ודומיל יכרדו דומלתה תארוה לע

יקסביירג .ל .א ברה

ב"כשת ,אנ יניס

:ןכותה
אטילב דומלתה דומיל
ךוניחב דומלתל יוארה םוקמה
ןוטנפנק קחצי יבר תאמ "ארמגה יכרד"
שאגימ ןבא םהרבא 'ר
?תוקולחמה תא תעדל םיכירצ ונא המל
דומלתב האצרהה תטיש
םויה דומילה תטיש לע תרוקיב

,תויוארה דומילה יכרד תא םיגדמ ,דומלתה דומיל תובישח תא ןייצמ רבחמה :תיצמת
.םויה דומילה ךרד תא רקבמו

.שאגימ ןבא םהרבא 'ר ,ןוטנפנק קחצי יבר ,אטילב דומלתה דומיל :חתפמ תולימ


המואה לע תדחוימ התיה התעפשהש תידוהי תיקנע הריצי לש תבשחמ תכאלמ - דומלתה
.תורודה לכ ךשמב םיירבעה םייחה לכ תא הפיקהשו

הינפ רתסלק תא בצע דומלתה ."לארשימ םדאה לש ותמשנלו ופוגל סופורטופא" היה דומלתה
ךנחתה ודי לע .וירפוסו רוד רוד ,וימכחו ,רוד רוד ,םיבר תורוד ופתתשה ורובחב ;המואה לש
."ידומלתה ידוהיה" יתימאה ידוהיה רצונו ולוכ םעה

התמשנ אוהו הלש דוסיה אוה .תודהיה העבנ ונממש דחאה רוקמה אוה דומלתה"
לארשי םע תומדב הירוטסיהב תמשגתמה תודהיה .תינכת הל ןתונו התוא היחמה
תדמ .תידומלתה הרותה ירפ הלוכ איה ...תוירסומו תוינחור תולוגסב תנייטצמהו
םעש תולעמהו תולוגסה לכ ,בל תבדנ םע דחי ץומקה תבהא ,ץרמו הדיקש ,תוקפתסהה
דומלתה דומיל טעמתנשכ יכ ,ריעהל יוארו .דומלתה י"ע וארבנ ...וב ןייטצמ לארשי
"תורכזנה תולוגסה ןמ תודחא םג תשגרומ הדימב ותחפנ ןורחאה ןמזב םידוהיה לצא
.(שריה לאפר ןושמש 'ר ירבד ךותמ)

בש הלכשהה תפוקתב ץוחה ןמ העפשה י"ע ,םלוא .המואה תמשנל רצויה תיב אוה דומלתה
תינברה תורפסהו דומלתה לש וז הכורא הפוקת לע גלד תחא הציפקב .ך"נתל רשי ידוהיה
לכ תא הזב עיקשהשו הנש םיפלא ךשמב הלוגב רציש המ לכ תא תחא תבב קוחמל הצר וליאכו
.ונורשכ תאו ותונואג

קרו ך"נתה ןמ לכה תא ובאש םינושארה םיליכשמה .ןכותל עגונב םג ןכו הפשל עגונב עריא ךכ
.םנונגסב שמתשהל םגו דומלתהו הנשמה לא בושל וליחתה רחואמ ןמזב

היה םהלש לאידיאה .יאמצע ימואל ירוקמ ןויער ילב ותמ התורפסו הלכשהה ךכ םושמו
לע העפשהה רסוח ןאכמו .םיימצעה םייחה תותוא ילבמ "העד אלמת ץראה"ו "תויוכז ייווש"
.םעה

תמועלכ ופלח םהו ,תפרצב הטיזויסירפה ישנאל המודב ,םיקוספ יזרוח ,הצילמ ילעב ויה םה
רוקמ ,התדלוה םוקמ ,הינמרגב ירמגל הבזענ הלכשההש תירקיעה הביסה התיה וז .ואבש
.אטילו הינלופ לש תואטיגה לא הרדח איה כ"חא רשאכ הרק הזמ הנוש המ רבדו התבצחמ

ושקב םהו םהילע הגנ אל שפוחו רוא לש ביבש םושש ,םימכח ידימלת םינרות םידוהי ויה םש
."המשל הרות" דומילב םשפנל ןוקת אוצמל וצרו רחא םייח ןכותו שדח לאידיא םהל

דומלתה דומיל לש השדחה הרוצב לארשי תמכח לש היגולואידיאה האב דחא דצמ הנהו
םע (ק"נר השדיחש) ינחורה דועיה לש הקיסיפטמה ינש דצמו (וירבחו ר"יש ומכ ,לארשי ימכח)
.דחאל םלצא וגזמתה הלא ינשו ,לארשי תויחצנב הלודגה הנומאה

אטילב דומלתה דומיל
ידיל ואב םלצאו םייניבה ימי תורפסמ םתמכח בור תא ובאש אטילב םירפוסהו םירקוחה
הלבק אטילב השדחתנש הלכשהה תעונת ןכבו .ירבעה רקחמהו הרותה תעידי תחלצומ הגיזמ
םג דואמ ההובג הגרדמל אטיל ידוהי ועיגה ךרעב הנש םיתאמ ינפל דעו ...תרחא ירמגל הרוצ
תבישימ ואצי םירקוחהו םירפוסה בורו תודהיה יזכרמל ושענ תובישיה יתב .דומלתה תועידיב
תחימצל ,עודיש יפכ ,המדק םייניבה ימי לש הצילמהו רקחמה ירפסב תועידיה .הימודו ןי'זולו
"םיכובנ הרומ"מ םהיתועידי תא ובאש אטיל ירפוסו ,קזנ םג הל המרג אלו אטילב הלכשהה
..."םירקיעה רפס"ו

.םירחא םימע לצא תיתונמאה תורפסל המודב ונלש השדחה תורפסה החתפתה ,התליחתב
,םיאמורהו םינוויה לש תפומה ירפס תא סנאסינירה תפוקתב אמגודל םהל וחקל םהש םשכו
,תאזה האיגשה תא וניבה טאל-טאל קרו (לידבהל) ך"נתה לא הרשי הבישב וליחתה ונלצא ךכ
ךותמ תובושח תוילוח איצוהל ןיאשו ונינפלש תורודל ונתוא רשקמה ינשה טוח תא קתנל ןיאש
.תירבעה תוברתה לש בהזה תלשלש

ךוניחב דומלתל יוארה םוקמה
ךוניחב ול יוארה ומוקמ תא ונא ונתפוקתב ספות דומלתה ןיא ןיידע ,הז לכ תורמל ,םלוא
.ץראב הובגהו ןוכיתה

קר תירבעה תוברתב לכתסהלו תוארל ךירצ ונתאמ דחא לכש ,אוה תודהיב םירקיעה רקיע
הרותו בתכבש הרות :'יתעמש וז םיתש םיהלא רבד תחא'ו .דומלתה לש הירלקפסאה ךרד
דוסימ) רבע רבכ םינש לבוימ רתוי .דואמ םייוקל ונא וישכע ,םנמאו .דומלתה תומדב הפ לעבש
רפסה יתבב דומלתה תארוה תא וסינכהש םוימ (ץראב הנושארה תירבעה היסנמיגה
תלעות ןיא .ללכו ללכ ןוצר םיעיבשמ םניא ןיידע דומילה ןפואו םידומלה תינכתו ,םיינוכיתה
.תיחכונה ותרוצב הז עוצקמ דומילב תישממ

תא ןקתל ץוחנל הל האצמ אל (ןליא רב הטיסרבינוא םג התומכו) תירבעה הטיסרבינואה םג
הז עוצקמ לא השיגה .הלש חורה תקלחמ ילתכ ןיב ,תודהיה תועוצקמ ךוניחב הזה םגפה
,תיתורפס השיג תניחבב ,םינברל שרדמה יתבב תגהונ התיהש העודיה השיגה התוא הראשנ
םשל ,התמ תיסאלקל התוא ובשחש הפש לש ,אדירג השבי תיגולוליפ הריקח וא ,תירוטסיה
.ינשלב חותינ םשל אלא וניא דומילה לכ .םישדחתמה םייחהו דיתעה םשל אלו יעדמה רבעה
.ידירוי עדמ אלא וניא דומלתה לש ורקיע לכ ירהו

הפשה תעידיל הנכה קר תויהל הכירצ הניא ותורפסבו דומלתב הריקחהו דומילה תרטמ
תעידיב דימלתה תא ןיכהל דוחייבו דומלתב ידירויה קלחה לש ישממ דומיל אלא ,תירבעה
הרוצב תידומלתה היצלסיגלה רוריבו דומיל ןכ ומכו ץראב ןאכ םיגהונה םיעודיה םיקוחה
.דחאכ תיביטראפמוקו תיטילאנא

,תונוש תועידיב וא דומלתה לע םלועה תופקשהב וא תוינושל תוריקחב - התע דע ונקסע המבו
:אוהו ,דומלתה לש ידוסיה ןויערל תרגסמ קר תושמשמ ןהו המכחל תוארפרפ קר ןהש
...םיהלא תרות - םיטפשמהו םינידה ,הכלהה

תדמ יפ לע ושרפל" דומלתה דומיל לש תיגוגדפה הלאשב רבכ וניינעתה םימדוקה תורודב
."תינויגהה המכחה

ןוטנפנק קחצי יבר תאמ "ארמגה יכרד"
ךיא ךרד אוצמל םינוש םינמזב תויולדתשההו תונושה תוטישה לכ תא ןאכ טרפל לכונ אל
לד רפסמ ןב ,ןטקה סרטנוקה אוה הז ןיינעב רתויב ןיינעמה ,םלוא .דימלתל הז דומיל תונקהל
וברד ובר ,היליטסקמ ןואגה ארקנה) ןוטנפנק קחצי יבר תאמ ,"ארמגה יכרד" םשב ,םיפד לש
.(ףסוי תיבה ןרמ לש

יפל תועודי תויגוס לש אדירג רואיב אל ,דומלתה תארוהל השדח השיג םיאצומ ונא וז תרבוחב
.תחא הביטחו המלש הדיחי רותב ,תחא הזטניטנא רותב דומלתה דומיל אלא ,ןויגהה בטימ
יפל .תורוהט תויגוגדפ תומילבורפ ןה וז הארוה םע רשקב ולצא תוררועתמה תומילבורפה
:לכה םדוק בל םישל ךירצ וירבד
;"דומלתה ןונגסל" .1
;(הפיקמ הרוצב) "איגוסב תוננובתהל" .2
;"םיטרפב ןויעל" .3
.(לבנסנאל עגונב) "רובחלו" .4

"ארמגה ילעב לש םנתמו םאשמב ידומלתה ןויגהה ךרדב" םידימלתה תא להנל איה הרטמה
.דומלתב ןויעה יכרד לכב הנוכנ הכרדה וז הנטק תרבוחב היליטסקמ ןואגה שיגמ הז םשלו

תחקל רשפאו הנושאר הגרדממ םילכ םה ,םהב שמתשהל ונל םג עיצמ אוהש ,ולש םירישכמה
טפשמ ,טפשמ ,הדלות ,המדקה ,אושנ ,אשונ" :םה הלאו .ונא וננמזב םג ןובשחב םתוא
ךשומ ,םיפלחתמ םיאשונ ,רתוסה יקלח ,בוביסה שקה ,הלילש ,בויח ,םייכפה םירבד ,טלחומ
.'וכו ,"ומע רחאו ומצע

םירבדמה ישיאבו הרותב ושרשו ןיד לכ םעטב תולכתסה"ה אוה ,חינמש ידוסיה פיצנירפה
.ותנשמב םהמ דחא לכ לש תדחוימה וכרדו ,"םתנוכתבו דומלתב

ומכ ,דומלתבש םידחוימה םינימרטהו םיינכמה םיגשומל בל םישל ונילע ליטמ אוה דוחייבו
םינידהו אתופליה ןינע ,אללכמ אלא רמתיא שוריפב ואל ,יאמ יטועמל ,אנש יאמ :לשמל
.הבושתהו הלאשה ינפוא .הז םע הז חוכיוהו םיקלוחה ךרד ,םהיתודימו

תרוקב ירבד םהש הז לע דיעמ ,ד"ודד רפס רבחמ ,המוק רועיש לעבו םעט לעב רקוחו
.יעדמ ןויגה דוסי לע םייונב םייתימא

,םייחה ןמ חוקל טושפ לשמב םג םימעפל שמתשמ ןוטנפנק קחצי יברש ,ןייצל םג ןיינעמ בגא
."שיא לכ הדוי וב רשא ןושאר לכשומב רשא" ימוי-םויה ןויסנה ןמ

תינויגה הטיש רבכ ול התיה וניארש יפכו (ג"כר א"ה) ךרעב הנש תואמ שמח ינפל יח הז ןואג
.דומלתה דומילב

תרחא ךרד םהל ורב ,וב םידמוע ונאש הז רודב םידרפסה םינברה ילודגמ םיברש ,הארנכ
ילעב םיזנכשאה םינברה תטישל דוגינב ,תינויגהה המכחה תדימ יפל וראבל ,דומלתה תשירדב
.לופלפה

םירבחמ לש םיללכה ירפס ראש לש הנוכתה ןוטנפנק קחצי יבר לש ורפסל ןיא ,הזמ ץוח
םג ,הארנכ ,והזש) וידימלתל ולש ילאודיבידניאה סחייה תא ןייצל םג יוארו יאדכו .םירחא
.(תיגוגדפה ותטישמ קלח

שאגימ ןבא םהרבא 'ר
ילודגמ םיקהבומ םידימלת"ש ,(םיהלא דובכ) ורפסב רפסמ שעגמ וא שאגימ ןבא םהרבא 'ר
- ול ויה "םיידומלתה

םאוב םדוק רמוא היהו םחוכ יפכ בטיה ונייעיש םהל הויצ הקומע הכלהה התיהשכו"
תעדה לוקשב הז לכו ,הז ינולפו ,הז ינולפו ,הזמ רובעי אלו הז רמאי ינולפ :וינפל
."הצרא וירבד לכמ דחא רבד לופי אלו וירבד ונשי אלו ויפ ונשי אל רפסה םע םאובבו

דמואב עיגמ היהו םעבטו םינושה וידימלת ךרד םג עדיו דומלתב אלפנ ןמא גוגדפ היה אה
דחא לכל רסחה תא אלממ היה ךכו םתעד לוקישבו םנויעב עיגהל םדי לאל שיש המ ותעד
.וידימלתמ דחאו

יאמדק רבכ וקסע ,ודומילו דומלתה תארוה לש תיגוגדפה הלאשבש ,ונרמאש יפכ ,ןייצל ןיינעמ
ךיא תיגוגדפה הלאשה לע ודמעש םה-םה .תומדוקה תופוקתה לש םידרפסה םינברה דוחייבו
הטיש ירחא ורזחו םיכרד ושפיח םה ,םידימלתל ,ותטיש ןפואו דומלתה דומיל תא תונקהל
םיזנכשאה םינברה ,ךפיהלו .דומלתה תא ירמגל וחינזה םה הזמ רחואמ ,םלוא .תינויגה
.דומילה לע ורמשש םה העובק הטיש ילב דומלתה תא ודמלש

שרושב ןיינעה תא תעדל ידכ ,ןושלב ,םילמב קדקדל אוה ןוטנפנק קחצי יבר לצא ידוסיה רבדה
לתפנ ןיאב לכש ילעב םהינש םה בישמה םגו לאושה םגש ,בושחל ךירצ הזמ ץוח .םצעבו
ךותמ יאמשו ללה ?רבסק יאמ ףוסבלו רבסק יאמ ארקיעמ :דומלתה לאושש המ הזו .שקיעו
לקוש ,ןד דומלתהו ,דומלתה ימכח לכ ןכו םיקלוח ,םיארומאה ךותמ אברו ייבא וא ,םיאנתה
.םהירבדב ירטו

סחיב קדוצ דימת הרומה םאהו ?תלוזל סחיב םיקדוצ דימת ונמצעל ונאשכ ונחנא םאה
?ותתיכל

לע םירבדה תא דימעהל רשפא וז הרוצב קרו ,ןובילו רוריב ןיעמ והז חוכיוה-תקולחמה
.םתותימא

?תוקולחמה תא תעדל םיכירצ ונא המל
- םיארומאה וא םיאנתה ןיבש תוקולחמה תא תעדל םיכירצ ונא המל םידימלתה לש הלאשל
שירו ןנחוי יבר לע עודיה רופיסה תא םהינפל אורקל וא םהל רפסל הבושת רותב רכבמ יתייה
ןנחוי יבר תא םחנל "היתעמש ןידדחמד" תדפ ןב רזעלא יבר תא םימכחה וחלש רשאכ .שיקל
:היל רמא ,ןנחוי יבר רמא הוהד אתלימ לכ .הימק ביתי לזא" שיקל ןב ןועמש יבר לש ותומ לע

הוה אתלימ אנימא הוה יכ ,אשיקל רב - אשיקל רבכ תא :רמא ,ךל אעייסמד אינת
אחוור אליממו יקורפ העבראו ןירשע היל אנקירפמו אתיישוק עבראו ןירשע יל ישקמ
,אעיצמ אבב) "?אנימאק ריפשד אנעדי אל וטא ,ךל עייסמד אנת :תרמא תאו ,אתעמש
.(א ,דפ

דחוימה ןויגהה אוהשו שממ םייחה ןויגה אוהש ,הז ןויגה לע םהל הארמ יתייה ךכ ךותבו
.דומלתל

םה וב םילולכה םיעדמה ראש .היצנדורפסירויו םיקוח רפס רותב רקיעב ונל בושח דומלתה
.'וכו 'וכו היגולוליפ ומכ ,רקיע אלו לפט קר

דומלתב האצרהה תטיש
הטישה איה ,יתעדל ,ותארוהל המיאתמה הטישהו sui generis אוה יתעדל דומלתה דומיל
.תישעמ הנבהו העונת ,םייח הברה דומלתב שיו תידירויה

לע תדסוימ אלא ,"םיקוח ץבוק"ב ומכ ,םיפיעס תרוצב אל בור יפ לע איה םירבדה תאצרה
תא חגנש רוש" :הרקמ תרוצב ןוידה וא .הכלהל רבדה תא ועבקו ונד ,ערואמ עריא .השעמה
.הלק רתוי ותנבהו ירבעה קוחל הבורמ תושימג ןתונ הז ."תילטב ןיזחוא םינש" ;"הרפה

ברה) יטפשמה דצמו יתכלהה דצמ תויהל תירקיעה השיגה הכירצ ,היחתה תפוקת ,וז הפוקתב
.(...הציב תכסמ איצוהו דומלתה לע הרורב הכלה רדסל םזי ל"ז קוק

םיכירצ ונאש ןכש לכ אלו ,הנידמה יקוח תודוסי תא םייממע רפס יתבב םידמלמ הירציוושב
הדובעה .ונלש תוברתה רקיע איהש ,תירבעה הכלהה תודוסי תא ריעצה רודל תונקהל
תידירוי הרוצב ושרפלו ורידגהל ונל עובק רבכ אוהש רמוחה תא ררבל תעכ רתויב הבושחה
.תיעדמ

הנבהל םרגו לכשה תורגב לע הברהב עיפשה םימדוקה תורודה י"ע רבעב דומלתה דומיל
לארשי תוצופתב השעמה ישנאו םילודגה םירפוסה .הלכלכבו רחסמב ,םלועה תויווהב
.הבישי ינב רבעב ויה ןילופו אטיל ,היסורבש

ודמלש ומכ םירדנטסה לע םידמולו םיבשוי םידימלתהו ץראב תובישי לש תשר םג ונל שי
,םינייוצמ םירוחב םהיניב םיאצמנ ,(תירבעב אלו שידייב םידמול םהש לבח) םינפל וניתובא
הז ןייוצמ ישונא רמוחמ הנוכנ תלעות םיקיפמ ןיאש תמרוג הנוכנ השיג רסוחו לופלפהש אלא
.םהיתועידימו

םויה דומילה תטיש לע תרוקיב
אוה .םויק תוכז ול ןיא םיהובגהו םיינוכיתה ךוניחה תודסומב וישכע דמלנש ומכ דומילה
האירק קר ,הטיש םוש ילב דומלתה דמלנ בור יפ לע יכ .דומילב רדס יאו היבוברע קר סינכמ
הז דומילל םיסחייתמ רשאב .ידימ ול ותו ,תינויגה הרבסהו ירבע םוגרת ,די-רחאלכ אדירג
הז דומילל םישידקמש ןמזב הב ,עובשב תודדוב תועשב הנקנ הז דומיל ןיאש םודק טפשמב
.וב םינייטצמ הלוגס ידיחי קר תובישיב םג לכה תולככ רחאו ,םויה לכ תא תובישיבו םירדחב
.ץראב יחרזמה לש רפס יתבב םג הייוקל וז הארוה

ךשמב רובעל דימלתה לעש סרוקה אוה המ :הלאשה ןאכ תלאשנ םיינוכיתה רפס יתבל עגונבו
המו דימלתל תונקהל ונילעש תועידיה לש םומינימה אוה המ ?דומלתה תארוה תונש שמח
הרומה םגו םיפוצר םיפד םידחא םיקרפ םיארוקש ר"פע גוהנ) דומילה תטיש תויהל הכירצ
?(הזב עוצקמ לעב ,םימעפל ,ונניא

תא דחא םוקמב ראבת רשאכו ;איה תחא םהבש אירטו אלקשה תרוצש ,דומלתב תומוקמ שי
המוד ,וב חוכיוה תרוצש ,רחא ןינע ,רחא םוקמ ךכ רחא ךל רחבתו איגוסה תאו ןוידה ןפוא
םינימרטהו םילמהו שדחה ןידה לש רואיבה תא םידימלתל תתל אלא ךל ןיא - ןושארל
םירבדה תנבהל עיגי ומצעב .וילאמ ןיבי אוה קוריפהו ,אישוקה ךלהמב ,ןינע ותואב םישדחה
אצמנה "ינתק יכהו ארסחמ ירוסח"ב ןוידה ןפוא ,לשמל ,ומכ .הינשה לע שיקי תחא איגוסמו
יאמ" ;"ןודנכ תויהל ןידה ןמ אבל ויד" ;"ללכו טרפו ללכ"ב וא ,דומלתב םעפ םיעשתמ רתוי
.דומלתב םיבר הלאכ דועו "אמיתד והמ ...רמואו

תרחא אמגוד ול איבהל ףכיתו דימלתל וראבלו דומלתב דחא םוקמ רוחבל ךירצש ,אוה רקיעה
.םוקמה יפל ידירוי וא ינויגה רבסה ןכו .תימצע הדובעל ליגרת רותב

םשור ךילע השוע רבדה .תויבויח תואצות םושל תווקל ןיא ,תעכ דמלנ דומלתהש הטישה יפל
.הבוח ידי תאצל אלא אב וניא הז לכ וליאכ

תא ובזע תפרצב םידוהיהש ,עודי .רתויב בושחהו לודג רתויה ירוטסיהה רוטקפה היה דומלתה
םיססבתמ ונאו ,הערל םהב ועגנ אלש המ תורמל ,דומלתה תא םהב ופרשש תומוקמה לכ
.דיחיה ונייח רוקמל ירמגל קקזהל ילבמ ץראב

.הז ינחור זכרמל םיאתמ וניא דומלתה תריקח ןפוא תירבעה הטיסרבינואב םג

תושדח תואצוהו םישדח םיטסכט אוצמל איה תיעדמה הדובעה לכ .הנוכנ הניא ללכב השיגה
לכמ יללכה םוכיסה תא היכינחל תונקהל םוקמ לכב תגהונ הטיסרבינוא .תונוש תוריקחו
.דוחל ןיינע הז תוריקח .יתטיש סרוק גיהנהל אוה רקיעה .תוריקחה

תואוושהו תודדוב םילמ לש תוריקח ינימ לכו דומלתה רקיע והז ,ידירויה קלחה ,הכלהה
םייתטישה םידומילל ץוחמ םירנימסל ןיינע ןה תלוגנרתה יערכ לע תודמועהו תודסוימה
.הטלוקפה לש סרוקב

םירבדל בל םישל םהילע - דומלתה תעפשה תא בוש שדחל םיצורה הלא לכ יכ ,ינמודמכו
.הלאה