להקה

ש"קז ביל הדוהי יכדרמ ברה

ך"שת ומ יניס

אי ,אל םירבד

:רמאמה ןכות
ןושארה תיבב
המלש ימיב
םעבחר ימיב
והישאי ימיב
ינשה תיבב
ינשה תיבה ימי ףוסב
הזה ןמזב
להקהל רכז
להקה ןמז
להקהל תונכהה
להקה תווצמ התייה הפיא
להקהב םיבייחה םה ימ
םירג
ארוקה אוה ימ
וארק רפס הזיאב
הנמז

רמאמה ךשמהב .ינשו ןושאר תיבב המויקל תואמגודו להקה תווצמ יהמ רבסה :ריצקת
,הב םיבייחה ,המוקמ ,הווצמל תונכהה ,הנמז :ןוגכ הווצמה םויקל םיכיישה םיפסונ םיטרפ
.וז הווצמ םויק רכזל םויכ וראשנש םירבדה םהמ .םיארוק וב הרותה רפסו ארוקה והימ

.(שמוח) םירבד ;(הליגמ) תלהק ;(הווצמ) להקה :חתפמ תולימ


,שדקמה תיבבו ,לארשי לכ תוחכונב ,בר םוסרפב תעצובמ התייה תאזה הביבחה הווצמה
תא ארקת ,רחבי רשא םוקמב ךיהלא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב" לארשי ךלמ ידי לעו
םידה אלא ונילא ועיגה אל תאז לכבו ,(אי ,אל םירבד) "םהינזאב לארשי לכ דגנ תאזה הרותה
םתצקו והישאיו םעבחר ,המלש ימימ ןושארה תיבה ןמ םתצק :וזה הווצמה םויקמ םישולק
.ינשה תיבה ןמ

ןושארה תיבב
המלש ימיב
תליגמ תאירק גהנמ לע בתכ (זנ תוא ,גח תוכלה) גיהנמה ורפסב יחריה ןתנ ר"ב םהרבא וניבר
:תוכוסה גחב תלהק
תנש דעומב בותכש ומכ ,להקהב גחב ורמא ה"ע ךלמה המלש יכ הפי םעט יתאצמ ינאו"
לע ,לארשי תא חיכוהל להקהב גחב ורמא אוהו לארשי לכ אובב תוכוסה גחב הטימשה
."גחב ורמאל ןכתי ןכ
:א"פ הבר תלהקב ורמא ןכו
א-םיכלמ רמאנש ש"ע ,להקהב ןירמאנ םירבד ויהש ?תלהק ומש ארקנ המל ,תלהק"
."המלש להקי זא (א ,ח)
חריב לארשי שיא לכ המלש ךלמה לא ולהקיו - המלש להקי זא" םש רמאנש המ ןכ םאו
.להקה תווצמל ונייה - "יעיבשה שדוחה אוה גחב םינתאה

םעבחר ימיב
:(א"ה ,א"פ) הרז הדובע ימלשוריב ורמא
םינש עבש ץקמ ד"הה ,לארשי לע םעברי ךלמ הטימש יאצומב בקעי ר"ב יסוי ר"א
םוקמב ךיהלא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב
יעבתימ אנא רמא .םהינזאב לארשי לכ דגנ תאזה הרותה תא ארקת רחבי רשא
יאנג ןיינת ירקימ ןיאו ,םדק [םעבחר] ארתאד אכלמ ןירמא ןוניאו אנא םיאק ,ירקימ
ןנילזא יתי ןיקבש ,ןוניא ןוקלס ןולזא ןוניפרמ ןיאו ,יל אוה ןויזיב ירקינ אל ןיאו .יל אוה
'ה תיבב םיחבז תושעל הזה םעה הלעי םא ד"הה ,המלש ןב םעבחר יבג ןול
."םעבחר לא םהינודא לא הזה םעה בל בושי םילשוריב
.ב ,אק ןירדהנס ילבבב הארו

והישאי ימיב
:(ג-א ,גכ) ב-םיכלמ רפסב רמאנ ךלמה והישאיב
הדוהי שיא לכו 'ה תיב ךלמה לעיו .םילשוריו הדוהי ינקז לכ וילא ופסאיו ךלמה חלשיו"
םהינזאב ארקיו ,לודג דעו ןטקמל םעה לכו םיאיבנהו םינהכהו ותא םילשורי יבשוי לכו
תירבה תא תרכיו דומעה לע ךלמה דומעיו .'ה תיבב אצמנה תירבה רפס ירבד לכ תא
שפנ לכבו בל לכב ויתקח תאו ויתודע תאו ויתווצמ רומשלו 'ה רחא תכלל ,'ה ינפל
."תירבב םעה לכ דמעיו הזה רפס לע םיבותכה תאזה תירבה ירבד תא םיקהל
וכמתסנ יכ ןכתיו .להקה תווצמל הנווכה (טפר ןמיס) םיאריהו (לר השע) ג"מסה תעד יפלו
:דבלב להקהל דחוימ הז רבדש - "תירבב םעה לכ דמעיו" - "לודג דעו ןטקמל" םילימה לע
.(בי ,םש םירבד) "ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה"

ודומע לע דמוע ךלמה הנהו ארתו" :ךלמה והישאיב (גי ,גכ) ב-םימיה ירבדב דוע רמאנ ןכו
םיררושמהו תורצצחב עקותו חמש ץראה םע לכו ךלמה לע תורצצחהו םירשהו אובמב
.להקה תווצמל םינווכמ םירבדה (ז קרפ הטוס) אתפסותה יפלו "ללהל םיעידומו רישה ילכב

הכיא הניק) "תותאל להקה עגכ הטימשה תנש דעומב" :גרהנש והישאי לע ןנוקמה ןנוק ןכו
.(ילא

.ןושארה תיבה ןמ הלא לכ

ינשה תיבב
ורמאיו םימה רעש ינפל רשא בוחרה לא דחא שיאכ םעה לכ ופסאיו" :רמאנ ב-א ,ח הימחנב
תא ןהכה ארזע איביו .לארשי תא 'ה הוויצ רשא השמ תרות רפס תא איבהל רפוסה ארזעל
וב ארקיו .יעיבשה שדוחל דחא םויב עומשל ןיבמ לכו השיא דעו שיאמ להקה ינפל הרותה
."רבדל ושע רשא ץע לדגמ לע רפוסה ארזע דמעיו .'וגו םימה רעש ינפל רשא בוחרה ינפל

מ"ע) ז"פ הטוס אתפסותב אוה ןכו ,להקה תווצמ והזש ב ,טס אמויב םינשי-תופסותה ובתכו
.להקה תשרפ יבגל םירומא םירבדהש (308 - 307

הנשה שארב ויה םירבדה ירה יכ ,וז הווצמל רכז אלא ,שממ להקה תווצמ וז ןיאש ונחרוכ לע
ללכ הכוס תווצמ ומייק אל וישכע דעש יפלו .תוכוסה גחב אוה להקה וליאו םש שרופמכ
,לגרל ולעי אלו תוכוסה גח תא ורמשי אל הנשה םגש ארזע ששח ,םש םיקוספב שרופמכ
.םעה להקה תעב ,הנשה שארב להקה תווצמל רכז םידקה ןכל

ינשה תיבה ימי ףוסב
:(א"ה ףוס א"פ) אמוי ימלשוריב ורמא ןכש ,שדקמה תיבב להקה תווצמ ןופרט יבר האר ןכו
'ר ירבד ,ןימומ ילעב אלו ןימימת (תונברקה לע) תורצוצחב ועקתי םינהכה ןרהא ינבו"
וילגרמ תחאב רגיח ימא יחא יתיאר אל םא יינב תא חפקא ןופרט 'ר ול רמא .אביקע
להקה תעשב אלא תיאר אל אמש !יבר :אביקע 'ר ול רמא .עקותו ודיב הרזעב דמוע
."ןברק תעשב רמוא ינאו
ןכו להקהב רבודמהש (םש הטוס) אתפסותב שרופמ ןכו .אביקע 'רל הדוהו ןופרט 'ר רזחו
.םש ש"קליה תחסונ יפל ךתולעהב 'פ ירפסב אוה

.ןלהל דוע הארו .הארש להקה ןיינע איבה (בי ,ח ,ד) םידוהיה תוינומדקב ןוירוג ןב ףסוי םגו

הזה ןמזב
:רבדל םימעט המכו ,תגהונ להקה תווצמ ןיא הזה ןמזב
ןמ הטימש ןיד שי םא אלא להקה בויח ןיא - "הטימשה תנש דעומב" הרותה הרמא
.ןנברד הזה ןמזב תיעיבשש םיקסופ שיו הרותה    
.םיאמט ונלוכו .ללכב אמטו ,להקה ןמ רוטפ היארה ןמ רוטפה לכ
תרזע אלו הרזע אל םויה ונל ןיא ירה - םישנ תרזעב וא הרזעב איה להקה תווצמ םא
.םישנ    
.ךלמ ןיד םויה שי םא קפס שי ,ךלמ אקווד ךירצ םא

להקהל רכז
תוכוס דעומה לוחב תלהק תליגמ תאירק ירה - להקהב הרמאנ תלהקש הלעמל ונררבש יפכ
.להקהל רכז אוה

.להקהל רכז איה אבר אנעשוהב הרות הנשמ תאירקש א"יו

לילב הרות ירבד עומשל םימכח ידימלתל תכלל וגהנש המ .(ח ,כ תומש) ארזע ןב א"ר תעדל
ותעדל ז"כו .םדאה תבשב להקה שי ןכ ץראה תבשב להקה שיש םשכש ,להקה ןיעמ והז תבש
.ברה לא תבש יאצומב םיכלוה ,הטימשה ףוסבש ןדידלו ,(ןלהל האר) הטימש תליחתב להקהש

.וננמזב הכרענ אל התרוצ לככ שממ להקה םלוא

הבר ךכ רחאו 'זבינופד ברה) ל"צז ת"רדאה ןואגה םק ,ט"מרת תנשב ,הנש םיעבש ינפלו
תושעל שיש ס"שה תורוקמ יפל רריבו תאזה הביבחהו הלודגה הווצמל אניקו (םילשורי לש
"שדקמל רכז" סרטנוק סיפדה ךכ םשלו ,להקה תווצמ םייקלו שדקמל רכז הזה ןמזב םג
להקה תווצמל רכז ךורעל ז"מהעופה תורדתסה הררועתה ו"שת תנשבו .םש םוליעב
ברה דסומ י"ע "להקה" רפסה ספדנ זאו .םילשוריב הקיתעה ריעב םע בורב םילשוריב
לע להקה תווצמל רכז םייקל וניכז ב"ישת תנשבו .ץיבוניבר י"צב ברה לש ותכירעב קוק
תאש רתיב אתשה םג תאז ורדסי יאדווב .תיבה רה לומ ןויצ רהב ,לארשי תלשממ ידי
לארשיל תישארה תונברה אישנ י"ע וא ךלמכ ודמעמש ,לארשי תנידמ אישנ ידי לע
.לודג ןהככ ודמעמש

להקה ןמז
ל"זח ורמאו ."תוכסה גחב הטמשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ" :רמאנ (י ,אל םירבד) קוספב
ןיבהל השק ז"יפל לבא .ימלשוריב שרופמ ןכו תינימשה הנשה תליחתל הנווכהש (א ,אמ הטוס)
לעב היבוט וניבר בישה הז לעו ?עבשה תנש הרבע רבכ אלה ,"הטימשה תנש דעומב" והמ
הרותה לע ן"במרהו ,תוכוס ירחא דע שדוקה לע לוחה ןמ ףיסוהל הווצמ שיש בוט חקל שרדמ
תיעיבש תוריפ דוע שי זאש שרפל בתכו .וילע קלחו ומש תא ריכזהל ילבמ וירבד איבה (םש)
תליחתב - "םינש עבש ץקמ" ושריפ לאנברבאהו ארזע ןב א"ר לבא .תיעיבש יאצומל ואציש
."הטימשה תנש דעומב" םילימה םיבשוימ םהירבד יפלו ,םינש עבש

להקהל תונכהה
תוכלהמ ג"פ ם"במר) "םעה תא ליהקהל ידכ םילשורי לכב תורצוצחב םיעקות" להקהה םויב
תורידגב םינהוכה ודמע םויה ותוא" :(ז"פ הטוס) אתפסותהמ וירבד רוקמו .(ד הכלה הגיגח
."ןיעירמו ןיעקותו םדיב בהז לש תורצוצחו תוצרפבו

תורצוצחבש בתכ אל ,םיעקות םינהוכהש בתכ אל :םירבד השולש טימשה ם"במרהש אלא
.ןיעירמש בתכ אלו ,בהז לש

,להקהב עקת רגיחש האר ןופרט 'רש ינפמ אוה םיעקות םינהוכהש ריכזה אלש המש הארנו
ירבד יפ לע אוה בהז לש תורצוצחהש בתכ אלש המו .רשכ רז םג ךכל רשכ םומ לעב םאו
רמאנש ומכ ףסכ לש תורצוצח ךירצ םעה תא ליהקהל איפוניכ לכבש .זכ הנשה שארב ארמגה
,"ןיערמו" טימשהש המו ."הדעה ארקמל - ףסכ תורצוצח יתש ךל השע" (ב ,י רבדמב) הרותב
."ועירת אלו ועקתת להקה תא ליהקהבו" (ז ,םש םש) קוספה יפ לע אוה

האר ןופרט 'רש (א"ה ףוס א"פ אמוי) ימלשוריב רמאנש הממ הז לע אלפתהל שי לבא
רשכ םומ לעב ןהכש דיעה ןופרט 'ר ירהש םיחרכומ םירבדהו .הרזעב תורצוצחב םיעקותש
עקות והארש כ"ע אלא ,ותועטל םוקמ ןיא ,םילשוריב עקות והאר םאו .ןברוקה לע עוקתל
תועיקתו ,םעל האירקל םילשוריב תועיקת :תועיקת ינימ ינש ויהש רבדה טושפ לבא .הרזעב
ויה םהו "תורצוצחב עקותו חמש ץראה םע לכו" (גי ,גכ) ב-י"הדב אוה ןכו .החמשל תורחא
.ולא תועיקת ם"במרה טימשמ המל ע"צש אלא .הרזעב

להקה תווצמ התייה הפיא
(םש) הנשמה ןמ וקדקד ןכו .םישנ תרזעב להקה תווצמ התייה (א ,אמ הטוס) ילבבה תעדל
:ורמאש
ןגסהו ןגסל הנתונ תסנכה שארו תסנכה שארל הנתונו הרות רפס לטונ תסנכה ןזח"
ךלמה ספירגא ,בשוי ארוקו לבקמו דמוע ךלמהו ךלמל הנתונ לודג ןהכו לודג ןהכל הנתונ
"םימכח והוחבישו דמוע ארקו לבקו דמע
,דבלב דוד תיב יכלמל אלא הבישי ןיא לארשי תרזעב ירהש ,םישנ תרזעב היה הזש ןאכמו
הארנ ימלשוריה ירבדמ לבא .תבשל ול רוסא ןיד יפ לע ירה דמעש ספירגאל והוחבש המלו
(א"ה ףוס א"פ אמוי) ימלשוריב ורמא ןכש ,לארשי תרזעב היה הזש
'ר ול רמא ,ע"ר רבד ןימומ ילעב אלו םימימת תורצוצחב ועקתי םינהכה ןרהא ינבו"
הרזעב דמוע וילגרמ תחאב רגיח ימא יחא יתיאר אל םא יינב תא חפקא ןופרט
."להקה תעשב אלא תיאר אל אמש יבר ע"ר ל"א ,עקותו ודיב ותרצוצחו
רגיחש הנעטל םוקמ ללכ היה אל םישנ תרזעל הנווכה םאו .חכשש הז לע ול הדוה ןופרט 'רו
.הרזעב ןה תונברקה לע תועיקתה ירהש ,תונברקה לע עוקתל רשכ

הנשה שארב אמש" :ול רמא ע"רש (ךתולעהב תשרפ) ירפסב ורמאש ומכ איה ילבבה תעדו
ל"נה תוטישה יתש .םישנ תרזעב איה להקהש יפל "להקה" רכזנ אלו ,"לבויבו םירופיכה םויבו
ןירחאמ תבשב תויהל לחש להקהש (א ,ה) הליגמ תכסמב ורמא ןכש ,תרחא אתגולפב תויולת
התוא ושעיו ,המיבה ינפמ רמא אייח 'ר יב קחצי יבר" (ד הכלה םש) ימלשוריב ורמאו .ותוא
,תושעל תומ םוי ותואבש ירה ."ץע לכ הרשא ךל עטת אל םש לע היינתמ ר"א 'וכ לומתאמ
.רוסא םימי ינשל לבא ,העשל אלא הניאש

ןכיהו" ב ,מ הטוסבו ב ,טס אמויב האבוהש ,םימכחו בקעי ןב א"ר תתגולפ שרפל שי וז ךרדבו
תרזעב םג ץע תעיטנ רוסיא שי םימכח תעדלש ."תיבה רהב רמוא רזעילא יבר הרזעב וב ןירוק
,ל"נכ ,ורסא אל העש יפלו ,לארשי תרזעב ,הרזעב ןכ ושע ךכיפל לארשי תרזעב םגו םישנ
.(ב ,ח דימתו םיטפוש תליחת ירפס) הרזעב אלא רוסאל ןיאש ותטישל י"בארו

והזש ןויכ ,"הילע בשויו הרזעב ול ןישוע ץע לש המיב" (ז"פ הטוס) אתפסותב ורמאש המו
תעדלו איה תילבב אחסונ ילואו ,הרזעב הבישי ןיא ירה הילע בשי ךאיה לארשי תרזעב
."הילע בשויו" ןניסרג אל ימלשוריה

תבש ברעמ המיבה ושע אלש המו םישנ תרזעב י"באר ירבדב םג הנווכה ילבבה תעדלו
ןכו (ימלשוריב םש רחא ץוריתכ) תועיקתה תמחמ אלא ,"הרשא ךל עטת אל" םושמ וניא
.הגיגח תוכלהמ ג"פ ףוס ם"במרה בתכ

,להקהב היהש ימלשוריב ורמאש טבנ ןב םעברי לש השעמב אחסונה תא לבבב ולבק אל ןכלו
הדימע תמחמ אלא ימלשוריה ירבדכ "שארב ארקי ימ" דצמ אל השעמה תא ולבק לבבבש
תיב יכלמל אלא הרזעב הבישי ןיאש דמוע לארשי ךלמו בשוי דוד תיב יכלממ ךלמש ,הבישיו
וטימשה ןכלו ,הבישי רוסיא םש ןיאש ,םישנ תרזעב היה הז ילבבה תעדל ירהש ,דבלב דוד
.םירומא םירבדה ,רחא ןמזב הרותה תאירקב אלא ,להקה ןיינע תא םש

להקהב םיבייחה םה ימ
םישנהש י"פעאש ."ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" הרותב בותכ
.להקה תוצמב תובייחש הרותה השדיחש אוה שודיח ,אמרג ןמזהש השע תווצמ לכמ תורוטפ
לע ילוא וא ,םהיתובא לע וא ,םמצע םינטקה לע םא ?בויחה ימ לע קפתסהל שי ףט ןיינעבו
.(א ,ה הליגמ ןבא ירוטב הארו) ךלמה

הצמ תווצמבש הרותב רמאנש הזמש ורמאש ב ,דל ןישודיקב ארמגהמ היאר םיאיבמ שיו
ןאכמו ןידמלמ ןיאו דחאכ םיאבה םיבותכ ינשכ םה ירה ,תובייח םישנה להקה תווצמבו
תובייחש הרותה הבתכש המש םש וראיבו .תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תווצמ ראשבש
,"ןכש לכ אל םישנ םיבייח םילפט םא" :רמוחו לק םינד ונייה ירהש ירמגל רתוימ הז להקהב
,ומצע ןטקה לע לח בויחהש ןאכמ ירה .תורוטפ ןה - תורחא ג"מזהש ע"מש ודמל הז ךותמו
םיבייחש ךוניחל עיגהש ןטקב םג ירה ,לכ תישאר :ןכתי אל הז לבא ."להקה" רפסב האר
הליגמל ן"רב האר) ןטקה לע וא באה לע אוה ןנברד בויחה םא ןנברו י"ר וקלחנ וכנחל ןנברדמ
שיו .בויח םוש וילע ליטהל ןיא יאדוש ךוניחל עיגה אלש ןטקש המכו המכ תחא לעו ,(א ,זט ףד
לבא .הב םיבייח םינטקהו ,תווצמה לכמ הנוש - תודהיה קוזיחל איהש להקה תווצמש ובתכש
.ללכ רבתסמ אל הז

םישנ ורמאש המש ךוניח תחנמהו ד"יר תופסותה תעד הנהש :ארמגה תנווכ איה הככ אלא
םישנ ףא םירחאב יולתה רבד לבא ,איה הפוגבש תווצמב אלא הז ןיא ג"מזהש ע"ממ תורוטפ
תא לומלמ תורוטפ םישנה ורמאש (.טכ ןישודיק) תופסותה תיישוק תא וצרית הזבו תובייח
"התוא אלו ותוא" - םיהלא ותוא הויצ רשאכ - ונב קחצי תא םהרבא למיו רמאנש םנב
יואר היה ןבה לע איהש וז הווצמבש ובתכ ז"עו ג"מזהש השע תוצמ איהש היל קופית ושקהו
ךוניח תחנמה תעדו ."התוא אלו ותוא"מ הרותה ןתוא הרטפ אלמלא ,םישנה תא םג בייחל
.ץראה לע אלא םפוג לע הניאש םושמ ץראה תבש לש השע תוצמב תובייח םישנש

םגש יאדו ,םתוא םיאיבמה לע אלא ,ומצע ףטה לע וניא ףטה לע בויחהש רבתסמש ןוויכמו
.ןפוג לע אלו ,םירחא לע הווצמ איה ירהש ,וללה םינטקה תא איבהל ,וז הווצמ תובייח םישנה
.הווצמה לש םיצפחה םה ןיליפתה ןיליפתבש ומכ הווצמה לש אצפחה םה םילפטהש ןפואב
תא איבהל תוביוחמ ןהש המכו המכ תחא לע ,ףטה תא איבהל תובייח םישנה םא ,ןכ םאו
- םישנאכ אובל תוביח ןניאש פ"עא םישנה םג הווצמה לש אצפחה םה םילפטה םאש ,ןמצע
.םינטקה תא איבהל תובייחש םשכ ןפוג תא איבהל ןה תובייח

םירג
ןמ רוטפ היארה ןמ רוטפה לכ ירה הז לע וריעהו .להקהב םיבייח םירגש שרופמ הרותב
םיחספ) היארה ןמ אוה רוטפ עקרק ול ןיאש ימ ירהו ,(הגיגחמ ג"פ תליחת ם"במר) להקהה
האיבה אל ם"במרהש י"פעאו ."תוארל ךתולעב ךצרא תא שיא דומחי אלו" רמאנש (ב ,ח
(כ הכלה ט"פ) םירדנ תוכלהב הזמרש הנשמ תבכרמ לעב אצמ - הגיגח תוכלהב המוקמב
הווצמש ימל אלא הז ןווכתנ אלש ,םיתוכב רתומו לארשיב רוסא םילשורי ילועמ רדנ" בתכש
ובייחתנ אל המלו ןה תמא ירג םיתוכש הכלהל וקספ ירה אלפ רבדהו ."םילשוריל תולעל וילע
שי ירהש (א ,ו ןילוח) םירומג םייוגכ םואשעש רחאל םירומא םירבדה יכ רמול ןיאו ?היארב
םירדנב איה תשרופמ הנשמ ירה דועו .לקהל אלו ,רימחהל אלא םייוגכ םואשע אלש םיקסופ
םהש ינפמ םעטה והז אלא .(םש ןילוח) םירומג םייוגכ םואשע יסא יברו ימא יבר קרו א ,אל
יודיו תווצממ םג רוטפ אוה הז םעטמו .היארה ןמ םה םירוטפ ןכלו ץראב קלח םהל ןיאו םירג
?להקה תוצמב םיבייח המלו (ינש רשעמ תוכלה ףוס ם"במר) תורשעמה

תאו" רמאנ רשעמ יודיובש ,רשעמ יודיו תווצמל ,להקהו היאר תווצמ המוד הניאש הארנ לבא
אלו" רמאנש הממ ןכ ודמלש היארב לבא ,םהל ןתנ אל ה"בקה ירהו ."ונל תתנ רשא המדאה
פ"עאו ךצרא וז ירה ,עקרק הנק םא ףא - " 'ה ךל ןתנ רשא" רמאנ אלו "ךצרא תא שיא דומחי
םיתוכהש ם"במרה בתכש המו ."ךצרא" וז ירה ,דבלב לבויה דע רמולכ ,ןמזל ןיינק אלא הניאש
.היארב אוה בייח - י"אב עקרק הנק םהמ דחא םא לבא ,ללכ ךרדב איה לגרל תולעל םיווצמ םניא

ארוקה אוה ימ
םישרפמ שי ?םינווכמ םירבדה ימלו "לארשי לכ דגנ תאזה הרותה תא ארקת" :רמאנ קוספב
תוכלמה א"פב האר) ךלמ היהש ןונ ןב עשוהיל הנווכהש (ח הנשמ ז"פ הטוס בוט םוי תופסות)
,גכ ב-םיכלמב רמאנש הממ ןכ חיכומ (טפר) םיאריהו .(חמר תרבוח ,"יניס"בו ג הכלה םיכלמ
.להקהב ארק ךלמה והישאיש א

תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו" :ירפסה ןושל הזש ,םיטפוש 'פ ירפסב הזב וקלחנש הארנו
."דבלב הרות הנשמ אלא להקה םויב ןירוק ןיא" :םירמוא םירחא ,"תונתשהל הדיתעש
.ךכל חרכה ןיא ןושארה אנתה תעדלו ארוקה אוה ךלמה :םירחא תעדלש

האר) לודגה ןהכה וא ךלמה ארוקש בתכ (בי ,ח ,ד) םידוהיה תוינומדק והיתתמ ןב ףסויו
הימחנ אלו ארק רפוסה ארזעש ח הימחנב רמאנש הממ וירבדל היארו .(חע 'מע ,"םינמז"ב
יפ לע :תיתוכלה הלאשב םילקתנ ונא ןאכו .(םש "םינמז"ב הארו ,ז-ו ,ו הימחנ) ךלמכ היהש
והוחבש הז לעו דמועמ ארקו ומצע לע רימחה ךלמה ספירגאו בשוימ אורקל ךלמל רתומ ןידה
ותמיא אהתש - ךלמ ךילע םישת םוש" ורמא אלהו ,ןכ השע ךיא ב ,אמ הטוסב ולאשו ,םימכח
ורמאש המל ןאכמ א"ערגה השקהו .רתומ הווצמ םוקמבש ,"ינאש הווצמ" וצריתו "ךילע
'ר ,ותשאל ןימביימ אלו םביימ אל ,ותשאל ןיצלוח אלו ץלוח אל ךלמה" א ,חי ןירדהנסב
הדוהי 'ר לע (ב ,טי םש) ארמגב ושקהו ,"בוטל רוכז םבייל וא ץולחל הצר םא רמוא הדוהי
ארבסבש ירה ."ינאש הווצמ" :וצריתו ,ךילע ותמיא אהתש ךירצ אהלו ץולחל רתומש רמאש
הכלהש ןוויכמו ,רוסא םימכחלו הווצמ םוקמב רתומ הדוהי 'רל ,םימכחו הדוהי 'ר וקלחנ וז
לש וז ארבס םירבוס ונא ןיא ןכ םא (ח"ה םוביי תוכלהמ ד"פב) ם"במרה קספ ןכו ,םימכחכ
.הצרי םא דמוע ךלמהש (ג"ה הגיגחמ ג"פ) להקה ןיינעל ם"במרה קספ ךיאו ,"ינאש הווצמ"

:"ינאש הווצמ" גשומב םינבומ ינש םנשיש הארנו
."ךלמ ךילע םישת םוש" לש השעה החודו הצילח לש השעה אב ןויזב והזש י"פעאש
.ללכ ןויזיב ןאכ ןיא הווצמ איהש ןוויכ

הז ןיא ,הווצמה דובכל דמועש רחאמש ינשה דצה יפכ רבתסמ האירקה תעב הדימעב הנהו
איה הווצמה רקיע לכ - הצילחב לבא .םימכחו הדוהי 'ר ןיב ללכ תקולחמ ןיא הזבו ,ללכ ןויזב
השמל ה"בקה רמא" :ג"הב םשב (םש םובי תוכלה) ינומיימ תוהגה בתכש ומכ ,ותוא תוזבל
- הדונמכו לבאכ ךילענמ ץולחת ךכיפל ,תנאמו ,םייקל לוכי תייה ךפוגב !עשר" :םביל רומא
.(בפ 'מע םינמז) םימכחכ הכלהו םימכחו הדוהי 'ר וקלחנ הז ןפואבו ."הווצמב דרומכו

וארק רפס הזיאב
,די ארתב אבב) ד"בארהו י"שר תעדל ?אל וא להקה וב וארקש דחוימ הרות רפס היה םאה
שדוקב חנומ היהש רפסהש :םש ורמא ןכש ,ה"ע וניבר השמ ובתכש הרזעה רפסב וארק (ב
ךותמ ?םישדוקה שדוק םש לע "ריבדה רפס" ארקנ אל המלו ."הרזעה רפס" ארקנ םישדוקה
ק"ומ תכסמב הנשמה ןמ ןכ חיכוהל שי דועו .הרזעב להקהב וארק ובש רפסה והזש ודמל הז
םיארוקש רפסל הנווכה אלא "וליפא" יאמו "הרזעה רפסב וליפא תחא תוא ןיהיגמ ןיא" ב ,חי
ל"ימר תאצוה ןיקשמ תכסמ שוריפ האר) עורז רואב שריפ ןכו תוכוס דעומה לוחב להקהב וב
רמול ךירצו ,היגהל ורסא כ"יפעאו דעומה ךרוצל הז ירה ןכ םאו (גצ דומעו ס 'מע ש"קז
.רחא רפסב םג אורקל רשפא דבעידבש

הנמז
ןאכ שי יכ המדנו ?להקה תווצמל הטימש יאצומ לש תוכוסה גח ןמז רחבנ המל ןיבהל שי
רמאל הרותה התוויצ הז לעש ,הרותה תלבק םוי אוה לארשי םע לש רחבנה דמעמל רוזחש
- ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ דואמ ךשפנ רומשו ךל רמשה קר" (י-ט ,ד םירבד)
ירבד תא םעימשאו םעה תא להקה ילא 'ה רומאב ברוחב ךיקלא 'ה ינפל תדמע רשא םוי
אוה אלא ,דבלב ותעשב אלא היה אל דמעמ ותוא יכ ,"םימיה לכ יתוא האריל ןודמלי רשא
יניס רהב םידמוע ונא וליאכ םישיגרמ ונא םויו םוי לכבו ,'ה וב רחב רשא םעה לש וייח זועמ
וניניעב םה םויו םוי לכבש ,"הרותה ןתנ" אלו "הרותה ןתונ" םיכרבמו הרותה תא םילבקמו
ונכותב ןוכשיש ,שדקמה תיב לש ותרטמ רקיע והז (א ,הכ תומש) ן"במרה תעדלו .םישדחכ
.יניס רהב עמשנש לוקה ךשמה אוה לוקה ותואו ,םיבורכה ינש ןיבמ ורבד תא ונעימשיו

םעל אלא םידיחיל הרות תתל ןיאש "םעה תא יל להקה" יאנתה היה הרותה תלבקבש םשכו
םגו ,"רהה דגנ לארשי םש ןחיו" דחא שיאכ תחא העדבו תחא הבהאב םהשכו ,ולוכ לארשי
ןכ ומכ ,ביתכ "לבקו ומיק" ,"םידוהיה לבקו" רמאנ ןוצרב הרותה ולבקש רתסאו יכדרמ ימיב
רתוי ןמז ךל ןיאו ,"םעה תא להקה"ב ךרוצ שי ,םינש עבשל תחא ,הזה דמעמה רוזחשב
אל :םיימשג םירבדל ןותנ היה אל םעהש הנשה ךשמבש הטימשה תנש יאצוממ רשכומ
ובהזו ופסכ ילילא תא ךילשהו הדובעה לעו הרותה לע בשי אלא ,רצק אלו ערז אל ,שרח
,וט םירבד) "ךידי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו" :רמאנש ומכ םיפסכ תטימש ןיד ומייקב
ותציחמב דומעלו להקהל לארשי םה םייואר זאו ,והערל שיא ןיבש תוציחמה לכ ולפנ זאו ,(ג
.ונבר השמ בתכש רפסב וארק ךכיפלו .יניס רה דמעמבכ ה"בקה לש

:םש הגיגח תוכלהב ם"במרה ןושל וזו
וב הנתינש םויכ הדערו הליג האריו המיאב עומשל ,םנזא בישקהלו םבל ןיכהל םיבייח"
אוה חילש ךלמהש ,העמוש הרובגה יפמו ,הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו - יניסב
."ל-אה ירבד עימשהל            חזרה לתוכן סיני             חזרה לתוכן תנ             חזרה לתוכן חגים