, תויתכלה תויגוס יתש לש ירוטסיה רוריבל
האושה תפוקתב וררועתנש

למואב רודית תידוהי

במשת, אצ-צ יניס

:רמאמה ןכות
האושב םייתדה םייחה לע רקחמה
הטיחשה תרזג
הלצהה תייעב
יוג תודועת תיינק
םייוגל ידוהי דלי תריסמ
םיבר תלצה ןעמל םידיחי לש םתריסמ
"ףדור "ןיד
רחא ןובשח לע הלצה
האושה תפוקתב תיתדה הגהנהה


.ליצהל ידכ תושעל רתומ המו, הטיחשה תרזג: האושב הנומא תויעבב קסוע רמאמה : תיצמת

.הטיחשה תריזג, האושב הלצה : חתפמ תולימ


האושב םייתדה םייחה לע רקחמה
רקחמ "הנוכמש המב תונורחאה םינשה רשעל דע ובורב דקמתה האושה תפוקתב רקחמה
, ודרושש תונוש תודועתו תונויאר, םינמוי יפ לע תואטיגבו תונחמב םייחה ורקחנ". תועווזה
לע םיבר םיאשונ ןכו שוביכה ירוזאב םנוטלש סוסיב, םידוהיה יפלכ תיצאנה תוינידמה הרקחנ
. תונושה םהיתוניחב

גוסמ רקחמב תוניינעתהב שגפיי האושה םוחתב ןורחאה רושעה ירקחמ רחא בקועה םלוא
". יתנומאה רקחמ"בו האושב םייתדה םייחב רקחמה אוה - שדח

ילב אדירג יתכלהה םוחתל שולגל הלא םיאשונב םיקסועה םיבר םירקוח לצא הייטנ שי םנמא
לע השקמ וז הדבועו, הנודינה היעבה ןהב הררועתנש תוירוטסיהה תוביסנל טעמכ סחייתהל
: תוניחב יתשמ םינוירוטסיהה
ימימ םיקסופ לש םיב עבוט בור יפ לע אצמיי תידוהיה הכלהה תורפסב יקב וניאש רקוחה. א
. ירוטסיהה ןיערגה תא תיתכלהה היגוסה ןמ איצוהל ודיב אהיש אלב םייניבה
תפוקת רחא וררועתנש, הכלההו הנומאה תויעבב םויה םידקמתמ םירקוחה לש םתיברמ. ב
לש םרפסמ תחופו ךלוה ןכ לע') דכו תונוגעב לופיט, םישודקה לש םרפא תרבעה ןוגכ (האושה
האושה תפוקתב תיתדה הדימעה לש הפ לעב דועית רקיעבו, דועיתל םיקוקזה םירקוחה
. המצע
םירקוח יבגל תואצות הל ויהי הלא םיאשונב תועידי ילעב םילוצינ ןויארל תונמדזהה תצמחה
- תויעבט תועפות תובקעב - םינש רפסמ דועבו. םיאבה תורודה יבגל אלא, דבלב ונרודב אל
.ןוקיתל ןתינ הז קזנ היהי אל

רקוחה תושרל םידמועה האושה תפוקתב הכלהה תויעב לעו תיתדה הדימעה לע תורוקמה
יקספ לש םיצבק: המחלמה רחאל הבתכנש תיתכלה תורפס רקיעב םיללוכ םה: םיבר םניא
הכלה ירפס לש ריעז רפסמ; ןמז רחא ורזחושו ודמשנו האושה תפוקתב ובתכנש, הכלה
ידע ויהש, םילוצינ םע תונויארו םינמויב תוזימר; האושה תפוקתמ םרוקמב ודרשש, שורדו
יאשונ לולכמ ךותמ דחא אשונ לע קר. תועווזה ימיב תיתד הרובג ישעמל העימש ידעו הייאר
גרבנייו בקעי לאיחי ברה לש ורפס אוה, ףיקמו לודג רפס רבחתנ הפוקתב םירושקה הכלהה
הטיחש הרסאש, תיצאנה הרזגה תובקעב בתכנש ןתטיחש ינפל תומהב םומיה אשונב ל"צז
היגוסה לש ירוטסיהה רוריבב יסיסב רוקמ ונל שמשי הז רפס. ישילשה ךיירה ימוחתב תידוהי
.הב ןודל םידמוע ונאש הנושארה תיתכלהה

 

הטיחשה תרזג
לכב לארשי ןיד יפ לע תופועו תומהב תטיחש תימשר הרסאנ 1933 לירפאב 21 יששה םויב
התיה וז הרזג". םייח ילעב רעצ "ימעטמ הרואכל גהנוה רוסיאה. ישילשה ךיירה ימוחת
התיה ץייוושב םג. ןכל םדוק םינש רפסמ וגהנוה רשא, תומוד תוימוקמ תורזגל יוקיח הרקיעב
.תופוע תטיחש רוסיאב היה ינמרגה קוחבש שודיחהו, הרוסא תידוהיה הטיחשה

ץוחמ טחשנש רשב תאבה י"ע קוחה תא ףוקעל תווצמ ירמוש םיבר םידוהי וסינ הליחתב
. םהינפב וז ךרד המתסנ הרהמב םלוא). קרמנדמ רקיעב (הינמרגל
תוחתפתהה רואית הנהו הז. הינמרגב לארשי תוליהק וב ודמעוהש ןושארה יתדה ןחבמה היה
:גרבנייו י"ירהמ לש ונושלב

םדוק המהבה םומיה אלב הטיחשה לע רוסיא הרזג םיצאנה לש העשרה תוכלמה"
איבהל תורשפאה תא תוירזכא תויקוח תולובחתב םיעשרה וללש ןכמ רחאל. התטיחש
הפקשנ. םינכוסמ םילוחו םינקזל וליפא הרשכה הטיחשה תא וריתה אלו. ץוחה ןמ רשב
תולבנ תליכאב ולשכייו, םולשו סח ןויסינב ודמעי אל םידוהיה תיברמש, הרומח הנכס
".תופירטו

וגהנ", םיילרביל "םידוהי ויה םהירבח בורש יפ לע ףא, ןילרבב תידוהיה הליהקה תונוטלש
םחרוכ לעב םיסונא "םהש, ועידוה התע. םהיתודסומב תורשכה תרימשל עגונה לכב דיפקהל
ךכמ האצותכ". שפנ חוקיפ לש םימעטמ הליהקה תודסומב תופרטו תולבנ תליכא ריתהל
ןיינעב אטילו ןילופב הרותה ילודג םע ץעייתהל ריעבש םיסקודותרואה םינברה וטילחה
היה וז השרפב תויזכרמה תויומדה תחא. םתטיחש ינפל תומהבה םומיה ריתהל תורשפאה
רזח, רודה ילודג םע םש ץעייתהו, ןילבוללו אשארוול, אנליוול עסנש רחאל. גרבנייו ברה
ןיכה ןילבולמ אריפש ריאמ' רו אנליוומ יקסנזדורג רזוע םייח' ר תארוה יפ לעו, הינמרגל
.יתכלהה הדצמ הלאשה רוריבל סרטנוק

היה םהבש רתויב ץופנה ךרדה. ןתטיחש םדוק תומהב םומיהל םיכרד רפסמ ויה םיעודי
תויתכלה תויעב ררוע וז הטישב שומישה. המהבה לש השארל ומירזהש למשח םרזב שומישה
קר אלא, למשחה תכממ הקוזינ הניא המהבהש, חיכוהל ידכ םיבר םייוסינ וכרענ. תוכבוסמ
:גרבנייו י"ירהמ דיעמש יפכו, וליעוה אל הלא תונויסינ םלוא. דבלב הרצק הפוקתל תמדרנ

יכ, יתחכוה םהילע ונלמע הברהש תומהבה לומשחב םיברה תונויסינה לכ תורמל"
, םולכ וחיכומ ןניא, םייח וראשנ לומשחה רחאלש, תולמשוחמ תומהבב ושענש תוניחבה
םורגל לכוי תחא המהבל קיזמ וניאש המ. ןפוג הנבמבו ןעבטב תווש תומהבה לכ אל יכ
םרז םא, ןיחבהל םיסונמו םיקודב םיעצמא ונל ןיאו, תרחא המהבל תיאדו התימ
".תטחשנה המהבה לש םיימינפה םירבאל הפירט לש וא התימ לש קזנ םרג אל למשחה

ינפל") אתנישד אמס ("םידרמ םסב המהבה תייקשה ןמל ונודינ םומיה לש תורחא תוטיש
לכ ורסאנ קימעמ ןויע רחאל. דבלב יקנח דוסי ליכמה ריוואב התמשנהל דעו, הטיחשה
.לארשי ילודג ידי לע תוטישה

המהבה םומיה ריתהל ןתינ תובר תולבגהבש, ותעד תא עיבה גרבנייו ברה רביחש סרטנוקב
סומלופ ררגו לארשי-ץראבו תוצופתב לארשי ילודג לא חלשנ הז סרטנוק. התטיחש םדוק
רוסאל וקספ םהו, אטילו ןילופ ימכח בור תעד לע הלבקתנ אל גרבנייו ברה לש ותעד. ףירח
.תולמשוחמ תומהב תטיחש

םימכחה לא וחלשו סרטנוק רביח הז ןינעב םג. תופועה תטיחש תייעבל גרבנייו ברה הנפ התע
תופועה תטיחש ןפואב יוניש ריתהל םכסוה ולבקתנש םהיתובושת ךותמ. אטילבו ןילופב
.דבלב םישלחלו םילוחל הליחתכל םידעוימ ויהי הלא תופועש, ץלמוהו, שפנ חוקיפ ימעטמ

תולקהה תורמל 21.1.1933. לש קוחה ןמ האצותכ ווהתנש, תויעבה לש ןתרמוחמ טעמל ןיא
, םיבר םידוהי ויה) תומהב הטיחשב םג תילארבילה הליהקה י"עו (תופוע תטיחשב וגהנוהש
םינש ףועו המהב רשב םעט ומעט אלו, תורשכה יניד לכ לע ודיפקהש, דחאכ םינקזו םיריעצ
םויק לע קבאמה למסל םינברה יניעב הרשכה הטיחשה לע קבאמה ךפה ןמזה ךשמהב. תובר
:ל"צז אנוא קחצי ר"ד ברה דיעהו, הלוכ תידוהיה תדה

. הללכב תדה לכ םא יכ, הלאה םישנאה לצא הנכסב איה דבלב תורשכה אל תמאבו"
תרימשב, תווצמ ראשב םג םילשרתמ, תורשכב גהנתהלמ ולדחי םאש, הסונמו קודב
...".דועו דועו החפשמה תרהטבו תבש

לבקתנ (1938) ץ"חרת תנשב. ןתטיחש םדוק תומהבה םומיה תלאש הררועתנ הירגנוהב םג
םיבר םידוהיש, ששחה ררועתנ בושו 1933 תנשב הינמרגב גהנוהש הזל המודה, קוח הירגנוהב
התלעוה הרזגה לוטיבל תונויסינ רפסמ לש םנולשיכ רחאל. תופרטו תולבנ לוכאל וצלאיי
הירגנוהב זכרמה דעו ינבר וסנכתה. הטיחשה רחאל דימ השעיי המהבה םומיהש, הרשפ תעצה
יתש הירגנוה ינבר ינפל ודמע, הינמרגב םהיחא לצא עריא רשאל המודב. ל"נה העצהב ןוידל
:תירסומ היינשהו תיתכלה תחאה, תויעב

;הז הרקמב הטיחשה ןפואב יוניש ריתהלו םהילע ךומסל ןתינש, לקהל תועד רחא שופיחה. א
םתמחלמב ילכ לארשי יאנושל קפסיו םידקתל היהי הטיחשה ןפואב יונישה םצעש, ששחה. ב
.הרשכה הטיחשה דגנ

שיש, הטלחה ידיל םינברה ועיגה" םינורחאו םינושארב ןויעו הכלה לש ןתמו אשמ "רחאל
יתש. תאזה םעפב קר הטיחשה רחא המהבה םומיה ריתהלו םיליקמה םיקסופה לע ךומסל
:ןהו הז קספל ופרוצ תולבגה

לש דופש אוהו", טאראפא סיש "ארקנה רישכמב שומיש י"ע השעיי אל המהבה םומיה. א
;תימואתפ התימל םרוגו חומה תא בקנמה, לזרב
המהבה רשב תא ךותחל ורהזיי", טאראפא סיש"ב שומישה לע תונוטלשה ודמעי םא. ב
הז רבדש, החילמה ינפל) דחא םרגוליקכ אוה הכיתח לכ לש הלקשמשכ (תונטק תוכיתחל
.רישכמב שומישה תמחמ הצוחה םרז אלש םדה לש תילמיסקמ האצוה רשפאי

םינותנ ויהש, יתדה-ינידמה בצמה יבגל םימכחה לש םתונרע לע םידמול ונא םהיתובושת רואל
.ןתטיחש רחא תומהבה םומיה ריתהל תיללכ המכסה הגשוה םוקמ לכמ. הירגנוה ידוהי וב

לע ישילשה ךיירל וחפוס רשא תורחא תונידמ לע החספ אל רשכ רשב תגשהו הטיחשה תייעב
וריכזה ומסרופש תועדומה". ןמנרבוג-לרנג"ב הרשכ הטיחש הרסאנ 26.10.1939 םוימ וצ יפ
אל םיטחושה לש םדחפ. םתכאלמב ךישמהל ודחפ תופועה יטחוש םלוא, דבלב תומהב תטיחש
", הנגה ימד "םהל םלשל ךרוצ היהש, תינלופה הרטשמה ינפמ אלא, ינמרגה ןוטלשה ינפמ היה
.תונוטלשל ורסמיי אל םיטחושה לע תוח"ודש ידכ

היה םהילעו, תוסינכב םיטלש םיטחושה ולת םיחבטמה תיבב השענה תא שטשטל ןויסינב
עיבצהל רשפא אהיש, תופוע םומיהל תולקמב ודייטצה ףא"; תידוהי-אל הטיחש "בותכ
המייתסנ אל תומהב תטיחש םג ךא. ךרוצה הרקמב טלשה לע בותכה תא חיכוהל ידכ םהילע
תורשכה לע חוקיפה. םייחבטמה יתבב אלו, תותפרב המייקתה תיקוח-יתלב הטיחש. לילכ
היהש םיבצק ידימ והוגישה ןכ םא אלא, רשב לוכאלמ םידרח םידוהי וענמנ ןכ לעו, קספוה
.בר ןומא םהב תתל רשפא

הרשפה תועצה םלוא. וכשמנ הירגנוהבו ןילופב הרשכה הטיחשה לע תורזגה לוטיבל תונויסינה
:הרזגה עור תא לטבל םהידיב הלע אל ןכ לעו, ףסה לע וחדנ םידוהיה י"ע ועצוהש

אלו ןילופב אל. הריזגה לטבל םדיב התלע אלו. םתווקת לכ היה אושל ה"ועב ןכא"
העשמו םויל םוימ ושדחתנו וקזחתנו וברתה תופידרהו תוריזגה אברדא קר, ןיראגנואב
...".העשל

תקפסאל רוקמה ויהש, םירכיאה ןיבל םידוהיה ןיב עגמה תינמז קתונ תואטיגה לש םתריגסב
וז תומכ םלוא, וטחשנשו תומוחל לעמ וחרבוהש, םידיחי תופוע ויה םנמא. הטיחשל תופועה
וטיגב םינושארה תועובשב. הקספנ אל תומהבה תטיחש םג. תואטיגה יבשותל הקיפסה אל
חירבהל וחילצה ןכמ רחאל. םידוהיה םע דחיב וטיגל וסנכוהש, תומהב וטחשנ אשראו
םירטושה לכ. ריעה ירברפב םייוגה לצא תומהב וטחש הלאו, וטיגה ץוחמ לא םיטחוש
.וטיגל רשבה חרבוה הטיחשה רחאלו, ודחוש םיימוקמה םינמרגהו

: רבדל תוביס המכו, תיאשחה הטיחשה לש המויק םצעמ םיצורמ ויה אל םידרחה םידוהיה
; רקונמ היה אל רשבה א
; התורשכב קפקפ רשא המהב ףירטהל טחושל תורשפא התיה אל ב
. רשבה לע החגשה רדעיה ג
תחרבה רדסל םיימוקמ םיטחוש וחילצה ףוסבלש דע, רשב לוכאל הלא םידוהי ולדח ךכ לשב
.םש טוחשלו וטיגה ךותל תומהב

ודיפקה םשו, אשראול המודב קוחה תפיקעל הלאכ תויונמדזה ואצמנ אל םיבר תומוקמב
תואטיגה תריגס תעב. הנושלכו הבתככ, הרשכ הטיחש תרסואה, הדוקפה עוציב לע םינמרגה
יבשותל דעוימה לכואה לכ התעמו, תופועה תקפסא רוקמ ןיבל םידוהיה ןיב םיעגמה וקתונ
וללכנש, תומהב ןמוש וא רשב לש תוירעזמה תונמה. םמצע םיצאנה ידיב קפוס תואטיגה
בורב וטיגה תומוחל ץוחמ לא טחוש תחרבה. םיסוס רשבמ ןבורב ויה תולדה ןוזמה תובצקב
היה וטיגה ךותל וחירבהל רשפא היהש רשבה םג ןכ לעו, תורשפאה ללכמ האצי תומוקמה
. ןידכ הטחשנ אלש המהבמ

םיצאנה והוקפיסש ןיב, רשב םועטל אלש םמצע לע ורזג תווצמ ירמוש םידוהי ךכ םושמ
ורוה, הנוזת-תתמ ולבס תואטיגה יבשות תיברמש, הדבועה חכונ. וכותל חרבוהש ןיבו, וטיגל
םידוהי ץמוק ךישמה רתיהה תורמל ךא. שפנ חוקיפ ימעטמ רשב תליכא ריתהל םינברה
, םידוהי ויה תונחמב ףא. ךכמ תפקשנה תיסיפה הנכסב וריכהש ףא, רשב תליכאמ ענמיהל
.תופרט רשב תבורעת לש ששחמ", קרמ"ה ןמ ומעט אל םישדחו םימי ךשמב רשא

םינברה ירתיה תורמל רשא, תידרחה תודהיה לש זעה הנוצר יוטיב ידיל אב הפוקתה לכ ךשמב
הרשכה הטיחשה התיה 21.4.1933 תרזג תובקעב. תורשכה תרימשב רשפאה לככ ודיפקה
הפרותה תודוקנ תא אוצמל ןתרטמ התיהש, תורזגה תואמ ללכמ הנושארה ןחוב-ןבאל
לארשי תוליהקב ויהש םיינחורהו םייסיפה הקוצמ יאנת חכונ. ןהב עוגפלו תידוהיה הליהקב
למס תורשכה לע הדפקהה םצעב היה, תונחמבו תואטיגב ןכמ רחאלו, רלטיה לש הינמרגב
.םהיררוצ דגנ םיבר םידוהי לש הנתיאה תיתדה םתדימעל

 

הלצהה תייעב
הלצהה תייעב לש תונוש תוניחבב תורושקה תויגוס לולכמ םצעב תבכרומ היינשה ונתיגוס
דימת אל םלוא, תונורחאה םינשב קימעמ ירוטסיה ןובילל הכז הלצהה אשונ. האושה תפוקתב
וררועתנש תויתכלה תולאשו הלצהה תייעב לש תונוש תוניחב עשת ןאכ רוקסנ. יתכלהה ודצמ
.ןתובקעב

, רמולכ", ם"וכע תדועת "הכלהה ןושלב ארקנש המ תיינק הכירצה הלצה לש תחא הרוצ
הלצה לש הז טביהב ןוידה. ידוהי אלו אוה ירצונ ןכא הגיצמש, הדיעמה, תפיוזמ הדועת
רפסה אוה היגוס התואב ןדה, הפוקתה ןמ דיחיה - דבלב דחא יתכלה רוקמ לע ךמתסמ
ןכמ רחאלו, הנבוק וטיג ךות לעפ רשא, ירשא םירפא ברה תאמ" םיקמעממ תובושתו תולאש
" .תומלצו ךשוח יבשוי ןיב הרות ץיפהו תוכלה קספ םשו, רדעשאק הנחמב

יוג תודועת תיינק
ותמגמשכ, ם"וכע תדועת תונקל םדאל ול רתומ םא, הנבוקב ירשא ברה לאשנ ב"שת ןסינ' אב
השיג העיבמ רשא ברה לש ותבושת. םינזיטרפל םש ףרטצהלו דעיה לא וטיגה ןמ חורבל איה
ךמתסהב. תורחא תויעבב תיסחי הליקמה ותשיג תא תמאות הניא רשא, ןפוד תאצוי, הרימחמ
, רתויב םישולק ם"וכע תדועת הנוקה לש הלצהה ייוכיס יכ, ירשא ברה קספ ם"במרה לע
לע. םש לוליח וב שיש השעמ אוה, הדועתה תיינקמ עמתשמה, ינוציחה" דמש"ה ךכל ףסונבו
תא תדקופה, תונערופה ןמ ךכב לצניהל הסנמ אוהכ, ם"וכע תדועת תונקל םדאל ול רוסא ןכ
:הנושלכ הבושתה הנהו. לארשי ינב ויחא

ףא, דמשו תורצנתה תדועת שוכרל ןדיד ןודינב ללכ רתיה םוש ןיאש, אנידל אנבת"
ומכו, םשה םש תא שדקל איה הווצמ אלא, לצניהל חילצי הז י"עש, בשוח אוהש
".לארשי ינב ךותב יתשדקנו רמאנש

רשא, הכלהה-קספ תא ףוקעל ךרד םילגמ ונא ירשא ברה לש ויתובושתב קימעמ ןויע ךותמ
קיזחמה ידוהיל ול רתומ םא, ל"נה לאשנ תרחא תונמדזהב. םינפ יתשל עמתשמ וניא הרואכל
עבוק ןויע רחא. ילותאק ימור ותויה לע תודיעמה K. R.. תויתואה תא ומש דיל בותכל ןוכרדב
שמתשהל רתומ, םידחא םינפואב K. R.. תויתואה תא שרפל ןתינ יכ, הדבועה חכונלש, ברה
יכ, הנקסמה תשקבתמ ירשא ברה לש ויתובושת יתש ןיב האוושה ךותמ. לצניהל ידכ וז ךרדב
םינפל עמתשמ ידוהיה לש והשעמש עגרב םלוא, ורבעל רוסאש לובג ברה האר ןושארה ןיינעב
.רתיהל חתפ חתפנ, םינוש

:אלוקל ירשא ברה קספ םידוהי םידלי ליבשב םייוג לש הדיל תודועת תיינק ןיינעב םג

הבושתב יתבתכש המ ןייע, וללה םיקנויה ליבשב םייוג לש הדיל תודועת תיינק רבדבו"
...". ונשרדת םשמו ם"וכע לש םיטרופספ רבדב

םייוגל ידוהי דלי תריסמ
אוה קפסש יפ לע ףא, ירשא ברה לקה וליצהל ידכ םייוגל ידוהי דלי תריסמ לש הלאשב וליפא
יפ לע ףאו. םירצונכ ולדגי םידליהש הנכס שיו, המחלמה רחא םייחב דליה ירוה וראשיי םא
לע רסמיהל וא םשפנ תא רוסמל םיבייוחמ םיידוהי םידלי םגש, י"שר לש ותעד תא איבהש
ול ןיאש לארשי ךל ןיא"ש עודי. םירצונ ידיל םידלי תריסמ ריתהל ברה קספ, םשה שודיק
םתוא ולאגי, המחלמה םותב םימותי הלא םידלי וראשיי םא ןכלו, ברה רמא" - םילאוג
המחלמה םותב ולעפש הלא םע הנמנ אוה ןכאש, ירשא ברה ןייצמ בגא תרעהבו. םהיבורק
.המודכו םירזנממ, םירצונ לש םהידימ לארשי ידלי תלואגב

םיבר תלצה ןעמל םידיחי לש םתריסמ
םיינשב דקמתנ ןאכ. תואטיג רפסמב הנודינ םיבר תלצה ןעמל םידיחי לש םתריסמ תלאש
ןיינעמ. וטיגה ןמ" םיינויח אל "םישנא איצוהל םיצאנה ושקב םש רשא, אנליוו הנבוק, םהמ
ורפסב. הכלהה התוא לע ךמתסהב ןיטולחל תונוש תונקסמל ועיגה םירעה יתש ילודגש, רבדה
: הייעבה תא ירשא ברה הלעמ" םיקמעממ
"
הצעומה ירבחל םינבל םיסיטרכ 5,000 עקעג ס"ס דקפמ איבה 8.9.1941, א"שת לולא ז"טב
- 30,000 כ ויה העש התואבש, ןאכ ןייצנ. דבלב םיינויח םידבועל םידעוימ ויה םה, תידוהיה
. םינבלה םיסיטרכהמ דחאב וכזי אל רשא, הלא לש םלרוג יבגל תוקפס ויה אל. וטיגב םידוהי
דקפמה הוויצ א"שת ןוושחרמב' ו םויב. םיסיטרכה תא ףוטחל הכאלמה ילעב ולחה הלהבב
םידוהיה לכש, בותכ םהילעו, וטיגב תועדומ תולתל תידוהיה הצעומה לע הקואר יצאנה
וששח ונממש, רדסמה תכירעב רבודמ היה. ץאלפ הטארקומדב םיימוי דועב בצייתהל םישרדנ
דיימ. וטיגה יבשות ראשמ םינבלה םיסיטרכה ילעב תדרפה - תועובש השיש הז םידוהיה
תליטנ ונייה, םהינפל תדמועה היעבה תא תידוהיה הצעומה ירבח וניבה הדוקפה תלבק רחאל
םיבר תריסמ - ןודינה הרקמב - וא, םיבר תלצה ןעמל םיטעמ תריסמ לש תירסומה תוירחאה
אריפש אנהכ רעבוד םהרבא' ר ברה, הנבוק לש שישיה הבר תא וריעה. םיטעמ ליצהל
ךכבש ףא, תועדומה תא תולתל שיש, ברה םהל הנע תרחמל. גוהנל םהילע דציכ, והולאשו
ילעב לש םהישעמ לע ןויד ירשא ברה איבמ הלא םירבדל ףסונב םיטעמ קר ליצהל וחילצי
קסופ הז ןיינעב. ופטח םהיסיטרכ תאש, םירחא לש" םנובשח לע "םמצע תלצה: הכאלמה
ותוא יפלו ולוכ ןיינעבש תואדווה-יא לשב םיסירכ ףוטחל םהל רתומ היהש, ירשא ברה
.םיטעמ תלצה םשל םיבר תריסמ לש ןורקיעה

- " םהל יתירוה ןכו יל הארנ ןכ"

.ותבושת תא ברה םייסמ

ריעה ינבר ורגיש" תובוהצה םייניש"ה לש" היצקא"ה תעב. המוד הרקמ היה אנליוו וטיגב
ריגסהל ול רוסאש, והוריהזהו סנעג תידוהיה הצעומה שאר לא םינבר העברא לש תחלשמ
םתנקסמ םלוא, ם"במרב הכלהה התוא לע וכמתסה םה ףא. םינמרגה ידיל וטיגה ןמ םידוהי
תריסמ י"עש, ורמואב םתנעט תא החד סנעג. הנבוקב אריפש ברה לש ותנקסממ הכופה התיה
.הנבוקב השעמה תרתהל אריפש ברה הב שמתשהש, הקמנהה התוא - םיבר ליצמ אוה םיטעמ

"ףדור "ןיד
רבעשל, יתרפא ןועמש ברה לצא רכזומ רחא לש ונובשח לע דחא תלצה תלאשל ףסונ טביה
קוניתב הנדה, הלאש םש היוצמ". הגרהה איגמ "ורפסב, המחלמה ינפל ירדנב לש ד"בא
םוקמ הלגתי, והוקיתשי אל םאש וניבהו, יכבב קוניתה ץרפ םואתפ. וטיגבש רקנובב הכובה
ידכ קוניתה לש ויפב רכ סינכהו רקנובב םידוהיה דחא שגינ דיימ. הצובקה לש האובחמ
גוהנל רתומ םא, הלאשל הבושתב. קנחנ דליהש םיחכונה ואר רכה רסוהש רחאל. וקיתשהל
שפנ ןיחוד ןיא "ם"במרה לש ותעד יפלש יפ לע ףא יכ, יתרפא ברה בישמ, הז ידוהי גהנש יפכ
תא ליצהל ידכ וקיתשהל רתומ ןכ לעו", ףדור"ל דליה בשחנ ןדיד ןודינב ירה", שפנ ינפמ
.ותומל םורגל לולע ףאו, דליל ןכוסמ הז רבד םא וליפאו, הלוכ הצובקה

לש םיפסונ םיטביה םיאבומ שילזיימ שריה יבצ ברה תאמ", םשה ישדקמ "ורפסל המדקהב
היה ךכו? ישילש םדא לש ונובשח לע ינש םדא ליצהל דחא םדאל רתומה: ןוגכ הלצהה תלאש
:השעמה

רחא ןובשח לע הלצה
וסנכוהו םיריסאה ראשמ םירענ 1400 ודרפוה הבו, היצקלס ץיוושואב הכרענ הנשה שאר ברעב
, ףירצב אולכ רענ לש ויבא אוהו, שילזיימ ברה לא דחא ידוהי שגינ. םתומל ןיתמהל ףירצל
:ול הנעו קוספל בריס ברה. ונב תא תודפל רתומ םא, קוספיש ברה ןמ רקיבו

ילב, ץיוושואב ןאכ ינאו... וזכ הלאשב הרורב הכלה ךל קוספל לכוא ךיא, יריקי ידידי"
...".םירחא םינבר דוע ילבו, הכלה לש רפס םוש

לע םירמושה, ס"ופאקה לש םכרדש, העודיה הדבועה תא ומצעל ברה ריכזה ןכמ רחאל דימ
לש ובוריס תורמל. הדפנה רוחבה תא םיררחשמ םה זא קרו, רחא רוחב הליחת ףוטחל םירענה
רוסא רבדהש שיאה ןיבה, ברה ול הנע אלש רחאמ. בושו בוש רענה יבא וב ריצפה קוספל ברה
:רמאו
".ןיד קספ םעד הבהאב לבקמ ךיא ןיב"

:ול הנעו ברה וילא הנפ
וליאכ איהו, ךנוצרכ השע. ואל וא ןאכ קסופ ינניא... יתרמא אל הז תא, בוהא ידוהי"
...".ינתלאש אל

םויה לכו. הז השעמ הריתמ הניא הרותהש, רבדה שוריפ, יל תונעל תיצר אל םא: באה ול הנע
.ודיחי ונב תא בירקהל הכזש, ךכ לע החמשב ומצע לא רבדו ידוהיה ךלה

רוסמל שקיב רשא, ןנאמ אביקע ומשו 15, ןב רוחב לע ףסונ רופיס שילזיימ ברה ריכזמ ךשמהב
ךייח "לש הכלהה יפלש, ברה ול הנע. גרבנזור השמ םכח-דימלתה ורבח תחת ומצע תא
שקבמ אוה ןיידעש, ברל רמאו רוחבה רזח רפסמ תוקד רחאל. תאז תושעל ול רוסא" םימדוק
, ול חיטביש ברהמ שקבמ אוה לבא, ברה לש שרופמ רתיה אלב וליפאו, ורבח תחת סנכיהל
.רענה ול ךלה ףוסבש דע, תינש רענב רעגו תושעל ברה בריס הז םג. דבאתמכ בשחיי אלש

 

תורוקמה םתוא לע םיקסופה לש םתיברמ וססבתה הלצהה תולאשב קוספל םאובב
יקספ ןכ יפ לע ףאו. ם"במרה לצא תויוצמה תועודי תוכלה רפסמ לע רקיעבו, םייתכלהה
ויה ףא םימעפלו, םיהז ויה דימת אל, היגוס התואב וליפאו, םינברה ואיצוהש הכלהה
".הרותל םינפ םיעבש "העיבקה תותימא תא קפס לכל לעמ החיכומ וז הדבוע. םירתוס

םירבדה תא אשראו וטיגמ ויתומישרב דנברבוה ברה בתוכ" תובושתו תולאש "תרתוכה תחת
:םיאבה
תעבש, םירבד הברה ומצעל ריתמ םדא תמחלמב ימיב, תישאר. ןניאו טעמכ, תולאש"
. לואשל המ לע הלא םימיב טעמכ ןיא, םצעב לבא. ברה תא םהילע אוה לאוש םולש
יבשוי םידוהי יתבב םניאו טעמכ בלחהו רשב, תמייק הניא תופועו תומהב תטיחש
".וטיגה

ונרכזהש םירפסב תובושתהו תולאשה תואמ. הנוש איה תשקבתמה הנקסמהש, ינמודמכ
םנמא". ןניאו טעמכ תולאש"ש דנברבוה ברה לש ותעיבק תא קפס לש לצ לכל לעמ תוכירפמ
םלוא, המחלמה ץורפ ינפל םינברה םהב וקסעתנש, םיאשונב ונד אל רבכ בורל תולאשהש, ןוכנ
לצא תורכזומה תוביסנבש, הדבועה! ויה ףא ויה - ללכ ךרדב" תולאש "לש ןתואיצמל רשאב
ושקיב ןיידע, והובו והותל השענ םידוהיל עדונה םלועהשכ, יתרפאו ירשא, שילזיימ םינברה
גהונ לש םיקומעה םישרשה לע הדיעמ. םינורחאו םינושאר לע ךמתסהל תווצמ ירמוש םידוהי
.הפוריא חרזמב רקיעבו, לארשי םעב הז

ביט, בלחו רשב לע הקיספ דוע אל, הלודג התיה האושה תפוקתב םיקסופה לש םתוירחא
תולאשה ולאשנ דימת אל. תוומו םייח לש תולאש אלא, בוריע לש תויעבו גורתאה
אלא, הפנע תיתכלה תורפס לא תישפח השיג ברל שישכ, תסנכה-תיבב וא שרדמה-תיבב
םג םייגולוכיספו םייסיפ ץחל יאנתב םינותנ םילאשנהו םילאושהשכ, זוכירה תונחמב םיתעל
םלוא, ליעל תוראותמה תוביסנב בישהלמ קמחתהל ושקיב רשא, םינבר ויה אסיג דחמ. דחי
תוירחאה אולמ תא םמצע לע ולביק ףאו, םהילאושל הנעמ תתל ושקעתהש ויה אסיג ךדיאמ
.םהיתובושתל תירסומה

האושה תפוקתב תיתדה הגהנהה
:םיאבה םירבדה תא קלו ףסוי ר"ד בתוכ האושה תפוקתב תיתדה הגהנהה לע ורמאמב

םייתכלהה תורוקמה לע םהיתוערכה תא ססבל לארשי ינבר ורמא הרקמו הרקמ לכב"
השיגהו ידומלתה דומילה ךרד יפ לע, םדי גשיהב ויהש - םינורחאו םינושאר
- ידכ, םבלב םירוצעה הלמחהו באכה, םעזה תושגר לש עדומ שובכ ךות, תיטפשמה
".הרותב תנגועמ, תנזואמו הלוקש הבושת ידיל עיגהל

לש םיימינפה וירוסיי לע םיתעל תזמור" תנזואמהו הלוקש"ה הבושתה לש הנושל תאז לכבו
ףאו תומייקה תוביסנב קוספל ונממ םישקבמ ןיידעש, ותהימת לע, הבושתה ןתמ תעב קסופה
םינווכמ לכשה יללכ לכשכ, הכלהה יניינעב ןידה תרושמ םינפל גהונה ידוהיה יבגל ותצרעה לע
, ונב תא תודפל שקיב רשא באל שילזיימ ברה לש ותבושתב ךכו. הכופה הרוצב גהנתהל ותוא
:והואדפ אל ףוסבלו

ילצא קפס םוש ןיאו, ילארשיה שיא תומימתבו תקדצב ןנובתהו ןיב, יריקי יחא התאו"
ליח לכ תא סניכ ה"בוקו, הלעמ לש אילמפב לודג שער הזה שיאה ירבד ושע יאדוובש
קדצבו'. וכ ימלועב יתארבש הירב ואר, לוכיבכ ראפתהו חבתשהו, הלעמ יתרשמו אימש
"...ראפתא ךב רשא לארשי: וילע רמאנ

תפוקתב וררועתנ רשא תויתכלה תויגוס יתש לש רתוי הקומע הנבהל ןאכ םורתל יתשקיב
תויגוסכ ונינפל ורייטצה תויגוסה יתש. הלצהה תיעבו הרשכה הטיחשה תיעב: האושה
רשא רבד - הנודינה הפוקתב תיסקודותרואה תיפוריאה תודהיה תא וקיסעה רשא, תויזכרמה
ונטלחה ןכ לעו - ודרשנ רשא ת"ושב םיספות הלא םיאשונ רשא, ברה םוקמה י"ע שגדומ
, ליעל םירומאה םיאשונה ינשב תונדה, תובר תולאש לש ןמויק םצע. הז ןוידב םתוא ןוחבל
לע םירקחמ ךרוצל םהב שמתשהל ןתינש, םינושו םיבר תורוקמ ארוקה ינפל גיצהל ונל רשפא
םיאשונ לש םתובישחב לקהל וננווכתנ אלש, שיגדהל ונילע. האושה תפוקתב םייתדה םייחה
ייחב, רוביצב הליפתב תורושקה תויעבה ןוגכ, םהמ םיבר. תומייקה ת"ושב םיעיפומה םירחא
הווקנו, םיידוסי םירקחמל םייואר םירחאו דעומו תבש תרימשבו תואטיגב החפשמו תושיא
.רחא םוקמב םהילע ודמעיש

, םיאשונה ינש תא תוצמל ןתינ אל ףאו, ןווגמו אוה בחר האושה תפוקתב םייתדה םייחה אשונ
, האושב םייתדה םייחה אשונב םיירוטסיה םירקחמ. תמצמוצמה תרגסמב םהב ונזכרתהש
רוביצב ףאו רוביצב דואמ תושרשומה תוילשא ץופינב וליחתה, הנורחאל ושענ רשא
המורת יכ, איה ונתווקת. האושה תפוקתב תיתדה תודהיה לש התדמעל רשאב םינוירוטסיהה
םע ייחב הלפא הפוקת לש וז הניחב לע רוא וכפשי רשא, םיפסונ םירקחמל ףחד ןתת וז העונצ
.לארשי