ןילישבת בוריע

ראיורב ש"רב יכדרמ

ד"משת אצ-צ יניס
(תורעה אלל ספדנ)

:םיקרפ ישאר
תבשל וילע ךמוסו
בושייה תייחדו הלאשה בושיי
רסח הנשמה ןושל
דומלתב םיארומאה
רזנ ינבא לעב תובושת
"ןילישבת בוריע" םשה
ןילישבת בוריע לש דוסיה תא ריבסהל השדח הטיש
ופא ופאת רשא תא קוספה
קוספל םישוריפ ינש
הנשמה רואיב
םדא לכב גהונה ןידה תא תשרפמ הנשמה
ןילישבת בוריע לש םעטל סחיב םיארומאה תקולחמ
הנשמה ףוס שוריפ

.וט הציב תכסמב הנשמל שדח שוריפ :ריצקת

.ןילישבת בוריע :חתפמ תולימ


תבשל וילע ךמוסו
:(ב"ע וט) הציב תכסמב ונינש
םויל אוה לשבמ לבא ,תבשל בוט םוימ הליחתב לשבי אל תבש ברע תויהל לחש בוט םוי
ולכא ...תבשל וילע ךמוסו בוט םוי ברעמ לישבת השועו ,תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט
.תבשל וילע ךמוס והש לכ ונממ רייש םאו ,הליחתב וילע לשבי אל דבאש וא

ךמוס אוהש ,שריפ י"שר .השעש לישבתה לע ךמוס אוה המ ןיינעל ,השריפ אלו המתס וז הנשמ
אל המ םוש לע ,ןיבהל השקו .רפסה ןמ רסח רקיעה ,הז יפל ךא .תבשל "וליבשב לשבל" וילע
.אפיסב םג רמאנ הז ןיעכ ירהש ;תבשל וילע לשבמו בוט םוי ברעמ לישבת השועו :רמאנ

בוט םוימ לשבל רוסאש ,הנשמה תליחתב רמאנ רבכ ירהש .ההימת ררועמ הנשמה הנבמ םג
לשבל ליחתה םא :םימיוסמ םיאנתב לטב הז רוסיאש ,ךכ רחא רמול היה יואר ךכיפלו .תבשל
לישבת לע "ךומסל" רשפאש ,רמאנ הז םוקמב .בוט םויב ולושיב תא רומגי ,בוט םוי ברעמ
לישבתב ןיא ירה ,הרוסא לושיב תליחת קרש ,ונעמש אל ןיידעו ליאוה ךא .םוי דועבמ השעש
,םתס ךרד רמול רשפא יא בושו .תבשל לשבל ידכ הילע "ךומסל" רשפאש ,תנעשמ לכ הז
.הזה לישבתה לע ךומסל רתומש

בושייה תייחדו הלאשה בושיי
ברע תויהל לחש בוט םוי :הנשמה תליחת תא ךכ ונשריפ וליא ,הלאשה תא בשייל היה רשפא
תליחת קר הרסאנ ירהש :ןבומ םירבדה ךשמה הז יפל .תבשל בוט םוימ לשבל ליחתי אל תבש
ליחתמ אוה ןיא בוש ירהש ;בוט םוי ברעמ השעש לישבתה לע ךומסל רשפא ךכיפלו ;לושיב
.בוט םויב ולושיב תא

בוט םוימ הליחתב לשבי אל" ןיב רורב דוגינ שי ירהש .ןוכנ ונניא הז שוריפש ,הארנ םלוא
."תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא" וירחאל דימ רומאה ןיבל "תבשל
לשבל שי אלא ,תבשל בוט םוימ הנווכבו הליחתכל לשבל רוסא :םירבדה שוריפ הזש ,ןאכמו
- הליחתב לשבי אל" :י"שר םג שריפ ךכו .תבשל ראשיי דבעידב ראשנש המ קרו - בוט םויל
אהי ריושמהו ,ולושיב תליחת אהי בוט םוי םשל אלא ,תבש םשל ורקיעו ולושיב תליחת תויהל
."תבשל

רסח הנשמה ןושל
ןושל הזו .הנכות תא םיאיבמה םיקסופה ןמ םג תרכינ ,רסח ןושל אוה הנשמה ןושלש ,הדבועה
:(א"ה ו"פ בוט םוי 'לה) ם"במרה
רחמל לכוא אוהש המ בוט םויב ןילשבמו ןיפוא ןיא תבש ברע תויהל לחש בוט םוי"
ךמוס היהיש בוט םוי ברעמ לישבת השע םא ךכיפל ...םירפוס ירבדמ הז רוסיאו תבשב
."רתומ הז ירה תבשל בוט םויב הפואו לשבמו וילע

.וילע ךמוס אוה המ ןיינעל ,שוריפב רמוא אוה :הנשמה ןושלמ תוינורקע תויטס יתש ןאכ ירה
רוסא :לטב אוה םיאנת ולאבו ,רוסיאה אוה המ :ןידה רקיע תא שרפמ אוה ירה ךכ לע ףסונ
."רתומ הז ירה ...בוט םוי ברעמ לישבת השע םא" לבא ,תבשל בוט םוימ לשבל

:(א 'יעס ,זכקת 'יס) ךורע ןחלושב אצומ התא הז ןיעכו
לשבמ בוריע ידי לעו ...תבש ךרוצל הליחתב לשבי אל תבש ברעב תויהל לחש בוט םוי"
."תבשל הליחתב

.רתומ בוריע ידי לע :ןידה רקיע ראבתנ אלא ,"וילע ךמוס" אוהש ללכ רמאנ אל ןאכ

דומלתב םיארומאה
ידכ :רמא אבר .בוט םוי ברעמ לישבת תושעל וניקתה המ םוש לע ,דומלתב וקלחנ םיארומאה
בוט םוימ ןיפוא ןיא ורמאיש ידכ :רמא ישא ברו ;בוט םויל הפי הנמו תבשל הפי הנמ רורביש
.לוחל בוט םוימ רמוחו לק תבשל

ברעמש ךותמ" ;תבש דובכל איה הנקתה ,אבר תעדל :י"שר ידי לע םתקולחמ השרפתנ ךכו
ברעל וניקתהו ."הזל הנמו הזל הנמ ררובו בוט םויל לכה תא הלכמ וניאו תבשה תא רכוז
דורט אוהש םושמ ברעי אלו חכשי :"עשפי אמש" - ומצע בוט םויב אלו - בוט םוי ברעמ
לשבי אלש ,וניקתה םימכח :בוט םוי דובכל איה הנקתה ,ישא בר תעדל הז דגנכ .גחה יכרצב
;"אל ילוחתא לבא ךלוהו רמוגכ אלא וניאד םוי דועבמ ליחתה ןכ םא אלא" תבשל בוט םוימ
.לוחל בוט םוימ לשבי אלש ,רמוחו לקב דמלי אוה ןאכמו

,תבשל בוט םוימ לשבל הכאלמ רוסיא לכ ןיא ,אבר תעדל .רבסה תונועט הלאה תוטישה יתש
רמאנ ןכ יפ לע ףא .תבש תדועס תא חכשי אלש ידכ ,םוי דועבמ ברעל ותוא ובייח םימכח אלא
אלש ימב קר גהונה - הז רוסיאו ;תבשל בוט םוימ הליחתב לשבל רוסאש ,הנשמה תליחתב
וסנק ,תבשל הנמ ןיכה אלו ,םימכח ירבד לע רבעו ליאוה :סנק ןימכ שרפתהל קר לוכי - בריע
ירהש ;הנשמה רדס תא ןיבהל דאמ השק ,הז יפל ךא .ללכ תבשל לשבי אלש ,םימכח ותוא
לע רבעש ימ לע רזגנש סנקה תא ריכזהל רשפא ךכ רחא קרו - הנקתה תא הליחת ריכזהל יואר
םוי ברעמ לישבת השוע תבש ברע תויהל לחש בוט םוי :רמול יואר היה ךכש ,אצמנ .הנקתה
,תבשל בוט םוימ הליחתב לשבי אל םוי דועבמ לישבת השע אל םאו ;תבשל וילע ךמוסו בוט
.תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא

בוט םוימ לשבל רוסאש ,ןידה רקיע רמאנ הליחת ;בשוימ הנשמה רדס ישא בר ירבדל הז דגנכ
ישוק שי ישא בר תטישל ךא .הזה רוסיאה תא העיקפמה הנקתה הרמאנ ךכ רחאו .תבשל
.לוחל בוט םוימ לשבל ואובי אמש - תבשל בוט םוימ לשבל ורסאש ,וירבדמ רורב ירהש .רחא
רמג וריתהו ,לושיב תליחת קר ורסא ירהש ;םתנקתב םימכח וליעוה המ ,ןיבהל השק ךא
תא השועש ימ ןיב - רוסיאה רמוח תניחבמ - לדבה לכ ןיא ,רבד לש ותימאל םלוא .לושיב
לשבי םדאש ,שושחל םוקמ שי ןיידע ךכיפלו .התוא רמוג קרש ימ ןיבל התליחתמ הכאלמה
רומגיו בוט םוי ברעמ לושיבה תא ליחתי :תבשל בוט םוימ לשבמ אוהש ךרדכ ,לוחל בוט םוימ
.ומצע בוט םויב לושיבה תא

רזנ ינבא לעב תובושת
:ןתוא בשיימ אוה ךכו ,(טצש 'יס םייח חרוא) רזנ ינבא לעב ידי לע ולאשנ הלאה תולאשה יתש
בייחל םימכח ולכי אל ךכיפלו .תבש ברעב אלא ונניא תבש תדועס לש הנכהה ןמז :אבר תעדל
רוסאש ,הליחת ןקתל םהילע היה אלא ;בוט םוי ברעב רבכ תבשל לישבת ןיכהל םדאה תא
לעו ;תבש תדועס לש הנכהה םויל בוט םוי ברע ךפה תאזה הנקתה לכב .תבשל בוט םוימ לשבל
הנקתה תא םייקש ימו ;תבש דובכל לישבת הז םויב ןיכהל שיש ,ןקתל היה רשפא הז דוסי
לשבל רוסיאה יכ .בשוימ הנשמה רדס הז יפל .תבשל בוט םוימ לשבל ךכ רחא ול רתוה ,תאזה
אלו .הנקת התואל דוסיה אוה אלא - םימכח תנקת לע רבעש ימל סנק ונניא תבשל בוט םוימ
ול רתוה הנקתה תא םייקש ימ :רבד לש וכופיה אלא ,הנקתה לע רבעש ימ לע רוסיא לטוה
.רוסיאה

לשבל רוסא ירהש ,םוי דועבמ הנכה הנועט תבש תדועס קר :ישא בר תעד תא בשיימ אוה ךכו
קר ליעוהל לוכי ןילישבת בוריע ךכיפלו .הנכה הנועט הנניא לוח תדועס הז דגנכ .המצע תבשב
אצמנו ,תבשל "ןכומ" בשחנ בוט םוי ברעמ השענש לישבתה יכ .תבשל ךומסה בוט םויב
יכ .לוחל ךומסה בוט םויב רבדה הנוש .לושיב רמג אלא ונניא ומצע בוט םויב לושיבה ךשמהש
ךשמהש ,אצמנו ;וירחאלש לוחה םויל "ןכומ" בשחנ ונניא בוט םוי ברעמ השענש לישבתה
הלאשה תבשייתמ רבכ ךכבו .לושיב תליחת אלא ,לושיב רמג ונניא ומצע בוט םויב לושיבה
אוהש ךרדכ ,לוחל בוט םוימ לשבי אמש רוזגל םוקמ ןיא בוש ירהש ;ישא בר תעד לע תלאשנה
קר יוצמ לושיב רמג םלוא ;לושיב רמג קר ול רתוהש ,עדוי אוה ירהש .תבשל בוט םוימ לשבמ
השע וליפא - לושיב תליחת דימת אוה לוחל בוט םוימ לושיב וליאו ;תבשל ךומסה בוט םויב
.בוט םוי ברעמ רבכ לישבת

לכ םהל ןיאש - דיחיה םנורסח .תעדה לע םילבקתמה םיפי םירבד םה ולאש ,רמול ךירצ ןיא
יולת הנקתה רקיע לכש - הז גוסמ םירבדש ,חינהל דואמ השקו .דומלתב אלו הנשמב אל זמר
.םיארומאה וא םיאנתה ידי לע ללכ ונודיי אל - םהב

ןילישבת בוריע" םשה
םה ולאו ."ןילישבת בוריע" םשל סחיב ד"בארהו ם"במרה תקולחמ תא ןאכ ריכזהל יוארו
:ם"במרה ירבד
םושמ תבש ברעמ תואובמו תורצחב ןישועש בוריעהש םשכש ,בוריע ומש ארקנ המלו"
לישבתה הז ךכ ,תבשב תושרל תושרמ איצוהל רתומש םתעד לע הלעי אלש ידכ רכיה
וב לכאנ וניאש המ בוט םויב תופאל רתומש ובשחיו ומדי אלש ידכ ןורכיזו רכיה םושמ
."ןילישבת יבוריע הז לישבת ארקנ ךכיפל ,םויב

:ד"בארה ךכ לע בתכו
הזו אוה רכיה םושמ הז רמולכ תורצח יבוריעמ לואש אוה יכ םירענל הזה םעטה"
יכרצ ברעמ אוהש אלא ןכ וניאו ,בוריע ומש הז ףא בוריע ומש הז המ ,אוה רכיה םושמ
."דחי םתושעל בוט םוי יכרצ םע תבש

םהינש :ןילישבת בוריע ןיבל תורצח בוריע ןיב ןוימד תמאב שי ירהש ;ןבומ ם"במרה לש ומעט
הז דגנכ .רוסיא לש השעמל המודה השעמ השועש ימ לע גייס םיליטמ םהו ,"רכיה" םושמ
ךא .בוט םוי יכרוצ םע תבש יכרוצ ברעל אב בוריעה ,ותעדל .ישוק ררועמ ד"בארה לש ומעט
;תבש דובכל ןכוהש לישבת ומצע אוה .דבלב תבש יכרוצל עגונ ולוכ בוריעה ,רבד לש ותימאל
לשבל ול רתומ :יאנת אלל רמאנ הז רתיהו .תבשל בוט םוימ לושיבה תא ריתהל אב אוהו
ומ םיחספ) אדסח בר תעדלו ;ומצע בוט םויל םג םוי ותואב לשבמ אוה ןיא וליפא - תבשל
.בוט םוי יכרוצ םע תבש יכרוצ ןאכ "וברעתנ" ןכיה - תבשל לשבל ול רתומ ,(ב"ע

 

ןילישבת בוריע לש דוסיה תא ריבסהל השדח הטיש
יאדוב איה וז הטיש .ןילישבת בוריע לש דוסיה תא ריבסהל השדח הטיש ןאכ עצות ךכ םושמ
ירבדב רוריבב תפקתשמ איהש ,רבתסמ ךא .םירחא םינושארו י"שר לש וכרדל דוגינב
.ליעל ורכזנש תולאשה לכ תוטשפב תובשייתמ היפ לעו ;ד"בארה

ופא ופאת רשא תא קוספה
תאו ופא ופאת רשא תא :אתיירבב תרכזנה ,ןילישבת בוריעל אתכמסאה תא הליחת ריכזנ
לע אלא ןילשבמ ןיאו יופאה לע אלא ןיפוא ןיא רזעלא 'ר רמא ןאכמ ,ולשב ולשבת רשא
תיארנ וז אתכמסא .(ב"ע וט הציב) הרותה ןמ ןילישבת בוריעל םימכח וכמס ןאכמ ,לשובמה
םגו .תבש ברע תויהל לחש בוט םויב ארקמב רבודמ ןיא ירהש ;בותכה ןושלמ רתויב הקוחר
ופאת רשא תא" שוריפ ירהש ;ןילישבת בוריעל המודה ןיינע לע הרומ ונניא ארקמה ןושל טשפ
.תופאל םכנוצרבש המ תא ופאת :אלא - תופאל םתלחתה רבכש המ תא ופאת :ונניא "ופא

תופאל םהילעש ,ןאכ שיגדמ בותכה :(ןושארה ראבה) הלוגה ראבב ל"רהמ ךכ לע בישמו
קר םוי דועבמ ולשביו ופאיש ,יד ןיאו ;לשבלו תופאל םנוצרבש המ לכ תא םוי דועבמ לשבלו
ךרוצ התאר הרותהש ,הדבועה םצע םלוא .המצע תבשב ראשה תא ורמגיו ,םילכאמה ןמ קלח
תא ליחתה םא אלא ;ןכ תרמוא הנניא הטושפה הרבסהש ,תורוהל ידכ הב שי ,הז רבד שיגדהל
הטושפ הרבס התוא .רוסיאה תעשב םג התוא רומגל יאשר אוה ,םוי דועבמ ,רתיהב הכאלמה
לכב - הטושפ הרבסכ - תמייק איה ןיידע םלוא .תבשב לושיב רוסיאל סחיב בותכב הללשנ
לע רוסיאה ףקיה תא ועבק םה םלוא .תבשל בוט םוימ לשבל תא וב התליג אל הרותהש םוקמ
בוש ,רתיהב ליחתה םא ךא ;בוט םויב לושיבה תא ליחתהל רוסא :הטושפ הרבס התוא יפ
.קיספמ וניא

שיגדהל אב אל ארקמה יכ .הז ארקמ לש וטושפ יפ לע הפי הלוע ונניא הז שוריפש ,הארנ םלוא
תנווכ וז התייה וליא ןכש ;לשבלו תופאל םנוצרבש המ לכ תא לשבלו תופאל םהילעש ,ןאכ
"לכ" תביתו ליאוהו .ולשב ולשבת רשא לכ תאו ופא ופאת רשא לכ תא :רמול וילע היה בותכה
שוריפ תא הליחת ראבל ונילע ךכיפלו .רפסה ןמ רסח רקיעה ירה ,ארקמב הבותכ הנניא
אתכמסאה ןיבל קוספה ןיב רשק אוצמל רשפא םא ,ךכ רחא קודבנו ;וטושפ יפ לע הזה קוספה
.ל"זח לש

קוספל םישוריפ ינש
לכה םויה ופא רונתב תופאל םיצור םתאש המ :שריפ י"שר .הז קוספל ורמאנ םישוריפ ינש
תופאל םתוא הווצ השמו ;תבשב לושיבו הייפא רוסיא דמלל אב קוספה ,הז יפל .םימי ינשל
המ םוש לע ,וז הטישל ,ןיבהל השק םלוא .םימי ינשב לוכאל םיצורש המ תא םויה רבכ לשבלו
,םתס ךרד רמאנ אלא ;רחמ ךרוצל םויה ופאיש ,ןאכ רמאנ אל ירהש ;בותכב ןכ רמאנ אל
.תופאל םנוצרבש המ תא ופאיש

קר ןד אוה אלא ,תבשב לושיב רוסיא דמלל אב אל הז קוספש ,ע"באר שריפ ,הארנכ ,ךכ םושמ
ולכאיו ,םנוצרכ והולשביו והופאיש רמא הזה רמועה לע .ישש םוי ךרוצל דעונה דחאה רמועב
רמאי רקובבו ,רקובה דע תרמשמל חנוי ישש םוי תדועסמ ףדועה וליאו ;םהל קיפסיש המ
."דוסה הז םעידוה רקובב קר תבשה םויב ןמ דרי אל יכ םעידוה אל הנהו" ;וב ושעי המ םהל
ולשיבו ופא ל"דש תעדל וליאו ;יח ןמה תא תבש התואב ולכאש ,וז הטישל ,ן"במר ףיסוהו
אל ןיידע תוכאלמ ט"לו ,הכאלממ תבשב תובשל ווטצנ אל ןיידע ירהש ;המצע תבשב ותוא
.האצוה תכאלמב קר ורסאנ תבש התואבו ;םהל ועדונ

שורדה תא קר ולשביו ופאיש ,הז קוספב רמאנ אל ירהש ;ישוק ררועמ הז שוריפ םג םלוא
.רקיע לכ לושיבו הייפא ריכזה המ םוש לע ,וז הטישל ,ןיבהל השק :דועו תאז .ישישה םויל
לכהו ;רחמל ףדועה תא וחיניו ,םנוצרכ םויה ולכאיש ,רמאל אלא אב אל ומצע לכ ירהש
ולכא ולכאת רשא תא :רמאל ול היה ךכש ,אצמנ .הדועסה ינפל לשבלו תופאל שיש ,םיעדוי
.רקבה דע תרמשמל םכל וחינה ףדעה לכ תאו

אלא .םהידיב וטקלש תומכה לכב ןד אוהו ,י"שר תטישכ הז קוספ שרפל שיש ,הארנ ךכ םושמ
םהל דרי אל רחמש ועדי אל ןיידע ירהש ;םימיה ינש ךרוצל םויה ופאיש ,רמאל ותנווכ ןיאש
ןמב דימת םיגהונ ויהש ךרדכ ,הזה ןמב וגהני :םתס ךרד םירבדה תא רמא אוה אלא .ןמ
לוכאל רשפא יאו ליאוהו .הדועסל ןכומ לכה אצמנו ,ותצקמ ולשביו ותצקמ ופאי ;םהידיבש
.רקובה דע תרמשמל ףדועה תא וחיני ,דחא םויב לכה תא

דוס םהל הלגתנ אל ןיידע ירהש ;ישש םוי ותואב תונבומ תויהל ולכי אל הלאה תוארוהה לכ
רתוי םהידיב היהש םושמ - רקובה דע ףדועה תא חינהל םהל רתוהש ,ויה םירובסכ .תבשה
םה וליאו ;שאביו םיעלות םורי רתונה ןמה :"גהונ וגהנמכ םלוע" רחמ וליאו .םכרוצ ידכמ
אל ןמה :תרחמה םויב קר אופא העדונ םירבדה תועמשמ .רחמ םהל דריש ןמה תא ולכאי
,לארשי וניבה התע קרו .ןמ דרי אל םג םוי ותואב אלא ,דוע אלו ;וב התיה אל המירו ,שיאבה
יכ םויה והלכא" :תבשה םוי רקובב השמ םהל רמאש אוה .םויה לכאיי לומתאמ רתונהש
."הדשב והאצמת אל םויה 'הל םויה תבש

תיתימאה תילכתה ןיבל לושיבו הייפא תעשב לארשי תנווכ ןיב לודג רעפ היהש ,אופא אצמנ
םחרוכ לעו .רחמ ךרוצל םילשבמו םיפוא םהש ,םתעד לע תולעהל ולכי אל םה .םהישעמ לש
,םהל ררבתנ תרחמה םויב קרו .וריתוי וריתוי םאו ,םויה ךרוצל םילשבמו םיפוא םהש ,וחינה
.תבשל וריתוה - וריתוהש המש

הנשמה רואיב
אלש ימב ללכ ךרדב םיראבתמ הנשמה תליחתב םירומאה םירבדה .ונתנשמל התע רוזחנו
...לשבי אלו הפאי אל :ןכמ רחאל תאבומה אתיירבב שרופמ הז לש וניד ,ןילישבת בוריע חינה
הציב) רוסא םירעה םאו םירעי אלש דבלבו תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא
םדאב ןאכ םג רבודמ :ונתנשמב רומאה תא םג שרפל םיליגר הלאה םירבדה יפ לע .(ב"ע זי
.המרעה לכ אלב קר בוט םויל לשבל ול רתוה אתיירבב רומאל םאתהבו ;בוריע חינה אלש

ודיב ןיאש םדאב רבודמש ,שוריפב רמאנ אתיירבב יכ .וז הסיפתב קפס ליטהל םוקמ שי םלוא
םוי :םדא לכב תרבדמ איה וליאכ הנושלמ הארנו ,הירבד תא תמתוס הנשמה וליאו ;בוריע
קר ןאכ רבודמש חינהל השקו ;...אוה לשבמ אלא ...לשבי אל תבש ברע תויהל לחש בוט
.ל"זח תנקת תא םייק אלש םדא לש גירחה הרקמב

ריתוה ריתוה םאו בוט םויל אוה לשבמ לבא" - הנשמב םירומאה םיטפשמה ינש :דועו תאז
ןיאו ;בוט םויל לשבל רתומש םיעדוי לכה .ןל עמשמ אק יאמ אטישפ תניחבב םה - "תבשל
םילישבת ירה ,םילישבת ורתינ ןכ יפ לע ףאו ,המרעה לכ אלב בוט םויל לשיב םאש ,רמול ךירצ
םיטפשמה ינש .אתיירבב רבדה הנוש .ח"לצב הלאשנ רבכ וז הלאשו ;תבשל םירתומ הלא
ול רתומ :םש םיראבתמ םה ךכו .םהירחאל רמאנש המל המדקהכ קר םש םירומא הלאה
םאו ;םירעה אלש יאנתב - תבשל ריתוה ריתוה םאו .םירעי אלש דבלבו - בוט םויל לשבל
.רוסא םירעה

םדא לכב גהונה ןידה תא תשרפמ הנשמה
בוריע חינה אלש םדא לש גירחה הרקמב תרבדמ הנניא הנשמהש ,עיצהל הארנ ךכ םושמ
;תבשל בוט םוימ הליחתב לשבל רוסא :םדא לכב גהונה ןידה תא תשרפמ איה אלא ;ןילישבת
אלא ;לשבמ אוהש תומכב קדקדל בייח וניא בוט םויל לשבמהו ;בוט םויל לשבל רתומ לבא
.תבשל ריתוה - ריתוהש ףוסב ררבתנ םאו ;ותעד לע הלועה לככ בוט םויל לשבמ אוה

רתומש ,ונממ ונדמל .לודג שודיח ונדמלמ הנשמב רומאה ןידה ירה ,הזה שוריפה תא לבקנ םא
ררבתמ ךכ רחא קרו ;בוט םויל לכה תא לשבמ אוה השעמ תעשב :המרעה ךרדב תבשל לשבל
.תבשל ריתוהו - ריתוהש ול

םיכמוס וא - בוט םויב םישענ תבש יכרצ אתיירואדמ ירהש .תעדה לע לבקתהל לוכי הז רתיה
רוסיא אלא ןאכ ןיאו ליאוהו .(ב"ע ומ םיחספ) "םיחרוא היל יעלקמו ליאוה" לש הרבסה לע
הנניא המרעהה םצע םגו .המרעה ךרדב וליפא - רוסיאה תא עיקפהל םימכח םילוכי ,ןנברדמ
וליאכ ומצע תא תוארל םדא לוכיו ;רדגומ רועיש הל ןיא בוט םוי תדועס ירהש .ןיעל תרכינ
קוקז אוה ןיאש ,ובל קמועב עדוי אוה וליפא - הלאה םילישבתה לכ תא בוט םויל לשבמ אוה
.םלוכל

ןילישבת בוריע לש םעטל סחיב םיארומאה תקולחמ
,אבר תעדל .ןילישבת בוריע לש םעטל סחיב םיארומאה תקולחמ תא שרפל שי הז יפ לעו
ליאוהו .תבש דובכל דחא לישבת וליפא לשבל ליחתה אל ןיידע ירהש .תבש דובכל איה הנקתה
ןכיהמו ;בוט םויב לכה תא לוכאל םג לולע אוה ירה ,בוט םוי ךרוצל קר בוט םויב לשבמ אוהו
לשבמ אוה רבכ - תבש דובכל םג בוט םויב לשבי ,רמאת םאו ?תבשל לישבת ול היהי
.תבשל בוט םוימ "הליחתב"

דחא לישבת וליפא לשבל ליחתה אל ןיידע ירהש .בוט םוי דובכל איה הנקתה ישא בר תעדלו
ךרוצל םג בוט םויב לשבמ אוהש ,םידע האמכ החיכומ תאזה הדבועה םצעו .תבש דובכל
םיאור לכהו ,ןיע לכל היולג המרעההש ,אצמנ ?תבשל לישבת ול היהי ןכיהמ ןכ אל םאש ;תבש
.תבשל בוט םוימ "הליחתב" לשבמ אוהש

ךרוצל קר בוט םויב לשבמ אוהו ליאוה :אבר תטישל .ןילישבת בוריע תועמשמ אופא איה וזו
אוה :ישא בר תטישל רבד לש וכופיה .םוי דועבמ תבשל לישבת ןיכהל בייח אוה ירה ,בוט םוי
.בוט םוי ךרוצל קר בוט םויב לשבל לכויש ידכ ,םוי דועבמ תבשל לישבת ןיכהל בייח

יכ .התע קדקודמ הנשמה ןושל .ליעל ונרכזהש תולאשה לכ תובשייתמ הלאה םירבדה יפ לעו
איה אלא ;הנשמה תליחתב רמאנש רוסיאה תא ריתהל האב אל ןילישבת בוריע לש הנקתה
הליחתב לשבל רוסא :הנשמה שוריפ הזו .ןכמ רחאל דימ רמאנש רתיהה תא םילשהל האב
ףסונ .תבשל ריתוה ריתוה םאו ,(איהש תומכ לכ) בוט םויל לשבל רתומ לבא ,תבשל בוט םוימ
חכב ;תבש תדועס ךרוצל וילע ךמוס אהיש בוט םוי ברעמ לישבת תושעל בייח אוה ךכ לע
תדועסל שושחל ילב - בוט םוי ךרוצל קר בוט םויב לשבל ךכ רחא לוכי אוה הזה לישבתה
.תבש

הנשמה ףוס שוריפ
בוט םויל לשבל ול רוסא ,דבאש וא ובוריע לכאנ םא :הנשמה ףוס תא םג שרפל שי הז יפ לעו
רייתשנ םא קרו .תבשל "הליחתב" לשבמש ימכ בשחנ אוה ירה ,בוריע ןיאב ןכש ;הלבגה אלב
שרפתנ תרחא ןושלבו .תבש תדועס ךרוצל - דבעידב - וילע ךמוס אוה ירה ,אוהש לכ בוריעה ןמ
דבלבו - תבשל ריתוה ריתוה םאו ,בוט םויל לשבמ אוה ירה ובוריע לכאנ םא ;אתיירבב רבדה
.ןיע לכל יולג הביטש םוקמב ,הרוסא המרעהה יכ .םירעי אלש

:אבר תטיש תא שרפל שי ךכו .רזנ ינבא םשב ליעל ונאבהש ,תולאשה םג תובשייתמ הז יפ לעו
ימל סנק ונניא הז רוסיא .תבשל בוט םוימ הליחתב לשבל רוסאש ,רמאנ הנשמה תליחתב
רתוה הז רוסיאו .םדא לכב גהונה םודק רוסיא אוה הז אלא ,ןילישבת בוריע תנקת לע רבעש
אלא ;בוט םוי דובכל לכה תא לשבלו - בוט םוי יכרוצב תבש יכרוצ עילבהל הנקתה ידי לע קר
רבכ ,הזה לישבתה תא ןיכה אל םאו ,בוט םוי ברעמ תבשל לישבת ןיכהל ותוא ובייח םימכחש
תבש יכרוצ עילבי וליפא :ןידה תרוש יפ לע ותוא ןודל םימכח ותוא וסנקו .הלוכ הנקתה הלטב
ותנווכ איה ךכ ירהש ;תבשל בוט םוימ הליחתב לשבמש ימכ ותוא םיאור בוט םוי יכרוצב
.תמאב

לע םיכמוס וא ,בוט םויב םישענ תבש יכרוצ אתיירואדמ :ישא בר תטיש תא שרפל שי ךכו
םוימ הליחתב לשבל םימכח ורסא ןכ יפ לע ףאו ."םיחרוא היל יעקלמו ליאוה" לש הרבסה
המרעהה םא ,בוט םוי יכרוצב תבש יכרוצ עילבהל םג ורסא םה אלא דוע אלו ;תבשל בוט
.לוחל בוט םוימ ןכ תושעל אובי אלש ידכ הלא לכ תא ורסא םהו .ןיע לכל היולג השעמבש
,שושחל םוקמ שי ןיידעש יפ לע ףאו .העלבה אלב לוחל בוט םוימ לשבי אלש ,םתנקת הליעוהו
םג ול ונרתיה הז ןיעכ ירהש - בוט םוי יכרוצב לוח יכרוצ עילביש ידי לע לוחל בוט םוימ לשביש
תאב םאו .רתוי לק רוסיא קפס אלב אוה הז ירהש ;ךכל םימכח וששח אל - תבשל בוט םוימ
תעגפ רבכ - תעדה לע תלבקתמה העלבה ךרדב וליפא - תבשל בוט םוימ לושיב לכ רוסאל
.תבש דובכב

.תלבוקמה הסיפתל דוגינבו י"שר שוריפל דוגינב אוה ןילישבת בוריע תנקתל הזה שוריפה לכ
תא ד"בארה שריפ ךכש ,רורב הארנ ירהש .וב תולתיהל לודג ןליא ול שיש ,רבתסמ ןכ יפ לע ףא
אוהש םש לע ,"בוריע" ארקנ אוה :ןילישבת בוריע םש תא ךכ ריבסמ אוה ירהש .הנקתה
ונניא הז שוריפש ,ליעל ונחכוה רבכו .דחי םתושעל בוט םוי יכרוצ םע תבש יכרוצ ברעמ
הסיפתל קוידב םיאתמ אוה ךא ;ןילישבת בוריע לש תלבוקמה הסיפתה םע ללכ בשייתמ
אוה ;"דחי םתושעל" בוט םוי יכרוצב תבש יכרוצ עילבהל רשפאמ בוריעה יכ .ןאכ תעצומה
.תבשל ריתוה ריתוה םאו - (םימיה ינש יכרוצ תא) בוט םויל אוה לשבמ לבא :הנשמב רמאנש

התואב אבומה קוספה יכ .ןילישבת בוריעל אתיירבב תאבומה אתכמסאה הפי תראבתמ התעו
ישש םויל הקיפסמה תומכ ולשיבו ופא ןמה ילכוא :ונתנשמב רומאה ןידל קוידב המוד אתיירב
אלש ,םירובס ויה ירהש ;תבשה םויל לשבלו תופאל ללכ ונווכתנ אל ןכ יפ לע ףאו .תבש םוילו
- דבלב ישש םויל לשבלו תופאל ונווכתנ אלא ;ישישה םוי תדועס ירייש תא תבשב לוכאל ולכוי
רומאה ןידה קוידב ןכו .תבשל וריתוהש ,םהל ררבתנ תבשה םויב קרו .וריתוי וריתוי םאו
לע ףאו .תבש םוילו ישש םויל הקיפסמה תומכ םילשבמ :תבשל ךומסה בוט םוי לע ונתנשמב
םינווכתמ אלא ;תבשל בוט םוימ לשבל רוסא ירהש - תבש םויל לשבל ללכ םינווכתמ ןיא ןכ יפ
תא לוכאל םדיב קפיס היה אלו - וריתוהש ררבתמ תבשה תסינכב קרו .דבלב ישש םויל לשבל
.תבשל וריתוהש התע אצמנו - לכה

דוסיה אוה הז ןידו ליאוהו .ונתנשמ תליחתב רומאה ןידל המוד הז ארקמ לש וטושפש ,אצמנ
:ןילישבת בוריע לש הנקתה םצע תא םג ול וכימסהש ,אלפתהל ןיא בוש ,ןילישבת בוריע לש
יאדוב ןילישבת בוריעל וז אתכמסא .לשובמה לע אלא ןילשבמ ןיאו ,יופאה לע אלא ןיפוא ןיא
בוריע לש דוסיה תא ראתמה ,קוספמ תשרדנ איה ךא ;הז ארקמ לש וטושפב תנגועמ הנניא
.ןילישבת

יפל וראבתנ ןילישבת בוריע לש תוסיפתה יתש .הלאה םירבדה ילושב תחא הרעה דוע ריענו
תקולחמ איה םהיניבש תקולחמהש רשפא םלוא .ד"בארה ידי לעו י"שר ידי לע ונירבד
םא ,הומתל ןיא ךכ םושמ .דומלתבו הנשמב רבכ תולבוקמ ויה הלאה תוסיפתה יתשו ;המודק
ירהש ;י"שר תסיפת יפל תולק רתיב םיראבתמה םיאנת לש וא םיארומא לש םירמאמ אצמנ
קר קחוד אלב םיראבתמה םיארומא לשו םיאנת לש םירמאמ םדגנכ שיש ,ליעל וניארה רבכ
סחיב תונוש תוסיפת אטבמ הלאה םינושה םירמאמה ןיבש לדבההו ;ד"בארה תסיפת יפל
.ןילישבת בוריע לש תועמשמל

הלאה תוסיפתה יתש אלא ;תודגונמ תוסיפת ןיב תקולחמ ןאכ ןיאש ,רמול דוע רשפא ילואו
;העלבה ךרדב לושיב קר הריתה הנושאר הנשמ .וז רחא וז אלא - וז דצב וז אל - תומייק ויה
בוט םוימ לשבל הריתה הנורחא הנשמ וליאו ;הזה רתיהל תפסות קר אוה בוריעה היפלו
אלא ,רתיהל תפסות ונניא בוריעה ,הז יפלו ;דבלב בוריעה דוסי לע - העלבה לכ אלב - תבשל
םויל אוה לשבמ לבא :הנשמה תליחתב יוטיב ידיל האב הנושאר הנשמ .רתיהה לש ופוג אוה
אבר ירבד םגו ;תבשל וילע ךמוסו בוט םוי ברעמ לישבת השועו ,תבשל ריתוה ריתוה םאו בוט
:הנשמה ףוסב יוטיב ידיל האב הנורחא הנשמ הז דגנכ .תאזה הסיפתל הפי םימיאתמ ישא ברו
ברעמ איריא יאמ) אבר ירבד לע ארמגה תיישוק םגו ;הליחתב וילע לשבי אל דבאש וא ולכא
.תאזה הסיפתה יפ לע תולק רתיב תראבתמ (ימנ בוט םויב וליפא בוט םוי

.םייח םיהולא ירבד ולאו ולאו ,םימכחה ןיב תקולחמ ןאכ ןיא ירה ,םינוכנ הלא םירבד םא
הנשמ ןכ יפ לע ףאו .הנורחא הנשמב הלבקתנש הכלהה יפ לע היגוסה לכ תא שרפמ י"שר
.ד"בארה ידי לע ראבתנ אוהש יפכ ,"בוריע"ה םשב תפקתשמ איהו ;המוקממ הזז אל הנושאר