ךשמה - םינורחאה "ךורע-ןחלוש"ה ישרפמ
ותוטשפתהו "ךורע-ןחלש"ה תודלותל

הלוגה ראב
"הלוגה ראב" לעב לש וכרד
טפשמ ןשוח לע הלוגה ראב
שדח ירפ
שדח ירפ לש ונונגס
שדח ירפ לע םרח
םיטקלמה
םידגמ ירפ
ך"שהו ז"טה ירבד תא ראבלו שרפל
םידגמ ירפ לש ותטיש
םיניד יטוקיל ףיסוהל
תוכלהה לכל םיללכו תוחיתפ
םייח חרוא לע םידגמ ירפ
םידגמ ירפ רפסה ישק

 

הלוגה ראב
,דחא רפס דוע רודה ותואב אצי ,םלש ילכ ותושעלו "ךורע-ןחלש"ה תכאלמ תא םייסל ידכ
תניחבב לודג ךרע ול שי ,"ךורע-ןחלש"ה לע רואבו שורפ תניחבב בר ךרע ול ןיאש יפ-לע-ףאש
רשכומ היהיו ,ומצע-ינפב רפסל יואר היהיש ידכ ,ותרוצ תומלגתהו "ךורע-ןחלש"ה תומלתשה
לש ונכת .הנליומ שקבר השמ יבר ןואגהל "הלוגה ראב" רפס אוהו ,םידמולה ןיב טשפתהל
לכו ם"במרה ,ארמגהמ םינידה ירוקמ אצומ תא "ךורע-ןחלש"ה דצב ןיצל אוה הזה רפסה
ינש לש רובחה ידי-לע :"ךורע-ןחלש"ה ךרע תא םירהל הלודג הכאלמ השע הזב .םינושארה
המ "ךורע-ןחלש"ה השענ ,ארמגה - ןושאר רתויה רוקמה םע "ךורע-ןחלש"ה ,וללה תווצקה
אלש" ארמגה רחא ינשה רפסה - ונייה ,העשה ול הדמע אלמלא ,ם"במרה תויהל יואר היהש
תלבק אוה ארמגה םע "ךורע-ןחלש"ה לש רובחה ;"םיתניב רחא רפס אורקל םדא ךירצ אהי
דומלל רשכומ תורוקמה ינויצ ידי לע "ךורע-ןחלש"ה השענ הז דבלמ .הנממ הלעמ ןיאש םכסה
ימל וננשל אלא ורבח אלש ,אפוג ורבחמ תנוכמ ךפה וניה ,רוטהו "ףסוי-תיב"ה ילב ומצע-ינפב
וכמסב ,ומצע-ינפב דמוע רפסל וכפה "הלוגה ראב" לעבו ,"ףסוי תיב"הו רוטה הליחת דמלש
ןיעמה דגנ דימת תויהב ,תאז דוע .ארמגה - ןושארה רוקמה לע אלא ,רוטה לע אל ותוא
,םידמולה יניעב וכרע הז-ידי-לע לדגתי ,םינידה תא "ךורע ןחלש"ה איצוה ונממש רוקמה
ול שי ןידו ןיד לכש אלא ,"ךורע-ןחלש"ה תא "ףסוי-תיב"ה רבח ומצע-תעדמ אלש ,םתוארב
"ףסוי-תיב"ב םדא דמולשכ ןכ ןיאש המ ;םולכ וירבדמ זוזל ןיא ךכ-ינפמו ,ס"שב רוקמו אצומ
שיש תופיקתה התוא וז הערכהל הל היהתש רשפא יא - ןהמ תחא תעד יפ-לע "ךורע-ןחלש"ב
.ללכ רהרהל ןיא םהירחאש ,יניסמ םתניתנכ וירבד האורשכ דמולה לצא

"הלוגה ראב" לעב לש וכרד
תא םיקסופה ואיצוה ונממש ,ןושאר רתויה רוקמה תא דימת ןיצל "הלוגה ראב" לעב לש וכרד
תעד לע ומצע-תא ךמוס "ףסוי-תיב"הש םוקמב תלוז ,םינורחאה םיקסופה תא אלו ,םהיתועד
תעד תא "הלוגה ראב" לעב ןיצמ תוקוחר םיתעל לבא ;אצויכו ם"במרה ,רוטה ומכ ,דיחי
רוקמ תא ןייצמ אלא ,תימצעה ותערכהמ תמאב איה וז הכלהשכ ףאו ,"ףסוי-תיב"ה לש ומצע
רוקמה לש ליחתמה רובדה תא ריכזהל ילבמ ,אצויכו ןמסה וא ףדה םוקמו קסופה וא ארמגה
ץרמנ רוצקב הז ןייצל וכרדמ ,קסופ וא שרפמ ,דיחי תעדל אוה ארמגה דוסיש םוקמבו ,אוהה
."ארמגב ותסרג יפל ם"במרה תעדל םש" ,"ארמגה תועמשממ י"שר" :ןושלב

אלש ול המרגש איה איה ,"הלוגה ראב" לעב הב רחבש ,הרתי הדמב םוצמצהו רוצקה ךרד
ןויצ לכ ירחא ץוחנש ינפמ ,תישאר :"ךורע-ןחלש"ל עובק דומל ורפס אהיש ,ושקובמ תא גישה
אלא םניאו םימותחו םימותס בורל םהש ,וללה םינויצה לש םתנווכ תא שקבל םוקמ-הארמו
ףא דומעל השק םימעפ בורלש ,תינשו .םינוניבל אלו םילודג םידמולל םינבומה ,םילק םיזמר
םה וינויצש םושמ ,"הלוגה ראב" לעב ןווכ קסופב וא ארמגב דחוימ םוקמ הזיאל ,הז לע
תכסמד ארתב קרפב ימלשורי ,םש ןיבוריע :לשמל ,ןייצל וכרדמ ;דאמ םירצקו םימותס
לש ותנוכ לע דומעל ידכ ,וב ןיעל "ףסוי-תיב"ה רפס תא תחקל ץוחנ ףוס-ףוס ,אצויכו ,תינולפ
?וינויצב "הלוגה ראב" לעב ליעוה המ ,ןכ םאו ;ןייצמה

,הזכ רוצקב ."הלוגה ראב" לעב והניתחמ אתחמ אדחב "ךורע-ןחלש"ה יקלח לכ אל םלוא
רזעה-ןבא קלחב לבא ,העד הרויה קלח וירחאו םייח-חרואה קלח קר ןייטצמ ,ונרמאש
אלא ,דבלב רוקמה ןויצב קר קפתסמ וניא הז קלחב ;קויד רתויבו תוכירא רתויב םה םינויצה
,םהיתועד םעטו ארמגב רמאמה ילעב תומש איבמו םינויצה לש םנכת תא ראבי םימעפל
יפלו .םתרבס םה ונב הילעש ,ארמגה תא ,םיקסופה לש דוסיה תא םימעפל איבמ אוה ןכ-ומכו
ראב" לעב ףא ןייצמ ךכיפל ,ם"במרה ןושל תא "ךורע-ןחלש"ה רבחמ קיתעמ בור-יפ-לעש
ירבדב םימעפלו ארמגה תוטישב ודוסיו ם"במרה תא םעט אוההמ רוצקב בורל "הלוגה
הלאכ תומוקמ לבא ,ןטק בכוכב ןייצי שורפ השועש םוקמבו .וינויצ השע אל וילעש ,א"מרה
.םיטעמ

טפשמ ןשוח לע הלוגה ראב
ןייצמ רדגמ אצי רבכ הז קלחב ;טפשמ-ןשוחה קלחל ול שי ירמגל תרחא הנוכת
םיאלמ םה םמצע םינויצה ,"ךורע-ןחלש"ה ראבמו שרפמ ללכל עיגהו תומוקמ-הארמה
םוקמב "ךורע-ןחלש"ה תא שרפמו וימעטו ויקומנ םע רוקמה תא איבמ אוה יכ ,םיבחרו
תא ראבל ףיסוהש המ ע"מסה ישודח בור תא םג סינכמ אוה הז דבלמ ,םותס רתויה
.הבוט תונקידבו גלפומ רוצקב לכהו עירכמו וירבד לע ףיסומ םימעפלו ."ךורע-ןחלש"ה
,ד"ל ןמס) םוקמל םוקממ א"מרה תוהגה הנשמו "ךורע-ןחלש"ה ירבדב היגמ אוה םימעפל
.א"מרל םג תומוקמ-הארמו םינויצ בור-יפ-לע השוע אוה הז קלחבו .(כ ק"ס

,תומוקמה בורב קיפסמ לבא ,רצק רואבל "הלוגה ראב" תא בושחל רשפא טפשמ-ןשחה קלחב
,םימותסו םירצק וירבד םימעפל :קלחה לכב הוש תחא הנוכת ול ןיאש ,ןורסח וב שיש אלא
,ףוסבל בחרתמו ךלוהו ,רצק אוה קלחה תליחתמ בור-יפ-לע .םיראובמו םיכרוא - םימעפלו
,םימדוקה םיקלחה לע הברה הלענ טפשמ-ןשחה קלח ןפוא-לכב םלוא ;םיקלחה לכב וכרד ךכו
,רשפא .םיקלחה 'ג ראשל רשאמ ךרע רתוי הז קלחל ןתונ ותמדקהב ומצעב רבחמהו
,ויתוהגה תא רדס םשו הלוגב היה רבחמהש םושמ אב וב הוש הדמ ןורסחו רדסה-יוקלש
שיו ורובח תא סיפדיש ,וב ורצפ םיריבגהש ,ותמדקהב בתוכ אוה .לדלודמו יוקל אצי הז-ינפמו
.םידמולה לע ביבח ורובח היה ונמזבש ,הזמ דומלל

,ירוקמ רפסל ובשחל רשפא יאו תולודג ללכב רבחמה הארה אל םינושארה םיקלחה תשלשב
,רבדה הומת .טוקלב אלא וניא וחוכ לכו "ףסוי-תיב"המ ןייצ ויתומישר לכ טעמכש ליבשב
,ונראבש יפכש ירחא - ךכ-לכ ותוא וריקוה עודמו ,ורפס תאצוהב םיריבגה וב ורצפ המ-םושמ
,רשפא ."ךורע-ןחלש"ל לולכו קיפסמ שורפ רותב "הלוגה ראב"ב שמתשהל היה רשפא-יא
"ףסוי-תיב"ה תא ודמלש רחא "ךורע-ןחלש"ה יניד לע רוזחל זא םיליגר ויה םידמולהש
לכ תא דמולהל םריכזהב ,הבורמ תלעות איבהל "הלוגה ראב" ינויצ םילוכי הלאלו ,רוטהו
ךרע ונתנש ,רשפאו ;ותוא וריקוה הז-םושמו ,"ףסוי-תיב"ה איבמש הכלהה לש ןתמו-אשמה
.העודי הדמב קיפסמ שורפל םג ובשחל רשפא ,ונראבש יפכש ,טפשמ-ןשוחה קלחל דחוימ

 

שדח ירפ
בושח דחא רפס לע תוארהל שי אטילבו ןילופב ותוטשפתהו "ךורע-ןחלש"ה תודלותל עגונב
תא תחא םעפב עקעקל שקב רשא ,דרפס ימכחמ דחא ידי-לע חרזמב רודה ותואב אציש ,דאמ
רבדהש אלא ;הריבגמ "ףסוי-תיב"ה תא ריסהלו "ךורע-ןחלש"ה ידי-לע הדמעהש הריבה לכ
תוחורה לכו שרתשנ רבכ "ךורע-ןחלש"הש רחאל אב יכ ,ןמזה תא רחיאש םושמ ודיב הלע אל
יבר ןיוצמה ןואגהל "שדח ירפ" אוה הזה רפסה .ומוקממ וזיזהל םילוכי ויה אל םלועבש
תמאב לבא ,"ךורע-ןחלש"ה םינפל שורפ רותב הליחתכלמ רבחתנ הז רפס .אוליס יד היקזח
לעב לע םללכבו ,םינורחאהו םינושארה םיקסופה לכ לע הצרמנו הדח תרוקב אוה
אל ד"בארה תומימש ,רמאל לכונ .ןומדק םושל םינפ-תואישנ לכ ילב ,ומצע "ךורע-ןחלש"ה
םינורחאה םיקסופה ורבע אל ל"שרהמה ןמזמו ,והומכ הכלהה תרוקבב ריבכ חור לעב םק
.לאמש לעו ןימי לע תרזוגה ,"שדח ירפ"ה לש וברחכ הטורמ ברח לש הדח תרוקב תחת

םוחללו" המחלמל תאצל אוה ןכומש ,ותעד תא הלגמ רבכ אוה "העד הרוי" לע ותמדקהב
םיניעו ,עומשל םינזא יל ןתנ 'הו" "יתאצי יתשקבו יברחב אבצ ץולחו ,יתארקנ הבוח תמחלמ
טעמכו ,יתשפשפ םינושארה םג םינורחאה ירבד רחאו ,יתנבה רבד ךותמ רבדו ,יתיארו תוארל
תצק דבלמ" :םינורחאל ויניעב ובשחנ "ךורע-ןחלש"ה ילעב .'וכו "יתחנה אל תיוז-ןרק
ק"ירהמ קהבומה ברה ,םינורחאה לע םגו יתאצמ םינושארה לע רשא ,תובוטו תואלמ תוהימת
יתש ואיבהש םוקמבו ,יתגשה םהילע תודבכנ תוגשהו יתופינה ידי םהילע ,א"מרהמ ברהו
םא יתבתכ ,דיחי תרבס םשב ןיד הזיא יתרכזה םאו ,יתערכה ד"סב ינא ועירכה אלו תורבס
םיקסופה תא ררבל אוה ותמדקה יפל ורובח ןכות ןכבו ."אל וא זלה ןידב אוה אכמס-רב
ןיב עירכהלו "ךורע-ןחלש"ה יקספ ירחא רקבל דוחיבו ,םינורחאהו םינושארה ,והומדקש
תמכסה לע חיגשהל ילבמ ,םינושארהו ארמגה ירבדמ ,ומצע תרבס יפ-לע תועדה
ילעבש ,ס"שהמ םיניד ישודח המכ ףיסוה הז דבלמ .םולכ ותערכהו "ךורע-ןחלש"ה
.ולשמ םישודח תופסוהו ,וטימשה "ךורע-ןחלש"ה

דאמ אוה קוחר יכ ,"ךורע-ןחלש"ה םינפ לע ורובחל םוקמ היה אל ותטיש ןכות יפ-לע ,תמאב
אל ורקיע-לכש ,רמאנש אל םא ,ומצע-ינפב רובחל תויהל היה יואר רתויו וילע שורפ תנוכתמ
תא ןמס לכב ותוארהב ,ותוחדל ידכ אלא ,"ךורע-ןחלש"ה לא ורובח תא ךימסהל אב
ידכ לודג וחכ היה אל ומצע-ינפב רפסכ "שדח ירפ"ה רבחתנ אלמלאו ,ויתואיגשו ויתונורסח
םינפל וכמסשכ ,וישכע לבא ;םיטעמ ויה וידמולש םושמ ,"ךורע-ןחלש"ה תא תוחדל
םינושארה תורודב .ודצב ורבושו רטש הז ירהו ,ןאכ ןיעמ - ןאכ ןיעמה לכ ,"ךורע-ןחלש"ה
רתוי ךכ-ינפמו ,תינקספה ותרוצ ליבשב וילע וידגנמ וקלח "ךורע-ןחלש"ה תוטשפתהל
,וישכעו ;ומצע "ךורע-ןחלש"ה לע וקלח "ךורע-ןחלש"ה לש ויתוכלה יקספ לע וקלחשמ
לע קלחש ימ ךכיפלו ,ןכותה לע אלא ,הרוצה לע ודיפקה אל בוש ,םינורחאה תורודב
ירפ"ה לעבו - ובש ויתוכלה יקספ לע ,רמולכ ,"ךורע-ןחלש"ה לעב לע קלח "ךורע-ןחלש"ה
הכלה-קספל לבקתהל יאדכ וניא "ךורע-ןחלש"ה יכ ,אצמש ,םינורחאה הלאמ דחא היה "שדח
אכמס-רב לכל ללכב דגנתה ועבט יפ-לע "שדח ירפ"ה .ללכו ללכ אכמס-רב ונניאו םוקמ לכב
ירבד לכ תא ולכשמ רקבל דחא-לכל הנותנ תושרה ותעדלש - ,ןורחא ןיב ןושאר ןיב ,אוהש-ימ
תורוקמה םע םינווכמ םהירבד תא אצמי אלש םוקמ לכב םהיתועד ירחא רהרהלו םינושארה
.םיארומאהו םיאנתה ירבד םע ,ונייה ,םינושארה

שדח ירפ לש ונונגס
ראשו רבחמה" ןושלה ;םינורחאהו םינושארה לכ דגנו רבחמה דגנ ףירחו דח אוה ונונגס
"י"בהכ אלדו" "רקיע ןכו" ןושלה ;תוחונ רתויהמ איה (ח"י ןמס) "הפי ונוכ אל םינורחא
אשונ וניא םינומדקל םג .רידת ולצא הליגר "רווחמ וניאו" "אתילו" "רבחמה קספכ אלדו"
"היל האנש ותודליב איההד רמימל אכיאו םירווחמ וירבד ןיא" :רמוא אוה י"שר לע .םינפ
רוטה-לעב תאו ,(א"ל ןמס) "םירווחמ ת"ר ירבד ןיאו" :םת ונבר לע רמוא אוה ןכ .(ג"ל ןמס)
ןמס) "ותהימת לע חיגשהל ןיא ,וילע המת רוטהש יפ-לע-ףא" :רמואו די-רחאלכ לטבמ אוה
ל"ז אוהש יפל ,רוטה ירבדמ ינבישת לאו" ;(ה"נ 'ס) "קד אל וא רפוס תועט לפנ רוטבו" ;(ג"ל
ןיעמה לבא ,ויבא תבושתב ןייע אלו ,ויקספב ש"ארה ירבד טשפ רחאו א"בשרה רחא ךשמנ
ומכ אלדו" ;(ז"נ 'סו ו"נ 'ס) "הזב היראמ היל ירשו" :רמוא אוה ח"בה לע .(ח"י 'ס) "ךלוה רשי
לע םנמא ,דימת גישמ אוה ך"שה לע .(ז"ט 'ס) "אתילד וילע גישהו ותנווכב ש"ארה ןיבהש
אל םלוכו" :רמאי תחא םעפו ומע םיכסמ אוה בור-יפ-לעו ,םימעפל אלא גישמ וניא ז"טה
,ם"במרה אוה ללכה ןמ אצוי .(ה 'ס) "אנידד אקמועל דרי ז"ט 'ס לעב ברה תלוז ,הפי ונוויכ
לבא .(ז"ל ןמס) םימעפל וילע הומתלמ ענמנ וניאש יפ-לע-ףא ,רידת דבכמ אוה ותעד תאש
.ותעד בשיל דימת קחדנו דאמ דובכ-ךרדב וילא סחיתמ

ןויכש ,םש ש"מו" :המת תורתי תורמוחב םיגהונה םירימחמה לעו ,אלוקל דימת התיה ותיטנ
לבא ,גיס תמחמ רוסיא וגהנש םירבדב אלא הז ןיא ,'וכו גהנמה תא תונשל ןיא רוסאל וגהנש
לש םנוממ לע הסח הרותהו 'וכו ןידב תועט תמחמ אלא וגהנ אלש יל המודמכ הלא םירבדב
רמוא אוה ןכו .(ה"ל ןמס) "לתלתפו שקע אלא הזב קולחי אלו ,םה םירורב םירבדו ,לארשי
המב תלוז ונתעדמ רוסאלו רוזגל ונל ןיאש ,ותעד התיה ללכבו .א"בשרה דגנ ט"ל ןמסב
,העודי הרבס ארמגה טשפמ איצוהל רשפא ותעד-יפלש םוקמב .(ז"פ ןמס) דומלתב ראבתנש
ירבד וחדנ ירה ,אנביתכדכו ,יכה חכומ ס"שה ןמד ןויכו" :ל"זו םינושארה תעד התמחמ החד
םכחה לע ךמוס ינאו" :רמואו עבטה ימכחמ תופרטל היאר איבמ אוה .(ו"ל ןמס) "א"בשרה
וירבד ,ה"ואכ אלדו" ,(י ןמס) "עבטה תמכחב יקב היהש יפל ,(םימשה רעש לעב) הזה
אלו וירחא וכשמנש םינורחא ראשו ה"גהל תועט םרגו וז הארוהב העטו הז ןידב םיבברועמ
םיפירח םירבדב ותמח לכ ךפוש אוה ל"שרהמ לעו .(ד"פ ןמס) "וטשפב ועטו האורב וגשו ונייע
תלבק ירחא ךשמנ אוה םגש ,ונממ קחרי ושפנ רמוש ,שקע ךרד אוהו" :ל""הזב רמואו דאמ
ךומסל םכח לעופ אוה .ןכ םירמואה לכ דיבו ודיב הרומג תועט איהש ונבתכ רבכו ,ה"יבאר
םירפסב שפח אל תמאבש אלא ,אתיירואד םירוסיאב םילודגה לכ דגנ ומצע תרבס לע םדא
.(םש) "םתוא האר אלו

שדח ירפ לע םרח
"ףסוי-תיב"הל דוחיב םינושארה ילודגל םינורחאה םינברה דחא יפמ הזכ סחיש ,וילאמ ןבומ
יפל אלא ;ורוד ינבמ הקיתשב ןודנ תויהל לוכי היה אל ,דרפסב ושדקתנש ,"ךורע-ןחלש"הו
רחאל םיתנש םינברה וצבקתנ ךכיפל ,םינברה לע תלטומ ותלודג תמיא התיה ,הארנכ ,וייחבש
יברל "םידרו תנג" תובושתו תולאשב .םהירחא ורעביו וירפס לע םרח וזירכיו הריאקל ותומ
אבוט ףירח הוהד ןנברמ אברוצב הוה אדבוע" :אבומ (י ןמס ,ב"כק ףד ,א"ח) יולה םהרבא
רבדל ונושל ןסר חלשש ואצמ ,םירצמל רפסה אובבו שדח וירפו ד"וי רוט לע שדח רפס רבחו
ימכח וצבקו ,ןטק דימלת לע שיא רבדכ העטש בתכו ףסוי תיב ונבר לעו לארשי ילודג לע העות
רבחמהב די חולש ילבל םתמכסה התלעו תרחא ץראמ םיאצמנה (םינבר ינש) םירג םגו לארשי
אלש ומירחהו ורזגו ןינבב ועקש םירצמב הפ םיאצמנה וירפסו ,אתמשב אלו אדוגנב אל ומצע
,רורב הארנ םרחה ןושלמ .'וכו "עבק תאירק אלו יערא תאירק אל זלה רפסב םדא ארקי
םתוא השעו "ךורע-ןחלש"הו "ףסוי תיב"ה תא השק רקיבש םושמ אב תוררועתהה רקיעש
דימ ,"ףסוי-תיב"ה לש ולודג םוקמ ,דרפסב "שדח ירפ"כ רפס רבחתנ ילמלא .םיעותה דחאכ
אבש ןויכמ לבא ;רכנ ומושר תא השוע היהש רשפא ,"ךורע-ןחלש"ה תוטשפתה רחא
חרזאתנ רבכו םיצירעמ לש םידחא תורוד "ךורע-ןחלש"ה לע ורבע רבכש רחא ,ןמז-רחאל
."ךורע-ןחלש"הו "ףסוי-תיב"ה ינפמ החדנ תויהל "שדח ירפ"ה היה חרכומ ,לארשיב

הנש ה"מ הריאקב בר היה יזגלא ש"רהמ "שדח ירפ"ה ידימלתמ דחאש ,הבס יפ-לע םנמא
רפסו הזה םרחה לבקתנ אל ,ובר תעד לע ויה ויתוארוה לכו ורודב םסרופמ לודג בר היהו
תא ורצק ןורחאה ןמזב םיסיפדמהש ,היה רבדה ףוסו .לארשי להקמ החדנ אל "שדח ירפ"ה
שורפ והושעו םינושארה לכו "ףסוי-תיב"ה דגנכש םישקה םיוטבה תא וטימשהו "שדח ירפ"ה
;דיב די "ףסוי-תיב"ה םע ךלוה "שדח ירפ"ה ולאכו לפנ אל רבד ולאכ ,"ךורע-ןחלש"ה דצב
לש אכמס-רבה דגנ האחמ לש ץוצינה רמשנ םתמשנב םגש הלא ,םילודגה וב םינייעמ םיקרפל
,הז לודג ןליאב םמצע תא םילותו "שדח ירפ"ה ירבדב םישמתשמ םהו ,"ךורע-ןחלש"ה
ישרפמ ראשמ תוחפ אל אכמס-רב "שדח ירפ" רפס שמשמ הארוה-ירומ םתסלו
.םהימכח ז"טהו ך"שה ומכ ,םינושארה "ךורע-ןחלש"ה

יבר ברה םע םש דמלו ,ח"נת תנשב תמו ,ט"ית ברעב ינרווילב דלונ אוליס יד היקזח יבר
םילשוריל ךלה םירשע ןב ותויה רחאו ,ףאראש הדוהי יבר ברה לצא ךכ-רחאו אטסוקד לאומש
השודקה ריעב אתביתמ שיר תויהל ובר םוקמ אלימו יטנאלאג ם"רהמ ברה תבישיב םש דמלו
,רודה ילודג - וידימלתו .םיעבראל ועיגה אל ויתונש יכ ,םימי רצוקב רבח וירובח לכו ,וירחא
יבר ברהו ,םירצמב ד"בא יזגלא המלש יבר ברהו ,"הנוהכ יתב" לעב ןהכ קחצי יבר ברה םהמו
.אדיח ברה לש ונקז יאלוזא היעשי

 

םיטקלמה
ךותב וחרזאתנ - םהיניבש םיסחוימהו םילודגה - םהמ םידחאש ,םיישארה םישרפמה ירחא
- םהבש תושומנהו םינטקה - םידחאו ,א"מרהו רבחמה םינפל ביבסמ ,אפוג "ךורע-ןחלש"ה
םיחנומ וראשנו ינשרפה םכרע דבא רבכ ,ןבומכ ,הז-ידי-לעש ,םמצע-ינפב םירפסל וקחדנ
תודלותב דחוימ ךרע וספת םה ףאש ,םיטקלמ לש השדח הצובק האב ,תיוז-ןרקב
הז אוה דחאה סופיטה :םה םינש וללה םיטקלמה לש םסופיט .ותוטשפתהו "ךורע-ןחלש"ה
איצוהלו םרצקל וא םשוריפל שורפ תושעלו ול םימדוקה םינשרפה תא שרפלו ראבל אבש
תא ךורכל אבש הז אוה ינשה סופיטהו ,םתעד תערכהו םהירבד תיצמת תא םהמ
ובש ,שדח "ךורע-ןחלש" ןימכ דחוימ רובח םלוכמ תושעלו דחיב וישרפמ םע "ךורע-ןחלש"ה
תואר יתלבל ונל רשפא-יא רבדה םצעב .וישרפמ תועד םוכס םע "ךורע-ןחלש"ה תועד הנאובת
,ןהמ ךשמהו "ךורע-ןחלש"ב םימחולה ילעב תוטיש תומד ןיעמ אמגוד וללה תוטישה יתשב
תוטשפתה ךלהמ לע םינושארהל םהל היהש הז העפשה-חכ םינורחאב קספנ רבכש אלא
לכמ הלעמל דמע רבכ ומצע אוהש ,"ךורע-ןחלש"ה ףוגב עוגנל םילוכי ויה אלו "ךורע-ןחלש"ה
,"ךורע-ןחלש"ה לש םינושארה וישרפמב אלא המצמטצנ אל הלא לש םתעפשה לכו ,תקולחמ
.םהירבד לע קולחל וא םהילע ףיסוהל ואבש

 

םידגמ ירפ
טשפתנש ,םידגמ ירפ לעב דמוע ,שורפל שורפ תנוכת ,ןושארה סופיטהמ םיטקלמה שארב
רבחמה .םהירבחו ך"שהו ז"טה ,םינושארה "ךורע-ןחלש"ה ישרפמ ירחא הנש האמכ ךרעב
רקע תא קלחלו םצמצל דוע רשפא לבא .שש רפסמב ויתולעמו רובחה תלעות הנומ ומצעב
:תומגמ שלשל ורפס תנוכת
,ך"שהו ז"טה ירבד תא ראבלו שרפל
,םהירחא םיאבה ואיצמהו ל"נה םישרפמה וטימשהש המ םיניד יטוקיל םהילע ףיסוהל
.תוכלהה לכל םיללכו תוחיתפ

ך"שהו ז"טה ירבד תא ראבלו שרפל .א
תא םאולמב איבמ אוה :רתויב הלועמה ןפואב רבחמה התוא אלימ הנושארה ותמגמל עגונב
םתוא חתנמו םראבמו ,םהיתוערכה תא ך"שהו ז"טה וכמס םהילעש ,םינושארה םיקסופה לכ
לש םהיתונוכו םהיזמר לכ תא הלמשכ שרפמו םהיניבש תועדה-יקולח תא הלגמ ,םהיקלחל
רפס ותושעלו "ךורע-ןחלש"ה ירבד תא שרפל וללה ולדתשה אלש המכ דע יכ ,ך"שהו ז"טה
םמצעל וריצ אל םוקמ-לכמ ,"ףסוי-תיב"הו רוטה רובחב דמועו יולת וניאש ,ומצע-ינפב
ירבד תא ואיבהשכ ,ךכ םושמו ;רקיע לכ םדוק רוטה לש ודומל ילב "ךורע-ןחלש"ה תורשפא
זמרב םתוא ואיבה ,"ףסוי-תיב"ו רוטב םיאבומה םינושארה םיקסופה וא "ףסוי-תיב"ה
,"םידגמ ירפ"ה לעב ןכ ןיאש המ ,"ףסוי-תיב"בו רוטהב ןיעמה לע םכמסב ,םירבד-ישארבו
םהיתוטישל םחתנמו ך"שהו ז"טה םיכמוס םהילעש תורוקמהו םיקסופה ירבד לכ תא איבמש
ןושארה ורוקמ ןמ "ךורע-ןחלש"ה תא ירמגל תירכהש ןפואב ,ריפש םשרפמו םראבמו
תורוקמה תא איבמש הזב ןיעמה לע לקהש אלא ,דוע אלו ,דמולל וב ךרוצ בוש ןיאש ,"רוט"ה
.םהיתוטיש יקולחבו םהישורפב אלא ,םמתסב אל וללה

קלחמו תחא הכלה חקול אוה ;חותנה תמכחב אוה וחכ לכו אלפנ ןקמע אוה "םידגמ ירפ"ה
השועש דע ,התוימינפו הכות לכו הבש ןירותסמה לכ תא הלכמו תוקדה ןמ תוקד םימינל התוא
ירבד ןיב הוש הדמב תולגלו ראבל ידכ שמתשמ אוה הז וחכ לכבו ;הלמשכ הרורב התוא
םימעפל .האלפנ תוינוצק ידיל העיגה ותונקידו ,ך"שהו ז"טה ירבד ןיבו א"מרהו "ףסוי תיב"ה
,דבלב "ךורע ןחלש"ה ירבדב אל ,תחא הלמ לש קויד לע הללוס דימעהלו קיד תונבל אוה לוכי
תונטקל עיגמ אוהש דע תואו תוא לכב םהב קדקדמ אוהו ,ך"שהו ז"טה ירבדב וליפא אלא
ןקמע אוה לבא ,ויתויאר קחרממ איבהל וכרד ןיאו הלודג תואיקב הארמ וניא אוה .תונטקבש
,ך"שהו ז"טה ירבד תא ראבו שרפ לודג רשיבש ,רמאל רשפא .הכלה לש הקמע ךותל דרויו לודג
רשפא יא ,ותונקיד לכב ,הז לכבו .שורפ ילב םותס לודג רבדו ןטק רבד םהב חינה אלש דע
וליפאו ;תמאל םיבורק ויכרד לכ אלא ,םהירבדב הרז הנוכ קיחדה וא סינכהש ,ודשחל
תורז תונוכ םהירבדב קיחדמ "םידגמ ירפ" לעבש ,ןושאר לקשמב ןיעמל הארנ םימעפלשכ
ףירח היה "םידגמ ירפ" לעב .ול תודוהל אלש רשפא יא ןויעה רחאל הנה ,םיקוחרה תא ברקמו
רורבה ולכשו הרשיה ותעד לע םלועמ ותוא הריבעה אל ותופירח לבא ,ותומכ םיטעמש לפלפמו
.קומעהו

ןיעמה תא הלגמ אוהש ןויכמ - תמאבו .דחא רבחמכ "םידגמ ירפ"ה יניעב ויה ך"שהו ז"טה
אליממ ,םהבש ידוסיה םוהתה דע תדרל קימעמו ,ך"שהו ז"טה ,םהינש ותש ונממש ,ןושארה
אוהש רחא ,םהיכרד תא ברקל וחכ יצמאמ לכב לדתשמ אוה .בר קחרמ םהיניב ןיא יכ ,אצוי
אוה ,תוצקה תא ברקל השק ףוס ףוסש ,האור אוהשכ םלוא ;םהמ דחא לכ ירבד תא חתנמ
אלא םהיניב ןיאו איה תחא אניד ןינעלש ,םינושארה םיקסופה ירבד יפ לע חיכוהל לדתשמ
אוה ,עירכמ אוהשכ .םהיניב הערכה השוע - הרירב תילבו ,השעמל הכלהל אלו ןויעל קולח
יפ לע וניא ותערכה יפוא םצע םלוא .ז"טה תערכהלמ ך"שה תעד תערכהל רתוי בר יפ לע הטונ
לע הילאמ תאצוי ולאכ איה ירה הערכההש ןפאב ,העצה ךרדב אלא ,קסופ ףקתב ומצע תרכה
הארוה יארימ היה "םידגמ ירפ"ה לעב יכ .םתעד תערכהו איבמ אוהש םינושארה ירבד יפ
ירבדו הז ירבד הוש הדמב ראבמ אוה ראבמכו ,ראבמ אלא ,קסופ היה אל תמאבו ,והומכ ןיאמ
הערכהה התיה אל רבחמה תפיאש רקעש םושמ ,ללכ תימצעה ותיטנו ותעד תא ףרצל ילבמ הז
.ןכ השע קדצבו קספה תערכהמ טמתשה ךכ ינפמו ,תטשפמה הנבההו רואבה אלא ,תיתכלהה
עירכהל אלש ,ןיעמה תא ריהזמו עיבשמו שקבמו שרפמ ותעד הלגמ ותמדקהב "םידגמ ירפ"ה
םנמאו ;"ןייעמה בל ררועל קר" הז ורובח השע אל יכ ,"רימחהל אלו לקהל אל" וירבדמ
ןוצרב הלעש יפכ ,הזה רובחה יכ ,תמאה םשל אלא ,הונע םשל ורמאנ אל וללה םירבדה
אלא ,ןידה קספו הכלהה םע קסע ול ןיאש שורפ תנוכת אלא ,ללכ קסופ תנוכת ול ןיא ,רבחמה
לעש ,קסופל "םידגמ ירפ"ה לבקתנ םנחלו ,םירבחמה תועדב הנבההו הרומאה הנווכה ןכת םע
.םלועמ רבחמה תעד לע הלע אלש רבד - הכלהל ויתורמוח לכ ולבקתנ הז ידי

םידגמ ירפ לש ותטיש
אלא ,םהירבד לע קולחל ידכ אלו ,ך"שהו ז"טה ירבד לע תונוש תוישוק הלחתמ עיצהל וכרד
םילמה שורפב ותונקיד .םישרופמו םינבומ ך"שהו ז"טה ירבד םישענ ויהי ויתוישוקמש ידכ
םימעפלו ,תואו תוא לכבו הלמו הלמ לכב קידמ אוה ,תונטקל דע העיגמ ז"טהו ך"שה לש
ך"שה ירבדב הלמו הלמ לכ שורפב ותונקיד העיגמ ןכיה לע הארו אוב .תחא תואב וליפא קידמ
וילע .והומדקש םירבחמבו ורמאמ אשונב גהנתהל ךכ ךירצ רשי לעב רבחמ לכ תמאבו ,ז"טהו
.וילע ףיסוהל המ וירחא םיאבל חינה אלו הנומאב ותכאלמ השעש ,רמאל לכונ

םיניד יטוקיל ףיסוהל .ב
,ך"שהו ז"טה םואיבה אלש םיקסופה ןמ םיטוקל איבהל ,"םידגמ ירפ"ה לש תינשה המגמה
םישרפמה ירחא ואבש םיקסופה םה םיטעמ תמאב יכ ,הלודג תובחרב תניטצמ הניא
,"רוש תאובת" ,"שדח ירפ"ה לעב םה םהבש םילודגה ."םידגמ ירפ"ה ןמז דע םינושארה
"שדח ירפ"ה לעב תא איבהל הברמ אוה דוחיב .אצויכו "בוט םוי ינדעמ" ,"יתלפו יתרכ"
תורמל ,"שדח ירפ"ה לבק "םידגמ ירפ"ל תודוהש ,רמאל לכונ ןושארל עגונב ."רוש תאובת"ו
לעב יכ ,ך"שה ירבד םע תחא הדמב טעמכ םיקסופב חרזא תוכז ,ונמז ילודגמ ול היהש יוחדה
לדתשמו תחא הרושב םדימעהו ך"שה ירבד םע "שדח ירפ"ה ירבד תא ךרכ "םידגמ ירפ"ה
דאמ ץירעמו שידקמ אוה "רוש תאובת" לעב תא םג .הז ירבדכ הז ירבד ראבלו ץרתל רידת
ק"ס ,ז"ל ןמס) "לודגה וניבר" וא (ד"שב ט"כ ק"ס ,ח"מ ןמס) "קהבומה וניבר" וילע בתוכו
וחותנ ןפאבו ותונקידב תמאבו .תופרטו הטיחש תוכלהב הכלהו הכלה לכב ואיבמו (דועו א"מ
ובבחמ אוה הז םושמו "םידגמ ירפ"ה לעב לש ותוהמל "רוש תאובת"ה לעב בורק ותונקמעו
.ךכ לכ

ןכש לכמו והומדקש םימכחה לכ ינפמ ותושי תא לטבו לודג ןתונע היה "םידגמ ירפ"ה לעב
,םהירבד דגנ ותעד עיצהל ךרוצ הארשכו ,ולצא םישודק םהינש ויה וללה ;ך"שהו ז"טה ינפמ
.הזב אצויכו "ךכו ךכ רמוא יתייה ,םישודקה וירבד אלולו" :ןושלב המיאו תתרב עיצמ אוה
"םידגמ ירפ"ה אב ןאכ :וירבד תא לטבמו ז"טה לע קלוח ך"שהשכ רבדה וילע היה השק דוחיב
תא קידצהל אוה הצור ;וללה םילודגה םירהה ינש ןיב ושאר סינכהל היה ארי יכ ,םירצמה ןיב
דציכו ,םישודק םהינש ,ויניעב םילוקש םהינש יכ ,תאזה הכובמה ןמ תאצל ול השקו םהינש
.?הז ינפמ הז תוחדל רשפא

תוכלהה לכל םיללכו תוחיתפ .ג
ןושלב תישילשה הלעמה וא ורובח לש תישילשה המגמה לע םידחא םירבד דוע רבדל ונל ראשנ
.ורובח תולעמ לכ לע הלוע וז המגמ .תוכלהה לכל םיללכו תוחיתפ איהש ,ותמדקהב רבחמה
םהל שיו םיקסופה תורפסב רקי רצוא םישמשמ "םידגמ ירפ"ה לעב לש םיללכהו תוחיתפה
תודוקנה תא ץבקל - דאמ הדבכנו הלודג הכאלמ השע הזה רבחמה .דאמ דבכנ יתורפס ךרע
אלש תורמלו .דבועמו םלש רמוחל ץק ןיא בחרמב תוטשהו םיקסופה-םיב תורזופמה תוקדה
וכרד .המיוסמו האנ הרוצב ויתונויער תא שיבלהל ןכ-יפ-לע-ףא ליכשה ןונגסו ןושל לעב היה
עיצמו ,ןנברדמ וא הרות ןמ אוה םא ,רבדה דוסי תא ס"שה תורוקמ לכ יפ-לע הלחת ראבל
םילמבו םיללכו םיקרפל ןינעה יאשונ תא קלחמ אוה ךכ-רחאו ,ןינעה לע תיללכ הפקשה
תפקמ הפקשה החיתפב ןיעמה דיל האבש דע ,וז הכלה ירקיע לכ תא ללוכו ףיקמ אוה תוטעומ
החיתפה דוחיב איה הרישע .ודיב וניז-ילכו רובגכ הכותל סנכנ אוהו הידדצ יבור לכמ תיללכו
רוסיא יפוג איה איה וז הכלהש םושמ ,"תבורעתה רעש" ולצא תארקנה ,תובורעת תוכלהל
,"םידגמ ירפ"הו - תורזופמ תוכלה הברהמ תצבוקמ איהו ס"שב דחוימ קרפ הל ןיאש רתהו
שרפמו ךלוהו םימותסה םירדחה לכ תא חתופ ,הזה םותסה רעשל תוחתפמה לכ ורסמנ ודיבש
יטרפ ידיל טרפ ידימו טרפ ידיל ללכ ידימ דמולה תא ךילומו ומצעל קלח קלח ,ודבל ןינע ןינע
ונתוא איבי םימעפל .םיכבוסמהו םיפעתסמה םיפנעהו םילוציפה לכ לע ודימעמש דע ,םיטרפ
עוצקמב תיחמומ הקומע הרורב העידי תלוז ,תוידומל תונכה לכ ול ןיאש שיא :תואלפתה ידיל
,םינורחאה תורודב םינברה לצא וניאר אלש הזכ יביטקודד דומל רדס אורבל ודיב שי ,ולש
.הרעשב םיולתה םיררה תניחבב אוהש ,"העד הרוי"ה קלחבש הזכ רזופמ עוצקמב טרפבו
הכלהה-תורפסב אב אל ם"במרה יקנעה ןרדסל תוינשמה שורפ תומימש ,רמאל טעמכ רשפא
"םידגמ ירפ"ה לעב ונל ןתנש הזכ ,טרפה לא ללכה ןמ ,יביטקודד ךרדב יללוכ ינרדס רפס
,תמגמוגמ ןושל לעב היהש אלא ,דוע אלו ,ם"במרהכ ןונגס לעב היה אלש לבח .ויתוחיתפב
ךרדב ויתונויער תא ריבסמ אוה ןכ-יפ-לע-ףא ;ןושלה קודקדב תואיגשמ םג יקנ וניא םימעפלו
.הברה השק ונושלש םא ,םינייעמהל הנבומ

לש םתויללכ לע דומעל רשפא ןהמש ,תועצהו תונוש תולאש עיצהל וכרד שורפה םינפב םג
ללכבו ,הכלהה התשוה ונממש דוסיה לעו תמאה לע ןיעמה תא תודימעמ ןהש ,םפקהו םינינעה
לש הז עוצקמב תיבה-לעב אוה "םידגמ ירפ"ה םע "העד הרוי"ה תא דמלש ימש ,רמאל רשפא
דיחיה אוה "םידגמ ירפ"ה לעבש אלא ,דוע אלו ;ונלצא הלבקתנש ,תישעמה הארוהה
וידדצ לכמ ותוא ףיקהשו ויטרפו ויפנע לכב הז עוצקמ לש וקמע ךותל ךכ-לכ רדחש ,דחוימהו
וירחא אבש ימ יכ ,לודג רבד אלו ןטק רבד אל ,וב רדגתהל םוקמ חינה אלש דע ,וידדצ ידדצו
.ורפסב שמתשהל בייוחמ אוה ירה הז עוצקמב קוסעל

םוקמ שי ובו ללוכו ףיקמ רתוי עוצקמ אוהש ,תונוממ ינידב קסע אל "םידגמ ירפ"ה לעבש לבח
תטישו ותויללכ ידי-לע ונתורפסל בר רשע סינכמ היה הז עוצקמב .ותומכ ללכמל רדגתהל
.ףיקמה ורודס

םייח חרוא לע םידגמ ירפ
איצוה ,העד-הרוי לע ורובח "םידגמ ירפ" לעב איצוה הבש א"לקת תנשמ ,הנש ז"ט רחאל
די תחת היה הזה רובחה ;ז"מקת תנשב ספדנו ןושארה לש ותנוכתמכ םייח-חרוא לע רובח
.תודחא תורודהמ וילע ורבע ,הארנכו .ג"מקת דע מ"קת ןמ רבחמה

:םירמוא ויהו םייח-חרואה קלח דומלב םירוחבה םידימלתהו םידמלמה ולשרתה אוהה ןמזב
קלחו ,רוצקה יבהוא םה יכ ,ש"בה םע רזעה-ןבאהו דבל ך"שה םע העד-הרוי קלח דומלל בוט"
ירפ") "םיחיכומל בוט "המכח תישאר"כ רסומ ירפס יכ ,םרמאב דומלל םיצור ןיא םייח-חרוא
קלח דומל תוציחנ תא חיכומו הברה הז-לע רמרמתמ ג"מפ לעב .(ותמדקהב "םידגמ
הראשנ ותחכות לבא .םהישרפמו "ךורע-ןחלש"ה יקלח תעברא ללכ ךותב ןכ-םג םייח-חרואה
לש םקלח-תנמ רידת ראשנו םידמולה לע םלועמ בבחתנ אל הז קלח יכ ,רבדמב ארוק לוק
.הארוהל םיעיגמ םניאש ,םיתב-ילעב

תונקידה התוא שי וב םג - ונייה ,העד-הרויה קלחל םייח-חרואה קלח המדנ ותרוצב
ז"טבש םילמהו תונויערה לע יקוידה שורפה ןפוא ותוא םגו תונויערה-חותנ ותוא ,תוקמעהו
.העד-הרויה קלחבש תוטישה תובחרו תונויערה רשוע ותוא ןאכ ןיאש אלא ,"םהרבא ןגמ"בו
בחר רתוי עוצקמ אוהש ,העד הרויבש הז יבגל םייח-חרואבש ןכותה תוינע םושמ והזש ,רשפא
לש תורוקמה ינויצ תא הברה "םידגמ ירפ"ה לעב רקבמ םייח-חרוא קלחבש ,ןייצל שי .ףיקמו
.איצמה ומצע אוהשו ןייצמ ז"טהש םירוקמל האושהב םהב קדקדמו "הלוגה ראב" לעב

,השעת-אלו השע תווצמ ןינע ראבמ אוה תללוכ החיתפ רותב :תוחיתפב אוה רישע הז קלח םג
וכרדכ תללוכו תפקמ הטיש וז החיתפב ןיא לבא .אצויכו תווצמה םויקב םירוטפהו םיבייחה
ידמ רתוי תוטעומ םילמב הצרש ,הארנ .ףקהו רשק ילב תונויער ירבש אלא ,תוחיתפ ראשב
.ודיב התלע אלו וללה םיללוכה םינינעה תא לולכל

תוחיתפה םג לבא .םייח-חרואה קלח לש ויתוכלה לכל תוחיתפ רדסי וז תללוכ החיתפ רחא
בור-יפ-לע ןהב ןתונ אוה .העד-הרויה קלח תוחיתפהכ ןתוקמעבו ןפקהב תוניטצמ ןניא וללה
ןחותנ ,תוכלהה ירקיע תא ףיקמ וניא לבא ,הרותב הרוקמו הוצמה ןכות לע תיללכ הפקשה קר
וא םינושארה ירבד לע ריעהל ול שיש םידחא םייטרפ םינינע איבמש הזב םצמטצמו ןתויללכו
רבחמהו ,םיבורמ היפנעו םישרש הברה הב שיש ,תבש תוכלהל החיתפה איה הינע .םינורחאה
תוכלהל החיתפה איה ןהבש הלועמה .תודחא תויטרפ תוכלהב םיידדצ םילופלפ קר הב ללוכ
הראה םהידדצ לכמ םתוא ריאהו וז הכלהבש םייללכה םינינעה לכ תא ףיקה הב ,חספ
.העד-הרויה קלחבש ודיב וניז-ילכו ןמוא ותוא בוש םיאור החיתפב .תרדוחו תללוכ ,תיתמא
,רתהו רוסא ידוסימ הברה םיסנכנ הבש ,הארוהה ירקעמ תחא איה וז הכלהש םושמ רשפאו
וז החיתפ האצי ךכיפל ,העד-הרויה קלחב הזב קסע רבכשו רבד ותואל החמומו יקב אוהש
התויללכב תוחיתפה רתי תמועל ןכ-םג תניטצמ בוט-םוי תוכלהל החיתפה .הפונמו תנבולמ
.הפקהו

לכש ,בושח ןינע אוהו ,רתהו רוסאב ץ"ומה תגהנה רדס ןינעב קרפ ולצא שי החיתפה ףוסב
היה יואר תמאבו .םהש-לכ םיללכו רדס םוש הז עוצקמב ןיאו בל ול ומש אל וינפל םימדוקה
לכל דוסי שמשלו הארוהה תרות לכל םדוק תויהל רתהו רוסא תארוהב ברה תגהנה רדסו ןפוא
,רבדה אלפנו ;עירכהל הברה ודיבו הרומל ףוס-ףוס הרוסמ הארוהה ירהש ,רתהו רוסא יללכ
אוהש-לכ םוקמ ףא הקלח אל הארוהה תרותו ,ךכ-לכ לודג חכ-יופיב שמתשמ לארשיב ברהש
תרות הקלחש ךרדכ ,ללכב תוירסומה ויתוגהנהלו רתהו רוסא ינינעב ותגהנהלו ויבויחל
.םינייד תוכלה שארב ןיידה לש ותגהנהלו ויבויחל םוקמ ,טפשמ-ןשוחה קלח ,םיטפשמה
ידכ ,הארוה ירומל ךרד-תארוה תוציחנב שיגרהש ,ידיחיה היה הזה ןקידה דמלמה אקודו
ןושארה היה אוהש יפל לבא .הארוהה יללכב גהנתהל םהילע דציכו לודג םחוכ המכ-דע ועדיש
עוטק ולצא רבדה אצי ךכיפל ,המודקה הכלהה תורפסב דאמ ינע אוהש ,הז עוצקמב ןורחאהו
ךורע-ןחלש רדסל העשה העיגה לבא ,תורעהו תומישר ,םידדוב םישרש אלא וב ןיאו סרוסמו
םיקוח ירודס לכב גוהנש ומכ ,רודסה שארב םוקמ הזכש קרפל עובקל היה יואר ,שדח
.טפשמה תרות לכל םדוק רדוסמ טפשמה יגיהנמ רדסו גהנמש ,תומואבש

ויניעב אוה "םהרבא ןגמ"ה .העד-הרויה קלחמ םייח-חרואה קלח הנתשמ וניא שורפה םינפב
,םהינפמ תתרמ ופוג לכו ,"ל"ז וננודא" ,"ןודא" ארוק אוה הזל םגו הזל .ז"טהכ אכמס-רב
איבמ אוה םהירבד לע תולודג תוגשה אצומש םוקמב ףא ;םהילע קולחל ארי אוהש ןכש לכמו
ןגמ" לעב לע .םתעד דגנכ עירכהל ול הלילח לבא ."ןויע ךירצ"ב רבדה חינמו אירטו אלקש ןיעכ
םה ינעה יל ונושל רוצקו ותניב בחורל ל"ז ןודאה יכרדו" :דחא םוקמב רמוא אוה "םהרבא
קיודמ רתוי אוה "םהרבא ןגמ"ה לע ושורפ .(א"נק ןמס) "תעכ םניבהל יתיכז אלש םירבד
וניא הפו ,םיידדצ םיפנעל טשפתה אוה םש .ז"טה לע וישורפמ ןינעה ףוג לא רשוקמ רתויו
שורפל קוקז תמאב "םהרבא ןגמ"ש ליבשב והזו ."םהרבא ןגמ"ה ירבד לש ןינעה גוחמ אצוי
יפל ,תורוקמ-הארמל םגו ,ובש םימותסה םיזמרהו םילמה שורפל םג םימעפלו ,םינינעה
לק ונונגס יכ ,ומצעמ בור-יפ-לע ראובמ ז"טהו ,ןייעמה לע וכמסב ,דאמ ןושל-רוצקב בתכנש
ויתוערכהלו ויתועדל עגונב אלא וניא ,ותוא ראבל שי םאו ;ןושל-תוכיראב בתכנו רבסומו
שורפה ךכ-םושמ .םהילאמ םידמועו םירבסומ םהש ,וירבד םצעל אל לבא ,הכלהה קספב
םידמולל ףא השק אוה שורפ ילב "םהרבא ןגמ" דומל יכ ,בושח רתוי אוה "םהרבא ןגמ"ל
.וילע רבחתנש םילועמהמ דחא אוה "םידגמ ירפ" לעב לש ושורפו

םידגמ ירפ רפסה ישק
רתויב השק ונושל .דאמ-דע הנבהה-השק אוהש ,ףיסוהל שי הזה רפסה לש הנוציחה ותנומתל
ודיב התלע ןכ-יפ-לע-ףאש אלא .ןושלה יכרדב תוסג תואיגשמ יקנ וניא תוקוחר-אל םימעפלו
יכרדבו ך"נתב העידי ול ןיאש ,הז-לע לצנתמ רבחמה .רבסומו ןבומ ןפואב ויתונויער תא עיבהל
לע ןנואתמ אוהו ,הזל םיצוחנה םירפסה ול ויה אל םגו הז לע דמלמ ול היה אלש ינפמ ,ןושלה
לטיפקו י"שר לע שמוח תשרפ הבישיב דומלל םהל איה הפרחש םיבשוחש ,הבישיה-ירוחב
אישוק וזיא תושקהל עדויש ,ת"פג םידימלת םע םידמולש םתואכ אלו" ,םיבותכו םיאיבנב
שיגרה אוה ."תיוז-ןרקב חנומ ק"הלו העידי םוש ול ןיא ך"נתבו ,ירקתי יברו םיכח ,ץוריתו
ריעב ברל דמלממ הלעתנ אוהש יפל ,ותולדגב ואנקש ,םידמלמה וירבח .הז ןורסחב ומצעב
דמלמה יול" םשב ומצע-תא הנכמה ,רפכב דחא דמלמו ,םירבדב ותוא ורטנק ,בובלכ הלודג
"בר" םשב אלו "ונרומ"ב אל ותוא ריתכמ וניאו "ינממ ינעה דמלמה ףסויל" תרגא חלש ,"ינעה
ןורתפב תולאש ,ורטנקל ידכ ןכ-םג הארנכ ,וינפל עיצמ םידמלמה דחאו .םירבדב ורטנקמו
ןיבמ אוהו ,וירבחל עודי ,הארנכ ,היה הז רבדש ,רבחמה לש הפרה עוצקמה ,ןושלה תולמ
יתפרח תולגלו ינתוסנל תאבש ךתוא דושחל הלילח" :רמואו ותבושתב לצנתמו וז הקד הציקע
םירפס יל ויה אל יכ ,יתייה סונאש 'אה תרגאב יתמדקה רבכו ,יתירק אל ארקמ וליפאש ,ו"ח
ןתונ אוהו ."תינומהה יתעד יפכ ךל בישא םוקמ-לכמ ,יתוא דומלל רבחו בר אלו ךרוצ יד
.ינשלב םגו בושח ךרע םהל שיש ,תוינרותו תוידומלת תוינכט םילמ הברהל םיבוט םירואב

וסלקתה וליג-ינב םידמלמהש דע ,ורוד ינב לע לבוקמ היה אל "םידגמ ירפ" לעבש המ תורמל
יניעב קר אל - בשחנו "ךורע-ןחלש"ה תורפסב יוארו ןוגה םוקמ ןמזה ךשמהב ספת ,וב
"ךורע-ןחלש"ה ידמולו ,הארוהה-ידומעמ דחאל - םינברה יניעב םג אלא ,םידמול-םתס
יוארו דאמ ץוחנו דבכנ רפס אוה "ךורע-ןחלש"ה ישרפמ תנבהל תמאבו .ןמז הברה וילע םילבמ
.םיקסופה תורפסב בושח םוקמ סופתל אוה