינעמוש [ב"י א"כ תומש] שיא הכמ"
,שיא הכמ ל"ת ,עמשמב הנומש ןב ףא ינא עמוש .ןטקה תא איבהל ,[ג"י ד"כ ארקיו]
'פ ש"אמר 'צוה 'ד השרפ םיטפשמ אתליכמ] "אמייק ןב גורהיש דע בייח וניאש דיגמ
.[א"ע

הכי יכ ל"ת ,ןיינמ ןטקה תאו השיאה תא הכמ ,שיאה תא הכמ אלא יל ןיא ,שיא הכמ"
תא הכה וליפא לוכיש ,שיא רמאנ המל ןכ םא .'וכו ןטק ןיבו השיא ןיבו שיא ןיב ,שפנ לכ
םילפנה ואצי ,המייק ןב אוהש דחוימ שיא המ ,שיא ל"ת ,בייח אהי הנומש ןבו םילפנה
.[124/5 'מע ןמפוה 'צוה י"בשרד אתליכמ] "המייק ינב וניאש הנומש ןבו

.השיא ןיב שיא ןיב ,הכמ ל"ת ,ןינמ השיא הכמ ,שיא הכמ אלא יל ןיא ,הכי יכ שיאו"
שפנ הכי יכ ל"ת ,ןיינמ ןטקה תאו ןיינמ השיאה תא הכה ,שיאה תא הכהש אלא יל ןיא
שיא המ ,שיא ל"ת ,בייח היהי םילפנה תא הכה וליפא לוכי .ןטק ןיב השיא ןיב שיא ןיב
.[א"ה 'כ קרפ רומא ארפס] "אמייק ינב ןניאש םילפנ ואצי ,אמייק ןב אוהש דחוימ

"רוטפ אמייק ןב תא גרהו םילפנל ,'וכו םדאה תא גרהו המהבה תא גורהל ןווכתנ"
.[ב"מ ט"פ ןירדהנס]

ןב גרהו םילפנל 'וכו םדאה תא גרהו המהבה תא גורהל ןווכתנ םאש הדוהי 'ר הדומו"
.[ד"ה ב"יפ םש אתפסות] "רוטפ אוהש אמייק

שפנ לכ הכי יכ שיאו בתכמל ךירטציאו שיא הכמ בתכימל ךירטציאו" :ב"ע ד"פ םש ארמגבו
,אל ןטק ןיא הוצמ רבד שיא אנימא הוה תמו שיא הכמ אנמחר בתכ יאד ,[תופסותה תסרגכ]
וליפא אנימא הוה שפנ לכ הכי יכ שיאו אנמחר בתכ יאו ,שפנ לכ הכי יכ שיאו אנמחר בתכ
."יכירצ הנומש ןב וליפא םילפנ

ךרוצ ןאכ ןיאש ינפמ ,שוריפב םימכח והוריכזה אל ,שיא תלמב ןכ םג ללכנש ףא הדילה יאנתו
אלא וניא ןיידע דלונ אלש רבועה ,ונרכזהש תיגולויסיפה לארשי ימכח תטיש יפלש ,דומילל
ןידכ תינודינו השיאה ףוגב הלבחכ אלא תבשחנ הניא רבועה תגירה ןכ םאו .ומא ןטבמ קלח
וייח ויהיש תוכזה ול שי ךליאו ןאכמו "שיא"ל עבטה ילבגהש לובגה איה הדילהו .ןוממ ,הלבח
השוע הניא הקוחה יכ ,אוה חצור ןטק דלי גרוהש ימש קפס ןיא ןכלו" :ןוליפ ירבדכו .םירומש
.[Des pee, leg.III, 20, M, II, 319] "םדאה ןימל אלא דחוימ ליג ןבל השענש עשרה תא הבעותל
.['א ד"מ הדנ הנשמ] "בייח וגרוהה - ומוי ןב קונית" ןכלו

:תואבה תוכלהה תודסוימ תופקשהה הלא לעו
דליל השקמ .ב
ינפמ םירבא םירבא ותוא ןיאיצומו היעמב דלוה תא ןיכתחמ דליל השקמ איהש השיאה"
[ו"מ ג"פ תוליהא] "שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש וב ןיעגונ ןיא ובור אצי .וייחל ןימדוק הייחש
."אוה שפנ ואל ,םלועה ריואל אצי אלש ןמז לכד" :'ב ב"ע ןירדהנסב י"שר שרפמו

קלח קר אוהש רבועה הז דגנכו ,השיאה לש םימלשו םירומג םייח ונינפל שי ןושארה ןידב
ןיכתחמ ןכ ,ףוגה לכ תא ליצהל ידכ ולגר וא ודי תא ריסהל חותינ םדאל ןישועש ומכו ,ומאמ
ןמזב ןימדוק ונייה ,ןימדוק םאה ייחש ינפמ ,םירבא םירבא ותוא ןיאיצומו דלוה תא
ימ לש וייח ,עירכהל םדא ידיב ןיאו תווש תושפנ יתש ונינפל שי ינשה ןידב לבא .תובישחבו
.שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיא ןכלו ,רתוי םיבושח

תוומל הנודנש תרבועמ השא .ג
הל ןיניתממ ,רבשמה לע הבשיש השיאה .דלתש דע הל ןיניתממ ןיא גרהיל האציש השיאה"
אוה ןושארה ןידה םעט דומלתב שרפמו .[ד"ה א"פ םש אתפסות .ו"מ א"פ ןיכרע] "דלתש דע
"אוה אנירחא אפוג רקעד ןויכ" ינשה ןידה םעטו ,םה דחא ףוג היעמב הרבועו השיאהש ינפמ
.[א"ע 'ז ןיכרע]

.הרמגנ אל ןיבו ותרוצ הרמגנ ןיב רבועב לדבה ןיא הכלהה תטיש יפל לבא .ןוליפ ירבדכ הזו
תא ןיאיצומ רבשמה לע תבשויב םגש םדוקה ןמיסב ונאבהש תוליהא תנשמב וניאר ירהו
דגנתת רבד ףוס אלו .הכלהה תטישמ הטונ ונתנשמ היהת ןכ םא .םירבא םירבא רבועה
ידוסי רחא לודג ללכל םג דגנתת אלא ,רבועה לש דחוימה ןיינעב דומלתה תטישל ונתנשמ
ינפמ םיחדנ ,תרכו הליקס םלוליחב שיש םירופיכה םויו תבש ירהו .לקהל תושפנ קפס :הכלהב
ןיבש הריתסהו ?הרותב זמר ול ןיאש ןידה יוניע ששח תושפנ קפס החדי אל ךיאו ,תושפנ קפס
ינשמ אילפמ ןפואב תטלוב "לקהל תושפנ קפס" לש לודגה ללכהו ונתנשמבש ןושארה ןידה
:םהו ,הזל הז םיכומסו םיפוכתה לאומש ירמאמ

ידכ ןוירה תיב דגנכ התוא ןיכמ גרהיל האצויה השיאה לאומש רמא הדוהי בר רמא"
השיאה לאומש רמא ןמחנ בר רמא 'וכו לווינ ידיל אובת אלש ידכ הליחת דלווה תומיש
תא ןיאיצומו הסירכ תא םיערקמו ןיכס ןיאיבמ ,תבשב התמו רבשמה לע הבשיש
,[א 'ז ןיכרע] "דלווה
: םש ארמגבו
תושר ךרד ןיכס איבהל הכרצנ אל הבר רמא אוה רשבב ךתחמ דיבע יאמ הטישפ"
קפס תלפמ וילע הלפנש ימ אנינת אתבש ןניללחמ אקיפסמד ןל עמשמק יאמו םיברה
לגה תא וילע ןיחקפמ לארשי קפס ינענכ קפס תמ קפס יח קפס םש וניא קפס םש אוה
אתויחד הקזח היל הוה אלד אכה לבא אתויחד הקזח היל הוהד אוה םתה אמיתד והמ
."ל"מק אל אמיא ארקיעמ

קפס שי ןוליפ ירבדלו ,תושפנ קפס ןיד ,תויח תקזח ול ןיאש ףא רבועב שי לאומש ירבדל ירה
ןיאש איה הקוספ הכלה הנהו .ותרוצ הרמגנ רבכ אמש ,רבשמה לע השיאה תבישי ינפל דוע הז
המו :רמוחו לק םירבדה ירהו .תבש החוד ,תומל וטפשמ ץרחנש ימ תגירה ונייה ,"החיצר"ה
ןיד וניא תבש החוד אוהש תושפנ קפס ,החיצרה תא החוד תושפנ קפס ינפמ תיחדנש תבש
ןידל יטפשמ וא ינויגה םעט אצומ וניא ןנחוי 'רש ונא םיאור תמאבו ?החיצרה תא החדיש
רמא ןנחוי יבר רמא והבא יבר רמא" :בותכה תריזג לא ול טלפמ שחו ונטפשמבש ןושארה
השיא התיה םא לוכי" :אטוז ירפסב ןכו .[םש ןיכרע] "דלווה תא תוברל םהינש םג ותמו ארק
אל םישדוח השולש תב התיה םא לוכי .הכמה תמוי תומ ל"ת דלתש דע הל וכיראי הרבוע
'צוה] "תמוי תומ ל"ת דלתש דע הל וכיראי םישדוח העשת התיה םא לבא דלתש דע הל וכיראי
אלא ,רומג דומיל םניא הלאה םיקוספהש אוה רורב לבא .[334 'מע ,1917 איספיל ,ץיבורוה
םיאיבמ םניא תורוקמה ינשש הזמ רבכ תאצוי בותכה תריזג לע הכימסה תשלוחו .תותכמסא
"םהינש םג" קוספה שרדנ תמאבו .תרוסמו הלבק הזב התיה אל ןכ םא .םתרבסל דחא קוספ
:איהו ,דומלתה ילעב תטישל רומג םאתה היניד ינשב המיאתמ ונתנשמ לבא .רחא ןיינעל
ירביאמ רבא ןיכתוחש ומכ ןושארה ןידב ןכלו .השיאה לש ףוגה יקלחמ קלח אלא וניא רבועה
םירוסיימ השפנ תא ליצהל הפוגמ קלח אוהש רבועה תא םיכתוח ךכ ,הפוג ייח ליצהל השיאה
ינואיצויו ואובי טעמ דוע :בשוחו בשוי אוהש גרהיל דמועה לש שפנה ירוסיי ,םישק םייוניעו
קפס ןיאו ,שפנ קפסל קזנו תמייק המילש שפנל לודג קזנ הנתמהב שי ןכ םאו .הליקסה תיבל
םיעגר דועב רמגיי ןיינעה לכש ינשה ןידבו .השיאה רעצ ינפמ רבועה החדנו ,יאדו ידימ איצומ
הרומג תואדוול בורקש דועו .תושפנ קפס ינפמ ןידה יוניע ששח ןיחוד ,תועש רתויה לכל וא
לש לודג חווירל הברוק שיו השיאל ללכ קזנ ןאכ ןיאו שפנה ירוסיי תא םיחכשמ הדילה ילבחש
.לקהל תושפנ קפס :ןירמוא הזב ,רבועה

התבצחמ רוקמ דע הלעמל הלעמל רזוחו ךלוה רבועה טפשמב ידוסיה ןידהש הלעמל וניאר הנה
ירהו .רובידה ינפלש תווצממ ,תובאה תרותמ אוה ונתנשמבש יטרפה ןידה ןכו .המואה לש
הרה הנה םגו ךתלכ רמת התנז רומאל הדוהיל דגויו םישדוח שולשמכ יהיו" :הרותב שרופמ
:םינומדקה דחא הז לע דמע רבכו .[ד"כ ח"ל תישארב] "ףרשתו הואיצוה הדוהי רמאיו םינונזל
רבד אלא םניאש ל"ר ,הניינעכ רבועה ןיינע ירה ,תרבועמ איהשכ היח שפנ :(םירפא ןבא) רמא"
תרבועה תרבועמ השיאש הזמ בייחתי םיינש ויה םא יכ הזל היארו .םיינש אלו דחא ףוגו דחא
רמאו דלווה תגירה התגירהב הכורכ ןכש ,דלתש דע גרהית אל תוומ שנוע הילע שיש הריבע
תא גורהל הויצש הדוהיל וניאר רבכו .[ז"ט ד"כ םירבד] םתובא לע ותמוי אל םינבו :בותכה
הזמ ראבתה .תאצומ איה :רמוא אוה ןכו ,ףרשתו הואיצוה :ורמאב ,תרבועמ התויהב רמת
ןמ הז דגנ םינעוטש המו .'וכו הירביאמ רבא אוה ונייה ,הניינע אוה הפוגבש רבועה ןיינעש
אלו השיאה לע בסומ "ןוסא" יכ ,הנעט תאז ןיא ,היהי ןוסא םאו 'וגו הרה השיא ופגנו קוספה
'ס ,םירפא ןב בקעי] "ןש דלוול ןיאו ,ןש תחת ןש :ורמא אוה הזל היארהו ,הפוגבש המ לע
דואמ דואמ רבדה אלפנו .[יקסננזופ לש ורמאמב 184 'מע "דודל הליהת" ןמפיוק דודל ןורכיזה
.הרותב םלש רופיס םהמ םלענ ,ונתנשמ ןידב וטבלתהו ונתנו ואשנש םימכחה לכש

היהש רבועה טפשמ לש ידוסיה ןידה םינוויה תעפשה תחת הנתשנ םשש הירדנסכלאב ןכא
ןכ לע .גרהיל תדמועה תרבועמה תגירהל עגונה יטרפה ןידה םג הנתשנ ,םינפל לארשיב גהונ
תאו ותוא רוסיאב רבדמ אוה .הרה השיא גרוהל איצוהל רוסא השמ יקוח יפלש ןוליפ רמוא
םויבו דחאכ ומאו ןב טוחשל אוה םיגהנמה לכבש רעוכמה" :ךישממו [ח"כ ב"כ ארקיו] ונב
האטח הרה השיא םאש קוח וקקח וז הדוקנמ ואציש םיקקוחמה ןמ המכש יל הארנו .דחא
הלאו .היעמבש רוציה המע גרהיי אלש ידכ הדליש רחאל אלא הנודל ןיא תוומ אטח
תא ביחרה ונלש קקוחמה לבא ,םדא ינבל עגונב אלא הלאה םיקוחה תא ורזג אל םיקקוחמה
.[18§ De virtute] "םייח ילעב לע םג הזה קוחה

ינפמ םהינפ התסיכ המילכו םימכח המכל רעצ םרג ונתנשמבש ןושארה ןידה הנהו
תדמועש תרבועמ השיא" :ימורה טפשמה תא הז ןיד דגנ םיכירעמ םהו ,ובש "תוירזכא"ה
,תוירזכא לש ץמש ףא ונתנשמ ןידב ןיא ונראיבש המ יפל לבא .דלתש דע הל ןיניתממ גרהיל
.לארשי טפשמ הב ןייטצמש םימחרה תדימ התוא וב שי ךפהלו

לע דסוימ לארשי טפשמ .ידוסי לדבה םיאמורהו םינוויה טפשמ ןיבו לארשי טפשמ ןיב שיו
ינפמ דיחיה תבוט העינכמ הקיטילופה .הקיטילופב ודוסי םיאמורהו םינוויה טפשמו רסומה
םיניתנב תבשחתמ הקיטילופה .רקיעהו שארה אוה דיחיה רסומה ליבשב לבא ,הנידמה תבוט
ירבח םה םדא ינב הקיטילופב .םדאה תא ריכמו עדוי רסומה לבא ,סמ יאשונו םילייח
תדמועה השיאה הקיטילופב .םדא ינב לש ץוביק איה הנידמה רסומבו ,הנוכמ ינפוא ,הנידמה
לבא ,תואטורגל ותוא ןיכילשמו ושימשת דבאו הדולח הלעהש הנוכמהמ קלח אלא הניא גרהיל
החוקפ ןיעב ותוא ןירמוש ןכ לעו ,הנוכמב סנכיהל דמועש שדח רמסמ אוה היעמבש רבועה
איה םדא היח איהש ןמז לכ ,הגירהל הפוסש ףא השיאה רסומב לבא .הבורמ בל תמושתבו
,הקיטילופב ודוסיש םיאמורהו םינוויהו םירצמה טפשמ ןכלו .הילע סוחלו םחרל ןיכירצו
ןיאש רמוא רסומ ינדא וינדאש לארשי טפשמ לבא ,התימל הנודינש תרבועמה תא גורהל רסוא
.דלתש דע הל ןיניתממ

םישלח םידלי לע תומואה תוירזכא
,םיאמורהו םינוויהו םירצמה ,םימעה םתואש הדבועה ןמ אלפנ ןפואב טלוב ונרמאש המ
םישלח םידליב הארונ תוירזכא וגהנש םה םה ,התימ תביוחמה תרבועמה תא גורהל ורסאש
םתוא וריקפה אלו םיפרוט תופועלו תויחל םתוא וריקפהו תוירבדמל םתוא ואיצוה .םידלונה
ערה גהנמב גהונ היה ןומהה רבד ףוס אלו .םהידיב הידצב דיזמב םתוא וגרה ףא אלא דבלב
ושרדו וז תוירזכאל ומיכסה ,וטסיראו ןוטלפא םיפוסוליפה ,םילודגה ןוי ימכח ףא אלא ,הזה
אשמל הל אוהו ונממ תלעות הנידמל ןיא שלחה דליה ,רורב רבדהו .תאז תא הווצת הקוחהש
הזו ,ליח רוביג תשא וא ליח רוביג דלתש רשפא תאטוחה תרבועמה השיאה לבא ,הסמעמלו
.הליבשב אל םג ןכלו הב ןיינע הנידמל ןיאו תומל הנותנ רבכ איה ?םאה לבא .ורמשל םיכרצ
,גרוהל הואיצויש עגר לכב הפצמו תבשויה הללמואה לש שפנה ירוסייב הנידמל הל תפכיא המ
ונוירה ימי םילשהל אוה השיאה לש הדיקפת לכו ,םימחר תרימכ הל היהתש רוסא הנידמה
ירפ לע הערל ולעפי םאה לש שפנה ירוסייש הבורק הששח שיש ףאו .אובל דיתעה חרזא לש
וא וריקפהל הנקת שי ירהש ,הנידמל הנכס םוש ןיא הזב םג ,םומ לעב וא שלח דלו אציו הנטב
קזנ שי רסומב לבא ,דספהה ןמ הקוחרו רכשל הבורק הנידמה הגירהה תייחד ידי לע .וגרהל
םאה לע ירבעה טפשמה סח ןכלו .רבועל קזנ לש אקפס קפס קר ודגנכו םדא ןבל רורבו יאדו
,שפנה ירוסיי ונממ עונמל םיכירצש םדא תויהל הלדח אל תוומ אטח האטחש רחאל ףאש
.רבועה לע סח םיאמורהו םינוויהו םירצמה טפשמ וליאו

.םירחא םיקוחו םינידב םג הארנ ירסומה טפשמה ןיבו יטילופה טפשמה ןיבש הז לדבה
וז ןוטלפא לצאו ,תימהל ותד תחא תוירעה לע אבהו תפאונהו ףאונה ירבעה טפשמב :אמגודל
!אטרפש האר .םידליו םישנ לש תופתוש הב תטלושש הבוט יכה איה הנידמה

בושח ףוליח דוע ראבתמ טפשמה לש יטילופה סיסבה ןיבו ירסומה דוסיה ןיבש לדבהה ךותמ
טלקמה ןיא לארשי טפשמ יפלש .טלקמה ןיינע אוהו ,םינוויה טפשמו לארשי טפשמ ןיבש רחא
גרוה ןיבו הגגשב גרוה ןיב קוליח ןיא ינויה טפשמב וליאו ,הגגשב שפנ גרוהה תא אלא טלוק
טועימ ןאכ םג ירה .חצר הידצו דיזמב םא ףא ,חצור לכל םיחותפ ויה םילאה ילכיהו ,דיזמב
לבא .םהיניעב םימכח ורמאי ןכ - םינוויה טפשמב םיבורמ םימחרו לארשי טפשמב םימחר
טלפמ שמשמ טלקמהש ,הז יטפשמ בצמ לע תוננואתה ירבד ונא םיאצומ סדיפירבא לצא רבכ
תבחרהל םעט אוצמל שופיח רחא שופיח תורנב םישפחמ םישדח םירקוח םג .עשרלו קידצל
טפשמב ירוקמ וניא טלקמה תוכזב לדבהה רסוחש רובס ןזמומ .םינוויה לצא טלקמה תוכז
.ןוי תוצראב יטפשמה בצמה לש ותועעורתהו ותוטטומתה ידי לע דלונש ער גהנמ אלא ,ינויה
תבחרה תא םייקלו קימעהל קר לוכי טפשמה בצמ לוקלקש קדצב םירחא םירמוא הז דגנכ
םינוויה לצא טלקמה תוכז תבחרה לבא .האיצוהלו הדילוהל אל לבא ,רבכמש טלקמה תוכז
שנוע הקיטילופה תדוקנמ .ינויה טפשמה לש יטילופה סוסיבה ךותמ אלא תראבתמ הניא
םלועה ןמ ואיצוהל ךירצ ,הישנאלו הנידמל אוה הנכסש ימ :הנידמה לש לודג ךרוצ אוה חצורה
ןכוסמ וניא ,הרבחהו הנידמה ןמ אצי טלקמה לא וסונבש חצורה ףא .דוע קיזהל ףיסוי אלש
הווצמ אוה חצורה שנוע ולצא .ירסומה טפשמה ןכ אל .ותגירהב ןיינע הנידמל ןיא ןכלו ,רתוי
תא ףינחי אוה םדה יכ הב םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו" :המיקנ שרוד לווע .המצע ינפב
םעמ" ןכלו .[ג"ל ה"ל רבדמב] "וכפוש םדב םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו ץראה
ידיחי םדא ארבנ ךכיפל" .[א"ל-ח"כ 'ב א"למ הארו ,ד"י ב"י תומש] "תומל ונחקת יחבזמ
שפנ םייקמה לכו אלמ םלוע דביא וליאכ בותכה וילע הלעמ תחא שפנ דבאמה לכש ךדמלל
יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ ךכיפל 'וכו אלמ םלוע םייק וליאכ בותכה וילע הלעמ תחא
,לארשי רסומ לש ידוסיה ןויערה והז ! דחאו דחא לכ ליבשב םלועה תאירב ."םלועה ארבנ
.ירבעה טפשמה לש וסיסב


ך ש מ ה