ה"מגרה תפוקתב זנכשא ידוהי תודלותל

גרבלדיא המלש ר"ד

ד"ישת דל יניס
תורעהה אלל ספדוה


,םדמעמ תניחבמ 1024 - 919 םינשה ןיב םידוהיה תליהק ייח תא ראתמ רמאמה :תיצמת
דוסיה תא וחינה רשא םיסומינולקה תחפשמ לע רבחמה בכעתמ דוחייב .םדי חלשמו םהיתויוכז
.הצנגמב הרותה דומילל

.הצנגמ ;זנכשאב לארשי םע תודלות ;הלוגה רואמ םושרג ונבר ;ה"מגר :חתפמ תולימ

תיסקזה תלשושה תפוקת .א
רתויב תובושחהמ התייה הינמרגב (1024 - 919) תיסקזה תלשושה הכלמ הבש הפוקתה
תאזה ץראב םיקזח םישרוש תוכהל םידוהיה וליחתה אוהה ןמזב יכ ,הינמרג ידוהי תודלותב
.ונא ונרוד דע זאמ הכשמנ םש םתואיצמו

;םיאמורה ןוטלש תחת תיעיברה האמב רבכ הינולוקב םידוהי םויק לע תועידי ןנשי םנמוא
שי ירה ,םירחא תומוקמב אלו ןולוקב קר זא ואצמנ םידוהיהש ,איה תיללכה העדהש ףאו
םידוהי םויקל תובקע שי ,14 -ה האמב אצנגמב יח וברש ,ל"ירהמה דימלת ירבד יפלש ןייצל
הפוקתהמ זנכשאב םידוהי וראשנ םא דואמ קפוסמ ץרג .3 -ה האמה ףוסב אצנגמב ףא
םע ץראה תא בזע קלחו םיאמורה םע םינמרגה תמחלמב גרהנ םהמ קלח ותעד יפל .תיאמורה
ןוטלש תחת זנכשאב םינושארה םידוהיה ובשייתה קוידב יתמ עודי אל .יאמורה אבצה
ןשארבו ןיירה לבחב תודדוב תוליהק רבכ ויה תיעישתה האמה ףוסב ךרעבש הארנ .םינמרגה
.אצנגמב תידוהיה הליהקה

םיסומינולקה תחפשמ לש התופרטצה י"ע הצנגמ תליהק הלדג 'יה האמה לש ינשה רושעב
םוקמב הלודגו הרות ויה תאז הדבכנ החפשמב .תינופצה הילטיאבש אקול ריעמ םשל הרבעש
.דחא

ץרג .הצנגמל הקולמ םיסומינולקה תחפשמ הרבע וב ןמזה לע תונוש תועד ןנשי םירקוחה ןיב
ףד ,האידנקמ ר"שי לש "המכחל ףרצמ"ב תאצמנה הדגאה תא ירוטסיה סיסבכ ולבק הבוטשו
ועטיש תנמ לע השמ ונבו סומינולק םכחה תא 787 תנשב אצנגמל איבה לודגה לורקש ,ב"ע די
העיגה החפשמהש רבס ץנוצ .ןמדיג םג ףרטצמ תאז העדל .הינמרג ידוהי ןיב לארשי תרות תא
תעד לבקל הטונ ואלסרב .חרקה לרק לש ונמזב תיעישתה האמה לש הינשה תיצחמב הצנגמל
.ץנוצ

סומינולק םשב ידוהי ידי לע לצינש 2 -ה וטוא ךלמה ןמזב התייה םתריגהש רבוס סוינורא
שוכר ול ןתנ הצנגמל ךלמה ואיבה הדות תואלו ,982 תנשב הילטיאבש הנורטוק י"עש ברקב
983 תנש תלחתהבו 982 ילויב ויביואב םחלנ וטוא ךלמה יכ ,סוינורא תעד לבקל השק .תויוכזו
ויניינעב דואמ קוסע היהו ויביוא םע םחלנ הנורחאה הנשה תיצחמב .הילטיאב תמ אוה
החפשמה תריגהל 982 ךיראתה תא לבקל השק הללגבש הביס דוע שי .םיינידמהו םייטרפה
הארנכ לבא ,הצנגמב הרותה דומילל דוסיה תא םיסומינולקה וחינה רפוסמה יפל יכ ,הצנגמל
,י"א ימכח תא תולאש סוניירה ימכח ולאש 960 תנשב יכ ,הצנגמב ח"ת ויה רבכ 982 תנשבש
.הצנגמב הפוקת התואב הארנכ יח ןיטנואיל 'ר ה"מגרה לש וברו

חרקה לורק לש ונמזב עיגה ק"רב השמ 'ר החפשמה ןושארש ,העדה תא לבקמ ר"יש םג
לורק ךלמה תאמ תוסח בתכמ היה ק"רב השמ 'רלש הארנכו .9 -ה האמה לש הינשה תיצחמב
.סוניירה ירעב רחסמה חותיפב רתויב ןינועמ היה ךלמה יכ ,חרקה

רחסמה ריעמ תוכלמה תעפשהב הרבעוה וז החפשמש תמא לש ןיערג שיש דיגנ םא וליפא
,הפוריא ברעמ רחסמל הבושח םיכרד תמוצ התייהש ,אצנגמ הבושחה ריע לא אקול הישעתהו
אוה ה"מגרה קרו ,אצנגמב דומלתה דומיל תרדחהל הברה המרת אל המצע החפשמהש ירה
תא תפרצל האיבה הילטיא תודהיש ,רורב ךא .זנכשאבש בושחה ידומלתה זכרמה תא רציש
ינפל תודהיה תועוצקמ ראשו דומלתה דומיל שרע התייה הילטיא יכ ,תידוהיה תוברתה
.זנכשאו תפרצל הרותה האב םשמו תיברעמה הפוריא יקלח ראשל ועיגהש

תמיא" - חספ לש ןורחאב ותוא םירמוא ונאש דחא טויפ ונל עודי סומינולק 'רב השמ 'רמ
.א רואל איצוהש םידחא םיטויפ ןכו טויפה לש םיזורחה ישארב ומש תא םתחש ,"ךיתוארונ
ונל עודי אל .הכלה תובושת ונל שי סומינולק 'ר ונבמ .ונממ וראשנ אל הכלה ירבד .ןמרבה .מ
.רבד ונל עודי אל אצנגמב ותוהש לע יכ ,רחא םוקמל רוגל ךלה וא אקולל רזח סומינולק 'ר םא
.אצנגמ ריעב ויתולועפ לע ונל עודי אל לבא ,אצנגמב רטפנ םלושמ 'ר ונבש ,ונל עודי ,הז תמועל
תמסרופמ תוישיא היהש ,םידמל ונא םלושמ 'ר לש ומשב םירושקה הרותה ירבדו תועידיהמ
.'יה האמה ףוסב תפרצו זנכשאב לארשי ימכח ןיב תדבוכמ דואמו

הצנגמב הלעפש תמסרופמ תינרות תוישיא דוע ונל העודי םיסומינולקה תחפשמל ףסונ
,הז םכחמ ונל ראשנ טעמ .ה"מגרה לש ובר ,ןיטנואיל 'ר והזו תירישעה האמה תיצחמב
.דואמ וצירעה הלוגה רואמ ודימלתש

לש הינסכאו עודי ןבומב תרדוסמ הליהק הצנגמ התייה 'יה האמה תיצחמב רבכש ,הארנ ןאכמ
רבכ ומייקתה ,הצנגמב לועפל ה"מגרה לש ותוישיא הליחתהשכו תפרצו זנכשא ירע לכל הרות
.ןהיניבש הבושחה התייה הצנגמ ריעהו ןיירה לבחב תוידוהי תוליהק המכ

 

בלצה יעסמ ינפל זנכשא ידוהי בצמ .ב
תווש םהיתויוכז ויה יקוח ןפואב .ער אל ללכ ךרדב היה בלצה יעסמ ינפל זנכשא ידוהי בצמ
ירדסו םייתרבחה םהייח לבא .םהינכש םע םיקודה רחסמ ירשקב ודמעו םיבשותה ראשל
םהיתובאש ,םייח יכרדו הרותה תרימשו םתודכלתה תוכזב .םהינכש לשמ םירחא ויה להקה
לע ורמשו תירצונה הביבסה לע ורבגתה ,תפרצו הילטיא תולג ךרד לארשי ץראמ םתיא ואיבה
.הרז הרבחב טועימ םתויה ףא לע םיקזחהו םיברה םהינכש ןיב ועלבנ אלו םתומלש

תא זא שבכש ילדואיפה רטשמה .יתרבחו ימואל יתד ,דחוימ דמעמל התייה תידוהיה הליהקה
ילעב םיליצאל םידבעושמו םיתימצ םידוהי .תידוהיה הרבחב לבקתנ אל תיברעמה הפוריא
ומכ םידבעושמ םמצע ושיגרה אל םידוהיל ויהש םידבעה םג .םלועמ הינמרגב ויה אל תוזוחא
םיליצאה לועב אובל ילבמ הדבעלו המדא םהל שוכרל ולכי םידוהיה .םירצונה םהינודאל
םימרכ רקיעב .תודשו םימרכ ,םינג םמצעל ושכרו הלא תויורשפאב םידוהיה ושמתשה תמאבו
.םחל תייפאו בלח תרצותב וקסעו ןיי תנכה ןעמל

רבדה םצע לבא ,תוחכוה ונל ןיא ה"מגרה תפוקתב םידבע רחסב ןיירה ידוהי תוקסעתה לע
םידבע תיינק םהילע רסא 1090 תנשב אריפש ידוהיל ןתנש תוסחה בתכב יעיברה ךירנייהש
רקיעב ץופנ היה םידבעה רחסמ .הייסנכה רוסיא תורמל ךכב וקסע םידוהיהש ןמיס - םירצונ
ברעמ סוניירה ץרא ךרד םיריבעמ ויה םידבעה תא .םידוהיה ןיב םג (הימהוב) ןענכ ץראב
ירחוסש רבתסמ .חרזמה תוצראל םריבעהל תנמ לע הילטיאלו םימלסומל םרכומל דרפסל
.ןיירה לבח ךרד םידבעה תרבעהב םידוהי םירחוסב םירזענ ויה הימהוב

,םימשב ,םידגב ,םיגירא ,םינוש םיניממ תורוחס ללכ םיל רבעמ םע ןיירה ידוהי רחסמ
א"יה האמה תלחתהב רערעתנ הילטיאב היה וזכרמש הז ימואל ןיב רחס .בהזו ףסכ יטישכת
ולשונ הינמרג ידוהיו ,חרזמה םע רוחסל םמצעב וליחתהש ,הירחוסו הילטיא ירע גושגש ללגב
.חרזמה תוצרא םע רחסמה ןמ ןמזה ךשמב

,רתויב תורידנ קוחרה םלועל הינמרגמ םידוהי םירחוס תועיסנ ויה א"יה האמה תיצחמב
.תונפלחהו ףסכה רחסל םידוהיה תא סינכה ףסונ םרוג .תפרצו ןיירה חטשב לבגוה םרחסו
,בר קזנ תידוהיה תואלקחל המרג ,םידוהי ידי לע םידבע תקסעה דגנ המחלש הייסנכה
ידיב .ןמזה ךשמב םדי לע החנזוה ,המודכו תודש דוביע ,תירקיעה תיאלקחה הדובעהו
,תואובתו תודש ילעב ויה םידוהיהש תומוקמ ויה ןיידעש ףא ,םימרכ רקיעב וראשנ םידוהיה
.רתוי וקסע אל לודג הדימ הנקב תואלקחב לבא

היה ירקיעה קסעהו הינמרגב ידוהיה להקב תורידנ תויהל וליחתה תויביטקודורפה תודובעה
.תואוולה יקסעו ימוקמה רחסמה