תואמצעה םויב ללה

םלש םהרבא

ב"נשת טק יניס
תורעהה אלל ספדוה


.תואמצעה םויב ללה אורקל ןיאש ורוה רשא םיקסופ שיש ךכ לע החומ רבחמה :תיצמת
הווצמ ,וירבדל .לארשי ץראב ה"בקה יסנ לע ללהלו תודוהל הלודג הבוח יכ ,םכסמ אוה
.תואמצעה םויב הכרבב רוביצב ללה אורקל

.תואמצעה םויב ללה ;תואמצעה םוי :חתפמ תולימ


ותאצ זאמ לארשי םע תודלותב הונאצמ רבכ ,ויתואלפנו 'ה יסנב תושיגר רסוח לש ,וז תואיצמ
.םירצמ דובעשמ תורחל

ורמיו ,ךידסח בור תא ורכז אל ...וליכשה אל םירצמב וניתובא" :לארשי תורימז םיענ בתוכ ךכ
הבש היוטנה העורזהו הקזחה דיה ,הניכש יוליג ואר לומתא .(ז-ו"ק םיליהת) "ףוס םיב םי לע
,םילענב ךירדה הלוצמ יקמעמב .ףוס םיב וליחו ונומה לכו הערפ עקיש .רצ דימ ומע 'ה ליצה
שדוחל םוי רשע השמחב" ,דבלב תועובש השולש רובעכ ולאו ,השביב םי יכבב לארשי ריבעהו
ךיא ."רבדמב ןרהא לעו השמ לע לארשי ינב תדע לכ ונוליו" רבכ ,"םירצמ ץראמ םתאצל ינשה
םהל הרסחש עגרב ?ויתואלפנו 'הב ונימאהש הנומאה היאו ,םירצמב לודגה 'ה השעמ לכ חכשנ
.םהיפמ התרכנו הנומאה הקספ ,םירצממ ואיצוהש הררחה

,רדהו ראפ בורב לארשי תיב לכב םיגגוח ונאש תורחה גח ,חספה גח לע םיאיבנה ירפסב וניצמו
.וזכש הידוהו הווצמל יוארכ דבכנ םוקמ ול ונתנ אל םינמז םתואבו

חספ ןברק תברקה לע ודיפקהו וגגח ,רבדמב ויעסמב דדונ לארשי םע תויה תורמל ,השמ ימיב
ונאצמ השמ תומ רחאל .'ט קרפ רבדמב שמוחב רכזומכ ויטפשמ לככו ויתוקוח לככ הרהטב
שדוחל םוי רשע העבראב חספה תא ושעיו לגלגב לארשי ינב ונחיו" :ב"י-י 'ה קרפ עשוהי רפסב
,תורודה תצורמב .חספה רכזנ אל הדוהי ךלמ והישאי לש וימיל דעו עשוהי תומימ ולאו ."ברעב
המלש תוכלמ לש בהזה רות תורמלו ,המלשו דוד תוכלמ תוננוכ ,םישוביכו תומחלמ תואלת
ורוא םעוה .לארשיו הדוהי תכלממו םיטבשה ןיב לודגה ערקה ןכמ רחאלו ,שדקמה תיב ןינבו
הבושתב םעה תא ריזחהל והישאי ךלמה לש תבחרנהו הברה ותלועפב .תורחה גח לש ורדהו
:ונארק ,םימעה תוקוחב העימטו תוללובתה לש םוגעה רבעה תקיחמו ,לארשי תרותל

םיטפושה ימימ הזה חספכ השענ אל יכ ...'הל חספ ושע רומאל םעה לכ תא ךלמה וציו"
הנש הרשע הנומשב םא יכ הדוהי יכלמו לארשי יכלמ ימי לכו לארשי תא וטפש רשא
.(ג"כ 'ב םיכלמ) "םילשוריב 'הל הזה חספה השע והישאי ךלמל

:םימיה ירבדב ונאצמ תונוש םילמב םירבדה רואת

אלו םימי תעבש תוצמה גח תאו איהה תעב חספה תא םיאצמנה לארשי ינב ושעיו"
רשא חספכ ושע אל לארשי יכלמ לכו איבנה לאומש ימימ לארשיב והומכ חספכ השענ
.(ה"ל 'ב ה"ד) "והישאי השע

לכ םעו ונתאו וניתובא םע השעש וידסחו ויתואלפנ לע לודגה ומשב ךרבלו 'הל תודוהל הבוחה
ןניסרג .האורה קרפ תוכרב תכסמ ארמגב ןדע יחונ וניתובר ירבדב היונש ,לארשימ דחאו דחא
:םתה
ליצה רשא 'ה ךורב ארק רמאד ןנחוי יבר רמא .אסינא ןיכרבמד ןלנמ ,ילימ ינה אנמ"
."םכתא

:הכלהה הקספנו
."יכורבל בייח והיא דיחיד אסינא ,יכורבל יבייחמ אמלע ילוכ םיברד אסינא"

.א"ע דנ ףד תוכרב 'מג .הירב רבו הירבו והיא ,ף"ירהו םינואגה תסרגו

:'ט 'ה תוכרב 'המ 'י קרפב ל"ז ם"במרה קספ ןכו
םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב רמוא 'וכו לארשיל םיסנ ושענש םוקמ האורה"
."הזה םוקמב וניתובאל םיסנ השעש

:בתוכ וז איגוסב ש"ארה
לכ ד"מ ,ךרבל ךירצ להק ורקיא טבשו טבש לכ רמאד ןאמ .ךרביש והמ םיטבש לש סנ"
."ךרבל ךירצ ןיא ,להק ורקיא םיטבשה

םש 'יע .להק ירקיא טבש לכד רבוס הדוהי יבר .הדוהי יברו מ"ר תוירוהד ק"פב איה אתגולפו
ןועמש 'רד דועו .הדוהי יברכ הכלה הדוהי יברו מ"ר ,והואיצוהש ימ 'פב ל"יקו .תודומח ירבדב
,םש קספ ן"רהו .ש"יע תוגגש 'המ ב"י 'פ ורוביחו ושוריפב ם"במרה קספ ןכו .היתוכ ל"ס
וניאש סנ לכו .'וכו ןדריה תורבעמ ןוגכ ןבורל וא לארשי לכל השענש רמולכ ,םיברד אסינא
הירב רבו הירבו אוה אלא וילע ךרבמ וניאו דיחי לש סנ ארקנ ןבורל וא לארשי לכל השענ
.דבלב

:'ב 'יעס ח"יר 'יס תוכרב תוכלה ע"ושב ןרמ קספ ןכו

השענ וליפאו ןבור וא לארשי לכל השענ אלש ןמז לכ ,לארשי תצקל השענש סנ לע"
.(הרורב הנשמ .םמצעב סנה םהל השענש םתוא אלא) "וילע ןיכרבמ ןיא םיטבש תצקל

קפסמ וטישפיא אלד ןויכו (תוירוה תכסמב) איה אתגולפד ןויכמ :בתכ רוטה לע לודגה ורפסבו
.והילע ןניכרבמ אל

קספ ךכו .'וכו להק ירקיא טבשד ןועמש יברו הדוהי יברכ הכלהד םש ח"בה המת רבכו
,ןבור וא לארשי ללכל השענש ונייה ,םיברד אסינאד הנוי 'רה ש"מא הומתל אכיאו .ם"במרה
טבשד הכלהד ןויכד .וילע ןיכרבמ ןיא םיטבש תצקל השענ וליפא ,לארשי בורל השענ אלש לבא
.ל"כע .םהילע ךרבל םיכירצד יאדו ,להק ירקיא דחא

ברע תונידמ עבש ונילע ומקשכ לארשי ץרא יבשוי םע ה"בקה השעש הז סנ .הלאשה תלאשנו
םהיפלאב ונילע ואב .ץראה ןמ ונדבאלו ונדימשהל םתושרבש תיחשמ ילכ לכ םע המחבו ףאב
לארשי ידמחמ לכ תא ופרשו ,ודדש וחצר .לארשי םש דיחכהל ןמיתו ןופצמ ,ברעממו חרזממ
ויה המלשו דוד ימימ ונתראפתו ונשדקמ דירשו ונתראפתו ונשדק ריע .ומשה בקעי תואנו
הכלהב םיניוצמה הירעשו היתויסנכ יתב .הל ןיא שרוד איה ןויצ ,תוברוח ייאו שא תלוכאמל
תואלכמו ןאצ ץברמל היה ,הניכש ונממ הזז אלש םוקמ יברעמה לתוכה .דוסיה דע וברחנ
עשר עורזב .הנומהו הרדה לכ ןויצ תבמ אציו רצ ינפל יבש וכלה םירקיה ןויצ ינב .םירומח
םירענ םד ,היתובוחרו היתב וזיגפהו הירעשב ואב .השדחה םילשורי לע ורצו ולע ,וטע ןודזו
דימשהל רמאש ביואו רצ ינפמ ןגהל שפנ ףוריחב ודמע םילשורי ינגמו םימכ ךפשנ םינקזו
ישאר םהיניב וקלח רבכו ,רבג שארל םיתמחר םחר ,ללש קלחל זב זובל ,דבאלו גורהל
בער תיבבו ,םיחתותהו תומגרמה ברח הלכש ץוחב .לארשי ישנו םילשורי יתב תא םיערופה
ירעו בגנהו לילגה לע .ףטה יפל םחל תתל הדשה יבשעו םיצוק ולשב תוינמחר םישנ ידיו אמצו
סרהב םכרד וסלפ םשמו ינופצה בגנל דע ועיגה םירצמה תונויגל .םהינומהב ולע הלפשה
לע ורצענו ופדהנ לחר תמר ץובקה ירעשבו ,םורדמ השדחה םילשורי ירעשל דע ןברוחו
לש םיחתותה ומער איבנה לאומש רבק דיל םילשוריל ןופצמ .ןאצה יריעצ בטימ לש םהיתופוג
ודרי 'ה םעו ,רבשמ דע םינב ואבו בקעיל הרצ תע וז התיה .ךומריה אבצו ןדריה תונויגל
םיחופיט ידליו םינקז ,םישנו ףט לש תורוהט תושפנ לע שקבלו ןנוגתהל דומעל םירעשל
לארשי םש רכזיי אלו הביש שיאו ריעצ ,קנויו ללוע תירכהל ויתובברב הלע רזכאה ביואהש
.דוע

לע ןנוג וימחרב ,הפרחו ןולקמ ,הזיבו יבש ,ברחמ ונליצהו וניקולא 'ה ונמע השעש הז סנ םאה
לארשי תוליהק לש לודגה ןברוחהו סרהה רחאל וניתובא ץראב הראשנש הטילפה תיראש
רצ ונילע אובב .ידוהי םד יאמצו ףרט תויח ידי לע וחבטנו ופרשנ ,ודחכנו ודבאש הפוריאב
,םיטעמ דיב םיבר םנתנ ,תיאבצה םתמצועו םדיבש תיחשמה ילכ לכ םעו וניביוא סיבה ,ביואו
םאה ,השודקה ונצרא לש המדא לעש לכ לע ןגהל ודמעו דגנמ םשפנ וכילשה םיניגמ ץמוקו
רוצ תואלפנב ריכהל ונילע המוש וא ?םיטבש תצקל וא ,לארשי תצקל ,םידיחיד סנ ארקי תאזל
לארשי עישומ לש ותלודגו ותעושי תא וינב וארו ,לארשי ללכל ליצהו השעש ולאוגו לארשי
.ולאוגו

,הרוהטה הבשחמה ןייעמו הכלהה עלס ,תורודה הרומ ,"לודגה רשנה" ירבדב יל ןוא יתאצמו
ןיגגוש ןיד תיב ורוה :ה-א הנשמ 'א קרפ תוירוה תכסמב הנשמה לע ל"ז ם"במרה לודגה וניבר
,ובור ןכו להקה לכ" :תוינשמה שוריפב ם"במרה םש בתכ .רפ ןיאיבמ ןיגגוש להקה לכ ושעו
לכו" רמא 'א הנשמב ."ונראבש ומכ להק ןיארקנה םהש יפל ,לארשי ץרא יבשוי בור רמולכ
הזה םוקמב רשא ולאש הזב הנווכה" .(ח 'א םיכלמ) "םירצמ לחנ דע תמח אובלמ ומע לארשי
."ץראל הצוחב אוהש ימל ןיששוח ןיאו לארשי לכ םה

הכלהכ ובתכנ ,תידוהיה הבשחמהו הכלהה ןואג ונירומ לש ולא שדוק ירבדו וז הנשמ שוריפ
,ןמית ,םירצמ ,דרפסב שדוקה תוליהק לש םגיהנמו םרואמ לארשי לכ לש ןנבר .תורודל ןוזחו
ויתוצופתב לארשי תיב ןעשנ וילעש הכלהה רצבמ תורודה תצורמבו ,אירוסו לארשי ץרא
העשב הבו הרותה תווצמ םייקל לארשי םעל םלועב םוקמ ןיאש האר ונוזח ןיעב ,ויתויולגו
ונורוה רבכ .ומעל ליחנהש 'ה תלחנ ,ותוכלמ שרע ותדלומבו וצראב אלא ,ןירוח ןבכ גהנתהל
:ורמאו ןדע יחונ וניתובר

.(ח ז"ע) "ןה הרהטב הרז הדובע ידבוע ץראל הצוחבש לארשי"
ימלשורי) ל"וחבש הלודגה ירדהנסמ לארשי ץראבש הנטק תכ ילע הביבח ה"בקה רמא"
.(ו םירדנ
הנשה תא ןירבעמ ןיא ,לארשי ץראב רקבו ןאצ יעורו ,ל"וחב םימכחו םיקידצ וליפאו"
ץראב תוטוידהו ל"וחב םיאיבנ וליפאו .לארשי ץראבש רקבו ןאצ יעור ידי לע אלא
.('ח א"רד קרפ) "לארשי ץראבש םיטוידה ידי לע אלא הנשה תא ןירבעמ ןיא ,לארשי
רהז) "ןוהמע תארש לארשי תסנכ אתיירואב ולדתשאו אעראב לארשיד אנמז לכו"
.(ארקיו

היארל ,רוטנקו המודמ דובכ לש תומצמוצמ תועדמ ,תלבגומו הרצ תוננגטצאמ אצנו הבה ןכבו
ץראב םינתיא תדימעו רורחשה תמחלמ התייה אל םאה .הנומאו הנבה לש םיקפוא םע הבחר
ךשמה ,הנידמה דוסי ןמזבו ,וניתובא תרוכמ וז ץרא לע וניתויוכז לע קבאמה תפוקתב לארשי
תא ודקפש ירזכא ןברוחו סרה ,ןוילכו דמש לש הלודג הכשח המיא התוא לש הרישי האצותו
?הינשה םלועה תמחלמ ןמזב הארונה האושהו הערה תונשב תיצאנה הפוריאב לארשי תוליהק

תוצראב לארשי םש דיבאהל ,םיניטסלפה םיברעהו םיצאנה וניביוא דחי ורבח אל םאה
וז הבעתנ םיחצור תכאלמב ךישמהל התייה םינטש תבשחמו םינודז דיו ,הדובכה הפוריא
רמאש יפכ הדמשהה תינכות תא םייסל ןאכו .לארשי ץראל םירצממ ריצה תוחוכ ורבעישכל
ררוצה רצה ברברתהש יפכו ,ולש םינטש תצעומב רוראה ררוצה םיחבטה שאר שוריפב תאז
תע ?םיבעתנה זוכירה תונחמב הדמשהה ינשבכב ויניע ומב הזחש העשב ימלשוריה יתפומה
לע .אירוסב ןופצבו םירצמ ירעשב ודמע ןודזה תוחוכשכ לארשי םעל התייה החכותו הרצ
ונל היהש 'ה ילול .לעופל םממז ואיצוי יתמל דוס ומירעה 'ה םע לע ,לרוג וליפה ךלמ שדקמ
וצראב ובל דעו ותסובת הלחה םשמ .םיררוצה ליח לש ותגיסנו ותלפמ הלחה םירצמ ירעשבו
.ןשעב הדיבאהלו התולכל עשרה תלשממ רגמל ,םינתפ ישאר ץצורל תירבה תונב תוליח ועיגה
.םלוע ןוארידל הפרחו הלפשהב םתעינכ יאנת תא ביתכהל

לש ףוצר ךשמהו האצותכ התייה ,לארשי ץראב םידוהיה תנידמ דוסיו ,רורחשה תמחלמ
המואה לכ לש ,לארשי ללכ לש ותרצ וז התייה ןכאו .היתוארונו םלועה תמחלמ תוערואמ
ץראב השענש סנה .הנממ םיטבש וא המואהמ קלחל קר ויה 'ה יסנש רמול הלילחו ,התוללכב
המואה ינב רחבמ לש םתדקעו שפנ תוריסמב ,רדהו ראפ בורב וז הניכש תולגתהו ,לארשי
ןכושה םעל תודפו העושיל התייה ,השודקה ץראה חבזמ לע םהייח ובירקהו םמד וכפשש
תולגתהב ולא םיסנ ושענ ונלש ,ונא ונילע השודק הבוחו 'הל תודוהל ונילע המושו ,ןויצב
הלודגה ודי ונארה .וללה םיסנה לכ תא וניתובאלו ונל השעש ימל ראפלו חבשל ללהל ,וניניעל
הריציל ,ןינבו תורחל ,ןולקו הילכמ ,הלואגל דובעשמ ונאיצוה ,ותיערמ ןאצו ומע לע ותחגשהו
.ונלאוגו ונרוצ לש דובכ ןכשמ ,תובאה ץראב ןוזחה תומשגתהו החימצל

לארשיל השענש תחא ריע לע לאשנש א"י 'יס 'ב קלח לאש םייח ק"הסב א"דיחה ןרמל ונאצמו
רחא רומג ללה להקה לכ ורמאיו ,'וכו םידיחי הרשע ונעתיש ונקתו ,םתרצמ ולוצינש רחא סנ
:בתכש םש ןייע .הדימע םויב ,ח"י

םהיניבש םיאיבנ ,ורמא ימ הז ללה א"ע ו"יק ףד םיחספב ןנירמא הנה יכ הנעא ינאו"
אובת אלש הרצו הרצ לכ לעו קרפו קרפ לכ לע ותוא םירמוא ויהיש לארשיל םהל ונקת
רמול ןקתל האנ ריפשד הארנ היה ז"פכו .ןתלואג לע ותוא םירמוא םילאגנשכלו ,םהילע
."ונקת ךכ םינושארה םיאיבנו םריעב לארשי להקל סנ השענשכ ללה

:בתוכו ל"ז א"דיחה םש ךישממ םנמא

ללה רמול שיש הז ובתכש ש"ארהו ם"במרהו ף"ירהל יתיאר אלש ,אבוט ססהמ יבל"
."הז ןיד ונדמלל םהל היה םטשפכ םירבדה םאו ,םתרצמ םיעשונ רובצהשכ

השענשכ התייה םיאיבנ תנקתד ש"ארהו ם"במרהו ף"ירה ירבסד רשפאד רמול יבל לע הלעו
התייה אל הנקתהד וירבדמ חכומו םש שריפש י"שר ירבד יקייד יכהו .אקווד לארשי לכל סנה
םאש" הלעמו םייסמו ."הכונח ןוגכ" בתכ יכה םושמו .םתרצ ןמ לארשי לכ תעושת לע אלא
."הכרב אלבו הליפתה רדס לע אלש והורמאי ללה רמול וצרי

תומחלממ ,תוושהלו דומלל היאר םשמו חקינ ונממ ,הכונחה סנל אכהל תיתאד אתשהו
םיכלמה תפוקתב המואה שאר לע תוכהל הלחהש תיזיפהו תינחורה האושהו םיאנומשחה
ועיגה םירצמ לובגל דעו לארשי ץרא לכ לעו אירוס לע וטלתשהש ,ןופצב סוקיליס תיבל
.לארשי םשו תודהיה ןויבצ דבאל וצר םהיתוריזגבו

לארשי םע לש וניינבו וניינמ בור היה אל ,רוטפוא סוכויטנא ונבו סנאפיפא סוכויטנא תוכלמב
תמועל םעה לש טועימ היה ,הפוקת התואב לארשי ץראבש איה תמאה .לארשי ץראב
,לודגה ןהכה וינוח חרב סואימולותפ תיב לש םירצמל .םירצמו לבבב םילודגה םיזכרמה
.םילשוריב 'ה שדקמל המוד שדקמו ,םילשורי תינבתב הנטק ריע הנב סילופויליה לש סומונבו
םיבושיו .('ג 'ה אמויד ו"פ ימלשורי ,ב"ע טק תוחנמ ארמג .'א-'א קרפ םידוהיה תומחלמ)
ןמזב דוע ועיגה דרפסו הקירפאל דעו ,םיה ייאבו אמורב הפוריא ירעב םירזופמ ויה םיבר
.קלוח ןיא םתותימא לעש וניתובר ירבדב םיאצמנו םירורבו םיעודי ולא םירבד .המלש תוכלמ
הידבועב קוספה לע ק"דרהו לאנברבא י"ר כ"ומכ ,ארזע ןבא םהרבא יברו ,י"שר שוריפ האר
תולגו ,ןושאר תיב ןברוחב ולגוהש םילשורי ינב לע רבודמהש ,"דרפסב רשא םילשורי תולגו"
ב"וי םוגרתכ דרפסו (תפרצ) א"יצנרפ (הינמרג) ,א"יינמלא םימעה תוצראל הלגהש סוטיט
."אימפסאב"

אורקל היה ןכתיי אל ,םיאנומשחה תפוקתב לארשי ץראב ידוהיה בושיל השענש סנל ,ןכ םא
וריכהו םיקסופהו דומלתה םיב תורודה ירומו המואה ילודג ודמע הז לכ םע .לארשי לכ לש סנ
:ב"ע אכ ףדב תבש 'סמב ונורוה ךכ .תילארשיה המואה בלו םייח רוקמו ,ונייח תיב איה ןויצש

.ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד ןונא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב"
הנשל ...'וכו םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו ...'וכו לכיהל םינוי וסנכנשכש
."האדוהבו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא

קרפ הכונח 'ה ם"במרב הכלהה הקספנ ןכו .האדוהב םיסנה לע רמולו ללה תורקל :י"שר 'יפ
.ג"פרת-ע"רת 'יס ח"וא ע"וש רוט .'ה הכלה 'א

יבר םושמ ןיבא רב אייח יבר ירבדמ ונדמל לארשי ץראב השענש סנ לע ללה רמול הבוחה
:א"ע ד"י ףד הליגמב ןניסרג .החרק ןב עשוהי

התיממ ,הריש ןנירמא (םיה לע הריש ורמא םירצמ תאיציב) תוריחל תודבעמ המו"
רמא) (?הריש אוהש ללה ןכ םג רמאנ ןכ םא) .אמינ ימנ ללה יכה יא .ןכש לכ אל םייחל
לארשי וסנכנ אלש דע אינתדכ .ץראל הצוחבש סנ לע ללה םירמוא ןיאש יפל (קחצי 'ר
תוצראה לכ ורשכוה אל ץראל לארשי וסנכנשמ ,הריש רמול תוצרא לכ ורשכוה ץראל
."הריש רמול

:בתכש ב"ע י ףד ןיבוריעב תושרדה קלחב א"שרהמל הארו

ץרא יקולא ארקנ ה"בקהו ,השדקתנ לארשי ץראל וסנכנשכש יפל ,הזב םעט תתל שי"
םש סנהו .םש ןייע םיבצינ תשרפ ן"במרה בתכש ומכ דימת התוא שרוד ךיקולא 'ה רשא
."ללה וילע רמול יוארו חילש יפ לע אל ודי לע

םירוסייה ךרדב ונתאצמ רשא האלתה לכ רחא ,לארשי ץראב םימשבש וניבא ונל השעש הז סנ
וניצמ וניתש תונוגיה לחנמ ,קובי רבעמ ךרד ונרבעב ,ארונהו לודגה םימעה רבדמב ,תויולגהו
רתויו .ונדיבאהלו ונדימשהל וניביוא ונילע וטע ,הלע רחשה ומכו .הלערתה סוכ תעבוק תא
םויה ,לבת ימע לכ יניעל התלגנ ונילע ועורזו ונל דמעש אוה המחלמ שיא 'ה קרו ודבל בקעי
לע .ונללוע שפנו ונשפנ תודפ לע ראפלו חבשל ,ללהלו תודוהל ,ללה רמול שי םא לאשנו קפתסנ
זובל דימשהל םהיתונויגלב םירזכא םידז ונילע ולעש ישילשה ונתיב לע ,המואה לש השפנ רופצ
:בתכש הארנו י"בה ןרמ ירבדב קיידנ ?דבאלו

."וילע ןיכרבמ ןיא םיטבש תצקל השענ 'יפא 'וכו ,לארשי תצקל השענש סנ לע"

אל ירמגל לבא ,לארשי לכל השענ אלש ןמז לכו ,םיטבש תצק לע ,לארשי תצק לע רבד ןרמ
קולחל ןרמ הלילח אובי אל ,לארשי ץראב השענש סנ לע .לארשי ץראב סנה השענ םא ריכזה
.ליעל ונאבהש הנשמה 'יפב ם"במרהו 'מגה ירבד לע

:אנוה בר רמא

,סנה השעמ לע הידוהו חבש ןתיל ךירצש םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמו הרותה ןמ וניצמ"
.(אב תשרפ לודגה שרדמ) 'וגו "ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמל" ביתכד

:ונדמלמ שודקה רהוזה

ןוניא לכב אסינ ימוסרפלו ה"בק ימק רידת יעתשאל שנ רב לע והיא הבוח אד אנווגכ"
ןאדואו ןול ןאמחו ישנכתמ אליעלד אילמפ לכו ןיקלס ןילימ ןוניאד ןיגב ...דבעד םיסנ
אליח יבהי ארופס אוההב לארשיו ...אתתו אליע והיילע הירקי קלתסאו ה"בקל והלוכ
ןוהלוכו היל ןדואו היתרובג ןיחבשמ דכ אתרובגו אליח ףסותיאד אכלמכ ןוהיראמל
.(אמ תומש רהוז) "והלכ לע הירקי קלתסאו הימקמ ןילחד

ד"ויו א"צק 'יס ח"וא קלח "רפוס םתח" 'קה ורפסב רפוס השמ וניבר לארשי ןואגל דוע הארו
לע ד"י תוא ולש רוסא יגהנמ סרטנוקב ו"צת 'יס ח"ואב ח"רפה ירבד החודש ג"לר 'יס
ןגמה ירבדכ השעמלו הכלהל םייקמו ,'וכו סנ םהל השענש םויב ט"וי םישועש תומוקמה
בתכ ןכו ,הזה ןמזב ועראש םיסנ לע םיגח עובקל הרוהש רקשלא מ"רהמד אבילא םהרבא
םייחל תוממו ,תורח תודבעמ ונלצנ ובש םויב ה"בקהל חבשלו ללהל הרותה ןמ איה הווצמש
.אתיירואדמ איה הווצמ ,סנה םויב דעומ תעיבקו ,רוד לכב

תוכלהמ 'י קרפב םייס אוהש יפכ ל"צז ןומימ ןב השמ וניבר לודגה ונירומ ירבדב םייסא
:תוכרב

המ לע הידוה ןתיו םימחר שקביו ,אובל דיתעה לע םדא קעצי םלועל רבד לש וללכ"
."חבושמ הז ירה דימת וחבשלו 'ה תא תודוהל הברמה לכו וחוכ יפכ חבשיו עדויו רבעש

שילש הדיחכהש הארונה תונערופב ויניע ומב הארש לארשי ץרא לש הבר ,ונירומו וניברו
,לארשי ץראבש ותיערמ ןאצ לע המחנ ירבד ףיערה וחור ןוזחב אוה ,האושה תונשבכב ונימעמ
לע הלואגה רחש עיצפהו םויה אובב .תוצופתבו ןויצב ןכושה םעל הכלה קספו הרוה וירפסבו
לא ארוק לוקב ל"צז לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב יבר ןויצל ןושארה ןואגה ונל בתכ ,ןויצ יררה
..."ךיקולא 'הל םעל תייהנ הזה םויה" ,םעה

תורודלו וניתורודל ,וירוזפ תוצופת לכבו וצראב בשויה לארשיל בוט םוי אוה הז םוי"
הליגנ 'ה השע םויה הז :הליהתו הלהצו הרמז לוקב דיגהל ,ודסח 'הל תודוהל .םלוע
הניזחת הרהמ ...חצנל ונזועמ היהת 'ה תוודחו וניקולא 'הב וחמשו ושש .וב החמשנו
ונשדק ריע םילשוריב לאיראו ןוירפא ןינבבו דוד תיב תוכלמ אסכ תמוקתב וניניע
."חצנל ונתכלממ תריבו ונתראפתו

לע ולאוגו לארשי רוצל ללהלו תודוהל הלודג הבוחש הלוע תואבומה לכמ :םירבדה םוכיסל
ויתורובג לע לגלגלמו לזלזמה לכו .השודקה ונצראב ונינבלו ונל השעש ויתואלפנו ויסנ
ירבד דוסי לע .וידסחו ותבוטב טעבמ אוה ירה ,ולאוגו לארשי רוצ ,םלוע ארוב לש ויתועושיו
תואמצעה םויב הכרבב רובצב ללה אורקלו םימכח ירבד עומשל הווצמו ,ירבד יתינב וניתובר
.וניתובא ץראב ונשפנ תודפו ונתלואג תחימצ תליחת םוי אוהש