ךשמה - הכלהב רבועה

:רמאמה ןכות
םאה לומ רבועה ,השפנ לומ ושפנ :ג קרפ
הדיל תרדגה          
אמייק-רב לש יאנת          
הדילה ךילהת תלחתה - רבשמה לע הבשי          
דומלתה תויגוסב ףדור רותב רבועה          
ם"במרה לש קספב ףדור רותב רבועה          
הדיל רחאל דלו לש העש ייח          

 

םאה לומ רבועה ,השפנ לומ ושפנ :ג קרפ
הדיל תרדגה .א
י"ע וייח תא ליצהל םדאל רוסא אליממו ,שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיא :לארשיב המודק הכלה
דוסיה "רובעי לאו גרהי" :וניווטצנש תוריבעה שולש ןב איה םימד תכיפשו ,ורבח ייח תברקה
הרקמ לכבש ,הכלהה הקספנ ךכו ,"יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ" :רשי ןויגה אוה הז ןידל
םיענמנ ,"השעת לאו בש" - ורבח ייח תברקה י"ע קר ומצע תא ליצהל רשפאו ,תושפנ תנכס לש
ףאש ,רעשמ הנשמ ףסכב .רחא ןיבל אוה ןיב ,ינשה ןיבל דחאה ןיב רורבל וילעש ,דעצ לכמ
.המודק תרוסמ אוה הז דוסיל סיסבה רקיע ,דומלתב וז ארבס הרכזוהש

לש ושפנ וליפאו ,והשימ ליבשב 'א םוי ןב וליפא דלי לש ושפנ םיבירקמ ןיא הז דוסיל םאתהבו
,דליל השקמ איהש השאה" :(ו"מ ז"פ תולהא) הנשמב ןנת ןכו ,דולי ןיד ול שיש עגרב רבועה
ובור אצי .וייחל ןימדוק הייחש ינפמ ,םירבא םירבא ותוא ןיאיצומו היעמב דלוה תא ןיכתחמ
רתומ ,דולי לש סוטאטס רבועל שיש םרט קר ,א"ז ."שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש ,וב ןיעגונ ןיא
שאר) ליעל ונראיבש ומכ ,שפנ ןיד ול ןיא ןיידעש םושמ ,ומא תא ליצהל ידכ וייח תא בירקהל
.(ב"פ

םג ומא יעמבש רבועה תא ךותחל רתומש הכלה תפסותב ,תומביל אתפסותב רכזוה ןידה ותוא
וליפא" רוסא ושאר אציש רחאלש םש ראובמ םג .שפנ חוקיפ ינפמ החדנ תבשש םושמ ,תבשב
.הדילה ךילהת רמג ןיבל ושאר תאיצי ןיב לודג קספה לח םא וליפא ,א"ז ."ינש םויל

הנשמב לבוקמה חסונהו "ושאר אצי" :אתפסותב רמאנ הדיל לש עגרה תרדגהל עגונב ,םנמא
בשחנ והירה וכרדכ רבועה אצי ,הריתס ןאכ ןיא לבא ,"ובור אצי" :הלעמל ונטטצש ומכ אוה
דוליכ בשחנ ,וילגר ךרד א"ז - סרוסמ אצי ,אתפסותה לש השוריפ ןכו ושאר תאיציב דימ דוליכ
ה"הו ,הדיל תאמוטל עגונב (א טכ הדנ) דומלתב תשרופמ וז הערכהו ,ףוגה בור תאיצי םע
.ונניינעל

דוליכ רבכ בשחנ ,(ושאר לכ אקווד ואל) וכרדכ דוליב ושאר תאיציש ,םש ארמגב ראובמ דוע
."ולוככ ובור" ללכה לח שארה לצא םג ,שאר בורל בשחנ ותחדפש ינפמו .ותחדפ תאיצי םע
םג .םאה לש רודזורפ ףוסל רבכ עיגה שארה בורש הנווכהש שרופמ (ב במ הדנ) רחא םוקמבו
ויפש םושמ ,דוליכ וניד ,היכב לוק םיעמושש קר ,רודזורפה חתפל שארה עיגהש םיאור אל םא
.(םש) םינפב אצמנ אוהש ןמז לכ םותס

ינידל סחיב "שפנ" ןיד עובקל :השעמל תובר תואצותל ע"ושב האיבה ,הדיל לש וז הרדגה
,תושמשה ןיבל ךומס דלונב הלימה םוי עובקל ,םאה לש הדיל תאמוט עובקל רומאכ ,תושפנ
אבל עגונבו כ"חא תמ םאו) המהבב םגו םדאב רוכב ןוידפו ,םדאב רוכב לש תויוכז עובקל
הרדגה .דחא הנקב ןילוע ןלוכו .ןמזה ותואב ויחא תמ םא הצילח וא םובי בויח עובקל ,(וירחא
,םייוסמ הרקמ שי .םאה לש רודזורפל ץוחמ ,ובור תאיצי וא ושאר תאיצי ,הדילל ונל שי תחא
ירבדב תאצמנ ארבסה .ומא התמ םא ,אוהו ,םלועה ריואל אציש םרט דוליל בשחנ דלוהש
בשחנ אוהש םושמו בייח וגרוהה אליממו "ימד אספוקב חנומכ" ומא התמש ןויכמ ,םינושארה
.המילש "שפנ"לו דוליל

אמייק-רב לש יאנת .ב
יא מ"מ ומא ייח תא ליצהל ידכב וליפאו ותדיל רחאל דימ רבועה תא גורהל רוסאש פ"עא
ונחכוה אל ןיידע לבא ,אצי רבכ רבוע ללכמ םנמא .ד"ב תתימב וגרוהה תא בייחל ןיידע רשפא
.אמייק-ןבל בשחנו לפנ ללכמ אצי הז דליש

,לפנ וניא םדאב םוי םישולש ההשש לכ ,רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר :אתפסותב ונינש ,הנהו
(ב דמ) הדנ תכסמבו .(א ולק תבש) ותעדכ הכלה הקספנו 'הדפת שדוח ןבמ ויודפו' :רמאנש
ול ורמגנש .א :םיאנת ינשמ דחאב אלא אמייק רבל הרורב החכוה ןיאש ,ג"בשר תעדל שרופמ
תלחתה ןיב םיאלמ םישדח העשת ורבעש) וישדח ול ולכש .ב ;ותדיל רחאל םוי םישולש
.(הדילה ןיבל ןוירהה

םיכירצש םירבוס שי .םינורחאה וניתובר ןיב תועד יקוליח תומייק וישדח ול ולכ לש הז יאנתב
הליעבמ דלונ הז דלווש הרורב היאר תמייקש ,א"ז .הדיל יחרי העשת ורבעש יאדוב תעדל
עוגנל רוסאש פ"עא םיליגר םיאנתב אליממו ,(םייק וניא טעמכש הרקמ) םישדח העשת ינפלש
קפס" ללכה םייק גרוהה יבגל םג ירהש ,התימ וילע ןיבייח ןיא מ"מ ,ותדיל רחאל דימ דלווב
ינויע ןיד - "בייח וגרוההו ....דחא םוי ןב" :הדנ הנשמב ונינשש המ ז"פלו ."לקהל תושפנ
ול ולכש םיחינמ םתסה ןמש ,תרחא העד שי לבא .ובייחל א"א השעמל לבא ,אוה אמלעב
םיכירצ - םישדח העשת ול ורמגש ינפל הדילל שושחל שישכ ,תודחוימ תוביסנב קרו ,וישדח
.אמייק-רב אוהש חיכוהל ,םוי םישולש דוע תוכחל

סינכהל ,א"ז .רבועה תגירה רוסיאל עגונב קר השעמל תעבוק דבלב ותדיל ,הנושארה העדל
ונל רורב אלש םושמו ,וגרוהה תא ןיידע בייחל אל לבא ,"חצרת אל" רוסיא לכב קפסמ ותוא
םושמו ,וגרוהה לע חצור בויח לח דלונש דימ ,ןטושפכ תוינשמה ,הינשה העדל .לפנ ללכמ אציש
.אמייק-ןב אוהש חינהל שי םתסה ןמש

הדילה ךילהת תלחתה - רבשמה לע הבשי .ג
הדילה ךילהת רמג דע "שפנ" ןיד רבועל ןיאש ,תולהאו הדנב תושרופמ תוינשמ ונטטיצ רבכ
ןיעכ תיארנ איה ןשאר טבמבש ,(ד"מ א"פ) ןיכרעב הנשמ תאצמנ ,םנמא .םלועה ריואל אציו
רבשמה לע הבשי ;דלתש דע הל ןיניתממ ןיא גרהיל האצוי איהש השאה" :הז דוסיל הריתס
קר םישרפמה בורלו) ד"ב תתימ תבייח איהש השאב אוה רבודמה ."דלתש דע הל ןיניתממ
רחאל קרש ראובמו ,("הניד יוניע" םעטמ ,עוציבה דע הקספה רוסיא םייק זאש ,ןיד רמג רחאל
.הרבוע ייח םע םיבשחתמ ,רבשמה לע הבשיש ,הדיל ילבח תלחתה

דליה יבא הלעב לש ויתויוכז םע בשחתהל םיכירצש ארבסה תיחדנ (א ז) םש דומלתה תיגוסב
'םג' תלמ ,'םהינש םג ותמו' :(בכ בכ םירבד) שיא תשאב בותכ .הדילה ךילהת תלחתה ינפל םג
תויוכזב בשחתהל אלב דימ תגרהנ איהש ,ד"ב תתימ תבייחש ,תרבועמ השא לע דמלל ,יוביר
ראובמ ,דלתש דע םיכחמ הדילה ךילהת ליחתהש רחאל עודמ ,אפיסה לש םעט םג .םירחא לש
.יאמצע םרוגכ דלווה בשחנ הז ליבשב ;"אוה אנירחא אפוג רקעד ןויכ" :איה ארבס ,דומלתב
רבכ זאמש ,הדילה ךילהת תלחתה ,םדקומ רתוי בלש םייקש ,איגוסה ךותמ עבונ מ"מ
לש תיללכה הרדגהל הריתסב תדמוע איגוסהו ,תיאמצע תוישיא ןיעכ הז דלי םע םיבשחתמ
.ובור וא ושאר אצי

רותב דלווב ןיינע ונל ןיא ןיכרעבש ,םתבושתו ,וז הריתס לע םינושארה וניתובר ודמע רבכ
אצי :דחא ןחוב אלא ונל ןיא תושפנ בויחל עגונב .דליה יבא לעבה לש ויתויוכזב אלא "שפנ"
ונייה אל 'םהינש םג ותמו' לש ארקמה אלול מ"מו ,םדא שפנל דלווה בשחנ םלוע ריואל
ןיידע דלוהש ןמז לכש ,דמלמ הז ארקמ .םאה לש ןידה יוניע לש םיבושיחב לעבל דספה םימרוג
הרוצבש ,הדילה ךילהת ליחתהש רחאל כ"אשמ ,םירחא םימרוגב בשחתהל ונל ןיא ,הילע יולת
דע םיכחמו דליה יבא לש ויתויוכז םע רבכ םיבשחתמ ,ומאל ךירצ וניא דלוה מ"מ תילאמרופ
ןינעל אלא ,הליחתה אלל הדילה הליחתה ןיב לדבה לכ ןיאש ,ןאכמ .הדילה ךילהת רמג
רוסא מ"מו) רבוע ןיד ןידע ול שי הדילה תרמגנש דע ,תושפנ יניד ןינעל לבא ,לעבה לש ויתויוכז
ונתריקחל עגונב .שממ שפנ לש ןיד דלוול שי הדילה רמגב קרו ,(אמלעד רבוע לכ ומכ וגרוהל
.קרפה ןמ וז איגוס תדרוי - תושפנ ינידל עגונב רבועה סוטאטסב

םע רושק וניא הדילה ךילהת תלחתה ינפל ומא בגא רבוע םיגרוהש המ ,הארנ ןכ לע רתי
הנשמ םתסמ םישקמ אל ירה .ואל וא אוה ומא ךרי רבוע םא םיארומאה לצא תיללכה היעבה
רבוע תייעבש ,ונראיבש ומכ םעטהו ."אוה ומא ךרי ואל רבוע" ותטיש העודיש ,ןנחוי יבר לע וז
הז סוטאטס לחש עגר ותואב רבועה לע יקוח סוטאטס הזיא תלטה ןינעל קר הרכזוה ומא ךרי
קפס ןיא לבא ,םאה תשודק י"ע רבועה לע הלח חבזמ תשודק םא ארמגב םינד ןכ ,םאה לע
הרקמבו ,הלש ןידל םאתהב םאה םע םילפטמ ומא יעמב ןיידע רבועהש ןמז לכ תועדה לכלש
,אטישפ" :ארמגב םש הנשמה לע םילאושש המ הזו) ךכב םילכתסמ אל הירחא ררגנ רבועהש
ןמז לכ תישעמ הלועפ לכל ומא ירחא ררגנ רבועהש ,הז דוסי לע קולחל רשפא יא ."?איה הפוג
ךרי רבוע" םעטמ קר איהש םיניד תלטה ןיב ,וז הנחבהל הבוט אמגודו .(הכותב ןיידע אוהש
ףד) םש .ןירדהנס תכסמב תאצמנ ,ומא ירחא אליממ ררגנ רבועהש תישעמ הלועפ ןיבל ,"ומא
,הרביע הניד רמגנ אלש דע םא" :אניבר קיסמו ,התימל ונידש תחגונה דלו לע רבודמ (ב-א פ
דלונ רבכ םא קרש ,םש איגוסב עמשמו ."אוה ומא ךרי רבוע ,רוסא הדלו ,הדלי הניד רמגנשמו
ליטהל ,א"ז .האנהב רוסאל "ומא ךרי רבוע" לש דוסיל ונא םיכירצ ןידה עוציב םדוק דלווה
ירבדל טושפ ,דלווה דלונ אל ןיידע םא לבא ,"לקסנה רוש" לש יקוח סוטאטס דלווה לע םג
הרפ ןיד הפי אל ירהו) דלתש דע םיכחמ אלו היעמב הדלוו םע דחי םאה תא םיגרוהש לכה
ןמז לכ :רורב דוסיהו .(דלווה ןעמל םיכחמ אלש םש ןיכרע הנשמב שרופמ ונדמלש ,השא ןידמ
םא לבא םאה רחא ררגנ דלווה יאדוב הזבו ,תישעמ הלועפ ןיינעל רבודמ ןיידע הדילוה אלש
קרו ,וילע םג לקסנה רוש לש רוסיא תלטה םעטמ אלא דלווה תא רוסאל ןיא זא ,הדילוה רבכ
.ונראיבש ומכו ,"ומא ךרי רבוע" ללכל עגונב תועדה יקוליח לע יולת הז

דומלתה תויגוסב ףדור רותב רבועה .ד
אצי ,ותדיל לש עגרמש ,תולהאב הנשמה דוסי לע םיריעמ ,ימלשוריב םגו ילבבב םג ,דומלתב
םצע י"ע ,אוה ףדור רבועה ירה .ומא שפנ תא ליצהל ידכ רבועה לש ושפנ םיחוד ןיא ,ובור
ףדורה לש ושפנב ףדרנה תא ןיליצמש ל"ייק אלהו איה תפדרנ השאהו ,םאה ייחל ,ונוכיס
.(ז"מ ה"פ ןירדהנס)

,"ושפנב וליצהל ןתינ ףדורה ןטק" :אנוה בר לש ארמימה לע םישקמ (ב בע םש) ילבבב
:הבושתה האב ךכ לעו ."?אוה ףדור יאמאו - וב ןיעגונ ןיא ובור אצי" :תולהאב הנשמהמ
,דלווה דצמ השעמ הזיא ןאכ ןיא ;הרורב ץרתמה תנווכו ,"הל יפדר אק אימשמד ,םתה ינאש"
,רבועה תברקה י"ע םאה תא ליצהל רשפאש פ"עאו ,הייחל הנכס הוהמ הדילה לש בצמה םצעו
.ףדור בשחנ רבועה ןיא מ"מ

תא ליצהל והמ ,יעב אדסח בר" :(ב"ה ב"פ ז"ע) ימלשוריב םג אבומ ,רחא ןונגסב לבא ,הז ןיעכ
ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש ,וב םיעגונ ןיא ובור אצי ,ןנתהו :הימרי 'ר ביתה ?ןוטק לש ושפנב לודגה
ושריפו ."ימ תא גרוה ימ עדונ אלד ,ןמת איה אינש ,יול יבר םשב ןוב יבר רב יסוי יבר ,שפנ
גהונ ףדור ןיד םא ,םילאוש .ילבבל ליבקמב היחדה תאו אישוקה תאו הלאשה תא םישרפמה
הז הנכס םיווהמ םהינשו ליאוה ,םיחודו ;ובור אצי רבכש רחאל רבועמ היארה האבו ,ןטקב
.חצר השעמ ןאכ ןיאש ירה ,םמויק םצעב וזל

.םללכב שפנ חוקיפ ינידב אלא ,ףדור ןידב ללכ םש תלפטמ הניא ימלשוריה תייגוסש ,ןיינעמ
הלאשה :אוהו .רחא ןפואב ימלשוריה ירבד תא שרפל יל הארנ היה ,םש םישרפמה ירבד אלולו
"ךרע" םיתניב םהל שיש םייח בירקהל ,תושפנ ינידל עגונב םיבושיחל סנכיהל רתומ םא איה
יעבטה ךילהתב ברעתהל רתומ םא .הובג רתוי ךרע םהל שיש םייח ליצהל תנמ לע ךומנ רתוי
ןיאש ,לבוקמה ללכל םאתהב אוהש ומכ בצמה תא ריאשהל םיבייוחמ וא ,ונלש םיבושיח פ"ע
."יפט קמוס ךדיד אמדד רמי ימ" :ינשה לש םייחה לע דחאה לש םייחה תא ףידעהל תוכז ונל
לכ השעמ י"ע ברעתהל רוסא "השעת לאו בש" :איה הלאה םירקמה לכב ונלש הארוההו
לש ותברקה י"ע לארשיב לודג לש ושפנ תא וליפא ליצהל ידכ די תתל תוכז ונל ןיאו ,אוהש
ונאבהש) תולהאב הנשמהמ ךכל היאר םיאיבמו ץראה םעו רובכ םסרופמה ,רתויב לוזה
םג ,עודיכ .ולש םייחה ןובשח לע ומא תא ליצהל ןיא ,שפנ ןיד דלוול רבכ שישכ ,(הלעמל
תוכחל שי ןידע ;לפנ קפסמ ירמגל אצי אל ןיידע ;קפסב דמוע הז דלו ןיידע הדילה ףוס תארקל
ןובשח לע ומא תא ליצהל רוסא מ"מו - תווצמל ,השועו הווצמ תגרדל הכזיו לדגיש דע הנש ג"י
,ונלש תוברעתה ילב םג ,רורב אל ,"ימ תא גרוה ימ עדונ אל" :היחדה האב וז היארל .ותברקה
הריחב תמייקש חינהל ןיאש לפרועמ ךכ לכ הדילה ךילהת ךשמב בצמה ,תומת םאה יאדובש
.ונלש השעמ אוהש הזיא י"ע תושפנ יניד ןודל הז יפ לעו דלווה ייח ןיבל םאה ייח ןיב הטושפ
ייח לע דחאה ייח תפדעה לש תיללכ הלאשל הדיל לש שפנ חוקיפ ןיד תוושהל ןיאש ,ןאכמ
.םאה תא ליצהל מ"ע ושאר אציש רחאל דליה ייח תא בירקהל םוקמ ןיא יאדוב .ורבח

הרז הדובע תכסמב דחוימב) איגוסה תוחתפתהל םיאתמו ימלשוריה ןושל תא םלוה הז שוריפ
לידגהל ,אמלעב ןיינעל ותוא יתרכזה ,םישרפמב ותוא יתאצמ אלש ןויכ לבא ;(תבש תכסמבו
.הרידאהלו הרות

ם"במרה לש קספב ףדור רותב רבועה .ה
תווצמ וז ףא" :(ט"ה א"פ חצור 'לה) הכלהל ם"במרה עבוק ,תולהאב הנשמה דוסיל םאתהב
איהש (תרבועמ השא) הרבועהש ,םימכח ורוה ךכיפל ,ףדורה שפנ לע סוחל אלש ,השעת אל
הירחא ףדורכ אוהש ינפמ ,דיב ןיב םסב ןיב היעמב רבועה ךותחל רתומ - דליל השקמ
."םלוע לש ועבט והזו שפנ ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש ,וב ןיעגונ ןיא - ושאר איצוהשמ םאו ;הגרוהל

רתוסכ הארנו ההומת ותרבס לבא ,םלוע ריואל אציש דע שפנ ןיד דלוול ןיא .רורב ומצע ןידה
,"הל יפדר אק אימשמ" :ףדור ןיד רבועל ןיאש ,םש ראובמ ירה .ןירדהנסב איגוסה תנקסמל
ינפמ - ותדיל רמג םדוק רבועה תא ךותחל רתומ עודמ ,ולשמ ארבס ףיסומ ם"במרהו
םא ,היבו הינימ הריתס ןיעכ םיווהמ ם"במרה ירבד ירה ,דועו .תפדרנה תא ליצהל וניווטצנש
מ"ע ותוא לסחל רוסא עודמ םלוע ריואל ושאר אציש רחאל םג ,ףדורל בשחנ רבועה תמאב
רמגב ותוא גורהל רוסיאה לע אקוד ףדור תרבסמ םישקמ ס"שב ירה) תפדרנה ומא תא ליצהל
בשחנ דליה ןיא הז ינפלש ,כ"חאל ןיבו םלועה ריואל אצי םרט ןיב ןיחבהל ונילע כ"ע ?(הדילה
ףדור לש גשומה הפ סינכהל ךרוצ לכ ןיא כ"או ,ומא תא ליצהל מ"ע ותוא םילסחמ ךכיפל ,שפנ
.הבושתו ןויע םישרוד ם"במרה ירבדו ,ורבח רחא

בשייל ולפלפ רבכ םינורחאה וניתובר לבא ,ולא תוישוק לע ודמע אל ם"במרה לש וילכ יאשונ
ותואל ונווכ םבור ,ם"במרה לש ונושל בשייל םדי תא וסינש הלאמ .םיבר תב רעשב וירבד תא
תובישח ול שיו ,וגרוהל רוסא ירה מ"מ לבא ,דלווי םרט שממ שפנ ןיד רבועל ןיאש ןוכנ .דוסיה
וליבשב תבשה תא םיללחמ לארשיב םגו ותגירה לע בייח חנ-ןב :םינוש םיניד יבגל תמייוסמ
ונייה ןיידע ,ומא ייח לומ הנכסב םידמוע וייחש ,הז בצמב כ"א .(םינושאר הברה תעדל)
לש ירקיעה םרוגל ףוס ףוס בשחנ רבועהש הדבועה אלול ,"ףידע השעת לאו בש" םיטילחמ
.א :דחיב םיקומינה ינש לשב קר ,רבד ףוס .ףדור לש ןיד תמיוסמ הדימב וילע לחו הנכסה
לש ירקיעה םרוגל בשחנ ומויק םצע .ב ;הדילה ינפל ,"שפנ" לש אלמ ןיד רבועל ןיא ןיידע
ייח תא ליצהל מ"ע םידיב וייח תא לסחל רתומ - ףדורל בשחנ אוה תמיוסמ הדימבו הנכסה
.ומא

דע :ומוקמב הנשמה קספ ראשנ ,םינורחאבו םינושארב ,ימלשוריב ,ילבבב ןויד רחאל .םוכיסב
ךכו ,םיבירקמ ןיא ךליאו הז עגרמו ,םאה ייח ליבשב דלווה תא םיבירקמ הדיל לש עגרה
,וכרדכ ,ןרמש םושמו ףדור לש קומינה םע דחי ,ב ףיעס הכת 'יס מ"וח ע"ושב הכלהה העצוה
.ועבטמכו ואולמב ם"במרה ןושל תא טטצמ

הדיל רחאל דלו לש העש ייח .ו
ונדמל ירהו ,םאה תא וא דלווה תא וא ,םהמ דחא ליצהל תורשפאב רבודמ םדוקה ףיעסב
.דלווה לש ובור וא ושאר אצי רבכ םא ברעתהל ונל ןיאו ,הזל הז םיווש םה הדילה רחאלש
ירבדב וא דומלתב שרופמב רכזוה אלש ,ךבוסמ רתוי הרקמ לע םינד םינורחאה תובושתב
ייח םגו םאה ייח םג ,דימ דלווה תא וכתחי אל םא םיאפורה תרעשה יפלש בצמ - םינושארה
תא ריאשהל וא ,םידיב דלווה תא וישכע דבאל וא איה הרירבהש ,א"ז .דוביאל וכלי דלוה
דלוול שי רבכש ,הדילה ךילהת ףוסב קר אוה קפסה .דוביאל םהינש וכלי זאו אוהש ומכ בצמה
ובירקי אל םא םגש ועירכה םא ,רתומ םאה ,(םאה ייח ליבשב ובירקהל רוסאו) "שפנ" ןיד
?דבלב העש ייח רתויה לכל הז דלוול וראשייו דמעמ קיזחי אל םידיב ותוא

דלוול ראשנ אלש הז ךמס לע ירהש ,וז הלאשל שאר דבוכב םיסחייתמ םינורחאה וניתובר
:ססוג לצא לארשיב איה תחוור הכלה ירה .ושפנב לזלזל רתיה לכ ונל ןיא ןיידע העש ייח אלא
םידומ לכהו ,(ד"ה א"פ תבש) "םימד ךפוש הז ירה שפנה תאיצי םע (ויניע תא םצוע) םיצעמה"
לש םיבושיחל םיסנכנ ןיאש ,ירה .(א חע ןירדהנס) התימ בייח וגרוההש םימש ידיב ססוגב
ארבסה לע םיכמוסו ,לקהל הטונ וניתובר תעד מ"מו .םדאה שפנל הרותה לש הסחיב "ןמז"
תוברעתה םעו ,אלמ רוביצ תומי ףוס ףוס ונלש תוברעתה אלב םאש ,ןירדהנס י"שרב הרכזוהש
ע"צו" :לודג קסופ תנקסמו ,ברעתהל ונל רתומ - םהמ דחאמ ץוח םלוכ תא ליצנ ונלש
."הז ןידב בשייתהל

שפנ ןיחוד ןיאש" תולהאב הנשמה לע השקה םש י"שר ירה .ולש קפסה תדוקנ ריבסהל הארנו
:רפוסמ םש (בכ-אכ כ ב לאומש) ירכב ןב עבש לש השעממ ,(ובור אציש רחאל) "שפנ ינפמ
שוריפב 'יעו) הלוכ ריעה תא ליצהל ידכ ,"באוי לא וכילשיו ירכב ןב עבש שאר תא ותרכיו"
ינפמ שפנ ןיחודש היאר ירה ,השקמ י"שרו .(ותוא ובירקה קדצבש קרפה תועמשמש ,םש ק"דר
תוחתפתהה יפלש רעשל שי ותוא םירסומ ויה אל םא םג .א :םילדבה ינשב י"שר ןיחבמו ?שפנ
היה ירכב ןב עבש .ב ;התוא שובכי באויש רחאל ריעה ישנא ראש םע דחי גרהנ היה תיעבטה
.תוכלמב דרומל בשחנ היה יכ ,ושפנב בייח

םילדבה ינש םנמא םימייק .דלווה תא וא םאה תא ליצהל רשפאש הרקמב רבודמ םש איגוסב
ותוא ליצהל םייוכיס םימייקו ,דובא אל אוה .א :ירכב ןב עבש תברקה ןיבל רבועה תברקה ןיב
אליממו דמעמ קיזחהל םייוכיס לכ ןיא דלוול ,ונלש הרקמב .עשפמ ףח אוה הז דלוו .ב ;ירמגל
בירקהל רתומש אצוי הז יפלו ,דובאל בשחנ דלוה ירכב ןב עבש לצא ומכ ,ןושארה לדבהה לפונ
ירהש .דמוע ומוקמב ,הארנכ ,ינשה לדבהה הז תמועל .תלוזה תא ליצהל מ"ע םידיב םג ותוא
תודוקנ רותב י"שר ירבדב ולא תורבס יתשב םינורחאה ועגנ שרופמבו ?התימל הז דלוו ןד ימ
ובור אצי" :תולהאב הנשמה תארוה י"שרב הנושארה ארבס יפל ,הארנכ .וניינעל תועירכמה
שממ לש םייחל דלווה תא ליצהל רשפאש םייוכיס םימייקש הרקמל תלבגומ "וב ןיעגונ ןיא
,םאה תא ,תיראשה תא םיליצמ זא ,הז דלוו תומי ךכ ןיבו ךכ ןיב םא לבא ;םאה תומת םא
דלווה תא ליצהל םייוכיס ןיא םא ףא ,הינשה הרבסה יפל .םידיב דלווה תברקה י"ע וליפאו
ויתובושתב םינורחאה וניתובר ןיב לקהל הטונה תמאבו .םידיב ובירקהל םיאשר ונא ןיא
."הז ןידב בשייתהל ע"צו" :םייסמ אוה ךכ לעו ,י"שר לש ןושארה לדבהה תא קר טטצמ

ןיא םיקסופב םגו ,םיארומאו םיאנת ןהב ונד רבכ .ותעדמ ולא תורבס שדיח אל י"שר ,הנהו
.הערכה

םכמ דחא ונל ונת םייוג םהל ורמאש םדא ינב לש העיס" :כ"ה ז"פ תומורת אתפסותב ונינש
.לארשימ תחא שפנ ןהל ורסמי לאו םלוכ וגרהי ,םכלוכ תא ןיגרוה ונא ירה אל םאו ,והגרהנו
,הדוהי 'ר רמא .ןלוכ וגרהי לאו ןהל ונתי ,ירכב ןב עבשל ודחייש ןוגכ ,םהל והודחיי םא לבא
םינפבמ ןהו םינפבמ אוהש ןמזב לבא ,ץוחבמ ןהו םינפבמ אוהש ןמזב םירומא םירבד המב
לכ :םהל הרמא ךכ ,רמוא ןועמש 'ר ...ןלוכ וגרהי לאו ןהל והונתי ןיגרהנ ןהו גרהנ אוהו ליאוה
."התימ בייח דוד תיב תוכלמב דרומה

לש בצמ אוה ןחובה ןבא :הדוהי 'ר תעד :תועד יתש אלא ןאכ ונל ןיאש םישרפמה ועירכה רבכו
בירקהל רתומ - וגרהיי םלוכ ךכ ןיבו ךכ ןיב זאו המינפ עיגה רבכ ביואה םא ,טלחומ ןודבא
,תושפנ יניד ןודל הזכ ישעמ קומינ קיפסמ אל :ןועמש 'ר תעד .ותוא ודחיי םא םהמ דחא
,םיקפקופמה וישעמ י"ע הנכסה םצעל םרג םהמ דחא םא קר .ירסומ סיסב הז םע דחי םיכירצ
.וז תמועל וז ,םינוש םיאנת י"ע ,י"שר לש תורבסה יתש שרופמ ונל ירה .ותוא בירקל רתומ

,ינת" :תועד יקולח אלבו ,אתיירבה לש קלח קר אבומ (ד"ה ףוס ח"פ תומורת) ימלשוריב
םאו ותוא גורהנו םכמ דחא ונל ונת ורמאו םיוג םהל ועגפ ךרדב ןיכלהמ ויהש םדא ינב תועיס
ןהל ודחיי .לארשימ תחא שפנ ורסמי אל ןיגרהנ ןלוכ וליפא ,םכלוכ תא םיגרוה ונא ירה ואל
:ל"רו ןנחוי יבר תקולחמ ,םש ךשמהבו ."וגרהיי לאו ותוא ורסמי ,ירכב ןב עבש ןוגכ ,דחא
וניאש פ"עא ,רמא ןנחוי 'רו ;ירכב ןב עבשכ התימ בייח אהיש אוהו ,שיקל ןב ןועמש ר"א"
אתפסותב ןועמש יברו הדוהי יבר תקולחמל הליבקמ תקולחמ ,"ירכב ןב עבשכ התימ בייח
איגוסב םש כ"חא אבומה השעממ אלא ,ל"נה ןירדהנס י"שרב תורבסה יתשל כ"ג הליבקמו
םיחרכומש ןויכמ ,רבועב ונתלאשל עגונ הז ןיאו) םידיסח תנשמל בשחנ וניא הז רתיהש עמשמ
.(םאה תא ליצהל מ"ע דימ ברעתהל

דחא ונל ונת ,םיבכוכ ידבוע םהל ורמא םא ןכו" :(ה"ה ה"פ הרותה ידוסי 'לה) קסופ ם"במרה
םאו .לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו םלוכ וגרהי - םכלוכ גורהנ ואל םאו והגרהנו םכמ
,ירכב ןב עבשכ התימ ביוחמ היה םא - םכלוכ תא גורהנ וא ינולפ ונל ונת :ורמאו םהל והודחי
ארתב אנשילכו - ימלשוריב שיקל שירכ ,אתפסותב ןועמש יברכ קספש ירה ."םהל ותוא ונתי
ולוכ רוביצה תא ליצהל מ"ע תחא שפנ בירקהל ןיא התימ בויח אלב .ל"נה ןירדהנסב י"שר לש
עירכה הז תמועל .(י"ר תעד דגנ ל"רכ קוספל ם"במרה לש וקומינ לע םישרפמה ודמע רבכו)
אלש פ"עאו ,ולוכ רוביצה תא ליצהל מ"ע ותוא םיבירקמ ,םהמ דחא ודחיי םאש ,םיסנ וניבר
אתפסותב הדוהי יבר תעדכ ,ימלשוריב ןנחוי יבר תעדכ עירכהש ירה .לווע לכ וב אצמנ
.ל"נה ןירדהנס י"שרב אמק אנשילכו

א"מרה תוהגהב וז דצב וז תועדה יתש םע םישגפנ ונא לבא ,ללכ הז ןיד ןיא ע"ושבו רוטב
ונל ונת :ורמאו והודחי כ"א אלא ,םהמ דחא םהל ונתי אל" :(א ףיעס זנק 'יס ד"וי ע"וש)
העדה ."ירכב ןב עבשכ התימ בייח כ"א אלא ורסמל ןיא ג"הכב וליפאד ,םירמוא שיו .ינולפ
ליבשב דיחיה תא בירקהל רתומ רחא ןפואב טלמיהל ןיא םאש ,ן"רה תעד איה הנושארה
עשפמ ףח אוה םא םידיב דיחי רוסמל ןיאש ,ם"במרה לש וקספ איה הינשה העדהו ;רוביצה
ףאו .("שיא ןוזח" לעב הזב דמע רבכו ,א"מרה תורוקמ ןויצב ןאכ הלפנ הלודג תועטו)
ילכ יאשונ ועירכה ,א"י ןושלב הינשה העדה תאו םתסב הנושארה העדה תא איבה א"מרהש
אוה כ"א אלא ומשב ותוא ודחי םא וליפא דיחיה תא םיבירקמ ןיאש ,ם"במרה תעדכ ע"ושה
.רבדב בייח

םא ,תויחל םייוכיס ךכ ןיבו ךכ ןיב ול ןיאו דוליכ ונידו ובור אציש דלווב ,ןדיד ןודינל רוזחנו
."הז ןידב בשייתהל ע"צו" :םינורחאה ובתכ ריפש - ומא תא ליצהל מ"ע ותוא ךותחל רתומ
לבא ,הלוכ הנכסה תא הווהמ ומיק םצעש ינפמו "ותוא ודחי"ל בשחנ דלווהש ןכתיי ירהש
ןירדהנסב י"שר לש ינשה ןושלכ אקוד איה הכלהה תעיבקש ,הארנכ .התימ בויח וילע ןיא מ"מ
שיקל שירכ ,אתפסותב ןועמש יברכ ,(ירכב ןב עבש השעמ ןיבל תולהאב הנשמה ןיב ותנחבהב)
תושפנ תנכס תמייק םא וליפאו ,םידיב "שפנ" רוסמל ןיאשר ונא ןיאו ,ם"במרהכו ,ימלשוריב
שפנ בירקהל הקדצה לכ ןיא הז יפל .עשפמ הפח וז שפנש ןמז לכ ,וז שפנ ללוכ רוביצה לכל
תדוקנ יהוזש .ומא ייח תא ליצהל מ"ע וליפאו ,העש ייחמ רתויל םייוכיס ול ןיאש תורמל ,דולי
לקהל ועירכה מ"מו ,(רגיא אביקע 'רו טאטשנזייא ריאמ 'ר) ונרכזהש םינורחאה יקספב קפסה
קמועל תצקמב עיגהל לדתשנו ,םייחפט וסיכו חפט וליג ,םימותס םהירבדו ,דליה תא בירקהל
.םתנווכ

,ימלשוריהו אתפסותה ירבדב "ירכב ןב עבשכ התימ בייח" יוטיבה לש תקיודמה הרדגהב ,הנה
םא םג .וננידב התימ בייח תמאב אהי ןודינהש ךרוצ ןיא .השעמל הכלה הבושתב ח"בה שדיח
םיבירקמש ,הז ןיינעל בייח בשחנ אוה םהינידל םאתהב תוומ טפשמל םייוגה ותוא םישפחמ
לארשימ שיא ןירסומ ונא ןיאש יאדו :אוה ח"בה לש וקומינ .ריעה לכ תא ליצהל מ"ע ותוא
שי רבכ ירה - והשזיא השעמ ללגב הנכסב תדמוע ריעה לכש הדימב לבא ,ירכנ ןיד פ"ע התימל
?רוביצה תא ליצהל מ"ע הז ידוהי אקווד בירקהל המל ,ירסומה חטשב םג הערכה תדוקנ ונל
םרגד ושארב ומד אלא ,וימדב םיבייח ונחנא ןיא םהינידב ךכ בייח אוהו והודחייש ןויכ"
לעב קזיח ונא ונינמזבו ,ע"ושל ושוריפב הכלהל הז ןיד עבק ,בהז ירוט לעב ,ונתח ."הישפנל
ןיבייח ןיא מ"מ ,ןידה ןמ ףדור ןיד וב ןיאש ףא" :הרבסה תפסות י"ע וז הארוה "שיא ןוזח"
ןהמ דחא םושל הקיז םהל ןיא םא לבא ,ורסומל רתומו םרוגה אוהש ןויכ םשפנ רוסמל םלוכ
אוה אתשהד ג"עא ,הגירהל והורסמי לאו םלוכ וגרהי - ןהמ דחא לע וארה םבל תורירשב קר
שיר תעדל םג הז לכו ."ףדור ירקמ אל הרקמב רבדה השענד ןויכ מ"מ ,םלוכ תגירהל םרוגה
הערכה ןיאש ןמז לכ ,ולוכ רוביצה תלצה ןעמל דיחיה תא בירקהל ןיאש ,ם"במרהו שיקל
לכ תירסומ הערכהל אלא ,שממ התימ בויחל ךרוצ ןיא וז העדל םגש ,הזמ אצוי .תירסומ
.ולוכ רוביצל הנכסה תעבונ ונממש ,םרוגל דיחיה בשחנ ךכ י"עש ,איהש

תידיימה ותברקה תייחדש םיאפורה וריעשהש הרקמב רומאכו ,הדיל רחאל ,דלוול עגונבו
- ףדורל בשחנ וניא דלווהש ארמגב ראובמ ירה - דחיב ומא םגו אוה םג ,םהינש דוביאל איבת
רבכו .הנכסה לכל םרוגה הווהמ ומויק םצעש,שיחכהל ןיא מ"מ ."הל ופדר אק םימשה ןמ"
תא בירקהל רתומ עודמ ,ורואיב תופסותב ם"במרה תנווכ וזכ הרוצב םינורחאה וריבסה
ונל השרמ אל יאדו וז ארבס .םאה ןיבו וניב רוחבל רשפאש הרקמב םג ותדיל ינפל דלווה
ותדיל רחאלש םושמו ,תולהא הנשמב ראובמכ ,ותדיל רחאל ומא ןיבו וניב רישי ןפואב רוחבל
.םדא-ןב לש אלמ סוטאטס דלוול שי

הרקמב דלווה תא בירקהל ונל הריתמ ,הנכסל ירקיעה םרוגל בשחנ דלווהש וז ארבס ,םרב
,רורב ירה .דחיב דליהו םאה ,תושפנה יתש דוביאל איבת "השעת לאו - בש" תדמעש
תיתורירש הערכה ןאכ ןיא .ח"בה תשירד תמלוה רבכ ,הנכסל םרוגה אוה דלווהש אדבועהש
תעדל רבכ הקיפסמש) ישעמ סיסב קר אל ונלש הערכהל שיו ,הרבחה תלצהל ושפנ תברקהב
.(ם"במרהו שיקל שיר תעדל שורדש) ירסומ והשזיא סיסב דבב דב םג אלא (ן"רהו ןנחוי יבר
הרקמב ,דוליכ ונידו ובור אציש רחאל םג דלווה תא בירקהל םוקמ שי וז ארבסל םאתהב
תעדל םג ,םאה תא תוחפה לכל ליצהל מ"ע ,העש יחל אלא םייוכיס ךכ ןיבו ךכ ןיב ול ןיאש
תוכלמב דרומד םושמ נ"א" :ירכב ןב עבשב ,ל"נה ןירדהנס י"שרב ינש ןושל יפל הזו) ם"במרה
וז ארבסש ,הארנכו .ירסומ ךמס ילב ולוכ רוביצה ןעמל םידיב דיחי בירקהל רוסאש ,("הוה
ריאמ 'ר תבושתב ואצמנש ולא תוביסנב דלווה תברקה תרתהל םילוקישל דוסיה הווהמ
.רגיא אביקע יבר תוהגהבו טטשנזייא

,הפוריא ינבר לש תורואמה ילודג תנווכ ילושל ףא יתעגה םא ,הניב יוכשל ןתונה ךורבו
םטפשמ לבא ,לקהל וטנ .תחאכ תידוסיו תישעמ הלאש ,וז הלאשל שאר דבוכב וסחייתהש
לש ומורב םידמועה םירבדב הלמ ףיסוהל זיעי ימו ."הז ןידב בשייתהל ע"צו" ראשנ ןורחאה
!םלוע