ירבעה טפשמב רוויעה

ןהכ ףסוי 'י

ד"כשת ,הנ יניס:רמאמה ןכות
םייטפשמ םידיקפת יולימב רוויעל תולבגה
םייטתסא םיקומינב ןרוקמש תולבגהה     
השלש לש ןיד תיבב רוויע יבגל תורתוס תוינשמ     
תונוממ ינידב תבשלמ לוספ ויניע יתשב רוויע     
ן"במרו היחרז ונבר ,ף"ירה תטיש     
?ןידל לוספ ויניע יתשב רוויע עודמ     
עבתנה ידי לע רחבנש רוויע ןייד     
היכרותבש רימזיא ריעב הרקש השעמ     
ןידה תיבב דעכ רוויע     
טג תאבהל חילשכ רוויע     
תושיא יניינעב רוויעה
הטוס ימ ןידב     
רוויע ידי לע םוביי     
םילותב תנעטו תרוויע סנוא     
רוועתהש לעב     
רוויע קונית תקנה     
וישעמל רוויעה תוירחא
הגגשב חצור     
תשוב     
אמוסב העיגפ ;יומיס
ןיע לש הריחמ     
המא וא דבע לש וניעב העיגפ     
םדא תגירה לע שנועכ יומיס     

,הצילחו םובי :תושיא ינידב ,ןיידכ :רוועה לש יטפשמה ודמעמב קסוע רמאמה :תיצמת
.רחא םדא אמיסש ימ לע םילחה םישנועבו ;וישעמל ותוירחאב ;ןישוריגל הנאותכ

.הצילחו םובי ןידל רוויע ,רוויע ןייד ,ןיע תחת ןיע ,תיטפשמ תוישיאכ רוויע :חתפמ תולימ

 

םייטפשמ םידיקפת יולימב רוויעל תולבגה .א
םייטתסא םיקומינב ןרוקמש תולבגהה
ותופתתשהש וא ,ףתתשהל לוכי רוויעה ןיא תוינחלופ וא תויטפשמ תויצקנופ המכו המכב
ותלוכיש החנהה ךותמ וא ,וטופיש רשוכ לע םיכמוס ןיאש ינפמ ןניא הלא תולבגה .תלבגומ
תידומלתהו תיארקמה תורפסב רוויעה בשחנ תינורקע הניחבמ .תלבגומ תילאוטקלטניאה
,הרותה וצ בשחי הלאל .םייטתסא םיקומינב ורוקמ תולבגהה ןמ קלח .ותעדב יופש םדאל
שיא לכ יכ' קוספה .שדקמה-תיבב ןברק בירקהל לוספ - רוויע םג הז ללכבו - םומ-לעב ןהכש
יתלב העפות עונמל ןווכתמ ,'עורש וא םורח וא חספ וא רוע שיא ,ברקי אל םומ וב רשא
המוד ןוויכב אוה ףא שרפמ י"שר .ראפו רודיה לע דחוימב דפקוה וב ,שדקמה-תיבב תיטתסא
ןמ הז ןיאש ןייצל אבה ?'ךינפ אשיה וא ךצריה ךתחפל אנ והבירקה' בותכה תא ןאכל ךימסמו
ןיעב רוויע ןהכ םג רוסיאל ףיסומ דומלתה .התואנ יתלב הרוצב ןודאה ינפל בירקהל יוארה
.הדובעל לוספ ,דימתמ עומיד ול תמרוגה ,דבלב םייניע תלחמב הקלש ןהכ ףאו ,דבלב תחא

,הז דיקפת אלמל ,ןבומכ ,לגוסמ ירמגל רוויע ןהכ ןיא ,ןהכה לע תלטומ איה ףאש םיעגנ תייאר
אלש ףא ,ויניע רואמ ךשחש וא ,"ויניע תחאב אמוס" ןהכ וליפא ;דחוימ קוחב ךרוצ ןיא ךכ לעו
םירחא םימומ ןיא ,חבזמה יבג לע הדובעל דוגינב ,םרב .םיעגנ תייארל לוספ ,ירמגל רוועתנ
.םיעגנה תייאר לש דיקפתל ןהכ םילסופ

ןהכל םילוכי םניא ,תושפנ יניד ןודל םתוכמסבש ,הנטק ירדהנסו הלודג ןירדהנס ירבח
- דבלב תחא ןיעב וליפא - רוויעש ,ןבומ ."םומ לכמ םיקונמ" םה ןכ םא אלא ,וללה ןיד-יתבב
.'וכו תוסנק ,תושפנ יניד םינדה ןידה-יתב לע תונמיהל ול רוסאו םומ לעב אוה


השלש לש ןיד תיבב רוויע יבגל תורתוס תוינשמ
תוינשמ יתש - דבלב תונוממ יניד ןודל םתוכמסבש ,םירבח השולש לש ליגר ןיד-תיב יבגל
:וז תא וז תורתוס

תונוממ יניד" :אוה תונוממ ינידל תושפנ יניד ןיב םילדבהה דחאש רמאנ א"מ ,ד"פ ןירדהנסב
הנשמש ,ארמגה תשרפמ ךכ לע ."םויב ןירמוגו םויב ןינד תושפנ יניד ;הלילב ןירמוגו םויב ןינד
,םיעגנה תא האורה ןהכל השולש לש ןידה-תיב ירבח לש םניד שיקמה ,ריאמ יבר יפל הניא וז
אמוס ןהכש םשכ ;'עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו' קוספה םיעגנל םיביר לש שקיהה יפ-לע
ךכ ,הלילב םיעגנה תא םיאור ןיאש םשכו ;תונוממ יניד ןד רוויע ןיא ךכ ,םיעגנה תא האור וניא
הלילו אמוס ןיינעל ריאמ 'רד אבילא ,רמולכ .(ןיד רמגל ףאו) הלילב תונוממ יניד ןודל רוסא
וליאו ,תונוממ יניד ףא ןודל אמוס לסופ אוהו ,הווש תונוממ ינידו תושפנ יניד לש םניד
.תונוממ יניד ןודל רשכ אמוסש דמלנ הנשמה תועמשממ

יבר ."ןודל רשכ וניאו דיעהל רשכש שיו ,דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ" :רמאנ תרחא הנשמב
ירה .רוסא ןודל ךא רשכ דיעהלש ,תחא ןיעב אמוסב ,וז הנשמ לש אפיסה תנווכ שרפמ ןנחוי
ול רוסא תחא ןיעב רוויע ךכיפלו ,םיעגנל םיביר שיקמה ,ריאמ 'ר יפל קר הרמאנ תאז הנשמש
תונוממ יניד ןד היהש רוהנ-יגס םכח-דימלת בשי ןנחוי 'ר לש ותונכשבש ,תרפסמ ארמגה .ןודל
ןודל אמוס הרישכמה הנשמכ רבוס אוהש חכומ ןנחוי 'ר לש ולדחממ .ודיב החמ אל ןנחוי 'רו
ותעד .תותכסמ יתשב הליבקמ הרוצב הנודנ ,ןאכ ונאבה התיצמת תאש ,וז איגוס .תונוממ יניד
.תחא ןיעב רוויעל ןידה אוהו ,תיטפשמ האכרע םושב ןהכל רוויע ולסופב הרורב ריאמ 'ר לש
הלילב ףאש עמתשמ ונממ' תע לכב םעה תא וטפשו' קוספה ןמ ריאמ 'ר לע ארמגה תיישוקל
תבשל רתומ וב םגש ,ןנועמה םוי ריתהל אב הז קוספש ,ארמגה תצרתמ - ןידב תבשל רתומ
.םייברעה ןיב וא ןנועמ םויב הרוסאה ,םיעגנ תייארל דוגינב ,ןידב

,םיעגנל םיביר ,הרואכל ,םישיקמ םניאו ריאמ יבר לע םיקלוחה םימכחכ הכלהש ,ןבומ
,הרואכל הארנ איגוסה תוטשפמ .תונוממ יניד ןדה ןידה-תיבב תבשל אמוס רשכ אליממו
שיו דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ" הנשמה םג ;ללכ םיעגנל םיביר םישיקמ םניא םימכחהש
.הרמאנ דבלב ריאמ 'רד אבילא - תחאכ אפיסהו אשירה - "ןודל רשכ וניאו דיעהל רשכש

.תונוממ יניד ןודל ויניע יתשב אמוס ףא םירישכמ םימכחהש אצוי ,ןה תונוכנ הלא תוחנה םא
םלוא ?רוויע לוספל יתית יכיהמ ,לכו לכמ םיעגנל םיביר לש שקיהה תא םיללוששכ ירהש
.תונוממ יניד ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש םידומ םימכח ףא םיקסופהו םישרפמה בור תעדל

תונוממ ינידב תבשלמ לוספ ויניע יתשב רוויע
תבשלמ ויניע יתשב רוויע לוספל םיקסופהו ס"שה ישרפמ ועיגה הב ךרדה תא הרצקב ריבסנ
םירבדה ירקיעב םצמטצנ ;תועדה יקוליחו תויווהה לכב ןודל לכונ אלש ,ןבומ .תונוממ ינידב
:םהו ,םידגונמ םיקוספ ינש םג םנשי ,ליעל וטטוצש תודגונמה תוינשמה יתשל ליבקמב .דבלב

- "תונוממ יניד ונייהד ,תולחנ טפשמ"ש ארמגה תדמול ונממ 'וינב תא וליחנה םויב היהו'
.םויב קרו ךא םייקתהל םיכירצ - י"שר לש ונושלב
- הליל ללוכ - תע לכש ,רומאכ ,עמתשמ ונממ ,'תע לכב םעה תא וטפשו' קוספה םייק ךדיאמ
.םינידל הרשכ
רמאנ ןושאר קוספש - םימכחד אבילא - ארמגה תראבמ ,וללה םיקוספ ינש ןיב רשגל ידכ
:הלאשה אופא תלאשנ .הלילב םג רשכ ןיד רמג וליאו ,םויב וליחתהל שיש ,ןוידה תליחתל
הרוצב אלא ,הז שקיהב םידומ םה םגש וא ,ללכ םיעגנל םיביר םישיקמ םימכחה ןיא םולכ
רשכה לכ" הנשמה יבגל םימכחה לש םתעד המ :הלאשה תא ריכזנ ןכו .רתוי תמצמוצמ
יתשב אמוס ונייהד - דיעהל לוספה ףא ,ןכ םאו ,הלוכ הנשמה תא םיללוש םה םאה ?"...ןודל
.םימכחה לש םתעד תנבהל חתפמה ולא תולאש יתש ןורתפב ?ןודל לוספ - דיעהל רשכ - םיניע

ן"במרו היחרז ונבר ,ף"ירה תטיש
םישנאש םשכ ;אמוס ןיבל םישנא םתס יבגל הליל ןיב תוהז שיש ,רבוס ויתוכלהב ף"ירה
ןידה תא רומגל םיריתמ םימכחהש רחאמו .םויב אמוסה ךכ - הלילב םיאור םניא םיחקפ
ףא ןודל ,ונממ לודג םויב ותואר רשוכש ,ויניעמ תחאב אמוס רישכהל אוה ןיד ,הלילב
.הליחתכל

ויניעמ תחאב אמוסל רשכהה םעטב ף"רה לש וקומינ לע קלוח "רואמה" לעב יולה היחרז 'ר
תחא ןיעב רוויע םימכח םירישכמ ,הייארה רדעיהב םיהז הלילו אמוסש םושמ אל ,ותעדלו
םיביר םישיקמ םניא - ריאמ 'רל דוגינב - םימכחהש םושמ אוה םעטה אלא ,תונוממ ינידל
ןיא םינידב ,םתוארל רשכ ויניעמ תחאב אמוסה ןהכ ןיא םיעגנבש יפ לע ףא ,ךכיפלו .םיעגנל
.ןכ רבדה

,קרפל וניתובר םיליגר ךכש אוה תמא"ש ,ה"זרה ירבדל םנמא הדומ "תקולחמ"ב ן"במרה
ןיב תוהז לש רשק אוצמל ף"ירה תא הקיקזהש הביסה תא ריבסמ אוה םלוא ,"ןוכנה אוהו
םימכחה לש םמעט תא ריבסנ םא ירהש ;הצריפ תראשנ ןיידע ,ןכ אל םאש ,אמוסל הליל
תושקהל שי םוקמ לכמ ,םיבירב ןודל אמוס רשכ ךכיפלו ,םיעגנל םיביר םישיקמ םניאש םושמ
םעה תא וטפשו' קוספהש םושמ םיעגנל םיביר ושקוה אל הלילב םיניד רוסיא יבגל קרש רמולו
לכ ןיא אמוס יבגל ירהש ?אמוס םג טעממ אוהש ןיינמ םלוא ,דבלב הליל טעמל אב 'תע לכב
אוה םיעגנל שקיהה אמוס ןיינעלש םידומ םימכחה םגש רובסל לכונ ,ןכ םאו ,טועימ
,שקיהה ןמ הליל ונטעימשכ ירה ,ןייפואב ךה ונייה םה אמוסו הליל םא לבא ?ףקות-רב
םימכחה לש םמעט שרפמ י"שר םגש רמואו ףיסומ ן"במרה .טועימה ללכב אמוס םג אליממ
אימוד הלילב" :שרפמ אוה ןירדהנס תכסמבש דועב .הריתס שי י"שר ירבדב םלוא .ךכ
ןנישקמ אל אלמלא" :ה"זרה ירבדכ שרפמ אוה הדנ תכסמב ירה ,ף"ירה תעדכ ,"אמוסד
."שיקמ אל ימנ אמוס ןינעל ,שיקמ אל הליל ןינעלד יכיה יכו ,םיעגנל םיביר

?ןידל לוספ ויניע יתשב רוויע עודמ
רואיב תבוח ונא םיבח ןיידע םלוא .תונוממ ינידב ןודל רשכ תחא ןיעב אמוסש רורב רומאה ןמ
תאש ,םיקסופהו םישרפמה ןמ תצקמ לש םתעדכ - ויניע יתשב אמוס םג רישכנ אל עודמ
.ןלהל ריבסנ םתדמע

עמשמ ,ןנחוי 'ר לש תיביסאפה ותמכסהב תונוממ יניד ןדש רוויעה לש השעמה ןמ ,הרואכל
ךכיפלו ,דבלב תחא ןיעב רוויעב השעמה הרק ף"ירה תעדל .ןודל רשכ ויניע יתשב רוויע םגש
םידומ "ףסוי יקומנ" לעבו ה"זרה ,ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש ,ןאכמו ןנחוי 'ר החמ אל
,ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש םה םידומ ןכו ,ויניעמ תחאב אמוסב היה השעמהש ,ף"ירהל
לוספהש עמשמ ,"דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ" תרמוא הנשמהש םושמ אלא ,ומעטמ אל םלוא
ריאמ יבר תטישב וז הנשמש ונרמאש ףאו .ןודל לוספ - ויניע יתשב רוויע רמולכ - דיעהל
דיעהל רשכש שיו" אפיסב אקווד םוקמ לכמ - ןודל ויניעמ תחאב רוויע םג לסופה ,הרמאנ
.איה לכה ירבד אשירה לבא ,איה ריאמ יבר ,"ןודל רשכ וניאו

לש האוושהה ךותמ עבונ ,תונוממ ינידב ןיידכ ןהכל ויניע יתשב רוויע תליספל ףסונ קומינ
ףא ןודל לוספ ויניע יתשב אמוס םג ךכ ,ןוידה תליחת םינד ןיא הלילבש םשכ .הלילל אמוס
וליאו ,תונוממ יניד ןודל רומג רוויע לוספ ןאכ דע ורכזנש תועדה לכד אבילא םוקמ לכמ .םויב
םוקמה ןאכ םלוא .ןוידה תליחתב ףאו הליחתכל ףא ,רומאכ ,רשכ דבלב תחא ןיעב רוויע
ןיא עודיכו ,םיווש אמוסו הלילש םושמ אוה םעטהש ,ונרכזהש הנורחאה העדה יפלש ,ריעהל
ףתתשהל תחא ןיעב אמוסה ןייד םירישכמ עודמ ,רתומ רומגל קרו הלילב ןוידה תא םיליחתמ
םירחא םימכח םלוא .הז קומינ היפעלובא ריאמ 'ר ללוש ,וז הישוק חוכמ ?ןוידה תליחתב םג
רחאל :הפי יכדרמ 'ר לש ינויגהה ובושיי תא ריכזנ ןהמ ,תונוש םיכרדב וז הישוק םיבשיימ
אמוסש ,איה וז הטלחהמ תעבונה תיחרכהה החנהה ,םהל דחא ןיד הלילו אמוסש טלחוהש
ףתתשי ךאיה ןכש ,ישעמ ףקות לכ הל ןיא ירה ,ןכ אל םאש .ןידה תליחתל ףא רשכ תחא ןיעב
םויב ןוידה תא ליחתהל רשפא ,הליל יבגל ןכ ןיאש המ ?ותליחתב חכונ היה אלשכ ןוידה ףוסב
.הלילב ומייסלו

תויהל רשכ תחא ןיעב רוויעש ,הכלהל אופא אצוי םינורחאהו םינושארה בור לש םתרבסה יפל
םימכחכ םיקסופ םה .דבעידב וליפא לוספ ויניע יתשב רוויע וליאו ,הליחתכל ףא ןייד
.םייללכה םהיווקב ליעל ורבסהש םימעטה ןמ ,םימכחה לש םתעד םנמא ךכש ,םירבוסו

יניד ןודל ויניע יתשב רוויע ףא םירישכמ םימכחהש ,םירובס םינושארה ןמ תצקמ םלוא
דועב .תיבטוק איה ריאמ 'רל םימכחה ןיב תקולחמהש ,הרבסה לע תססובמ םתחנה .תונוממ
:םתעדו .ויניע יתשב רוויע םג םימכחה םירישכמ ,ויניעמ תחאב וליפאו רוויע לסופ ריאמ 'רש
(ןיד רמג) ןודל רתומ הלילבשו ןודל רשכ רוויעש עמתשמ הנממש ,ןירדהנסב הנשמהש םשכ
דיעהל רשכש שיו דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ" הדנ תכסמב הנשמה ךכ ,דבלב םימכחכ הדמעוה
םיקסופ םירובס ןכ .תחאכ אפיסהו אשירה - הרמאנ דבלב ריאמ 'רד אבילא ,"ןודל רשכ וניאו
שקיהב קלח לכ םימכחל ןיאו ריאמ 'רד אבילא אלא וניא ,םיעגנל םיביר לש שקיההש ,הלא
.הז

עבתנה ידי לע רחבנש רוויע ןייד
תעדל םג שי ,תונוממ יניד ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש ,רומאכ ,הקספנ הכלההש יפ לע ףא
בייח עבותהש ,הכלה הקספנ רבכ .השעמלו הכלהל תמיוסמ העפשה ,ןודל ורישכמה ,טועימה
- םדאב רוחבל ומיכסה םידדצה ינש םא :תפסונ החנה .עבתנה רחב וב ןידה-תיב ינפב ןיידתהל
הבריק לש לוספ םושמ םאו ,הרשכה רסוח תמחמ םא ,ןודל לוספ אוהש - ןיד-תיבב וא
רחבנשכ ןיד וניד ויניע יתשב רוויע םגש ,ןאכמ .ןיד וניד - רחא לוספ לכ וא ,תיתחפשמ
.םידדצה ינש תמכסהב

לע ותריחב תא ףוכל וחוכב שי םולכ ?דבלב עבתנה ידי-לע רחבנש רוויע לש וניד המ ,םרב
לוכי עבתנה לש וחוכב תועדה תחא יפל .וז הלאשב םינד םינורחאה ןמ המכ ?ואל וא עבותה
קר ןיידתהל הצור אוה ךכיפלו ,ןודל רשכ ויניע יתשב רוויעש םיקסופכ הכלה ותעדלש ,ןועטל
.רוהנ-יגסה םכחה ינפב

תעבונ אלא ,יטרואית ןוידב אל הרוקמ ,אטשוק ימכחמ םיינש ידי-לע העבוהש ,תרחא העד
וא ריעה יבשות ידי-לע לבקתנש םכחב רבודמ הז יטרקנוק הרקמב .היהש השעמ ךותמ
לע עבתנה םע ןודנ עבותהש גהנמה ןכש רחאמש ,יל םיקה םעטל ךרטצנ אל" ךכיפלו ,ןתצקמ
ינב לכ וליאכ הז ירה ,ונממ לודג ריעב היהיש ףא דצ םושב ולספל לוכי וניאו ולש םכחה יפ
רואמ םלשה םכחה תלהק ישנאמ דחא םושש ומכ ,התעמו .טפושו רשל םהילע ולבק ריעה
."והולבקי אלש ,והולבקש םתוא לע הנעט התע םהל ןיא יכ ,םהילע ולספל ודיב אל םיניעה
יבשות ידי-לע הלבק לש הירוגיטקב ללכנ אוהו "יל םיק" לש רדגה ןמ גרוח הז הרקמ ,רמולכ
םיניעה-רואמ םכחהשכ תורשפאה לע םג ןד לאשנה ברה .(האבה הקסיפב ןודנ הילע) הליהקה
חירכהל ותלוכיב םא ,ןיידכ וב רחוב יטרפ ןפואב עבתנה קרו ,ןודל הליהקה ידי-לע רחבנ אל
המכ תואבומ ןויד ידכ ךותש יפ לע ףא ."יל םיק" תנעט חוכב וינפב ןיידתהל דגנכש דצה תא
.עבתנה לש ונועיט קידצהל הטונ ותעדש הארנ ,תויוגייתסה

,רואנ-יאגס ויהש ,תשש ברו ףסוי בר םיארומאה לע ,בגא ךרד ,רפוסמ דומלתב תומוקמ המכב
האב וינפל ;יצחו םייתנש ךלמו ןיד-תיב באכ לבקתנ ףסוי בר :םהמ המכ ריכזנ .םיניד ונדש
בר תא לואשל אבו "העטו אניד ןד ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ" ;התמיבל ץולחל ידכ המבי
ינש ואב ףסוי בר ינפל ;ןידכ אלש וניד-קספב דיספהש המ "ותיבמ םלשל" בייח אוה םא ,ףסוי
.ותשא תא שרגל לעב הפכ םג אוה ;םהיניבש תורטש יכוסכיס ןיינעב ןיד ילעב
הבתכ אמח רב אבקוע רמו אמח רב ימר םיארומאה לש םמאש ,ארמגב רפוסמ תשש ברב םג
בר ינפל אב ןושארה .ינשה הנבל םתוא הבתכו םויב וב הב הרזחו ,ןושארה הנבל היסכנ לכ תא
ןבה תושרב םיסכנה תא דימעהש ,ןמחנ בר ינפל אב ינשה ;ותושרב םיסכנה תא דימעהש ,תשש
אנא :ןמחנ 'ר ול רמא ,וניד-קספ רשפ לע תוקחתהל ידכ ןמחנ ברל תשש בר אב רשאכו .ינשה
.םנורוויע ףא לע ,םיניד ונד ףסוי ברו תשש ברש ,ירה ."אנייד ואל רמו אנייד

הכלהל ועירכהש ,םיקסופה בור םשב ליעל ונילעהש המל דוגינב ןה ולא תודבוע הרואכל
ןמ היאר איבהל תמאב הצור םינורחאה ילודגמ דחא .ןודל לוספ ויניע יתשב רוויעש ,השעמלו
יתשב אמוסו ,תונוממ יניד ןודל אמוס םירישכמה ,םתעייסו תופסותה ילעבל וללה תודבועה
:םיכרד יתשב רבדה ץרתל רשפאש ,םירובס םירחא םישרפמ םלוא .ללכב ויניע

יפ-לע ונד םהידימלתש אלא ,תשש ברו ףסוי בר םינד ויה אל תילאמרופ הניחבמ
;םהיתובר לש םהיקספו םהיתויחנה
םתמכסהב רבדה השענ ירה - תורוקמה לש הטושפה םתועמשמכ - ונד םמצע םה םא ףא
רבכ .תשש ברו ףסוי בר לש םהיקספ תא שארמ םמצע לע ולבק רשא ,ןידה-ילעב לש תשרופמה
- וניד ,ןודל לוספ ולו ,םייוסמ םדא לש וניד-קספ לבקל ןידה-ילעב ומיכסה םאש ,ליעל ונזמר
םצוע תמחמ ,לארשי ללכ ידי לע ולבקתנש קפס ןיא ,תשש ברו ףסוי בר לש הרקמב .ןיד
.הייפכב ףא ןודל ולכי ירה ,ןכ םאו ;םתמכח

היכרותבש רימזיא ריעב הרקש השעמ
לש ויניע רואמ ךשח הב ,היכרותבש רימזיא ריעב הרקש השעמ הז ןיינעל ךימסהל ןידה ןמ
ןהילעו תוליהק שולש דוע ויה רימזיאב .ריעבש תוליהק שולש לע הנוממה ,הירזע 'ר ןיידה
.רחא םכח הנוממ

,הזה םכחהמ הזו [רוהנ יגסה] הזה םכחהמ הז ,והער ןיבו שיא ןיב שרפה הזיא לופנבו"
לוספ אמוס יכ ורמאב ,ולש םכחה ינפב ןיידתהל עבתנה רחא ךליל עבותה הצור וניא
...[םייוג לש תואכרעב=] ג"שעב ךליל וא ולש םכחה ינפב ןיידתהל עבותה הצורו .ןודל
."ומומ ונלבקו ונרבסו טפושו רשל ונילע והולבקש ךמסומ בר יל שי :רמוא עבתנהו

תטלחומ הרוצב קסופ ,הלאשה האבוה וילא ,הסמורטשיא לאינד 'ר ,יקינולאש ימכחמ דחא
ישנא ידי-לע לבקתנש םושמ ,רוויעה םכחה ינפב ןיידתהל עבותה לעו עבתנה םע ןידהש
הרבעוה ךכיפלו ,ותנעט לע רתוול עבותה תא עינה אל לאינד 'ר לש וניד-קספש הארנ .הליהקה
.יתבש םייח 'ר ,יקינולאש לש ללוהמה הברל - לאינד 'ר לש וניד-קספ םע דחי - הלאשה

וקספל םיכסה ,האולמב הסמורטזיא לאינד 'ר תבושת תא ורפסב סיפדהש ,יתבש םייח 'ר
אוה הבושתה ףוסב ."םיתואנ וירבדו ו"רנ לאינד ר"רהמכ םלשה םכחה רבד יתיאר" :רמואו
- רשא רוהנ יגסה םכחה תא םג חבשמ

רבכ ,ותונתונעו ותודיסחו ותמכח ,ו"רנ הירזע ר"רהמכ םלשה םכחה תלעמ עדונ רבכ"
םוש אצמי םאו .רשויה וקו ןויעה ינדא לע םייונב ןלוכו םיקספ תובר םימעפ ילא בתכ
ימו .ושפנל שוחל םדא לכל תואנ ןכלו .... ףדור אוה ו"ח רוטנק דצמ וילע דגניש םדא
הצורמ היהי הזבו ףדרנ היהי אלש ורזעל קשנ תארקל תאצל יואר ...ובלב 'ה תארי עגנש
."ת"ישה ינפב לבוקמו

- יקינולאש וריעמ היאר ותבושתב איבמ ש"חרה

ירואמ םינייד ינש ונהיכ הב םגו "םרודב תשש ברו ףסוי ברכ םלוע ילודג הב ויה רשא"
ל"ז שאימחנ 'ן דוד ר"המכו ןאשוש 'ן דוד ר"רהמכ םילודגה ינברה המה אלה" םיניע
ויה םלהקבש םיעבתנה לכו ונריעב םיקהבומ םינייד ויהו רודה ןועב וקל םהימי ףוסבש
לע בכעש ימ ונעמש אלו םהינפב ןודל ואוביש תולהקה ראשמ רשא םיעבותל םיפוכ
."םדי

והולביק אל וליפאו ,ןודל רוויע לש רשכהל תפסונ הקמנה אוצמל הסנמ הסמורטשיא לאינד 'ר
- יכ ,הליהקה ישנא

םיניע ירואמש םעטמ רמאנ ונא םגו .רפסה םא יכ הרומ םכח דימלתה ןיא וננמזב"
םכחה ןיא ,ל"ז םיקסופה ירפס לע אלא םניא וניתארוה לכש ,ןיד ןודל םילוכי ונממזבש
."הרומה אוה רפסה אלא הרומה אוה םיניע רואמ

תוכלהו םיניד תורוהל רתומ וננמזבש קסופה ם"דשרהמ תובושתמ היאר איבמ אוה וז הרבסל
םלוא .םירפס ךותמ אלא ארבס ךותמ הרומ וניאש יפל ,הנש םיעברא ול ואלמ אלש םכח םג
יניד) ןודל רוסא הלילבש םשכו הלילל שקוה אמוס ירהש ,ש"חרה ידי לע תיחדנ וז הקמנה
.אמוס יבג םג ןידה אוה ,םירפס ךותמ וליפא (ןיד תליחתב תונוממ יניד וא תושפנ

רשכ ,ירמגל ויניע רואמ דבא אלו ,דבלב תוהכ ןיידה לש ויניע םא םלוא ,שממ אמוסב הז לכ
רשוכ היהי הליחתכלש םידדצמה םיקסופ שי ,הצילח לש ןיד-תיבב קר .הליחתכל וליפאו ןודל
.ןיקת ןיידה לש ותייאר

ןידה תיבב דעכ רוויע
דיעהל לוכי וניא ירהש .דיעהל רשכ וניא ויניע יתשב רוויעש קלוח ןיא ,ןידה-תיבב תודע ןיינעל
האצות תויהל הכירצ תודעהש ,רמולכ ,'האר וא דע אוהו' :תרמוא הרותה וליאו ,הייאר תודע
,דבלב תחא ןיעב רוויעש קלוח ןיא ,ינש דצמ .דע יפמ דע אלו העימש תודע אלו ,םיניע הארממ
רשכה שיו דיעהל רשכ ןודל רשכה לכ" :תרמואה ,הנשמה ןמ ליעל ונאבהש יפכ ,תודעל רשכ
וילע השעמה הרקש העשב םלוא ,חקיפ אוה ותודע תעשבש דע ,ןכ ומכ ."ןודל רשכ וניאו דיעהל
,השעמה תא הארש דיעהל לגוסמ וניא ירהש ,תלבקתמ ותודע ןיא - רוויע היה ,דיעמ אוה
- ןידה-תיבב תודעה תלבקו השעמה תייאר - םיעבוקה םיבצמה ינש לש ןמזב םא ,תאז תמועל
.תודע ותודע - רוועתנ םייניב תפוקתבש אלא ,חקפ דעה היה

ונורוויעו רוועתנ םייתניב םלוא ,השעמה תייאר תעשב חקיפ דעה היה :ישילש בצמ דוע םייק
,םיארומאה תשולשו ארמגב תלאשנ וז הלאש .ןידה-תיבב תודעה תריסמ תעשב םג ךשמנ
םה .דיעמ אוה וילע השעמה לש יפיצפסה ביטב יולת רבדהש ובישה אפפ ברו תשש בר לאומש
:םירויצ השולשב רבדה תא םיראתמ

אוה ונורוויעב םגש לאומש רבוס ,ינומלאל ינולפ רכמש עקרק תדימ לע דיעמ אמוסהשכ
;ןמיהמ אוה ךכיפלו ותודעב עקרקה ימוחת תא םוחתל לגוסמ
ובחרו וכרא תדימ לע ךוסכיס יבגל תשש בר רייצמ רוויעה לש רוזחישל רתוי השק הרקמ
;דגב לש
תלבקתמ רכמנש בהז וא ףסכ לקשמ לע ךוסכיס יבגל אמוס תודע םג ,אפפ בר תעדלו
.תנמיהמכ

ונורוויעב רזחשל דעה לש ורשוכ תא םירכזנה םיארומאה םידמוא םירקמה תשולש לכב
תשולש לש םהיתועד תא החוד ארמגה םלוא .חקיפ ותויהב הארש השעמה תא תונקיידב
,ןאכמ ,"רשכ ,תורשכב ופוסו ותלחתש לכ ,ללכה הז" :תרמואה אתיירב ךותמ םיארומאה
.לוספ - ןורוויעב ונייהד - לוספב תודעה ףוס םאש

טג תאבהל חילשכ רוויע
בתכנ טגהש דיעהל חילשה לע ,תרחא ץראב תאצמנה ותשאל טג ךילוהל חילש השוע לעבשכ
חילשכ שמשל רשכ אמוס םא ,הלאשה תלאשנ .ותכלהכו תורשכב השענ אוהו וינפב םתחנו
אמוסו ןטקו הטוש ,שרחמ ץוח ,טגה תא איבהל ןירשכ לכה" :תרמוא הנשמה .טג תאבהל
שרח אמלשב" :תלאוש איהו ,ןטקו הטוש שרח םע רוויע תכירכ לע ההמת ארמגה ."ירכנו
הקיסמ אירטו אלקש רחאל "?אל יאמא אמוס אלא ... והנינ העיד ינב ואלד ןטקו הטוש
וינפבש דיעהל חילשה לעש ןויכ לבא ,םדא לכ לש ונידכ רוויע לש וניד תוירחא ןיינעל :ארמגה
םא ,ךכיפל .תאז תודע רוסמל ותוא ליבגמ ומומ רוויע וליאו ,תורשכב טגה םתחנו בתכנ
םתסל דוגינב תאזו .טגה לש ותורשכ לע דיעהל רשכ אוה ירה ,טגה תנכה רחאל חילשה רוועתנ
.תודעה תריסמ ינפלו השעמה תייאר רחאל דעה רוועתנשכ ,הלוספ ליעל רומאכש ,תודע

 

תושיא יניינעב רוויעה .ב
הטוס ימ ןידב
תאבומ ,דושחה םע רתתסהל אלש הב הרתהש רחאל ,הלעב תחת התניזש הדושחה השיא
וא אוש-דשח אוה דשחה םא םיקדובה ,"םירראמה םימ"ב םש םתוא םיקשמו שדקמה-תיבל
םאש ,הטוס תשרפבש 'השיא יניעמ םלענו' םילמה ןמ םיקיידמ דומלתה ימכח .התניז תמאבש
הרותה תנווכש .םירראמה םימה ןמ תותשל השיאה תא םיקיקזמ ויה אל ,רוויע היה לעבה
הילעש ,רמולכ ,שיאה יניעמ המלעה איה השיאה לש התריתסש הרקמב קר השיא תוקשהל
רתתסהל הילע ןיא לעבה ןורוויעמ האצותכ םא םלוא ;התוא הארי אל לעבהש ידכב רתתסהל
קוח ןיא - ךכב שיגרי אל הלעב ינפב םישיבמה הישעמ תא השעת םא ףא ירהש ,תונזל ידכ
הדושחה השיאה םא םג ןכלו שיאל תיוושומ השיאהש ףיסומ תשש בר .הילע לח האקשהה
.התוא םיקשמ ןיא ,תרוויע

רוויע ידי לע םוביי
דגנתמ אוה םאו ,("המביל") התאשל לעבה יחאמ דחא לע ,םינב אלב תמ הלעבש הנמלא
םא .רחאל אשנהל תרתומו םהיניבש רשקה קתינ הצילחה השעמבו ,הל ץולחל וילע התאשל
אתיירבה ןושלמ "הרשכ התצילח אמוסה ןמ תצלוחה" :ארמגה תרמוא ,רוויע אוה הלעב יחא
ןידה קספנ ךכו .םוביי תוצמ םייקי אלא ,רוויעה הסיגל ץולחת אל הליחתכלש ם"במרה קיידמ
אוהו ,דחא חא אלא ןיא םאש ,רבוס ם"במרה לע ויתוגשהב ד"בארה םלוא .ךורע ןחלושב םג
ימ שי" םשב ע"ושב םג תאבומ וז העד .ץולחל הליחתכל ול רתומ ,המביל הצור וניאו רוויע
ףא ץלוח ויניעמ תחאב אמוס לבא ,ויניע יתשב אמוסב ןאכ רבודמ תועדה לכל ."רמואש
.הליחתכל

םילותב תנעטו תרוויע סנוא
הרענ סנואה ךכיפל .התעדב היופש הרענב אלא וניא הז ןיד .סנק םלשמ הלותב הרענ סנואה
.ילאמרונ םדאבכ ,רומאכ ,רוויעב ריכמ קוחה יכ סנקב בייח תרוויע
,הלותב תקזחב השיא אשונה םדא יבגל םיידומלת תומוקמ המכב םיאצומ ונא המוד ןויד
המ .דבלב זוז האמ התבותכו הלותב התייה אלש ררבתנ ןכמ רחאלו ,זוז םיתאמ התבותכש
העד יפל ?ותוא השיחכמ איה וליאו הלותב התייה אלש ןעוט לעבהו תרוויע השיא אשונב ןידה
תנעט הל שיו ,הז קוח יבגל השיא לכ ןידכ תרוויע לש הניד - הכלהל קספנ ךכו - ארמגב תחא
התבותכו ןילותב תנעט תרוויעל ןיא ריאמ יברל וליאו ;זוז םייתאמ התבותכ ךכיפלו ןילותב
.הנמ

רוועתהש לעב
ןיא ,ומומ לשב הילע סיאמ אוהש תנעוט השיאהו ,ןיאושינה רחאל םימומ וב ודלונש שיאה
ייח ותא תויחל תבייח השיאה ןיא ,ךדיאמ .התבותכ תא קלסלו השרגל לעבה תא םיפוכ
ךכ לע קלוח שי .התבותכ לע רתוותש יאנתב - הישורג תא שורדל הדיב תושרה אלא ,תושיא
רוועתנ לעבה םא םהיניבו ,"םילודג םימומ"ב .םתוהמבו םימומה ביטב לדבה שיש ,רבוסו
םימומ ןיב לדבה ןיאו הכלהל הלבקתנ הנושארה העדה .התבותכ קלסלו השרגל ותוא םיפוכ
.ותשא תא שרגל בייח לעבה ןיא ,םינטק םימומל םילודג

רוויע קונית תקנה
הרקמב) קוניתה תא קינהל השיאה תא םיפוכ ןיא ,ומא ידשל קוקזה קונית ולו שרגתהש גוז
קוניתה םא םלוא .תקנימ רוכשל לעבה לע .הקנה רכש תרומת וליפאו (לעבה לצא אצמנ אוהש
קתניי םא קוניתל הנכס ששח ינפמ ,וקינהל התוא םיפוכ ,ומא תא שוחלו ריכהל קיפסה רבכ
לש ששח םייק אלו ומא תא ריכמ וניא הרואכלש ,רוויע קוניתהשכ ןידה אוה .ומא ידשמ
חירה ישוח יכ ,ךכב רבדה תא ישא בר קמנמ ארמגב .(רכשב) וקינהל ומא תא םיפוכ ,הנכס
תא שוחל לגרתה רבכ רוויעה קוניתהו ,ונורוויע (לשב וא) תורמל םיחתופמ קוניתה לש םעטהו
.ומא ידשמ קתוני םא הנכס לש ששח שי ןכלו ומא

 

וישעמל רוויעה תוירחא .ג
הגגשב חצור
תויוכזה ןמ הנהנ אוה .וישעמ לכל יארחא ,תישונאה הרבחה ןמ קלחכו ילאמרונ םדאכ ,רוויעה
תורפסב םינד םירקמ ינשב ןכ יפ לע ףא .יללכה קוחה לש תובוחה םג וילע םילח ךא
:םיאנת תקולחמב םייונש םהינשו ,וישעמל תוירחאמ רוויע רוטיפ לש תורשפאב תידומלתה
ר"ת" :ארמגבו "הלוג :רמוא ריאמ יבר .הדוהי 'ר ירבד ,הלוג וניא (הגגשב שפנ גרהש) אמוסה"
בצמה רצונ ךיא תיטפשמ הניחבמ בושח רבדה ןיא ,רמולכ ."אמוסה תא תוברל 'תואר אלב'
תנבהל רבסה ףיסומ ן"רה .תינפוג הלבגממ םאו תוריהז רסוחמ האצותכ םא ,'תואר אלב' לש
יכ ,שממ סונא רדגב וניא רוויע םג השעמלש םושמ ,תולג רוויעה תא בייחמה ריאמ 'ר לש ותעד
תאשל בייח אוה ךכיפלו ,ותברקב דמועה וא ברקתמה םדאב שח אוהו "העידי תצקמ" ול שי
."סנואל בורק אוהש ינפמ" ,תולגמ רוטפ הגגשב גרהש רוויעש קספנ הכלהל .וישעמ תאצותב

תשוב
:הנשמב ונינש .ורבח תא שייבשכ סנקמ רוויעה ,בויח וא ,רוטיפל סחיתמ ינשה הרקמה
יקוח סנקמ םדא רוטפל הביס לכ ןיא יכ ,ךכ לע קלוח ןיאו ,"בייח ...אמוסה תא שייבמה"
יפל .תועדה תוקלוחמ ,תלוזה תא שייב רוויעשכ םלוא .השעיי אל רשא השעמ לע עיגמה
יבר יפל םלוא .בייח שייבש רוויעש םידמל ונאצמנ - השרפמ י"שרש יפכו - האבוהש הנשמה
רטופה ,ותטישל הדוהי יברש ,רוכזל ונילע .וישעמ תואצותב אשונ וניא שייבש רוויע ,הדוהי
'ר ורטופ םייארחא יתלבה וישעמל תיטפשמ תוירחאב םג ךכיפלו הרותבש תוצמה לכמ אמוס
,םוקמ לכמ .תווצמה לכמ ורוטיפ תא הדוהי יבר לש הז וקספל ךימסמ דומלתה ןכאו .הדוהי
אמוסה דצמ העיגפ ןיינעל םג ךכ ,תווצמה לכמ רוטיפה יבגל הדוהי 'רכ הכלהה ןיאש םשכ
.ותומכ הכלה ןיא ,םיחקפה וירבחב

 

אמוסב העיגפ ;יומיס .ד
דומלתה ימכח םלוא .'ול השעי ןכ השע רשאכ' ;(ויניע וא) וניע תא אמיסו וריבחב עגפש םדא
ל"זח .וריבח לש וניעב עגופה לע םיליטמה שנועה הז ןיאש ,יניסמ השמל הכלה ולביק
סנק םלשמ תלוזה לש (םירחאה וירביאב וא) וניעב עגופהש תיעמשמ-דחה םתעדב םידחואמ
.אל ותו ,יפסכ
הרורבהו הטושפה ותועמשממ הרותב שרופמ קוספ ונימכח ואיצוה ךיא :הלאשה תלאשנ
?הרואכל

אב ,וטושפכ 'ןיע תחת ןיע' עמשמ היפל תיחטשה תועמשמה תורמלש ,רמאנ תחא אתיירבב
:רמאנ אכ-זי דכ ארקיו רפסב .תינטשפה תועמשמה תא רתוסו ימינפה ןויגהה

יכ שיאו .שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב שפנ הכמו .תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו'
,ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע ,רבש תחת רבש .ול השעי ןכ השע רשאכ ותימעב םומ ןתי
.'תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמו .וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ

.התימ בייח דיזמב םדא גרוהש ונדמלמ ןושארה קוספה :ךכ םיבותכה תא תשרפמ אתיירבה
המ םשל םלוא .הילעבל הריחמ תא םלשל וילע ,המהב גרוהה לש וניד שרופמ ינשה קוספב
וב ,ותישאר תא השעמל תורתוסה ,'שפנ תחת שפנ' םילמה תא קוספה ותואב הרותה הפיסומ
'שפנ תחת שפנ' םייוטיבהש הרותה ןאכ תזמרמ ונחרוכ לע ?דבלב ףסכ םלשל וילעש רמאנ
ןכ השע רשאכ' :רמאנ וילעש ,ותימעב םומ ןתונה םדא יבגל םיאבה םיקוספב םהל םימודהו
העיגפ תחת תינפוג העיגפ בייחל ,םטושפכ םתנווכ ןיא - 'ןיע תחת ןיע ,רבש תחת רבש ,ול השעי
,'הנמלשי המהב הכמו' רמאנש ומכ ,דבלב יפסכ אוה שנועה ,המהב הכמל המודב אלא ,המוד
רבודמ םהב ,םירחאה םיקוספה ךכ - ךומסב בותכה 'שפנ תחת שפנ' ףירחה יוטיבה תורמל
;אל ותו ,ףסכ םולשת םתנווכ - 'וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ'ו 'ןיע תחת ןיע' לש םיחנומב
,רוריבב זמרל 'תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמו' :םכסמו ןורחאה בותכה אב ךכיפלו
.ךה ונייה (המשנ תליטנ אלב) םדא הכמו המהב הכמ לש םנידש

םג קיסהל רשפא ירהש ,הז יטסאלוכס ןיינבב ררועתמה ינויגהה ישוקב םנמא שיגרמ דומלתה
ידכ ?ךכ המהב הכמ ףא התימ בייח םדא גרוהש םשכו ,םדא הכמל המהב גרוה הוושנש ,ךפיהל
חצור שפנל רפוכ וחקת אלו' :רחא קוספ לש ןקוידב דומלתה ימכח םירזענ ,וז הצריפ רודגל
ןיאש המ ,תווממ וליצהל תנמ-לע רפוכ תחקל רוסא חצורמ קרש ,ןאכמ .'תומל עשר אוה רשא
וניע לע רתוול ןכומ היהיש ,ןקייצ םדא אצמיי םאו .ןוממ רפוכ תחקל שי םירביאב עגופמ ןכ
.וניעב םיעגופ ןיאו ףסכ םלשל ותוא םיפוכ ,ףסכ םלשי אלש דבלבו

- ?שממ ןיע אלא וניא וא ...ןוממ - 'ןיע תחת ןיע'" :יאחוי ןב ןועמש יבר םשב היינש אתיירב
חרכהב הנווכהש ,רמוא הווה .?'ןיע תחת ןיע' הזב םייקמ ינא ךיאה ...אמיסו אמוס היהש ירה
ןוויכב איה ףא תשרפמ הדוהי ןב יאתסוד יבר םשב תרחא אתיירב .ארקמ לש וטושפכ הניא
תחת ןיע' היב ארוק ינא ךאיה - הנטק הז לש וניעו הלודג הז לש וניע התיהש ירה" :המוד
יתשבש תוקמנהה תא ארמגה הכירפמ תמאה ןעמל .םייניעה יתשל יתוכיא יווש ןיא ןכש "?'ןיע
.יומיס דעב תיפסכ הרומת לש ןורקיעה םצעל הנמאנ הראשנ םלוא ,תותיירבה

ושריפו ,ידגנ יומיסב אמסמה תשנעה לש ןורקעב הלגד "םיסותייב"ה תכש ,רכזנ םודק רוקמב
ימכח ויה הדימ וזיאב .ףקות לכב הז שוריפ דומלתה ימכח וחד ,רומאכ .וטושפכ 'ןיע תחת ןיע'
הב אתיירב ךותמ םידמל ונא 'ןיע תחת ןיע' קוספה תא םשוריפ תקדצב םיחוטב דומלתה
,שממ" :ארמגה ההמת דימ וטושפכ קוספה תא שרפמ אוה הרואכלש ,רזעילא יבר םשב רמאנ
!תאזכ תלבוקמ יתלבו ןפוד תאצוי העד ןכתיתש ,ל"זח תעד לע ללכ הלע אל ."?ךתעד אקלס
,רוד רחא רוד תלבוקמה הרוסמה לע ,הלילח ,קלוח רזעילא 'ר ןיאש ,דומלתה שרפמ תמאבו
ינש םיקלוחמ רזעילא יבר לש ותעדב .תצקמב הנוש הרוצב קוספה תא שרפמ אוהש אלא
.ךומסב ואבוי םהירבדש ,םיארומא

תא תוחדל הסנמה םינורחאה ילודגמ דחא לש ותרבס תא דוע ףיסוהל יוארה ןמש ,ינרובס
תעדה לע לבקתמ הז ןיא ,ויפל .ןויגהה ךרד לע - יומיס לע השינעכ תינפוגה העיגפה ןורקע
עגפנל יוציפ לכ ןיא .היעב םוש הרתפנ אל ךכב יכ ,דגנ יומיסב אטובי יומיס לע שנועהש
םלשל בייוחי עגופהשכ ןכ ןיאש המ ?ךכב עגפנל תלעותו עצב המ יכ ,ינפוג שנוע עגופה תשנעהב
עגופה ןמ רצבנ שממ וניע ימד תאש יפ לע ףא ,יוציפה ימדמ הנהיי תוחפל ,עגפנל יפסכ יוציפ
.םלשל

ןיע לש הריחמ
ודמע דומלתה ימכחש ,ןבומ ?ןיע לש הריחמ והמ :הילאמ תשקבתמה הלאשל םינפנ ונא ןאכ
.םלועבש ןוה לכ דעב ויניע לע רתווי אל ושפנבו וחורב אירב םדא לכ ;השק המליד ינפב
אמסמה לעש יוציפה םוכס תא ילאמיסכמ קוידב עובקל קקוחמה לש ודיקפתמ ,ךדיאמ
הדימ-הנק םימכחה ועבק "הווש" ןיעש םוכסה תא דומאל תורשפא ןיאש םושמ .םלשל
עודי היה םריחמש ,קושב םידבעה יריחמ יפל עבקנ םוכסה .ילאמינימ רועישבו יטרקנוק
המכ ןימשו קושב רכמנ דבע אוה וליאכ ותוא ןיאור" :תעבוק הנשמה .דומלתה תפוקתב עובקו
.עגפנל שרפהה תא םלשמ אמסמה ."הפי אוה המכו הפי היה

,רזעילא יבר תנווכ םיארומאה דחא תעדל ."שממ ,ןיע תחת ןיע" :רזעילא יבר רבוס ,רומאכ
ךותמ ,תויטלחהב וז העד החוד דומלתה םלוא .ןירוח-ןבכ אלא דבעכ עגפנה תא םידמוא ןיאש
,רזעלא 'ר תנווכש ישא בר ריבסמ ךכיפל ?ןיעל יטולוסבא יווש שי םולכ :ונרכזהש החנהה
"קיזמב אלא ,קזינב ותוא ןימש ןיאש ,רמול"

הנווכבו דיזמב אמסמ לש ונידכ הגגשב יומיס לש וניד םולכ :הלאשה לע דוע בישהל ונילע
?הליחת

העברא" דוע ,ןיעה ימד לע ףסונ םלשל וילע ,דיזמב השענ יומיסה םא דומלתהו הנשמה יפל
רמוש לש הלטב ימדב םכתסמ ומולשתש ,"תבש"ל טרפ .תשובו תבש ,יופיר ,רעצ םהו ,"םירבד
םימולשתה ראש ירה ,עגפנ לכ לצא הווש איהו ,רתויב הכומנה רכשה תגרד איהש ,ןיאושיק
רכשש הדימב ;לודג עגפנה לש ובואכמו ורעצש הדימב .הרקמו הרקמ לכל םאתהב םינתשמ
שייבמה יפל לכה"ש ,"תשוב" יבגל ןידה אוה ;ךכל םאתומ עגופה לש ומולשת םג - לודג יופירה
תוגרד םג ןנשי ,דיזמו גגוש ,סונא םייטפשמה םיגשומה יבגלש ,ףיסוהל יוארה ןמ ."שייבתמהו
,גגושל בורק סונא ;(המצע ןיעה ימד ףא ללוכ) םימולשתה לכמ רוטפ רומג סונא ,לשמל .םייניב
דיזמל בורק גגוש ;רומג גגוש יבגל ןידה אוהו ,"םירבד העברא"מ רוטפו דבלב ןיעה ימדב בייח
.תשובל טרפ ,םלוכב בייח

ותמכסהבו עגפנה לש בוטה ונוצרמ השענ יומיסהשכ ,ונימכח לש םתעד המ ררבל דוע ראשנ
.האלמה
ןמ ;"רוטפ ,יניע תא אמס רמואה" :רמאנ אתפסותב .וז הלאשב םילפטמ תורוקמ השולש
אלש - הקוחד הרוצב אולו - עגפנה לש וירבד תא שרפל תורשפא שי םאש ,עמשמ ימלשוריה
העשב םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב אטבתהשכ קרו .בייח ,עגופה תא רוטפל עגפנה ןווכתה
תא אמס ,רמואה" :רמאנ ,תאז תמועל ,הנשמב ;עגופה רוטפ ,יומיסל ותמכסה תא עיבהש
תא אמס רמוא התא יתוא רוטפל תנמ לע :לבחנל לבוח ולאש") "בייח ,רוטפל תנמ לע ...יניע
םיקלוח וישרפמו ,רורב רבדה ןיא ילבבב .(ב"ערה - "בייח כ"פעא ,ןה :לבחנה ובישהו ?יניע
תורפסב םג םייוטיב תא םיאצומ דומלתה שוריפב תועדה יקוליח .דומלתה לש ותדמע שוריפב
םיבייחמה הלא לש םתעד תא םהיקספב םיגציימ ךורע ןחלושהו ם"במרה ,לשמל .םיקסופה
.םירטופה תעדכ קסופ ,ךדיאמ א"מרה ;םירקמה לכב עגופה תא

המא וא דבע לש וניעב העיגפ
םיררחתשמ םה הנממ האצותכ רשא ,המאה וא דבעה ןיעב העיגפה ןינע םג ךייש הז אשונל
ישפחל ,התחשו ותמא ןיע תא וא ודבע ןיע תא שיא הכי יכו' :הווצמ הרותה .תוריחל םיאצויו
ופיסוה ונימכחו ןש תאצוה ףא אלא ,דבע תררחשמ דבלב ןיעב העיגפ קר אל .'וניע תחת ונחלשי
הלמהו .םהב העיגפמ האצותכ רורחשל הליע םיווהמ םה ףאש ,םירביא ישאר העבראו םירשע
אצוי ,וז רחא וזב דבעה לש ויניע יתש תא ןודאה אמיס םאש דמלל האב ,דיחי ןושלב 'ןיע'
היה דבעהשכ העגפנש - היינשה ןיעה תא וליאו ,הנושארל התמסנש ןיעה ללגב תוריחל דבעה
םלשל ןודאה בייח - וילעב תושרב ןיידע אצמנ אוהש תורמל ,תיטפשמ הניחבמ ררחושמ רבכ
דבעה ןיב םיעלגתמש םיכוסכסב םינד םיידומלת תורוקמ המכ .ןירוח-ןבב ליגר יומיס ןידכ
האצותכש - ןשה תאצוהש ןעוט דבעהשכ ,לשמל .ןשה תלפהו ןיעה יומיס רדסל סחיב וינודאל
הובג ,ןבומכ ,וריחמש ,יומיסה ימד דבעל עיגמ ךכיפלו ,יומיסל המדק - ררחתשמ אוה ךכמ
םושמו רורחישל םרוגה אוה - אוהו - םדוק השענ יומיסהש ןעוט ןודאהו ;ןשה ימדמ הברהב
הלאבו ןמאנ דבעה םירקמ הלאב םיטרפמ תורוקמה .דבלב ןשה ימד אלא םלשל וילע ןיא ךכ
.ןודאה ןמאנ

ןיעב והשלכ שומיש תושעל ןתינ םא - ןודאה תעיגפמ האצותכ ירמגל הרוועתנ אל ןיעה םא
;העגפנ אל ןיעה וליאכ םיאור הז הרקמב .תוריחל אצוי דבעה ןיא ,קחודב וליפאו תעגפנה
ןיעה םא - יומיס ינפל ,םדוקמ היוקל רבכ התיה ,הב עגפ ןודאהש ןיעה םא ,ךפיהל םג ןאכמו
תמועל .תוריחל אצוי דבעהו האמסנש האירב ןיעכ הניד ,והשלכ שומיש לש רשוכב התייה
ותעיגפב ללכ ןודאה הניש אל ירה .העיגפה ינפל ללכ שומישל היואר התייה אל ןיעהשכ ,תאז
ןיעה האצוה אלו דבלב העיגפ התייהשכ ,םירומא םירבד המב .הניגב ררחתשמ דבעה ןיאו
וניד ,ןיטולחל היומס התייהש יפ לע ףא ,המוקממ ןיעה תא איצוה ןודאה םא םלוא .המוקממ
העבראו םירשעמ דחאב העיגפב םג ררחתשמ דבעהש ,ונרכזה רבכו ,ונממ רבא ךתח וליאכ
יופיר לש הבוט הנווכ ךותמ האצות אוהשכ םג ררחשמ יומיס .םללכב ןיעהו ,םירביא ישאר
ררחתשמ ,ןיעה הרוועתנ יאופר לופיטמ האצותכו ,לשמל ,אפור אוה ןודאה םא ןכלו .ןיעה
אלא ררחתשמ דבעה ןיא לאילמג ןב ןועמש ןבר תעדלו תקולחמב םנמא יונש הז רבד .דבעה
.הכלהל הלבקתנ אל ותעד לבא ,ןיעה תא תחשל ןודאה ןווכתנ ןכ םא

לע הרישי הרוצב עצובת יומיסל תמרוגה הכמהש ,אוה יומיס ידי-לע דבעה רורחשל ףסונ יאנת
,לוקה תמחמ דבעה תעבנו ,דבעה לש ויניע דגנ לתוכב הכה ןודאה םא לבא .םדאה ףוג
הניד ,ונורוויעל המרג וזו ,דבעה שאר לע הכה ןודאהשכ הרקמב ןכ אל ררחתשמ וניא ,אמתסנו
,וילעב ידי לע עצוב ןכ םא אלא ,דבע ררחשמ יומיסה ןיא .תוריחל אצוי דבעהו הרישי הכמכ
.ךכב ררחתשמ וניא ,וב העגפ ותמהב םא לבא

םדא תגירה לע שנועכ יומיס
רב" :קפסב לטומ אוה ףאו ,םדא תגירה לע שנועכ יומיס םיאצומ דומלתב דיחיו דחא םוקמב
רודה ןמ ארומא) בקעי רב אבא ברל אתולג שיר היל רמא .(םדא גרה) אשפנ לטק אמח
ולטבד ,ויניע תא ורקני" :שרפמ י"שר ."היניעל והויהכיל לטק יאדו יא ,הב ןייע קופ :(ישילשה
םלוא ."הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ןיד תיבד ,היב ןנידבע אק אסנק יאהו ,ןיד תיב תותימ
רומח רתוי הרותה ןמ אלש ןישנועו ןיכמ ןידד אוה המיתד" :י"שר לש ושוריפ לע השקמ ן"רה
לבבב הז תושעל רשפא ךיאהו ,ןיחמומו םילודג ןינייד ךירצ רתויו הרות ןיד אוהש הממ אוה
'רה" םשב שרפמ אוה ךכיפל ."?הרות ןיד אוהש המב וליפא ללכ תושפנ ינידב חוכ םהל ןיאש
שירה] אוה" ןכש ,ויניע תא רקנל אתולג שירה הווצ ןיד-תיב חוכמ אלש ,"[דיפנוב] ל"ז דוד
תושר ןתונ היהו תוערה ישנא רעבל תוכלמה ןידש ,תוכלמה חוכמ אלא ,ןייד היה אל [אתולג
."ותעד יפל רבדה תושעל אתולג שירל

אלא .תושפנ יניד ולטב םמוקמב ןירדהנס היה אלו שדקמה תיב ברחשמ"ש שרפמ יריאמה
ליטק יאדוו יא' ןאכ ורמאש אוהו .העש ךרוצל ןידה ןמ אלש ןישנועו םיגרוה ויה םוקמ לכמש
יניד ולטבש רחא ,סנק ךרד ויניע תא ורקניש םישרפמ שיו .והוגרהיש ושריפו 'היניעל יהויכל
."רקיע ןושארו .תושפנ

יפלש" אלא ,אמח רב תא גורהל ןידה-תיב ידיב חוכ היה השעמלש ,רבוס תשש רב קחצי 'ר
היה םוקמ לכמו ,וגרהל הוצ אל ןכ לע ,הזכ רוסייב ידש העשה ךרוצ יפל אתולג שירה הארש
קיידמ ןילבולמ הילדג ןב ריאמ 'ר ."'אילת אבלב אניעד יניירוש'ד ,התימ תנכס םייניעה יומיסב
,התימל אמח רב תא םינד ויהש קפס ןיא ,חצרה לע הרורב תודע התייה וליאש ,ארמגה ןושלמ
תוחכוה אלא ,חצרה השעמ לע םירורב םידע ויה אל םלוא .לבבב תושפנ יניד םינד ויה יכ
ןיאש יפ לע ףאש ,י"בארל אתולג שירה רמא ןכלו ,תוענכשמו תוחיכומ תונדמואו תויתימא
ןיאש רחאמ ,ויניע תא רקנל שי םוקמ לכמ ,התימב ונודל ןיא ךכיפלו ,חצרה לע הרומג תודע
.אמח רב ידיב עצוב חצרהש קפס

ימ"ש ,השעמל הכלה ,הישרפממ קלח תובקעבו תאזה ארמגה ךמס לע ,ולעה םיקסופה ןמ המכ
."ויניע תומסל וא ,רבא ול עוטקל םילוכי ץראל ץוח ינייד ,שפנה תא גרהש

.םירחא םישנוע אלא ,אמח רב לש ויניע תא רקנל הוויצ אל אתולג שירהש םישרפמ שי םלוא
ליעל טטוצש שוריפל ףסונ ,איבמ י"שר ;התימל ןודנ אוהש ,יריאמה לש ושוריפ תא וניאר רבכ
ונתיו ונוממ ולטיי ,םירמוא שיו" :םישוריפ ינש דוע - "רקיע ןושארו" בתוכ אוה וילעש -
םהמ םינשש ,םישוריפ השולש איבמ לאננח וניבר םג ;"אתמש ,םירמוא שיו ;ןישרויל
ח"רה סרג אל הז ןורחא שוריפ יפל ."ונוממב ותוא וכי"ו יומיס :י"שרב םג םירכזומ
ןושלמ והויהכל .ונוממב ותוא וכי ,רמולכ" ,דבלב "והויהכל" אלא ,"היניעל והויהכיל"
תאו וחכ תא ןילטונו ותוא ןיסנוק"ש "םינואגה ימכח בור" םשב איבמ אוה םלוא ."האכה
ןורחא שוריפ איבמ היפעלובא ריאמ 'ר םג .התימל הבורקה הבר הכמ ותוא םיכמ ונייה ,"וחור
.י"שר שוריפ רתוי ול הארנש אלא ,"םינואגה ימכח בור" םשב אוה ףאו הז

דבלמ .דומלתה תפוקתב ץופנ ןויזח ,הארנכ ,היה אל םיילילפ םיעשפל השינע תטישכ יומיס
.די תעיטק אוה שנועהשכ ,דומלתב דחא המוד הרקמ דוע שי ,אמח רב לש הרקמה

תאז הדבוע לע םישקמ תופסותה ילעב .עשר ףורגאב תוכהל דעומ עשופ לש ודי עטק אנוה בר
ילעב םיריעמ ךכ לע .דבלב יפסכ סנקב ומצע אנוה בר קפתסה םש רשא ,המוד הרקמ ךותמ
דעומד אכה ינאש"ד ,ונרכזהש הרקמה ןיבל יארקאב אטחש םדא ןיב לדבה שיש ,תופסותה
םירקמ אלא ורק אל םייניבה ימיב םג ."ךכב אוה הינידד ףורגאב תוכהל היה ךכב ליגרו
םירקמה ינש לע ךמתסהב ,םינוש םירבא תעיטקב םידעומ םיעשופ ושנענ םהב םידדוב
אצויכו ,יתרבח יודינ .יפסכ סנק ,תוקלמ ויה םיצופנה םישנועהש הארנ .דומלתב םירכזנה
.הלאב