לש ותנשמב יניס-רה דמעמ
(ן"רה) ידנוריג ןבואר ןב םיסנ 'ר

יבלסרב-ןיילק 'ש

ז"לשת ,פ יניס

:רמאמה ןכות
השמ תאובנ תא תמאמכ יניס-רה דמעמ
יניס דמעמל ם"במר לש ותפקשה    
ן"רה תשיג    
ן"במרו יולה הדוהי 'ר    
היפוסוליפה דגנכ תומיא    
ם"במרה לש ושוריפ לע תרוקיב    
תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה יתש שוריפ
"ךיקלא 'ה יכנא"    
"ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל"    
ינשה רובידל ףסונ רבסה    
ובלא ףסוי 'רו שקשרק    
תעדה לוקישל ןיינע הניא ל-אה תואיצמב הנומאה    
ובלא ףסוי 'ר לע ן"רה לש ותעפשה    

,ם"במרה לש םהיבתכב תודהיה תנומאב יניס דמעמ לש ומוקמב קסוע רמאמה :תיצמת
לע ן"רה תעפשה תא ראתמו ,ן"רה לש ותטיש תא טורפב םכסמ ,ן"במרו יולה הדוהי יבר
.ובלא ףסוי יברו שקשרק

.הנומא ,תורבדה תרשע ,ךיהולא 'ה יכנא ,יניס דמעמ ,םיסינ ונבר :חתפמ תולימ


לש הנושארה תיצחמב הנולצרב תבישי שאר היהש ,(ךרעל 1377-1315) (ן"רה) ידנוריג םיסנ 'ר
רפס וירוביח ראש ןיב בתכ ,דרפסב ורודב הכלהה ישנא לודגל בשחנו הרשע עבראה האמה
.תיגולואיתה ותפקשה יוטיב ידיל האב ובו ,"םישורד רשע םינש" ארקנה ,תושרד

לש הדוחייו הפקות תא חיכוהל המגמה ןה וישורדב תוטילשה תויזכרמה תומגמה יתש
םוחת תדל דחייל המגמהו ,תותדה ראש לכ לע תידוהיה תדה לש התונוילע תא ןאכמו ,הרותה
.הילע ןוילעו היפוסוליפה ןמ לדבנ ,יאמצע

האישל העיגמ הנושארה המגמה .יניס-רה דמעמל ושוריפב דחוימב תוטלוב ולא תומגמ יתש
יתשל ושוריפב הלוע היינשהו ,השמ תאובנל תדחוימה תומיאה ךרדכ יניס-רה דמעמל ושוריפב
ותפקשה תא ן"רה בצעמ דחי םג ולאה תויגוסה יתשב .תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה
.גל-בל ,ב"ח נ"ומב תגצומ איהש יפכ ,ם"במרה לש ותפקשהל תודגנתהו תרוקיב בגא

 

השמ תאובנ תא תמאמכ יניס-רה דמעמ .א
ידכ .ם"במרה לש ושוריפל תעדומו הרורב הזית-יטנא אוה יניס-רה דמעמל ן"רה לש ושוריפ
לש ושוריפ ירקיע תא הרצקב ןכל םדוק רוקסנש יוארה ןמ ,ותובישח לע דומעל לכונש
.גל-בל ,ב"ח נ"ומב יניס-רה דמעמל ם"במרה

יניס דמעמל ם"במר לש ותפקשה
םע לכ הכז הז דמעמבש ,העדה תלילש תדמוע יניס-רה דמעמל ם"במרה לש ושוריפ זכרמב
לעב ,הל ןכומה אלא האובנל עיגה אל יניס-רה דמעמש ,רובס ם"במרה .האובנל לארשי
,הנעטה תא תידרוסבאכ החוד אוה .ותנכה תגרדמ י"פעו ,תודימה תומלשו תירסומה תומלשה
וז היגוסב רמוא אוהו ,דבלב ל-אה ןוצרב םתאובנשו ,ואבנתה האובנל םינכומ םניאש םישנאש
םהמ דחא אבניש ל"ר ,ונלצא הז רשפא יא ץראה ימעמ םייתפה לבא" :ידמל םיפירח םירבד
"תומלתשההו תודמלתה ילבמ רשפא יאש ,ונדוסי הז .עדרפצ וא רומח אבנה תורשפאכ אלא
,תיאובנה הייווחב םעה תוסנתה י"ע ותעדל השענ אל השמ לש ותאובנ תומיא .(בל ,ב"ח נ"ומ)
התיה ,ותעדל .יניס-רה דמעמב ולוכ לארשי םע ותוא עמשש ,לוק תאירב - סנ י"ע אלא
ןתמ לש ותומיאל תקפסמ יניס-רה דמעמב לארשי םע לכ ינזואב ארבנה לוקה תועמשיה
.האובנב השמל הרותה

.יניס-רה דמעמל םישוריפ השולש ם"במרה עיצה וז דוסי תפקשה רואל
ןיחבהל לוכיש ילבמ ,ארבנ לוק קר יניס-רה דמעמב לארשי םע עמש ןושארה שוריפה יפל
ןכות תא ןיבהל לוכיו "םירבדה לדבה" תא רוריבב עמש ודבל השמ קר .םירבדה ךותיחב
אלו יכנא" :א"ע דכ תוכמב ל"זח ירבדל רתוסכ הארנ הז שוריפ םלוא .תיקולאה תולגתהה
רה דמעמב לארשי םע עמש ל"זח תעדלש ,םידיעמ ולא םירבד ."םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי
.םירבד ךותיח אלל לוק םתס אלו ,תונושארה תורבידה יתש לש םילמה תא יניס

,רמוא אוה .ל"זח תעד םע בשייתיש שוריפ ,יניס רה דמעמל ףסונ שוריפ אופא עיצמ ם"במרה
החכוהל תונתינה תותימא ונייה ,תויפוסוליפ תותימא תוללוכ תונושארה תורבידה יתשש
תאז תמועל .ולכש חוכב אופא ןתוא ספת םעה .תולגתהב םעל ןתתל ךרוצ ללכ ןיאו ,תילכש
ןניא ןכלו ,"תולכשומה תכמ אל ,תולבוקמהו תומסרופמה תכמ ןה" תורבידה הנומש ראש
.השמ תועצמאב םעל ורסמנ ולא תורביד .תולגתהב אלא העידיל תונתינ

יניס רה דמעמל ישילש שוריפ עיצמו ינשהו ןושארה ושוריפ ןיב ם"במרה רשוק ףוסבל
אלש ,אוה םימכחה ירבדו םיבותכה ןמ אצויה אוהה ןינעה ןמ ונרכזש המ לכ םעו" :ורמאב
השמ גישה רשא רמאמה אוהו ,תחא םעפ דבל דחא לוק אלא אוהה דמעמב לארשי לכ ועמש
."עמשנ תויתוא לדבהב ורבדב ונבר השמ םהל ועימשהו ,'ךל היהי אל'ו 'יכנא' ונממ לארשי לכו

ן"רה תשיג
ם"במרל דוגינב לבא .האובנה יאנתב ונויד בגא יניס-רה דמעמל שוריפב ן"רה קסוע ם"במרכ
םישנא ונייה ,הל םינכומה םישנא ללכ ךרדב םה האובנל םיכוזהש יפ לע ףאש ,ן"רה רובס
תא םג ונוצרב אבנמ ל-אהש ,םידחוימ םירקמ םנשיש ירה ,תילכשו תירסומ תומלש וגישהש
ן"רה גיצמ וז תורשפא דגנ ם"במרה לש םיפירחה וירבדל הבוגתב .האובנל םינכומ םניאש ימ
ןנוכי ,ךרבתי םשה הצרי םא לבא" :רמואו וזמ התוחפ אל תופירחב תדגונמה ותפקשה תא
המגודה .(א 23 ,ד) "ולכשב םלש תויהל דתועמ הריציה םלש שיא ןנוכיש ומכ ,םינבאהו םיצעה
ןמ אצוי אלל ,לארשי םע לכ הכז ובש ,יניס רה דמעמ איה וזכ תיסינ האובנל רתויב תטלובה
ףאו ,תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה יתש תא ל-אה יפמ תורישי עמשו האובנל ,ללכה
.תילכשה תומלשה תאו תודימה תומלש תא ורסח םעה ןמ םיברש יפ לע

וקל ,השעמל ,ן"רה רזוח ,האובנל יניס רה דמעמב הכז ולוכ לארשי םעש ,הפקשהה תא ועיבהב
.ן"במרה לשו יולה הדוהי 'ר לש הבשחמה

ן"במרו יולה הדוהי 'ר
הזה רישיה ןויסינה .האובנל לארשי םע לכ הכז יניס רה דמעמב יכ ,ןעטש אוה יולה הדוהי 'ר
יולה הדוהי 'ר .טלחומ תומיא התוא תמאמה אוה ,הרותה דוסי ,ותעדל ,אוה לארשי םע לכ לש
,ן"במרה .תורבידה תרשע לכ תא ל-אה יפמ עומשל לארשי םע הכז יניס רה דמעמבש ,רבס
יתש תגשה ןפוא ןיב ןיחבהל שיש ,ןויערה תא ם"במרה ןמ ,הארנכ ,לביק ,וירחא אבש
,ןעט אוה .תורבידה תרשעמ תורתונה תורבידה הנומש תגשה ןפוא ןיבל תונושארה תורבידה
תא ומצעב ונממ ןיבה לבא ,תורבידה תרשע לכ וב ול ונתינש ,ל-אה לוק תא םעה עמש ןכאש
הנומש לש ןנכות תא ול ריבסהל ךירצ היה השמו ,דבלב תונושארה םייתשה לש ןנכות
:רמואו ן"במרה התוא "ןקית"ש "ןוקית"ב יולה י"ר לש ותפקשה תא לבקמ ן"רה .תורחאה
תונושארה תורבידה יתשבש דע ,המוצע הגשהל לארשי לכ וכזש ,יניס רה דמעמב וניצמ ןכו"
ירבדמ רורב אל (א 35 ,ה) "השמ םגישהש ומכ םוגישה םה יכ ,םהילא השמ דיגיש וכרצוה אל
וב ורמאנש לוקה תא עמש םעהש ,רובסו ואולימב ן"במרה שוריפ תא לבקמ אוה םא ,ן"רה
תורבידה יתש וב ורמאנש לוקה תא קר עמשש וא ,ןניבה אלש אלא תורבידה הנומש ראש
.תונושארה

תא הכירדהש ,הרטמה התוא ן"רה יניע דגנל תדמוע יניס רה דמעמל ושוריפ תא וגיצהב
ןיבש יתוהמה ינושה תא ססבל ן"רה ףא ףאוש ם"במרכ .השמ תאובנל ושוריפב ם"במרה
תא ,השמ תאובנ ןכות איהש ,הרותל ךכב תתל ידכ ,םיאיבנה ראש תאובנ ןיבל השמ תאובנ
לע תקפסמ הדימב הנוע ם"במרה לש ונורתפ ןיאש ,רובס ן"רהש אלא .הדוחיי תאו הפקות
תומיאש ,ןעוטו תיסינ האובנ תלעמ השמל אופא קינעמ אוה .הזה ינושה סוסיבל השירדה
י"ע התמוא םיאיבנה ראש תאובנש - םיאיבנה ראש תאובנ תומיאמ גוסב הנוש ותאובנ
דמעמב תיאובנה היווחב לארשי םע לכ לש תוסנתהה י"ע התמוא השמ תאובנ וליאו ,תותואה
.(ב 35 ,ה) "וניתובא הוגישהש המוצע הגשה ונתרות דוסי" :יניס רה

,הרותה הב הנתינש האובנל דחוימה תומיאה ןפוא אופא איה לארשי םע לש תיאובנה ותגשה
.ן"רה תעדל

הררבתנו ומע ונחנא ונגשה יכו ,השמ תגשה וניניעב וניארש" ינפמ ,הרותה תא םימייקמ ונחנא
י"ע האובנה תומיאמ גוסב הנוש הז תומיא ןפואש רחאמ (םש ,םש) "ונתגשהו ותגשה ונלצא
דבלב םיתפומו ותוא י"ע תתמואמה האובנ לש החוכב ןיא ,ונממ קזחו םיתפומהו תותואה
דוחייב ,תותדה ןיבש סומלופב הבושח הנקסמ וז הנחבהמ .הרותה תא רותסל וא לטבל
וא הרותה לוטיב תא תשרודו םיתפומהו תותואה י"ע תתמואמה האובנ .תורצנה םע סומלופב
תדה םע דדומתהל .חרכה תירקש איה המוקמב תרחא הרות תתל תרמייתמה וא היוניש
.השמ תאובנ התמוא ובש ןפואה ותואב השעיי האובנ תומיאש ,תד קר לכות תידוהיה

.התויחצנ תא הרותל קינעהל ידכ יניס רה דמעמב לארשי םע לש יאובנה ןויסינב ןיא ,תאז םא
תא חיטבהל ןכו ,הפקות תא ךכ ידי לע הל תתלו ,ונימב דיחי תומיא התוא תמאל קר לוכי אוה
ידכ וב ןיא םלוא .םיתפומבו תותואב תותמואמהו התוא תורתוסה תואובנ ינפמ הרותה
הנתשת אל הרותהש םיחוטב ונא ,ן"רה רובס ,תאז לכב .רוזחי אל ול המוד תומיאש ,חיטבהל
התמואש ינפמ אל ,םלועל הנתשת אל הרותה .השמ תאובנ ינכותמ ןכות איה וז העיבק .םלועל
רה דמעמב התמוא ותאובנש ינפמו ,םעל תאז חיטבה השמש ינפמ אלא ,יניס רה דמעמ י"ע
:יניס
הנתשת אל הרותה תאזש אבנתנ אוהשו ,תמא איהש ותאובנ ונל הררבתנש ןויכו"
רקשמ אוהש ,םלש רואיב ונל ררבתנ רבכש ,ךפהב רבדמה ירבדל טיבנ אל ,םלועל
.(םש ,םש) "עמש אלש המ רבדמו

הפקות תא חיטבהל ידכ יניס רה דמעמ י"ע השמ תאובנ לש תומיאה ןפואב שיש העיבקב
ם"במרה תובקעב ן"רה ךלוה תורחאה תותדה תונעט ינפמ הילע ןגהלו הרותה לש הדוחייו
.ן"במרה תובקעבו הרותה ידוסי תוכלהב

היפוסוליפה דגנכ תומיא
דחוימה תומיאה ןפואב רחא ןפ םג האור אוה ,יולה הדוהי 'ר תעפשהב ,הארנה לככ םלוא
תמא לש ףקות הרותל ןתונ יניס רה דמעמב םעה ול הכזש רישיה יתדה ןויסינה :השמ תאובנל
תילכשה החכוהה ןמ ףידע ןויסינה .היפוסוליפה דגנכ םג אלא ,תורחאה תותדה דגנכ קר אל
הז היה" :תדה תא תרתוס איהשכ ,היפוסוליפה תדמע תא לבקל ןיא ןכל .תומיא לש ךרדכ
אלשו [השמ לש] ותאובנ וילא קזחתש ידכ [יניס רה דמעמב לארשי םע לכל האובנה תניתנ]
שיא אוהש עדנ ,השמ תאובנל ךפה רבידש ףוסוליפ לכ ךכיפלו .וירבד רותסיש ףוסוליפל ןימאנ
לש ותפקשהל םייוליגה דחא אוה יניס רה דמעמל שוריפב הזה ןפה תשגדה (א 36 ,ה) "רקש
יתשל שוריפב ,יניס רה דמעמל ושוריפ ךשמהב דוע הארנ יפכ .היפוסוליפהו תדה יסחי לע ן"רה
םיידוהיה םיפוסוליפה ןיב הצופנה הדמעל דגנתמ ן"רה ,תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה
תותימא ןיבל תולגתהב ונתינש תדה תותימא ןיב תוהז שי היפל רשא ,םייניבה ימיב
הלגמש ,תותימאה תכרעמו ,תמייק וזכ תוהז ןיא ן"רה תעדל .לכשה י"ע וגשוהש היפוסוליפה
םא ךכיפל .םיעדמה גורידב היפוסוליפה י"ע תגשומה תותימאה תכרעמל לעמ הנותנ ,תדה ונל
.תיתדה הדמעה םשב היפוסוליפה תדמע תא תוחדל שי ,תדה ןיבל היפוסוליפה ןיב הריתס שי

הל הכז םגש אלא ,האובנל יניס רה דמעמב הכז לארשי םע לכש דבלב וז אל ן"רה תעדל
תודיחו םילשמ אלל ,"תראובמ" התיה ותאובנ :םדאל תירשפאה רתויב ההובגה הגרדמב
.שממ השמ תאובנכ

ותואב קוידב תונושארה תורבידה יתש תא גישה םעהש ,ן"רה אופא רובס ם"במרל דוגינב
םע לש תיאובנה ותגשה ןפואל עיצהש רואיבהש ,ךכל עדומ ן"רה םלוא .השמ ןגישהש ןפוא
השמ הכז היפלשו ,םירחא תומוקמב עיבהש הפקשהה תא רותסל יושע יניס רה דמעמב לארשי
אופא הסנמ אוה .וירחא וא וינפל םדא גישה אלש הגרדמ ,האובנב הנימב תדחוימ הגרדמל
השמ תלעמל ושוריפ ןיבל יניס רה דמעמב לארשי םע תאובנל ושוריפ ןיב הרשפ אוצמל
יעצמא אלל הרישי האובנל יניס רה דמעמב לארשי םע הכזש יפ לע ףאש רמוא אוהו ,האובנב
וזל האובנב ותלעמ תא תוושהל ןיא תאז םע ,"תראובמ" ותאובנ התיה ןכ לעשו ,ומצע השמכ
רה דמעמב הכז לארשי םע וליאו ,תולעמ עבראב םיאיבנה לכמ לדבנ השמ ירהש - השמ לש
,השמ תאובנ לש ידוחייה הייפוא רמשנש ,ןאכמ .דבלב "העש ךרוצל"ו ,דבלב ןהמ תחאל יניס
.ותומכ קוידב תונושארה תורבידה יתש תא יניס רה דמעמב גישה לארשי םעש ,חיננ םא םג

ם"במרה לש ושוריפ לע תרוקיב
ם"במרה לש ושוריפ לע תרוקיבל ן"רה רבוע ,יניס רה דמעמל ןתנש שוריפה תא קזחל ידכ
:תונעט יתשב ותוא החודו

ינב ועמש ויפל רשא ,יניס רה דמעמל ם"במרה עיצהש ןושארה שוריפה דגנכ תנווכמ הנושארה
ם"במרה לש ושוריפש ,עיבצמ ן"רה .םירבדה ךותיחב ןיחבהל ולכיש ילבמ ,לוק קר לארשי
םיעבשל קלחנ הרובגה יפמ אציש רובדו רובד לכ" :ב"ע חפ תבשב ל"זח ירבד םע בשייתמ וניא
תעדל .תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה יתשל םינווכמ ולא ל"זח ירבד ותעדל ."תונושל
תודוסי ןהש ,תונושארה תורבידה יתש תא עומשל םירחאה םימעה םג אופא ולכי ל"זח
לש ושוריפ היה וליא .לארשי םע הלביקש יפכ הרותה תא לבקלו ,ונושלב דחא לכ ,הרותה
לכ ירסח ל"זח ירבד ויהש ירה ,ןוכנ תונושארה תורבידה יתש תעימש ןפואל ם"במרה
,תורחאה תונושלב רמאנש המ ןיבל שדוקה ןושלב רמאנש המ ןיב לדבה ללכ היה אל .תועמשמ
?"תונושל םיעבשל קלחנ הרובגה יפמ אציש רובדו רובד לכ" :ורמא םעט המ ןכלו

ותשיג תנבהל הבושחו רתוי תניינעמ ם"במרה שוריפ דגנכ ן"רה לש היינשה ותנעט
שיש ,רובס היה ם"במרה .ם"במרה ןיבל וניבש טלובה דוגינה יוטיב ידיל אב ןאכ .תיגולואיתה
ןועטל ודיב היה וז החנה דוסי לע .היפוסוליפה לש ולא ןיבל תדה לש תועדו תונומא ןיב תוהז
ןניא ןהב תולולכה הנומאה תווצמש ,תונושארה תורבידה יתש תגשה ןפואל ינשה ושוריפב
,םתעדל ידכ תולגתהל ללכ לארשי םע קקזנ אל ןכלו ,תילכש החכוהל םינתינה םיטפשמ אלא
,תונושארה תורבידה יתש שוריפ לע קוידב הארנ דועש יפכ .תפומה תועצמאב ןתוא ריכהו
תותימא לע תדה תותימא תא דימעהל ןיאש ,ןעוטו ם"במרה לש וז דוסי תחנהל ן"רה דגנתמ
ןיאש ,הארמ אוה ונייה ,הפוגל ם"במרה לש ותנעט תא רקבמ אוה ונינפלש ןוידב .היפוסוליפה
ושוריפ ן"רה תעדל .ולבקל רשפא יא ןכלו ,הרותב רמאנש המ םע בשייתמ ם"במרה לש ושוריפ
.תולגתהב ללכ ךרוצ ןיא תוילכשה תווצמה תרכה םשלש ,יללכ ןורקיע חינמ ם"במרה לש
םא .ולכשב גישהל לוכי אוה ןיאש ,תווצמה ןתוא קר לארשי םעל רוסמל אוה תולגתהה דיקפת
תומסרופמ" תווצמ קר ליכהל הכירצ השמ תרות התיהש ירה ,ן"רה ןעוט ,ןוכנ הז יללכ ןורקיע
,תוילכש תווצמ םג הליכמ איהש ,הארמ הרותב תוננובתהה .תוילכש תווצמ אלו ,"תולבוקמו
וליא .(ד ו םירבד) "דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש"ב הלולכה ,ל-אה דוחיי תווצמ לשמל ומכ
רמאנש תווצמה םע ללכיהל הכירצ וז הווצמ ףא התיה ,ןוכנ ם"במרה דימעהש ןורקיעה היה
תילכש הווצמ הניא "ךל היהי אל"ב הלולכה הווצמה ינש דצמ ."םונעמש הרובגה יפמ" ןהילע
לע הווצמ איה ןיאו ,םילילאל דובעל אלש הרהזא ינשה רובידב הלולכ ן"רה תעדל .ללכ
.(א 35 ,ה) "םימלצה םייקל ונל רוסא אהיש ,תפומב ראבתה אל" ירהו ,ל-אה דוחייב הנומאה
ןיבל "תולכשומה תכמ" ןהש ,תונושארה תווצמה יתש ןיב ם"במרה לש ותנחבהש ,ןאכמ
םג ןיא ןכלו ,תספות הניא ,"תולבוקמהו תומסרופמה תכמ" ןהש תורתונה תווצמה הנומש
ןויעה י"ע לארשי םעל ועדונ "ךל היהי אל"ו ,"יכנא"ב תולולכה תווצמהש ,ותנעט תא לבקל
.תולגתהה ידי לע אלו ,דבלב

עיצה דחא דצמ :יניס רה דמעמב ןוידה לגעמ תא ן"רה םתח ם"במרה לע תרוקיבה םויס םע
.ללכב ותוא לבקל ןיאש חיכוה ינש דצמו ,ם"במרה לש ושוריפל יביטנרטלא שוריפ

 

תורבידה תרשעמ תונושארה תורבידה יתש שוריפ .ב
םע דצמ תונושארה תורבידה יתש לש ןנכות תגשהל ם"במרה לש ינשה ושוריפ לע ותרוקיבב
הנודינהו ,יניס רה דמעמ שוריפב הרושקה ,תפסונ הלאשב ן"רה עגנ יניס רה דמעמב לארשי
.תונושארה תורבידה יתש לש ןשוריפ תלאש איהו ,גל ,ב"ח נ"ומב

:היפוסוליפה לש תותימא יתש םע וללה תורבידה יתש לש ןנכות תא ההיז ם"במרהש ,וניאר
ןעוטה ,ן"רה ."תולכשומה תכמ" ןהש ,ל-אה תודחאב הנומאהו ל-אה תואיצמב הנומאה
שוריפה תא לבקל ןכומ היה אל ,היפוסוליפה לש התדמעה תורשפא-יאלו תדה לש הדוחייל
ןתנ אל לבא ;ספות וניא וילע תתשוהש ןורקיעהש הנעטב ישימחה שורדב ותוא החד אוה .הזה
.תונושארה תורבידה יתשל ולשמ שוריפ זא

יתשל ם"במרה לש ושוריפ תא רקבמ אוה ןאכ םג .וז הלאש הלעמו ן"רה רזוח יעישתה שורדב
דגנכ ןאכ הלעמ אוהש הנעטה םלוא .ולשמ שוריפ עיצמ אוה כ"חאו ,תונושארה תורבידה
תרוקיב ם"במרה שוריפ תא רקבמ אוה ןיא םעפה .ישימחה שורדב הלעהש וזמ הנוש ם"במרה
יניסב תולגתהה לע ומצע ולש ותפקשה ךותמ אצוי אוה :ונייה .תינוציח תרוקיב אלא ,תימינפ
,החנהב תונושארה תורבידה יתש לש ןנכותל ם"במרה לש ושוריפ תא לבקל ןתינ םא ,קדובו
יתש לש ןנכות תא ומצעב גישה הבש ,האובנל יניס רה דמעמב הכז ולוכ לארשי םע לכש
.תונושארה תורבידה

רז ןויערש לככש ,םיעדוי ונא :אבה ןועיטה תא הלעמ אוהו ,ןכתיי אל הזכ שוריפש ,רובס ן"רה
לבקתמ ןויערשכ ,ךפהלו ;ונתעד לע לבקתיש ידכ רתוי קזח תומיאל םיקוקז ונא ךכ ,רתוי ונל
ןורקיע ליחהל אלש ,הביס לכ ןיא .םידחוימ םיתומיא אלל םג וב ןימאהל םיטונ ונא ,ונתעד לע
.יניס רה דמעמב לארשי םע לע הז

ןפואב וינפל ותמאתנש םירבדב אלא ןימאה אלש ,ןובנו םכח םע זא היה לארשי םעש ,ונל עודי
ןתוא אקווד ול הנתנית תואובנה תולגתהבש ,אופא בייחמ ןויגיהה .קפס םהב ליטהל ןתינ אלש
.תוילכשה תווצמה אלו ,םייאלכו זנטעשכ ,תויעמשה תווצמה ונייה ,עדונ ןמעט ןיאש תווצמ
אקווד תורומ תונושארה תורבידה יתש עדמה 'סבו תווצמה 'סב ם"במרה לש ושוריפ יפל םלוא
,םדא לכ .יניס רה דמעמ לש דחוימה תומיאב ללכ ךרוצ ןיא ןתלבק םשלש ,תוילכש תווצמ לע
תוחכוהב ותוא ול חיכונש רחאל ,ןושארה רובידה תותימאב תולקב ענכושי ,רפוכ וליפאו
ידוסי תוכלהב ם"במרה ושריפש יפכ ,ןאכ ותוא שרפמ ן"רהו) ינשה רובידב רמאנה םג .תוילכש
,םייאלכ רוסיא רשאמ תעדה לע רתוי לבקתמ (םירחא םיהלאל דובעל רוסיאה - ו ,א הרותה
.לשמל

.ישימחה שורדב תאז השעש יפכ ,ירוגטאק ןפואב ם"במרה לש ושוריפ תא ןאכ החוד ן"רה ןיא
יתש אקווד לארשי םעל תתל הצר ל-אהש ,רמולו הז שוריפל הקדצה אוצמל ןתינש ,הדומ אוה
ירקיעכ הברה ןתובישח לשב ,רמולכ ,"הרותה ידומע" ןהש ינפמ ,עוצימ לכ אלל ולא תורביד
.ם"במרה לש ונורתפמ ףידע עיצהל דמוע אוהש ןורתפה יכ ,ול הארנ לבא .הנומא

אוה הליחת :ההז ןהמ תחא לכב ןוידה הנבמשכ ,תורבידה יתשמ תחא לכב דרפנב קסוע ן"רה
,רובידל אוה ושוריפ תא עיצמ אוה כ"חאו ,רוביד ותואל ם"במרה ןתנש שוריפה תא החוד
ונתינש תותימאהש ,ןויערה :ונממ םידמלנה םייזכרמ םייגולואית תונויער ינש תשגדה ךותמ
ןמ תחא לכב הלולכה הנומאהש ןויערהו ;היפוסוליפה תותימא לע ןדימעהל ןיא תולגתהב
לכשהש ,תונקסמה תא תרתוס ףא איהש אלא ,תילכש החכוהל תנתינ הניאש קר אל תורבידה
יתשב תולולכה תווצמה הב ונתינש תולגתההש ,ןאכמ .היגוסה התואב ןהילא עיגהל יושע
ןגישהל ודיב היה אלש ,תותימא לארשי םעל התרוה איה ;תיחרכה התיה תונושארה תורבידה
.דבלב ןויעה י"ע

"ךיקלא 'ה יכנא"
לכ תא תלעופה הנושארה הביסכ ל-אה תואיצמב ןימאהל הווצמ הניא "ךיקלא 'ה יכנא"
וילע קולחל רשפא יאו ,תאז בייחמ םדאב עוטנה לכשה" ירהש ,ם"במרה רבסש יפכ ,תואצמנה
םלועב היהש ,ללכ קפס םהל היה אלש ,רבכ םידומ ויהש" ,ןאכמ .(ב 65 ,ט) "םינפ םושב
ףיסוהל האב תולגתהה .תולגתהב תאז תמא םהל תתל ךרוצ לכ היה אלו ,"תואיצמה ביוחמ
אוה ל-אהש ,ןויערה ןושארה רובידב אצמנ םנמא ,ןכל .לכשה תועצמאב עדונ רבכש המ לע
סיסב תשמשמה ,העודי הדבועכ הב רכזנ אוהש אלא ,תואצמנה לכ תא תלעופה הנושאר הביס
תואצמנה לכ תא תלעופה הנושאר הבס ל-אה תויה לע .ןושארה רובידב הלולכה הווצמל
לולכ הב עבומה שדחה ןויערה וליאו ,ןושארה רובידה תליחתבש ה"יוה שרופמה םשה עיבצמ
רבכש ,ל-אהש ,לארשי םעל רמול אב הז רוביד .םעה גיהנמכ ל-אה םש אוהש ,"םיהלא" םשב
תאו תווצמה תא ול ןתונהו ותוא גיהנמה ומצע ל-אה ותוא אוה ,ןויעה ףקותמ ותואיצמב ודוה
ל-אה ,היפוסוליפה לש ל-אהש ,ןימאהל ונתוא הווצמ ןושארה רובידה :תרחא ןושל .תורהזאה
לארשי םע לע חיגשמה ל-אה ,תולגתהה לש ל-אה אוה אוה ,לכשה חוכמ תחכומ ותואיצמש
רחא ןפואב םג ןושארה רובידב הלולכה הווצמה תא חסנמ ן"רה ךכיפל .הרותה תא ול ןתונהו
"ונילא עיגמ י"שה רבדשו ,םימשה ןמ הרות שיש ,ןימאהל ילצא הווצמה רקיע לבא" :רמואו
.(םש ,םש)

איהש - החגשהב הנומאה :תונומא יתש ,ן"רה שוריפ יפל ,תולולכ ןושארה רובידב ,השעמל
.םימשה ןמ הרותב הנומאהו - לארשי םע תא גיהנמ ל-אהש הנומאה

רזח ,חי קרפ ,ג רמאמ "םירקיעה רפס"ב יניס רה דמעמל ושוריפבש ,ובלא ףסוי 'ר ךכב ןיחבה
תא האור ובלא י"ר .ומצע ן"רהמ רתוי םיבר הבחרהו חותיפב ן"רה לש ושוריפ ירקיע לע
םהל ראבשכ הזו" :רמוא אוה .םימשה ןמ הרותבו האובנב הנומאל יאנתכ החגשהב הנומאה
אלא רשפא יא הזלו ,הרשי ךרדב םדא ינב ךירדהל םימשה ןמ הרות שישו ,האובנה תואיצמ
רובד יכ" :רמואו ןושארה רובידה תא ,אופא שרפמ אוה ."םדא ינבב חיגשמ ךרבתי ותויהב
הצור ,'ךיקולא' ןושל והזו ,ונתוא גיהנמו ונב חיגשמ אוה ת"ישהש ,רמול הצור ךיקולא 'ה יכנא
התאש המבו ,החגשהה התמאתנ םירצמ תאיציב ךיניעב תיארש המבו ...ךתוא גיהנמ רמול
."האובנה תואיצמ ךילא תמאתי ךתא רבדמ יתוא עמוש

בייחמ לכשהש אלא ,לכשה י"ע הסיפתל תנתינ הניא ןושארה רובידב הלולכה הווצמהש קר אל
ובל םישי אוהש ,ונל הלילחשו וננינעו ונישעמ לכמ םמורמ 'תי 'הש" :הכופיה תא בושחל ונתוא
"רקעיו קתני הרהמ ,ערה םנינב לכ תא וילע ונבו םיפוסוליפה ובשחש ומכ ,ונריהזהלו ונתווצל
יניינעבו םדאב ללכ ןיינעתמ וניאש ,ךכ לכ הלענ ל-אהש ,בושחל ונתוא בייחמ לכשה .(ב 65 ,ט)
,םש) "י"שה קוחב ןורסחו תואיל" םתעדל אוה לאל תורהזאו תווצמ ןתמ סוחיי .הזה םלועה
.(םש

ןמ תווצמה ןתמבו החגשהב הנומאה דגנכ םיפוסוליפה ולעהש ,םינועיטה תא שרפמ ן"רה ןיא
לע ותרוקיב לעו ן"רה לש וירבד רקיע לע וז הדוקנב םג רזוחה ,ובלא י"ר .םדאה ינבל ל-אה
:םיפוסוליפה תונעט תא טרופמב ריבסמו ,רובידה תא רתוי וז הדוקנב ביחרמ ,ם"במרה

םתויה םעו ,ץראה תא 'ה בזע םירמואה ,םיפוסוליפה תצק ירבדכ םירבוס םה יכ הזלו"
החגשה םשל ןיאש ,ונימאי ,ףוגב חכ אלו ףוג וניאשו ,ותודחאו םשה תואיצמ םינימאמ
הזבנו תוחפ םדאה ןימב חיגשי אלש ,םשה קוחב תוממור הז ובשחיו ,ללכ לפשה םלועב
יכ ,תוחפה רבדב חיגשי אלש ,וקוחב תוממורו םשה לא הלעמ הז בושחיו ,ויניעב סואמו
חיגשמ ךרבתי ותויהש ,ובשחיו ...םתחגשהמ בוט םיעורגה םירבדב תולכסהש ורמא
"םירקיעה רפס") "ףצקה לא ןוצרה ןמ הנתשיש ךרבתי קוחב ןורסחה היהי םיטרפב
.(חי קרפ ,ג רמאמ

:םיפוסוליפה לש וז הדוקנב םייטנאוולר םינועיט יתשל דה אוצמל ןתינ ובלא י"ר לש וירבדב
,םיטרפה תעידי תא לאל סחיל ןכתיי אל .תיקולאה העידיה ןמ ןועיטה אוה ןושארה ןועיטה
ץלאינ ,ול הצוחמש םירבדה תעידי תא לאל סחיינ םא ירהש .םהילע החגשהה תא אל םג ןכלו
אוה ינשה ןועיטה .ןכתיי אל הזו תוחפה י"ע ,םלשומ השענ ,םצעתמ דבכנהו םלשהש ,רמול
ונא זאש ןוויכ ,תווצמ ןתמו החגשה לאל סחייל ןכתיי אל :םלשכ ל-אה גשוממ ןועיטה
,םדא ינב ישעמ לע הבוגתב לעופ ל-אהש ,םינעוט ונא ,תיקולאה תוהמב יוניש םיסינכמ
.ןהילע ביגמ אוהש תולועפה יפל הנתשמ ותלועפו

וניא ,םדאה ינב ישעמב ןיינעתמ וניא ל-אהש ,םנעטב ועט םיפוסוליפה קר אלש ,עיבצמ ן"רה
שונא המ" :ורמאו והמת םיאיבנה וליפא אלא ,תורהזאו תווצמ םהל ןתונ וניאו םהילע חיגשמ
ףא :רמולכ .(זי ז בויא) "ךבל וילא תישת יכו ונלדגת יכ שונא המ" ;(ז א םילהת) "ונרכזת יכ
ל-אה ונל רסמ אל וליאש ,ןאכמ .תעדה לע לבקתמ החגשהה ןויער הארנ אל םיאיבנל
ונייה אל ,הרותה תא ול ןתונהו םעה תא גיהנמה ל-אה אוה ,תואצמנה תביס ,אוהש ,תולגתהב
תרשעמ ןושארה רובידב הלולכה הווצמה ןתמב יחרכה ךרוצ היה ןכ לע .ךכב םינימאמ
.תורבידה

,וניאר התע דע .היפוסוליפה לא ן"רה לש וסחיב ףסונ ןפ ונל הלגמ ןושארה רובידה לש ושוריפ
שי םימעפלש ,רובס םג אוהשו ,היפוסוליפה תותימא םע תדה תותימא יוהיזל דגנתמ ן"רהש
רובידל ושוריפ ךותמ לבא .ונתוא תבייחמ תדהש תונומאה ןיבל ןויעה תונקסמ ןיב הריתס
ותואיצמש ל-אהש ,העיבקה .היפוסוליפל רתוי בכרומ סחי ול שיש ,םשורה לבקתמ ןושארה
לש תומייוסמ תונקסמ לבקל ןכומ ן"רהש ,הדיעמ ,תולגתהה לש ל-אה אוה ןויעה י"ע החכוה
תיאובנה הרכהל תחתמ אצמנה ,יתרכה םוחת היפוסוליפב האור אוה .היפוסוליפה
תגפוס איהשכ ,תיפוסוליפה הרכהה לע הפיסומ תיאובנה הרכהה .הרכהה לש היכראראיהב
ןיאש ,רמול םג ןתינ ילוא .היפוסוליפה לש תונקסמ התוא םינובה םיטנמלאה דחאכ הכותל
הדיקפת רקיע .ונלכש תועצמאב גישהל םילוכי ונאש ,תועידי ונל תקפסמ תיאובנה הרכהה
לוכי אוהש וא ,ומצעב ןורתפ ידיל ןהב עיגהל לוכי לכשה ןיאש ,תולאשב תותימא ונל תתל
תילכשה הרכהה לע ףיסוהל ,אופא אוה תיאובנה הרכהה דיקפת .ןתוא רותפל ותוצרב תוגשל
ןמ קסומה ןיבל האובנב ןתינה ןיבש תוריתסה .וז הרכה לש היתולובג לע עיבצהלו ףסונ ךבדנ
הרכהה זא .הב העט ןכלו ,ותלוכיל רבעמ איהש הלאשב ןד לכשהש ,ונתוא תורומ לכשה
.ונלש הרכהה תכרעמ תא המילשמו תנקתמ תיאובנה

"ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל"
הלולכ הז רובידבש ם"במרה שריפ גל ,ב"ח נ"ומב ."ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל"
וליפא סופתל לוכי וניאש ,הארמו הז שוריפל דגנתמ ן"רה .ל-אה תודחאב ןימאהל הווצמה
תורבידה תרשעמ ינשה רובידל ם"במרה לש ושוריפ .ומצע ם"במרה לש ותבשחמ תרגסמב
תוכלהב ."עדמה רפס"ב חתיפש ,םילילאה תדובע רוקמ לע ותפקשה םע בשייתמ וניא נ"ומב
ידבוע ונימאה םנמא .ןויעב תועט לע תדסוימ הרז הדובעש ,ם"במרה ריבסמ א ,א הידבועו ז"ע
,ןכל .ארב רשא םיבכוכל ודבעיש הצר הז לאש ,ובשחש אלא ,דחא לא תואיצמב םילילאה
םה ךכב יכ ,ובשח םה .םיבכוכל ודבע ,ל-אה דוחייב ונימאה ,לארשי ינבכ ,םה םגש י"פעא
,ם"במרה יפל ,תועמשמ לכ ןיאש ירה ,רבדה ךכ םא .ונוצר תא םישועו ל-אה יניעב ןח םיאצומ
שוריפ ן"רה עיצמ ןכל .ךכב ונימאה םילילאה ידבוע םג ירהש ,ל-אה תודחאב הנומאה תוווצמל
ינפמ ,דובעת דבל יתוא יכ ,יתלוז םלועב רחא הולא דובעת אל" :רמואו ינשה רובידל רחא
אלא ,דוע אלו ,תילכש הווצמ הניא ,התמדוקכ וז הווצמ םג ,ותעדל .(ב 65 ,ט) "ךגיהנמ ינאש
יניינעמ הלענ ל-אהש קר אל ונתוא תדמלמ תילכשה הריקחה .הכפיה תא ונתוא דמלמ ןויעהש
ןיאש אלא ,תורהזאו תווצמ ובש םדאה ינבל ןתונ וניאו וילע חיגמש וניא ןכלו ,לפשה םלועה
דצמ לעפתי אוהש" ,החינמ לאל דובעל בויחב הנומאה .הזה ל-אה תא דובעל םוקמ ללכ םג
הבשחמה תרגסמב תעדה לע לבקתמ וניא הזו ,"ונב רשקהו תולתה הזיא ול היהישו ,ונישעמ
ומצע ל-אהש רחאמ קרו .ל-אה תא דובעל שיש ,ןויערה תא החדי לכשהש ,ןאכמ .תיפוסוליפה
היהש ,ןאכמ .תווצמה תא םימייקמו לכשה תונקסמ תא םיחוד ונא ,ותוא דובעל ונילע הוויצ
.תולגתהב ינשה רובידה תניתנב םג חרכה

,היפוסוליפה לש תותימאה תא תורתוס ףאו תונוש תולגתהה תותימאהש ןויערה תא ושיגדהב
ןושארה תורבידה יתשל ושוריפש ,ןכתיי ףא .יולה הדוהי 'ר תובקעב ,הארנה לככ ,ן"רה ךלוה
,ד רמאמ "ירזוכה"ב ל-אה תומשב יולה י"ר לש ונוידמ תורישי עפשומ תורבידה תרשעמ
ל-אה - היפוסוליפה לא לש ומש אוהש "םיקולא" ןיב ןאכ לידבמ יולה י"ר .ג-א תואקספ
ה"יוה ןיבל - םלועב תועונתה תביס םהש תוחוככ וא חוככ ונל חכומהו ,תילכש החכוהל ןתינה
'ר ,היפוסוליפה תויאר לע ורבדב ."תיאובנ היאר"ב הרישי תולגתהב ןתינש ,ל-אה םש אוהש
:תויפוסוליפ תויארב הרוקמ םילילאה תדובעש ,ורמאב ן"רה תונעט תא םידקמ יולה הדוהי
.(218 ,ג ,ד רמאמ "ירזוכה") "הז לא םתוא ואיבה תויארה שאה ידבועו םימשה ידבוע ןכו"
ל-אהש ,הנקסמה ידיל ונאיבהל םייושע היפוסוליפה ילוקישש ,יולה י"ר ןעוט וירחא ן"רה ומכ
תוחוכל ,םירחא םיהלאל דובעל שיש ,תפסונ הנקסמל ןאכמו ,םדאה ינבב חיגשמ וניא
ליעותש םהיניעב קוחר היה ךא ,םיקלאב ודוהש וא" :הנושארה הביסל אלו ,עבטב םילעופה
ןכ לע .םהירבדמ ונל הלילח ,ונב חיגשיש ןכש לכ ,ונעדיש םמורמו םלענ אוה יכ ,ובשחו ,ותדובע
"קולח ןיאמ תובסה ללוכש ללכ ,םיהלא םתוא ןיארוקש ,םיבר ךא ,דחא רבד םידבוע ויה אל
בורק אוה וחוסינבו ,יולה י"ר ירבד ךשמהב םג רזוח הז ןויער .(217 ,א ד רמאמ "ירזוכה")
- [תויארב] םהבש קדקודמהו" :תורבידה תרשעמ ינשה רובידל ן"רה לש ושוריפל דאמ
ונתלפת עדי אלו ,ונקיזי אלו ונליעוי אלש ,םיהלאב רומאל םואיבה תויארה יכרדו םיפוסוליפה
ונל הווצמהו חיגשמה ל-אה תדה לש ל-אה תא .(218 ,םש) "ונירמ אל ונתדובע אלו וניתונברקו
ונא הבש ,"תיאובנ היאר"ב אלא ,תויפוסוליפ תויאר תועצמאב אל םיריכמ ונא ,תווצמה תא
לצאש יפכ ,(219 ,םש) "הרבעה לע ושנעו הדובעה לע ולומגו ותרהזהו ויווצו וירבד" םיעמוש
.תולגתהה ןמ קר תורהזאו תווצמ ונל ןתונו ונילע חיגשמ ל-אה יכ ,םיעדוי ונא ן"רה

ינשה רובידל ףסונ רבסה
הביסה אוהש ,לארשי םעל עדונש רחאל .ינשה רובידל ףסונ רבסה םג ןתונ ן"רה לבא
רישי ןפואב תווצמה ןמ תחא תוחפל ונממ עומשל ךירצ היה ,לארשי גיהנמ אוה ,הנושארה
וז הרהזאש ,רובס ן"רה .םילילאה תדובע לע הרהזאב ךכל רחב ל-אה .תיהלא הווצמל המגודכ
.תעדה לע תלבקתמ-יתלב איהש ינפמ ,ל-אה יפמ תורישי עמשיהל רתויב המיאתמ התיה
,הארנה לככ ,ןאכ זמור ן"רה .םייוגה ןיב הצופנ םילילאה תדובעש ,הדבועה איה ךכל היארה
,העדל ונייה ,םילילאה תדובע רוקמ לע ם"במרה לש ותפקשה תא וחתנב עיבהש ,תונויערל
.םהלש םילילאה תדובע ידיל םייוגה תא איבהש אוה ילכש לוקישש

תונושארה תורבידה יתש אקווד ולא ויה עודמ ,הנוש ןפואב ן"רה ריבסמ ישימחה שורדב
יאו ,תויחצנ ןה ,"הרותה תודוסי" ןה ולאה תווצמה יתש :תולגתהב לארשי םעל ונתינש ,וללה
ןתוא ול תתל ךרוצ היה ,דימת ןהל ןימאי םעהש ידכ ."העש ךרוצ"ל וליפא ,ןלטבל רשפא
.תולגתהב

ובלא ףסוי 'רו שקשרק
לע ןהו ,שקשרק יאדסח 'ר ודימלת לע ןה עיפשה תונושארה תורבידה יתשל ן"רה לש ושוריפ
תואיצמב הנומאהש ,ןויערה תא ן"רה ןמ לבקמ שקשרק ח"ר .ובלא ףסוי 'ר ודימלת דימלת
ןויער לבא .תולגתהה ינכותמ ןכות תויהל הלוכי הניאו ,תולגתהה לבקמ י"ע תחנומ רבכ ל-אה
רקבמ אוה ףא ן"רכ .ולש םירקיעה תרות תרגסמב תדחוימ תועמשמו תובישח ולצא לבקמ הז
אוה םג ."ךיקלא 'ה יכנא"מ התוא רזגו הווצמ ל-אה תואיצמב הנומאב הארש ,ם"במרה תא
הרבידב תרכזנ ל-אה תואיצמ .ל-אה תואיצמב ןימאהל הווצמ "ךיקולא 'ה יכנא"ב ןיאש ,רובס
,רובס שקשרק ןיא ,ן"רכ אלש ,םלוא .תורבידה תרשע לש הנושארה הווצמל המדקהכ וז
ךל היהי אל"ו "ךיקלא 'ה יכנא" םיקוספב תוללכנ תורבידה תרשעב תונושארה תווצמה יתשש
ינש תורבידה תרזעב ןיחבהל ןתינש ,דוסיה ןויער תא לבקמ אוה ."ינפ לע םירחא םיהלא
ןושארה קלחה ךכיפל .םיעטקה ןונגס לע ךמתסהב םהיתולובג תא עבוק אוה םלוא ,םיקלח
לכ תא דחיימה יכ ,י-ח םיקוספה תא םג אלא ,ה קרפ םירבדב ז-ו םיקוספה תא קר אל ללוכ
שומיש שי תורבידה ראשב וליאו ,"רבדמ" ןושלב הב רבדמ ל-אהש ,אוה (י-ו םיקוספ) הקספה
לש ושוריפ יפל רתוי בחר תונושארה תורבידה יתש תא ללוכה עטקה ןאכמ ."רתסנ" ןושלב
ךל השעת אל" םיקוספה תא םג ללוכ אוהו ,ן"רהו ם"במרה ישוריפ יפל רשאמ שקשרק
לש ושוריפ יפל ,םיללוכה םה וללה םינורחאה םיקוספה ינש ."םהל הווחתשת אל"ו "...לספ
.תורבידה תרשעבש תונושארה תווצמה יתש תא ,שקשרק

ם"במרה לש ושוריפ תא לבקל שקשרקל רשפאמ תונושארה תווצמה יתשל ןתנש שוריפה
,ל-אה תואיצמב הנומאה ונייה ,וב תרכזנה הנומאהש ,ןועטל תאז םעו ,"ךיהלא 'ה יכנא"ל
רבכ תחנומהו לארשי םע לע תלבוקמה ,הנומא אלא ,תורבידה תרזעב הנושארה הווצמה הניא
דחוימ דמעמ שקשרק לצא אופא לבקמ ל-אה תואיצמב הנומאה .תווצמה תלבק דוסיב
דוסי איה ,רמולכ ."תולחתהה שרושו תונומאה דוסי" לש דמעמ ,ולש םירקיעה תרות תרגסמב
המצעב תויהל הלוכי הניא לבא ,הלוע םירקיעה תכרעמ לש התורשפאל יאנתהו הנומאה ירקיע
ונילע לבקנש ידכ ,הווצמ לא תואיצמ ,םימשה ןמ הרות תואיצמ חינהל ונילע ,ותעדל .הווצמ
.ן"רה דמע אל ןיידע הזה סקודאראפה לע .איהש הווצמ לכ

תעדה לוקישל ןיינע הניא ל-אה תואיצמב הנומאה
ל-אה תואיצמב הנומאב תוארל שיש ,ןויערה תלילשל שקשרק ח"ר איבמש םיקומינה ןיב
,רמוא יאדסח 'ר .ן"רה לש ןועיטב ורוקמ תא תוארל שיש ןכתייש ,דחא קומינ ונשי ,הווצמ
הנומאה וליאו ,הריחבב ןוצרב םישענה םירבדה לע קר לוחל הווצמ הלוכי התוהממש
,רובס אוהש ,רורב ב קרפ ג ללכ ,א רמאמב וירבדמ .תעדה לוקישל ןיינע הניא ל-אה תואיצמב
הנומא ןיב רוחבל ןתינ אלש ,וירבדב שיגדה ן"רה םג .הב תודוהל ונתוא בייחמ לכשה יכ
סורוקיפאו ןימ ןיאו ,וחירכמ לכשה עבט הז רבד ירה" :רמאו ל-אה תואיצמב הנומא-יאל
65 ,ט) "םשיחכהל א"אש ןכ תודוהל תוילכש תונעטב והחירכנ אלש ,הזב רופכל הצריש םלועב
.(ב

תונושארה תורבידה יתש שוריפו יניס רה דמעמ שוריפ תלאשב ן"רה לש רתוי הרורב העפשה
,ן"רה תנעט לע ץרמנ רוציקב שקשרק רזוח ןאכ .השמ תאובנ לע שקשרק ח"ר ירבדב תטלוב
ןיבה לארשי םעשו "םוצעה אלפהו סנה דצ לע" האובנב לארשי םע לכ הכז יניס רה דמעמבש
,תוכמב ל"זח ירבד לע ם"במרה שוריפ תא החוד אוה ."ךל היהי אלו יכנא" תא תויתוא לדבהב
.תילכש החכוהל םינתינה םינינע וליכה תונושארה תורבידה יתשש ,איה םהב הנווכהש
אלא ,ל-אה תודחאב ןימאהל הווצמ וניא ינשה רובידהש ,ן"רה תעד תא ןאכ לבקמ שקשרק
ותוא תענומו ל-אה תודחאב הדוה רבכש ימל תנווכמ וז הרהזא .הרז הדובע ינפמ הרזא
דצמ תגשומ הניא וז הרהזאש ,רובס שקשרק וינפל ן"רה ומכ .ל-אה לש "ויתרשמ"ל דובעלמ
."תפומ וילע אוביש וכרדמ ןיא הז ןינע..." יכ ,תפומה

ובלא ףסוי 'ר לע ן"רה לש ותעפשה
רזוח ,םדוק וננייצ רבכש יפכ .ן"רה לש הרישיה ותעפשה רתוי הברה תרכינ ובלא ףסוי 'ר לע
אוה ףא ן"רה ומכ .ן"רה שוריפ לש תונויערה ירקיע לע יניס רה דמעמל שוריפב ובלא י"ר
רה דמעמב ל-אה יפמ תורישי לארשי םע לכ ןתוא עמשש ,תונושארה תורבידה יתש ןיב ןיחבמ
ח"ר לש ונועיט תא ףיסומ אוהש אלא .השמ תועצמאב ןלביקש ,תורתונה הנומש ןיבל יניס
םעש ,ךכל היארהש ,רמואו תורבידה תרשעב םיקלחה ינש ןיב הנחבהה תקדצהל שקשרק
ורמאנ ולא תורבידש ,איה ,ל-אה יפמ תורישי תונושארה תורבידה יתש תא עמש לארשי
."רתסנ ןושלב" ורמאנ תורבידה ראש וליאו ,"ודעב רבדמ ןושלב"

."םיפוסוליפה תעד לטבל ואב" תונושארה תורבידה יתשש ,ובלא י"ר ףא רבוס ן"רכ
םלועה תאש ,ורבסו ,ל-אה םעמ האובנהו החגשהה תורשפאב ונימאה אל םיפוסוליפה
ואב תונושארה תורבידה יתש .םיבכוכל דובעל שיש ,וקיסה ןכל .םיבכוכהו םילגלגה םיגיהנמ
.ולא םהיתועד תא ךירפהל

חותיפ בגאו הבחרהב ןאכ רזוחו ינשה רובידל ן"רה לש ושוריפמ רקיעב עפשומ ובלא י"ר
לש ושוריפ תא בלשמ םג אוה םלוא .ם"במרה לע ן"רה ךרעש תרוקיבה לע ן"רה ינועיט
יתשש רחאמש ,ן"רה לש ונויער לע רזוח ובלא ףסוי קר ,ףוסבל .הז רובידל ג כ תומשל ן"במרה
םוש ידיב חכ ןיאש ירה ,יעצמא לכ אלל םינפב םינפ לארשי םעל ונתינ תונושארה תורבידה
."העש תארוהב" וליפאו ,ןלטבל איבנ