הרותה תורדסבו תוישרפב תוקספה

רמיז קחצי

א"לשת ,ח"ס יניס

:רמאמה ןכות
הרותל םילועל תוישרפה תקולח
םירופו הכונח
הכונחב האירקה     
םירופב האירקה     
תוינעתב האירק
לחיו     
תוללקה תושרפ     
תוריש
תוקלחתמ ןניאש תוישרפ     
תוקספהה לש ןמוקימ
הרותל םילועה לכל דחא ארוק יתממ     
לארשי ץראב     
לבבב    
םינואגה תפוקתב לחה "ארוק לעב" לש גהנמה     
םיארוק "ןוקית"
םישמוחבש תוקספהל םידגנתמ לארשי ילודג     
םוכיס     

הרותל הלועה וב בצמהמ רבעמהו ,םיאורקל השרפה תקולחב קסוע רמאמה :תיצמת
,תודחוימ תוישרפ רמאמב םירקסנ ןכ .הרותב ארוקה אוה ארוק לעבש ךכל ,השרפה תא ארוק
.הרותב ןתאירק ךרדו ,תורישו תוללק

.ארוק לעב ,םיארוק ןוקית ,הרותה תאירק :חתפמ תולימ

 

הרותל םילועל תוישרפה תקולח .א
יטרפ םיעמוש רבכ םיאנתה תפוקתמ .הרותה תאירק יקוחב הרישע תידומלתה ונתורפס
ילוא ;תוקפסב לפרועמ ןיידע האירקה ינידמ דחא טרפ ,םרב .הז בושח סקט תודוא םיטרפ
תואירק רתי לכלו ותבשב תבש ידמ תוישרפה תקולחל ןווכתמ ינא .הרורב הכלה ול ןיאש ינפמ
('וכו ,ישילש ,ינש ,רמולכ) תוקספה םיאצומ ונא .םימיוסמ םידעומבו שדוק יארקמב הרותה
םג .ולא תוקולחל עגונב הרורב אל תיתכלהה תורפסה םרב ,ונינפלש םישמוחב תוספדנ
.וז היעבב הברה ולפיט אל לארשי תמכחב םירקוחה

לע רוא ץיפהל םגו הלא תוקספה לע ונלש תורפסה ןמ ונל עודיה תא ררבל לדתשא הז ירמאמב
ךותב תוקספהה תעיבקב תורעשהל םגו תורוקמה חותינל שדקומ רמאמה .ךכ לכ רורב וניאש
.תורדסהו תוישרפה


םישדח ישארבו םיבוט םימיבו תותבשב הרותב ןירוק והיש לארשי תא ןיקתה השמ"
."לארשי ינב לא 'ה ידעומ תא השמ רבדיו :רמאנש ,דעומ לש ולוחבו
."החנמב תבשבו ישימחבו ינשב הרותב ןירוק והיש לארשיל םהל ןקית ארזע" ןכו

:הרותה תאירקל םידעוימה םימיב עבקנ רבכ םיאורקה ןינמ םג

ןירוק דעומ לש ולוחבו םישדחה ישארב ...השלש ןירוק החנמב תבשבו ישימחו ינשב"
."העבש תבשב ,השש םירופכה םויב ,השמח בוט םויב ...העברא

רבכ ונד ןכלו .הלא תואירק לש תוישרפה תקולחב םג ל"זח וניינעתה הלא תונקתל ףסונ
:הכלהה הקספנ םגו ,ח"ר תאירקב םילועה העבראה וארקי ךיא דומלתב

תא ארוקו תרמאו ארוקו רזוח יולו ;תרמאו ,וצ ,רבדיו םהש םיקוספ 'ג ןהכה ארוקו"
יעיברבו ;םכישדח ישארבו דע דימת תלוע ארוק לארשיו ;הפיאה תירישעו ,דחא שבכה
."ףוס דע םכישדח ישארבו ארוק

הנשמב ונינש .תוכוס דעומה לוח לש תואירקה תקולחב םג ונד םינומדקה ונימכח

ישילשב ;ינשה םויב ,ינישב" :הילע םיסרוגו "גחה תונברוקב גחה תומי לכ ראשבו"
."ינימשה םויבו ,ינימשב ;יעיברה םויבו ,יעיברב ;ישילשה םויבו

:לארשי ץראל הכלהה הקספנ ךכו

יכ ,דבלב םויה ןברק אלא םוי לכב םירוק ןיא ,אמויד אקיפס םש ןיאש ,לארשי ץראבו"
םירזוח וירחא םילועה 'גהו ינשה םויבו ןהכ ארוק ,דעומ לש ולוחל 'א אוה ,'ב םויב
."םימיה ראשמ םוי לכב הז ךרד לעו ;המצע השרפ התוא םירוקו

.דעומ לש ולוח ימי לכב תוישרפה תא קלחל ךיא םיקפוסמ םינואגה ויה רבכ ץראל ץוחב ,םרב
א"מרהו רבחמה םגו .םגהנמ תא תופסותה ילעב ורקיבו ,ויתובר גהנמ י"שר בתכ רבכו
.רבדב םיקלוחמ

 

םירופו הכונח .ב
הכונחב האירקה
תקולח תא תררבמ הניא לבא ,"םיאישנב" םיארוק הכונחבש תעבוק הליגמב הנשמה
םגו .ומויב םוי רבד םילועה וארקי המ קפסה לש םידה םיעמוש רבכ םירפוס 'סמב .תוישרפה
ןכלו ,גחה ירפב םיגלדמש ומכ הכונחב "םיגלדמ"ש םירבוס שי .םינואגה ןיב תועד שי הזב
ירפב קרש הטישה תא וספתש שיו ,ול ומדקש יולהו ןהכה וארקש המ ארוקו רזוח ישילשה
ןהכה וארקש המ ארוקו רזוח ישילשה ןיא הכונחב ןכלו ,תרחא האירקב אלו גלדל שי גחה
"גולידה" תטישב םידמוע ךורע ןחלושהו רוטה .האב השרפה תא ארוק אלא ,ול ומדקש יולהו
רפ' דע 'ינשה םויבו') םיקוספ השולש ארוק ןהכ הכונחל ינש םויב ןכלו ,תוכוסב ומכ הכונחב
קלוח א"מרה ,םנמא .'ינשה םויבו' ארוקו רזוח לארשיו ;'ישילשה םויבו' דע - יולה ;('דחא
לש 'ב םויב 'ישילשה םויבו' ארוק לארשי ןכל ;הכונחב גולידל םידגנתמה תטיש ספותו וילע
.הכונח

ואר תוכלהב .תוישרפ לש ןמויסב דחוימ םוקמ םיספות הכונח לש ינימש םויו ןושאר םוי םג
יהיו" דע "ה רמאיו ארוק יולו ;השרפה לש "ה רמאיו" דע "וכרבת הכ" ארוק ןהכש ,עבקנ
םנמא .(תרחא העד שי םינהכ תכרב תפסוהב םג) "בירקמה יהיו" - לארשיו ;"בירקמה
אל ןכלו ."'ןברקה' - לארשיו יולו ,'ןברקה' דע ארוק ןהכ" :הנוש הטיש תוינומיימ תוהגהל
שי .תקולחמב יונש 'ח םוי םגש .ריעהל שי ףוסבל הזב םג א"מרו ע"שה תקולחמ לע אלפתנ
:רתוי הושב תוישרפה תא םיקלחמ שיו ;"ינימשה םויבו" םיארוק יולהו ןהכהש םירמוא
םירפוס תכסמ יפל .ארדסה ףוס דע ב"י םוי לארשיה ;א"יו 'י םוי יולה ;'טו 'ח םוי ןהכה
הנווכהש ,הארנכ ."קוספה לכ הרונמה השעמ הזו" דע 'ח םויב תישילשה השרפה תא םימייסמ
."הרונמה תא השע ןכ םייסל ןיגהונו" :םש א"מרה תעד איהו ;ללכב דעו דעל

םירופב האירקה
,ריבסמ ימלשוריה :תועד המכ שי וז השרפב םגו "קלמע אביו :םירופב" :הנשמב ונא םינוש
ותחפי אלש הכלהל ועבקש פ"עא) "םוי לש הרודיס" םהש ינפמ םיקיפסמ םיקוספה תעשתש
,םנמא .וז הטישב דמוע ןואג יאדוהי בר םגש ,הארנכ .(ב אכ הליגמ ילבב - םיקוספ הרשעמ
םדוק וארק אל םאו ,ארקי קלמע אביו םדוק ארוק םאש" ,הזה ןואגה לש ומשב םיפיסומ
עורז רוא קחצי 'ר קיתעה ןכל ."וגלדי אלו םיקוספ [העשת] (העבש) וללה וארקי קלמע אביו
לאו פ"ג לארשיו םיקוספ 'ג ארוק ןהכ הרצבד דוקפ רהנמד הלכ שיר יאדוהי בר רמאו" :ומשב
לופכל אוה גהנמהש ,ריעמ וראק ףסוי 'ר ,םנמא .וז הטישל םימיכסמ תופסות ילעב םג "וגלדי
.ךורע ןחלושב קספ ןכו ,הרשעה םילשהל ןורחאה קוספה תא

 

תוינעתב האירק .ג
לחיו
יתשב גהנמהש םינואגה וריעה רבכ ,תוינעתב תוללקו תוכרב םיארוקש רכזנ הנשמבש פ"עא
תינעתב האירקל תוישרפ לש ןמויס תא רדיס רבכ ןואג יאה בר .לחיו תשרפ אורקל תובישיה
,לספיו :ישילש ;שיאו ,היהו ,לספ :ינש ;םחניו ,רוכז ,המל ,לחיו יקוספ 'ד ארוק ןושאר .רובצ
.הנה רמאיו ,םא רמאיו ,רהמיו ,רצונ ,רבעיו ,דריו

תוללקה תושרפ
פ"עא תורוקמ ונל שי הלאב םג .ותבשב תבש ידמ וארקנש יפכ ,הנשה תוישרפל הנפנ התעמ
.הרות הנשמבו םינהכ תרותב :םהינמזב תוללקה תאירקב ליחתנ .םימצמוצמו םיטעמ םהש
הילע "ןלוכ תא ארוק דחא אלא ,תוללקב ןיקיספמ ןיא" :שוריפב הנשמה ונל הריבסמ ןאכ םג
קוספב םייסמו ןהינפלש קוספב ליחתמ םתוא ארוקה הזש ,ימלשוריהו ילבבה םיריבסמ רבכ
ןיב קלחל שיש ,םש ייבא ריעמ ןכו .בוט רבדב םותחיו בוט רבדב חתפיש ידכ ,ןהירחאלש
הרות הנשמבש לבא" ,קיספהל רוסא תונושארב .הרות הנשמבש הלאל םינהכ תרותבש תוללק
רוסא הרות הנשמ לש "החכות"ב םגש הארנ ,יטספ רב יול תלאשב ימלשוריב ,םרב "קסופ
ותבושת ,ינש דצמ .הרדסה התואבש םירורא רשע דחא עצמאב קיספהל קר רתומו ,קיספהל
תוללקה םג ילבבה יפל ,איה תרחא ,ילבבב הרכזנש יפכ ,יטוב רב יול תליאשל אנוה בר לש
,םירורא א"יה עצמאב קיספל רתומש םשכו ;םירורא א"יב םש תוללכנ "הרות הנשמ"בש
קיספהל ןיא םינהכ תרותב תוללקבש הכלהה הקספנ .הלא תוללק עצמאב קיספהל רתומ
רתומ הרות הנשמבש תוללקב ;ףוסבו הליחתב "בוט רבד" תפסוהב ןלוכ תא ארוק דחאו
גהנמה דוסי ילואו ."ןתוא ארוק דחא אלא ןהב קוספל אלש םעה וגהנ רבכ" אלא ,קיספהל
.ימלשוריב ומוקמ תא אצומ

,םיריעמ תורוקמ המכ .לגעה השעמ - הקלחל אל םינומדקה וגהנש "הללק" ןימ דוע שיו
.לארשי תוצופת לכב טעמכ םויה םיגהונ ןכו ;וז השרפל הלעי יולה אקודש

 

תוריש .ד
תוקלחתמ ןניאש תוישרפ
תרישו םיה תריש ינפל הכרב ךרבל תרוסמ התייהש ,ימלשוריב םיאצומ ונא .תורישל תוללקמו
ןכו .הירחאלו הינפל ךרבמ הרותה תאירקב םתוחהו חתופהש ונקתש פ"עא ,ןהירחאלו ראבה
םינהכ תרותבש תוללקהו תורבדה תרשע לע וכרב ךרד התואב .תקוח 'פב ראבה תרישב
יאדכ תורבדה תרשעבש םיכסה - וז תרוסמ תודוא עמש אל והבא יברש פ"עאו .הרות הנשמבו
ואצמ ילואו .ןה תודחוימ ולא תוישרפ םגש וארה ולא תודחוימ תוכרבש ,הארנכ .ךכ גהנתהל
רוסאש ,הרותב תוישרפ דוע ,אופא ונינפל ירה .ןתורקל הלוע היה דחא קרש הזב ןייוניש
.רתוי וא תוחפ םיוסמ ןמויסו ןתעצמאב קיספהל

:תרחא הכלהב םג תאצמנ תמדוקה ונתרעשהל היאר

ארוק דיחי הרותבש םיקוספ הנומש ,בר רמא לדיג בר רמא אבא רב עשוהי ר"א"
ידכ םייתניב קיספמ ןיאו ןארוק דחא םדא" :י"שרפו "ונתשא ונתשאו ליאוה ...ןתוא
."תורקלו רחא דומעל

:ימלשוריבו

ןהינפל הכרב ןינועט הרות הנשמד אירחא איקוספ יתנמתב ,ןוב יבר יב הסוי יבר"
."הירחאלו הינפל ךרבמ הרותב םתוחהו חתופה ןיא ךכ אלב ;ןהירחאלו

ולא תודחוימ תוישרפש םיארמ ימלשורי לש ושוריפו ,י"שר וריבסהש יפכ .ילבבה שוריפ ירה
ראבה תריש וקלח אל םלועמ .לארשי לכב םיגהונ ךכש יל המדנו .קספה אלב האירקל תוזמרמ
.ולא תוישרפ לכ ארוק דחא אלא ,תורבדה תרשעו

וספת םה םגש ינבשוחו .יעסמ 'פב תועסמ ב"מב קיספהל אלש גהנמ םג היהש ,ריעהל יאדכ
.הרותב תדחוימ השרפכו הרישכ םוקמ

םימויס הל עבקנ רבכש עובשה תשרפכ התוא םיארוקש תחא הריש שיש ןייצל יאדכ
.וניזאה תריש :איהו ,תוקספהו

ו"יזה :בר רמא אבר רב [ןנח] ןנע בר רמא ?םירמוא ויה המ אתבשד יפסומב" :רמאנ ילבבב
."תסנכה תיבב ןיקולח ךכ ןאכ םיקולחש ךרדכ :בר רמא אבר רב ןנח בר רמאו ;ך"ל
הנמיס תויאירק הששמ ול ותחפי אל םיולה תריש ,ןוב 'ר יב יסוי 'ר רמא" :ימלשוריב ןכו
."ך"ל ו"יזה
'ה ,ןידי יכ ,ןמשיו ,והבכרי ,רוכז ,וניזאה :ןה ולאו" :תוטרופמ תוישרפה םירפוס 'סמב ,הנהו
."ומע
יעיבשהו ...אשא יכ ,ומכח ול ,'ה אריו ,והבכרי ,רוכז ,וניזאה :רחא רדס שי ןואג יוטלפ ברל
.ףוסה דע הריש ןמ ארוק
.אשא יכ ילול ,ןמשיו ,והאצמי ,רוכז ,וניזאה :ישילש רדס עבק יאה בר
;ןידי יכ ,ול ,אריו ,והביכרי רוכז ,וניזאה :תיעיבר הטיש ח"רל
.ןידי יכ ,ילול ,אריו ,והביכרי ,רוכז ,וניזאה :תישימח ךרד י"שרלו

 

תוקספהה לש ןמוקימ .ה
,הארנכ ,תעבוקש ,אתיירבב ליחתנ עובשה תוישרפ לש ןמויסו תוקספה לע ןוידל םישגנ ונאשכ
.ישימחבו ינשב ,החנמב תבש ,תירחשב תבשב הרותל םילועה תואירקב תועובק תוקספה ןיאש

;ינשב ןירוק םש ,החנמב ;החנמב ןירוק םש ,תירחש תבשב םיקיספמש םוקמ ,ר"ת"
הדוהי 'ר .ריאמ 'ר ירבד ,האבה תבשל ןירוק םש ,ישימחב ;ישימחב ןירוק םש ינשב
.האבה תבשלו ישימחבו ינשבו החנמב ןירוק םש ,תירחש תבשב ןיקיספמש םוקמ:רמוא
ינשבו החנמב ןירוק םש ,תירחש תבשב ןיקיספמש םוקמ ,הכלה :אריז יבר רמא
."האבה תבשלו ישימחבו

ליחתי םש ,תירחש תבשב ארוקה קיספהש םוקמב אלא ,עובקו עודי "םוקמ" ןיאש הארנכ
.האבה תבשב הרותה תאירקב

ןיינעב בתוכ אוה ירהש .תוקספהב עובק םוקמ היה אלש הארנ י"שר לש תחא הרעה יפל
:תוכוס לש דעומה לוח תאירק

."וצריש המ וארקי ,םתאירק לע ןידיפקמ ןיא הליחת ןירוקש השלשהו"

:יריאמה (המלש ןב) םחנמ 'ר בתוכ ןכו

ארקמ ןזחהש אלא ,עודי םניינמ ןיא םידעומו תותבשו הנשה תומי ראשבש תואירק"
רדס לע ןיכלוה וניזאה תשרפבש אלא ,הפי םייסלו הפי ליחתהל לדתשמש אלא ,ונוצרכ
."ך"ל ו"יזה

:וירבד תא םתוס םהרדובא ףסוי 'רב דוד 'ר םג

."הרותה תוישרפמ תחא תשרפ הרותב תורקל העבש ןילועו"

הרותל םילועה לכל דחא ארוק יתממ
תשרפל תועודי תוקספה עובקל וליחתה יתמ :ונלש תירקיעה היעבה ןורתפ לא עיגהל ידכ
עבקנ יתמ :ומצע ארוקה לעב ןיינע ררבנ - םויה ונינפלש םישמוחב וספדנש יפכ ,עובשה
הלוע לכש עמשמ הליגמב הנשמה ןושלמ .םילועל הרותה תא ארקי דחא םדא אקודש ,גהנמה
ימיב ."הירחאלו הינפל ךרבמ הרותב םתוחהו חתופה" ירה .ולש השרפה תא ארוק היה
;"ןיאצויה םושמו ןיסנכנה םושמ הריזג ...הירחאלו הינפל יכרבמ והלוכד" ונקת םיארומאה
ןושלמ םג ."דיחיב םיקוספ השמח לשו םינשב התוא ןירוק םיקוספ השש לש השרפ"
ימ םהל ןיאש תסנכה תיב" :ולש השרפה תא אורקל ליגר היה ומצע ארוקהש רורב אתפסותה
,עמשמ ."םימעפ העבש וליפא בשויו ארוקו דמוע ,בשויו ארוקו דמוע ,דחא אלא ארקיש
תא םמצע הרותל םילועה 'ז הארנכ וארק ,םיארומאה ןמזב םג ילואו ,םיאנתה תפוקתבש
.עובשה תשרפ

:תבש הנשמב ונינש ,םרב

יאמ ,האור אשיר תרמאהו" :םש ארמגב ךכ לעו ."ןיארוק תוקונית ןכיה האור ןזחה"
ישאר אוה רדסמ לבא ,לאומש רב הבר רמא ןכו .ויתוישרפ ישאר רדסל ,אל ?תורקל ואל
הרוגש השרפה שארש ךותמש ,ויפב ןצירמו - תוישרפ ישאר" :םש י"שרפו ."ויתוישרפ
."שחלב הימעטו הדוקנב ןירוקה העבש תא עייסמו רחמל הלוכב רכזנ אוה ויפב

אוה הז ושוריפ ילואו .תורקל הלועל עייסמ ןזחה היה ארמגה ןמזב רבכש רבוס י"שרש הארנכ
.(ןמקל 'יעו) ורוגמ םוקמ ,תפרצ גהנמ יפל

לארשי ץראב
ירה .תבשב םילועה תאירקב םיישוק ויה אל לארשי ץראבש רורב טעמכ עובקל לכונ םג
םיקוספה םומינימש ,אצמנ ."םיקוספ השולשמ תוחפי אל הרותב ארוקה" :תרמוא הנשמה
רוזחמב הרותה תא וארק לארשי ץרא ינבש ןוויכמ .דחאו םירשע אוה תבשב הרותה תאירקל
ויה אל הנשה תותבשב (םהל וארקש יפכ ,םירדס וא) תוישרפה בורש אצמנ ,םינש שולש לש
השש דע השולשמ אורקל םיאורקה תעבשמ הלוע לכל כ"כ השק היה אלש ירה .ידמ תולודג
.םהלש תוישרפה תא םילועה וארק לארשי ץראבש יאדוול בורק ןכל .תטעומ הנכהב םיקוספ

לבבב
ךירצ היה הלוע לכו תוכורא ויה עובשה תוישרפ ירה ,תחא הנש לש רוזחמב וספתש ,לבבב םרב
ונא םיעמושש דע ,יורקל רתויב השק האירקה התשענ ןמזה תוברב .הלודג יד השרפ אורקל
.יורקה ינפל ארוקש האירק ילעב לע םינואגה תפוקתמ םידה
ןמ ץוח תחא הבית וליפא רמול ת"ס חתפנש ןוויכמ ול רוסא צ"ש" :זמרמ ןואג אנשש בר
."בתכה
ארקמ לכו םירחא ארקמ אוהש ינפמ ללכ םגרתמ אהי אל ןזחהו" :ריעמ ןואג םולש רש בר
."ןינמה ןמ הלוע וניא םירחא
."ךומנ לוקב ןיב לודג לוקב ןיב ןזחה לש עויס"ל דגנתה אל ןואג יאנורטנ בר
:יאה בר ירבד םה םירורב רתוי

היל וכירציא יאו ימוגרתל וא הרותב ירקמל םוקיל אל רימג אלד ןאמ םתלאששו"
אתלימ אתלימ רמימל לוכי עייסמה היל רמאדב יא ,אוה אלא יול וא ןהכ אכילד םושמ
רובע ןזחה ארקי אלש ל"סד עמשמ והלוכ אתוובר ירבדמו ,םוקיל אל אל יאו םוקיל
."ארוקה

ךרדו תורישי ,םינואגה לש ולא תורעה לכמ .וינפל ןואג הידעס בר ריעה רבכ הלא םירבד ןוגכו
יאה בר .הנשה תותבשב םילועה 'ז דעב אורקל ליחתה ,עובק ארוק לעבכ ,ןזחהש עמשנ ,בגא
וירבד לע רזוח ינולצרבלא יליזרב ר"ב הדוהי 'ר .הלועה דעב ארקי ןזחהש ןוצר עבש היה אל
:תורחא םילמב

רודה ינב ןישועש המו .ףוסו הליחת ךרבמו הרותב העבשה ולאמ דחאו דחא לכ ארוקו"
ידי קיפנ אלו אוה ריפש ואל - הידהב ירק ימנ יא תורקל הלועה קתושו ןזחה ארוקש
ןהב וגהנש ולאכ םינושמ תוגהנמב טעממש ימו ...ןזחה תאירקב הרותב ךרבמה ותבוח
."םוקמה ינפל רומש ורכש םילועה בור

,םנמא .םילועל ארקי ןזחהש גהנמה דסייתנ רבכ (דרפסב כ"חאו) םינואגה תפוקתבש ,ןאכמ
.דחי ותא אורקל םיבייח ויה םה

ליחתה ןזחהש ,לבב ןיבל ,ומצעב םילועה ןמ דחא לכ ארק הארנכש ,לארשי ץרא ןיב הז לדבה
חרזמ ישנא" :המצע םינואגה תפוקתמ רחא רוקמב רכזנ רבכ - ול "עייסמו" הלועה םע אורקל
הז גהנמב לדבהה םעט ילואו ."םירדסו השרפ םעה ארוק י"א ינבו ,םעהו צ"ש השרפב ןירוק
ויה לארשי ץראב הלעמל ונרעהש יפכ .לבבל לארשי ץרא ןיב האירקה רוזחמב לדבהב אוה
וספתש ,לבבב ןכ אל ;םמצעב אורקל םעה וכישמה ןכלו תמיוסמ הדימב םינטק םירדסה
םימעטבו האירקב יקב תרזע םישקבמ ויה ,תולודג יד ויה תוישרפהו תחא הנש לש רוזחמ
.ארוק לעבכ ןזחב שמתשהל וליחתהו

.םת וניבר לש ודימלת ,גרובשנגערמ קחצי 'ר ןב םירפא 'ר לש הבושתב אצמנ ונירבדל דעס ןיעכ
:בתוכ אוה הרותה תאירקל םיעגונה םירחא םירבד ןיב

,חבושמ הז ירה ולוק היבגמה ,הברדאד ןניזח אק אה - רוסא היה ןזח לוק ,רמאת םאו"
ארוק ארוקה אידרבמולבו ןוי ץראבו .ןזחה םע ולוק היבגמ בוקעי וניבר יתיאר תפרצבו
ןזחהו הירחאלו הינפל ךרבמ דמועהש םינזח לש ןחור חפיתו ...םחוכ רשייו קתוש ןזחהו
תאירק תבוח ידי ואצי אל רוביצו הלטבל הכרב ךרבמו קתושש םימעפ דועו ארוק
."העבש

ארמגל ושוריפב י"שר םג ילוא !הלועל ארוק ןזחה היה רבכ ,םת ונבר לש ומוקמ ,תפרצבש ירה
וניבר קר ,ירמגל קתוש ארוקה היה ילואו עייסמ קר ןזחה םשש אלא הז גהנמ לע ריעמ תבש
הלאמ החונ הניא םימכח חור םנמא .םר לוקב וליפא ןזחה םע ארק ,אורקל עדיש ןויכ ,םת
.םודקה גהנמה יפכ םמצעב םילועה וארק ןיידע (אידרבמול) הילטיאבו ןויב ,םרב .םיקתושה
םילועה וכישמה ןכלו ילארשיצראה גהנמה ןמ ועפשוה ולא תוצראש רעשנ םא העטנ אל ילואו
'ר ונאצמש ומכ ,הז ןיינעב ילבבה גהנמה ןמ העפשוה רבכש ,תפרצב ןכ אל ;םמצעב אורקל
.וימיב דרפס ידוהי לע דיעמ ינולצרבלא הדוהי

םינואגה תפוקתב לחה "ארוק לעב" לש גהנמה
וא ארוקל עייסמה ארוק לעבכ ןזחב שמתשהל גהנמהש ,םידמל ונא ונאבהש תורוקמה לכמ
,םיארומאה ןמזב וליפא וא) םינואגה תפוקתב- ליחתה ועייסמ הלועה קרו ארוק אוה 'יפא
וליחתה ,ימשר ארוק לעבב שמתשהל זא וליחתה םיבושי הברהו ליאוה ,(ל"נה בי תבש י"שרפכ
ילואו .האירקה ינפל םיאורק העבשה לש םהיתוקספהו םהיתוישרפ תא ןיכהל םינזח המכ
ורסמנו וספדנ ,וקתעוה הלאכ םיסרטנוק .תרבחמ וא סקנפב תוקספהה תא ומשר םהמ המכ
.םייניבה ימימ ונל

 

םיארוק "ןוקית" .ו
וקתעוה םה ,ז"טה האמה ןמ ונילא ועיגה ,םיארקנש יפכ ,"םינוקית" וא הלאכ םיסרטנוק ינש
,רכששי ןוקית ארקנה ,הז ןוקית .ןאסוס ןב יכדרמ ר"ב רכששי 'ר :םשב תפצ בושי ידוהי י"ע
הרותה תוישרפל ,תירחש תבשלו תבשל החנמ ,ישימח ,ינשל הרותב םילועל תוקספה איבמ
המדקהכ .ויארוקל םהינש קיתעהו הלאכ םיסרטנוק ינש אצמ רבחמה .הנשה תותבש לכל
:רבחמה ונל ריעמ הלא םיסרטנוקל

םהש םהילע בותכו תותבשה תירחשב תואירקה תוקספה ןשי סירדנוקב בותכ יתאצמ"
ןיאו ישימחבו ינשבו החנמב םילועל םג יתאצמ רחא סירדנוקבו ל"ז םינואגה רדסמ
םהש םכחמ יתעמשו .יניעב ורשי דאמ לבא ,םינואגה םש םינושארה םהילע בותכ
תאירקל םילועה תואירק קסופ ומצע אוה היהש ,םולשה וילע ,רפוסה ארזע תוקספה
דובכלו רוביצ יחולשל ןיכירצ םלוכ יכ ,ולאו ולא ןאכ בותכל יתיאר ןכל .םהב ת"סב
םיפיו םיבוט דאמ יכ םהב גוהנל ןוכנו םובתכו םורדיסש ל"ז םינושאר םתואו םינואגה
."םה

רפס" םשב ,ול המוד ןוקית הינמרגב עיפוה ונוקית תא רביח ןאסוס-ןבש רחאל הנש םיתאמכ
םיאיקב םניא םינזח הברהש ,הרצקה ותמדקהב ריעמ רבחמה "הרותהמ תוישרפה לש המויס
ונתנ ולא ףא יכ םירפוס ןוקיתכו" תדכו ןידכ השרפה םיקיספמ םניאו "תוישרפה תמויס"ב
,ז"טה האמהמ דחא לבוקמ לש הרעה לע רבחמה ךמתסמ ךכ לע ףסונ ."ה"ע ונבר השמל יניסמ
:רמאנ םש "בקעי תעלות" ורפסב ,ידרפסה יאבג ןב ריאמ אוה

אלו השרפו השרפ לכ השמ קספש םוקמב אל םא קוספל ול רוסא הרותב ארוקה"
תבשב התא :רמאו השרפו השרפ לכ הנמ ה"בקה יכ ,הז תבשב האבה השרפב קיספי
וליפא הבכרמב הבכרמ סינכהלו הלא םע הלא ברעל רוסאו ...ינולפ תבשב התאו ינולפ
םתוא הנמש ומכו ה"בקה קספש ומכ תחאו תחא לכ אלא ,תחא תואב וא תחא הביתב
ומכ ,יוארכ ויתוישרפ םילשמה ירשא ךכיפל ...ותרמשמ לע דחא לכ תוישרפ םתואב
."הלעמל וקספש

ונקתנ תוקספההש םירבוסו הרותה תאירקב תוקספה םיאיבמה ,םינוקית השולש ונינפל ירה
תומודק ןהש תורעשהה לע ךומסל רבתסמ אל .השמ י"ע וליפא וא ארזע י"ע וא םינואגה ידיב
ימיב ונקתנ רבכש דואמ רבתסמ הלעמל יתרבסהש יפכ לבא .ארזע ימימ וליפא וא השמ ימימ
.םיארומאה תפוקתב וליפא ילואו ;םינואגה

הקספהב קיספמ וניא ןזחהשכ .ורוביח תביתכל םעט דוע ונל ריעמ קעניימ ז"מר בגא ךרד
."ןזחה ןילבלבמו ...לודג לוקב םיקעוצו םיננרמ םעה לכ" םיליחתמ השרפ התואל היוארה
,דועו תאז

םיעמושו םיאורשכו םידוהיה גהנמב עומשלו תוארל כ"הבל ןיממע םיאב םימעפל"
."םנהג תויתואל גהנמ תויתוא ןיכפהמ יאדווב ןזחה לע תונע לוק דחאכ םלוכ םיקעוצש

ויה הינמרגב םינטקו םילודג םיבושיב ובשיש הלאל .תפסונ הנקסמל ונתוא האיבמ וז הרעה
תא םילבלבמש ,םירכזנה םילובלבל םרגש והז .ינשהמ דחא תונוש תוקספהמ םיספדנ םישמוח
ינא םג .הדבועה איה ךכו .האירקה תוקספהב תונוש תוטיש ויה הארנכו .ותאירקב ןזחה
תורדיס המכב יכ ףא .הלעמל םירכזנה םינוקיתה תשולש לש תוישרפה תוקספה תא יתקדב
םעט ילואו .ןבורב אוצמל שי ןוקיתל ןוקית ןיב םינטק םייוניש םוקמ לכמ ,יוניש לכ ןיא
"םיעייסמ" וא םיימשר האירק ילעב ויהש ,םינזח וליחתה םינואגה ימיבש ,אוה וז העפותל
הלאכ "םינוקית" המכ .םהיתורבחמב האירקל תומיוסמ תוקספה םושרלו רדסל ,םיארוקל
םינזח י"ע ונקתש ןוויכמ .הלעמל יתרכזהש םינוקיתה תשלש ומכ סופדה ךרד ונילא ועיגה
ויה אלש יל המדנ תאז לכב .התרבחמ תחא תונוש תוקספהה םג ירה םינוש האירק ילעבו
עבש םימיאתמ בור יפ לע .ךכ לכ םיבר םניא םייונישה ירהש ,הלאכ םיסרטנוק הברה
.רתויה לכל םיתש וא תחאמ ץוח ,תוקספהה

םישמוחבש תוקספהל םידגנתמ לארשי ילודג
.םישמוחב תוספדנה תוקספהל דגנתהל לארשי ילודגו םינבר המכ וליחתה הז םעטמ ,םרב
רתוי הארנש םוקמב וא המותס וא החותפ םוקמב קרש ,ןעט אוה .א"רגה דמע םשארב
לע רומשל יאדכ אלש ןעוט ץימב דחא ןייד םג .תוישרפה םייסל םיאשר ןיינעה קספהל םיאתמ
אלו ר"וביח רבוח יקדרד ירקמכ" תוקספהה רבחמ תא ראתמ אוה ךכ לע ףסונ .ספדנה רדסה
ןה ותעד יפלש ,הלאה תוקספהה תא לטבל שי ןכלו ."...ןנבר ורמאקד המ עדי אלד ינ"ועדי
.םשה לוליח

 

םוכיס
תומיוסמ תוישרפ ורכזנ םש רבכ .םיאנתה תורפסב בושח םוקמ תספות הרותה תאירק
רבכ העגנש דע אשונב רובידה תא הביחרה תיארומאה תורפסה .ןתוא אורקל בייח הלועהש
תא הריאמ םינואגה תורפס .וניזאה - המלש הרדס םגו ,תומיוסמ תורדס יקלח תוקספהב
םינזח .םתעפשהו םתחגשה תחת ויהש םיבושיב ץ"ש י"ע הרותה תאירק לש היעבה לע ונניע
הז גהנמ ליחתה ילואו) ותבשב תבש ידימ האירקה תוישרפל תוקספהה תא רדסל וליחתה הלא
ףא סופדה ךרד ונידיל ועיגה הלאכ םידחא "םינוקית" וא םיסרטנוק .(םיארומאה ימיב רבכ
הרות ילודג המכ ורקיב םינזח י"ע ורבחתנ הלא םינוקיתו ליאוה .םינושארה סופדה ימימ
ארהנ .לארשי תוצופת לכב טעמכ תוקספהה ולבקתנ םתודגנתה תורמלו ;םשומישב םתוא
.ונידיב וניתובא גהנמ ירה - ונאו .הטשפו ארהנ