הלאיב תודיסח תודלותל

םיובלדייא ריאמ

חכשת ,ג"ס יניס

:רמאמה ןכות
הלאיב תודיסחל םיטוטרש
הלאיב תודיסח ןונגס
הלאיב תודיסחב זובזב
זובזב לע תונולתל יברה תבוגת

ביגה יברה .תרוקיבו תובוגת ררוע רבדה .זובזבו רשועב הגהנ הלאיב תודיסח :תיצמת
.בתכש בתכמב וז תרוקיבל

.הלאיב תודיסח :חתפמ תולימ

ךמסמ יתאצמ ,יקסילדופ-שטירזמב ב"וש ,ל"ז םיובלדייא לאיחי 'ר דיסחה ברה ,יבא ןויכראב
.יקסילדופ הלאיב תודיסח לע דוחייב ,ןוממ יניינעב ,המ תדימב ,םיקידצה יכרד לע רוא ץיפמש

התייהש אלא דוע אלו .הלאיב ידיסח לע תינמנ התייה ונלש החפשמה ?ודיל דיה בתכ אב דציכ
אוה םג ,ל"ז אבא .הנש האממ הלעמל תיב ותואל רתויב תוברוקמה תוחפשמה תחא
הוולתמ היה ןכ ."ןב" תניחבב טעמכ ,הלאיבמ ץיבוניבר קחצי בקעי 'ר ר"ומדאה לש ויברוקממ
.ול תרכומ יתלב הטיחשמ לוכאל הצר אל יכ ,ץראל ץוחל דוחייב ,ויתועיסנב ר"ומדאה לא
ריעצ ךרבא ודועבו ,הלאיב תודיסחב םידיחיהמ היהש ,ויבאמ וילא הרבע וז תודיסחש ןכתיי
םידיסח ילודג םע דחי ,הבורטסואמ עשוהי 'ר קידצה ןחלוש לא םיבוסמה ןיב תויהל הכז
'ר לש ויבא ,ונשטנלמ ביל המלש 'רו שודקה ידוהיה ,הזוחה לש םלצב רבכ ופפותסהש ,םינברו
.עשוהי

הברהב המוד אוהו ,אבא תיבב הלאיבמ ר"ומדאה די בתכ תא יתיאר ריעצ יתויהבש ,ינרוכז
פ"כע .רוקמה ןמ קתעה והזש ןכתיי .תואדווב עובקל לוכי יניא לבא ,ידי תחתש דיה בתכ לא
בקעי 'ר ר"ומדאה לש ודי תחתמ אציש ,הז רזוח בתכמ לש ומויק םצע יבגל יטנטוא אוה
.ל"צז ,קחצי

 

הלאיב תודיסחל םיטוטרש
המכ תוטעומ תורושב רוסמל ןוכנל אצומ ינירה ,דיה בתכ לש ונכות תא רסומ ינאש ינפל
'ר .התוהמו הלאיב תודיסח לש האצומו ר"ומדאה לש ואצומ ;הלאיב תודיסחל םיטוטרש
,הצבולדישמ דוד ןתנ 'ר ר"ומדאה לש ונב אוה ,ה'לקנאי 'ר ותוא וארקש ומכ וא ,קחצי בקעי
"שודקה ידוהיה" קחצי בקעי 'ר םסרופמה ויבא םוקמ אלממ ,אחסישפמ לאימחי 'ר יברה ןב
.אחסישפמ

קחצי בקעי 'ר
הצרו ליאוהו ,קחצי בקעי 'ר דלונש ינפל דוד ןתנ 'רל ודלונ םידחא םינבש ,םירפסמ םידיסח
:רמול ,דלונה ךרה ינפב לכתסהש רחאל ,גהונ היה ,לודגה אבסה לש ומשב וינבמ דחאל אורקל
:רמאו דלונה דליה ינפב ץיצה - ןב ול דלונש ז"רת תבט ד"יב ול ועידוה רשאכ ךא .דלונ אל דוע
ויבא הארה הריתי הביחו ,קחצי בקעי :לארשיב ומש וארק הלימ תירבב ןכאו !"והז"
.ותוא וריקוה םידיסח ילודג םג אלא דבלב באה אלו .ןב ותואל ר"ומדאה

,ה'לקנעי תא םג ותא חקל זנאצמ םייח יבר ןואגה ר"ומדאה לצא דוד ןתנ 'ר םעפ רקיבשכ
.תולודג וילע רבידו ואסיכ לע אקוניה תא בישוהו ואסיכמ קידצ ותוא םק ,עבש ןב זא היהש
בוקיזדמ רזעילא 'ר ר"ומדאה ."יבר" םשב ןטקה ה'לקנעי תא ארק רימזוקמ לאקזחי 'ר ףא
:ודיב (הקתפ) "לטיווק" םע וילא אבש ,העושיל קוקז היהש ,ומולש ישנאמ דיסחל הרוה
."םדי לע עשוויתו הצבולדישמ ברה לש וידלי םיאצמנ םש ,שרדמה תיבל סנכיהל אנ ליאוה"

ידיסחה םלועב ומשל ואצי ןיטינומ .ותודלי רחשמ ה'לקנאי לע הרוש התייה דובכ לש הליה
ותב ,האיבל לחר תא השיאל חקל ףוסבלו ,ןתחל ותחקל םיוואתמ ויה םיקידצה ילודגו
לע בשי םש .ונתוח תציחמל סנכנשכ היה ריעצ ודוע .הבורטסואמ עשוהי ר"ומדאה לש הדיחיה
ירפס לש המוצע הירפס אצמ ונתוח תיבב .תודיסחהו הרותה תעידיב הלעתהו הדובעהו הרותה
ונתוח ידיסח .רסומו תודיסח ירפס ,םעה ירוממ תוגהו הבשחמ תורפס ,תונבר תורפס ,שדוק
תב התייה ותשא ןכש ,הנש םירשעו האמ רחאל םבר שרוי תא וב םיאורו וב םיאגתמ ויה
'ר לא ונתוח םע םעפ אבשכו ורוד יקידצ לצא וירוקיבב ונתוח לא הוולתמ היה אוה .הדיחי
קחצי בקעי 'ר דבכתנ ,ורודב לודג תפומ לעבל םסרופמ היהש (א"כרת רטפנ) זיכסנמ קחצי
םק "ורבדב היהנ לכהש" תכרבל ועיגהשכו ןחלושה ידי לע םיקידצה ינש םע דחי תבשל ריעצה
םימ התושה" ,ורמא ל"זח :רמאו קחצי בקעי 'ר לש ושאר לע וידי ךימסהו ,וילגר לע קחצי 'ר
ונא םלוא" :רמאו ףיסוה ל"זח ירבדב םיקויד המכ רחאל ." 'ורבדב היהנ לכהש' רמוא ואמצל
- המשל הרות דמולה ,קחצי בקעי 'ר ,אוהו .הרות אלא םימ ןיא ,'םימ התושה' :ךכ םישרפמ
לכ השענ היהי המשל הרות דמולש הז לש ורוביד יפ לעש ,'ורבדב היהנ לכהש' :ה"בקה רמוא
.רודה קידצ ותוא ידי לע ךמסוה ךכ ."רבד

הלאיב תודיסח ןונגס
דחוימ ןונגס .ןילופב ,תיפיצפס ,תדחוימ התייה ,הלאיב תודיסח איהש ,הבורטסוא תודיסח
:בתוכ רבוב 'מ .הל היה

הכז ינוציחה ונויקינ .ונשטנלמ בייל המלש 'ר ירמגל הנוש הלוגס תלעב תומד"
ריכה אל וימימש ,וילע םירפסמ .ילמס יוטיב אטבתנ וייח חרוא לכש ינפמ ,םיסוליקל
דחאשכ אל ףא ,והשמ לבקל ידכ די טשפ אל ;ודיב הטורפ קיזחה אלו עבטמ תרוצ
םירבד רביד אל ;"םייריש" ול שיגה ("ידוהיה"ו "הזוח"ה ,בונמירמ לידנמ יבר) וירוממ
בל' :קוספה לע וירוענ ימיב רמול היה ליגרש המ ,אוה ינייפוא .םהל בישקה אלו םילטב
לע ,ומצעב וב .דחי םג םלשו רבשנ תויהל ךירצ בלה :'הזבת אל םיהל-א אכדנו רבשנ
חישמ לש תועפותה תחא ואר ,לוכב הז םע תפתתשמהו המצע ךותב תרגוסמה ותשודק
גרהיי אל התעמ :גרהיל ופוס תרוסמה יפל רשא ,הז חישמ לע רמא אוה וליאו ;ףסוי ןב
."לארשי תורצ תמחמ תומי אלא ,דוע

,ונשטנל ידיסח .הבר יכרדב תכלל היה ונשטנל תודיסחב רקיעה לבא ,רבוב קדצ יכ םא
דע ,וז תלשושב תפומל היהש) דבלב ינוציח ןויקינ אל .תמאב םיוונע ויה הלאיבו הבורטסוא
םג אלא ,(םתיב ינב לש םילכ ךותמ וליפא ולכא אלו םהלש םילכב אלא םישמתשמ ויה אלש
יפד המכ שיאל ורפיס אל םלועמ .הוואגו תוראפתה לע רבגתהל דציכ ועדיו ,ויה תעד ייקנ
היה הז .המודכו ,הרותב םישודיח לע ,ס"ש לע ורבע םימעפ המכ ,םויב דומלל וקיפסה ארמג
יברל םירוסמ ויהש דבלב וז אל ,דועו תאז .תווצמב םיראפתמ ןיאו ,םדא תבוח ,יטרפ ןיינע
ינב וליאכ ,םמצע םידיסחה ןיב םג התרש שפנ תוריסמו הבהא התוא אלא ,שפנו בלב םהלש
לע וטלתשה אל ,הרייעה לש הבור םה וויה םיבר תומוקמבו ,ויה םיברש ףא .םה דחא בא
.דחוימ סופיט היה הלאיב דיסח .להקה

דע עיגה הרפסמ .ןילופב הלודגה תודיסחה וז התייה אל .ונתוח תאמ ר"ומדאה שרי וז תודיסח
ומכ ,םינומהה םע םיברועמ ויהש ,הרות ילודגו םינבר ,תינדמל ,תנווגמ .בא יתב םיפלא השמח
ודביכש ןויכ ,םידיסחה ילודג ןיבו םניב עודי קחרמ לע רומשל וללה ועדי תאז לכב .םיווש םע
הנומאו הבהא ךותמ םידיסחה ךא ,םירישע םג ויה םהיניב .תודיסחבו הרותב םהמ לודגה תא
.ףסכ וכסח אל םתיב ינבלו םברל

הלאיב תודיסחב זובזב
הלשמ תועיבת האיבל לחר תינברל התייה ,השורי חוכמ הלעבל האב תודיסחהש ןויכ ,ןבומ
"ןי'זור" התייה הלאיב תודיסחש ,רמול רשפא .המרב התיב תא הגהנ ןכאו .הלודגה הסנכההמ
ויה יאדו .םיננרמ םג ויה .ונתנ םידיסחהו - תולודג ויה תיבה תואצוה ,ןיפנא ריעזב ןילופבש
ואר אל רבכש הלאכ וא םייתימא םידיסח הלא ויה םא .זובזבה תא ורקיבש םידיסחה ןיב םג
ינזואל םירבדה ועיגהו וטשפתה םינונירהש קיפסמ .תעכ תעדל השק - לוכה תוזח תודיסחב
.ל"ז ,אבא לש ונויכראב יתאצמש דיה בתכ והזו - ביגהל ותבוחמ האר אוהו יברה

יאנקה דגנתמה .וז היעבב ןודל םוקמ ואצמ םיאנק םידגנתמו םיליכשמ םגש ,ףיסוהל ינוצר
לא ויבתכממ דחאב תושק רקבמ ,בונבוד לש "טנדנופסרוקה" ,אריפש בקעי 'ר שטירזממ
וילע האר .ויבתכמ ראש ןיב בתכמה תא םסרפא תונמדזהב) הלאיבמ ר"ומדאה תא בונבוד
ןיווטיל רפוסה .(םיובלעדע 'מל "שטירזעמ טאטש ןדיי"בו בונבוד לש "תודיסחה תודלות"ב
הלאיב ידיסח ויהש ףסכה לע קנורט 'י 'י בתוכ ןכ .תוכלמ ידגב לע הזובזבו תינברה לע רפסמ
ינזואל העיגה תוליכרהו - תושיחל ,תועומש ויה םינפ לכ לע .םבר תיב תקזחהל םיליזמ
רשפא .וידיסח ןיב וצפוה םהו ותנגהל ןמקלד םירבדה תא בתכו קחצי בקעי 'ר בשי .ר"ומדאה
:בתכ רשא הזו בתכמה תא ולבק ,רתויב םיבושחה ,םיטעמ קרש ,חינהל

 

זובזב לע תונולתל יברה תבוגת

ת"ישה 'זעב
יתישע ינוצרו יתעדמ אל ,ויחיש ש"נאמ רוביצה אשמ תגהנה ילע לבקל יתאב זאמ הנה
ונוצרש ע"יז ל"ז ח"ומ ק"כ יפמ שרופמ אציש י"נ ןמאנ דעמ יתעמשש ירחא א"כ תאז
ךרד גיהנהל ביוחמ הדובעה הזל תולעל םישגינהמ דחא לכו ילע קר (?שודקה) שדוקה
ךרד הנהו .(םישודקה =) 'קה ויתוברו ויתובאמ לביקש המ יפכ הגהנההו הדובעה
תאו בותכש ד"ע אוה ע"יז 'קה ייתוברו םישודקה ייתובאמ יתעמשש המ יפכ הגהנהה
וב שיש עודי הדובעה רדס ןויעו דומלת תיב ול ןקתל ל"ז י"שר 'יפו 'וג וינפל חלש הדוהי
רדס יפכ ע"א גיהנהל יתלחתה וזה הדובע לוע ילע לבקל יתאב זאמ טושפ י"פעו .ס"דרפ
רודה ילודג םייתימאה םיקידצה לצא יתיארש יפכו ל"ז ח"ומו 'קה ייתובא תגהנה
שדקמ תיב םרובע עובקל תיבה קדב ןוקיתב ליחתהל םדוקמ יתיארו .ע"יז םישודקה
םישנאה דעב ןוקית יתישע כ"חאו .ויחי ש"נא לכ דעבו ידעב הליפתו הרותל דחוימ טעמ
ילש ד"מהיבב 'יתשו הליכא םהל קיפסהל אינסכאב ט"ויו תבשב לוכאל םחוכב ןיאש
'יהי אלש ט"ויו תותבשב ינחלוש לע לוכאל םתוא יתלגרוה םידיגנה 'יפאו דחיב ימע
לע םיכומס םלוככ םבור 'יהיו ,ו"ח לוע תקירפב אינסכאב םישדוקמה םימיב םיבשוי
שארה ה"עאא לצא וניצמש ומכו .גנועו החמשל ט"ויו תותבשה םהל 'יהי ןעמל ינחלוש
ל"זר ושרדו עבש ראבב ל"שא עטיו וב ביתכ .םלועב ת"ישה תנומא סינכהש ןושארהו
לוע לבקלו ת"ישה תדובעל יונפ םבל היהיש ידכב ,הניל הייתש הליכא ת"ר אוהש
אוה הז תמאבו .ה"ע ןושארה וניבא תשודקמ םבלב שרשוהש המ יפכ םימש תוכלמ
םיתימא םיכרד טושפ י"פע םג העיסנה ןיינעב שי יכ .רודה יקידצל העיסנה ןיינע
םויה לכ הלכלכה לעו היחמה לע םידורט המה רשא ולאכ םישנא םתואמ שי .םירשיו
לעמ דבכה לועה טעמ םהילעמ םיקירפמ תאזל .העש ייחב םיקסועו םלוע ייח םיחינמו
לא בושי אליממו ,םימי הזיא ותעיגיו ולמעמ םש חונל םיקידצהמ דחאל ועסיו םראווצ
אוה םתעיסנ לכ תמאב רשא ולאכ שיו .ת"ישהב רוכזלו םלוע יקולא תנומא םג ובל
.עודיכ וברו ורוממ לבקמו האורש המ יפכ תיתימאה הדובעה יכרדב ןנובתהל

י"ע ע"יז 'קה ח"ומ ימיב דוע 'יהש הזה דבכנה רבדה שדחמ ןקתל יתיאר דועו
תולשוכ םיכרב קזחל 'יחי ש"נאמ ץבוקמ הקדצ לש תפוק תויהל ,ילש תוררועתה
תולפש תולגל ולכוי אלש םינוגה םישנא הברה םיאצמנ 'יה רשא םלגר לע םדימעהלו
.ל"ר םקחודו םצחול לכ יאבגה ינפל קר השוב תמחמ שיא םושל םדמעמו םבצמ
הברה יחוכמ רתויו יחוכ יפכ שממ הב שיש הכימסב יאשחב םתא יתכמת י"שהעבו
םיאשח תכשל תחא שדקמב 'יה תוכשל יתש םילקשד ה"פ הנשמב אתיא הז ןיעכו .דאמ
םיסנרפתמ םיבוט ינב םיינעו ,יאשחב הכותל םינתונ אטח יארי םיאשח תכשל 'וכו
ןיינעמ לארשי תושפנ המכ ליצהל י"שהזעב ידיב הלע הזמ ץוחו .'וכו יאשחב הכותמ
,תבש לוליחמו חספב ץמחו תורוסא תולכאממ םתוא יתלצה דאמ הברהו ,העודיה
סקנפהו כ"ור םיפלא תורשע המכ םיניינעה ולא לכ לע יתאצוהו .ל"ר א"במ םג רשפאו
דאמ לודג בוח לעב יתישענ ז"יעו .קדצבו תמאב ןובשחה שיא לכל תוארהל ינפל חותפ
רמוא ינא תמאבו .צ"פה אלו ןרקה אל םכרובע יתיוולש תובוחה םלשל ידי לאל ןיאו
יכ .םיטושפ םישנא לכ ומכ לודג םוצמצב יתיב תגהנה תא דואמ םצמצמ ינאש םכינפל
אוהש המ םא יכ ,ןמזה יגונעתו ז"הוע תאנהמ ימצע קיחרמ יתייה םלועמ י"שהזעב
.םינש הזיא הז םישק םירוסייב הכודמה ישפנ תויהל ,םיאפורה יוויצ י"פע לודג חרכה

לודג בוח לעב יתישענ 'יחי ב"ב תואצוה י"עש רומאל ילע םישחלמ לוק תביד יתעמשו
יכ .טלחומ רקש אוה הזש םסרפלו עידוהל רבדב ביוחמכ ימצע תא יתאצמ תאזל .הזכ
המ םא יכ רבד םושמ האנה םוש יל ןיאו ז"הוע יגונעתב סאומ ינאש םכינפב ינא דיעמ
רמו ,לוחה תומי לכ ימצע תא עונמל ינוצר 'יה רשב תליכאמ וליפאו .לודג חרכה אוהש
יפוג תשלוח יפל רשא יל רמאו ,זלה ינוצרמ יתוא ענמ קצניקמ ל"ז 'קה קידצה יחא
ילע םיאפורה ורזגש םירבד הזיא דוע ןכו .הווצמ תליכא םא יכ תושר הנניא רשב תליכא
.המילש האופר הרהמב יתוא אפרי ת"ישה .ל"ר יפוג תשלוח תמחמ

דוע יתישע תאזל תיבה קדב תא קיזחהל יחוכב דוע ןיא רשא יתיאר ןמזה ךשמהב הנהו
ןיכמתמ תויהל רבדה הזמ ולשרתהו 'יחי ש"נא לכל עודיכ הזל תונקת המכ שדחמ
לע יתזרפה אלש ףא ,ליעוה אלל 'יה תונקתה ולא לכו ,םיברה תא ןיכזמו אתיירואד
.שדוחו שדוח לכל ןטק םוכס םא יכ ,םחוכמ רתוי לודג לוע םהילע תתל ו"ח הדימה
.ו"ח ירמגל רבדה הזמ םמצע וענמנ םישנא הברהש טעמכ ילוקב ועמש אל כ"יפעאו
ול רצ תעב י"פעא ,ינפל ובל ךופשלו ילא עוסנלמ ירמגל םיענמנ המה הזה רבדה ליבשבו
.ולאה תובזוכה תועמשה י"ע םהל אב הז לכו .יל עודיכ ו"ח הזמ חמצנ תוער המכו ,ו"ח
.ו"ח תופי םינפ רבסב םתוא לבקא אל םתאמ עיגמה תובוחה וקלסי אל םאב רשא
.ולאה םישנא יפב רקשש םיברב עידומ יננה תאזל

ילא עיגהש המו ,ו"ח רבדה הזמ םהילא עיגה המו הזב ומרג המ ,יערו יחא וטיבה
ושלחנו יתילחנו יתייהנ תובוח ילעבה תושיגנהמ יל שיש רעצה לדוג י"עש ,םכתאמ
וטיבה םגו .ו"ח 'וכו הול ללכב 'יהא אלש שפנה דע ילא עגונ הזה רבדה יכ .ל"ר יתוחוכ
תועיגי המכו המכ .'יחיש םירקיה ינבל עיגה המ ילש רעצהו קחודה לדוגמ וארו אנ
י"עו קחדהו ץחלה לדוג י"עו ,'ה ידבוע ח"ת תויהל םיואר המה תמאבש דע יתעגי
ינחלוש לע םקיזחהל לכוא אל ,שאר הלעמל ולעש םכרובעו םכדי לע יתישעש תובוחה
יפל םניאש םיניינעמ הכב הזו הכב הז רכממו חקימב קוסעל םיחרכומ המהו ןכ ידי לע
םינופ 'יהיש םירקיה יינב תוארל םימיה לכ 'יה יתקישחו יתמגמ לכו ,םדובכו םכרע
תויהל םיואר םהש ומכ הדובעו הרותב םיקסוע 'יהיש ןמזה תדרטו ז"הוע ילבהמ
ילש חור תחנו גונעתה לכ 'יהי הזו .םתאמ ת"ישהל חור תחנ י"שהזעב םימכח ידימלת
םבלו םדי ולשרתהש דצמ ונילא עיגה הז לכו .םתובא םינב תראפתו ש"מכו ז"הועב
.ינפל םבל רפסלו ילא אובלמ םיענמנ המה ז"יע םגו ,אתיירואד ןיכמת לשמ תויהל

האור םא ,ל"זח רמאמכו וישעמב שפשפל ךירצ ול רצ תעב לארשי שיא לכ תמאב יכ
ויסכנש האורה ל"זחאש ומכו תווע רשא תא ןקתל 'וכו וילע ןיאב ןירוסייש םדא
ץוחו .וישעמ ןקתלו ומצעב ןירוסייה תולתל א"כ ךירצו .'וכו הקדצב הברי ןיטטומתמ
הלוח ול שיש ימ ל"זחמכו .םתלחמל הפורת שקבל 'יפא םבל לע ומישי אל תאז לכמ
הזיא לועפל יחוכב ןיאו םיניינע לכ ינפב רפסל ילעמ וקחרתה המהו .'וכו ותיב ךותב
רשא תא םכל דיגהלו םכינפל ירעצ עידוהל יערו ייחא םכתא יתארק תאזל .הבוט
רציממ ינצלחל ואריש וא .הזה רבדה תא ןקתל םיכרד ינש םכינפל שי רשא .יבבלב
.דואמ בר םוכסל הלעמל ולע רשא תושיגנהו תובוחה לוע ילעמ ריסהלו הזה קחדהו
ובאת אל םאו .ישפנ רגסממ איצוהלו .םויה םכינפל עיצמ יננה םירבדה יטרפ ינפואו
שיא םכל ורחב ,םכינפל תרחא ךרד דוע ינפל שי יכ .ישפנ תויחהל ושע תאז פ"כע ,הזב
לכ לכויו 'וכו ףסכ ילכמ ןהו םיניינבה ןה ,ישוכרו ינוה לכ ומש לע בותכא ינאו ש"נאמ
ע"יז 'קה ייתובא אבאד אערזל 'יל סח יכ .םלוכ תובוחה קלסיו ונוצרכ רוכמל תאז
דאמ קזח ינוחטבו .ו"ח םימש םש לוליחמ יתארי םגו ,םלשמ וניאו הול ללכב תויהל
םירקיה יינב רשא הכחא םגו .הז אלב םג יתסנרפ יל איצמיש ידועמ יתוא העורה םשהש
ןיב הלאה םירבדה לכ תא םסרפל שקבאו .םתסנרפ םהל ןימזי חטב םארבש ימ 'יחיש
קדצב ורמאש יממ תמאה לבקלו םכינפב דעל הלא ירבד אנ 'יהי ןעמל 'יחיש ש"נא לכ
.םירשימבו

אל םג ,לגרה תא טושפל םברל ,הלילחו סח ,ונתנ אל השעמ ישנאו םידיסחהש דיגהל רתומל
,תובוחה תא וקליס םה .תובוחה תא קלסל ףסכבו םהלש יברה לש לכה תא רוכמיש שיא ונימ
אל ,ובר לצא ותושע תע לכ דחא לכל הדועסו ךרצנ לכל הקדצ ונייה ,הז בתכמב רכזנה רדסהו
.ה"סרת רדא ג"כ ותוקלתסה דע הכשמנ הלאיב תוכלמ .וקספ