לארשי-ץראל תישארה תונברה
30 -ה תונשב םייביטקיפה ןיאושינהו

שאילא תימלוש

דמשת ,אצ-צ יניס
תורעהה אלל ספדנ

:רמאמה ןכות
תונויצה תורדתסהה תויחנה יפל הלעפ תישארה תונברה
'ב היילע דגנ תונכוסה
םייביטקיפ ןיאושינ הרשיא תונברה
גוצרה ברב הרתמ תונכוסה
םייביטקיפה ןיאושינה םוצמצל תוטלחה


,תאז תורמל .היתונורקעל םיכסהל הצלאנו ,תונכוסל הפופכ התייה תישארה תונברה :תיצמת
ולבקש םיקוור םירבג םע דחי םישנ ץראל תולעהל ןתרטמש םייביטקיפ ןיאושינ לש אשונב
.תונכוסה תעד דגנ ,יאמצע ןפואב תונברה הגהנ - הילע רתיה

.טדנמה ימיב הילע ,םייביטקיפ ןיאושינ : חתפמ תולימ


תונויצה תורדתסהה תויחנה יפל הלעפ תישארה תונברה
רדס לע ודמעש תויטילופה תויעבב התוברועמב הנייטצה טאדנמה תפוקתב תישארה תונברה
ףקתשה העויס ."יקוח-יתלב" חרואב ץראל םילועל לטובמ אל עויס הטישוהו בושייה לש ומוי
הב והשו ץראל סנכיהל וחילצהש ,"םיילאגל-יתלב" םילוע לש היצזילגלל היצמאמב רקיעב
תונברה .םיטירבה ידיב ודכלנו םתלפעה עצבמב ולשכנש םיליפעמל התרזעב ןכו ,תושרב אלש
דעב שקבלו ץראה ןמ םשוריג תא עונמל התסינ םגו םיירמוחה ףאו םיינחורה םהיכרוצל הגאד
ךותמ ללכ ךרדב הלעפ רשאב ,תואמצע תדימו המזי ורדענ הלא היתולועפ םלוא .םרורחש
עויסב קלח הלטנ איה ףאש ,תימשרה תינויצה הגהנהה תאמ תויחנה יפלו תודמע םואית
.ורכזוהש םימוחתב םיליפעמל

תישארה תונברה דצמ הגירחל יוטיב אצמנב ןיא "'ב היילע"ל ינורקעה סחיה תלאשב םג
ט"צרת תישאר דע תוחפל ,תילילש התיהש ,תימשרה תינויצה הגהנהה לש תינורקעה התשיגמ
הינטירבל תינויצה העונתה ןיב הלועפ ףותישב תכמותה הסיפת לש םימעטמ ,(1938 יהלש)
.ינויצה לעפמה םודיק םשל

'ב היילע דגנ תונכוסה
קדהתנש ,הז הלועפ ףותישב לבחל היושע התיה תויקוח-יא לש םתוחב העובטה "'ב היילע"
תיתוכלמה הדעוה תצלמה תובקעב תידוהי הנידמ ןוניכל הייפיצהו יברעה דרמה ימיב ךלהו
תרקובמה התשיגב עוגפל םג היושע התיה "'ב היילע" .(1937 ילוי) ז"צרת ץיקמ ("ליפ תדעו")
תונדפקב הרמשנ רשא השיג ,י"אל תילאגלה הילעל םידמעומה תעיבקב תונכוסה תלהנה לש
בושייה ברקב תונכוסה תלהנהל היילעה תונוישיר תקולח הקינעהש ,ילנומגהה דמעמה םושמ
.תוצופתהו

רבד לש ורקיעב תנתינ תילאגל-יתלבה היילעה תלאשב תישארה תונברה לש תינתייצה התדמע
תכרעממ םג הז רשקהב םלעתהל ןיא תאז םע .ןודינה אשונה לש הגילפמה ותושיגרב רבסהל
לע ועיפשה רשא ,תונכוסה תלהנהל תישארה תונברה ןיבש ,דחוימב םיילכלכה ,תולתה יסחי
.םייטילופה םיאשונה לולכמב תישארה תונברה לש התוברועמ יפוא לע בור יפ

ךרדבו ,תימשרה הגהנהה תשיגמ העפשוה "'ב היילע"ל תישארה תונברה תדמעש יפ לע ףאו
תישארה תונברה וב העייסש דחא םוחתב תואבה תורושב ןודינ ,הנממ הגרח אל ללכ
קרפב תאזו ,ץראל היילעה יקוח תפיקעל ,ןירשימב אלשו ,תוימוקמה תויונברה תועצמאב
.תשרופמו תיביטקא התיה "'ב "היילע"ל תימשרה הגהנהה לש התודגנתהש ,ןמזה

םייביטקיפ ןיאושינ הרשיא תונברה
בצמ תרמחה םע ,30 -ה תונש תיצחממ םיצופנ ויהש ,םייביטקיפה ןיאושינה ןיינעב רבודמה
תא ץראל היילעה ןוישרב לולכל תושר התיהו ליאוה .ץראל היילעה תלבגהו הפוריא ידוהי
ייחל שממ לש הנווכ אלב ,דבלב היילע םשל העשל םיפוריצ ורצונ ,םייולתה םידליהו השיאה
.ןירוטיפ טג י"ע הליבחה הדרפתנ הצרא ולעשכו ,תושיא

ןיב וכרענש ,םייביטקיפ ןיאושינ רשאל הגהנש ,ךכב ףקתשה וז הלאשל תישארה תונברה סחי
,הב ראשיהל ולכי אלו ,"תיביטקיפ תוריית" תרגסמב ץראל וסנכנש תורז םישנל י"א יחרזא
םשל ,ל"וחב תובשויה תורז םישנל י"א יחרזא ןיב חילש י"ע ןיאושינ ךורעל הרשפאש המב ןכו
.הלא םירקמב ןיטיג שיחהל תישארה תונברה הגהנ ןכו .ץראל ןתיילע

היה אלו ,םירירש ןיאושינה ויה אל רשאכ ,הלשממה יפלכ קר ןיטיג תונברה הכרעש םימעפ
ןיאושינהש ,םידעהו ברה ינפב ןישודיקה ינפל שארמ העדוה הרסמנ םא תאזו ,טגב ףא ךרוצ
.הצרא תולעל ידכ סנואמ םישענ

תידוהיה הדעה ברקב הובגה ןישוריגה זוחאב יוטיבל האב הז אשונב תונברה לש התוינידמ
.תורחאה תויתדה תודעב םרועיש תמועל

תויודעה תעימש תעב תיתוכלמה הדעוה הדמע ןודינב תישארה תונברה לש הליקמה התשיג לע
.המסרפש ח"ודב יוטיב ץראב ןיטיגה יוביר תעפותל הנתנו ,ץראב

גוצרה ברב הרתמ תונכוסה
,תישארה תונברה לע העפותל תוירחאה תא הליטה י"א תלשממ לש היילעה תקלחמ םג
(1937) ז"צרת ףרוחב ישאר ברל ורחביה םע דימ גוצרה ברה לש ובל תמושת תא התנפהו
התוכמס לוטיב תא רורגל לולע רבדה יכ ,הרהזא בגא ,םיייביטקיפה ןיאושינה תעפותל
תישארה תונברה דובכ תלפשה תאו ןיאושינה ןיינעב תישארה תונברה לש תירוטוטאטסה
תישארה תונברה סחיל םרוגה תא י"א תלשממב היילעל םיארחאה וריבסה ףא .ללכב
רשפאה לככ םיבר םידוהי תיילעל תורשפא ןתמש ,םינברה תפקשהב ,תוימוקמה תויונברהו
.תיתד הווצמ איה י"אל

הנוצרב וללה ןישוריגהו ןיאושינה ןיינעב הגהנש יפכ הגהנ תישארה תונברהש ,יאדוול בורק
היילעה יקוחב התעיגפ ןיאש ,הרובס התיה הליחתכלמש םג המ .י"אל תידוהי היילע דדועל
רודיסל עגונב דחוימב ,עירכמה םרוגהש קפס ןיא םלוא .הרישיו היולג םיילארשי-ץראה
,תושיאה יניינעל הרמוחב םיסחייתמה םייתכלה םילוקישב ץוענ ,ריהמ ןפואב ןיטיגה
.הרמוחב קפסל םג סחייתהל שי הלא םיניינעב םיקסועה םינידב יכ ,םיעבוקהו

הנגהנת תואושנ םישנש ,ךכמו םירבגה לש םמלעיה םע םישנה לש ןנוגיעל וששח םינברה
.הזב אצויכו תויונפכ

דוגינב הלעפ ךכב ."'ב היילע" דודיעל ןיפיקעב הדי תא תישארה תונברה הנתנ וז השיג הטקנב
,םייביטקיפה ןיאושינה תעפות רועיבל לוכה תושעל שי יכ ,הרבס רשא ,תונכוסה תלהנהל
.דיתעבו הווהב היילעה אשונב תונכוסה תלהנה לש התוינידמ תא תנכסמ התויהב

יפלכ לארשי תסנכ תודסומ לש םתבוגת תשחהל הלשממה לש היילעה תקלחמ יצחלב
תרגסמב היעבה ןורתפל ןויסינ השענ ,י"אל הילעל עגונב ןישוריגבו ןיאושינב "לוזלזה"
.תיבושיי-םינפ

םייביטקיפה ןיאושינה םוצמצל תוטלחה
יגיצנ תופתתשהב ימואלה דעווה ידרשמב הפסאב ,(1937 לירפא) ז"צרת חספ דעומה לוחב
תקלחמו ימואלה דעווה יגיצנ ,הפיחו ת"פ ,ופי-א"תל תישארה תונברה ,י"אל תישארה תונברה
רודיס תא םצמצל לועפל תישארה תונברה תא ובייחש תוטלחה ולבקתנ תונכוסה לש היילעה
,ךכ רחא םג םייביטקיפה ןיאושינה תעפות המלענ אל ,ןכ יפ לע ףא .םייביטקיפה ןיאושינה
םוצמצו הלוגה ידוהי לש םבצמ תפרחהב תאז ריבסהל שי .הרבגתה ףא ,אוה ךופהנו
ובייחש תוטלחהל הרמוחב םינברה לש םתוסחייתה-יאבו ,ץראל "תיקוח"ה היילעה תויורשפא
.הלשממה ץחלב ולבקתנו תונברה תא

חרואב תואשינה םישנ לש ןתיילע תעפות יכ ,הלשממה הננולתה (1938 לירפא) ח"צרת ןסינב
."תיקוח" ךרדב ךכב םחליהל התנווכ לע העידוהו ,דואמ הרבגתה יביטקיפ

ויפלו ,(1939) ט"צרת ץיקב ופקותל סנכנש ,ילארשי-ץראה היילעה קוחב ןוקית השענ ןכאו
חרזאל ןיאושינמ הרישי האצותכ תילארשי-ץרא תוחרזא לבקל הרז השיא לש התוכז הלטוב
חרזאל האושנה השיאל קינעהל ןוילעה ביצנל תושר הנתינ תאז תחת .ילארשי-ץרא
היה לוכיש רחאמ ,דסחל אופא הכפהנ תוכזה .התשקב יפל תוחרזא תדועת ילארשי-ץרא
.המרעה םשל ויה היאושינש ואצמ ,ויצעוי וא אוה םא ,השיאמ תוחרזא עונמל ןוילעה ביצנה

הטקנ ,םייביטקיפה ןיאושינה תעפותל ודעונש תויטילופה תוכלשהה תורמל :רמאיי םוכיסל
דודיעל הלש הכרדב העייסב ,תונכוסה תלהנה לע תלבוקמה וזל תדגונמ השיג תישארה תונברה
העויס אשנש יולג-יתלבהו רישי-יתלבה יפואב תישארה תונברה תשיג תא ריבסהל שי .העפותה
תרגסמב התוליעפ תאו םייתכלהה היעינמ תא םג ןובשחב איבהל חרכהה ןמ םלוא .ןודינב
.ירוטדנמה קוחה יפ לע הל התנקוהש ,תידוחייה התוכמס