שדוחה שודיקב ןידה תיב תוכמס

ןאמלגופ יכדרמ ברה

ך"שת ומ יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
עשוהי 'רו לאילמג ןבר תקולחמ
םתא אלא - םתוא ירקת לא
תרוסמל םא שי םא :ללכהו םתא אלא - םתוא ירקת לא תשרד
ןיסונא ,ןידיזמ
"םכל" תבית ןמ השרדה
"וארקת" תבית ןמ השרדה
םהל וארקת רשא - אלו ,םתוא וארקת רשא
"םהילע ךומסל הווצ אוה - תודעומה רומשל הווצש ימ"

רמאמה בתוכ .וניתורוקמ י"פע ןידה תיב י"ע שדוחה שודיק אשונב קסוע רמאמה :תיצמת
דוסיו אתכמסא תושמשמה ,תושרד תועצמאב תורוקמהמ םידמלנה םינוש םידומיל איבמ
.הכלהה תעיבקל
.שדוח שאר ;שדוחה שודיק :חתפמ תולימ


עשוהי 'רו לאילמג ןבר תקולחמ .א
:הנשמב ,א ,הכ הנשה שארב ונינש

.לאילמג ןבר ןלביקו הארנ אל ורוביע לילבו ונמזב והוניאר ורמאו םינש ואב דועו ..."
הסרכ רחמלו ,הדליש השיאה לע םידיעמ ךיאה ,ןה רקש ידע סניכרה ןב אסוד 'ר רמא
ךילע ינרזוג לאילמג ןבר ול חלש .ךירבד תא ינא האור עשוהי 'ר ול רמא .היניש ןיב
יבר ואצמו ךלה .ךנובשחב תויהל לחש םירופיכה םויב ךיתועמבו ךלקמב ילצא אובתש
ידעומ הלא רמאנש יושע לאילמ ןבר השעש המ לכש דומלל יל שי ול רמא ,רצימ אביקע
אלא תודעומ יל ןיא ,םנמזב אלש ןיב ,םנמזב ןיב ,םתא וארקת רשא שדוק יארקמ 'ה
."...ולא

םתא אלא - םתוא ירקת לא .ב
:אתיירבב םש
,רצימ התא ינפמ ול רמא ,רצימ אוהשכ עשוהי 'רל ואצמו אביקע יבר ךלה אינתד ..."
ול רמא ;וז הריזג וילע רוזגי לאו שדוח רשע םינש הטמל לופיש ול יואר ,אביקע ,ול רמא
רמוא אוה ירה ול רמא ,רומא ול רמא ,ינתדמילש דחא רבד ךינפל רמול ינשרת יבר
וליפא םתא ,ןידיזמ וליפא םתא ,ןיגגוש וליפא םתא ,םימעפ שולש ,םתא ,םתא ,םתא
"...ינתמחינ ינתמחינ ,אביקע ,ול רמא הזה ןושלב .ןיעטומ

ושוריפב םש י"שר קר .םתא אלא - םתוא ירקית לא השרדה תאבומ הניא המצע אתיירבב
היב ירקו ,בשכ וא רוש תשרפב םתוא וארקת רשא ביתכ ןינמז השולש ..." :רמוא םתוא ה"דב
וא גגוש וארק וליפא םתא היב ירק ..." :ךכ ריבסמ ושוריפב יריאמה םגו "...םתא וארקת
ןיא ,הנשה רובע ןינעל םג 'וכו ןיגגוש וליפא םתא השרדה הנשי וב ,רומאל ארפסב םגו "...דיזמ
לע םש םיכמתסמש םידמל ונא אתיירבה ןושלמ לבא .םתא אלא - םתוא ירקת לא ןושלה
לכו הנשמב ונינש ,א ,דכ הנשה שאר ,םדוקה ףדבש ינפמ .םתא אלא - םתוא ירקת לא השרדה
ארק רמא אפפ בר רמא ,ןלנמ ארמגב םש ןילאוש הז לעו .שדוקמ שדוקמ וירחא ןינוע םעה
ירקת לא ןושלה תא וריכזה אל ,א ,הכ הז ירחאלש ףדבו .םתא היב ירק ,םתוא וארקת רשא
היב ירק ןושלה לע וכמסש ינפמ ,'וכו ןיגגוש וליפא םתא השרדל רשקב םתא אלא - םתוא
ךכו .שדוקמ שדוקמ ןינוע םעה לכש אתופליל רשקב אפפ בר ידי לע א ,דכ ףדב הרכזנש םתא
לא ןושלב םעפ לכב שמתשמ וניא ירקת לא תשרד שרודהש תומוקמ המכב ארמגה לש הכרד
םוקמב הז ןיעמ דומילל רשקב הרכזנש תאזה ןושלה לע ךמוס אוה אלא ,ךכ אלא - ךכ ירקת
,זל ןירדהנסו א ,זנ תוכרבו א ,טי ןיבוריע ;א,ה ,ב"פ תוכרב ימלשוריו ב ,ל תוכרב ןיועי .רחא
.דועו ,א ,גצ אמק אבבו א ,חכ הליגמ ;א

:םידומיל ינש םתא היב ירק אלא םתוא ירקת לא תשרד תועצמאב םידמול הז יפל
.שדוקמ שדוקמ וירחא ןינוע םעה לכ ,שדוקמ רמוא ןיד תיב שארש ירחאש
.שדוקמ שדוחה - ןיעטומ וא ןידיזמ ,ןיגגוש םהשכ וליפא שדוחה תא עבק ןידה תיב םאש

םידומלתבש היב ירק ןושל לבא - "היב ירק ןושלה קר הנשי א ,דכ הנשה שארב םנמוא
הז יפל .ךכ היב ירק אלא ,ךכ ירקת לא רמולכ ,ירקת לא ןושל לש םויסה םצעב איה תושרדמו
היב ירק אלא - םתוא ירקת לא ונש וליאכ ,עשוהי 'רל אביקע 'ר לש וירבדב ,א ,הכ םש םג
.םתא

ותוכמס קוזיחב אביקע 'רו עשוהי 'ר וכמתסה הבש םתא אלא - םתוא ירקת לא תשרד תנבהל
לא תשרד תוהמ לע תונושה תועדה תא הרצקב ןאכ איבהל שי שדוחה שודיקב ןידה תיב לש
.תושרדמו דומלתבש ירקת

,השרד אל איהו "רישה תצילמ" איה ירקת לא תשרד יכ רמוא ג"מפ ג קלח נ"ומב ם"במרה
ןמיס ,ג"ח ת"ושב ז"בדרה .והוחכשי אלש ידכב ,קוספ לע ןויער ךימסהל איה התמגמ אלא
:"ומש יתעדי אלו םינושארה ןמ דחא" םשב רמוא (ג"מרת) חס ףלא

הלימ לכבו ,םינפ םיעבש תללוכ איהש תודוקנ אלב הרותה הבתכנ ךכ םושמש ..."
היהיש ידכ ,ךכ אלא ךכ ירקת לא ורמא ךכיפלו ,תוכלה לש םילת ילת םייולת הלימו
."...ארקמה ךותב םילולכ םישוריפה ינשו ,רחא דוקינ םג שרדנ

:רמוא ,א תוא ,הפ לעבש הרותב ,ה"לשה .ךכ םג אלא - ךכ קר ירקת לא רמולכ

אלש ןכ תירומה אישוק וזיא שיש םושמ אוה ירקת לא ורמאש םוקמ לכ יתלבקו ..."
אישוק ול ןיאשכ ףא ירקת לא רמוא םימעפל יכ רמוא ינא דועו .'וכו ךכ אלא ךכ אורקל
חכשי אלש ידכו ,שיא יפמ שיא לבוקמ אוה ומצעב רבדה ותואש םושמ אוהו ,האירקב
ורמאו אתכמסא תומדכ רבדל םינויצ ביצהו םהיפב אנמיס ומכ ומש םערז יפמו םהיפמ
."...'וכו ירקת לא

לא תושרד ןנשי לבא .ןויערל אתכמסא ןה םשו ,רסומו הדגא ירבדב ןה ירקת לא תושרד בור
.הרומג השרדל תובורק םא יכ ,אתכמסא ןניא ןה םשו ,הכלהה תעיבקל דוסי תושמשמה ירקת

שארב ;שדוק תדרחב אלא שדוק תרדהב ירקת לא ב ,ל תוכרבב :ירקת לא תושרד ךמס לע
:ב ,י אמק אבב ;שילשל אלא שלשל ירקת לא ,םינשה שלשל האובתה תא תשעו ב ,גי הנשה
שפנ הכמ ארק רמאד ימא ר"א ילימ ינה אנמ ,הלבנב םילפטמ םילעבהש דמלמ קזנ ימולשת
,רומא תשרפל הווצמהו הרותהב ןייועי) הנמילשי אלא ,הנמלשי ירקת לא ,הנמלשי המהב
.תוקוספ תוכלה תועבקנ (זמר ןמיס

ן"רה ירבד יפל .ילימ ינה אנמ וא ןל אנמ תלאשל הבושתכ ירקת לא תשרד האב הלא תומוקמב
אנמ וא ןל אנמ תלאשל הבושתכ ארמגה לש ןתמו אשמב האבש השרד לכב אמויד ח"פ שיר
.הרותה ןמ אוה רבדה ,ילימ ינה

אוה רבדה הז יפל .ןל אנמ תלאשל הבושתכ םתא היב ירק תשרד האב א ,דכ הנשה שארב םגו
רוביעו שדוחה שודיקב םתא אלא ,םתוא ירקת לא תשרד םגש ונדמל ונכרד יפל .הרותה ןמ
לא השרדה י"ע תעבקנ א ,הכ םש ןכלו .הרומג השרדל הבורק אלא ,אתכמסא הניא הנשה
,שדוחה שודיקב ןיד תיב השעמ ירחא רערעל ןיאש הקוספה הכלהה םתא אלא - םתוא ירקת
.'וכו ןיעטומו ןידיזמ ,ןיגגוש ןה וליפאו

היה השקו רצימ היה עשוהי 'ר .הבו הנממ ,ליעל ונאבהש ,םש אתיירבב הזל עויס אוצמל שיו
םירופיכה םוי תא ללחלו שדוחה שודיקב וניד תיבו לאילמג ןבר תערכה תא לבקל דואמ ול
וידימלת תא דמיל ומצעב אוהש עשוהי 'רל ול ריכזה אביקע 'רשכ לבא .ונובשחב תויהל לחש
טקתשנ ונופצמו ענכוש אוה 'וכו ןיגגוש וליפא םתא ,םתא אלא - םתוא ירקת לא השרדה תא
,ינתמחינ :אביקע 'רל רמאו ,שדוחה שודיקב וניד תיבו לאילמג ןבר תערכה תא לביקו
.ינתמחינ

תרוסמל םא שי םא :ללכהו םתא אלא - םתוא ירקת לא תשרד .ג
אוה איגוסה רקיע) תרוסמל םא שי וא ארקמל םא שי םא םיארומאו םיאנתה תקולחמ שי
םא שי :ללכה תא תקזחמ איה יכ הארנ ,ירקת לא תשרד תא הפי חתננשכ .(ב-א ,ד ןירדהנסב
קר תכלל ונל ןיא :םירמוא וליאכ ירה ,ךכ אלא - ךכ ירקת לא :םירמואו םישרודשכ .תרוסמל
ירחא םג םא יכ ,"ארקמל םא שי" :ירחא קר .א .ז ,הביתה לש תלבוקמה האירקה ירחא
!"תרוסמל םא שי" :םג רמולו ,הביתה לש ביתכה דוסי לע תדסוימה תרחא האירק

רמוא אביקע 'ר ה"ד ג"ימ ,ג"פ תובאל ושוריפב הרונטרבמ ב"ערה לש ותעד ,הארנכ ,יהוזו
:הרותל גייס תרוסמ

ונא םהידי לעש בתכבש ...הרותבש תורתיו תורסחב םימכח ונל ורסמש תרוסמה ..."
דחאו םירסח םינש ,תכסב תכסב תוכסב ומכ ,םתוא ושעי ךיא תווצמ המכ םיניבמ
םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ ןוגכו ,תונפד 'גב הכוס רישכהל םידמל ונא ונממש ,אלמ
םתא ,ןידיזמ וליפא םתא ,םיגגוש וליפא םתא דמלל ,תומוקמ השולשב רסח בתכנש
."...םיעטומ וליפא

םא שי ללכה םע םתא אלא - םתוא ירקת לא השרדה תא הוושמ הרונטרבמ ע"רהש ירה
וליאכ ,'וכו ןיגגוש וליפא םתא ,םתא אלא - םתוא ירקת לא םישרודו םירמואשכ .תרוסמל
ירחא םג םא יכ - םתוא :איהש תלבוקמה האירקה ירחא דבלב תכלל ונל ןיא :םירמוא
!תרוסמל םא םג שי ,ןכבו !םתא :איהו רסחה ביתכה יפל האירקה

"םתא" רסחה ביתכה תא .א .ז תויתואה לש תרוסמה תא םישרודש ומכ יכ ריעהל ךירצ
:תלבוקמה האירקה תא םישיגדמו םישרוד ןכ ומכ ,םתא אלא - םתוא ירקת לא םירמואו
."םתוא"

,שדוקמ אהי לוכי ,דחא םוי ורוביע רחאל וא ונמז םדוק והושדיק :י"פ רומאל ארפסב ונינש
,ג"פ ה"ר א"ה ,י"פ תיעיבש ימלשוריב הז ןיעמ ...ידעומ ולא ןיאו ,ידעומ םה הלא םתוא ל"ת
:ב"ה ,א"פ ןירדהנסו א"ה

םתוא םתוא ל"ת ,שדוקמ אהי לוכי ,דחא םוי ורוביע רחאל וא ונמז םדוק והושדיק ..."
"...םוי ב"ל ורוביע רחאל ,םוי ט"כ ונמז םדוק ידעומ םה הלא ןיא ,ידעומ םה הלא

,תרוסמה ןיבו ארקמה ןיב הריתס ןיאש םוקמבד א ,ד ןירדהנסו ב ,ו הכוס תופסות ןייועי
.םהינש תא םישרוד

ןיסונא ,ןידיזמ .ד
:קסופ י"ה ,ב"פ שדוחה שודיק תוכלהב ם"במרה

שדוקמ הז ירה ,ןיסונא ןיב ,ןיעטומ ןיב ,ןיגגוש ןיב שדוחה תא ושדיקש ןיד תיב ..."
."...וב ושדיקש םויה לע תודעומה ןקתל לכה ןיבייחו

:רמוא אוה ,גנק ןישע ,תווצמה רפסב םגו

האבש ומכ ,ןיגגוש וליפא ,ןיעטומ וליפא ,ןיסונא וליפא תודעומ םהש םה ורמאיש ..."
."...הלבקה

,א ,הכ הנשה שארב אתיירבבש "ןידיזמ" יוטיבה תא טימשה ם"במרה םילודגה וירפס ינשב
תוכלהל תוינומיימ תוהגהב ריעמ הזה יונישה לע ."ןיסונא" יוטיבב שמתשמ אוה ומוקמבו
,ןידיזמ וליפא אוה ארמגה ןושלו .םיסונא ןידיזמ םוקמב בותכ דעומבו ..." :םש שדוחה שודיק
."...תוקתעהב לפנ תועט אמשו ,ומ ןישע ג"מסה בתכ ןכו

:ונינש ,םתא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא קוספה לע גי ,ט"פ רומאל ארפסב .בישהל שי הז לע

איהש ןינמ ,םיעטומ וא םיגגוש וא םיסונא הורבעו רבעתהל הכירצ הנשה התייה אל"
,םיעטומ וליפא םתא ,םיגגוש וליפא םתא ,םדעומב םתא וארקת רשא ל"ת ,תרבועמ
."...ידעומ םניא ,ואל םאו ,ידעומ ,םתא םתארק םא ,םיסונא וליפא םתא

:ג ,י"פ םשו
"...םתא וארקת רשא ל"ת ,שדוקמ אוהש ןינמ ןיעטומ וא ןיגגוש וא םיסונא והושדיק"

רפסבו םש שדוחה שודיק תוכלהב ןיסונא וליפא :ם"במרה ןושלל רוקמה יכ אוה רורב הז יפל
תועט" יכ ,תוינומיימ תוהגהה לעב ירבדכ ,רמול חרכה ןיאו .רומאל ארפסב אוה ,םש ,תווצמה
."תוקתעהב לפנ

תא ושדק :ונינש םש .תונושלה לכמ תבכרומ אסריג שי א"ה ,ב"פ הנשה שאר אתפסותב
והושדק ,שדוקמ וניא הלילב והושדק .שדוקמ הז ירה ,םיממוז םידע ואצמנו ונמזב שדוחה
םשב איבמ וט 'מע ,גי ךרכ ,אבל המלש הרותב) .שדוקמ הז ירה ןיעטומו ןידיזמ ,ןיגגוש ,ןיסונא
םתא ,םידיזמ וליפא םתא ,םיגגוש וליפא םתא :אסריגה תא גצק דומע ,רפוכה לוכשא רפסה
.(...רקב יעור וליפא

הזל רשקבו אתפסותה תסריג תא ריבסמ ל"נה אתפסותל "דוד ידסח" ושוריפב ודראפ ד"רגה
:וירבד םה הלאו .הלעמל םונאבהש ,םש שדוחה שודיק תוכלהב ם"במרה ירבד תא

ןיגגוש וליפא ,ןידיזמ וליפא םתא ,םימעפ שולש םתא ביתכד אתיא הכ ףד ארמגב ..."
שולש אלא אתיל ארקב אהד ,השק עברא ינתקד אכה לבא .אחינ הזו .ןיעטומ וליפאו
יתבתכו .ןיסונא ומוקמב בתכו ארמגבש ןידיזמ טימשה ם"במרה הנהו .םתא םימעפ
.רובעל ןידיזמ הנווכה ןיא ארמגד ןידיזמ וניחרכ לעבד קיידד דודל םינשוש ירוביחב
ןידיזמ שרפמו .שממ םהירבדב ןיאו אוה םיעשר רשקו ,ןיד תיב לע ןכ רמול הלילח
םושמ וא איתמ םושמ ןוגכ ,ךרוצ הזיא ליבשב ןיכירצש אלא ,הארנ אלש ןיעדויד
ןיסונא םהש רמולכ ,ןידיזמ םוקמב ןיסונא בתכו ם"במרה םכחתנ ךכלו .איקרי
,ןידיזמ רדהו אשירב ןיסונא ןאכ בתכש המ שרפל שי הז יפלו .ןכ תושעל םיחרכומו
ךרוצ ןוגכ דחו ,םחרכ לעב םהב אצויכו םירכנ םוסנאש ןוגכ ,ןיסונא ינווג ירת ושוריפ
.'וכו ןה םיסונא ףוס ףוסד םתא דחמ ףילי והייוורתו .ןידיזמ ונייהו ,םוסנא העשה
."...אדחב סנוא ינימ ירת ינהל ללכ ם"במרהו

,אתפסותהו הנשמה ןושל לש הכרד .קוחד םג לבא ,ףירחו האנ אוה "דוד ידסח"ה לש ורבסה
םבברעלו םלפרעלו םרצקל אלו םיחנומה תא ביחרהלו שרפל איה הכלהה תושרדמו תותיירבה
א ,הכ הנשה שארב אתיירבבש "ןידיזמ יכ "דוד ידסח"ה לש ורבסה תא לבקל השק .הז םע הז
:םשוריפו ,דחא רבד םה ט"פ רומאל ארפסבו א"ה ,ב"פ הנשה שאר אתפסותבש "ןיסונא"ו
.(א ,כ הנשה שאר 'ע) איתמ תמחמ וא איקרי תמחמ שדוחה תא רבעל ךרוצ האר ןידה תיבשכ
."ןיסונא"ו "ןידיזמ" םשה םלוה וניא הלא ןיעמ םיימינפ םיקומינו םיחרכהו םילוקישל
יניינעב ם"במרבו ארמגב ,הכלהה תושרדמב ,אתפסותו הנשמב ןיסונא ,סונא :םייוטיבה
,(דנ ,גנ תומבי) םירכנ והוסנא ומכ ,ינוציח חכו סנוא :םשוריפ הנשה רוביעו שדוחה שודיק
אתפסותה .ג ט"פ רומא ארפסל ד"בארה שוריפו א ,אי ןירדהנס 'ע .תוכלמהו תונוטלשה סנוא
הנשה שארב אתיירבבש ןידיזמ תסריג תא ,תואסריגה יתש תא האיבמ א"ה ,ב"פ הנשה שאר
ירקת לא תשרד תא האיבמ הניא איהש ןוויכמו .םש רומאל ארפסבש ןיסונא תסריג תאו ,םש
השקתה ם"במרהש הארנכ .רפסמה לע הדיפקמ הניא ןכל ,םתא - םתוא םימעפ תשולש לש
"ןידיזמ" חנומה תא טימשה ןכלו ,םש הנשה שאר אתיירבבש "ןידיזמ" יוטיבה תנבהב
ארפסכ קסופ ם"במרה םימעפל ,םש רומא ארפסבש "ןיסונא" חנומב שמתשמ אוה ומוקמבו
דיו חצק ןישע ,תווצמה רפסו ב"ה ,ח"פ הולמ תוכלה ןייועי) ארמגה דגנ הזש יפ לע ףא ,ירפסו
.(ט ןמיס ם"במרה יללכ ,יכאלמ

שרפמ םש הנשה שארל א"בטירה הנהו ."ןידיזמ" יוטיבה תנבהב דואמ םישקתמ ונא םנמואו
"...ןובשחה תעידיב שוריפ ,ןידיזמ וליפאו םתא ..." :רמואו אתיירבב םש ורכזנש ןידיזמה תא
לע שדקל הווצמ ורמא א ,כ םש .ןמקלד ןפואב א"בטירה לש הז ושוריפ ריבסהל שי ד"נעפל
הזכ ,םישדוח שאר םכל הזה שדוחה ביתכדמ ,םידע יפ לע" :היארה לע ה"ד י"שריפו .הייארה
הארית יתמ ןובשחה תעידי לבא .דלומה ןובשח תא בטיה עדי ןידה תיב םנמוא ."שדקו האר
תעידי דוסי לע עבקיי שדוחהש התייה הווצמה .שדוחה שודיקל הליחתכל הקיפסה אל הנבלה
ם"במרה קסופש והזו .שדוחה תא וארש םידעה תדגה דוסי לע םגו ןיד תיבה י"ע דלומה ןובשח
:ז"ה ,א"פ שדוחה שודיק תוכלהב

,הארי אל וא חריה הארי םא ועדיו ובשחיש ןיד תיב לע הרותה ןמ השע תווצמ"
."...שדוחה תא ושדקיש דע םידעה תא ושרדישו

:ד"ה ,ב"פ םשו
םאו ,םתוא םילבקמ ןובשחב עדונש המל םינווכמ (םידעה לש) םהירבד ואצמנ םא ..."
."...םתוא ןילבקמ ןיא ואל

ןובשחה תעידי לע שדוחה תעיבקב ךמתסהו ,שדוחה ידע תא עמש אל ןידה תיבש הרק םא לבא
ןינמ 'וכו םידעב אלש והושדיק ..." :ט"פ רומא ארפסב ונינשש והזו .שדוקמ שדוחה - דבלב
הנשה שאר ימלשוריב םגו "...ידעומ םתא םתירק םא ,םתא וארקת רשא ל"ת ,שדוקמ אוהש
לש ושוריפ והזו "...שדוקמ הז ירהש םידעב אלש והושדק םאש ונייה ןיעדוי ..." :ז"ה ,ב"פ
תעידיב שוריפ ,ןידיזמ וליפאו ..." :ורמאב א"בטירה ירבד לש ושוריפ ,ד"נעפל ,והזו !"ןידיזמ"
תעידיל הליחתכל ךירצ שדוחה תעיבקבש עדי ןיד תיבש ינפמ ,ןידיזמ ארקנ הזו "...ןובשחה
שדוחה תא ושדיק םא דבעידב קרו ;הנבלה תא וארש םידעה תדגהלו ןיד תיבה ידי לע ןובשחה
.שדוקמ שדוחה - שדוחה ידע תדגה אללל ,דבלב ןובשחה תעידיב

"םכל" תבית ןמ השרדה .ה
שרד אבומ (זנ ןמיס ,טנ דומע ,אי ךרכ ,אבל המלש הרותב אבומ די בתכ) םילכשה רנ שרדמב
:ונושל הזו ,'וכו "ןיגגוש וליפא"ל שדח

...םכל (ב ,בי תומש) הנשה ישדוחל םכל אוה ןושאר ,םישדוח שאר םכל הזה שדוחה ..."
."...םיעטומ םה וליפא ,ןיגגוש םה וליפא 'וכו ןיד תיבל ...םכל

,'וכו ןיגגוש וליפא םימעפ שולש ,םתא ,םתא ,םתא ושרד א ,הכ הנשה שארב יכ .שדח שרד והז
ואצומש וילע החיכומ ותוזחש הזה שרדמה ןמ ."םתא" טועימה דוסי לע תאז ושרדש ירה
:םירבד ינש םידמל ונא קיתע רוקממ

,םתא אלא - םתוא ירקת לא תשרדמ תדמלנ הניא םיעטומ וליפא ,םיגגוש וליפא השרדה
ישדחל םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה שדוחה" :קוספבש "םכל" תבית ןמ םא יכ
."הנשה

הנשה שארבש ןידיזמ םיחנומה םניא םשו .םיעטומ וליפא ,ןיגגוש וליפא :איה םש אסריגה
לע שוריפ ,הצרצ ש"רהל םייח רוקמב רוקמ שי הז שרדל .ט"פ רומא אתפסותבש ןיסונאו םש
:ל"זו ,אב תשרפל ע"בארה

םכל אוה ןושאר ,םישדח שאר םכל הזה שדוחה המצע השרפה ןמ חכומ ימלשוריבו ..."
."...םיגגוש וליפא ,ןידיזמ וליפא ,םימעפ ינש םכל ביתכדמ ,הנשה ישדחל

.הזה שרדה תא ןיא ונידיב אצמנה ימלשוריבו ,ימלשוריה םשב הזה שרדמה תא איבמ אוה

"וארקת" תבית ןמ השרדה .ו
:רומא ה"ד ,םש הנשה שארל לאננח וניבר ירבדל ןיכומס שי "םכל" תבית ןמ שרדב

וארקת רשא ביתכ המל ,וידו ,שדוק יארקמ 'ה ידעומ הלא בותכל ול היה ול רמא ..."
שלש המלו ,דעומ ינולפ םוי וארקתש דע םידעומ ןיאש דמלל אלא ?םימעפ שלש םתוא
המ אלא דעומ ןיא ןידיזמ וליפאו ןיעטומ ,םיגגוש וליפא דמלל ?וארקת ביתכ םימעפ
."...וארקתש

."וארקת" תבית ןמ איה השרדה רקיע לאננח וניבר תעדל ירה

:ג ,ט"פ רומאל ארפסב ןיכומס שי לאננח וניבר לש הז ושוריפלו

םניא ואל םאו ,ידעומ םתא םתארק םא ...םדעומב םתוא וארקת רשא ל"ת ..."
."...ידעומ

רשא לע םא יכ ,םתא - םתוא תשרד לע השגדהה ןיא הלאה תומוקמה לכב .ד ,ג ,א ,י"פ ןכו
.וארקת

,ב"פ הבר םירבדו וט קרפ הבר תומשב םג ןייועיו .ג"ה ,א"פ הנשה שאר ימלשוריב הז ןיעמ
(ג ,בי ,אבל המלש הרותב אבוה) רוביעה דוס שרדמבו .שדוחה תשרפ אקסיפ ,יתבר אתקיספ
:םישדוח שאר םכל הזה שדוחה קוספה לע

רשא אלא ןכ רמוא ןיא ,םדעומב םתוא וארקת רשא שדק יארקמ 'ה ידעומ הלא ..."
."...םכל הרוסמ האירקה ,וארקת

םהל וארקת רשא - אלו ,םתוא וארקת רשא .ז
:רמוא .םתוא וארקת רשא 'ה ידעומ הלא קוספה לע ,רומאל הווצמהו הרותהב ם"יבלמה

המצעב הלימה ןמש ל"יו .םתא היב ירקו רסח םתא ביתכד םושמ ושריפ םישרפמהו ..."
רמאי םש רסוחמ ארקנהשכ .ול ארק ןיבו תא ארק ןיב םשה תאירקב לדבה שי יכ .דמל
,ול ארק רמאי ,רחא םש וילע ףיסוהל הצורו םש ול שי ארקנה םא לבא ,ותוא ארק
וארקת רשא רמוא היה םא הז יפלו .'וכו ןוירש ןומרחל וארקי םינודצ ,םוי רואל ארקיו
םה רבכש ןפואב ,ונידכ דעומה ןמז היהיש ךירצש ראובמ היה ,שדק יארקמ םהל
וארקת רשא רמואשכ לבא ;שדוק ארקמ םש םהילע םיפיסומ םהו םמצעמ םידעומ
םש ול ןיאש רבד לע םשה םצע םתארקו ללכ דעומל םייואר םניאש ףא ל"ר ,םתוא
."...ידעומ םה תאז לכב ,תועט וא דיזמ וא גגוש י"ע ללכ דעומ

.ומש אוה היח שפנ ול ארקי רשא לכו קוספה לע ,כ-טי ,ב תישארבל הוצמהו הרותהב 'עו

"םהילע ךומסל הווצ אוה - תודעומה רומשל הווצש ימ" .ח
:רמוא י"ה ,ב"פ שדוחה שודיק תוכלהב ם"במרה

ןיבייחו שדוקמ הז ירה ,ןיסונא ןיב ,ןיעטומ ןיב ,ןיגגוש ןיב שדוחה ושדיקש ןיד תיב ..."
,םהילע ךומסל בייח ועטש עדוי הזש יפ לע ףא .וב ושדיקש םויה לע תודעומה ןקתל לכה
םהילע ךומסל הווצ אוה תודעומה רומשל הווצש ימו ,םהל אלא רוסמ רבדה ןיאש
."...'וגו םתא וארקת רשא רמאנש

המ לואשל שי הרואכל .רבדה תא בשייל שי הנהו ?הזה רבסהה תא ם"במרה ףיסוה המל
םאש םשכ ?ןיד תיב תוארוה ראשמ שדוחה שודיקב תועטב וא הגגשב ןיד תיב תארוה התנתשנ
ןילטבמ אלא ,יושע השעש המ לכש םירמוא ןיא ,תוארוה ראשב גגש וא העט לודגה ןידה תיב
םג תויהל ךירצ היה ןכ ,ןברק איבהל ןידה תיב בייח םייק שדקמה תיבש ןמזבו ,תוארוהה תא
רבסהה ירבד תא ףיסוהל ם"במרה בשח ןכל !שדוחה שודיקב גגש וא העט ןידה תיבשכ
הגגשב ןיד ןיב תוארוה ראשל הגגשב וא תועטב שדוחה שודיק תוושהל ןיאש ,הלאה םיפלאמה
השעמ ירחא רערעל ןיאו ,"םהילע ךומסל הווצ אוה - תודעומה רומשל הווצש ימש ..." ינפמ
.שדוחה שודיקב ןיד תיב

:םעט בוטב תאז ריבסמ ,א שרוש תווצמה רפסל ויתוגשהב ן"במרהו

ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע (םיטפוש ירפס) ורמאש המ הזו ..."
לאמש לע ךל םירמוא וליפא .לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל ,השעת ךל
אלש הלעתי הרותה ןודאמ ונל הווצמה איה ךכש .לאמש אוהש ןימי לעו ןימי אוהש
הנהו ,םיעוט םהש יאדווב עדוי יכונאו הז ימצעל ריתא ךיאה תקולחמה לעב רמאי
לחש םירופיכה םויב לאילמג ןבר םע עשוהי 'ר גהנש ןיינעכו ,הווצמ התא ךכב ול רמאנ
."...הנשה שאר תכסמב רכזוהש ומכ ,ונובשחב תויהל