הכלהה יפל םידלי ץומיא

ךשמה

א"כשת חמ יניס

:רמאמה ןכות
10 ףיעס ,'ב שרוש
1 ףיעס ,ג שרוש
2 ףיעס ,ג שרוש
3 ףיעס ,ג שרוש
4 ףיעס ,ג שרוש
7 - 6 - 5 םיפיעס ,ג שרוש
8 ףיעס ,ג שרוש
2 - 1 םיפיעס ,ד שרוש
3 - 2 - 1 םיפיעס ,ה שרוש
2 - 1 םיפיעס ,ו שרוש
ץומיאה דסומ
ץומיאה תורטמ
ץומיאה תקיקח

10 ףיעס ,ב שרוש
רבחמה ןרמ בתכ רבכ .(10 - ב) הזל הז תודעל ץמואמהו ץמאמה םירשכ םא הלאשל ןאכמו
:(י ,גל מ"וח) ךורע ןחלושב

דיעהל םילוספ ירהש ,הז תא הז םיבהואש ינפמ אל ,םיבורקה תודע הרות הלספש הז"
תריזג אלא ,הזל הז דיעהל םירשכ םניא ןרהאו השמ וליפאו ,ותבוחל ןיב ותוכזל ןיב ול
."אוה בותכה

תודעל לוספ ץמואמה ךכיפל .החפשמ תברקב ,הדילב אלא לודיגב יולת הז ןיאש ,ןאכמ
.ויצמאמל רשכו ,תיעבטה ותחפשמל

 

ג
1 ףיעס ,ג שרוש
ימי תישארמ דועו תויהב ;ץמואמל ץמאמה יבויח :1 ףיעס ;ןוממל םיעגונה םירבד :ג שרוש
רתי ןיב ,םידוהיה לארשי-ץרא יחרזא לש ץומיאה ןיינע ןותנ היה ,יטירבה ירוטדנמה ןוטלשה
תישארה תונברה לש הליבקמה תיטופישה התוכמסל ,ישיאה דמעמה לש םיניינעה
תונברה הניקתה ךכיפל .1922 תנשמ ותצעומב ךלמה רבד לש 51 ףיעסל םאתהב ,לארשי-ץראל
תנשמ ,לארשי ץראב םיינברה ןידה יתב לש ןוידה תונקתב ,הנש םירשעכ ינפל דוע ,תישארה
רשאכו םא ,ץומיא תודועת םירשאמו םיאיצומ םיינברה ןידה יתב יכ ,טפק ףיעס ,ג"שת
.ץומיאב םינינועמה םידדצה לכ תמכסהב ךכל השקב השגוה

יווצ םיאיצומ וליאו ,ץומיא תודועת םירשאמו םיאיצומ םיינברה ןידה יתב :הארו ןושלב קוד
.םהינידל הרותה טפשמ ןיב לידבמש דוסיה תונורקעמ דחא ץוענ ןאכ ףא .רמאנ אל ,ץומיא
םיידדה םיבויח רצוי ,תומלוע בירחמו תומלוע ארוב טפשמה יתב לש ץומיאה וצ םהיתוקוחב
הרותה יפל לבא .םייעבטה וירוהל ץמואמה ןיבש םיבויח לטבמו ץמואמל ץמאמה ןיב
ובר םשב ,א"בשרה תבושת) םימותי לש םהיבא אוה ןידה תיב ןורקיעבש יפ לע ףא ,הרוסמהו
תושרמ םיסכנ עיקפהל הפי ןיד תיב חכש יפ לע ףאו ,(צר ןמיס מ"וח י"בב האבומו ,ן"במרה
ןידה תיב השעמ אלש ,ירבעה טפשמב אוה לודג ללכ ,םוקמ לכמ ,רקפה ןיד תיב רקפהו ,םילעב
אוה אל ןישודיק רדסמה ברה .ןידה תא רצוי השעמה אלא ,השעמה תא רצויו ןידה תא ךתוח
ףותיש ידי לע שיאל תשדקתמו תינקנ השיאהו שדקמ שיאה אלא ,הנקמהו שדקמה אוה
השעמ ןיאו ,הצילח לש וא ןישוריג לש ןיד קספ ןתונ ןידה תיב ןיא הזב אצויכ .הדיצמ הלועפה
תיב אלא ,והשממ והשימ תוכזל וא בייחל הלוכי ,אדירג תיאליטרע תיטפשמ הלועפכ ,ןיד תיב
תעדכו תדכ הארוה םירומו ,םהינפל רשא ןיינעה תא םינבלמו םיררבמ ,םיאורו םיחקפמ ןיד
תא עדי ןעמל ,ןיינועמה דיב היארלו תושעל תויהל הדועתב םירשאמו ,ןודינב ןידה ךיאה הרות
איצוהל ארקנ וניא ןידה תיב ,ץומיאב ןידה אוהו .השעי רשא השעמה תאו הב ךלי רשא ךרדה
ץומיאה השעמ ךותמו ,ינולפ תא ץמיא ינולפש הדועתב רשאמ אלא ,"ץומיא וצ" איצומ וניאו
.ונבל בא ןיבש הלאל ,רתוי וא תוחפ ,םיבורקה םיסחיו םיבויח ץמואמל ץמאמה ןיב ורצונ

םידומע) ב"ח ,לאיזוע ירש ורפסב ,ל"צז לאיזוע צ"ברגה ,ישארה ברה ,וניבר תנקסמ יפל
,הסנרפו תונוזמב ץמואמה יפלכ ץמאמה לש םיבויחה תא רצוי ץומיאה השעמ םצע (ה-דפק
:וירבד תיצמת וזו .שוריפב ךכ לע ץמאמה בייחתה אל םא וליפא ,ןיאושינו ךוניח ,האופר
שמח התב תא ןוזל ידכ ומע הקספו השיא אשונה" :(א ,בי תובותכ) ונתנשמב ונינשש רחאמ
מ"וח) ךורע ןחלושב ןידה קספנ (בק ףד םש) ארמגה תנקסמו וז הנשמ יפלו ."הנוזל בייח ,םינש
,ול בייח וניאש רבד וריבחל תתל ומצע בייח :(ז ,דיק ז"עהא הוושהו ;םש םילכ יאשונבו ;ג ,ס
ותעדב רמג ,רחא רבד םושב ואנת הלת אלו ליאוהד ,אתכמסא םושמ הזב ןיאו ,ול םלשל בייח
בייח ,םינש רפסמ ץצק אלו ,םתס ונוזל ומצע בייח םא ןכל .ותובייחתה יולימל ומצע דבעשל
:ןאכמ .םלועל ונוזל

;םינב ץומיאב םיבייחתמ םהש ושריפ וליאכ ...תב וא ןב םהל וצמאש השיאו שיא"
,םתומכ םירחאש הדימ התואב .םהינבל םישוע םאו באש םיבויחה לכב םלועל םיבייחו
,האופרו הסנרפו תונוזמ רועישב םהינבל םישוע ,רוביצבו הרבחב םדמעמו םשוכר יפל
םדובכ ,םשוכר יפל ,םתומכ םירוהש ךרדכ .תונמוא םדמללו עדמבו הרותב םכנחלו
."םהינבל םישוע ,םדמעמו

,תשרופמ תובייחתהב ךרוצ ץומיאב ןאכ ןיא םעט המ ,ל"ז חונמה ברה דובכ שריפ אל הנהו
:םתס אנתו קספ אלא ,"ןוזל ידכ ומע הקספו" הז ןיד ודמל ונממש םוקמל המודב

םינב ץומיאב םיבייחתמ םהש ושריפ וליאכ ...תב וא ןב םהל וצמאש השיאו שיא"
."םהינבל םישוע םאו באש םיבויחה לכב םלועל םיבייחו

דליל שיש דמעמ ותוא ץמואמ דליל הקינעמ הכלההש יפל ,ומע וקומינו ומעטש רמול רשפאו
ורמאו דחא ארקממ ל"זח ודמל םהינש ירהש .ןוממ לש םיבויחל עגונב וירוה יפלכ יעבט
:קוספה לע (א ,נ תובותכ)

הז ...הנביבש וניתובר ושרד (ג ,וק םיליהת) 'תע לכב הקדצ השוע טפשמ ירמוש ירשא' "
המותיו םותי לדגמה הז :רמא ינמחנ רב לאומש 'ר ,םינטק םהשכ ויתונבו וינב ןזה
."ןאישמו ותיב ךותב

השעמ םעטמ ןוממבש םיבויח רוקמ רקיע ,םיצמואמבכ םייעבט םידליב ,םהינשב ירה ,ןכ םאו
יסומלופד דמשה יפלשב םימכח ןונקתש םה ל"זח תונקתמ םהינשו םהב ועגנ דסחו הקדצ
אצוי ,ואצאצ אוה דליהש ידי לעש ,עבטב ודוסי הז דסח ,םייעבט םינב יבגלש אלא .רתיב
יפלכ וליאו ,םיינעו םיבורק ראש לכל םדוקה ,הלעמב ןושארה "ךמע ינעה" ול השענ ,ויצלח
ץומיאה השעמ חוכמ אליממד רבדכ םאו ,תובייחתה חוכמ םא ,עבונ הז דסח םיצמואמ םידלי
.ןיד תיב תעד לע

רדונש ימ ךכיפל ;טוידהל הריסמכ הקדצל הרימא" :(ג ,חנר ד"וי רוט) איה הקוספ הכלה ירהו
תיבה קדבב ףיסומו ,םש י"בב אבומ) יכדרמה בתכ וזמ הלודג ."וב רוזחל רשפא יא הקדצל
:תועובשד ג"פב ןנירמאד ,ב"בד ק"פב (ש"ארהו תופסותה ,ם"במרהו ף"ירה תעד םג איה ךכש
ויפמ איצוה וליאכ ,הקדצ ןתיל ובלב רמג ,ךכלה ..."בל בידנ לכ" רמול דומלת ?ןינמ ובלב רמג"
."םייקל בייחו

ןכש לכו .הלטבל וירבד איצומ םדא ןיאו ןבל ול תויהל הז תא ול ץמאמ אוהש ,ץומיא ןכש לכ
הנקתבש רבד (א ,ל ןיטיג הוושה) ןל אמייק ירה ,ונרכזהש ומכ ,הנבי תונקתמ הזש רמאנ םא
.אוה ןיד תיב יאנתש ,ןיינק ךירצ וניא

הקדצ םניא ,ץמואמה יפלכ ץמאמה לש ןוממ יבויח םתואש ,רמול רשפאש ,ןכתיי ,ןכ לע רתי
ןויכ אלא ,ול בייח וניאש רבדב וריבח יפלכ בייחתה הלהש ,אדירג בוח םתס אל ףאו ,אמלעב
ויהש םינש" :(א ,בס מ"ב) ונדמלש וזכ .תובוח ילעב לכ ראשמ אוה ףידע ,הזל ול וצמא הזש
עיגמ דחא התוש םאו ;םיתמ םהינש םיתוש םא ,םימ לש ןותיק דחא דיבו ,ךרדב ןיכלהמ
אבש דע ;וריבח לש ותתימב םהמ דחא הארי לאו םהינש ותשיש בטומ :ארוטפ ןב שרד .בושיל
ןאכ םג הכלה) "ךרבח ייחל ןימדוק ךייח (ול ,הכ ארקיו) 'ךמע ךיחא יחו' :דמילו אביקע 'ר
אלא וקלחנ אל ןאכש דע ,םוקמ לכמ .(םוקמ לכב וירבחמ אביקע יברכ הכלהש אביקע יברכ
,בושיל םהינש ועיגיש דע םייחב םהינש קיזחהל ידכ הקיפסמ הניא דחאה דיבש םימה תומכש
בייח התא ירהו ,דחאה תא ליצהל רשפא םא םידוהי ינש ותומי אל יכ ,ןימדוק ךייח ,ךכיפל
לבא .ומצע לצא בורק םדאו םדוק בורק בורקהו ,ךרבח תלצהב בייח התאש םשכ ךתלצהב
,בושיל ועיגיש דע םייחב םהינש קיזחהל ישוקב הקיפסמ דחאה דיבש םימה תומכ התיה וליא
לכמ ,חוכ ףילחי וכרצ לכ דחאה התשי םאו ;םנואמיצ יצח תוורל ידכ הב ןיאש יפ לע ףא
םע ותנמב קלחתהל בייח אוהש רורב ,ינשה תומי וקופיס יד התשי הז םאש ןוויכ ,םוקמ
תקפסמ הניאש הדועס וליפא ,תחא הדועס ןוזמ ודיב שי םדא םאש ,הז יפל ,אצמנ .וריבח
ותנמב ומע קלחתהל בייח והירה ,בערמ עווגל לולעש לכ רסוחמ ינעב אוה עדוי םא ,הילעבל
ונאש יפל אלא ?ריעב םיינע שיש דועב דועסל םיבשוי ונא ךיאה ,ןכ םאו .וייח ליצהלו המועזה
היה וליא ,לבא .ורוסחמ יד ול שיש דע ,הטורפ ינעל ןתונו בייח דחאו דחא לכו בושיב םיאצמנ
.ונדבל ונתפ לוכאל םיאשר ונייה אל ךרדב וא רבדמב הז

לע םא םילטומ ויתונוזמ ויה ,הז ץמאמ וצמאש םרטב ,הז דלי ירה ,ןדיד ןודינב ןידה אוהו
תושרמ תושרמ ועיקפהש ירה ול ונצמאו אב הזש רחאמ וישכע .ולוכ רוביצה ללכ לע םאו וירוה
.ונממ ץוח רחא םוקמ לכמ הסנרפו תונוזמל תוכזה תא ונממ ללשו ולש דיחיה תושרל םיברה
ומע ךלוהכ ,"ךמע ינעה" ולצא השענ ירהש ,ולשמ ותוצפל דימת בייח אהיש אוה ןידב ירה
.והוסנרפיש םירחא םוש ןיאש ךרדב

:(ז ףיעס הפק 'מע ב"ח לאיזוע ירעש) לאיזוע ברה בתכ ,ץמואמה תא אישהל בויחה ןיינעלו
."םדובכו םדמעמ םתלכי תדימ יפל ,םהיאושינב םג םיבייח ,םהירבח תונבו םינב םיצמאמה"
םיצמאמה םילבקמשכ ,םהיתונבו םהינב תא אישהל םיבייח תובאהו ליאוהש" :אוה ומעטו
המ לכ תובייחתה תרותב םילבקמ םהש ושריפ וליאכ הז ירה ,םינב םהל תויהל םהידלי תא
שרופמב בייחתה אל וליפאש ,םרוג ץומיאה השעמ הזב םג ירה ."ויתונבלו וינבל השוע באהש
.שריפ וליאכ

יבגלש ,תונוזמ ןיינעל הונרכזה רבכש תובותכב תשרופמ ארמג התואמ היאר ךכל איבהל שיו
יבגל וליאו ,םאישמו רמאנ אלו "םינטק םהשכ ויתונבו וינב ןזה הז" :םש רמאנ םייעבט םינב
."םאישמו ותיב ךותב המותיו םותי לדגמה הז" :םש רמאנ םיצמואמ םינב

2 ףיעס ,ג שרוש
יכ תעל םיצמאמה תלכלכב ץמואמה תרבוח :ונייה ,הז שרושבש 2 הנשמ-ףיעסל ונאב התעמ
.תגשמ ודיו םדי הטמ

:קספנ (ה ,גנר ד"וי) ע"ושב םנמוא

(האוולהבו הפקהב יארקא ךרדב אל ,רמולכ) הווצמל ןיוכמ היהו ,םותי סנרפש ימ"
."רוטפ - וסנרפש המ (לדגמה) ונממ עבת (םותיה) לידגהשכו

:הגהב ףיסומ א"מרהו

."וסנריפ האוולה ךרדבש שריפש אל םא ,העש התואב םותיל ול היה וליפא"

אל םא ,ויצמאמ םאו בא דוביכב בייח ץמואמה ליעל ונרכזהש יפכו ליאוה ,םוקמ לכמ
,הרותל המדקש ץרא ךרדמו תואנה סומינמ הרשיה ארבסה דצמ ,םינפ לכ לע ,אתיירואדמ
,"ךמע ךיחא יחו" םעטמו ,םאו בא דוביכב הדוסי םיכרצנה וירוה תלכלכב ןבה תבוחש רחאמו
לכלכל הבוח תכייש וב םגו הזל הז םיבורק ושענ ץמואמהו ץמאמה ירה ,םדוק בורק בורקה לכ
םשכ אלא .וילעבמ בוטה עונמל יאשר וניא ,םיינע םהו םיעצמא לעב אוה םאו .ויצמאמ וירוה
הבוט יופכ ,םולשו סח ,אהי אלו םהמיע לומגי ךכ דסח והולמגו םימחרה תדימב ומע ואב םהש
"ךמע ךיחא" םעטמ ול םיפידע םה ,רומאכו .רקיעב רפכ וליאכ הבוטב רפוכה לכש ,ויביטמל
בא דוביכ םעטמ אתיירואדמ בייח םהיפלכש ,םייעבטה וירוהל טרפ ,םיינעה ויבורק לכמ רתוי
.םאו

3 ףיעס ,ג שרוש
םש) לאיזוע ברה בתכ ;(3 - ג) ץמאמה תמשכ ץמאמה לש ונובזע ךותמ ץמואמה תלכלכל רשא
:(ט ףיעס
םהל םלשל וא ,םנחלוש לע םיצומאה תא ןוזל םישרויה תא םיבייחמ ,םיצמאמה ותמ"
."ןיד תיב יניע תואר יפל ,תונוזמ ימד

םיבייח בייחתמה תמו ...םתס וריבח תא ןוזל בייחתמה :(ד ,ס מ"וח) ע"ושב הז ןיד רוקמ
ןהיתונב ,ותמ :(א ,בי) ל"נה תובותכד הנשמב ודוסיו .םשירומ בייח היהש ומכ ,ונוזל םישרויה
ינפמ ,םידבעושמ םיסכנמ תנוזינ (הנוזל בייחתהש ותשא תב) איהו ןירוח ינב םיסכנמ תונוזינ
וליאכ ,תובייחתהה תעשב וז תב התיהש ןויכ (ב ,בק) ארמגב םש ןניקסמו .בוח תלעבכ איהש
.ימד הדיב רטש הטיקנ

4 ףיעס ,ג שרוש
בקע אל הז ןיינעב :(4 - ג) ץמאמה לע ץמואמה ןמ השוריה תוכז לש הלאשל םיאב ונא ןאכמ
:םירחא ןוממ יבויח יבגל ומכ ,רמול הידיד ןידה יוצימ רחא לאיזוע ברה

לכב םלועל םיבייחו ,םינב ץומיאב םיבייחתמ םהש ושריפ וליאכ ...וצמאש השאו שיא"
."םהינבל םישוע םאו באש םיבויחה

:(י ףיעס ופק 'מע לאיזוע ירעש) תורורב קספ אלא

םהיצמאמ ושריפ ןכ םא אלא .םישרויה ראש ןיב םהיצמאמ תא םישרוי םניא םיצומא"
יפ לע הליעומה ךרדב ,ערמ ביכש תנתמב וא ,אירב תנתמב םנובזעב קלח םהל תתל
."ןיד

טפשמה יתב םג םתובקעבו ,השעמל הכלה לארשי ץראב םיינברה ןידה יתב וגהנ ךכל םאתהבו
תדועת"ל ףרצל ,יתדה ילאירטמה קוחה יפל ישיאה דמעמה לש םיניינעב םינדה ,םייחרזאה
ץמאמה קינעה ויפ לעש ,הנתמ רטש ,טפשמה תיב לש "ץומיא וצ"ל וא ןידה תיב לש "ץומיא
ןובזיעב ץמואמה לש השוריה תוכז החטבוה וז ךרדב .ונוצרכ ,ונממ קלח וא ,ונובזע ץמואמל
.ץמאמה

תונוזמ יבגל ורמאש ךרדכ ,אליממד השורי תוכז ץמואמל ןיאש ורמא המל ,רבד לש ומעט
םיבויח יבגלש ,הסנרפו תונוזמ ירהכ השורי ירה אלש ,אמעט ונייהש ,רמול רשפא ?הסנרפו
המשנהש ןמז לכ ונוממב תושעל יאשר םדא לכ ירה ,ותויח םייחב אוהש ןמזל בייחתמ םדאש
ןוטלש ןיא ,השורי ןיינעל וליאו .שריפ וליאכ שריפ אל וליפא ,ךכיפל .ץפח ובלש המ לכ וברקב
ול וליפא ,ןכ לעו .ונובזע-ונוממ ןיבל וניב רשקו הקיז לכ ןיאו ,ונובזיעב םדאל תוומה רחאל
הנתמ יוה ,ןבכ ותוא שרייש ץמואמה תא ול ץמיא ןכ תנמ לעו ותעד התיה ךכש ונל רורבש אהי
.לטב ואנתו הרותב בותכש המ לע

תא ןוזל םישרויה תא םיבייחמ ,םיצמאמה ותמ םא" המ ינפמ :הלאשה תלאשנ ,הז יפל ,םלוא
יפכ ,םיחינמ ונאשמ ,לבא 'וכו ןוזל שוריפב ץמאמה בייחתה םא ,חנית ?"ןובזיעה ןמ םיצומאה
וצמיאש" לכ אלא ,תשרופמ תובייחתהב ךרוצ ןיא ץומיאבש ,ל"ז לאיזוע ברה דובכ חינהש
לע ,אלא ?ונוזל םיבייח םישרויה ויהי המל ,'וכו "תונוזמב םיבייחתמ םהש ושריפ וליאכ
.םייחב ול םיכייש ויהש םיסכנה ןיבל תמה ןיב עגמה ירמגל עקפ אלש הנימ עמשנ ונחרוכ

:(טכק ב"ב ;ב-א ,טס תובותכ) אתיירבה ןמ ךכל היאר איבהל שיו

:רמא םאו ;עלס םהל םינתונ עלס םהל ןתיל םייוארו ,תבשב יינבל לקש ונת :רמואה"
םירחא ושריי ותמ םא :רמא םאו ;לקש אלא םהל םינתונ ןיא ,לקש אלא םהל ונתת לא
'ר ,ינמ אה ... .לקש אלא םהל םינתונ ןיא ,ונתת לא רמאש ןיב ונת רמאש ןיב ,םהיתחת
ונת רמאש ןיב :אתכלה :אבקוע רמ רמא .תמה ירבד םייקל הווצמ רמאד איה ריאמ
."םכרצ לכ םהל םינתונ ונתת לא רמאש ןיבו

:ארמגה תלאושו
"?תמה ירבד םייקל הווצמ רמאד ,ריאמ יברכ הכלה ,ןל אמייק אה"

:תצרתמו
."היל אחינ חנימ אהב לבא ,אתינרחא ילימב ,ילימ ינה"

םיכלוהו םישרופמה וירבד םילטבמ ,"לקש אלא ונתת לא" שוריפב ןתונה רמאשכ וליפאש ירה
ירבד םייקל הווצמ ןל םייקש תורמל ,עלס םהל ןתניש היל אחינ חנימד םידמוא ונאש ובל רחא
ןושלב וא ,דחי הנתמו השורי ןושלב רמא םא (ב ,טכק ב"ב) היגוסב םש ןניקסמ תאז דוע .תמה
לכ ,םייק ואנתו הנתמ ןושלכ וא ,לטב ואנתו השורי ןושלכ השרפל לוכי התאש ,תיעמשמ-וד
.ןווכתנ הנתמל םירמוא ,הנתמב היה ונוצרש ותעד ןידמוא ונאש

,רמאנ אל המל ,ונובזיעב קלחתי ץמואמהש ול אחינ חנימד ידהס ןנא ,ןדיד ןודינב ,ןכ םאו
ול ןתונש שריפ וליאכו ?שריפ וליאכ שריפ אל םא וליפא ,םינב ץומיאב בייחתהש רחאמ
?וישכעמ הנתמב

,(א"ישת טבשו י"שת ןסינ "סדרפה") טיורטידמ םימואת ףסוי 'ר ברה הלעה ןכ םנמואו
.ערמ ביכש תנתמ וא הנתמ רטש אלל ,ולדגמ תא שרוי לדגתמהש

קוספל ,סחניפ תשרפ ,ן"במרב ראובמש הממ ,וז ותעד סוסיבל הנושארב איבהש היארה ,םרב
,ולצא הלדגתנש קר ,רשא לש ותב התיה אל חרשש ,"חרש רשא תב םשו" :(ומ ,וכ רבדמב)
ירהש ,וסומלוק הטלפש איה הגגש יאדוב .ותבכ הלדיגש לע (?) ולש הלחנ תלחונל הל בשחו
.רשא ינב ןיב השריש אלו איה היבא תלחנ תא הלחנ חרשש אלא ,ל"ז ן"במרה רמא אלש ,רורב
ארקנ ץמואמהש ןיינעל היאר הנת השורי ןיינעל היאר הניא םא םושמ אלא ,תאז ונאבה אלו
התיה אלש יפ לע ףאש ,(ליעל ונאבהש תויארה לכל ףסונ) שרופמ ןאכ םג ןכש ,וצמאמ םש לע
רבכ ןכאו ."חרש רשא תב םשו" ומש לע הרותה התארק הלדיגש יפל ,רשא לש ותב חרש
.וע ןמיסו אמ ןמיס ז"עהא קלחב ,ויתובושתב תומוקמ ינשב וז היארב רפוס ם"תחה עייתסה

םימואת ברה י"ע ,ץמאמה תא שרוי ץמואמה ,הכלהה יפלש ,תורחא תויאר המכ ולעוה ,םלוא
:ןה ןהמו ,םירחאו ל"נה

וירפס תתל הווצש דחאב :בקעי תובשה םשב ,ג"קס זמר ןמיס מ"וח הבושת יחתפב אבומ
יפלד ,םש הלעהו ,ולצא לדגתנש וגרוח ונב םגו ,ןידב ושרויל יוארש ונב ןב קר ול היה אלו .ונבל
שי ,ודלי וליאכ בשחנ לדגמד ,תינומיימ תבושת םשב ,וט ,במ ןמיס מ"וח ע"ושב א"מרה תעד
.ןידה יפל שרויה ונב ןבל אלו ,הווצמה ולדיגש גרוחה ןבל השוריה תכיישש ,רמול

הב ןנירמאו שדקה ןיד הל שי ,ינעל החטבוהש החטבהש ,גי ,חנר ןמיס ד"ויב ראובמ
.ינעה הנוק אמלעב הבשחמב ףאש ,אלא דוע אלו .הריסמכ הרימא

ךכו ךכש ,תעדה דמואב ןל םיקד אכיה לכד :(אמש ןמיס מ"וחח) ם"דשרהמ ת"ושב וניצמ
.אתיירואד השורי רוקעל וליפא ,ותעד םימייקמ ,שירומה תעד התיה

עמשמ ,"ושרויל ןב ול תויהל הזל ולדגמו" :בתכד ,ל"נה ץ"בעי תליאשה ןושל תוטישפמ
.שממ ונבכ ,ולדגמ תא לדגתמה שרוי ,האווצ וא הנתמ רטש אלב ,אמתסב םגד

ףוס תא ןיארמ םירבדה ויה םא ,ןתונה תעד ןידמוא םלועל"ש (א ,ומר) מ"וחב ראובמ
."שריפ אלש יפ לע ףא ,דמואה יפ לע םישוע ,ותעד

יוליגד רמול שיש ,הארנ (הע ןיטיג) א"בשרה תעדמו (בס ןישודיק) תופסותהו ן"רה ירבדמ
אלוכ אנדמואבש .הפ תרימאו םייתפש יוטיבמ םיפידע וליפא םהש םימעפ ,אנדמוא וא תעד
.ןתונה לש ונוצרו ותעד ךכש ידהס אמלע

,השוריכ וא הנתמכ ןתיל ןתונה ןווכתה םא קפס ונל שיש יכיהש גנר ןמיס מ"וחב ראובמ
םדאד ,א"בשרה תרבס יפ לע תוביתנה םש שריפש םעטמ ,הנתמב ןתיל הצרש םילות ונחנא
.השורי תריקע ןאכ ןיאו ,שריל המ םישרויל ראשנ אל אליממו .הצריש ימל ונוממ ןתיל לוכי

דגנ ןרוק לש רוערעב ,לארשיב יחרזאה ןוילעה ןיד תיב לש םינורחאה ןידה יקספמ דחאב
חיכוהל ןהכ .ח רמ ןוילעה טפושה דובכ הסנמ ,(359 - 347 ע"ע ך"שת ,ומ ךרכ םיקספ) ןרוק
תורושקה תויוכזה רתי לכל השוריה תוכז המוד הניאש יפל ,ץמאמה תא שרוי ץמואמהש
ינב הז רמואה" :(דלק ב"ב) דומלתה תייגוסו הנשמה ןמ היאר איבמו ,ןבכ ונב תא בא תרכהב
ןושלכ) "ונבכ וב םיקזחומ ונייה אלש" ימב אוה רבודמהו ,השורי תוכז ול קינעהל ,"ןמאנ -
ןמאנ" ,רוכבכ קזחומ וניא וליפא ,םינש יפ ול קינעהל ,רוכבב ןידה אוהו ;(א ,טער מ"וח רוטה
באה הצר וליאש ,וגימ םעטמ תעבונ באה לש וז תונמאנ ,(ב ,זכק ב"ב) "רוכב ינב הז רמול םדא
י"בהו רוטה ,ש"ארה ,םיקסופה .(םש ב"ב ;ב ,חע ןישודיק) הנתמב ויסכנ לכ ול תתל לוכי היה
םיסכנב ןוגכ ,וגימ ול ןיאש םוקמב וליפא ןמאנ באהש ורמאו הז ןיד וביחרה (םש מ"וחב)
חתפ הכלהה החתפש ןאכמ םיאור ונירה .ססוג אוהשכ ול ולפנש וא ,ןכמ רחאל ול ולפנש
ןיינעב רהה תא בוקת אלש ,ןידה תרושמ םינפל ,ונוצרכ ונוממב תושעל לכויש םדאל החוורל
איבמ ןהכ רמו ?םיצמואמה ,ותב וא ,ונבמ רתוי ץמאמל ול בורק ימ ,התעמ רומא - .הז
,התימ רחאל םג ונוצרכ ונוממב תושעל םדאה םע תילארביל איה הכלההש ,ךכל אתכמסאכ
ןהו .תושוריה ןכ םג תונוממ ינידמו" :םש רמואש (ג"מפ ג"ח) םיכובנה הרומב ם"במרה ירבדמ
אנקי אל תומל ךלוה אוהש רחאו .ול יואר אוהש יממ בוט םדאה ענמי אלש הלועמ הדימ
ול בורקה אוהו ,םדאה לכמ ול יואר רתוי אוהש ימל והחני לבא ,ונוממ רזפי אלו ושרומב
."רתוי

,רוערע ותואב קמונמה וניד קספב וז היאר החוד ,גרבליז .מ ר"ד ןוילעה טפושה דובכ ,ןכא
תולובגב םידמוע םיקסופהו ארמגה תייגוס ירהש ,היארל המוד ןודינה ןיאש ,רמוא אוהו
לבא ,ןמאנ וניא וא ,רוכב ינב הז וא ,ינב הז רמול באה ןמאנ םא ,אדבוע תעיבקבו "וגימה"
וניא אוה ,רבד לש וכופיה אוה ץומיאה וליאו .באה לש ונוצר חוכמ דמעמ תריציב םינד םניא
.תוהבא ןיעמ וא תוהבא רוציל אלא ,תוהבא לש תואיצמ עובקל אב

ןיא" :ןושלה וזב תולחנ תוכלהמ ישישה קרפה (הרות הנשמב) חתופ ם"במרהש ףיסוהל שיו
הזש יפ לע ףא - שרויה ןמ השוריה רוקעל אלו ;ושרויל יואר וניאש ימ שירוהל לוכי םדא
אלא ?הנימ אקפנ יאמל ,"ןוממ הזש יפ לע ףא" שיגדהל ם"במרה האר המ ,הרואכל ."ןוממ
המ לע תונתהל וליפא ,םיאנתה לכב ונוצרכ תושעל םדא לוכי ונוממבש העדה ןמ יקופאל
.הרותב בותכש

ןב ץמאמל ול אהיש וז הרטמל השענ ,םירקמה בורב ,ץומיאה לש ומצע לכש ,רמול רשפא
"יתוא שרוי יתיב ןב הנהו ערז התתנ אל יל ןה" :רמאו לבק וניבא םהרבא רבכ .ושרויל
ןב טול תא ,ירירע היהשכ ,םהרבא ול ץמיא ,1 ,ז ,א תוינומדק ,סופיסוי יפלו .(ג ,וט תישארב)
תיב ימימ ירבע ואצומ םירקוחה תעד יפל) "םכחה רקיחא" ןוציחה רפסב .ותוא שרייש ויחא
:רמואו רקיחא לבוק (ןושאר
הנה :ורמאי ?יל ןיא ןבו יתמ יכ םתוארב םדא ינב ורמאי המ ,םיקולא 'ה ,ההא"
,ול ןיא תב ףאו ,והרבקי רשא ול ןיא ןבו תמ ,ויקולא דבועו בוטו קידצ שיא ,רקיחא
."...וילע תצבור הללק רשא שוכרכ שרוי ןיא ושוכרלו

:תרמואו וילא תארוק לוק תב עמש זאו
ךתוחא ןב ןדנ הנה ,בצעה ךל בר ,ךל תתנ ינממ תלאש רשא לכ ,םכחה רפוסה רקיחא"
."ןבל ךל היהי אוה

לכש ידהס ןנא ,ןכ םאו .ושרויל ןב חינהל ץומיאה תרטמ רקיע התיה ,םדק ימימ דועש ירה
לכב ,ץמואמה ידיל ותומ רחאל ויסכנ ולפיש וצפחו ונוצר הזש ובלו ותעד הלג ץומיאל סנכנש
שרויל ונוצרש ץומיאה השעממ לודג תעד יוליג ךל ןיא יכ .ןיד יפ לע ליעומ רתויה ןפואו ךרד
.ומוקמ אלממו

8 - 7 - 6 - 5 םיפיעס ,ג שרוש
תוכז ;םייעבטה ויבורקו וירוה לע ץמואמה לש השורי תוכז :הז שרושבש 8 ,7 ,6 ,5 תולאשל
ללכה יפל .ץמאמה יבורק לע ץמואמה לש השורי תוכזו ;ץמואמה לע ץמאמה לש השורי
ץומיאב רקיעו ללכ ןיינע ול ןיא ,םדה תבריקו החפשמ יסחימ עבונה רבד לכש ,ליעל ררובמה
השוריה תוכז תא ונממ עיקפהל העפשה לכ ול ןיא ץמאמה תא שרוי ץמואמהש הז רבדש רורב
לבקמהו ,הנתמ חוכמ אלא הנניא ץמאמה תא ותשורי ירהש ,םייעבטה ויבורקו וירוה לע
,ראשנ הז ץמואמ ףא .ותחפשמב שרוי תויהל ותוכז תא ךכב דיספי אל רשעתמו תובורמ תונתמ
שרוי וניא אוהו ותוא םישרוי םייעבטה ויבורקו תיעבטה ותחפשמב שרויו ןב ,ןפואו ןיינע לכב
םע רבד ול ןיא לבא ,ץמאמה ןיבל וניב אלא רצונ אל תוהבא לש רשקה לכ ,ץמאמה יבורק תא
,תיעבטה ותחפשמ יבגל ,ליחנמ אלו לחונ אוה ץמואמה ץמאמה יבגל :רבד לש וללכ .ויבורק
יפל ףא ןכש ,רבדה לע אלפתת לאו .ליחנמ אלו לחונ אל ץמאמה יבורק יבגלו ,ליחנמו לחונ
לכב אל לבא ,ץמאמה תא שרוי ץמואמה תוצראה לכבש יפ לע ףא ,תיחרזאה הקיחתה
סחיב םג ץמואמל השוריה תוכז הרומש תוצראה בורבו .ץמואמה תא שרוי ץמאמה תוצראה
שיו .םייעבטה וירוה יפלכ תונוזמל ותוכז םג ץמואמל הרומשש תוצרא שיו .תיעבטה ותחפשמל
.םקחוד תעשב ןבכ םהל דומעלו םייעבטה וירוה תא לכלכל וילע לטומש

 

ד
2 - 1 םיפיעס ,ד שרוש
ויבורק םע ץמואמה לש ןותיחה רוסיאל רשא .(2 - 1 ,ד) ןותיח ירוסיאל םיעגונה םירבד
ויבורקמ ץמאמה תא םלועב ץרא םושב תקתנמ הניא תיחרזאה ץומיאה תקיחת ףא :םייעבטה
התאר תיאמורה הקיחתה וליפא ,אלא דוע אלו .םניבל וניב ןיאושינ תרתה ידכ דע םייעבטה
ותחפשמ ןיבל ץמואמה ןיבש קותינה תדימ תא שילחהלו ליבגהל ךרוצ םינשה תצורמב
רתומלו .םייעבטה ויבורק םע ץמואמה לש ןותיח רוסאל רזח ונמזב ןאיניטסוי רבכ .תיעבטה
םג ןכש ,תוירע ירוסיא לש רמוחב יהשלכ העיגפ וליפא ,עוגפל לוכי וניא ץומיאהש רמול
רהוט לע רומשל ידכ ,הגייס םיגייס המכ ,הרות הרדג םירדג המכ םיעדוי ןבר תיב לש תוקונית
ץמואמל רתומה :הלאשה לש ינשה הייצחל אלא הכרצנ אל .םגפו גיס לכמ תירבעה החפשמה
?יוצמ וא יוצר הז םאה ?ץמאמה יבורק םע ןתחתהל

תב אל ,הז תא הז ןיגרוח ינש ואשיי אל" :רמאנ טכ תוא דיסחה הדוהי 'ר תאווצב הנהו
שי יכ ,םש "דסח רוקמ"ב תוילגרמ ןבואר 'ר ברה ריעה רבכו ."ךפהל וא השיא לש ונבל השיאה
(ותשא תב) אתגרוח :בקעי ןב רזעילא 'ר םושמ ןנחוי 'ר רמאד ,ב ,גמ הטוסב ךכל ןיכומיס
אייזחתמד ,םיחאה [ןמ דחאל] אשניל הרוסא (תרחא השיאמ לעבה ינב) םיחאה ןיב הלידגה
אשנש רמואו ותוחא איהש רובסכ ,ולצא הלדגש התוא האורו הב ריכמ וניאש ימ) והייתחאכ
ןתחתהש דחא לדוגמב (וע ןמיס ז"עהאח) השעמל הכלה קספש רפוס ם"תחהל וניצמו .(ותוחא
."ותדודב רתומ םדא ורמאי אמש" םושמ ,ותשאמ שירפהל ,ולדגמ ויבא תוחא םע

,אירבו הפי הארנ םיגרוחה ןיב ןותיחה ןיא ,תידדה הביחהו הבהאל ,תושיאה לש הניחבמ םג
,תחא אנורטמ תלאשל הבושתבש (24 'מע ב"ונ) ן"רדאב הבחרה רתיבו (ז ,זי) ר"בב וניצמש וזכ
:עשוהי 'ר הל רמא

הרהמב אל (םתודליב דחא תיבב) שיא םע תלדגתמ השיאהש ןמז לכ ,אלא דוע אלו"
ינא הפיסומ ,ינתסייפ יבר :ול הרמא .ותוחאכ התוא האור אוהש ינפמ ,התוא אשונ אוה
יתרכעתנ ,תיבב ומע יתלדגתנש ידי לעו ,אבא יחא ןבל אשנהל יתייה הרומא ,ךירבד לע
."יתומכ האנ הניאו ,תרחא השא אשנו ,ינאשיל הצר אלו ויניעב

.םיבורק ראשב ןכש לכו ,םיגרוח תוחאו חא ןיב ןותיחה תא םיריתמ םיקסופה בור ,םוקמ לכמ
הפי הלוע םגווזו םהיניב םינתחתמ םיגרוח תוחאו חאש ,םוי לכב השעמ ,לארשיב דאמ יוצמו
יפל יוארו יוצר הז ןותיחש םיעדויו ,םה םיאיבנ ינב םיאיבנ םניא םא ,לארשיל םהל חנהו .הפי
:הברה ןהש םיתש ינפמ ,הרוסמהו הרותה חור

תב אשיל םדאל הווצמש ל"זח ורמאש המל המודב ,םיבורקה תא ברקל הווצמש םושמ
קספ ןכו ב ,בס תומביב תופסותה ובתכו (ו ,ב ז"עהאב) הכלהל א"מרה ואיבהו ,ותוחא
תא קדהל יואר ןאכ ןכ ומכ .ויחא תב ןידה אוהד ד"יה ,ב"פ האיב ירוסיא 'להב ם"במרה
.םיבורקה תא ברקלו ,החפשמ ירשק ידי לע םג ,ץומיאה חוכמ םימייקה םירשקה

יבגל רצי "ץומיא וצ" ןהיפלש ,םודקה יאמורה קוחה ונייה ,םהיתוקוחמ איצוהל ידכ
ץמואמה לש ןותיח ירתיה רוציל ,הלילח ,רזוחו ,ץמאמה תחפשמ םע ןותיח ירוסיא ץמואמה
וליפאו ,םלועל ומוקממ זז וניא החפשמה רהוטש ,עידוהלו עדיל אלא .תיעבטה ותחפשמ םע
יעבטה ועטמ םוקמ ,ותחפשממ ץמואמה תא רוקעל םילוכי םניא םלועבש םיווצה לכ ואובי
.תרחא החפשמב ולתשלו

 

ה
3 - 2 - 1 םיפיעס ,ה שרוש
תא לטבל םייעבטה םירוהה םילוכיה ?ץומיאה תא לטבל םיצמאמה םילוכיה :תולאשל רשא
,ץומיאה תא לטבל ןיד תיבל חוכ שיה ?לדגישכל ץומיאה תא לטבל ץמואמה לוכיה ?ץומיאה
.(3 - 2 - 1 - ה) ?יתמיאו

לע רדנכ הז ירהש ,ןיד תיב ינפב השענש ץומיא לטבל לוכי ץמאמ ןיאש רמול רמול ךירצ ןיא
ינפב אלש ץומיאה השענ םא ,וליפא אלא ,(אכ ,חכר ד"וי) םתעד אלב הרתה ול ןיאש םיבר תעד
ונוצרו ותעדמ אלא ריתהל ןיאש ,וריבח תבוטל רדונכ יוהד וב רוזחל לוכי וניא ןכ םג ,ןיד תיב
רבד תגהנהכ ,םינפ לכ לע ,והירה ,רדנכ ץומיאה ןיאש רמאנ םא וליפאו .(כ םש) ול רדינה לש
.(א ,דיר םש) הרתה ךירצ ןכ םגש ומצע לע לביקש בוט

,םאה התמו ,ימע תאש ןמז לכ ךתב תא ןוזא הל בתכ" :(אי ,דיק מ"וח ע"ושב ראובמ ,םנמוא
ןמז לכ" שוריפב ןכ הל בתכשכ םירומא םירבד המב ."השרגתנ םא ןכו ,הנוזל דוע בייח וניא
לכ אלל םלועל ןוזל שוריפב בייחתה וליאכ והירה ,םתס ץומיא וילע לביקשכ לבא ."ימע תאש
ןיטקה לש הלא ויתויוכז לע רתוול םילוכי םניא םירוהה םגש הארנו .וב רוזחל לוכי וניאו יאנת
תושיא קיתב ,רטסיק .י ר"ד םכח דימלתו דמולמה טפושה דובכ הלעהש ומכ אלו .ץמואמה
,אמלעב סופורטופא וניא ץמאמהש אהי ולו .(42 - 40 ע"ע ,"לארשיב םידלי ץומיא") 566/52
ומצע קלסל לוכי סופורטופא ןיא הנכס םוקמב וליפאש ,וט ןמיס םירשי תמותב בתכ רבכ
תושעל תובייחתה םגו ןוממ לש תובייחתה םג יתרת שי ץומיאב ,ןכ םאו .ודיקפתמ רטפתהלו
.ומצע קלסל יאשר וניאו םתסב וילע לביקש ,הווצמ

רתוול םילוכי םירוהה ןיא ץמואמ תמכסה ילבש דבלב וז אל ,הכלהה יפלש ,רשפא ,ןכ לע רתי
.ןיד תיב יפ לעו ץמאמה תמכסהב אלא ולטבל םילוכי םניא םדצמ םה םגש אלא ,ץומיאה לע
ליאוה ,םוקמ לכמ ,ץמואמה תבוט ,הנושארו שארב ,איה ץומיאה תרטמ רקיעש יפ לע ףא ,ןכש
,רמול רשפא ,תב וא ןב ול היהיש ,ץמאמה תבוט םג ,רמולכ ,תידדה הרטמ םג ץומיאב שיו
הקדצ ,ץמאמה םע הלודג הקדצ השוע ץמואמה ךכ ץמואמה םע הקדצ השוע ץמאמהש םשכ
ןוממבש םירבדב אקווד וניא הקדצ ירהש .ולשכ ול תויהל םדלי תא הזל ורסמש םירוהה ושע
וזכ ,הקדצה ללכב הז ירה ,ול רסחי רשא וריבח לש וירוסחמ אלממ םדאש לכ אלא ,דבלב
:(ב ,זס תובותכ) ורמאש

לע וילע ורמא .וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס וליפא (ח ,וט םירבד) 'ול רסחי רשא' "
אל תחא םעפ .וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס דחא םיבוט ןב ינעל חקלש ,ןקזה ללה
."ןילימ השולש וינפל ץרו ,וינפל ץורל דבע אצמ

ץומיאל וסנכנש ןויכ וללה םירוה ,ןכ םא .הקדצ ירקימ ופוגבש דסח תולימג םגש ונדמל אה
לש תובייחתהב ץמאמה יפלכ וסנכנ וליאכ הז ירה ,ולש ןבכ ול תויהל םדלי תא ץמאמל ורסמו
ול אלמל ,ץמאמה תבוטל ץומיאה השוע ץמואמה תבוטל ץמאמה השועש רתוי יכ .הקדצ
םהב רוזחל םירוהה ולכוי אלש הז ןיינעל םג ,ודלי וליאכ הז ירהו ,ול רסחי רשא לודג רוסחמ
.סנוא תמחמ אלא ץומיאל וסנכנ אלש וחיכוי םא ,ןיד תיב יפ לע אלא ,ץומיאה ןמ

ץומיאה תא לטבל לכוי ותעד לע דומעיו לדגישכל ומצע ץמואמהש ,םירבדה םיארנ ,הז תמועל
םדא לכ ןיאש הרותה יטפשמב אוה לודג ללכ ןכש ,ונוצרכ תיעבטה ותחפשמ קיח לא רוזחלו
,ותלוזל אלו ודבלב אוה ךורב שודקהל אלא ,םייעבטה וירוהל אל וליפא ,אוהש ימל דבעושמ
.ותעדבו ומצע תושרב דמועו אתיא אנמחרד אזגב אתיאד אכיה לכו

,ויצמאמב דרמתמה דליל םירומח םישנוע םיעבוק יברומה יקוח יכ ןייצל ןיינעמ הז רשקהב
יבא אל :ותוא תלדגמה ומא לא וא ,ותוא לדגמה ויבא לא דליה רמאי רומא םא" :םירמואו
תא - (ויצמאמ) ומא תא וא ויבא תא אנשי םא" :ןכו ."ונושל תא וכתחי - תא ימא אל ,התא
.סנק ימולשת קר ועבקו הלא םישנועב וליקה רחואמ רתוי ."ורקני ויניע

.םישדחה םירוהל ףוגה תריכמ ןיעכ ץומיאב ואר ,ללכב יאמורהו םודקה טפשמה ,םינפ לכ לע
ופוגש םושמ ,ץמואמה תאמ ץמאמל תויכז וזיא וקינעה ישוקבש לארשי יניד יפל ןכ ןיאש המ
.וב קלח םירחאל ןיאו ומצעל יונק ולוכ םדא לש

תעד ("לארשיב םידלי ץומיא" ורוביחב) רטסיק ר"ד דמולמה טפושה ןייצ רבכ ,ןכ לע רתי
ןיא ןטק דליב וליפאש (גנ ןמיס ת"וש) האוודפ ם"רהמו (בס ןמיס ב"ח תובושתב) ט"יבמה
לכ אל לודגב ,ןכ םאו .תעד רב ןטק אוה םא דוחייבו .לדגתי ימ לצא ןיינעל ונוצרמ םלעתהל
תוארל שי ,םוקמ לכמ .ויניעב בוטכ ותחפשמ םשו ומש ומצעל עובקל יאכזו יאשר אוהש ןכש
ועגיו ולמע וללהש ירחאש ,הבוט תייפכ לש הלודג הדימ לדגישכל ץמואמה דצמ ץומיא לוטיבב
.וילעמ םמש קלסיש תושונא תדיממ וז ןיא ,עמשמב יתרת םימדב תאזה העיגיה לכ וב

 

ו
2- 1 םיפיעס ,ו שרוש
?ירבעה טפשמב ץומיאה טפשמל ללכב ונשיה :1 ,ו הלאש

לש וחורו ונכות ,ותוהמל םילמ המכ םידקהל יואר ,הנודינה הלאשב םינד ונאש םרטב
.םה המ םויהכ םייחרזאה וינידו ויתורטמ ,ץומיאה

ץומיאה דסומ
ול תויהל ,רגובמ וא ןיטק ,רחא םדא ןב ץמאמ ,ותשאו שיא גוז וא ,דחא םדא ?והמ ץומיא
.יעבט דלי םוקמב ,תבל וא ןבל םהל היהי אוהו םייעבטה וירוה םוקמב םאו באל

יתחה ,םירצמו רושאו לבב ןוגכ ,םדקה ימע לצא רבכ עודי היה ,תרחא וא וז הרוצב ,הז דסומ
.ירומאהו

יתש ינפמ ךכו .ידמל בושח םוקמ וב ספותו ינרדומה םלועב רתויב ינויחו ץוחנ השענ הז דסומ
התלבגהו הדוליה לש המוצמצש ישונא םלצו תומד תטעמה תמחמ ,דחא דצמ :תוירקיע תוביס
המוא םויכ ןיא .ןיאושינל ץוחמ םידלונה םידלי יוביר לשב ,ךדיאמו .םיעצמא ינימ לכב
.הכלהלו השעמל ץומיאה דסומ הב םייק אלש םלועב תינרדומ

ונייטצה דחא דצמו ליאוה .רתויב הפירחו תילאוטקא ץומיאה תייעב התיה אל לארשיב םינפל
לש םירקמ ויהש דע ,לארשי ללכ תלחנ התיה החפשמה רהוט תכרבו תועינצב לארשי ינבו תונב
םידלונש םידלי ןידה יפל ןכש ,תויכז יללושמ םיבוזע םידלי ויה אלו .דואמ םירידנ ץוח ידילי
.רבד לכל םה םירשכ םידלי תויונפמ

התומכש הנורחאה האושה בקע .אתועירגל יתרתב אנדיאה הז בצמ הנתשנ רעצה הברמל ,ךא
םהל ןיא רשא ,םילוגע םימותי לש םיבר יפלא וראשנ ,םלוע דעו םלועמ היהי אלו היה אל
ידילי ונמע ברקב ףא ,תיסחי ,ובר ןכו .םתחפשמו םהירוה תומש דיגהל ועדי אלו עדומו בורק
םיבוזע םידלי תיברמ .לארשי לובג לכ רבוע ףטושה תזרפומה תוינרדומה לושחנ לשב ,ץוח
םישנו םישנאה םהמ םיבר דועו ,ינחורהו יזיפה םמויק ליבשב ץומיאל םיקוקז הלאכ
.םהלשמ םידליב םרוסחמ םהל ואלמיש הלאכ םידלי םהל ץמאל םיפאושה

ץומיאה תורטמ
:ןה ולאו ,םדק ימיב ץומיאל ויה תורטמ שולש
.הדשבו תיבב הדובע חוכ תפסותב החפשמה תרגסמ תבחרה
.תורירע תמחמ םלועה ןמ רקעיו רובעי אלש החפשמה םש לע הרימש
.תיתוכאלמ תיטפשמ ךרדב םינב םהל שוכרל ,םינב יכושח םדא ינבל תורשפא ןתמ

:ןהש ,םיתש לע ץומיאה תורטמ ודמעוה ונימיב
תלוכי ילעב םניא םהירוה רשא הלאכ םידליל ןכו ,םיבוזע וא םימותי םידליל תתל
םהל ודמעיש םירוה לש ףילחת ,םהידלי ךנחלו לדגל ,םילגוסמו םירשכ םניא וא ,תילכלכ
.םייעבטה םהירוה םוקמב
םהל ודמעיש ,םינב םהל שוכרל תיקוחו תישעמ תורשפא םינב יכושח םדא ינבל תתל
.ץומיאל םיקוקזה םינב םהל ץמאל ךכ ידי לע םדדועלו ,םייעבט םינב םוקמב

םיירמוחה וירוסחמ לכ ץמואמל קינעהל םיצמאמה לש םיבויחה םיעבונ הנושארה הרטמה ןמ
,רוציקב .םירוה תבהאו הכרדהו ךוניח ,לופיטו הרימש ,הסנרפו ןוזמ ,הסחמו תיב :םיינחורהו
יבויח םיעבונ הינשה הרטמה ןמו .םהיאצאצל םישוע םייעבט םירוהש המ לכ ול תושעל
יתש .םייעבט םירוה יפלכ םישוע םייעבט םינבש המ לכ ויצמאמ וירוה יפלכ תושעל ץמואמה
תריציל םורתל םייושע םהש הלאכ ויהי ,ויפואו ץומיאה יאנתש ,תובייחמ דחי םג תורטמה
דע בורק םהיניב רשקה אהיש דעו .ץמואמל ץמאמה ןיב םיידדה תישפנ הבריקו הבהא יסחי
.םינבל תובא ןיב םייקה יעבטה רשקל רשפאש המכ

,ץמואמה תבוט :דוסי תונורקע השולש לע תדסוימ אהת ץומיא תקיחת לכש ,אוה ןידבש אצמנ
.םניבל וניבש ידדהה רשקה קודיהו ,םיצמאמה תבוט

:רמוא יוה ?םירחאה םינשה לע ףידעו לוקש הלעמב ינושאר אוה תודוסיה תשולשמ הזיא
הנושארה הרושב ויתויכזו דליה תבוט תא תוצראה לכב םיקקוחמה ודימעה ךכ .דליה תבוט
ץומיאה קוח תעצה לש ןושאר ףיעסב ילארשיה קקוחמה תאז עבק ךכו ,ץומיאה תקיחת לש
וצ ןתיל ,ץמאמה תשקב יפל ,יאשר טפשמה תיב :(1957 - ח"ישת םידלי ץומיא קוח תעצה)
."ץמואמה תבוטל היהי ץומיאהש חכונ םא ,ץומיא

ץומיאה תקיקח
היהש ,םודקה םיאמורה טפשמב ויהש המ ,ונימיב ויתוקוחו ונכות ,ץומיאה תורטמ ויה וליא
לכ אלל ,רורבו ירב ,ץמואמה תיבב ועטונו ותחפשממ ץמואמה תא ןיטולחל רקוע "ץומיא וצ"
תיחרזאה הקיחתה םגש ,וישכע אלא .לארשי יניד יפל ץומיא ןיאש ,אקיפס קפס לש ולצ-לצ
קוח יפלש תוצרא שיו ,המודקה תיאמורה השיפתה ןמ דואמ בר קחרמ הקוחר תיללכה
ותוכז םגש שיו :תיעבטה ותחפשמל סחיב השוריה תוכז םג ץמואמל הרומש ןהלש ץומיאה
?הלאה תוצראה יניד יפל ץומיא ןיאש רמאנ םולכ ,ץמואמל הרומש םייעבטה וירוהמ תונוזמל
אבילא ,איהו ,הרטמה ןהבש הוושה דצה ,םיווש ץומיאה יקוח לכ אל ,רמוא התא ךחרוכ לע
תבוטל גאודה םלועב טפשמ שי םולכ .דליה תבוטל הגאדה הנושארבו שארב ,אמלע אלוכד
תיבו "םימותי יבא" ויפל אוה ,אוה ךורב שודקהש ?ירבעה טפשמה תאז השועשמ רתוי דליה
.והנינ אנמחרד אחילש ןיד

דליה לש תינחורה וא תירמוחה ותבוטל הזש רבדה הסונמו קודב ךכ לכ ,םנמואה ,דועו תאז
רשפאש המכ דע ,הברדא ,אמש וא ?םירז תיבב ותוא עוטנלו יעבטה ותויח רוקממ ורקעל
דודיע םושמ וב שי אלמה קותינהש חיננ םא וליפאו ?ןכ תושעל בטומ וז החנהו הריקע שילחהל
םידליה לכ אל ירה ,םוקמ לכמ .םיכרצנ םידליל הסחמו תיב קינעהל םינב יכושח םדא ינבל
םיצלאנ םירוהש שיו שי אלה (ןיאושינל ץוח ידילי וא םיבוזע) םיכר תוקונית םה םיצמואמה
םהל בוהאה םדלי תא ,םנוצר ףא לע ,רוסמל (הנורחאה האושב היהש ומכ) םיאנתה קחודמ
קתנל הלאכ םירקמב איהשלכ הקדצה שיה .םיצמאמל םינש הברה ולודיגב ולמעשו םשפנכ
.ץומיאה תורטממ הז ןיא ,םינפ לכ לע ?םהירוהמ םינבה תא ירמגל

קפס לכמ הלענ הז רבדבו ,ץמואמה דליה תבוט הנושארו שארב איה ,רומאכ ,ץומיאה תרטמ
ץומיאה יניד םג םא תוארל קר ונילע התעמ .הפי הפי ץומיאה תרטמ תא תמלוה הכלההש
.םיללכה ץומיאה יקוח תא םימאות ,הרוסמהו הרותה יפל ,םהיטרפל

:דוסי תונורקע ינש ינפמ ,הכלהה יפל םשב ץומיא ןיא רבד לש ודוסיבש םגה הנהו
אלא ןידה תיב ןיא הכלהה יפל וליאו ,תומיוסמ תודבוע רצוי "ץומיאה וצ" םדידלש יפל
.םניד המ עבוקו ןתיוהכ תודבועה תא ררבמ
ותחפשמ ןיבל ץמואמה ןיב אוהש קותינ לכ ןפואו ןיינע םושב תלבוס הניא הכלההש יפל
הכלהה יפל ץומיאה השעמ יכ םינידה יטרפ רוריבמ ונחכונש רחאל ,םוקמ לכמ .תיעבטה
לעופ ,תשרופמ תובייחתה לכ אלל ,ומצע ץומיאה םצעו ,ןאולמב ץומיאה תורטמ ירחא אלממ
לעו ינבר ןיד תיב ינפב ץומיא ,ונייה .םירוהה לע ןהו ץמואמה לע ןה ,ץמאמה לע ןה ותלועפ
ונובזיעב םגו ,ודלי וליאכ ,ונב יפלכ באכ ,ץמואמה יפלכ ץמאמה ןמ ןוממ יבויח רצוי ותעד
לע ;ץמאמה לע ץמואמה לש השוריה תוכז ץמואמל קינעמ םג ,םירמוא שי תעדלו ,ותומ רחאל
ולכלכלו ,וייחב םאו בא דוביכב ודבכל ,ץמואמה לש ותחפשמ םש לעו ומש לע ארקיש ץמואמה
םניאש ,םייעבטה םירוההו ץמאמה יבגל ;שידק וירחא רמול ותומ רחאלו ,ךרצנ אוהש תעב
םתמכסהבו םתשולש דמעמב ןכ םא אלא ,םהייח ימי לכ ץומיאה השעממ םהב רוזחל םילוכי
.ןידה תיב תעד לעו תידדהה

יכ חינהל םילוכי ריפשו .הכלהה יפל ברו לודג ףקות ול שי ןיד תיב ינפב ץומיאה השעמש ירה
.הכלהה יפ לע ,ויתואצותו ויתורטמב ,וחורו ונכותב ,ץומיא שיו שי

תניחבמ ץומיאל חוכ תפסותו המורת םושמ וב שי ,"תסנכ"ב "ץומיאה קוח" תרבעה םג
ל"מכאו המצעלשכ איה יתבר היגוס וזו) אניד אתוכלמד אנידו הנידמה גהנמ םעטמ ,הכלהה
יבג לע יאלט אלטוהש רחאל ,הז קוחש םג המו .(זית ןמיס מ"וחב ד"קס ע"מס ןייעו ;הזב
ותרוצש ,אלא .לארשי ינידל הריתסב םידמוע ויפיעס ןיא ,תויוגייתסהו םינוקית ןומהב יאלט
התע יכ ,יתרוסמה טפשמה לש עבטמב שדחמ וחוסינ לע הקיקחה ילעב וחרט ולו ,ןוי תרוצ
.ראופמ שובלב ראופמ קוח היה