תיברעב "אנוגכ" תא ןירוק יתמיאמ

שימלח השמ

דנשת ,דיק יניס
תורעהה אלל ספדנ


.תודיסחה תעפשה תחת םידמועו הפוריא חרזמב םאצומש ,דרפס חסונ םירודיסב ןייעמה
הז עטק ."אנוגכ" :ושאר םש לע עודיה .רהוזה ןמ עטק "וכרב" ינפלו תבש תלבק ףוסב אצמי
תודלות רקחב םיקסועה םירפסה .ןהינווגל חרזמה תודע לצא אלו זנכשא גהנמב אצמנ וניא
ברהש ןיינעמ דחוימב .יולגה לע רתסנה ברש םושמ םלוא ,םוקמ ךכל םישידקמ םניא הליפתה
שידקהל ןוכנל אצמ אל ,"םילבוקמהו םינואגה רודיס" הבחרה הרדסה ךרוע ,קוטשניו ריאי
םושרל יתרמא ,תבשל ולצא ושדקוהש םיכרכה תעברא לכב תחא הלמ אל ףא וז הליפתל
.ירקחמ הלעהש םידחא םירבד

ןידה תוחוכ .תבשה אוב םע םלועל םידרויה הוולשהו יפויה הבחרהב םיראותמ רהוזה רפסב
םה רהוזה לש םיבר םירואית" .םלועב םולש הרשמה ,הניכשה תשרוי םמוקמ תאו םימלענ
רהזב אצמנ יניפוא עטק" :ףיסומו ,בילטוג 'א בתוכ ,"תבשב תומלועה דמעמ לע הריש יקרפ
תבש תלבק ןמזב רמאנו םידיסחה לש הלפתה ירודסב אצמנ אוה .ב"ע-א"ע הלק ב"ח
."הבר תובהלתהב

לאונמע יבר ,ןכבו .תיגרוטילה ותללכהל ינושארה רוקמה תא תולגל לכונ םאה ,איה הלאשה
וכרבד שידק ורמאיש םדוק תבשה םויל ריש רומזמ םירמוא להקהש דועבו" :בתוכ יקיר יח
אופא ררבתמ .'וכו "םלועל םלועמ תולועמ תוראה םידרוי שממ תבש אוהש התעש ןיוכי ןושאר
תאו םימלענ םיירמוחה תוחוכה ,םלועב ךפהמ ללוחתמ וכרב םדוק םידמועש תע התואש
,רהוזה תדמע לע רזוח יקיר ח"ער ינורקע ןפואב ,השעמל ."תולועמ תוראה" תוספות םמוקמ
םימתה שיא לכל יוארו" :םימי תדמח לעב ןכמ רחאל ךומס בתוכ וז העש לע .ואיבהל ילבמ ךא
רוהט בל השיחלב רמאי וכרב דוגינב ךיראמ צ"שהש דועבו .הדערבו הליגב איהה תעב שבלתהל
רהוזבו .ינכמסת הבידנ חורו ךעשי ןושש יל הבישה ,יברקב שדח ןוכנ חורו םיהולא יל ארב
...וכרב רמולו ןיפנאד וריהנב אודחב הל אכרבל אתולצד אתוריש ןידכ ה"לק ףד המורת
ל"נה םירבחמה ינשש םיאור ונא ,תישאר ."ךרובמה 'ה ךורב הבר החמשב תונעל ךירצ ךכיפלו
לע שרופמב ןעשנ רבכ י"מח לעב ,תינש .העש התואב שחרתמה דחוימ יגיגח דמעמ םיראתמ
לע טלוב רבדה .המוד תוסחייתה םהינפל םיאצומ ונא ןיאש המוד .רהוזה ןמ ןודינה עטקה
,שדוקה לא לוחהמ רבעמל הבר בל תמושת הנתינ ,י"ראה לצא דחוימבו ,תפצבש ,הדבועה עקר
ךא ,תבשה םויל ריש רומזמ תרימאב םג םיאטבתמ םינוש םירואית .הניכשה לש הנוטלשלו
.ועיגה אל "אנוגכ" ללכל

,תיברע תליפת תליחת םע תבשה תסינכ לש תדחוימה הריואהש רבדה רורב טעמכ ,ןכבו
ומרג ,יגרוטילה םלועב הבר העפשה ילעב ויהש ,םימי-תדמחו יקיר ח"ער ירבד תפסותב
.םימישרמ םיעבצבו תוטרפב רבעמה ראותמ ובש ,רהוזה ןמ עטקה לכ תא רמול גהונה תעיבקל
ןמ הקסיפ הליפתה רדסל סינכה י"ראה רבכש הדבועה הלקהש ,הארנה לככ ,וז העיבק לע
י"ראהו ,תאז רמול ךירצש בתכ י"בשר םש םנמא ."הימש ךירב" התחיתפב העודיהש ,רהוזה
התשע תדחוימה הריוואהש םוקמ לכמ ,"אנוגכ"ב ןכ ןיאש המ ,השעמל הכלה ךכ גהנש אוה
.הלש תא

,"הדובעה שרושו דוסי" רפסה אוה אלה ,ףסונ רוקמ לע חוספל רשפא-יאש המוד ,תאז םע
רוא האר רומאה ורפסו ,ד"נקת תנשב רטפנ הז רבחמ .אנדארוהמ דניקסיז רדנסכלא 'ר תאמ
תיברע תליפתב" :בתוכ אוה ,ד קרפ שאר ,ח רעשב ,ןכבו .ב"מקת רהאוודיוואנב רבכ הנושארל
החמשב דעו םלועל ךרובמה 'ה ךורב ץ"שה רחא תונעל הלודג הנכהב ומצע םדאה ןיכי תבשד
ה"לק ףד המורת 'פ ק"הוזב ראובמכ ,לוחד תיברעבמ זוע רתיו תאש רתיב דואמ דע המוצע
לע הרורב תוכמתסה שי ןאכ םג ,עמשמ .'וכו "ורטעתמ והלוכ 'וכ אתבש ליע דכ ,ל"זו .ב"ע
םגה) הז עטק רמול תושרופמ רכזנ אל יכ םא .החמשה תא בייחל ידכ ל"נה רהוזה ירבד
.(עקר שמיש ישעמה גהונהש חינהל ילוא רשפאש

ףא .א"מקת אווקלאזב ספדנש הז :ןוגכ ,םינוש י"רא ירודיסב רכזנ וניא עטקהש הארמ הקידב
ובתכנ םהינשש ,8419 וא ,4331 ל"מהיב ומכ ,םיינאירול םירודיס לש די-יבתכב ללכנ אל
םיילבקה םירודיסה לכב ללכנ אל רתוי רחואמ בלשב םג .ח"יה האמב זנכשאב
דכנ ,םולש אביקע 'רל ,םולש יבקע ;/1827ט"פקת אנדאראהו אנליוו :לשמל .הפוריא-חרזממ
,רבוקשר יתבש יבר לש ורודיסב םג עיפומ וניא עטקה .ו"נרת ןילבול ,תויח יבצ יבר לבוקמה
יבר לש ונב ,בוקשארמ ןושמש םהרבא יבר לש י"תכ רודיסב םג .ט"שעבה יניע דגנל היהש
תא ןייצל בושח ,ןכ ומכ .עטקה רכזנ ןיא ,כ"קת-ט"יקת םינשב בתכנש ,האנלופמ ףסוי בקעי
ידימלתמ ,אנילאדמ השמ 'ר ידיב בתכנ םייח ץעל שוריפ אוהו ,"םייח ץע ירפ ףרש" רפסה
,קינדוו םחנמ ןועמש 'ר יכ ריעהל יוארה ןמ ,דועו תאז .רכזנ עטקה ןיא וב םגש ,ט"שעבה
,תבשב םירושקה םיאשונ תרושב ןד ,"בוט םש לעב" ורפסב ט"שעבה םשב תורוסמ ףסאש
תא ללכ ריכזמ וניא ךא ,החנמ תליפת ינפל זק רומזמ תא רמול ט"שעבה לש ותגהנה םללכבו
עטקה תללכה לע עדונ אל ,התישארב ,המצע תודיסחה יגוחב םגש ,עמשמ ."אנוגכ" ןינע
.הליפתב

יבר רודיסב ,המודמכ ,ספדנ הנושארל .תודיסחל םיבורקה םיגוחב היוצמ הליפתה ,הלא דגנכ
רוא וארש ןילופו זנכשא גהנמכ םירחא םירודיס שיש םגהו .ח"מקת בובל ,דארבמ רשא
גהנמ לע םיימעפ דיעמ תוילגרמ ןמלז םירפא יבר ירה ,הספדנ אל םהבש הפוקת התואב סופדה
ןמלז םירפא יבר בתוכ ,ב ק"ס ,ב"פקת 'יס ,הנשה שאר תוכלה ,םירפא הטמ רפסב ,הנה .הזכ
םדוק תבשב רמול ןיגהונהו ...תבשב [הנשה שאר] לח םא" :ורוד ימכח ילודגמ ,תוילגרמ
ק"ס ,ה"כרת 'יס ,הכוס תוכלהב רכזנ ןכו ."ותוא ורמאי וישכע םג 'וכ אנווגכ תיברע תליפת
ןיא=] א"א אנווגכ וכרב םדוק רמול םיגהונהו...תבשב תוכוס לש ןושאר םוי לח םא" :אמ
םינשב יח ורבחמ ךא .ה"צקת אווקלאזב הנושארל ספדנ םנמא רפסה ."םויה ותוא [םירמוא
הנש םיעבראמ תוחפ תצורמב ,רמוא הווה ."םיגהונה" לע רבדמ רבכ אוהו ,ח"פקת-ב"כקת
לשו תוילגרמ רשא יבר לש םריע ,דארב תוביבסב תוחפלו ,המישרמ הדימב גהנמה טשפתנ רבכ
רבכ "םירפא הטמ" ינפל ףאש ךכב הארנ דארבל ץוחמ תוטשפתהל תודע .ןמלז םירפא 'ר
,ו"עקת טסופאק :ןוגכ ,ידאילמ ןמלז רואינש יבר תכירעבש י"ראה רודיסב הליפתה הספדנ
."רוא הרות" ירודיסו ח"עקת בושטידרב

יבר ושמיש םהל הפ .דארבב זיולקה לש םילבוקמה גוחב העבקנ הליפתהש ינא רעשמ ךכיפל
םג ילואו ,םירחא ודמל םהמו ,םינושארה "םיגהונה" הארנכ ויה םשו ,ןמלז םירפא יברו רשא
רובס ינא ןיא ןכש ,ידאילמ ז"שר םג הנמנ םהמעש שטירזעממ דיגמה ידימלתמ םידיסחה יגוח
.ומצע תעד לע הז עטק סינכמ היה אוהש

ירבד רשוי"ב אצמנ ,תבשה אשונ וב בלושמש םלש שורד .תנינעמ העפות לע ןאכ ריעא ,הנהו
םש רתכ"ב םיאצמנ ,הנוש תצק חסונב ךא ,םירבד םתוא ."םירקי םיטוקל"ב ליבקמבו ,"תמא
אזר רהוזב ש"זו" :חתופה עטק ףסונ םינורחאה ינשבו ,"בוט םש לעב"ב םג ויפ לעו ,"בוט
אוה ,אטפאמ ןהכה ןרהא 'ר ,"בוט םש רתכ" ךרוע םא ,איה הלאשה .'וכו "תבש והיא תבשד
ןיא ונלש אשונל רשאב השעמל ."תמא ירבד רשוי"בש חסונה ןמ טמשנש וא ,תאז ףיסוהש
ןיא ןמזה תניחבמו ,תודיסחה לש ישילשה-ינשה רודה ירפ םה וללה םירוביחה ירהש ,בר לדבה
הז עטק םא חוסינה ןמ רורב אלש ,היעבה איה רתוי הבושח .הדירומ אלו הלעמ הבושתה
ןיאו ,גהנמל רשק לכ אלב ונכות לשב אבוהש וא ,אבוה ןכלו הליפתה ןמ קלחכ רמאנ םנמא
שי ןכא יכ ?המל ךכ לכו .רתוי הריבס הנושארה תורשפאה תיארנ תישיא יל .רבד ונמיה דומלל
שמיש הז ירהוז עטק לש ושוריפ אקוודש ךכמ םג דומלל רשפא ,הז עטקל תישעמ תועמשמ
שי ,הלבק דומיל לש תרוסמ ונידיב שיש ונא :רמול וצר לוכיבכ ."םידגנתמ"ה לש געלל דקומ
.ונתוא תוקחל תעדה ילק םידיסחל המ ךא ,הליפתב ירהוז עטק תרימא עובקל חכ םג ונידיב

,ב"לקת ץיניסקעלאב ספדנש "םירוצ תורבחו םיצירע רימז"ב עיפוה הז געלש הדבועה ,הנהו
תמיוסמ הדימב עודי גהנמה היה רבכ ,דיגמה ימי ףוסב רמולכ ,העש התואש ךכ לע העיבצמ
,ליעל ונרכזהש ,הז עטקב ידיסחה-ינשרדה ןוידהש הרקמ הז ןיא ,ךכ םאו .תודיסחה יגוחב
םג רוכזנ .הליפתה ןמ קלח שמיש עטקהש הרעשהל םיילגר אופא שיו .םינש ןתואב ךרעב הלוע
קבאמב רתויב ליעפ קלח ,עודיכ ,ולטנ ,םיצירע רימזבש םירבדה ואצי םהמש ,דארב ימכח יכ
.דארבב גהנמה עודי ב"לקת תנשל ךומסש ,איה הלועה הנקסמה .םידיסחה דגנ תומרחבו
לש ורוקמש ,ןמלז םירפא יברו רשא יבר לע ךמתסהב ,ןכ ינפל ונתרעשה תא תקזחמ וז החנה
.דארבב גהנמה

ינפל דוע ,דארבבש זיולקב אוה גהנמה רוקמ :תואבה םילמב ונתרעשה תא םכסל אופא רשפא
דיגמה ידימלת לצא ,ינשה רודב קר טשפתהל לחה תודיסחב .ח"יה האמה לש םיעבשה תונש
אוצמל ,המודמכ ,השק םנמא .לכה לצא אל ךא ,(ג"לקת ולסכב רטפנ אוה ןכש) וייחב ןיידעו
שי םיספדנ םירודיס יפמ תונושארו תושרופמ תוחכוה .גהנמה תא ולביקש הלאל ףתושמ הנכמ
תידיסח "רצח" ךל ןיאו ,גהנמה ךלהו טשפ תודיסחב ,םוקמ לכמ .ו"עקתו ,ח"מקתמ ונל
.ותוא תרמוא הניאש

לאיחי הדוהי קיזייא קחצי 'ר לשמל .םירחאו שורד ירפסב םג םירבד ךכ לע םיאצומ ונא
וינפ יתיארו ,יתייה עשת ןב דלי ל"צז יבא םע ןילבולב יתייהשכ" :רפסמ ,אנראמאקמ ןירפס
."אלפנ רואו ושאר לע (!) תוטהלמ שא יתיאר אנוגכ רמול תלדה חתפש תעבו ,םידיפלכ

לש רודיסב ,לשמל .תירוקמ הרוצב אלש הארנכ ךא ,םש עיפומ עטקהש םיילבק םירודיס שי
ירהש ,ו"שר תאמ אצי אלש יאדווב ךא ,א"סרת שטאקנומ ,לארשי תדמח ,לאטיו לאומש יבר
הליפת ,ורבודרוק השמ יבר לש ורודיסל ןידה אוה .תונווכה רעשב רבד ךכ לע םיעמוש ונא ןיא
ליפאק בקעי יבר לש בקעי לוק רודיסב םגש רשפא .(ב"נרת אלשימערפ) ךומסב ספדנש ,השמל
ןיאש ןוויכמ ,רבחמה תעד לע אלש עטקה ספדנ ,א"ע וט ,ב"ח ,ד"סקת אטיוואלס ,שטירזעממ
תובותכ ,א"ע דלר ףד ,םש םגש תורמלש ,רשא יבר רודיסב ןכ אל .ךכל תסחיתמה הנווכ םוש
ירה - "א"ע ה"לק ףד המורת רהזב אוה הז רמאמ .וכרב םדוק רמול שי" :דבלב תודחא םילימ
ונרכזהש םימי תדמחו םידיסח תנשמ ירבד תא תוריכזמ ןכ ינפל ךומסב ורכזנש תוונווכה
.וילאמ שקבתה אבה דעצהש רשפאו .ליעל

הלמה תא םידקנמ הלא .ןקותמה "לארשי תנר" ללוכ ,םירודיסב הצופנ תועט לע ריעא ,בגא
ף"כה דקונתש אוה ןיד .ןידכ אלש ,תיאווש ף"כב "[אתולצד אתוריש] ןידכ" הקסיפה ףוסבש
.היורצו השוגד ת"לדהו ,חתפב