ללה תרימאב םילפכנה םיקוספה
םתרימא ןמזב בלולה יעונענ יגהנמו

רמייהסדליה .ע

ז"נשת טיק יניס
(תורעה אלל ספדנ)

ח"יק םילהת

:םיקרפ ישאר
?ללה תליפתב הלימ לכ רמול בייח דחא לכ םאה
?אתיירואד איה ללה תרימא םאה
םיקוספה תרימא ןיינעב םיקסופה תעד
בלולה עונענ

אנא"ו '"הל ודוה" יקוספ תא להקהו ןזחה תרימא יבגל םיקסופב תועדה לע הריקס :ריצקת
.ללה ןמזב םיעונענה רדס תא ןכו ,ללהבש '"ה

.בוט יכ 'הל ודוה ,בלול ,םיעונענ ,ללה :חתפמ תולימלכ 'ה תא וללה" םיקוספה תא ץ"שה םע דחי להקה רש ללהה תרימא ןמזבש תומוקמ שי
."ודסח םלועל יכ 'ה יארי אנ ורמאי" דע "םיוג

תשולשמ דחא לכ לע אל םגו ,בוט יכ 'הל ודוה (ןושארה) קוספה לע הנוע וניא רוביצה
ודוה קוספה םע "'ה יארי אנ ורמאי"ו "ןרהא תיב אנ ורמאי" ,"לארשי אנ רמאי" םיקוספה
םג יכ ,"אנ החילצה 'ה אנא"ו "אנ העישוה 'ה אנא"ב םג ךכ .ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל
לכ (םיימעפ) רמוא ןזחהש ,לבוקמכ אלו ,דחיב רוביצהו ןזחה ידי לע םירמאנ הלא םיקוספ
.םהילע הנוע להקהו הלא םיקוספ ינשמ דחא

.הז ןיינעב םהיתורודל םיקסופה תעד המ הז רמאמב קודבל יתנווכב

ילבבב ראובמש יפכ ,ללהה לכ תרימאב םינוש םיגהנמ דומלתהו הנשמה תפוקתב ויה םנמא
רמוא ,לבבב םיארומאה לש ינש רוד ,אבא רב ןנח 'ר רבכ ךא ,םש תופסותו י"שר חל-זל הכוס
(ןינעה ןמ קלחל תוחפל)
,אנ העישוה 'ה אנא םירמוא (רוביצה) ןהו אנ העישוה 'ה אנא רמוא (ץ"שה) אוה..."
."אנ החילצה 'ה אנא םירמוא ןהו אנ החילצה 'ה אנא רמוא אוה

,עבק (םש) אבר םגו
אנא םירמוא ןהו אנ העישוה 'ה אנא רמוא (ץ"שה) אוה ,םיקרפ ישאר תונעל הווצמ"ש
."'וגו אנ העישוה 'ה

שרפמ (אלילהד אגהנממ ה"ד ,םש) י"שר
ןיאיקב לכה ןיאו ותאירקב ןיבייח לכש יפל הליחת והונקיתש ללה תאירק רקיע והמ..."
וניתויסנכ ינב לכש וישכעו תצקמ םינוע לכהו םיעמוש םירחאו ארוק דחא ונקת וב
ונא ןאכמ אנאו 'הל ודוהו היוללה םימעפ יתש ןינוע כ"פעאו ולוכ ותוא ןיארוקו ןיאיקב
."ןיאיקבו ןיאיקב ןניאש ימל תונעל םינושארה ונקת המ דומלל םילוכי

?ללה תליפתב הלימ לכ רמול בייח דחא לכ םאה
תורמל ,ללה תליפתב הלימ לכ ומצעב רמול בייח דחא לכ םויה םא ,ררבל שי הנושארו שארב
הליפתה תא עמוש אוה רשאכ ותבוח ידי אצוי רוביצה םא וא ,הנועכ עמושהש ,םידמול ונאש
אוה םג ךירצ ודצמ להקהו ותבוח ידי להקה תא איצוהל ןווכל ןזחה ךירצ ןבומכ זאו) ןזחהמ
.(ןזחהמ העימשה ידי לע ותבוח ידי תאצל ןווכל

םינושארה ונקת המ דומלל םילוכי ונא ןאכמ" :ונתלאש לע תמיוסמ הדימב הנוע ל"נה י"שר
םיבייח - דחאכ ןיאיקב םניאו ןיאיקב - םלוכש רומאל ,"ןיאיקבלו ןיאיקב ןיאש ימל תונעל
.(ןיאיקבכ םיבשחנ םויכ ונחנאו) םמצעב םתוא רמול ונייהד ,םיקוספה לע תונעל

?אתיירואד איה ללה תרימא םאה
.ןנברד הווצמ וא אתיירואד הווצמ איה ללה תרימא םאה - תרחא הלאשב יולת ןינעה ךא

ותוא םירמוגש םימיה לכב ללה תווצמש ,ןיבהל ןתינ ,א ,י ןיכרעו ,ב ,הכ תינעת 'סמב ארמגהמ
ימי 'חבו תוכוס ימי 'חב ,תועובשב ,חספד 'א םויב ,םירומיש לילב רמולכ - ("םיגלדמ" םניא)
שרופמב (םש) ארמגה תרמוא ויבגלש ,שדוח שארב ללהל דוגינב ,אתיירואדמ איה - הכונח
שי הזל .(םיאיבנ תנקתמ אל ףא ,םש י"שר יפלו) "אתיירואדמ ואל אחרי ישירד אלילה"
:םירומיש לילב ללה ןיינעב (א ,גק םיחספ) ארמגה תרמואש המ תא ףיסוהל
קרפ לכ לע ותוא ןירמוא והיש לארשיל ןהל ונקת ןהיניבש םיאיבנ ורמוא ימ הז ללה"
."ןתלואג לע ןתוא םירמוא ןילאגנשכלו ןהילע אובת אלש הרצו הרצ לכ לעו קרפו

תוכלה לעב ,שרופמב אל םג םא ,םג איבמ אתיירואד ןיעמכ תוחפל איה הוצמש ,וז העד
ןניבייחמ" ןיכרעבו תינעתב ארמגה יפ לע ,(83 'מע ,ל"צז רמייהסדליה ע"ר .צוה ,ג"הב) תולודג
."'וגו אלילה רמימל

אוה הכונחב ללה" ,הכונחב דימת עודיכ לחש ,תבט שדוח שארב ללה ןיינעב ריעמ לאננח ונבר
ןיב (הכונחב) ללה תוצמ תא ריכזמ (הכונח 'לה ,לודג תוצמ רפס) ג"מסה ."הרות לש ללה ומכ
ם"במרה הנופ וז העד דגנ .אתיירואד הווצמ איה ללה תרימאש אופא רובסו השע תווצמ
ללה תוצמש :רמוא אוה רשאכ ,(א שרוש תוצמה רפסו ה"ה ג"פ הכונח 'לה ,הרות הנשמ)
וילע ךרבמש - םש הרות הנשמב - קסופ אוה תאז םע) דבלב םירפוס ירבדמ איה הכונחב
ם"במרהו ,"וילע ןיכרבמ םהירבד לש יאדו לכש" ,בוריעה לעו הליגמה לע ךרבמש ךרדכ ו"בקא
ירבדמ םלועל ללה תאירק אלא םירפוס ירבדמ אוה דבלב הכונח לש ללה אלו" (םש) ךישממ
הלבק ירבדמ השע םהב שיו" הלא ם"במר ירבדל ריעמ (םש) ד"בארה ."םימיה לכב םירפוס
.(םש הנשמ ףסכ 'יעו) "םהל היהי ריש

ןוגכ םימכחה ירבד לע אלפתמ ם"במרה המל ,ןיבמ וניא (ט 'יס םש תוצמה 'סב) ן"במרה
:רמואו ,אתיירואדמ השע תווצמ ןיב ללה תוצמ םיללוכה ,ג"הבה
דוד וב חבישש ללה תאירק בושחנ ךאיה אלפתהו ןנובתהו ל"ז ברה רמאש האילפהו"
תוצמ הנמ ל"ז ומצע אוהש ברה רמאמ אלפתי יניעב םגו ,הב ונויצ ונבר השמו ,ל-אל
ישנא (גל תוכרב) ורמא שרופמו ןנברד הלפת דימת רמוא דומלתב יכ עודיו ...הלפת
הז לכ ברה ראיב רבכו ...תולדבהו תושודק תוכרב לארשיל םהל ונקת הלודגה תסנכ
לע אלפתי המל ןכ םא ...םוי לכ ללפתהל השע תוצמ רמא הלפת תוכלהמ ןושאר קרפב
םירצממ םאיצוהש לקל םידעומב הריש לארשי ורמאיש יניסב השמל הווטצנש ללה
."'וכו

לסיז(מ) ביל הירא 'ר ריעמ םנמא הז לע .אתיירואדמ ללה תוצמש רובס ן"במרהש אופא הארנ
ירבד תא ןיבה אל אוהש ,(ן"במרה לע םש) אבס אתינגרמב (ם"במרה לע "ץילמה") ץיברוה
.דבלב ןנברדמ דימת ללה תוצמש ,רובס כ"א אוהו ,ג"הב לע ם"במרה תגשה דגנ ן"במרה

אל השעמל ןנברדמ וא אתיירואדמ ללה תרימא םא ,וז הלאשש ,רבתסמ ל"נה תורוקמה לכמ
ובר תעד תא רסומה (הכונח 'לה ם"במרה לע) תוינומיימ תוהגה ירבד םיבושח ןכלו הרתפנ
אלש ימ רומאל ,"ללה תא רמג אלש אצמנ תחא תוא חכשו גליד םא" :גרובנטורמ ם"רהמ
רשאכ - םימילש םיקוספ רמא אלש ימ ןכלו התכלהכ ללה תוצמ תא םייק אל ,תחא תוא רמא
.המכו המכ תחא לע - "'ה אנא" וא "ודוה" םעפ לכ רזוח וניא אוה

םיקוספה תרימא ןיינעב םיקסופה תעד
ןואג םרמע בר רבכ .םינד ונא םהבש םיקוספה תרימא ןיינעב םיקסופה תעד תא תעכ קודבנ
:שדוח שארב ללה תרימאל רשקב עבק
אנ רמאי דועו .וירחא ןינועו ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה אירקמו ןזחה ליחתמו..."
'ה יארי אנ ורמאי .וירחא ןינועו ח"לכ ןרהא תיב אנ ורמאי .וירחא ןינועו ח"לכ לארשי
ןינועש שיו ,רמוא אוהש המ וירחא ןינועש שי ,םה תוגהנמ ינש .וירחא ןינועו ח"לכ
ץ"ש אירקמו ...םיקוספ 'ד דע קוספו קוספ לכב ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה וירחא
וירחא ןינועו אנ החילצה 'ה אנא דועו ,רמוא אוהש המ וירחא ןינועו אנ העישוה 'ה אנא
."...רמוא אוהש המ

אוה" שרופמב רמוא אוה םג ךא ,םיקוספהמ קלח קר םנמא ריכזמ (חל הכוס 'סמל) ף"ירה
."...אנ העישוה 'ה אנא םירמוא ןהו אנ העישוה 'ה אנא רמוא (ןזחה)

אנ ורמאי ,'וכו 'הל ודוה םיקוספה לע רוזחל בייח רוביצהש םירובס י"שר לש ורפס תיבב םג
:סדרפה 'סב רמאנ ךכו .'וכו 'ה אנאו 'וכו
(דע) 'הל ודוה וירחא םלוכ ןינועו תוארקמ 'ד 'וגו בוט יכ 'הל ודוה [לודגה] ארוקו..."
תוארקמ ינש ןתוא ודבל לודגה ארוק 'ה אנאל ןיעיגמשכו ...ארקמו ארקמ לכ [לע]
."...האירקו האירק לכ וירחא ןינוע ןהו ןלפוכו

עברא 'להב רמאנ ,רדסה לילב ללה תרימאל רשקב הנודנה הלאשל סחייתמה ,הרואה רפסב
(תוסוכ
רחא םיארוקה ראשו וירחא לש תוארקמ עברא ודוה ארוקו םיארוקבש לודגה הנועו..."
,"...ודוה םירמוא ארקמו ארקמ לכ

:(םש) רמאנ רדסה לילב ירצמה ללה תרימא יבגלו
לודגה הנועו היוללה םלועל 'ה תמאו דע יעיבר סוכ לע רמוא ירצמה ללהו..."
ארקמ לכ לע ןינוע םיארוקה ראשו וירחאש תוארקמה לכו ודוה ארוקו םיארוקבש
."...ודוה ארקמו

לע ןכו ,םיוג לכ 'ה תא וללה קוספה לע רזוח להקהש ,קסופ (די-גי ,ג קרפ הכונח 'לה) ם"במרה
ורמאי דע 'הל ודוה םיקוספה תעברא תא ריכזמ וניאו ,אנ החילצה 'ה אנאו אנ העישוה 'ה אנא
רבעב םימייק ויהש םינושה םיגהנמב וז הדבוע ריבסמ (םש) הנשמ םחלה רשאכ .'ה יארי אנ
.םירזוח ויה הלא םיקוספ לע םגש ,רובס ם"במרה םגש ,קפס ןיאש ,ףיסומ אוהו

גהנמ ןיב ןיחבמ אוה רשאכ ,םיקוספהמ דחא לכ לע רזוח להקהש ,העדל םיכסמ "גיהנמה" םג
שי" רחא גהנמ תמועל 'הל ודוהב קוספ לכ לע ורזח ויפלש ,תפרצו סנבורפ ,דרפסב גוהנ היהש
.(המודכו אנ ורמאי רומאל) "רמוא אוהש המ םינועש

החילצה 'ה אנאו אנ העישוה 'ה אנא ,'הל ודוה םיקוספה תא ריכזמ (חל הכוס 'סמ לע) ש"ארה
לע םג תרחא וא וז הרוצב רוזחל שרד אוה םגש ,חינהל רתומ ךא ,רזוח להקה םהילעש אנ
.'וכו אנ ורמאי םיקוספה

:רמוא אוה ךכו ,םיקוספה לכ על רוזחל שיש ,שרופמב עבק (בכת ח"ר 'לה ח"וא) רוטה
לארשי אנ רמאי קוספ ארוקו ,ודוה וירחא ןינוע להקהו ודוה ודבל ץ"ש ארוקו..."
ורמאי ןכו ,ודוה וירחא להקה ןינועו ןרהא תיב אנ ורמאי ןכו ,ודוה וירחא ןינוע להקהו
ותוא ןינועו ,אנ העישוה 'ה אנא ץ"ש רמואו ...ודוה להקה וירחא ןינועו 'ה יארי אנ
."...אנ החילצה 'ה אנא ןכו ,וירחא להקה

רכזוה אל גהנמהש ןייצמה ן"רה רוכזאו גהנמה שוריפ ךות ויתובקעב ךלוה (םש) ףסוי תיבה
אלא טרפמ וניא (םש) וראק ףסוי 'ר וליאו ,(רחא גהנמ םייק היה רוכזכ זא רשאכ) דומלתב
(םוקמ לכ) מ"כ ,וירחא םינוע להקהו רמוא ץ"שש ןכו וב ןילפוכש םיקוספה ןיינעב"ש ,קסופ
."וגהנמ יפל

ץ"שה רמוא ובש ,(ןיגלדמש םוי) שדוח שאר ןיב ןיחבמ (ביק 'יס ,ח"ר 'לה ,בר השעמ) א"רגה
רוביצה םג םירמוגש םויב" ןיבל ,ודוה ןינועו ןיעמוש רוביצהו אנ ורמאיו אנ רמאי דבל
."ודסח דע ('וכו אנ ורמאי ,אנ רמאי א"ז) קוספה לכ םירמוא

'וכו אנ רמאי עומשל ךירצ" להקהש עבוקה ,(בכת ח"וא) םהרבא ןגמה איבמ בוש תרחא העד
הלא םירבדמ ."תחנב ומצעב ןרמאיש בטומו אצי אל עמש אל םאו הנועכ עמושכ ץ"שה יפמ
קוספ לכ רמאיש בטומו ,הלמ לכ עומשל (תוחפל) בייח להקהמ דחא לכש ,דומלל בוש ןתינ
א"ז ,תחנב רמוא להקהש ,תסנכה יתב בורב לבוקמה אוהש גהנמה הארנכ והזו ,תחנב ומצעב
.וילא עיגמ ןזחהש ינפל 'ווכ אנ ורמאי ,אנ רמאי קוספ ,שחלב

אוה םגש ,קיסהל רשפא (בכת ח"וא ןחלושה ךורעב) ןייטשפע לכימ לאיחי יבר לש וירבדמ םג
:רמוא אוה יכ ,"תונעל" בייח להקהש רובס
תיב אנ ורמאי לארשי אנ רמאי רחא ודוה רמאי אל דיחיב ללה רמואשכ טושפ רבד"
םהש תוחפל וא רוביצב אלא וניא הזד 'וגו בוט יכ 'הל ודוה 'ה יארי אנ ורמאיו ןרהא
."...דיחי אוהשכ אלו םיבישמ םינשהו 'וגו אנ רמאי רמוא דחאד השולש

רמוא םג אוהש רתוי בוטו תונעל בייח להקהש ,העדב (כ ק"ס בכת 'יס הרורב הנשמ) ץפחה םג
:וירבד הלא יכ ,'וכו אנ ורמאי ,אנ רמאי םיקוספה תא
'וגו 'הל ודוה רמוא ץ"שהש רוטב ןייע ,'וכו וירחא םינוע להקהו 'וכו םיקוספב ןכו"
ןכו 'וגו ודוה וירחא ינוע להקהו 'וגו אנ רמאי רמוא אוהו 'וגו ודוה וירחא םינוע להקהו
אנ רמאי תרימאד ףאד םינורחאה ובתכו 'ה יארי אנ ורמאיו ןרהא תיב אנ ורמאיב
המב תאצל רובצה ולכוי 'וגו 'ה יארי אנ ורמאי 'וגו ןרהא תיב אנ ורמאי 'וגו לארשי
וניא םימעפלד תחנב םמצעב ורמאיש רתוי בוט מ"מ הנועכ עמושד ץ"שה יפמ ןיעמושש
."םויהכ םיגהונ ןכו ןווכמ

בלולה עונענ
עונענה תוצמ הרושק ובש תוכוסה גחב ללה תרימאב ונררועש היעבל שי תדחוימ תובישח
םיגהנמ בלולה עונענב שי םנמא .םהמ קלח תוחפל וא ,ונקסע םהבש םיקוספה תרימאב בלולב
םלוכ ךא ,(םהיתוצובקל) םידיסחה לצאו םיזנכשאה לצא ,תונושה תודעה ינב לצא םינוש
השולש) ט"ג וב שיש בלול לכ"ש ,(ט הנשמ ,לוזגה בלול 'פ) ארונטרבמ ע"ר םע םימיכסמ
לע הבושתב .םיענענמ ןכיה (םש) הנשמה תלאוש ןכלו ,"עונענב הווצמ ...ענענל ידכ (םיחפט
ןיב תועד יקוליח ויה וילעש ,דחוימ גהנמ היה הנשמה תפוקתבש ,(בוש) םיאצומ ונאו וז הלאש
:ןלהלדכ םיאנתה
תיב .ללה תיב ירבד אנ העישוה 'ה אנאב ףוסו הלחת 'הל ודוהב ןיענענמ ויה ןכיהו"
יברו לאילמג ןברב יתייה הפוצ אביקע 'ר רמא .אנ החילצה 'ה אנאב ףא םירמוא יאמש
."אנ העישוה 'ה אנאב אלא וענענ אל םהו ןיענענמ ויה םעה לכש עשוהי

אל ןיידע ךא ,םימעפ עברא יאמש תיבד אבילאו םימעפ שלש אופא םיענענמ ללה תיבד אבילא
,זל הכוס הנשמה לע) י"שר .תונוש תועד שי הז ןיינעב םג ."ףוסבו הליחתב ודוה" הז המ ,רורב
(ןיקסוע ונא םהבש םיקוספה תעבראה לש ןושארה ונייהד) קרפה תליחתבש ודוה שרפמ (ב
(ןושארה) ודוה ןמ" יכ ,(ךדואו התא ילק קוספה ירחא רומאל) ללהה ףוסב קרפה ףוסבש ודוהו
ודוהב ה"ד ,םש) תופסותה וליאו ,"םיליהת רפס לש תוישרפ ןיינמב אתשרפ אדח ללה ףוס דע
קוספה תליחת" םישרפמ שי לש העד ,י"שר לש ותעד דבלבמ ,םיאיבמ (ףוסו הלחת 'הל
ג קרפ הכוס ימלשוריב הדעה ןברק םג הארו) (ודסח םלועל יכ) קוספה ףוסו (ודוה תליחת)
תופסותה ךא ,("ודסח םלועל יכ ארקמה ףוסו ארקמה תליחת" שרופמב רמואה ,ח הכלה
קוספב ענענל ןכתי אלש) "תחא םעפ ענענמ ודוהב אלא איה אתלמ ואלו" :וז העד םילטבמ
.(םיימעפ דחא

ןואג הידעס בר וליאו ,דבלב הנשמה ןושל תא איבמ (ואר תוכלהו ג"הב ןכו) ןואג םרמע בר
הכוס 'סמ) םינואגה רצואב םרב ."ןורחאה בוט יכ 'הל ודוהו ןושאר בוט יכ 'הל ודוה" שרפמ
,גיהנמה לצאו תאיג ץ"יר לצא םג תרכזואמה ,ןואג הידעס בר םשב תפסות תאבומ (םש
ללוכ) "םימעפ 'ו עונענה אצמנ" םימעפ יתש וב םיענענמ אנ העישוה 'ה אנא ןילפוכש םוקמבש
.(תועד יקוליח שי ויבגל םגש ,בלולה תליטנ תכרבב עונענה תא

עונענש (י"שר) המלש ונבר לש וגהנמ אבומ (זסש 'יס) טקלה ילבשבו (טלר 'מע) סדרפה 'סב
(?) "יכדרמ ונבר רובצ חילש" לבא ,"ללה ףוסב ודוהב"ו (הלחת ודוה) "אנ רמאי אלש ודוה"ב
ינש םיאבומ ירטיו רוזחמב םג .(קוספ ותואב םיימעפ א"ז) ודסח ףוסבו [ודוהב] הליחתב ענענ
םשב אקווד אבומ אבה ךורב ירחא ינש ודוהבו ןושארה ודוהב ענענל גהנמה רשאכ ,םיגהנמה
םג ,םרב ,"ףוסו הלחת" םילמל רבסה ללכ ןיא י"שר רודיסבו הרואה 'סב וליאו ,"םירמוא שי"
.םיעונענ העברא לע רבודמ הרואה 'סבו סדרפה 'סב

תוינומיימ תוהגהש דועב ,"ףוסו הלחת"ל רבסה ןיא .(י 'לה ז"פ בלול תוכלה) ם"במרה לצא םג
ה"יבארה םג ."רימחהל םהינש ירבדכ תושעל שיו" קסופו תועדה יתש תא איבמ בוש (םש)
רמוא אוה ,י"שר יפ לע התוא איבמ אוהש ,הנושארה הטישה יבגל .תוטישה יתש תא איבמ
.ללוש אוה "ודסח םלועל יכ ףוסו ודוה תליחת םישרפמ שי" הינשה הטישה תא וליאו ,"רקיע"

ץ"שהש םילמב הנוע להקהש ,הכוס 'סמב ארמגה י"פע (הכלהל הברע 'להב) קסופ רוטיעה
(תובא ץע 'להב) רחא קרפבו ,ודוה םינוע םה ודוה לעו היוללה םינוע היוללה לע א"ז ,רמוא
,ףיסומ אוהו "אתכלה ןכו 'וכו 'הל ודוהב ןיענענמ" עונענה יניד תא הנשמה י"פע איבמ אוה
העשב ענענמ ללה תליפת ללפתמ אוהש ןמזב ,בלול ול ןיאש ימ קרו "ללהב עונענה רקיע"ש
.ללה תליפת ןיבל הכרבה ןיב הקספה ןיעמ אוה הז עונענ יכ בלול תליטנ לע ךרבמ אוהש

יתלוז" - ללהה תעשב עונענה דבלמ ,םיענענמ בלולה תליטנ ןמזב םגש ,רובס ךדיאמ גיהנמה
הידעס 'ר ומכ ,םכסמ אוהו ,אנ העישוה 'ה אנאבו ףוסו הלחת 'הל ודוהב - "ללהב עונענ ותוא
.םימעפ שש םיענענמש ,(ליעל האר ,םינואגה רצואב) ןואג

בלולה תוצמ רקיעד" ,רמוא אוה םג .(גרבדייממ ךורב ןב) לאיטלפ םייח 'ר איבמ תדחוימ העד
רשאכ ,"ףוסו הלחת אנ העישוה 'ה אנאבו ףוסו הלחת ודוהב ענענמ"ש ןייצמו "עונענה אוה
.רורב וניא אנ העישוה 'ה אנא יבגל "ףוסו הלחת" הז יוטיב

תוחרואב לינולמ ןרהא 'רו א"בטירה ,יליבשא בוט םוי 'ר לצא םיאצומ ונא תרחא העד דוע
תליטנ תעב עונענה אלל םג) םימעפ שמח םיענענמש רבתסמ םהירבדמ .(ונר 'מע א"ח) םייח
ודוהבו םיימעפ אנ העישוה 'ה אנאב ,תחא םעפ קרפה תליחתב ןושארה ודוהב :(בלולה
בוש (א"בטירה ךכ - "ךממורא יקולא ךדואו התא יל-א רמואשכ") קרפה ףוסב ןורחאה
:םייח תוחרואב רמאנ ךכ יכ ,םיימעפ
רומזמה תליחתב ודוהב 'יפ ףוסו הלחת 'הל ודוהב ללה תאירקב ןיענענמ ויה ןכיה"
בור ובתכ ןכו" (ןלהל האר - ץרפ ונבר הארנכ) "ל"ז פ"רה 'יפ ןכו ףוסבש ןורחא ודוהבו
להקהש פ"עא תחא םעפ אלא ענענמ וניאו ל"ז יליבשא בוט םוי 'רה ראבו ל"ז םימכחה
הכירצ האירקה ןיאש םשכו ללה תאירק םוקמב םהל הלועש אלא וניאו ותוא ןילפוכ
ןילפוכש שממ האירק ךרד אלא הינע ךרד וניאש הארנ ןורחאה לבא הינעה ךכ עונענ
'ב ארתב ודוהב םיענענמ ךכ םיימעפ וב םיענענמו םשה אנא ןילפוכש ךרדכ וניינעל ותוא
."...ר"נ ונבר יפמ רקיע ןכו וגהנ ןכו םימעפ

,תחא םעפ םיענענמ ןושארה ודוהבש ,(ח"ס א"נרת ח"וא) וראק ףסוי 'ר לש ותעד םג תאז
.דחא לכב םיימעפ םיענענמ ותוא םילפוכש אנ העישוה 'ה אנאב ןכו ףוסבש ודוהב וליאו

אנ ורמאי ,לארשי אנ רמאי םיקוספל םיסחייתמ םניא טעמכ ןאכ דע ונאבהש םיקסופה לכ
םינוע םא ,הלאשל אלו םתרימא ןמזב םיענענמ םא ,הלאשל אל ,'ה יארי אנ ורמאיו ןרהא תיב
הלא תולאשל רוריב יתאצמ ובש ןושארה רוקמה .ץ"שה רמואש םילמב וא 'הל ודוהב םהילע
:םנושל הזו (ףוסו הלחת 'הל ודוהב ה"ד ב ,זל הכוס) תופסותה אוה
אנ ורמאיב ןכו ודוה ןינוע רובצהו לארשי אנ רמאי רמוא רובצ חילשש וגהנש וישכעו"
ףאד א"יו ענעני אל רובצ חילש לבא ןינועש ודוהו ודוה לכ לע םיענענמ רובצה 'ה יארי
רובצ חילש ימנ עונענמ ,ןיענענמו םעפו םעפ לכב ןינועש ארובצ בגא ענענמ רובצ חילש
."'וכו אנ ורמאיבו אנ רמאיב

ודוה" ירחא םיקוספהמ דחא לכ לע ודוהב "הינעה" תא םיבייחמ תופסותהש ,קפס אופא ןיא
.וז "הינע" תעשב עונענה תא ןכו "הליחתב

הליחתב ודוה ןיינעב תונושה תועדה תא איבהש ירחא ,טטצמ (וכ 'יס לוזגה בלול קרפ) ש"ארה
(תופסותב עיפומ וניאש ןרהא תיב אנ ורמאי קוספה תפסוה ךות) תופסותה ירבד תא ,ףוסבו
םדא תודלות 'ס) םחורי ונבר םג ."ורמאיש ודוהו ודוה לכב םיענענמ רובצה"ש ,אוה םג קסופו
רדסב) איבמש ,םהרדובא .(ש"ארה ןושלכ) תופסותה ירבד תא איבמ (ס ףד ,ד"ח ח ביתנ ,הוחו
האר) ץ"בשתהו ש"ברה ישודיח ,(לינולמ רשא 'ר) תוגהנמה לעב יפ לע (השוריפו תוכוס תלפת
השיש לע םג רבדמ ,אנ החילצה 'ה אנאב אלו אנ העישוה 'ה אנאב עונענל םינוש םימעט (ןלהל
גהונ וניא םלועה והימו" םייסמ ךא ,תופסותה תאו ש"ארה ירבד תא אוה ףא ריכזמו םיעונענ
.(דרפסב ויח םהינשו ש"ארהמ טעמ אל לביק םהרדובאש רחאל ,הומת אוהש רבד) "ןכ

ירבד תא ללוש (ףוסו הלחת 'הל ודוהב ה"דב ף"ירה יפדב ב ,חי ,ף"ירה לע ן"רה) םיסנ ונבר םג
:תופסותה
אנ ורמאיו אנ רמאימ תאצל ידכ אלא וניא ודוה רובצה ןינועש ןויכש רווחמ וניאו..."
ןיא ךכיפלו עונענ הכירצ הניא ודוה תיינע ךכ עונענ ךירצ ןיא אנ ורמאיו אנ רמאיש םשכ
ץ"ש ותוא םילפוכש ףוסבש 'הל ודוהב לבא תחא םעפ אלא הליחת 'הל ודוהב ןיענענמ
."וגהנ ןכו אנ העישוה 'ה אנאב ןכו םעפו םעפ לכ לע וב ןיענענמ רובצהו

וישכעו" תופסותה תא אוה םג איבמ תאז תמועל (ב ,זל הכוס קרפ ונבר תופסותב) ץרפ ונבר
הלאה םיקוספה תשולשמ דחא לכ לעש ,קסופו "'וכו אנ רמאי רמוא ץ"שהש םלועה וגהנש
.ןיענענמו ודוהב הנוע להקה

:תדחוימ הנחבה שי ל"ירהמה לצא
ןכא .אנ ורמאי ינשב אלו אנ רמאיב קר בלולה תא ענענמ היה ץ"ש היה אוהשכ"
ינש רחא הנועש ודוהב םג ענענמ אוה זא ץ"ש [היה] (רחאשכ :ל"צ ילוא) רמואשכ
."ורמאי

.ענענו ודוהב םיקוספה תשולשמ קלח לע תוחפל הנע ל"ירמהש ,םיאור וז הנחבאמ

דוגינב - ןורחאה ודוהבש ,עבוק ךא ,ללכ ל"נה םיקוספה תא ריכזמ וניא (ב ,חנ הכוס) א"בשרה
ץ"בשתה םג .אנ העישוה 'ה אנאב םיימעפ םיענענמש ומכ םיימעפ םיענענמ - ןושארה ודוהל
:ןייצמ אלא אנ ורמאי אנ רמאי םיקוספה תא ריכזמ וניא
תחא םעפ ללה תאירק םדוק הליטנ תעשב ,הבושת .בלולב םיענענמ םימעפ המכ"
אלב םינורחאה תמכסה אוה הזכו םיימעפ אנ העישוה 'ה אנאבו תחא םעפ 'א ודוהבו
תומוקמ שיו םלועל ותוא ןילפוכ שיש גהנמה הנתשנש אוה ןורחאה ודוהבו .גהנמ יוניש
םימעפ יתש וב םיענענמ ותוא ןילפוכש תומוקמ הז יפלו .םלועל ותוא םילפוכ ןיאש
יולת אוה עונענה בויחש יפל תחא םעפ וב םיענענמ ותוא ןילפוכ ןיאש תומוקמבו
ידכ ולפוכל ןיבייח ןיא ןיטשופ םאו ןילפוכש םעפ לכב םיענענמ ןילפוכ םא ותאירקב
בויח ארמגב ונל ןיא יכ עונענב האירקהש אלו האירקב יולת עונענהש עונענ ףיסוהל
."ןיעונענה רפסמב

ןופצב הארנכ) "ונאו" םילפוכ הנולצרבבו (םילפוכ אל) ןיטשופ ויה אקרוימבש ,ףיסומ אוהו
לופכל ןיגהונ (הקירפא
ותוא ןיארוק רובצהש העשב שחלב לופכל הצרת םאו םוקמה גהנמ הנשת לא התאו"
."ךדיב תושרה םהמע ענענלו

םעפ לכב" ודוהב םיענענמש ,העיבקב קפתסמ םנמא (אנרת 'יס בלול 'לה ח"וא) רוטה
םעפ לכב" םילמב םיללוכ ח"בהו השירפה ןהו ףסוי תיבה ןה ךא ,"להקה ותוא ןיריזחמש
להקהש (ש"ארהו תופסותה רוכזכ ותוא םיריכזמה) גהנמה תא םג "להקה ותוא ןיריזחמש
,ןזחה אל ךא) וב םיענענמו אנ ורמאיו אנ רמאי ןזחה רמואש םיקוספהמ דחא לכב ודוה ןינוע
.(ענענמ ץ"שה ףאש ל"ירהמה גהנמ תא השמ יכרדב איבמ א"מרהו

(בוש) א"מרה רשאכ ,תחא םעפ םיענענמ ןושארה ודוהבש קסופ (ח"ס םש) ךורע ןחלושב
אנ רמאי רמאישכ כ"ג ענענמ ץ"שהש א"יו" ןכו ורמאיש ודוה לכב םיענענמש ,(ה"גהב) ףיסומ
,(הז קוספ תרימאב ענענמ רוביצה םא טרפמ וניאו) "וגהנ ןכו אנ ורמאיב אל לבא 'וכו לארשי
א"מרה תוהגהל ."םיימעפ םיענענמ רובצהו רובצ חילש ותוא םילפוכש) ףוסבש ודוהב וליאו
(בהז ירוט לעב ,יולה דוד 'ר) דוד ןגמה ריעמ "אנ רמאיב ענענמ ץ"שהו"
ענענמ מ"מ" (ודוה רמול ךירצ רוביצהש א"ז) "םעפ ותואב ודוה רמוא וניא אוהד ג"עא"
ךישממ ךכ - אנ ורמאיל אנ רמאי ןיב קוליחהו" ,(ענענמ רוביצהש ונייהד) "רובצה בגא
כ"ע ודוה ורמאיש רובצל הרכזא ומכ אוה לארשי אנ רמאי רמאישכד ל"נ - דוד ןגמה
."לארשי ללכ לע םירבדמ ןיאש אנ ורמאיב (ןכ ןיאש המ) כ"אשמ םהמע ענענמ (ןכ לע)

קסופ אסילמ (םיוברברול) בקעי 'ר םג
לכב םיענענמ רובצהו 'וכו אנ רמאיב ןכו 'וכו ודוהב ענעני ץ"שה ללהב םיעונענה רדס..."
אנאב ץ"שה ענענמ ןכו ודוה ץ"שה רחא ןינועש םימעפ עברא ונייהד ודוה ורמאיש םעפ
ןיא אנ החילצה 'ה אנאב לבא םיענענמ כ"ג רובצהו רמאיש םימעפ 'בב אנ העישוה 'ה
'ב וב םיענענמ קוספה תא ןילפוכש ףוסבש 'הל ודוהב ןכו רובצה אלו ץ"שה אל םיענענמ
."רובצהו ץ"שה םימעפ

הנומש ענעניו ודוהב םיקוספה תעבראמ דחא לכ לע הנעי רוביצהש ,אופא קסופ ל"נה םג
,דוד ןגמה יפ לע ,ףיסומ אוהו ,(אנרת 'יס בלול 'להב) ןחלושה ךורעה ףרטצמ וז העדל .םימעפ
ענענמ ןכל רובצה םע רבדמכ והזש יפל לארשי אנ רמאי רמאישכ ענענמ כ"ג ץ"שהש א"יו"
ודוה) "הנושאר העירכ קר םיענענמ םידרפסה לבא םיזנכשאה גהנמ אוה ךכו ...םהמע
ודיב תושרה רובצה לככ ענענל אלש הצור דחא םאש יל הארנו" ריעמ םג אוה ךא ,(?ןושארה
."...ודדוגתת אל םושמ הזב ןיאו

ןהיפלש - י"בהו ן"רה לש - תועדה לכ תא איבמ (ט-ח ק"ס אנרת) הרורב הנשמב םייח ץפחה
אנ רמאי ץ"שה רמאיש רחא להקה םירמואש ודוהב אל לבא ןושארה ודוהב אלא םיענענמ
ץ"שה וליאו ,ודוה לכב םיענענמ רוביצהש א"מרה תעד תא םג לבא ,'וגו אנ ורמאי וא לארשי
כ"ע ודוה ורמאיש רובצב הרכזה ומכ" אוהש אנ רמאיד ודוהב ,ןושארה ודוהב אלא ענענמ וניא
(דוד ןגמה ירבד תא ליעל האר) "לארשי ללכ לע רבדמ וניאש אנ ורמאיב כ"אשמ םהמע ענענמ
.קסופ אוה ןכו

גהנמכ ותוא ונייצ תופסותהש גהנמה תא ולביק םינורחאה םיקסופה בורש אופא רבתסמ
רוזחל רומאל ,יוניש אלל םויה םג הז גהנמ לע רומשל יוצרש הארנ ןכל .םנמזב לבוקמ היהש
תא ןזחה ינפל שחלב רמול ,בלולב ענענל תוכוסב ןמזה ותואבו ץ"שה ירבד לע (ןושארה) ודוהב
גחבו 'וגו 'הל ודוהב ,םתוא רמוא ןזחה רשאכ ,םהמ דחא לכ לע רוזחלו 'וגו אנ רמאי םיקוספה
ענענל שי רשאכ) ותליהקב לבוקמה גהנמה יפל דחא לכ ,הז קוספ תרימא ןמזב ענענל תוכוסה
אל ךא ,להקה םגו ץ"שה םג ,הז קוספ לע םימעפ םירזוחשכ - אנ העישוה 'ה אנאב םיימעפ
ילא הז ירחא (ןורחאה) ודוה קוספה לע םיימעפ ענענלו רוזחל שי בושו ,אנ החילצה 'ה אנאב
.דחואמו דיחי גהנמל םדקהב עיגנ הז ןיינעב םגש יאוולהו .והונאו