הדצמב הוקמה

(הכלהב ןויע)

ןטרגניו ןהכה לאומש

אלשת ,זס יניס


:רמאמה ןכות
הנבמה רואת
םימה תווהתה
הרהט י"ע םימה לש ןתייווה
הוקמל םימה רועיש
הכשמה
תואוקמ ינש
האס לטונו האס ןתונ
םדא ידי תסיפת
תורוניצו ןיטחמ תליבט

.תיתכלה טבמ תדקונמ הדצמב הלגתנש הווקמה תקידב :תיצמת

הווקמ יניד ,הדצמב הווקמ :חתפמ תולימ

תושר יתשקבו ןידי לאגי 'פורפ םע יתרשקתה ,הרהט הוקמ ףשחנ הדצמ תוריפחבש עדונ רשאכ
םייח יברו גרבצנימ דוד יבר ג"הרה םהיניב ,החפשמה תרהט זכרמב ירבח ליבשבו יליבשב
,ד"כשת טבש ח"כ 'ג םויב ונלפעה ,ךכל תושרה תלבק םע .הוקמה תא תוארל ,רטלא רזעלא
תא ונל הארהו ונתוא ךירדהל הברה תובידאב ליאוה ןידי 'פורפ .הדצמל שחנה ליבש ךרד
הוקמה דוחיבו תסנכ תיב דירש ,םיספיספ ,סודרוה ךלמה תונומרא ,ופשחנש תוקיתעה
.דרמה ימיב םיאנקה י"ע םקוהש
.רוקיבה תעשב יתומשרתה יפל וז יתדובע תשדקומ הז םוקמל

הנבמה רואת
השועה ,ריק י"ע היוצחו רהה לש יחרזמה דצב םורדל ןופצמ תערתשמ ,עקרקב הרופח הכירב
.'מ 1.50 הנטקהו ,'מ 2.30 הכרואש ,רתוי הלודג תחא .וזל וז תוכומס תוכירב יתשל התוא
תוכירבה יתש ןיב לידבמה ריקה הבוג .'מ 1.20 הנטקהו ,'מ 1.70 הלודגה הכירבה לש הבחור
.'מ 1.30 ןתיעקרקמ תוכירבה הבוגכ ,הכירבה תיעקרקמ

ורטוק ."דאנה תרפופש"כ לוגע רוח ,הכירבה תיעקרקמ מ"ס 80 -כ ךרעב לידבמה ריקה ךותב
.ישוקבו בר םוצמצב וב תורזוח תועבצא יתשו ץוחבמ מ"ס 3.5-3 רוחה לש

תוגרדמה דצבו תוגרדמ שולש ,הוקמה רדח לש ינופצה ריקל ךומס הריבה לש ןופצ-ברעמ דצב
םג תוגרדמ רפסמ .רדחה תפציר ךותב הרועק ,החוטש הרעק ןיעמ ,עקש - םורדל ןווכב
העוקש ,הנטק הרעק ןופצל ןווכב תוגרדמה דצב ןאכ םגו םורד-ברעמ תניפב הנטקה הכירבל
.רדחה תפצירב

םע הדימעב) הנושארה הגרדמהמ הטמל ,ברעמבש הלודגה הכירבה-ריקב תוגרדמה די-לע
ברעממ ,ןוסכלאב רדחה תפצירל תחתמ רוניצ רוח רבוע ,(תוגרדמה ןימי דצמ ,הכירבל םינפה
.רדחה לש ינופצה ריק דע תיברעמ-תינופצל

תוכירבב םימה וראשנש ,הארנכ .תובכש-תובכש ,םימה תודאתה ינמיס תוכירבה תוריק לע)
רטמ 1.20 אוה הנוילעה הבכשב ןוילעה וקה .טאל טאל ועקשו ודאתה םהו ןברוחה רחאל םג
.("רובטה לעמ תרז" הדמל םיאתמ רבדהו תיעקרקהמ

:ןה הוקמה תוכירב הנבממ תולועה תולאשה
?תוכירבה ךותל (םימשגה ימ) םירשכה םימה ואב ךיא
?הוקמה תרשכה התיה ךיא

.ןהמ תועבונה תופסונ תולאש םג הנררבתת הלא תוירקיע תולאש יתש לע הבושתב

םיאנקה י"ע ומקוהש ,םירוגמ ירדח ,םינבמ ןיב רהה לש ימורדה קלחב אצמנ הוקמה רדח
האילמה המאתהה .וירבחו יאכז ןב ןנחוי יבר תפוקתל םיאתמ םתמקה ןמז רשאו דרמה ןמזב
בושח רבדהו .האילפמ - וננמזב םיגהונה םתרשכה ירודיסלו תואוקמה לש הנבמה ןונכית לש
.תירוטסיה-תירוטלוק הניחבמ םגו הכלהה תניחבמ

.תונדפקב םהילע ורמש תואוקמה ינובו ,הרהטה ירדס וגהנ ןיידע ,תרבודמה הפוקתבש ,רורב
תליבטל םג - הבזו הדנ תאמוטמ רהטיהל ידכ םישנ תליבטל דבלמ ,אופא ושמיש תואוקמה
.ואמטנש םילכ תליבטל םגו (םייח םימב הליבט י"ע קר ורהוט םיבז) ןיירק ילעב םירבג

םימה תווהתה
.תואוקמל םירשכה םימה לש םתייווה תא אופא ןוחבנ

:'רוהט 'יהי םימ הוקמ רובו ןיעמ ךא' :(ול אי ארקיו) קוספה לע םינהכ תרותב ונינש

היהי ,הליחתב הוקמ השעו ופתכב אלימ וליפא ,לוכי ,רוהט 'יהי םימ הוקמ רמא וליא"
וב ןיאש ןיעמ המ יא ,םימש ידיב הוקמ ףא ,םימש ידיב ןיעמ המ ,'ןיעמ' :ל"ת - ,רוהט
ידי תלועפ וב לוחת אלש :ונייה) םדא ידי תסיפת וב ןיאש הוקמ ףאש ,םדא ידי תסיפת
אוה רובהו) 'רוב' :ל"ת - םימ ואלמתנו םבגנל גגה שארב םינקנק חינמה אצי ,(םדא
'יהת הוקמש ןנעידי הזמו" .(רובה תביצחב םדא תלועפ הלחו םימשג י"ע םיסנוכמ םימ
הרותה" :ם"יבלמ) "םדא תלועפ וב הלח םא קזוי אלו םימשג יממ םימש ידיב
.("הוצמהו

יעקרק תת רוניצ רבוע הלודגה הכירבב רשא תוגרדמל ןימימש יתרכזה הנבמה רואיתב ,הנהו
ריקל ןווכב עיגה .לזרב טוח וב סנכוהש ,הז רוניצ .תיברעמ תינופצל ברעממ ינוסכלא וקב
רדח לש גגה .גגה דע ריקה ךות היה רוניצה לש וכשמהש ,רעשל שי .םש קספנו ינופצה
םימשגה ימו תצקמב םיעפושמ ויה ,ול םיכומסה םירדחה לש תוגגה םג הארנכו ,תואוקמה
איה חלמה םי תביבסש ףאו .הלודגה הכירבה ךותל הז רוניצ ךרד וסנכנ םהילע ודריש
קיפסה - (הנשל עצוממב מ"מ 65-60) תטעומ ,םש םימשגה תומכו ץראב םינוחשה תומוקמהמ
.םישורדה םימה לש םסוניכל תוגגה חטש

הרהט י"ע םימה לש ןתייווה
לש ןתייוה") "אהת הרהט י"ע ןתייוה ,'רוהט 'יהי'" :ל"זח ודמל '...רובו ןיעמ ךא' קוספה ןמ
י"ע םתוא הווהמ יוה ...הוקמ תויהל םתוא הווהמ התאשכ .אהת הרהט י"ע ,םירהטמה םימ
.(י"שר ."האמוט לבקמ וניאש רבד

הנשמב ונינש תכתמ רוניצ היה ףא וליאו ;עקרקב רוח אוה םימה ואב וכרד רוניצה ,רומאכ
ושענש רונצהו הרוקהו ריצה ...תלדה ןמ ץוח ,אמט ,ומצע ינפב םש ול שיש תוכתמ ילכ לכ
,(ב"ערה ."עקרקכ אוה ירה עקרקל רבוחמה לכו עקרקב שמתשהל - עקרקל ושענש") "עקרקל
.שממ עקרק אוהשכ כ"שכמו

הוקמל םימה רועיש
ץחרו" :וניתובר םיעבוק 'ורשב לכ תא םימב ץחרו' :(זט וט ארקיו) קוספה לע םינהכ תרותב
םורב המא לע המא ?םה המכו .םהב הלוע ורשב לכש - ורשב לכ תא ;הוקמ ימב 'יפא - םימב
."האס 'מ הוקמה רועיש :רמוא התא תאצמנ .תומא שלש

,תורוהל אב הז רויצ אלא ,וז תינבתב אקוד ואל אוה ,תומא שולש םורב המא לע המאש ,ןבומ
םיאתת הכותל תסנכנה םימה תומכש ,לוביק תיב ליכהל הכירצ םיסנוכמ םימה הב הכירבהש
םימה ופצ ןהב סנכנשכ ...תומא שולש םורב המא לע המא אוהש ,רובל תסנכנה םימה תומכל
אלא ופוג ןיא םדא לכ" :תופסותה ילעבו תצק ושאר ףוכל לוכי םג .הלעמל ןילועו ושאר לע
ןילועו ושאר לע םימה ופצ ןהב סנכנשכ ...תומא שלש אוה ויפתכ דעד ;"ותמאב תומא שלש
."םימב ופוג לכ הסכתיש דע תצק ושאר ףוכל לוכי םג ,הלעמל

הז בושיח יפלו המאה מ"ס 48 םה םומינימ יבושיח .תועדה תוקולח ,ל"זח לש המאה תדימב
יפלו רטיל 648 -ל האס 'מ ולעי ,המאל מ"ס 60 לש בושיחב ףאו .רטיל 331.776 האס 'מ ויהי
בושיח יפל האס 'מ םעפ 9,4 דאנה תרפופש דע הלודגה הכירבה תלוכת 'יהת הלא םיבושיח
.המאל מ"ס 60 לש בושיח יפל האס 'מ םעפ 4,8 -ו םומינימה

םוקמל וסנכי וילע םידרויה םימשגה לכש רדוסמ ,עבורמ רטמ 250 לש עפושמ חטש םנמאו
הברה .(לבשא 'פורפ יפמ) םימ בקועמ רטמ 2.5 דבל מ"מ 10 -ב ףא םיפוצר םימשגב ןתונ ,דחא
.הוקמה תורשכל השורדה הדימהמ רתוי

.תוקיפסמ ,םימ תורגאמ תוכירב הדצמב סודרוה הנב ,והיתתמ ןב ףסוי ירפסמ ונל עודיש יפכ
תמחלמ תודלותב םיארוק ונא ,ונניינעלו .םוקמב תוריפחה י"ע ורושיא תא לבקמ רבדהו
:(ו"טפ תישאר) םידוהיה

לבא םירוצנה ידיב אצמנ םחל יד םנמא .הדצמה לע רוצמ סונגיטנא םש םהה םימיב"
תא בוזעל ותבשחמ תא - סודרוה יחא - ףסוי אלמ טעמכו ...םהילכמ ולזא םימה
לע ואלמ םימה יווקמ לכו ךרדל תאצל רמא רשא הלילב קזח םשג דרי אלול ,רצבמה
."םהיתודג

ונא ונממש אלא ,וב רשא םימה יווקמ תא אלמל וחוכב רהה לע קזח םשגש ,אופא ונדמל
םינשב םימשג תריצע לשב הארנכ ,"םהילכמ ולזא םימה"ש הפוקת שיש דומלל םג םילוכי
.תומדוק

אוצמלו ,חלמה םי רוזיא ומכ ,םימשג טועימ רוזיאב םימשגב תרוצב תונשב בשחתהל אופא שי
.הזכ בצמב םג הרהט ירודיס לש תורשפא

.הלאכ םירקמל םג ל"זח וגאד םנמאו

הכשמה
:וניתובר ורוה

האס רשע העשת וכותל ןתונו ףתכב אלממ ,םימשג ימימ לש האס א"כ ושארב שיש גג"
."הכשמה י"ע ירשכתמו ,רצחב וברעתנו" :םש א"רגה רואיבבו "רצחב וברעתנ ותחופו
ןקתפו םיסרוג ,(גגה תא) וחתופו וא ותחופו םוקמבש ,וז אתפסותב תרחא אסריג יפל וא
."הכשמהב ורשכנ ,םירשכ םימ בורש לכו .הוקמהל ךישממש הכשמה ונייהו"

לעו הקועבו רצחב וברעתנש םימשג ימו ןיבואש םימ" :המצע הנשמב אתפסותל הלבקהב ןכו
."רשכ ,רשכה ןמ בור םא (הוקמל ודריו וכשמנ םשמו) הרעמה תולעמ

:ארמגב וז הנשמ תשרופמ תוריהב רתיבו

(ןיבואש םימ) ףתכב אלממ ,םימשג ימ האס תחאו םירשע וב שיש הוקמ ,רמוא י"באר"
."הכשמהבו הייברב תרהטמ הביאשהש .םירוהט ןהו הוקמל ןקתופו האס הרשע עשת
אמוגה ךותל ילדה ןמ הרעיו קוחרמל אמוגו ץירח השעי ...ןקתופו" :ראבמ םש י"שרו
."הכשמה ונייהו ,הוקמה ךותל ץירחה ךרד םימה וחלקיו

רטיל 174 -מ רתוי תצק ,ונייה ,האס א"כ קר הכירבב ופסאנו םימשג ודרי םא וז הכלה יפלו
,ןיבואש םימ רטיל 158 ,האס ט"י י"ע האס 'מל םילשהל היה רשפא ,(םומינימה בושיח יפל)
.הכירבה לא עקרקב הלעת וא ץירח ךרד םתוא וכישמהו ףתכב ולעהש

םימה תכשמהל םג שמיש ,םימשגה ימ ואב וכרד רשא ,ינוסכלאה רונצהש ,חינהל ןכל שי
.ךרוצה תעשב האס 'מ תמלשהל ןיבואשה

םידודר םימ
,האס 'מ םימשגה תנועב ווקנ םג םא יכ .רתוי השק היעבל םיאב ונא ,הזכ בצמ הווהתנ םאו
- האס 'מכ רטיל 648 ונייה ,רתוי לודגה בושיחה יפל ףאו ,הכשמהב ףא וא יעבט ןפואב םא
מ"ס 18-17 לש הבוגל רשאמ םימה ולעי אל (בחור 1.70 ךרוא 2.30) הכירבה תדמ יפל ירה
?הביכשב וליפא םימב ףוגה לכ תא איבהל רשפאמ וניא הז םימ הבוגו ,ךרעב

םיללוש םניאש ףאו .םירופכה םויב םטיע ןיעב לודג ןהכ תליבטב תופסותה ילעב הז ןינעב ונד
המ לכ אמתסמ" :םיקיסמ םש הנקסמב ךא ,"וכותב ומצע ביכשמ היה ןהכה"ש תורשפאה תא
."לבוט היה הדימע ךרדו ,ןישוע ויה לודג ןהכד אשלוח םושמ וילע לקהל םילוכי ויהש

?"הדימע ךרד" לובטל 'יהי רשפאש "ןישוע ויה" ךיא ,הלאשה תלאשנו

םיקומע םימה ןיאש" :הרונטרב) ןידדורמ וימימש הוקמ" :הכלהל תעבוק הנשמה ,הנהו
הסכתמ ופוג לכ ןיא ,האס 'מ וב שיש י"פעאו ולוכב םיטשפתמ םימהו בחר הוקמהש תמחמ
."לבוטו דרויו ,םימה וחפתיש ידכ ...םיצע יליבח וליפא שבוכ ,("תחא תבב םימב

.וז הנשמ שוריפב םיקסופה וקלחנ

:רמוא ,תיבה-קדב ורפסב ה"ארה

יואר הניא ,תחא תבב ןהב הלוע ופוג ןיאו ליאוה רתויו האס 'מ וב שי ...הוקמה וליפאו
.תיבה תרמשמ ורפסב א"בשרה וילע קלוחו .ןיבואש וב תתל רוסאו הז הוקמב לובטל
ךכל ותיארו .תרחא הצע ןיאו ףיסוהל ללכ םימ ול ןיאש הרקמב הרומא וז הנשמ ,ותעדל
האס 'מ ןוילעב היה" ,תואוקמ ינש ונינפל םיאצמנ םא הכלהל תקסופה תרחא הנשממ
:הרונטרב) "האס 'מ ןותחתל ודריש דע ןוילעל ןתונו ףתכב אלממ ,םולכ ןיא ןותחתבו
ןילסופ ןיא םלועבש ןיבואש םימ לכ וליפא םירשכ םימ האס 'מ הוקמב שיש רחאמד"
רתומ ...ללכ םימ - ןותחתה הוקמב וב ןיאש םוקמב המ ,רמוחו לק םירבדהו ("ותוא
.ןידדורמ םהש אלא םירשכ האס 'מ שישכ ןכש לכ - ףיסוהל

,ןידדורמ ויה הוקמה ימימש בצמה ידיל ואב הדצמב םאש ,חינהל שי םיניינעה בצמ ךותמ
םימ ןיאש םוקמב ,א"בשרה השריפש יפכ ,םיצע יליבח שובכל הרומה ,הנשמה תא וניבה
,תרמוא הרבסהו המוצע םימ תומכ וליכהו ןה תולודג הדצמב םימה תוכירבה .םייוצמ ןיבואש
רשא םירחא תוניעממ וא ידג ןיעמ םג םימ תולעהל היה רשפא רוצמב ויה אלש ןמז לכש
.םדא תליבטל םישורדה םימה תא ףיסוהל היה רשפאו ,הביבסב

תואוקמ ינש
םג ונא םיאצומו .הנטק הכירב םג התיה הלודגה הכירבה די-לעש ,יתאבה הנבמה רואיתב
,תואוקמ ינש" :הז די לע הז תואוקמ ינש לש תולאשב תטבלתמ הנשמהש םירקמ תוינשמב
ינש" ;"לבט ןהמ הזיאב עדוי וניאו םהמ דחאב לבט ,וב ןיאש דחאו האס 'מ וב שי דחא
עדוי וניאו (ןיבואש םימ ןיגול 'ג) ןהמ דחאל לפנ ,וב ןיא דחאו האס 'ב וב שי דחא ,תואוקמ
תואוקמ השלש לש םירקמ םג שיו ."האס 'מ םהב ןיאש תואוקמ ינש" ;"לפנ ןהמ הזיאל
עבקנ ךרוצ הזיאלו הזל הז םיכומס תואוקמ ינש תנקתהל הבסה אופא המ .הזל הז ןיכומס
?ינשה הוקמה

חיטבהל ידכו והערמ דחא תואוקמה תרשכה םושמ ואב תואוקמ ינש תנקתהש רורב הרואכל
ינש לש ןונכתה תא ועבק ןויקנ ימעט םגש ,ןכתי ךא .םימשג תריצע לש םינשל םג רשכ הוקמ
.ס"רת דע םילשוריב תואוקמה תרשכה תמגוד ןלהל ראבתיש יפכו םיכומס תואוקמ

תרפופשל דע התלוכת הז יפלו .'מ 1.20 הבחרו 'מ 1.50 אוה הנטקה הכירבה לש הכרוא ,רומאכ
האס 'מ םעפ 2.2 -ו םומינימה בושיח יפל האס 'מ םעפ 4.4 בורק ונייה ,רטיל 1440 איה דאנה
.רתוי לודגה בושיחה יפל

התיה הלוכי ינשה הוקמה לש ותרשכה ,םירשכ םימ האס 'מ רבכ ויה הלודגה הכירבבש ירחאו
:םינפוא ינשב תויהל
תורזוח תועבצא יתשכ ...דאנה תרפופשכ תואוקמ בורע" :תעבוק הנשמה .הקשה .א
הזב ימנ יא .םלש הוקמ דצבש - האס 'מ - רסח הוקמ - תואוקמ בורע" :הרונטרב) ":ןמוקמל
שי וליאכ ןרישכהלו ןפרצל ורועש ,בקנ וא ץירח ךרד םימה םיברעתמו האס 'כ הזבו האס 'כ
תועבצא יתשו ...ןמוקמל תורזוח תועבצא יתשכ ונייהו ...דאנה תרפופשכ ,האס 'מ דחא לכב
.("המאו עבצא ונייהד ,דיה ספבש תונושארה ,לדוגל תוכומסה

וא סרח לש ןולס איבמ ?דציכ ...ןותחתה ןמ ןוילעה ,תואוקמה תא ןירהטמ" :תרחא הנשמבו
"ויד ,הרעשכ וליפא וקישמו וכשומו םימ אלמתמ אוהש דע ויתחת ודי חינמו רבא לש
חינמו ...םירשכ םימ ןותחתו ןיבואש םימ ןוילעה היהש ןוגכ - ןותחתה ןמ ןוילעה" :הרונטרב)
ט"ויותב אבומ) ש"רבו .("אלמתמ אוהשכ ץוחל םימ ואצי אלש ידכ ,ןולסה לש - ויתחת ודי
...הטמל םיקשומ ויהיש ...ןותחתב דחא ושארו ןוילעב דחאה ושאר ןתונו וליס איבמ" :(םש
."ןוילעב וליפא לבוטו ,דחא הוקמכ בשחיל ,הרעשה טוחכ םלשה הוקמל

ואלו ןיבואש לוספ תרשכהל םג דאנה תרפופש םיכירצמה םיקסופ שי ,ולא תוינשמ שוריפב
תרשכהלו דאנה תרפופש םיכירצמ םלשו רסח בוברעל :םיקלחמש שיו ;םלשו רסח אקוד
.הרעשה טוחכ הקשהב םיקפתסמ ןיבואש

ילואו ,םוצמצב אוה הפקיהש י"פעאו) דאנה תרפופש הנשי תואוקמה ינש ןיבש ריקבו רחאמ
הכירבבש ירחאש ,רעשל תורשפא אופא שי (תלופמה ךתמ הבכש הפסונ הנש םיפלאכ ךשמב
ןיבואש םימב הנטקה הכירבה תא ואלימ ,דאנה תרפופש דע םירשכ םימ רבכ ויה הלודגה
הכירבבש הוקמה םג השענו דאנה תרפופש ךרד וקשוהו וברעתנ תואוקמה ינשבש םימהו
.רשכ הנטקה

קיידמ ,"בורקה ןמ קוחרהו ןותחתה ןמ ןוילעה ,תואוקמה תא ןירהטמ" ל"נה הנשמה תנבהב
ול התלע אלו ותקשה קיספהו םדא אב אמש ,ןנישייח אלו ,בורקה ןמ קוחרהו" :ארונטרבה
םיבייחמ הז קויד דוסי לעו .הליבטה התלע אל - הקשהה הקספנ םנמא םאש ונייה ."הליבט
םע רסח הוקמ בוריעב אקוד ואל רומאכו הליבטה ןמז לכ החותפ היהת דאנה תרפופשש
.רסח וישכע םג ,רסחה הוקמ ראשנ ירה ,בקנה םתסנש ןויכד" ,ינויגה רבדה םש יכ ,םלשה
- רשכל ןיבואש וקשוהש וליפא אלא ,םלש הוקמל רבוחמו קשומ םדוקמ היהש ליעומ המו
ונבר תעד) "הליחתבכ ןושארה םלוסיפל ןיבואשה ורזח רשכה הוקמה םע רוביחה קספנש עגרב
.(ביק-איק ק"ס ך"שו א"רס ד"וי הארו .םחורי

תא ריאשהל היה רשפא םגו ליאוהו ,הדצמב הקשה י"ע תואוקמה תרשכה לש תורשפא ךותמ
לש קוידל וששח אל וא וששחש הנקסמ םוש קיסהל ןיא - ןמזה לכ החותפ דאנה תרפופש
.הקשהב הקספה

ינא ,ןלהל וראבתיש םימעט דועו ,הנשמה תארוה יפכמ רתוי הנטק דאנה תרפופשו ליאוה אלא
המצע הנשמ התוא לש העיבקה יפלו ,העירז תועצמאב התיה ןאכ תואוקמה תרשכהש רעשמ
.הפוסב

ןוילעל ןתונו ףתכב אלממ ,םולכ ןיא ןותחתבו האס 'ב ןוילעב היה" :הנשמב ונינש .העירז .ב
.ליעל אבומה ארונטרב 'יעו "האס 'מ ןותחתל ודריש דע

תורזוח תועבצא יתש רועישכ הבחר אהת דאנה תרפופשש ,ןבומכ ,ךרוצ ןיא וז הרשכה תרוצב
.חווירב ןמוקמל

וניאש קקפב דאנה תרפופש ,בקנה תא וקקפ :ןלהלדכ אופא התיה ןטקה הוקמה תרשכה
םימה .םיילדב ונייה ףתכב םימ הלודגה הכירבה תא ואלימ ,(ךכ םשל יושעה ץע) האמוט לבקמ
םימה ואב וכרד ,רוחה תא םג וקקפ םא ,הזמ הלעמל וליפא וא הנושארה הגרדמה דע ופסונש
בושיחה יפל םג) האס 'מ םעפ 3 -מ רתוי הברה ויה ,(ךכב ךרוצ היה אלש יכ םא) םירשכה
ןיגול 'ג הב ויה אלש) הקירה הכירבל וערזנו וחלק םימהו קקפה תא וחתפ .(המאל לודגה
."ןותחתל ודריש דע ןוילעל ןתונ" ונייה ,(םדוקמ ןיבואש

רשפאל ידכ ףתכב םימ ףיסוהלו דאנה תרפופש יפ תא םותסל בוש רבכ היה רשפא התעמ
'ממ הלעמל הזבו האס 'ממ הלעמל הזב ,םירשכ תואוקמ ינש ונינפלו הדימע ךותמ הליבט
.האס

:ןה תאז הרשכה ןפואמ תולועה תויתכלהה תויעבה

האס לטונו האס ןתונ .א
'ר םצמצמ ארמגבו "רשכ הז ירה האס לטנו האס ןתנ ,האס םיעברא וב ויה" :הנשמב ונינש
םש י"שר ירבד יפלו ."ובור דע" :ונתנשמבש וז הכלה ןנחוי ר"א יסא 'ר רמא אליש רב הדוהי
איעב ...םימשג ימ אבור יוהינד ןניעבד ,אל יפט לבא ,ןכ תושעל לוכי האס ט"י דע" :יאמ ה"ד
.(א 'מע ףוס חל ריזנ י"שרו א בכ םיחבז 'יעו) "תורשכב אבור

י"בב אבומ ןכו "ובור דע רשכ אוהו האס לטונו האס ןתונ ןכו" :ם"במרה םג עבוק הז דוסי לע
."לוספ ובורמ יפטד" :ד"בארה םשב א"רס הוקמו ןיעמ 'לה

עורזל ידכ ןיבואש םימ ,לודגה הוקמל םעפב םעפ ידמ םיפיסומש ידי לעש ,םה םירבדה שוריפ
ךכיפלו ,תורשכה דוסי ,םירשכה םימשגה ימ ןמזה ךשמב וטעמתי ,ןטקה ינשה הוקמל םתוא
.'ס א"כ ונייה ,בור ,וב םיאצמנ םירשכה םימהש הוקמב וראשיש דע הז ךילהת םצמוצ

תוקנל ידכ הז ךילהת לע םעפ ירחא םעפ ורזח םא ,הדצמבש הוקמב רעשל םילוכי ונאש יפכ
.הז םוצמצ רמשנ אל ,הנטקה הכירבה תא

:ותבושתב איבמ ס"תחה .הז םוצמצל וששח אל ,ומדקש תורודב םיקסופה בור םנמאו

תואוקמ 'ב :הישעמ ןכ ,תורודה ימכח י"פע השענש ונתלהק הפ הרהט הוקמ הנה"
םיכילשמ םהמ דחא םיקנמשכו .ונוילעב דאנה תרפופשכ הזל הז םיבוקנו םיכומס
בושו .אלמתיש דע ותרבחל הקשמ םשמו בקנה דע אלמתיש דע ותרבח לא ןיבואש
א"ר 'ס ך"ש בתכש המל שחד ןאמ תילו ל"נכ ינשה י"ע אלמתמו רזוחו ותרבח םיקנמ
."ב"יק ק"סו א"יק ק"ס

:תרחא הבושתב בתוכ אוה ךכו

תוכומס תוריפח יתש ושעי םא בוט המו ...םימשג ימ י"ע הוקמ תושעל ,'ינימ בוט תיל"
אלמתת האלמ תחא 'יהת םאש ןפואב ...הלעמל הצורפ םהיניבש הציחמהו וזל וז
- אלמה רשכה הוקמהל םיאלממ ...גזמה רסחי אל םלועל זאו ל"נה הצרפ י"ע תרחאה
לכ לע אלמתישכו .רשכ הוקמכ לכה השענ וכותל םיכפושש המ לכו ..םילכב ףתכב םימ
וצרי םא יזא ,אלמ ינשה םג 'יהישכו םהיניבש הצרפ י"ע ותרבח םג אלמתי ויתודג
דע אלמהל ףתכב םימ וכפשי כ"חאו ותוא וקניו ונממ םימה וקירי ,םהמ דחא תוקנל
."םלועל ןכו ...ןקירה אלמתיש

דיעמ ס"תחהש ,הרשכה תרוצ - העירז י"ע התיה הדצמב תואוקמה תרשכהש ,רעשל יתיטנ
תואוקמה תא םירישכמ ויה ךכש ,תודע לש םעטמ םג - ,"תורודה ימכח י"פע" השענש הילע
ומדקש תורודה ימכחמ ,וז הרשכה ןפוא תא םה םג ולבק יאדובו ונינפלש תורודב םלשוריב
.("שיא ןוזח" ןואגה לש ויתוארוה יפ לע ,ץראב תואוקמה תרשכהב התע םיגהונ ךכו) םהל

תא םירישכמ ךיא הלאשב ,"ףסאמה" ךרוע ,ל"ז ,אקניאוק צ"בר ןואגה הנפ ה"סרת תנשב
?תואוקמה

:ןלהלד הבושתה הלבקתנ םלשוריב גהונה לע

בקנ קיספמה לתוכ עצמאב .םהיניב קיספמ לתוכו הזל הז םיכומס תואוקמ ינש ונלצא"
ארקנו וכותל םידרוי םימשגה ימו םירשכה םימ וב תויהל דחא הוקמ .דאנה תרפופש
.'הליבטה הוקמ' ארקנו וב םילבוטש אוה ינשה .'רשכה הוקמ'

יושעש שיו סרח לש רונצ ךרד ,תוגגה ןמ רשכה הוקמל םימשגה ימ ואובי םשגה ימיב
הוקמ רישכהל םיאבשכו ...םשגה ימ ואובי םש ךרדו הוקמה ןינב לש תיוז ןרקב לולח
.הליבטה הוקמל רשכה הוקממ םירשכ םימ ואוביו תרפופשה בקנ תא םיחתופ ,הליבטה
הוקמב ןיבואש םימ םיפיסומו התוא םימתוס ,תרפופשה דע םימה ועיגי רשאכו
םימה תא בוש ףילחהל םיצורשכו ...רובטהל הלעמל תרז םימה הבוג אהיש דע הליבטה
בוש חתופו אלמ בוש איהש דע רשכה הוקמל ןיבואש םימ םיפיסומ ,הליבטה הוקמ לש
."םימי העבש לכב טעמכ םימה םיפילחמ ךכו .הלילח רזוחו תרפופשה תא

תוכומס הנטקו הלודג הכירב הפ םג .הדצמב הנבמה ןונכתל המוד ןאכ ראותמה הנבמה ןונכת
תודימה ןתוא טעמכ ןה םגו ליאוהו .תואוקמה תודימ תא םג רסומ הבושתה בתוכו .וזל וז
:ןאכ ןאיבמ יננה הדצמב רשא
תרפופשה ןמ יפושב לודג רועיש וב 'יהיש ידכ ,בחורה 'מ 1.20 -ו ךרואה 'מ 1.80 רשכה הוקמ"
הוקמל רשכה הוקממ םימה ודרי רשאכו .הלעמלו תרפופשה ןמ לודג רועיש ןכו הטמלו
.הליבטה הוקמל לודג רועיש אוביו ןושארה הוקמב םירשכ םיממ לודג רועיש ראשי הליבטה

הזב רשא ,מ"ס 80 דאנה תרפופש דע ותיעקרקמו בחורה 1.20 -ו ךרואה 'מ 1.30 הליבטה הוקמ
הבוג 'יהיש מ"ס 40 דוע ךרעב ןיבואש םימ וב םיפיסומו .לודג רועישב םירשכ םימ לבקמ
."ס"רת דע ךכ וגהנו .'מ 1.20 ךרעל םימה

.העירז לש וז הרשכה ןפואמ תוררועתמה תוששחה תא םג איבמ הבושתה בתוכ

םדא ידי תסיפת .ב
."לוספ הוקמל ןיגול תשלש וילגרבו וידיב ףלוז ,רמוא יסוי 'רו" :אתפסותב ונינש

קקפה תאצוה םע ,הקירה הכירבל חולקל םיליחתמה םימהש ,שושחל םוקמ אופא שי ןאכמ
ולפנ םא) ןיבואש םימ ןיגול 'ג ןידכ הוקמה תא ולספיו ןיבואשל וכפהי ,םידיב דאנה תרפופשמ
.הוקמה תא ןילסופש ,(ורועיש םלשנש םדוק הוקמה ךותל

,שושחל םוקמ ןיא םידיב קקפה תאצוהבש ולעה ,וז הנשמ דוסי לע הז ששחב םינדה םיקסופה
םג וניקתה הז ששח םושמ ילואו .ןיגול 'ג םהב ןיא ,וידי חכמ םיאצויה םינושארה םימה יכ
ןושאר חולקבש ,יוארה רועשהמ הנטקל דאנה תרפופש לש הפקיה תדימ תא הדצמבש הוקמב
.ןיגול 'ג ואצי אל

ימיב םג ירה - יתראיתש יפכ ,העירז ךרד התיה הדצמב הוקמה תרשכהש ,יתרעשה הנוכנ םאו
אמרג ךרד אלו שממ םידיב ןיגול 'ג לש הפילז אוה יסוי 'ר לש ונידו הז ןודנב וששח אל םיאנתה
ונממש ,זע-דע 'מע ,ןיקשולט ןסינ ברה תאמ "םימה תרהט" רפסב הז ןודנ לע בר ןויד הארו)
.(םיניעל יל היה םירחאה ינוידב םגו יתרזענ
תורוניצו ןיטחמ תליבט

תורוניצו ןיטחמ תליבט

תורעקל תומודה תומוג יתש תואצמנ תואוקמה ינש ינפלש ,יתמשר הוקמה הנבמ רואיתב
ןניב רשק םוש יתשגרה אלו תואוקמה לש תוגרדמל תוכומס תואצמנ תומוגהו ליאוה .תוחוטש
וליפא וא םיפחי וכלה רהה ישנא .ןויקנ ימעטמ ונקות ןהש הרעשהה ילצא התלע .תואוקמל
םילגרה תא טעמ ץוחרל ידכ תומוגה יתש תא אופא ונקית .תוקבואמ םהילגר ויהו ,םילדנסב
ןהש ,ןעוט ,א"טילש גרבצנימ דוד 'ר ברה ידידי ךא .הוקמל ןהילעש רפעה תא סינכהל אלו
לופת ןפ אריו הנטקו הקד טחמהש יפלו" .ןיטחמ ןוגכ ,םיאמט םיריעז םילכ תליבטל ונקות
.םש הליבטהל ידכ החוטש המוג ונקת ,"םימב

ענענמ") םימב איבמו ךילומ היה ,הרעמה תולעמ לע הנותנ איהש טחמ" :םש הנשמב ונינש ךכו
."הרוהט לגה הילע רבעש ןויכ ,(ארונטרב ."וידיב םימה תא

אל - טחמה לע רבועה - לגהו" םירשכ האס 'מ וב ,הוקמ ,הרעמבש ורמא וז הנשמ שוריפב
."הוקמ רועיש וניא ומצע לגה"ד ."הוקמל רבוחמ דחא דצמ אלא ...ונממ ירמגל שלתנ

שלתיש ילב םהילא עיגי לגהש תורשפאה הרסח ,םילכ תליבטל ושמיש םיעקשהש חיננ םאו
.הוקמה ימ ףוגמ

ןניסרג ךכו .המודקה הכלהה ונייה ,וז הכלהל רחא טבמ ךותמ ןאכ ןודל שיש ,םנמא ןכתי
י"שר) "תורונצו ןיטחמ היב ליבטהל יזחד ,תיעיבר יוהד אלא ןרמא אל ימנ םימו" :ארמגב
ה"ד םש תופסותה םג הארו .("הוקמ יוהימל בישח אלד הל ירימג ארמג תיעיברמ ריצבו" :םש
םושמ" :(י"מ ט"פ תואוקמ) הרונטרבבו .ןיבואש םימ תיעיבר איה הנווכהש ,תיעיבר יוהד אלא
."תורונצו םיטחמ הב ליבטהל אתיירואדמ אוה הוקמ רועיש ,תיעיברד

ןושל יפלו ,"ןנבר הולטבד איההמ רב - ?הוקמ אכיאהו" :א חל ריזנב ארמגה תנקסמבש י"פעא
,תוירונצו ןיטחמל וליפא האס 'מ ןניעבד ירמאו - ןנבר הולטבד איההד הנימ רב" :י"שרב תחא
,דאנה תרפופשכ ויפב ןיאש ילכב תוירונצו ןיטחמ ליבטי אמש הריזג ,(ב אכ) הגיגחב ןנירמאדכ
םיעברא וכירצה" :אוההמ רב ה"ד םש 'פסותב ןכו ;האס 'מ לש הוקמ ןניעב ילימ לכל אמלא
הוקמד תיעיבר ולטבד אוה ןנברו" :םש םיחספב י"שר םגו ."תוירונצו ןיטחמל וליפא האס
ליבטהל הכלהה לוטיבש ,רמול שי ל"נהל םאתהב - "האס םיעבראמ תוחפב םילכ וליבטי אלש
.הדצמ תליפנ רחאל היה ,תיעיברב ,םירחא םיריעז םילכו םיטחמ

ךילומ היה" :םש תואוקמב הנשמה ירבדמ הלועה הלאשה תא םג םיררועמ הנשמה ישרפמ
ט"וי 'סות) "?האמוט לבקמה רבד י"ע הוהמ אהד יל 'ישקו: (וידיב םימה ענענמ) "םימב איבמו
.םינוש םינפואב םיבשיימו (םש י"אפתו

תוריפחה תעשב היהש ירוקיבב הדצמבש תואוקמב יתולכתסה ךותמ יתבתכ ל"נה םירבדה תא
תועידי) תוריפחה רמג םע הדצמ תוריפח לע הנושאר הריקס ןידי לאגי 'פורפ םסריפ םייתניב
.םיירקיע םירבד ינש ונתשנ ךכ ידי לעו (ה"כשת ב-א תרבוח היתוקיתעו י"א תריקחב
;הוקמל םימשגה ימ תא איבמה רוניצל עגונב
תפצרב תוריפחה תקמעה םעש ,הפצרה ינפ לע ויהש תוחטשה תורעקה - תומוגה םע רשקב
.ומלענ ,הוקמה רדח

םייונישה לע ןודל לכואל ידכ ,הנושארה יתבתכש המ יפל ינויע תא ריאשהל אופא יתטלחה
.הז םוקמל תעגונה ןידי 'פורפה לש ותריקס תא קיתעא הנושארבו .ווהתנש

הריקסה ירבד הלאו

ךותב דרמה תפוקתב ונבנ ויתוכירבש ,הרהט הוקמ הלגתנ םירגוסה תשלשמ דחאב"
םה ףא ,המוחה לש ימינפה הדצב ופיסוהש םירדחהו םינקתמהו תוכירבה רדח .רגוסה
..."הוקמה לולכמ תא םיווהמ ,דרמה ימיב

ךומנ הקעמ ןהיתשל .הפצרה סלפממ תוכומנה ,תוכירב יתש תואצמנ הסינכל לאמשמ
הפצרהו הקעמכ ןהומכ ,"תוכירב חיט" -ב הפי תוחיוטמ ןהיתשו רדחה םינפ יפלכ
הכירב לא םידרוי 'מ X1.712.3 היתודימ .תינופצה הנפב תאצמנ הלודגה הכירבה .ןדילש
,רתוי הנטקה הכירבה .ינופצה ריקה דיל תואצמנה ,תוחיוטמ תוגרדמ שלש ךרד וז
ןתינ .'מ X1.21.5 היתודימ .ןהיניב דירפמ ריק קרו תמדוקה הכירבל םורדמ תאצמנ
תימורדה הכירבה תנפב תויונבה ,תוחיוטמ תוגרדמ יתש ךרד הכירבה לא תדרל
רוח תועצמאב ןהימימ תא בברעל ןתינו וזל וז תורבוחמ תוכירבה יתש .תיברעמ
הכירבה לא דומצב .(ז ו ,תואוקמ ןייעו) תועבצא יתשכ ורטוקש ,דאנה תרפופשכ
וז הכירב .הפצרה סלפמכ הסלפמש הדודרו הנטק הכירב תאצמנ הל ברעממו תימורדה
.הפצרה לע ונבנש םיחיוטמ תוריקמ היושע

לש ינופצה וריק לא הדומצה החותפ הלעת ךרד הימימ תא הלבק הלודגה הכירבה
,הכירבה דיל ,הלעתה הצקב .הוקמה לש הסינכה חטשל חתפה ךרד תכשמתמו רדחה
הפצרה סלפמב המוגה לש ןוילעה הצקב .ףחסה תטילקל הדעונש המוג וא הקוע תאצמנ
רשק ןיאש החוטשה תישילשה הכירבה ...הכירבה לא םימה ומרז וכרדש בקנ אצמנ
."הליבטה ינפל הציחרל השמיש ל"נה תוכירבה יתש ןיבו הניב

...חותפ יברעמ קלחלו הרוקמ יחרזמ קלחל ,קלוחמ הסינכה םלוא"ש ,דוע ןייצמ ןידי 'פורפ
תא ןידי 'פורפה ריכזמ םידגבה רדח רואיתב ."תוכירב חיט" -ב תחיוטמ חותפה קלחה תפצרו
הלעתה תרבוע הז רדחמו (םידגבה רדח ,ונייה) 1192 רדחל תחתמ התלגתנש זוקינה תלעת"
."הוקמה תפצרלו (הסינכה םלוא) 1193 םלואל תחתמ ,הצוחה

וריק לא הדומצה ,החותפ הלעת ךרד ,הימימ תא הלבק ,הלודגה הכירבה"ש חינמ ןידי 'פורפ
דיל ,הלעתה הצקב .הוקמה לש הסינכה חטשל חתפה ךרד תכשמתמו רדחה לש ינופצה
סלפמב המוגה לש ןוילעה הצקב .ףחסה תטילקל הדעונש המוג וא הקוע תאצמנ הכירבה
...."הכירבה לא םימה ומרז וכרדש בקנ אצמנ ,הפצרה

יתרעיש ,הפצרל תחתמ הלעתה התיה יתראיתש יפכו הלעתה הפשחנ אל ןיידע ירוקב תעשב
.ינופצה ריקה ךותב רוח םע רשוקמ היה ,הלעתה-רוחהו תוגגה ךרד ואב םימשגה ימש ,זא

יברעמה קלחב רשא ,עפושמה חטשהמ םימשגה ימ תא הריבעה הלעתהש רורב ,הפישחה ירחא
וסנכנש הארנכו ."תוכירב חיט" -ב תחיוטמ ותפצר רשא ,(הרוקמ אל) חותפה הסינכה םלואבש
תפצרמ וא גגה ןמ ואב םימשגה ימ םא ,הנימ אקפנ ןיא הכלהל עגונב .הכירבל םייקנ םימה
ידכ ,הז ירה יתנקת אל םאו תואיצמל םאתהב ,ילש רואיתה תא ןקתל שי הז יפלו .רצחה
.הלעתה לע רובדה תא דחיל ימצעל רשפאל

הלעתהש רעשמ ינא ,תואוקמב ושמתשהש הפוקתב החותפ התיה הלעתהש ,תנתונ יתעד ןיא
.רדחה תפצר סלפמ םע הוש היה ,הלעתה לעש יוסכה סלפמו הסוכמ התיה

,תוגרדמה בחור תא םאות ,הפוסב הלעתה בחור יכ ,החותפ תויהל הלוכי התיה אל הלעתה
הלעת רשאמ (!שממ ףוג יקזנל) ןיקיזנל וזמ הלודג הלקת ךל ןיא ירהו ,הוקמל ודרי ןכרד
ןיקיזנל רובכ הניד תאז לכב םיחפט 'י הלעת הלש הקמוע ןיאש י"פעאו. תוגרדמ ינפל החותפ
רהה ישנאש ,רורב .הנושאר הנשמב "אמק אבב"ב םייונמה "ןיקיזנ תובא העברא"מ דחא אוהו
;א"מ ד"פ ארתב אבב הנשמה תא הארו) ןיקיזנ יניד םג ורמש הרהטו האמוט יניד ורמשש
.(ג-א"ה א"יפ שפנה תרימשו חצור 'לה ם"במרו טכר אקסיפ אצת יכ ירפס

אלול ירה ,הלעתה לש היוסכ םע דחא סלפמב התיה רדחה תפצרש ,יתרעשה הנוכנ םאו
חרכהבו יתכלה ןויע יתשדקה םהילע ,הפצרה לע םיעקשה םיארנ ויה ,רדחה תפצרב הריפחה
ולטבש םרטב הז היה ,םילכ תליבטל ושמיש םיעקשה םאש ,הינשה הרעשהה הלוע התיהש
.םילכ תליבטל 'יזח םירשכ םימ תיעיברש ,ןנבר

,ףחסה תטילקל הדעונש תוגרדמה ינפל הלעתה הצקב המוגה לש יוליגה לע תצק בכעתהל ילע
ןמזב תואוקמ ינוב יגהונ תא תמאות אלא ,ןויגה יכרדמ קר אל ,הנוכנ ןיידי 'פורפה לש ותחנהו
- תורורצ לבקל" :םישרפמו "תורורצ לבקל רונצב טטוחה" :הנשמה ירבד םה ךכו ,אוהה
:רתי תוריהבב וא (םש ט"וי 'סות) "םימה םע ודרי אלש ידכ ,םימב םילגלגתמה

עבקש םדוקו ,הוקמה תומוג ךותל ,ץוחבמש םימשג ימ וכותב ליחזהל ידכ רונצ השעש"
,תורורצה הכותל ולפיש ידכ ,םינפב היתחתב החטש תיעצמאב ,אמוג טטח ,ץראב רונצה
תישע לש וז ךרד "הוקמה ךותל םייקנ רונצהמ םימה ואובי הז ידי לעו םימה םע ואוביש
השוע יכ ,הנשמה י"ע הרסאנ עקרקב ועבקש םרטב המוג תישעל וכותב הטיטחו רונצ
."ועבק ףוסבלו וקקח" ןידכ ,ןיבואשל םימשגה ימ תא

."וקקח כ"חאו ועבק" הניד אליממו המוגה םע דחי עקרקב הלעתה התנבנ הדצמב ןאכ

אוה אוה "הפצרה סלפמב ,(תורורצ-ףחסה תטילקל) המוגה לש ןוילעה הצקבש בקנה"
.עקרקה ינפ תחת תינופצ תיברעמל ברעממ ןוסכלאב רבועש ,רוחכ ויתראיתש .רוחה-בקנה

הכירבה :ןידי 'פורפה לש ורואיתבו תישילש תכירב םג התלגתנ רדחה תפצרב תוריפחה ךותמ
השמיש (תואוקמה ינש לש) ל"נה תוכירבה יתש ןיבו הניב רשק ןיאש החוטשה תישילשה
אוה הז רבד יכ ,םדוקמ ונורסח לע יתהמת םגש רבדה אוה-אוהו .הליבטה ינפל הציחרל
לכ תא ץחרו' ,ארקמ םג דמלנו "תלבוטו תפפוח השא אהתש" :ןקית ארזעש םירבדה הרשעמ
."םימל ורשב ןיב ץצוח רבד אהי אלש" (וט ארקיו) 'םימב ורשב

"תואירב" ןוגכ) חרזמה תודעל םישמשמה תואוקמב ,הפיפחל תוכירבב וננמזב םג ןנובתמהו
קרש ,תונטק תויטבמא ןיעמ תוכירב ןה .ןהילע ףפוח םימודק דוהש ,חכוי ,(ףסוי ןורכזב
.הציצח ינפמ ףוגה תציחר תא תורשפאמ ,ןהל ץוחבמ הבישיב וא ןהב הדימעב

,הכלה קסופ ינניא םג ,הז עוצקמב ןודל ימצע תא יתסנכה אל םגו גולואיכרא ינניאש םשכו
הראשנש ,הז הוקמב תורושקה תויתוכלהה תויורשפאה לכ לע יתובר ינפל עקרקב יתנד
.םיאנתה תפוקתמ

םה הרות .םנמזב םהיפ לע ושענש םישעמה םג ילע םיביבח ,םיאנתה ירבד ילע םיביבחש םשכו
.םיכירצ ונא דומללו

המכ דודמל ונפסוה ,הדצמב גרבצנימ דוד 'ר ברה םע בוש יתרקב ט"כשת תבט י"ח םויב
.התע םג הפי םחוכ ,זא ונמשרש םירבדה םנמאו .הנושארה םעפב ןונמשר אלש תודידמ

דאנה תרפופש אל ,הוקמל תורשכ ינמיס םוש וב ונאצמ אל ךא ,רהה ןופצב "הוקמ" םג ונקדב
.תורשכב םימה תווהתה לש םינמיס אלו