הינמרגב תיראמייוה הקילבופרב תוימשיטנאה
תידוהי תונותיע פ"ע

רנבא-ןב הדוהי

תורעה אלל ספדנ

א"נשת זק יניס

:ןכות
אובמ
םידוהיה לש תינמרגה תויטוירטפה
םינמרג םיטוירטפכ םידוהיה
הינמרגב תונויצה
חרזמה ידוהיל סחיה
תימשיטנאה התסהה
רנזייא טרוקו גרובנסקול הזור
םזיצאנה ןוזינ הנממ עקרקה איה תוינמואל
הרקיעב תיתד התייה אל תינרדומה תוימשיטנאה
תיממעה תימואלה תינמרגה הגלפמה
םד תלילע
תיצאנה תונותיעה
טפשמה יתב תדמע
םיטנמלרפו תולשממ םג וקיסעהש םייזכרמ םיאשונ
תבשה תרימש
הפוריא חרזממ םידוהיה םירגהמה
היראובמ םידוהי שורג
הטיחשה אשונ
תוימשיטנאל תודגנתה
תימשיטנאה התסהה י"ע ופקתוהש םיניד תרבסה
תוימשיטנאה דגנ ואצי םירמכ
תועיגפבו התסהב תיצאנה תוברועמה
תודהי ירתאבו םידוהיב תוישממ תועיגפ
הנשה שאר לילב ןילרבב םורגופ
םוכיס ירבד

היה הב ,הינמרגב תיראמייוה הקילבופרה ןמזב םידוהיה ייח תא ראתמ רמאמה :תיצמת
דבלב הילשא וז התייה ךא .תינמרגה הייסולכואה ללכל םיווש םיחרזא םידוהיה יכ הארנ
.םזיצאנה תוחתפתהל היירופ עקרק אקווד התוויה וז הפוקתו

הינמרגב םימורגופ ;גרובנסכול הזור ;ראמייו תקילבופר ;תוימשיטנא ;םזיצאנ : חתפמ תולימ

אובמ
הינמרגב היטרקומד לש הפי ןויסינכ ראמייו תקילבופר לש החבש תא עומשל ונא םיליגר
עבראכ לש וז הפוקתב .החירפו גושגש לש ףאו ןויווש לש בצמ היה םידוהיה בצמ םג הכותבש
עדמה ימוחתב םהיתונורשכ חתפל ולכי םהבש םייח הינמרג ידוהי לש םהייח ויה הנש הרשע
םלועה תמחלמו תורסיקה ןיבש תאז הפוקת וראת םיבר .ןוגראהו הלכלכה ,תונמאהו
.ידוהי-ינמרג ףותיש לש בהז הפוקת ןיעכ הזמ םיצאנה תולעו הזמ הנושארה

בחרנ םוקמ החינה הקילבופר התוא לש תיטרקומדה התקוח יכ ררבתה רתויו רתוי ךא
יטרקומדה דוסיה תכרפה תא ורשפאש םיפיעס הקוחב ויה ,היטרקומדה תונורקעב תועיגפל
תועיגפ הרשפא המצעלשכ הקילבופרה אישנל הנתינש תבחרנה תוכמסה .רתויב ילאגלה ןפואב
ןכוסמ היה רקיעבו (הקוחב ןושאר ףיעס) "םעהמ תעבונ ןוטלשה תוכמס"ש ןורקיעב תורומח
יפיעסמ םיבר תועשהל תוכמס אישנל ןתנש ,םוריח תעשל ףיעסה ,הנומשו םיעברא ףיעס
תאז התייה יכ ןובשחב םיחקולשכ רומח הז בצמ היה דחוימב .םיחרזאל תוחטבומה תויוריחה
דואמ םיברו וב וצר דואמ םיטעמ ךאש יטרקומד רטשמ רמולכ ,"םינקילבופר ילב הקילבופר"
.ולוסיח לע ומלח

ויה הקוחב םיחטבומה תורחהו ןויוושהש רורב םידוהיל רשאב ירה ,וללכב בצמה היה הז םא
םהו הרבחב דמעמ לע קבאיהל םידוהיה וצלאנ ובש בצמ היה יתימאה בצמה .דבלב םימודמ
התארנש ראמייו תקילבופר .הזמ תולטבתה תפיאשו הזמ הקיטגולופא תועצמאב תאז ושע
תיצאנה תוצירעה לש ןה הריגד ןק השעמל התייה החוורל םושנל םידוהי םילוכי ובש רטשמכ
תא ונביל םיצאנה .קודה היה הלא ינש ןיב רשקה .טרפב "יפוסה ןורתפ"ה לש ןהו ללכב
העייס הדצמ תוימשיטנא התואו תינמרגה הרבחב יכה ואלב היוצמ התייהש תוימשיטנאה
"שעמו הסמ" ורפסב ןמצייו רמא הילעש תוימשיטנא התוא תאז התייה .ןוטלשל עיגהל םהל
תאנשמ רתוי הברה תנכוסמ ,תדמולמו הדבכ ,ינמרגה םעה לש םייחה תומקרב קומע הגפסנש
הכפהמה ינפלמ) היסורב הרומכהו הנידמה יבר י"ע החפוטש תינאגילוחה לארשי
ימיבו תורסיקב רבכ בורל םיכלהמ הל ויה ,התוא ואיצמה םיצאנה אל .(תיטסינומוקה
איה .תינמרגה הרבחה לש םימרזהו תובכשה לכב הצופנ התייה איה .םינושארה הקילבופרה
ךותמ ,"םיימע םידוגא" ראותב םקלחב והוזש םיינמואל םידוגא לש םהיעצממ קלח התייה
קוחר היה הז יוטיב .(םידוהי לש הקילבופר) "קילבופירנדוי" יוטיבה חמצ םידוגא םתוא
ר"ד ,יסורפה םינפה רש היה םנמא .הקילבופרה ייחב דואמ םירועמ ויה םידוהי .תואיצמהמ
לשממב םידוהיה רפסמ היה תאז לכב ךא ,ראמייו תקוח ירבחממ ,ידוהי ןטפשמ ,סיורפ וטוא
.םיטעמ ויה הובג יתלשממ תודיקפ להנמ ידיקפתבש הלא ףא .דאמ םועז תוגלפמ תושארבו

ויה םימרזהו תובכשה לכב הינמרג ידוהי .תידוהי התייה אל יאדו הקילבופרה תמקהל המזויה
םיעוזעזו הכפהמ םיוולמ ויה הקילבופרה תמקהו תורסיקה רוערע .תוביציב דואמ םינינועמ
תונידמהמ קלחבו םהיתואסיכמ ודרוה הינמרג תונידמ לכב הכולמה יתב .ידמל םיקזח
תנכסב הדמעוה ללכב הינמרג לש תודחאה ףא .ןהלשמ תודחוימ תוכיפה דוע ויה תונושה
תויהל ולכי אל יאדו תוכיפהו תודירמ ,דורפו השירפ .תונידמ לש השירפ תופיאש לומ רוערע
ןויוושה יפיעסש ,רבגת תוימשיטנאהש הנכסה הקזחתה הזה והובו והותב .ידוהיה סרטניאב
היה אל רסיקהש ףא ,ידוהיה לזאזעל ריעשה תא ושקבי םוקמ לכבשו ורערעתי הקוחבש
הננוכתהו הדסונשמ םלוא .יופצה רוערעהמ בוט ביציה ורטשמ היה "םידוהי בהוא" אקווד
.תוכולמבו תורסיקב םדוק ויהש יפכ הב םינמאנ םיחרזא הינמרג ידוהי ויה הקילבופרה

םנמוא שי .ינמרגה ךיירב םה םיווש םיחרזא ןכא יכ םמצע תא ולשה הינמרג ידוהי
תבהאו רדסה תשוחת יכ ורבס םה .תעדמ רעבנ טועימ תלחנ םהל התארנ איה ךא ,תוימשיטנא
תא רוקעלו רובגל םיימשיטנאה םימרוגל ורשפאי אל יאדו םתוללכב םינמרגה לש קוחה
התיג לש םמע ,"םיררושמהו םיגוהה םע"בש ןכתיי אל ןכ לע רתיו .תודוסיהמ יחרזאה ןויוושה
ירחא םיבקוע ונאש לככ .תיטסינאמוהה תוברתה תא םיימהב תונויער וחצני 'דכו טנקו רליש
םידוהיל תוריח לש יומדל היה אלש הנקסמל קפס אלב עיגנ הינמרגב םינשה ןתוא תוחתפתה
התייה אל ףא אלא "קילבופירנדוי" התייה אל וזש קר אל ,ךומסל המ לע ראמייו תקילבופרב
רקיעבו תורפסל ,םיימדקאה ,םיישפוחה תועוצקמל רתוי ורדח םידוהיהש לככ .םידוהיל החונ
ובש ןקה הנבנ ראמייו תפוקתב .םהילגר תא רתוי קוחדל ופאשו רתוי םתוא ואנש ,תונותיעל
ימיב ועקב ןהיחורפאש דע ורגדוהו תורסיקה ימיב דוע ולטוהש תוימשיטנאה יציב וחנוה
תא ותרש םיימשיטנאה תונויערה .ונמע תודלותבש הלודגה האושל ועיגהש דע ולדג םיצאנה
בושח םהל היה ךכ םושמ רבכו לזאזעל ריעשה ןורקע חפטל תונמדזה הנתינ םהלש םיצאנה
הינמרגב תמייקה תוימשיטנאה ,ןכא .םירציה תא בהלשלו תונויערה םתוא תא ןבללו ןברדל
הינמרג ידוהי בור ,היירופ עקרק התוויה איה ,םזיצאנה יערז תטילקל עקרקה תא הרישכה
ךרדו הרקמל הרקממ םיימשיטנא םיעוריאל וסחייתהו םימסק לגעמ ותוא תא ואר אל ללכ
.תיטגולופא תוננוגתה התייה םקבאמ

םינושה םיעוריאל רשאב תונותיע יחווד לע רקיעב םיכמתסמ ןאכ םיאיבמ ונאש םירואיתה
יא לע םג ךמתסהל רשפא םנמא ,טעמ ךא םהילע םירפסמ םירפסה .תונושה תויוחתפתההו
לבא .תונורכיז םג םהב ,תואיצמה תא םידוהי אל ףאו םידוהי םיראתמ םהבש םירפס הלא
רמוחה .ומצעלשכ בצמב אלא ,תוימשיטנא התואבש ינויע יטרואיתה דצב קוסעל וננוצרב ןיא
היגיהנמו הקילבופרל רשאב םמצע תא םידוהיה ולשה רומאכ ירה ,בר וניא םירפסב ןודינב
ימיב דוע הילשאה הכשמנ תאז תידוהי הרבחמ רכינ קלחב .תאז הרבחב םהלש דמעמהו
.(9.11.38 "חלודבה ליל") תוערפה ליל דעו יצאנה ןוטלשה


םידוהיה לש תינמרגה תויטוירטפה

םינמרג םיטוירטפכ םידוהיה
ושבל" המחלמה ימיבש וראפתה םהמ םיבר ירה .תינמרג תויטוירטפב ונייטצה הינמרג ידוהי
,ןכ לע רתי .םודימעהש םוקמ לכבו תיזחב ומחלנו אבצה ידמ .א.ז ,"רסיקה ידגב תא ןואגב
המחלמב ולפנ םג םיבר .םברקמ (הבוחה תורש ליג ינפל םילייח) "םיבדנתמ"ה רפסמ היה לודג
םרוגכ םיבתכמבו םיכמסמב ,םירמאמב ורזחו וכלה םילפונהו םיבדנתמה ,םיתרשמה ירפסמו
.הינמרגב תידוהיה הקיטגולופאב

םג ךא .הילא הבהאה ,התא םירשקה ,תדלומה לע רבדל וברה םיידוהי םירפוסו םיררושמ
.םידוהיה לש תוינמרג-תוימואלה תושוחתה תא ובהלש הקילבופרה ימיב םייטילופ םיעוריא
רוזאה ידוהי ,ןילופל וא הינמרגל הז ץרא לבח תוכייתשה לע תיליעה היזלשב םע לאשמ היה
,ןילופל חפוס ,ינלופ בור אצמנ וב ,תיליע היזלשמ ןטק קלחש ירחא .הינמרג רובע ועיבצה
גיצנד לש הדמעמ לע קבאמ היה .רכינב תויחל םינכומ אלו םש ויחש םיבר םידוהי והובזע
ישארמ ויה רוזאה ידוהי ,םימואלה רבח תוסחב תישפוח וא תינלופ וא תינמרג ריעכ (קסנדג)
םיברו ןילופל חפוס (תיסורפה ןזופ זא) ןנזופ לבח .רוזאבו ריעב תינמרג תונוביר ןעמל םיליעפה
.הינמרגב תורחא םירעל ורבעו והושטנ רוזאה ידוהימ

ישארמ ויה הינמרג ידוהי ,הקעזנ הינמרג לכו 1923 תנשב סוניירה לבח תא ושבכ םיתפרצה
תונגפה יליעפ ישארמ םידוהי ויה לבחה תא םיתפרצה ובזע םינש רובעכשכו ,םיקעוזה
קנע תוגיגח ,"סוניירה יפוחל החמש תורודמ" לע תידוהי תונותיעמ אקווד ונא םיעדוי .החמשה
םיברש חוכשל ןיא .הנהכו הנהכ דועו תסנכ יתבב גח תוליפת ,הינמרג לש הברעמ ירעב
תויוכפתשהמ תוברו ,םידוהי ויה (םידוהי אל) םיינמרג םינותיע לש םיכרועהו םיבתכהמ
.םידוהי לש םטע ירפמ ויה ןה ףא הלא םינותיעב החמשה

הצרעה תויוצרפתהל םרוג תודחא םימעפ השמש גרובנדניה ןופ לואפ שישיה אישנה לש ותומד
.תוניגהה תאו תוביציה תא םהיניעב למיס גרובנדניה .(רתוי ףא ילואו) רסיקה תומד רבעב ומכ
לכל יואר אוה דבלב הזכ ותויהבש יסורפה לרנגה םהיניעב היה ,ןקזה לשרמדלפה ,אוה
."גרבננט ברקב חצנמה" היהש םג המ ,הצרעה

הינמרגב תונויצה
ינויצה ןורקיעה היבגל .תינידמ רתוי הברה אלא תישעמ ךכ לכ התייה אל הינמרגב תונויצה ףא
תישעמה המשגההמ לארשי ץרא לע תוכזה םצעב הרכהה התייה הבושח ךא ,בוטו םייק היה
ולכוי יפוריאה חרזמהמ םיפדרנ םיחאש ידכב ונתושרל תויהל הכירצ ץראה .וז תוכז לש
םייח םהשכ םמצע םהיבגל אקווד ןורקיעה לש תויטנוולרב כ"כ וריכה אל .טלפמ הב אוצמל
.הריציהו ןושלה ילבכב הילא םירושקש תוברת לש זכרמ איהש תדלומב ידמל םיחונ םיאנתב
.םינכסמל רקיעב תעגונ התמשגה ךא ,הבוט תונויצהש לככ

חרזמה ידוהיל סחיה
חרזמה ידוהיל סחיה ,םידוהיה ללכל הדיחא הניאש ףא ,תמייק הבושח תיזכרמ הדוקנ דוע
םיפיטמה םיגוח שי ,הפוריא חרזמ יאצוי םידוהיה רפסמ בר תודחא תוליהקב .הינמרגב
ךכל ומיכסה אל םיגוחהו תוליהקה בורב םלוא .תוליהקב חרזמהמ םיאבה תויוכז ןויוושל
םייחב רשאמ רתוי םהיתוליהקב תויוכז יללושמ םיתיעל ויה הינמרגב חרזמה ידוהיו
הריחב תוכז ולבק ןהב תורחאבו הריחב תוכז םהל ונתנ אל תובר תוליהקב .ללכב םיירוביצה
לש ןויוושל .שארמ עבקנש םירחבנ לש ןטק יזוחא קלחל קר אלא הווש תוכז תאז התייה אל
הלא ויה לודג ידוהי בור יניעב םג .ךכ וגהנ דבלב תוטעומ תוליהקו םיטעמ קר ופיטה שממ
.םיווש תויהל ולכי אל ךכ םושמו םינמרג אל ,םירז

לש "םיימואלה םיינמרגה םידוהיה ןוגרא"ל דחוימ םוקמ שידקהל ןאכ שיש םיבשוח ונניא
םייסורה םירזל רכנתהו םינויצ אנשש ןפוד אצוי ינוציק דוגא היה הז יכ ןמואנ סכאמ
םינויצה םיבייח ותעדל) .הינמרג תודהימ קלחל ףא ילמס היה אלו 'דכו םידוהיה םיינלופהו
,רחא םעל םיכישש םינעוט םה יכ הינמרגב םייטילופה םייחב ףתתשהל אל םינפ לכ לעו בוזעל
.(שרגל שי םייסור וא םיינלופה םירזה תאו ,ינמרג אל

םידוהיל הדמע אל תינמרגה תוהדזהה ,תימואלה תונמאנה ,תיטוירטפה תובהלתהה לכ ךא
םהל דמע אל .שפנבו ףוגב ,שוכרב העיגפ ,הבלעה ,הצמשהל תורטמ ןמזה לכ ויה םהו הינמרגב
ךשמה היהש ,"יפוסה ןורתפ"ל ועיגה דע ךלהו רימחה בצמהו הינמרגב תוברתה ייחב םקלח םג
.יצאנה ןוטלשהו הקילבופרה ימי לכ ךשמב תכשמנ תוחתפתהמ רישי


תימשיטנאה התסהה

שרד יאבצה דוקיפהש ךכ לע םידמוע הקילבופרה ןוניכו המחלמה לש םויסה יראתמ לש םבור
תא ומצע לע חקיי יחרזאה ןוטלשהש ףקותב שרד ףא ,הכרעמה לש תידיימה התקספה תא
הלכי ךכ .ןמלגנא טנרב הזב ביחרמ הפיקת השגדהב .קשנה תתיבש לע םותחיו תוירחאה
."אבצה בגב ןויגפ תריקד" לש ,ףרועב העינכ לש ,"חצונמ יתלב אבצ" לש הדגאה חתפתהל
ךירא לרנגה אבצה לש הטמה שאר היה תאזה תוינידמה ירוחאמ דמעש יזכרמה שיאה
וצרש םינותמ םימרוגו םיינוציק םינכפהמ ןיב םיקבאמ ולהנתה תאז תמועל ףרועב .ףרודנדול
תוסיסת אכדל ףאו תוטקש םיכרדבו תוניתמב הנידמב םייונשה תא ריבעהל רשפאש המכ דע
.הרהמב רשפאה לככ תומייק

רנזייא טרוקו גרובנסקול הזור
שגדוי .ןותמה הנחמב םידדוב םידוהי ויהש םשכ ,םידדוב םידוהי םג ויה םינכפהמה ןיב
הזור ,תחא הידוהי השיא התייה םייולת יתלבה םיטסילאיצוסה ןיב .םידדוב ויה תמאבש
היה אלש ,טכנקביל לראק םע דחי "םינותמ"ה ידי לע ךרוצ אלל החצרנ איה .גרובמסכול
שאר השארבו תיטסילאיצוס הקילבופר ןוניכ לש ןויסינ השענ היראובב .םירחא םעו ידוהי
וכרדב חצרנו רטפתהל הצר ירטנמלרפ בור ול ןיאש ותוארב רשא ,רנזייא טרוק ,ידוהי הלשממ
.ותורטפתה שיגהל טנמלרפל

רטלאו ,ץוחה רש השענ םירשעה תונש תישארב ,רחא ידוהי חתפמ תדמעל הלע ןותמה הנחמב
ףא .הינמרגל םיטעומ אל םייטילופ םיגשיה גישהו םיאנידמה לע לבוקמ היה שיאה .ואנתאר
.םיינמיה םיגוחה ישנא י"ע אקוודו ,חצרנ אוה

תיטסיבשלוב הכיפהל ןויסינה לש םילמסכ םיתיסמל ושמש רנזייא טרוקו גרובמסכול הזור
האירקה ."קילבופרנדוי"ה תא למסמ וליאכ הרומח התסה תכרעמ הלהנתה ואנתאר דגנו
הינמרג יביוא ,םידוהיה :םכל ירה ."רוראה ידוהיה ריזחה ,ואנתאר טלאו תא וגרה" התייה
תואמגוד ןאכ ונתינ .תינמרגה תדלומה תא לסחל תכלוהה תאזה הקילבופרה שארב תוינמרגהו
תכרעמב יהשלכ הדמע ול התייהש ידוהי לכ דגנ הלהנתהש התסה תכרעמל דבלב תוטעומ
.תינמרגה תיטילופההקלח ילנויספנוק-יתייסנכה םוחתב הקלח ,םינושו םיבר םיגוסמ תימשיטנא התסה התייה
.העיגה טפשמה יתבל ףאו ילאיטנדוטסו יכוניחה םוחתב תרחא ,יתגלפמה-יטילופה םוחתב
ובו סירוב ןופ םיכא תכירעב ןטק רפס ןיימד טרופקנרפב רשיפ תיירפס האיצוה 1962 תנשב
אשונל דואמ םיניינעמה םיטוטיצ ובו 1945 דע 1870 םינשהמ הינמרגב םידוהי לש תויודע
-ב עיפוהש (תינמרגב) "ידוהיכו ינמרגכ יכרד" ורפסב .ןאכ איבהל יתעדב םהמ םינש .ןודינה
ןמרסאו בקעי עודיה רפוסה בתכ 1921
העד לכ .ויגוהו ויררושמ םשב םיגוההו םיררושמה םע תא עיבשהל אוה אוושל ..."
אוה אוושל ...תושדח ףלא ,םיעלותה תא הלבנכ הלעמ הילע ורבגתהש םיבשוחש המודק
:םירמוא םה .םנעמל תומלו תויחל אוה אוושל .שדח לער םירצוי םה ,לערה תא לסחל
"...ידוהי אוה
ברקה הדש תוריפחב ףאש ראתמה רייאמ באטסוג לש ויתונורכיז תא ךרועה טטצמ ןכ
רקיעב תעבונ השדחה םידוהיה תאנש ...םידוהיה ברקל םהיפתושמ םיינמרג םילייח וקחרתה
רשפאש) - רומח אל םא ,(תוקלמל רענ) לזאזעל ריעשב םיצורמ יתלב םינומה לש ךרוצהמ
...םידוהיה זא - (ול ףילצהל

םזיצאנה ןוזינ הנממ עקרקה איה תוינמואל
ןוזינ הנממ עקרקה איה תוינמואלה יכו תונעזגל םדק "ימע"ה לאידיאהש עבוק הסומ .ל .ג
תונויערה ,ןכא .ןוטלשה לע ולש הכרעמב רלטיה שמתשה הלש היגולואידיאבשו םזיצאנה
הינמרגב םיבחר םיימואל םיגוחב ונכש רבכ םה םיצאנה תאצמה רומאכ ויה אל םיימשיטנאה
תאנש ,יטילופה םקבאמב םיצאנה תא ותרשו תוינמיה תוגלפמב רקיעב יוטיב ידיל ואבו
האצותכ המגרות תויסנכה ידי לע השדחה תעבו םייניבה ימי לכ ךשמב החפוטש םידוהיה
םימרוג תויהל וכישמה תויסנכה לבא ,תינרדומ ,תינעזג ,תיעדמ-ודבספ ןושלל הלכשההמ
ידכ םייתד יטנא וא םייתד תונויערב ושמתשה םייתייסנכ אל םימרוג םג םלוא .התסה התואב
:ףרודנדול לרנגה יתד-יטנאה ףיטמה בתכ ךכ .םיימשיטנאה םהיתופקשה תא ססבל
...ודי לע םימיואמה םימעה לכ לש םניינע םא יכ יטרפה וניינע וניא ידוהיה תנומא"
ןיטולחל רזה ,רסומה ןירקמ ונמע ךותלו המוא ךותל ןירקמ דימת הרות לש רסומה
...השדחה תירבהו ך"נתהמ ידוהיה םעה לש ,ונלש תינעזגה תשרומל

ויתועדו ויתופקשה תא םיפקשמ םה לבא 1937 -ב קר םנמוא הלא םירבד םסרפ ףרודנדול
.תונותיעהמ ראשה ןיב הז לע ונל עודי .םישולשהו םירשעה תונש לכ ךשמב רבכ ןתוא עימשהש
ודבע םידוהיהש ףרודנדול ירבד לע Judische Rundschauןותיעב ראלסוג סנה בתכ 1921 רבמבונב
רזלג לרק לש רמאמ ןותיע ותואב עיפוה תועובש השולש רובעכו הינמרג תלפהל המחלמב
ןותיעה םג .םירחא התע םישאמ ולדחמבו לשכנש לרנגה לש וירקש לע תופירחב גרטקמה
יתש ואצי דחא םויב .םידוהיה לע ויתופקתהו וירקשו ףרודנדול לע ןמז ותואב בתוכ ידרחה
רשאכ" :תרתוכב הינשהו "םידוהיה תאנש לש רוביגה" תרתוכב תחאה ,אשונ ותואב תובתכ
ינמרגה יאבצה הטמה רשאכ ,המחלמה ימיבש התייה הנווכה ."שידיי ןיידע בתכ ףרודנדול
ידוהי לא הנפ זא ,םינפבמ םיראצה תורסיק תא טטומל ידכ םידוהיב רזעיהל לכויש דוע בשח
.לרנגה ןיינעתה "ןויצ ימכח"ב םגו - .םתפשב זורכב ןילופ

וכישמהש הלא ןיב םג ויה לבא ,םייתייסנכה םיגוחה תא ףיקתהו אנש םג םנמוא ףרודנדול
,תויסנכב ואר ,םהיניב םיידרחה רקיעבו ,הינמרג ידוהיש ףא .םידוהיה תאנש לש התסהב
התואב םידוהיל תויסנכה ולמג אל ,ןהב וכמתו תוביצי לש םימרוג ,תילותקה הייסנכה רקיעבו
אל םג ךא שרופמב הל ודגנתה אלש הלאכו תוימשיטנאל ודגנתהש תויסנכב ויה םנמוא .עבטמ
23) 1921 ינויב .ורבע םימיבכ תידוהי-יטנאה םתתסהב וכישמהש ויה לבא .התוא ודדועו ונביל
ףושיב לע םישדוח השולש רובעכו ןכנימב "תילנויספנוק התסה" לע ידרחה ןותיעה רפסמ (וב
.םידוהיה דגנ התסה תואירק ארקש רמוכ בשי ןילרב תייריעב .וז התסהב קסועה "ילותק אל"
."הפגמ" םידוהיל ארק רמוכה .ואשדנורב האירקהמ ונא םידמל הז לעהרקיעב תיתד התייה אל תינרדומה תוימשיטנאה
היתורוקמש ףא ,הרקיעב תיתד אל תאזה תינרדומה תוימשיטנאה התייה ונל עודיש יפכ
םא יכ ,יתד עקר לעו הייסנכה ידי לע השדחה תעהו םייניבה ימי לכ ךשמב וחפוטו וחתופ
ותוא .םידוהיה יבגל תומודקה תועדל "יגולויב-יעדמ" סוסיב ןיעכ קפסל היה הנוצר .תינעזג
היצזילנויצרה תפיאשמ עבנ "תיעדמ" ךרדב תומודקה תועדה לש תותימאה תחכוה לש ןוצר
,התע .הקיטנמורה תפוקתבש תורוקמה שוקיבב הצואת האצמו הלכשהה יכרב לע הדלונש
הקיטנמורה לש השרדמ תיבמ םישרושה תונורקעש הרבחב ,תדמולמה ,"הליכשמה" הרבחב
האצמנ איה .בחר רכ וזה תינעזגה תוימשיטנאל התייה ,םיינמואלה םיגוחב רקיעב ורבג
םירחאו םיצאנל ןמז רחאל ופרטצה היאשונמ קלח .םיבחר םייטילופ-או םייטילופ םיגוחב
דודיע ובאש תאז תמועל םיצאנה .תונורקע םתואב ולגדש םושמ הכרבב םיצאנה תא ולביק
םתעונתו םירוכעה הימימב ושדשד ,תשרשומ תימשיטנא היגולואידיא התוא לש התואיצממ
.היכרב לע הבחרתהו הלדג

תיממעה תימואלה תינמרגה הגלפמה
,תימשיטנאה האנשה לגד תא המירה רבכ (DNVP) תיממעה תימואלה תינמרגה הגלפמה
ומייק תוימשיטנא תואמסיסב תופסא .הז גוסמ תופסא המייקו םיימשיטנא םיזורכ המסרפ
תוימשיטנא תונגפה לע .ןכנימ ריעה התייה הלאכ םישגפמ זכרמ ,1920 תנשב רבכ םיצאנה םג
ילויב .חוודל םירכזנה םינותיעה ינש םיברמ 1920 - 1919 םינשב הפ לעבו בתכב התסה לעו
,ןמרב ויה היזכרמש הינמרג לש הבור תא תידוהי-יטנא התסה לש לג רבע 1919 טסוגואו
לש םיטנדוטסה הנחמב םג להנתה תאזה התסההמ קלח .דועו ןכנימ ,גרבסגינק ,ןילרב
םיינוכיתה רפסה יתבל םג התסהה הרבע תואטיסרבינואהמ .תוינמרגה תואטיסרבינואה
.לסאק ריעה לש ס"היתבב הלאכ תועפות לע ונא םיארוק 1920 לירפאב רבכו םהינימל
,םיפלחתמ םיחוויד םג שי ךא םיעוריא םתוא לע םיידוהיה םינותיעה םיחוודמ םיבר םירקמב
יתבב תימשיטנא התסהו תוימשיטנא לע .ךפהלו ינשה רבדמ ןודינב קתוש םינותיעה דחאשכ
הריש רפס תצפה לע רפסמ אוה 1925 רבמצדב .1924 סרמב ידרחה ןותיעה חוודמ רפס
.1926 רבמצדב רפסמ אוה ןכנימ תטיסרבינואב םידוהיל הלפמ סחי לע .רפס יתבל ימשיטנא
.יתלשממ רוקמ הל שי תואטיסרבינואב תימשיטנאה התסההש ןעוט ףא אוה 1927 רבמצדב
םירבדה ועיגה רתוי םירחואמ םיבלשב .ינויצה ןותיעה םג 1928 תנשב חוודמ תוימשיטנאה לע
.דרפנב ךשמהב דומענ הז לעו תואטיסרבינואב תועיגפ ידיל םג

םד תלילע
בושו בוש רזוח אשונה .(םד תלילע) "ינחלופה חצרה" תתסה התייה התסה לש דחוימ גוס
יולגב םידוהי ומשאוה םהב םירקמ השולש רקיעב ויה .טפשמה יתבב ףאו םירפסב ,תונותיעב
לע ינויצה ןותיעה ונל רפסמ 1924 ראורבפב .הזע התייה התסההו הז גוסמ חצרב רורבבו
וזכ הלילע לע םינותיעה ינש ונל םירפסמ 1926 לירפאב .ןכנימב הזכ חצר לש המשאהב התסה
גוסה ותואמ התסה לג בוש עיפומ 1929 לירפאבו הב הרושקה הזעה התסההו ואלסרבב
רוספורפ ימוסרפ לע םג ונל רפסמ ידרחה ןותיעה .ואנה תיראובה ריעל סחייתהו היראובב
.תחכומ הדבוע ותעדל ןהש הלאכ תוחיצרב םידוהיה תא תוניצרה לכב םישאמה ינמרג

הלא לע .שוכרבו שפנב תועיגפ ,םידוהיב תויולג תויושקנתהל האיבה םג וז התסהש המית ןיא
אשונב קסע תונותיעהמ קלחו וזכ התסה ורשפא ןכ םג וידרהו תונותיעה .ךשמהב דומענ
םיריזח תריחנ לע רפסמ דחא ןותיע .תרוקיב חתמ ףא ילואו חווד קר רחא קלחש דועב ,ומצעמ
תונותיעב תימשיטנא תוסג תפרחה לע ןותיעה רפסמ רחא דעומב .ןכנימב נ"כהיב ףתרמב
,םיצאנה לש ןותיעב תימשיטנא התסה לע םג רבודמ דחוימב .תיתונמוא תרוקיב יאשונב
םירודיש לע רבודמ םג תודחא םימעפ .תונותיעב תימשיטנאה התסהב קסוע םלש רמאמ
.וידרב םיימשיטנא

תיצאנה תונותיעה
םנותיע השארבו תיצאנה תונותיעה .תאז התסהב בלתשהל םיצאנה ולחה רבכ וניארש יפכ
אלא .התסה התואב דבכנ קלח הל התייה ,ןכנימב עיפוהש ,"רטכבואיב רשיקלפ" יזכרמה
תופסאב התסהל םג םהיצמאמ ושידקה םה .דבלב הבותכה התסהב היה אל םקלחש
התסהל ,הטיחשב קבאמל ,תונושה תוינמרגה תוצראה לש םיטנמלרפב םתעפוהב ,םירפסבו
םיצאנ םישיא לש תומש .היה רשפא קרש רבד לכלו הפוריא חרזממ םיידוהיה םירגהמה דגנ
גנירג ,קירפ ,סלבג ,רכיירטש תומשה םהבו םינותיעב בושו בוש הז רשקהב ורזח םידחא
םיצאנה .ידוהיה אשונה עיפוה בושו בוש תוצראבו ךיירב תונושה תוריחבה תלומעתב .רלטיהו
םג ןבומכ ויהו .ןהל דגנתהש ימ לכב וקבאנו תוימשיטנא תואמסיס אטיבש ימ לכל ועייס
הבושח תיזכרמ תינויצילאוק הגלפמ) תינמרגה םעה תגלפמ .םיפיעסה ינש לע וחספש
קבאיהל הטילחה אל ,תיטרקומד הגלפמ התייהש (בושחה ץוחה רש ,ןמיזירטש ר"ד הישארמו
ינוי ףוסמ .םייסרא םיימשיטנא םיזורכ המסרפ תינמואל-תינמרגה םעה תגלפמו תוימשיטנאב
לג ירואית "ואשדנור השידיי" ,ינויצה ןותיעה תונויליג םיאלמ 1919 רבמטפס תליחת דעו
ילוי םישדוחב "טילארסיא רד" ,ידרחה ןותיעה יפד םגו הלוכ הינמרגב תימשיטנאה התסהה
ךא ,םיצאנה תעפוה ינפל דוע היה הז .אשונה לע רובידה תא םיביחרמ הנש התוא לש טסוגואו
.תחלצ התואב םהידיב ושחב םה םג הז ירחאלש הנשב רבכ

העיבת ןכנימ תליהק השיגה 1920 רבמצדב .טפשמה יתבל ועיגה הלאכ תויוליעפש המית ןיא
סוילוי תיסמה עשרוה היראובבש טרופנייושב טפשמה תיבב ."רטכבואיב רשיקלפ" ןותיעה דגנ
יתד דסומ אוה תורבק תיב םאה הלאשב םינד הנש התוא רבמבונב .1922 רבוטקואב רכיירטש
םיתיסמ דגנ טפשמ להנתה 1923 לירפאב .קוחה יפ לע יתד דסומב העיגפ ןכ לע וב העיגפו
שיגה הז ירחא שדוחב .םייטרפ םיעבותכ וב ופתתשה םינבר ינשו ואלסרבב םיימשיטנא
העיבת התוא דוסיבו בולטנוור ףרג ימשיטנאה תיסמה דגנ ערה ןושל תעיבת םעה-דחא
יתבב תוימשיטנא תויוסג לע טפשמ להנתה שממ ןמז ותואב ."ןויצ ינקז לש םילוקוטורפ"ה
.םייח בוש "לארשי ימכח"ו תמ םעה-דחא :ןותיעה ונל רמוא 1927 תנשב .ם"דפפ לש טפשמ
.ארוקל ןבומ רבדהו

םהבו םד תולילע ןהבו תוימשיטנא תולילע ילילעמ דגנ גרבנרינב ןיד קספ ןתינ 1929 רבמבונב
ץלוהו רכיירטש לש םרוערע החדנ םישדוח השולש רובעכ .רכיירטש סוילויל רסאמ םג קספנ
םד תולילע לע רפוס רבכ םישדוח רובעכ ךא .תידוהיה תדה תבלעה איה םד תלילע יכ עבקנו
רד" ןותיעה םג .ןדאבב טפשמ תיבב םד תלילע הנודנ 1930 רבוטקואב .תונשיה םוקמב תושדח
.תידוהיה תדה תצמשהמ ץלוה לרק וכרוע הכוז םעפה .טפשמה תכרעמל בוש סנכנ "רמריטש
אלא ןאכ דומענ אל םהילע ךא ,ןילרבב םאדנטסריפרוק יעוריא לע םיטפשמה וליחתה ךכ רחא
תיב .טפשמה יתב ינפב דומלתה םג דמע 1932 תנשב .םמצע תוערואמ םתואב ןודנשכל
ןיד קספ לטב ,טכירגסכיירה ,ןוילעה טפשמה תיבו ודגנ קספש המ קספ גרבנרינב טפשמה
.1920 רבמבונב רבוד רבכ םיטפושה ברקב תוימשיטנא לש הנכסה לע .הז ידוהי-יטנא

טפשמה יתב תדמע
ןיא ךא .םידוהיה ינפב ןגמכ ודמע טפשמה יתבש ליעל ראותמה יפ לע בושחל םיכירצ ונייה
טעמ אל ויה הלא ןיבו םיטפושה לש םהיתופקשהב דימתב יולת היה רבדה .ךכ םירבדה
רמריטשה ךרוע הכוז (1931 רבוטקוא) רתוי רחואמ טפשמבש ליעל רבכ וניאר .םיימשיטנא
יתבב .ןילרב תליהק לש הצמשהה תמשאמ סלבג ר"ד םג הכוז הנש התואב .התסה תמשאמ
יכ םיידוהי םיטפוש תבשל םילוכי אל םיימשיטנא דגנ םיטפשמבש הנעטה העמשוה טפשמה
וא תד תוביסמ םיטפוש תייחד דגנ הנקת איצוה היסורפ לש םיטפשמה רשו רבדב םיעגונ םה
1921 רבמבונב וקספ ואלסרבב .םיידוהי םיטפוש תאז לכב ולספנ רחא םוקמבש אלא עזג
תנשב הרזח וזכ הקיספו ,תד ימעטמ הצמשה לע קר רבדמה קוחה דגנ הניא תיעזג הצמשהש
.1926

תוריחב תוימשיטנא לע .תונושה תוריחבה תוכרעמב לטובמ אל םוקמ ספת תוימשיטנאה אשונ
הז ןיא ..." :ראשה ןיב ינויצה ןותיעה בתוכ ןודינב רמאמב .1920 ינויב םיחוודמ גאטסכיירל
אל םלועמשו הבר הדימב םויה ימשיטנא ינמרגה םעה חורש םירמוא םא הדבוע תעיבק אלא
."...רתויב םיאתמ ול הארנה תא הריחבה תויורשפא ןיב רורבל הינמרג ידוהיל רתוי השק היה
תינמואל-תינמרגה הגלפמה .1924 -ב רבכ תוריחבב ןוחצינל םיימשיטנאה וכז גרובנלקמב
-ב תואישנל תוריחבל אצי תימשיטנא התסהב .1924 תוריחבל םיימשיטנא םיזורכב האצי
תימשיטנא היצטיגא לע תוריחבב תימשיטנאה הלומעתה לע רבוד בוש 1930 רבמטפסב .1925
.1932 ילויב גאטסכיירל תוריחבה ינפל רבודמ ןימיה לכ לש תרבגומ

התסה תופסא לש םוצע רפסמב ףא אלא ,םינותיעו םיזורכב ,דבלב בתכב אל התשענ התסהה
איבהל ןאכ רתומלו םינשה לכ ךשמב תונותיעה תחוודמ םהילעש םינושו םיבר תומוקמב
.ןלוכ לע תועידי

רמאמה ךשמה