תסנכה תיבב (אקרפ) תירוביצה השרדב ןמגרותמה

יקסבוסוק מ"י ר"ד ברה

ט"ישת המ יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
שרודה םכחה
ארומאה לש ודיקפת

ןמזב ןמגרותמ וא ארומא דמוע היה וב ,דומלתב רכזומה גהונב קסוע רמאמה :תיצמת
רמאמה בתוכ .םיברל םירבדה תא עימשמו תסנכה תיבב שרודה םכחה ינפל תירוביצה השרדה
.דומלתה ןמ תואמגוד איבמו ןמגרותמב ךרוצה תביס תא ריבסמ

תירוביצ השרד - אקרפ ;ןמגרותמ :חתפמ תולימ

 

שרודה םכחה
א
וא ארומא דמוע היה דומלתה ןמזבש ,דומלתב תומוקמ הברהב רכזומו אוה עודי רבד
םכסומ היה רבדה .םיברל וירבד עימשהל ,תסנכה-תיבב רוביצב שרודה םכחה ינפל ןמגרותמ
ל"זח ושמתשהש דע תסנכה תיב ייח לש ימוי םויה יווהה ןמ קלח השענו םוקמ לכב לבוקמו
שרודו בשוי שרודהש םשכ" :השמ ינפל ןרהא לש ודיקפת תא ,לשמ י"פע ,םיריבסמ ויהו הזב
ךכו ."'הערפ לא רבדי ךיחא ןרהאו ךוצא רשא לכ תא רבדת התא' ךכ ,וינפל רמוא ארומאהו
השרד שרודה םכח ראתל היה רשפא יאש דע ןמגרותמ לש הז גהנמ רוביצה ייחב שרתשה
תיבמ עובקה ןמגרותמה רדענ איהש הביס וזיא ינפמ םא .ןמגרותמ תועצמא ילב תימשר
בדנתהו דמע םיעמושה להקמ והשימש דע ותשרדב ליחתמ שרודה םכחה היה אל ,תסנכה
:דומלתב רפוסמ ךכ .העש התואל ןמגרותמכ שמשל

הילע בר םק ,אליש 'רד הילע םקימל ארומא הוה אל אליש 'רד הירתאל עלקיא בר"
."...שרפמ אקו

םוקמבו ,"םיברב שורדל" יוטיבה לש ףדרנ םש "ארומא דימעהל" אטבמה השענ ןמזה ךשמבו
אל ינולפ" :ורמא "םויה שרד אל םכחה" םוקמבו ,"ארומא דימעה" :ורמא "םיברב שרד"
."ארומא דימעה

אל בר" .הלילשבו בויחב ,דחי םג תורוצה יתש ואב ובש ,ןלהלד רמאמה שמשל לכוי אמגודל
וא ,ארומא דימעמ היה אל בר :שוריפ ."תורכש םושמ הירבחל אבט אמוימ ארומא םיקומ
תיעיבר התשש ימו ט"ויב ןיי ןיתוש ויהש םושמ ,ט"ויב ותשרד שרוד היה אלש ונייה ,ןמגרותמ
אלד םקינו" 'מגה השקמו .ותשרד ךותב הכלה תורוהל גהונ היה ברו ,תורוהל ול רוסא ןיי
?השעמל הכלה הארוה אלב הדגא ירבדב קפתסיו םיברב שורדיו ארומא דימעיש - "?ירול
.הנועש המ הנוע 'מגהו

 

ב
דצמ תימשר הארוה ןאכ שיש הדבועה תא ,רוביצה ינפל השיגדמ התיה ןמגרותמה תדמעה
םירבד .רומג תעדה לוקיש אלל ףא םירבד רמאיהל רשפא הבש ,תיטרפ החיש םתס אלו םכחה
ןודל רשפאשו ותעדב וצצש םישודיח םתס ויה אל ןמגרותמה תועצמאב םכחה יפמ ועמשוהש
ןודל רוביצה לע הנוממה םכחה יפמ השעמל הכלה ,תיפוסו תטלחומ העד תעבה אלא ,םהילע
ףא ,הנוכנ ותעדש שרודה םכחל רורב היה אלש ןמז לכו .רתוי הילע ןודל ןיאש העד ,תורוהלו
וירבח תעד תווח עומשל ידכ ,הלאשל הבושתכ העצה רותב םיברב ותרבס דיגהל םיכסהש
םא יכ ןמגרותמ י"ע וירבד רמוא היה אל - םירבדה ןבללו ררבל ידכ ,קפס ךותמ הרמוא היהו
,ותמאתנו וירבד ורשאתנ םא ,היהו .שרודה םכחכ אלו תיטרפ החיש חשה םדאכ ,ומצע יפמ
ףקות םהל תתל ידכ ,ןמגרותמ י"ע םיברב םעימשמו תרחא תונמדזהב םהילע רזוח יאדוב היה
ינפל ורמאנ ,ןמגרותמ י"ע םתעשב ורמאנש םירבדה ןמ הברהש ןכתיו .יפוס קספ לש רושיאו
אלו ותמאתנ אל םאו .ררבתהל םנמז עיגהש דע םידמועו םייולת ויהו ומצע םכחה יפמ ןכ
עיצהשכ ,םירקמ םג ויהו .ןמגרותמ י"ע ועמשוה אל םלועלו םידמועו םייולת וראשנ ,וכרפנ
ותעדמ וב רוזחל והוחירכהו ,םורתסו וירבד לע ושקה ויעמוש להק ינפל ותעד תא שרודה
.היתגולפ רבמ תמאה לבקלו תמדוקה ותעדמ וב רוזחל ללכ שייבתה אל ,םכחהו .הנושארה
םימדוקה וירבד לטבלו הנוכנהו תיפוסה ותעד תא ודי לע עימשהל ארומא דימעה זאו
.התימאל תמאה תא להקה עדיש ידכ ,םישבושמה

:ןמחנ 'ר לע רפוסמ ןכ

'ר םיקוא רדה !?הדוהי יברב יסוי 'רכ תדבעו ןנבר תקבש ...ול ןינתונ דיחי ...נ"ר שרד"
."...ורמא ךכ ,םרב .ידיב ןה תועט יתרמאש םירבד ,שרדו הילע ארומא ןמחנ

ואטח לע יבמופב הדוותה ףא אלא ,םינושארה וירבד תא לטיבש דבלב וז אל ,אנוה בר רב הברו
:'מגב םש רפוסמכ ,םימדוקה וירבדב םיברה תא לישכהש

רדה ... ?ימד המ :ח"ר היל רמא ...השיא יצח שדקמה םשכ :אנוה בר רב הבר שרד"
םדא ןיא ,'ךידי תחת תאזה הלשכמהו' :שרדו הילע ארומא אנוה בר רב הבר םיקוא
."...השיא יצח שדקמה ורמאש י"פעא ,ןהב לשכנ ןכ םא אלא הרות ירבד לע דמוע

דומלתב וילע רפוסמכ ,הלאכש םירקמ רתוי ורק אבר לצאש הארנ .ךכ גהונ היה אבר םג
םירקמל אבר לצא לבוקמ ,םתסה ןמ ,היהש ףירח ןונגס ותואב םירבדה ורסמנ םלוכבו
:הלאכש
ךכ ,םרב .ידיב ןה תועט םכינפל יתרמאש םירבד ,שרדו הילע ארומא אבר םיקוא רדה"
."...ורמא

ונרכזב םלוא .ומצע יוטיב ותואב ושמתשהו דחא ןונגסב ואבנתה וליאכ ןמחנ 'רו אברש ,ןיינעמ
אוה םתס ןמחנ 'רש י"שר תעדל ןיב ,םוקמ ותואבו ןמז ותואב ויח אברו ןמחנ 'רש הדבועה תא
דמעמב םתריכזמ 'מגה ירה - בקעי רב ןמחנ 'ר אוהש 'סות תעדל ןיבו קחצי רב ןמחנ 'ר
ןושאר לקשמ י"פע רבד רמול ,וז הייטנש ,ןיינעמ .םהינשל דחא ןונגסש טושפ רבדה ,םתשלש
ס"שב םיאבומה םירקמה לכמ .אברל רתויב תינייפוא התיה ,תוישוקה ץחל תחת וב רוזחלו
.אבר לע ורמאנ - רפסמב העבש - עירכמה םבור ,ילבב

 

ג
תחת םילפונו םימדוקה םירקמה תשולשמ םינוש הלאה םירקמה תעבשש ,אצמת תקייד יכל
םירקמב ותועט ןוקיתב זירכהש המ זירכהל ארומא אבר םיקוא אל ןכלו ,ירמגל רחא גוס
:םירקמה תעבש לכב םירבדה תאצרה ,ךרעל ,איה ךכו .הלאה

."...ירמאד איה אתלימ ואל :אבר רמא רדה ...היבתיא ...אבר רמא"

תירוביצה השרדב ,םינורחאה אלו םינושארה אל ,םירבדה ורמאנ אל םירקמה םתואב יכ
תזרכהב אלו תוזרפנ תוצילמב אבר שמתשה אל ךכיפלו הבישיב םירבח ןוידב אלא ,(אקרפה)
."ירמאד איה אתלימ ואל" :והער לא שיא רבדי רשאכ ,םיטושפ םירבד רביד אוה .ןמגרותמה
אתלימ ואל" :םתס ורמא םה ףא ,תחא םעפ הזכ הרקמ רכזומ םהינשבש ,ףסוי 'רו ייבא םג
.אקריפב אלו הבישיב ורמאנ םירבד יכ ,ארומא ילבו ,"ירמאד איה

ןושלב ארמגב וירבד םירכזנ ,אקרפב םכחה י"ע ורמאנש םירבדש ,תויאר המכ איבהל שי
לכבו ליאוה ,רמוא ינא ךכיפל ."ינולפ רמא" ןושלב םיאבומ הבישיב ורמאנש םירבדהו "שרד"
םירבח ןוידב ורמאנ םירבדהש ,ןאכמ "שרד" רמאנ אלו "אבר רמא" רמאנ הלאה םירקמה
אלו ארומאב אל ךרוצ היה אל ותועט ןקתו אבר וב רזחשכ ,ךכיפלו ,אקרפב אלו הבישיב
.תירוביצ הזרכהב

 

ד
אוצמל רשפא ,"רמא"ו "שרד" םייוטיבה ינש ןיבש םינבומה יוניש לע תינייפוא אמגוד
:םיקשמה רש לש ומולח לע ,ל"זח תשרדבש ןתמו-אשמב

םיאצויה םיאג ירש השולש ולא :בר רמא אבא רב אייח 'ר רמא 'םיגירש השולש ןפגבו'"
היתרב ינב הימחנ אנברו אבקוע אנברב והייניע ןנבר וביהי ...רודו רוד לכב לארשימ
:אבא רב הימרי 'רל אבא 'ר היל רמא ...לארשי ולא 'ןפג' :רמא אבא רב הימרי 'ר ...ברד
."והל שירד ךתווכ ,אתדגאב יארק ינהל בר והל שירד יכ

רכזומה ןפואב וראבמ היה םימעפ ,םינפוא ינשב ומצע קוספה ותוא ראבמ היה בר ,רמולכ
ךכ רמוא היה תונמדזה וזיאב .הימרי 'רכ וראבמ היה םימעפלו ,אבא רב אייח 'ר י"ע ומשב
שירד ךתווכ אתדגאב יארק ינהל בר והל שירד יכ" :וירבדב אבא 'ר ריבסמ הז תא ?ךכ וזיאבו
ןפואב הז קוספ בר שרדשכש ונייה ,"אתדגאב" הביתה לע איה ןאכ השגדההש ,רמול ןיא ."והל
,אייח 'ר י"ע רסמנש ,ןושארה רואיבה םג ירהש ,הימרי 'רכ ושרוד היה ,יתכלה אלו ,יתדגא
,תרמוא תאז ."שירד" הביתב אוה אבא 'ר ירבדב קוידהש אלא .הכלהב אלו אוה הדגאב
.אייח 'ר י"ע רסמש יפכ םראבמ היה ,הבישיב םימכחל םדמילשכ ,הלא םיקוספ בר רמאשכ
להק ינפל תרמאנה תירוביצה השרדב םיקוספה תא ראבמ היהשכ ,"בר והל שירד יכ" לבא
.הימרי 'רכ םשרפמ היה ,הדעו

יפל םהמ דחא לכב בר ראיב המל םג ןיבנ םישוריפה ינש ןיבש לדבהב ןייענשכל ,םנמאו
םירישע") "םיאג ירש השולש" םה 'םיגירשה תשולש'ש שוריפה .הביסמה יאנתו תונמדזהה
,םרב .הבישיב ורמוא בר היה ךכיפל ,םימכחו הרותה דובכב אוה (י"שר ."תוכלמל םיבורקו
,'וכו הלואגהו לגרל היילעה דגנכו לארשי דגנכ םינווכמ היגירשו ןפגהש ,הימרי 'ר לש ושוריפ
יסולכוא ינפל הרמאנש ,תירוביצ השרדל רתוי םיאתה - לארשי לש םדובכב תרמוא תאז
השרדב םיקוספה תא ראיבו ,הימרי 'רד היתווכ יארק ינהל שרוד בר היה ךכיפל .לארשי
הרורב היארש ןאכמ .םתואנהלו םדדועל ,ויעמוש להק תא דבכל ידכ ,לארשי דובכב תירוביצה
לע - ינשהו ,תירוביצה השרדה לע הרומ ןושארה ,"רמא"ו "שרד" םילעפה ינש ןיבש לדבהה לע
לע הז תא הז םירתוסו םינוש םישוריפ דחא הפמ ואצי ךיא :לאושה לאשי םאו .הבישיב ןוידה
ויה הכלהב םגש ,וניצמ הזמ רתוי ירהו .תמא ןלוכו הרותל םינפ 'ע :ןנא הנענ ?קוספ ותוא
.אקרפה יעמוש להקל רחא קספו הבישיה ידימלתל דחא קספ תתל םיגהונ

 

ה
אוה הנושאר הפקשה יפלש ,ותועט ןוקיתו אבר לע רפוסמש המ רתויב רהבתמ וז החנה יפל
:ךבוסמ תצק
קפס אלו רוכב ...קפס אלו 'רוכב' ,םוטמוט אלו 'ןב' ,ימא 'רד היתווכ אינת :אבר רמא"
אבחמב םירכז ינש ודליש םישנ יתש :אבר שרדד ,אבר שרדדמ יקופאל ?יאמ יקופאל
לכל יתלאש הז רבד :ןיבר חלש אהו :אברל אפפ בר היל רמא .הזל הז האשרה ןיבתוכ
הילע ארומא אבר יקוא רדה ?...יאני 'ר םושמ ורמא ךכ ,םרב .רבד יל ורמא אלו יתובר
."...יאני 'ר םושמ ורמא ךכ ,םרב ,ידיב ןה תועט םכל יתרמאש םירבד :שרדו

,"אבר רמא" ,"אבר שרד" :םילעפ השולש ןאכ האטבתה ,רוכב קפס לש הז ןידב אבר לש ותעד
,ליעל רמאנה יפל ,םרב ?ורמאנ רדס הזיאבו םתשולש שוריפ המ ."הילע ארומא אבר יקוא"
.םירורב םירבדה

תעשב וינפל הלאשנ הארנכש ,תכבוסמו תניינעמ הלאש לע אבר תארוהב ליחתה ןיינעה
םירכז ינש ודליש םישנ יתש לע - וז הלאשל הבושתבו .ויבישקממ דחא י"ע תירוביצה השרדה
י"ע הרוכב קלח דחיב םיבוג ולדגישכל תודלווה ינשש ,ותעד עיבהו "אבר שרד" - אבחמב
ןתנו אשנש יפל ,ןושאר לקשמ יפל קר התייה ותבושתו ליאוה ,םנמוא .הזל הזמ האשרה
השרדה רחאל .רבד ולאושל הנע ומצע אוה אלא ,ןמגרותמ י"ע םירבדה זירכה אל ןכל ,ןיינעב
רוביצב שורדל םעפ בוש עיפוהשכ ,זא .ותארוהמ וב רזח אברו השקהש המ אפפ 'ר ול השקה
עדי ,הנושארה םעפב "יתרמאש םירבד" עמשש ימ לכש ,םיברל עידוהל "הילע ארומא יקוא"
אתעמש יקוסאל חילצהש רחאל .יאני 'ר הארוהש ומכ ,ךפהל איה הכלההו "ןה תועט"ש
וחקל יעמוש וידימלת ינפל ןוידה לכ איבה - "אבר רמא" ,ונוצר תעיבשל אתכלהד אבילא
,תשרופמ אתיירב םג םא ףאו .רבסק יאמ ףוסבלו רבסק יאמ ארקיעמ םהל ריבסהו הבישיב
יקופאל ,שוריפ ,"אבר שרדדמ יקופאל" הבישיה ימכח ינפל העיצהו חכשאו קד ,"אינת"
.אפפ 'ר ול רסמש העומשה לע יונבה ןורחאה קספב ךומתלו םינושארה וירבדמ

םיקוליחהו םיקוידה בטיה ראב םיררבתמ הנממ םגש ,וז הרצק איגוס לש השוריפ והז
.הבישיב רועישלו השרדל עגונב תידומלתה היגולונימרטבש

רוריב קרו ולגרל רנ התיה תמאהש ,אבר לש ושפנ רהוט תא הז ןתמו אשממ תוארל שי ,בגא
הירובד יקוזחאל אבר ףאש אל םלועמש הארנ םירחא תורוקממ םג .ותרטמ התיה תמאה
ול הארנ היה םא וידגנתמ לע וידימלת ושקהש תוישוק םג ץרתל ותלכי לכב לדתשה דוע ךפהלו
.הכרצ לכ תססבמ הניא הישוקהש

 

ו
,ךפהה תורוהל ארומא דימעהלו םנקתל וירבדמ וב רזח שרודה םכחה אלש םירקמ םג ויה
ותשרדב תורוהל אוה ושרדמ תיבב "ארומא יקוא" ,רמאש המ ונממ עמשש ,רחא םכח אלא
ומשב ריכזה אלו ורבח ןולקב ,הלילח ,דבכתהלמ רהזנש ןבומכו .םדוקה םכחה ירבדכ אלש
:'מגב רפוסמכ ,בר השע ןכו .ללכו ללכ

,שרדו הילע ארומא בר יקוא ...תרסוא הניא ...הליבנ לש הכיתח ,הנח רב רב הבר שרד"
."...תרסוא ...ןויכ

:אליש 'רו בר לע 'מגב אבומה רופיסה םג ןבוי ליעל רומאה לכ יפל
."...שרדו הילע ארומא בר םיקוא קפנת רתבל ...ה"בקה ול רמא ,אליש 'ר שירד"

י"ע שרוד היה אל אליש 'ר יכו ,הילע ארומא םיקוא ברש 'מגה השיגדמ המל ,השק הרואכלו
ומצעב בר םק ,השרדל אליש 'ר לש עובקה ארומאה םעפ עיפוה אל רשאכ ,ירהו ?ארומא
אליש 'ר רמא אל םהה םירבדהש ןל עמשמק אה ואל אלא ?ןל עמשמק יאמו ,ארומא ול שמישו
ירהש ,עשוהיב בותכה שוריפ לע הלאשל הבושתכ ותשרד ףוסב םרמאש הארנכו .ןמגרותמ י"ע
לבא ,ודובכ םושמ וינפב וירבד תא רתס אל ,דמעמ ותואב חכונ היהש ,קרו .ןכמ רחאל אצי
,ןכלו .אליש 'ר ירבדמ ,ותעדל ,עגפנ עשוהי לש ודובכ לע רתוול םג היה לוכי אל הז םע דחי
םבלמ איצוהל ידכ ,קוספה לע אוה ושוריפ תא זירכיש ארומאל בר רמא אליש 'ר "קיפנד רתב"
לוקיש ךותמ אלו איפוקמ קר וירבד תא רמאש ועדיש ,אליש 'ר לש ושוריפ תא ועמשש הלא לש
.תעדה

 

ז
- יתייצ אנתל אמלע ולוכ וטא" :'מגב הלאשה תושדח םינפ תלבקמ ,ליעל רומאה לכ רואל
לשבמה ןידב מ"רכ תקסופה אתיירב אנת וינפל ארק ,בר לש אקריפה ךשמב ."!יתייצ ארומאל
אתיירבכ רבוס אל אוהש םושמ םא ?בר וקיתשה המל ,'מגב םש והמתו .וקיתשה ברו ,תבשב
ירבדכ ושעיו ועטי םיעמושהש ששחש םושמ םאו !הדמלל רוסאל וילע ןיא ןיידע הז םושמ ,וז
םיטמ םה ,רמולכ" :שריפ יתייצ אנתל ה"ד ,םש י"שרבו "?...אמלע ילוכ וטא" - אתיירבה
ינפב דמוע היהש .ארומאל ?ומצעל ותנשמ שיא ןינושו םש םיבשויה םידימלתה ןמ עומשל ןזוא
.ומלוהל השק הז שוריפ ."!ןיעמוש ויה וילא ,ול שחול השרדה שארש המ םיברל עימשמו בר
לוקב ותנשמ תא אירקמ היה אנתהש הארנש ,טרפב ,עמש ןכ והשימ אמש ששח שי ןיידע ירהש
תעימש םתס ושוריפ ןיא "תייצ" יוטיבה ירהש ,השק רתויו .שחלב אלו להקה לכ ינפל םר
:אמגודל .תומוקמ המכב י"שר שריפ ןכו ,םתושעל תנמ לע רבדמה ירבד תלבק אלא ,ןזואה
אלד לע ןכו ."תבש ללחי םלבקמו וירבד עמושה" :י"שר שריפ "יבש ליחמ הדוהיל תייצ ןאמ"
שריפ "תייצ אל אנמ דחב" ןכו ."םייק אלו ול ןת אצ ול ורמאש :י"שר שריפ "אנידל תייצ
,יל עמש וליא - "תייצ ידידל יא" :אביקע 'ר תשא ירבד םינבומ ןכו ."ךל עמוש וניא :י"שר
."?ךבר ןנחוי 'רלו ךל תייצ ןאמ :איוע רב אחא ברל רמא אדסח בר ןכו .ירבד תא לביק וליא
ישוקב שיגרה ומצע י"שרש הארנכו ."תייצ" יוטיבה תא ןאכ םג ןכ שרפל חרכהב ןכלו
הררקתנ אלש ,ל"ז י"שר לש ונונגסב ,ןמיס והז ,עודיכש ,"רמולכ" דיגהל םידקה ןכלו וירבדבש
.רמאמה תא םלוה י"שר שוריפ ןיא תמאב ,רומאה יפלו .ושוריפמ ירמגל ותעד

.לקנב םיראבתמו םיריאמ 'מגה ירבד ירה ,ארומאהו םכחה גהנמ לע ונראיבש המ יפל םלוא
אקרפב םיעמשנה םירבד ?אנתה יפמ אתיירבה ירבד תא עמושה עמשי םא ברל היל תפכיא המ
אמלע ילוכ וטא" .ךכ וגהני אלו הכלה לש תוכמס םוש םהל ןיא ,ארומאה םזירכה אלש ןמז לע
ומצע םכחה ירבד םג ןה ?יפוס קספ רותב אנתה ירבד תא םילבקמ םה םאה - "יתייצ אנתל
םנוצר ."יתייצ ארומאל אמלע ילוכ" .ארומאה יפמ ועמשוה אלש ןמז לכ הלאש ןמיסב םידמוע
.םירחאה תומוקמה לכב י"שר 'יפש ומכ ,וירבד םילבקמ :רמול

 

ארומאה לש ודיקפת
א
תעדל .וב שמתשהל גהנמה רוקמבו ןמגרותמה וא ארומאה לש ודיקפתב ורמאנ תונוש תועד
םהירבד ריבסהל ידכ ,ארומאב ושמתשה תיממע הפטה ןורשכ ירסוחמ םימכח ,ןוראב 'פורפ
.בחרה להקל הרורב הפשב

קר אלו ארומא היה םכח לכל ירה ,אדח :רבדב תובושת יתשש יל הארנ ,החילס תשקב ירחא
עיגהשכ ,ינש םכחל ארומא שמישש םכח ותואש וניצמ ,דועו .וב דחוימ ךרוצ ושיגרהש הלאל
םדוקמ םא ,הלאשה תלאשנו .ארומאל רחא שיא ומצעל דימעה שרודל תונמתהל אוה ונמז
ול שי ךרוצ המו ומצע ירבד ריבסהל התע רשכוי אל המל ,ורבח ירבד ריבסהל ורבסה קיפסה
'רל ארומאב דמע בר .אמגוד שמשל לוכי ,ליעל יתאבהש ,אליש 'רו בר לע רופיסה ?ארומאב
."הילע ארומא םיקוא" - שרד ומצע אוהשכ ,הז תורמלו .הפטה ןורשכ ול היה ןכבו ,אליש

םיפסונ םימעט ינש איבמ אוה םנמוא .ןוראב 'פורפה תעדכ ותעד ל"ז גרבסקילג ברה םג
היה אל םימעפלש אוה ,וירפסמ דחאב וריכזמ ירוצ .ש .י ברה םגש ,ןושארה םעטה .ןמגרותמל
,רידא לוק לעב שיאל ךכיפל ךרצוהו תסנכה תיב םלוא יבחר לכב עמשנ שרודה םכחה לש ולוק
שמתשה דחא םכחש םירקמ םיאצומ ונא ךכיפל .םיברל וירבד עימשיש ,יח לוקמר ןימ
ןמגרותמהש ,אוה ינשה םעטה .בחרה להקה ןיב וירבד ץיפהל תחא תבב םידחא םינמגרותמב
ברה ךמס הזב .םיעמושה לכל הנבומה תימראל םכחה יפמ ול הרמאנש תירבעה םגרתמ היה
ןמגרותמ ןימזה המל :הישוקה התוא השק הלא םימעט ינש לע לבא .י"שר ירבד לע גרבסקילג
לכש ףאש ,יל הארנ ךכיפל ?ארומאב וילע דומעלו וינפל שמשל ינש ןמגרותמ ,שרוד הנמתנש
היה ןושלה םוגרתב ןהו לוקה תעמשהב ןה ,הרבסהב ןה ,םכחל ןמגרותמה תלעותב רמאנה
לבא ,ןמזה ךשמב ןמגרותמהמ החמצש ,תידדצ תלעותו ףינס קר אוה הז לכ ירה ,םימעפל ןוכנ
.וגהנמ דוסיו ורוקמ רקיע הז ןיא

 

ב
.ןמגרותמ וא ארומא תועצמאב אלש רוביצל שורדל םכחל ןובלעל בשחנ היהש ,'מגב ראובמ
הויצ ,"אתולג שיר יבד אחתיפא" םירזומו םיהומת םירבד שרוד אניע בר תא הבר עמששכו
ינשו ."ושייבל וינפלמ ארומאה תא וטמשי" :םש י"שר שריפו "הינימ הירומאל הוטמשיל"
ועמשי ןעמל ,החווצ ידכ דע םר לוקב רבדל חרכהה .לוקה תמרה - תישאר .הז ןובלעל םימעט
םע תחנב רבדמ" אוה ח"ת לש לאידיאה .ול ןובלעל בשחנו םכחה חורל ארזל היה ,וירבד
ןכלו וז אתיירב ל"ז ם"במרה םג ןיבה ןכ ."טקשב" ןבומב ןאכ האב "תחנב" הלימהו ."תוירבה
אלו ,תויחו תומהבכ ורובד תעשב חווצו קעוצ אהי אל םכח דימלת" :הרות הנשמ ורפסב בתכ
םירהל והשימל חרכהה ןמש שי םאו ."תוירבה לכ םע תחנב ורובד אלא ,רתויב ולוק היבגי
השעי רחא שיאש בטומו הנוגמ חרכה הז ירה ,עומשל םיכירצ םהש המ םיברל עימשהל ולוק
ימ ירשא ,יקסרוב אלבו םשב אלב םלועל רשפא יא" תניחבב ,ומצע ח"תה אלו וז אדבוע
דומעי םא רוביצה יניעב ודובכ תא דבאי ח"תה ."יקסרוב ותנמואש ימ ול יואו םשב ותנמואש
אלמיש ,ןמגרותמ וא ארומא לש ןויערה חמצ הז שגרה ןמ .הרות ירבדב וליפא ,םהינפל חווציו
וא ארומאה לש דסומה םצע לש הלחתהה התיה וז .הז ,יחרכה יכ םא ,םיענ יתלב דיקפת
הכ דיקפת אלממ היהש ,ארומאה תא דבכל םתלוכי לכב ל"זח ולדתשה יכ םאו .ןמגרותמה
בשויה םכחה ,הלאה םישנאה ינשב ולכתסהשכ תאז לכב ,להקה יניעב ודובכ םירהלו ינויח
חווצו דמועה ,ןמגרותמה - ךדיאמו ,רדהו דובכ רמוא ולוכו ךומנ לוקבו תחנב וירבד רבדמו
הארנכ היה הזו .םהינש ןיבש המיענ יתלבה האוושהה לע רבגתהל היה רשפא יא ,תולוק ילוקב
(תומולח רתופ=) "ימלח רשפמ" ותוא לש וירבדב יוטיב ידיל אבש ,להקה לצא לבוקמה סחיה
רותפיש ייבא ול םליששכו .ול ןינתונ ויהש ןימולשתה יפל םולח רתופ היהש ,אידה-רב ,םורע
שרודה הבישי שאר" היהיש ול רתפ ,רעונו ויתושארמל דמוע רומח האר ובש ,ומולח הבוטל ול
םלוכו ."רעונה רומח לוקכ ,םיברל םר לוקב עימשהל ארומאב וילע דמוע ןמגרותמהו תושרד
.םולחה תא םלוה ןורתפהש ,הארנכ ,ושיגרה

 

ג
ןזואה תא רבשל וב ושמתשהש יפואה ןמו ןמגרותמה ןיינעב ל"זח לש תונושה תואוושההמ
הנווכ ושיגדה םהש ררבתמ ,אעיקרד אתוכלמב ןהו אעראד אתוכלמב ןה ,הכולמה תגהנהב
ךלמה רמאיו' קוספה לע םישרוד םה ,לשמל ,ךכ .ןמגרותמה לש ודיקפתב הקומע רתוי
י"ע הליחתב :והבא 'ר רמא ?יל המל רמאיו רמאיו" :'הכלמה רתסאל רמאיו שורושחא
ןאכ ." 'הכלמה רתסאל רמאיו' - דימ ,אניתא אק לואש תיבדמ :היל הרמאד ןויכ .ןמגרות
השיא וא שיא םע רשי רבדל ךלמה דובכ יפל אל .ירמגל רחא דיקפת ןמגרותמה אלממ
לא הליחת וירבד ואוביש חרכהב .הכולמה עזגמ אל איהשכ ותשא איה םא וליפאו ,םיטושפ
אל רתסאש שורושחאל ררבתנש רחאל קרו .ךירצש ימל םריבעי אוהש ,ךכל הנוממה ךוותמ
רישי רשקב דומעל וליבשב אגרד תוחנ הז ןיאו האצומ םיכלמ עזגמשו הסוחייב ונממ תלפונ
ןאכ שמתשה והבא 'רש ףאו .'הכלמה רתסאל רמאיו' ,םהיניבמ ןמגרותמה תא קליס ,התא
שריפ וב אצויכ .וב האר אוהש דיקפתה והזש רורב ,הלאשהו לשמ ךרדב קר ןמגרות הלימב
אוה ליחתה הב ריכהשמו ,ןמגרות י"ע המע חישמ היה תידוהי איהש הב ריכהש דע" :יבר
הבכשל עגונב אל היה שורושחא לצא שדחתנש שודיחה ,יבר לש ותשרדב ."המע רפסמ
האצומש בשח ,הארנכ ,הליחתב .יממעה האצומ ,העזג אלא ,רתסא לש ההובגה תילאיצוסה
רישי ןפואב הילא רבדל ודמעמ ול השרה אל ותשא התיהש תורמלו לפשו ירברב םע הזיאמ
."המע רפסמ אוה ליחתה" תידוהי איהש ול התליגש רחאל קר .ןמגרותמב שמתשהל חרכוהו
םידמועש הלא ןיבל ,דמעמהו הלעמה םר שיא ןיב ךוותמ :ןמגרותמה לש ודיקפת והז ,ןכבו
.ונמיה הטמל

 

ד
ןושל לכב - 'השאל ןהכה רמאו' ביתכ" :ז קרפ שיר הטוס ימלשוריב םיאצומ ונא תרחא אמגוד
וירחא הנוע איה המלו תעמוש הניא םאו :ןתנוי 'ר היל רמא .הישאי 'ר ירבד ,תעמוש איהש
תונעל הכירצ איהש ןוויכמ ?הניבמ איהש ןושלב הל דיגי ןהכהש בותכה יוביר יל המל) ?ןמא
בותכה יוביר ילב) "ןמגרות י"ע הל רמאי אלש ,אלא (!םירבדה ןיבהל הכירצ איהש טושפ ,ןמא
ומצע ןהכהש ונעימשהל בותכה אבו ,ןמגרותמ תועצמאב השיאה לא רבדי ןהכהש רמוא יתייה
ךוותמלו ךוותמ י"ע השיאה לא רבדי ןהכהש התיה הנושארה ארבסהש תרמוא תאז .(הל רמוא
הרקמב ךוותמה תויהל אוה ןמגרותמה לש ודיקפתש ,ןאכמ ."ןמגרותמ" 'מגה תארוק הזה
םשב ןנחוי 'ר" :םש ,רמאמה ךשמה ןבוי הזב .עמושה לא רשי רבדל רבדמה דובכ יפל הז ןיאש
לא' ביתכ אהו .דבלב הרש םע אלא השיאה םע םוקמה רבדש וניצמ אל :ןועמש 'ר יב רזעל 'ר
הנומת ונינפל ירה ."ןמגרותה י"ע :ןינח רפכד בקעי 'ר רמא ?'וגו 'הברא הברה רמא השיאה
הז ןיאש םוקמ לכב םייניבה שיא אוה .ל"זח ותוא וניבהש יפכ ןמגרותמה לש ודיקפתמ הרורב
.עמושה לא ומצעב רבדל ,אוהש םעט הזיא ינפמ ,רבדמה לש ודובכ יפל

 

ה
אוה .ההובג רתוי הגרדמב דמעו תילאיצוסה הגרדב הלעתנ ,רוביצה לא שרודל םכח הנמתנשכו
לכ לע ושאר הלעתנ .'לע םקוה רבג'ו 'םעמ רוחב יתומירה' תניחבב ,םעמ םרומ רבגל השענ
:ונבומ י"שר שריפש ,אכרכ אלוכא ךשיר םוריתד אוער אהי" :ל"זח הז תא ועיבהש יפכ ,ריעה
בר רמאש ומכ ,ותדמעו הבישיה שאר תרשמל ןתינ הכולמ דוהו ."ךרכה תבישי שאר היהת"
םג ,"ףסוי 'ר ךלמ ,הבר ךלמ" :םימכח הברה לע הז ראות וניצמ ןכו ."ךלמ אנא" ומצע לע ישא
שאר היה בור י"פעו .תומוקמ המכב דועו ,"תיוה אכלמ" :ייבא לעו "ךלמד רתב" :אבר לע
איסחמ אתמב הבישי שאר היה" :ישא בר לע י"שר שוריפב ןכו .וריעב שרודה םג הבישיה
,שרודל ,ול ונתנ ןכלו .םיבר דועו ,"םינשרדה ויה וריעב ארטוז רמו וריעב רמירמ" ןכו ."שרודו
םעה ןומה לא רשי רבדל תימשרה ותעפוהב ודובכ יפל היה אלש םושמו הכולמ יסיסכת
דה .ןמגרותמה לש ןושארהו ירקיעה ודיקפת היה הז .םהיניבו וניב ןמגרותמ םקוה ,םיטושפה
ולא - 'םיעמשנ תחנב םימכח ירבד' " :שרדמה ירבדב שוריפב םיאצומ ונא וז הפקשה
."רוביצה לע ןידמועש םינמגרותמה ולא - 'םיליסכב לשומ תקעזמ' ;םינשרדה

 

ו
תלעות ינפמ םיברב שורדל ול רתומ ןידה יפל .לבא םכח ןידב 'מגה ירבד ונבוי הלא ונירבד יפל
:'מגה תלאושו ."ןמגרותמ דימעי אלש דבלבו ...ענמנ וניא ול ןיכירצ םיבר ויה םאו" .םיברה

תיבל סנכנו יאעליא רב הדוהי 'ר לש ונב תמו השעמ :אינתד אה יכ - ?דיבע יכיה אלאו"
איננח 'רו ,איבקע ןב איננח 'רל אוה שחלו ,ודצב בשיו איבקע ןב איננח 'ר סנכנו שרדמה
."םיברל עימשה ןמגרותו ,ןמגרותל איבקע ןב

םכחל ול רסחש םושמ ,ישומיש ןיינע קר אוה ןמגרותמה םא .םמלוהל םישק םירבדה הרואכל
םנמא ?לבאל רוזעל רוסא המל ,ול רזוע ןמגרותמהו ולוק םירהל וחוכב ןיאש וא ץוחנה רבסהה
לבא .רשפאה לככ יוניש תושעל ךירצ לבאהש ריבסהש ,םינושארהמ דחא לש ושוריפב יתיאר
יפל םלוא ?אקווד ןמגרותמב יונישה תושעל ךירצ המל .תדמוע המוקמב אישוקה יתעדל
וז ןיא לבא ,רוביצה תלעות ינפמ שורדל לבאל ול רתומ ,ןכ םנמא :ררבתמ רבדה רומאה
וילע דמועה ןמגרותמל שחולו בשוי אוהש םעפ לכו םידוביכלו תורדנגתהל תונמדזה
תושעל ול הלילחו ילאיצוסה ודמעמ תשגדהו םכחל ראפ הז ירה ,רוביצל עימשמ ןמגרותמהו
ינשמ תחא ןכלו ."לבא וניאש ומצעב הארמ ראפתמשכו אוה ראפ רב ואל לבא" .ולבא ימיב ןכ
ונכשל אלא ,ןמגרותמל אוה רוסמי אל תוחפל זא ,ןמגרותמל תמאב קוקז אוה םא :הלא
וניא םאו ;ןכשה שאר לע וז תונמדזהב דובכה לכ לוחיו ןמגרותמל רוסמי ןכשהו ,ודי לע בשויה
,ירופיצב יסוי 'ר השע תמאב ןכו .ול רתומ הז םגו ,להקה לא רשי שורדי - ןמגרותמל קוקז
."ולוכ םויה לכ שרדו שרדמה תיבל סנכנ"ש

ודיקפת היה הז .ריהבו רורב ןפואב וניניעל ןמגרותמה דיקפת עיפומ הלאה םירבדה לכ רואל
םיטרפב םג ,אחרוא בגא ,םהינמגרותב םימכח הברה ורזענ הז םע דחיב םלוא .ירקיעה
לוקה שלח םכחל ןמגרותמה רזע םימעפלש המ לע ףסונ .ויאנתו ובצמ יפל דחא לכ ,םירחא
תיזעול הפשל םגרתש םג וא ,הפטהה ןורשכ ול רסחש ,םכחל רבסה ףיסוה וא ,וירבד עימשהל
,שרדמב רפוסמ ןכ .תוצוחנ תועדומ זירכהל םג ןמגרותמה ול רזעש וניצמ ,םכחה העדי אלש
הויצ יברש ,שרדמב רפוסמ ןכ .תוצוחנ תועדומ זירכהל ,ןדוי אבא ,ולש ארומאל הויצ יברש
.ללפתהל םהל היהש תיברע תליפתל עגונב הצוחנ הזרכה זירכהל ,ןדוי אבא ,ולש ארומאל
?םעה לא רבד ןמגרותמהש העשב םכחה השע המ
ובישקהו ובשיש ,םימכח ויה .ותעד יפל גהנתה םכחו םכח לכ .הדיחא הבושת ןיא וז הלאש לע
ירבד תא ןקיתש אליש 'ר לע רפוסמכ ,והונקת םתנווכב ןמגרותמה הגש םאו ןמגרותה ירבדל
יפל אל ריבסמ ארומאה תא עמששכ זגרתה םכחהש ,םג הרק .ארומאב וילע דמעש העשב בר
האל יניעו' קוספה תא םגריתש ,ולש ארומאב הימתמ תופירחב ףזנש ,ןנחוי 'רב וניצמ ןכ .ותעד
ךופיהב םגרתמ ארומאה תא עמששכ וכע ןמד אבא 'ר לע רפוסמ ,ךדיאמ .ותעד יפל אלש 'תוכר
ירבדל ובישקהש ,םהבש הוושה דצה .וז הפצוח לע הקיתשב רבע ,אוה שריפש הממ רומג
.ןמגרותמה

דועבו וינפל דמועה ןמגרותמל דחי הברה שחול" היהש ,ישא ברב וניצמ ,ינשה דצהמ
רוביצה תא חירטהל אלש ...בשוימ ללפתמו ...עמש תא ארוק אוה ,םיברל עימשמ ןמגרותמהש
.ןמגרותמה רמואש המל ללכ בישקה אלו הנווכב ללפתמ היהש יאדוובו ."וינפמ םוקל