הכלהה רואל תור תליגמ
('וכו השורי ,םוביי)

דמלמ צ"ע

א"כשת חמ יניס
תורעהה אלל ספדוה

תור תליגמ

:רמאמה ןכות
םיינע תונתמ
טקלה .1     
החכש .2     
ינע רשעמ .3     
תור יאושנ
הלעב תלחנב התוכזו ימענ
?םביימ ימ
רדוס ןיינק
םילעופה ןוזמ
לארשיב רטשמו רדס
?לאוגה לש ומש המ
באומבו לארשיב הרבחה ייח
םוכיס

בתוכ .הב טלובה דסחה טוח תא שיגדמו הכלהה רואל תור תליגמב ןד רמאמה :תיצמת
ןתמ ינפל ויתודלות -םוביי ,ינע רשעמו החכש ,טקל :ןוגכ תומיוסמ תוכלה לע בכעתמ רמאמה
רבחמ איבמ ,תוכלהל ףסונב .'וכו רדוס ןיינק ,תמה יסכנ ,הרות ןתמ רחאל הכלההו הרות
.הנכותמ םידמלה הליגמה ימיב םייחה גהונמ םיטרפ רמאמה

השורי ;םוביי ;ינע רשעמ ;החכש ;טקל ;תור תליגמ ;ימענ ;זעב :חתפמ תולימ


אלו הרהט אלו האמוט אל הב ןיא וז הלגמ :אריעז ר"א" :ןניסרג ו"ט ,ב"פ הבר תור שרדמב
הנטק הליגמב םנמואו ."םידסח ילמוגל בוט רכש המכ ךדמלל ?הבתכנ המלו .רתיה אלו רוסיא
םכמע 'ה שעי :היתולכל תרמוא ימענ :ינשה טוחכ םידסח תולימג תרבוע ,םיקוספ ה"פ תב ,וז
יתי ןותרבוסו ןותנזד ?המע ושעש דסחה המו .(ח ,א) ידמעו םיתמה םע םתישע רשאכ דסח
לכ יל דגה דגה :תורל זעוב הל רמוא ןכו .ימראה םוגרתה רמוא - (יתוא ןתלכלכו ןתנזש=)
תדבעד אתוביט ןיגב :שרפמ ימראה םוגרתהו ,(אי ,ב) ךשיא תומ ירחא ךתומח תא תישע רשא
תסנרפש ,ךתומח םע תישעש דסחה ליבשב =) ךילעב תימד רתב התי תסנרפד ךיתומח םע
,(די ,ב) רתותו עבשתו לכאתו ילק הל טבציו :שוריפב רמאנ ןכו .(ךשיא תומ ירחא התוא
הכורב :הליל ותואב תורל רמוא זעובו .(חי) העבשמ הריתוה רשא תא הל ןתתו אצותו :ןלהלו
'הל אוה ךורב :זעוב לע הדיעמ ימענו .(י ,ג) ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה יתב 'הל תא
לע אלא שנענ אל ךלמילא םג ל"זח תעדלו .(כ ,ב) םיתמה תאו םייחה תא ודסח בזע אל רשא
,ןיעה תורצ ינפמ ל"וחל י"אמ אציו רודה סנרפו היה לודג רישע" ךלמילאש ,ח"מגב קסע אלש
."שנענ ךכל ,וקחודל םיאבה םיינעב הרצ וניע התייהש

:הכלהל תורושקה וז הליגמב תויעב המכב ןודנ התעמו

םיינע תונתמ .א
:םיינע תונתמ המכ תור תליגמב תורכזנ

טקלה .1
הדשב טקלתו ,(א ,ב) ויניעב ןח אצמא רשא ירחא םילבשב הטקלאו :שרופמב ןאכ רכזנ טקלה
לע בצנה) ורענל זעוב רמאיו :שרדמה ירבד תא ןאכ ריכזהל יאדכו .(ג) םירצוקה ירחא
האר המכח רבד רזעלא ר"א ?הרענב לואשל זעוב לש וכרד יכו - תאזה הרענה ימל (םירצוקה
.תטקול הניא שולש ,תטקול םילבש יתש :הב

החכש .2
ירחא םירמעב יתפסאו אנ הטקלא :השקב תורש ,זעובל רפסמ םירצוקה לע בצינה רענה
לש החכש - םירמעב יתפסאו ,םילבשה טקל - אנ הטקלא :שרפמ י"שרו .(ז ,ב) םירצוקה
אלו טקלת םירמעה ןיב םג :ןידה תרושמ םינפל הב וגהניש ,וירענל זעוב הווצמ ןכו .םירמע
התוא ושע ידיחי רמוע םיאור םתא ,הועידות אלו םיתבצה ןמ הל ולושת לוש םגו .הומילכת
,םיחכוש םתא וליאכ םכמצע ושע ,וחכשת חכש ,ולושת לוש םגו :י"שר שרפמ ךכו .החכש
הנשמ ןושלב ותמגוד שיו .םינטק םירמע םיתבצ ...לשה לע ןכו אתולש הגגש לש םוגרת
.תוכירכ וא םיתבצ ןאצמ :(א"מ ,י"פ ןיבוריע)

ינע רשעמ .3
הדידמהו ,(וט ,ג) הילע תשיו םירועש שש דמיו :ינע רשעמ תניתנ םג וז הליגמב שי ד"נעפל
הנתמל םאו .(זי ,ג) יל ןתנ הלאה םירועשה שש :התומחל תרמוא איה ךכש ,תור יניעל התייה
ןאמ" ורמא ירה ?לבקמה ינפבו - הנתמה תא דודמל אוה ץרא ךרד םולכ - הל ןתנ אמלעב
רבדב אלו לוקשה רבדב אל היוצמ הכרבה ןיא"ו ,(נ"שו א ,גנ ב"ב) "ביהי הפי ןיעב הנתמ ביהיד
תא דודמל םידסח למוגה זעוב אופא האר המ .(נ"שו א ,במ מ"ב) "יונמה רבדב אלו דודמה
לא" ונא םירהזומ ןכש ,דדמו ,היה ינע רשעמ :רמוא התא ךחרוכ לע ?תור יניעל םירועשה
."תודמוא רשעל הברת

תור יאושנ .ב
ןאכ שיה ?זעובל תור יאושנ לש םתועמשמ המ :איה תור תליגמב תוירקיעה תולאשה תחא
ותוא קחצי ר"או" ,הנמלאו ןמלא לש םיליגר םיאושינ ולא ןיאושינב ואר ל"זח ?ןיא םא ,םוביי
אצמנ אל ידומלת רוקמ םושבו ."זעוב לש ותשא התמ י"אל היבאומה תור התאבש םויה
םוש ןאכ םתוא הקיסעה אל - ארקמה ישרפמ וניתובר ןכו .ול זמר וא םוביי ןאכ וריכזהש
.איעב

שריה קזייא 'ר לש וירבד תא הליחת איבנו .וז הלאשב םיקסוע םישדחה ארקמה ירקוח לבא
-ש ,רבוס אוה .סייו

יכ ךתמא לע ךפנכ תשרפו :הרמא ןכ יכ ,םובייה תבוח לע םא יכ הדסונ אל תור תשקב"
ול התוא תחקלו הילע ויפנכ שורפל ותבוח הז רובעב לאוג ותויהב ןכ לעו ,התא לאוג
יל יתינק היבאומה תור תא םגו :רמאש ,זעוב ירבדמ שרופמ אצוי ןכ ףאו ,השיאל
םה הלאל םיבורקו .ויחא םעמ ומש תרכי אלו ותלחנ לע תמה םש םיקל השיאל
אלו תמה םש םיקהל הזה קוחל םעט ןתינש ,םוביה קוחב הרותב םירומאה םירבדה
,הלואגה טפשמ םע רוביחב אבוה קוחה הזש ,םיאור ונא םש ...לארשימ תמה םש החמי
לכ לע םוביה קוח טשפתנ ןכ לעו ,ובורק תלחנ לאגי בורקה בורקהש קוחל היה םג רשא
,ויבורק ראשמ דחאל ותנמלא םביתת תמל םיחא ויה אל םא ףאש ןפואב ,תמה יבורק
הריהזה אלש ...הווהב רבד אלא קודקדב ןבוי אל חאה ןמ רבדמה קוחהש חרכהבו
תמא לבא ,תמה הלעב תחפשממ ונניא רשא רז שיאל תמה תשא היהת אלש קר הרותה
ותויה לע אוה הז ,חאה רכזנש המו .תמה םש תא םיקי אוה םגו ,לאגי בורקהש
."ןושארהו שארה הברוקה תלשלשב

.םיהימתמה וירבד כ"ע
:בתוכ ,םינותמ ארקמה ירקבממ דחא ,ןמפיוק לאקזחי רוספורפ

."הרותה יקוחל תמיוסמ המאתה יא תור 'סב םג שי ךכ םירחא םיקיתע םירופסב ומכ"

םובייה קוחש םשכ ,םובייה תבוחב ללכ רושק וניא הרותב הזוחא הדש תלואג קוח וירבדלו
.עקרקה תלואגב ללכ רושק וניא

ינש היפלש ,ירמגל תרחא תיגהנמ-תיטפשמ תרוסמ ונינפל העיפומ תור רפסב וליאו"
."הרותה יקוחמ ויטרפב םג ,הז דבלמ ,הנושה ,דחא "הלואג" טפשמב םיכורכ םיקוחה

זעובל תור ןיבש ןתמהו אשמה לכב :הליגמה ןמ רסח רקיעה :בישהל שי ל"נה םירקוחה לע
תווצמבש העשב ,"המבי" םשה אלו "םבי לעופה ןיא ,ינש דצמ לאוגל זעוב ןיבו ,דחא דצמ
."םבי" לעופהו "המבי"ו "םבי" תומשה םימעפ המכ םירכזנ הרותב םובייה

:לגס צ"מ רוספורפ רבוס ולא םירקוח ינשל דוגינב

הזוחאה הדש תלואג תמגוד ,הלואג לש אלא םובי לש םיאושנ ויה אל זעובל תור יאושנ"
."הדשה תלואגל הרושק השיאל תור תיינק .ךלמילא לש

לארשיבו םדק ימע ןיב הז ןיינעב חוורש גהנמה הרצקב רוקסנ הז ןיינעב ונתעד תא איבנ םרטב
:הרות ןתמ ינפל

םשלו .תמה םש תא םייקל ותחפשמ ינב םירבגה לש םתבוח - םינב אלב החפשמב שיא תומב
לש היצמאמ הוושה .החפשמה יבאל - 'יפאו .החפשמה ינבמ דחאל תאשנ הנמלאה התייה ךכ
קוחה תא ןאכ ריכזהל יאדכו .בוטה המש תמתכהבו תמרעהב 'יפא הדוהיל רבחתהל רמת
םג תומי יכו .ויבא הנחקי רחאו ;(השאל) ויחא התוא חקלו השא ול רשא שיא תומי יכ :יתחה
אשניהל תרתומ הנמלאה הז יפל ."שנוע ןיא הנחקי ויחא ןב וא ותשא תא ויחא חקלו ויבא
.ודוד ןבל וא תמה לש ודודל וא ויבאל וא תמה הלעב יחאל

ינבמ דחאל םובייה גהנמ חוור ודוה יטבש ןיב ףאש ,סלימו רביירד םירקוחה םיאיבמ ןכו
הז ןיעמו .תמה תשאו בורקה לש םיפתושמה םהייח םיקסופ ןבה דלווה םע דימו ,החפשמה
תוליהקה תחא) זאריש ריעב .הנש םיעבראכ ינפל ,סרפ ידוהי תדעב םוביי לש הרקמ יתיאר
,השיא לעב היהו ,םילשורי בשות היהש ,ויחאו ,ערז אלב םדא רטפנ (סרפ םורדב תומודקה
יתלאש .המיילשורי רזחו הנממ דרפנ כ"חאו ,תב הדליש דע ויחא תשא תא םבייו זארישל עסנ
הרירבהש ,םינקז ינונע .דיחי הרקמ וא אוה גהנמ הז השעמ םא ,הדעה ינקז תא ולא םימיב
תמקהו ערז דלווה רחאל םג המביה םע ןיאושינ ייחב ךישמהל םא ,םביה ידיב הנותנ התייה
.הנממ דרפיהל וא ,תמה םש

גהונ היה ,ודוה יטבש ןיב םויה דע חוור אוהשו יתחה קוחב ול ןיכומיס ונאצמש ,גהונה ותוא
תשא תא אשונ היה החפשמה ינבמ דחא :(!הרות ןתמ ינפל) לארשי ינבו םירבעה יטבש ןיב םג
חאל וז תוכז-הבוח הריאשהו ,םימביימה גוח תא המצמצו הרותה האב .תמל ערז םיקהל תמה
.חא-תשא רוסיא תלטבמ םובייה תווצמו ,דבלב

.תוירע רוסיא םע שגנתה אל םא לארשיב םיכלהמ ןיידע ול ויה םודקה גהונהש ,הארנ לבא
,רתויב בורקה לאוגל !תמבייתמ אל) תאשינ הנמלאה התייה ,תמל חא היה אל םא :רמולכ
ןב וא ןולחמ לש ודוד היה זעוב - תור לש הרקמב ףא .ולא םיאושינב הוורעב עגופ היה אלש
.ודוד ןב תשא וא ויחא ןב תשא תאשל םדאל רתומו ,ודוד

:וז יתרעשהל אתעייס ושמשי חרזמה תודע ייחמ םישעמ ינשו
.הדיחיו הנטק תב ריאשהו ויתונש בטימב םדא סרפ ידוהי תדעב רטפנ הנש םיעבראכ ינפל
ודי לע בכיע המא-יבאש אלא ;וקרפל עיגהש ,ונבל התוא תחקל רטפנה-יחא הצר תבה הלדגשכ
דצמ דודה .הדוד אוה ,ונבל ותדכנ תא אישה ,השיא אשנ חאה-ןבש רחאלו ,תונוש תואלתמאב
.ויחא אוה ודודל םש םיקהלמ ונב תא ענמ רשא לע ויחא לש ונתוחל וימי לכ חלס אל באה

ןב היהש ,ריעצה לע לבאה .תונב יתשו הנמלא וירחא ריאשהו ,ריעצ רטפנ םינש המכ ינפל
אבשכו .רטפנה לש ומא-יחאל הנמלא התוא האשינ םינש שולש ינפל .לודג היה ,דיחי חאו דיחי
השק העיגפ וב שיש ,הז דעצ תושעל תיאר המ :ויתלאש ,ויאושינל רבוע יב ךלמיהל ריעצה
םיקא ינאש םיצורמ יסיגו יתוחא ,הברדא :היבו הינימ יננע הלהו ?הלוכשה ךתוחא תושגרב
.ומחנתהו םוביי ןיעמ ולא םיאושינב ואר רטפנה ירוהש יתחכונ .םנב םש תא

,םודקה גהנמה יפל םוביי :תורחא םילימב .םוביי אלו םוביי-ןיעמ ויה תורו זעוב יאושנ ףא
.הרותה תווצמ יפל םוביי אלו ,הוורעב העיגפ וב ןיאש

"ויחא לש םיסכנב הכז ותמבי תא סנוכה" :רטפנה יסכנ לכ תא םג םביה לבק המביה םע
םובייה רזח ,הרותה יפל םבייש חא היה אל תור לש הלעב ןולחמלש ןוויכמ .(ט"מ ,ד"פ תומבי)
םדק ,"בוט" םשב ע"על ול ארקנש ,רחאה לאוגהו .הב רוסא וניאש החפשמ בורקל גהונה יפל
אשונ הלה היה םאו ,רתוי בורק היהש םושמ וא םינשב זעובמ לודג היהש םושמ םא ,זעובל
םושמו ,רמתב הדוהי םובייל (םיווש אל ךא) םימוד ולא ןיאושינ .הלחנב ףא הכוז היה תור תא
רזוח ינא .(בי ,ד) הדוהיל רמת הדלי רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו :רמת ונתליגמב תרכזנ ךכ
היהת אלש ,תור לש הדובכ לע רומשלש אלא .הדשה תקלחב הכוז תור תא אשונה :שיגדמו
תלואג לע רבדמ :רקיע לפטה תאו לפט רקיעה תא השועו רדסה תא זעוב ףילחמ ,מ"ומל אשונ
.לפטכ תור יאושנ לעו רקיעכ הדשה תקלח

הלעב תלחנב התוכזו ימענ .ג
יפל .(ג ,ד) 'וגו 'ימענ הרכמ ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח' :זעוב לש ותחיתפ איה השק
העצה ןאכ שיו .רוכמל תדמוע 'יפ - הרכמ :ד"נעפל לבא .הרכמ רבכ :ועמשמכ ושוריפ שרדמה
ןב לאמנח ילא אביו' :ח ,בל 'מרי הוושה .רזל רכמיתש ינפל הלחנה תא תונקלו םידקהל בורקל
יכ ןימינב ץראב רשא תותנעב רשא ידש תא אנ הנק ילא רמאיו הרטמה רצח לא 'ה רבדכ ידוד
החוכ המ :איה הלאשה םרב .'אוה 'ה רבד יכ עדאו .ךל הנק הלאגה ךלו השוריה טפשמ ךל
.תשרויכ האב ימענש ,ןאכמ םיקיסמ םירקוחה ןמ המכ ?וז הדשב ימענ לש התוכזו

וינב והושרי ךלמילא תמשמ םנמא .תונוזמל הלעב יסכנ תא רוכמל הדמע ימענש ,הארנ יל
יאצוי לכל םדוק באה" יכ ,ךלמילאל השוריה הרזח םינב אלב םה ותמשמ לבא ;ןוילכו ןולחמ
תור תא אשייש ימ אצמיש עגרב קר .(ב"מ ,ח"פ ב"ב) ותמש ותב תא וא ונב תא שריל "וכרי
דע לבא .ןולחמ לש וגציימכ השוריה וילא רובעת - (ליעל ונרבסהש ומכ) גהונה יפל ,םוביי-ןיעמ
=) ןיסוריאה ןמ ןיב הנמלא" :(ב"מ ,א"יפ תובותכ) ונינשו ,ךלמילא תקזחב םה םיסכנה זא
ןמ רמוא ןועמש 'ר .ד"בב אלש תרכומ (היתונוזמל =) ןיאושינה ןמ ןיב (התבותכ תובגל
הנמלאש אופא םידומ לכה ."ד"בב אלא רוכמת אל ןיסוריאה ןמ ,ד"בב אלש תרכומ ןיאושינה
,טקלה ןמ הסנרפתה ירהש ,תונוזמל רוכמל הקוקז התייה ימענו .ד"בב אלש תונוזמל תרכומ
.התלכ תור התיבה האיבמ התייהש

ימענ לש החוכ קסופ ותלחנ לע ןולחמ םש םיקהל תור תא אשי םילאוגה דחאש עגרב וב לבא
ךלמילאל רשא לכ תא יתינק יכ םויה םתא םידע' :זעוב רמוא ךכ םושמו .הלחנה תא רוכמל
םש םיקהל יל יתינק ןולחמ תשא היבאומה תור תא םגו ימענ דימ ןולחמו ןוילכל רשא לכ תאו
:רקיע לפטה תאו לפט רקיעה תא תושעל :וב טקנש וקב ךישממ זעוב .(י-ט ,ד) 'ותלחנ לע תמה
.ליעל רומאכ ,תור לש הדובכ לע רומשל לכהו .תור ןיינק ומע ררוג םיסכנה ןיינק

?םביימ ימ .ד
אלש ןוויכמ :ךבישא ?הז גהונמ הפרע המלעתה דציכ ,םיבורקל םוביי גהנ םא :ינלאשת םאו
תוקוקז ויה אל ןה ,אשניהלו ךליל ,הארנכ ,ויה תויאשר ,באומב (לעבה יחא) םבי ןהל היה
,ןידה תרושמ םינפל אלא התייה אל ,כ"חאל םג תור תניגעו ,הליחתב ןהיתש תניגעו ;םביל
םיתמה םע םתישע רשאכ דסח םכמע 'ה שעי' :ימענ ןהל תרמוא ךכו .םיתמה םע דסח תניחבב
?םיתמה םע ושעש דסחה והמ .(ט-ח ,א) 'השיא תיב השא החונמ ןתאצמו םכל 'ה ןתי .ידמעו
רתב אירבוג בסימל ןותיברסד איביכש ןוכילעב םע ןותדבעד אמכ" :ימראה םוגרתה הנוע
ןוויכמ .(םתומ רחא םישנאל אשניהל ןתנאמש ,םיתמה ןכילעב םע ןתישעש ומכ =) "ןוהיתומ
אשניהלו ךליל ויה תויאשרו ,החפשמ ינבל תוקוקז ויה אל חא היה אל ןוילכו ןולחמלש
.םירחאל

יכ ןכל ,יתונב הנבוש ,םישנאל םכל ויהו יעמב םינב יל דועה' :ימענ ירבדב םישקתמ םישרפמה
ןהלה ,םינב יתדלי םגו שיאל הלילה יתייה םג ,הווקת יל שי יתרמא יכ ,שיאל תויהמ יתנקז
םג וליאכ אצוי הירבדמ .(גי-אי ,א) 'שיאל תויה יתלבל הנגעת ןהלה ,ולדגי רשא דע הנרבשת
'וידחי םיחא ובשי יכ' :הרמא הרותהו ,םביימ םאמ חא םגו םביימ ומלועב היה אלש ויחא
ןהלה" :ןאכ שרדמב ורמא ןכו ."םאה ןמ םיחאל טרפ" ;"ומלועב היה אלש ויחאל טרפ"
אלא םניא ימענ ירבדש ,רורב לבא ."ומלועב היה אלש ויחא תשא םביימ םדא יכו - הנרבשת
םכמ דאמ יל רמ יכ יתונב לא' :תמייסמ איה ךכו ,הנוסא לדוג תא טילבהל ,הגלפה ךרד לע
"הנרבשת ןהלה" :םגרתמ ימראה םוגרתהו .' 'ה די יב האצי יכ (ימראה םוגרתכ ,ןכמ רתוי=)
םהל אמש =) רבגל הבסמל לילק םביל ארטנד אתתאכ ןוברי יד דע ןניתמ ןותא ןוהל אמלד -
.(התאשל ןטק םביל תרמושה השאכ ולדגיש דע תוניתממ ןתא

רדוס ןיינק .ה
ונא םהה םימיב ןיינקה ךרד לע .תור תליגמב ורוקמ - ידומלתה טפשמבש רדוס ןיינק
ףלש רבד לכ םיקל (ןיפילח רחסמ=) הרומתה לעו הלאגה לע לארשיב םינפל תאזו' :םיארוק
ןינוק ויה הנושארב :ורמא הז קוספ לע .(ז ,ד) 'לארשיב הדועתה תאזו והערל ןתנו ולענ שיא
ולענ שיא ףלש הרומתה לעו הלאגה לע לארשיב םינפל תאזו :ביתכד איה אדה ,לענמה תפילשב
אתווגולפ ןיליא ןייתאו .הנקמה רמא דחו הנוקה רמא דח ,יולו בר ןירמא ןמת ,ףלש ימ .'וגו
םינוק תויהל ורזח ,זעובל ןתנ לאוגה רמוא הדוהי יבר .לאוגל ןתנ זעוב ינתד ,אתווגולפ ןוניאכ
ןילממו תויבח ןיאיבמ ויבורק ויה ותזוחא הדש רכומ םדא היהש העשב ,הצצקב והמ .הצצקב
ותזוחאמ ינולפ ץצקנ 'מואו ןיטקלמ תוקוניתהו תוקוניתה ינפל ןירבושו םיזוגאו תוילק ןתוא
ףא ,ןוב יבר יב הסוי 'ר רמא .ותזוחאל ינולפ רזח 'מואו ךכ םישוע ויה ול הריזחמ היהש העשבו
םיזוגאו תוילק ןתוא ןילממו תויבח ןיאיבמ ויבורק ויה ול תנגוה הניאש השיא אשונ אוהש ימ
אוהש העשבו .ותחפשממ ינולפ ץצקנ 'מואו ןיטקלמ תוקוניתהו תוקוניתה ינפל ןירבושו
הקזחבו רטשבו ףסכב םינוק תויהל ורזח .ותחפשמל ינולפ רזח ןירמואו ןכ ןישוע ויה השרגמ
.רטש ידיע ולא - 'םותחו רפסב בותכו' .ףסכה הז - (דמ ,בל 'מרי) 'ונקי ףסכב תודש' (ףסכב)
.הקזח ידיע ולא - 'םידיע דעהו'

וקלחנ ל"זרו .לענ םוקמב רדוסב ןינוק ונאש ומכ ,ןיינק והז ולענ שיא ףלש :י"שר בתוכ ןכו
ןינוק (הדוהי 'ר=) א"יו .לאוגל ןתנ זעובו הנוק לש וילכב ןינוק (ק"ת=) א"י .ימל ןתנ ימ :רבדב
.זעובל ןתנ לאוגו הנקמ לש וילכב

םילעופה ןוזמ .ו
לש ותפמ םילכוא םילעופה :וימיב םייחה יגהונ ןמ םיטרפ הליגמה רבחמ ונדמלמ וכרד יפל
...םילעופה תא רכושה :א"מ ,ז"פ מ"בב ונינש ךכו .וילעופ םע בסמ תיבה לעבו ,תיבה לעב
ויהש ןילעופ" :ונינש ה"פס תוכרב אתפסותבו ."קפסי הקיתמב קפסל ,ןוזי ןוזל וגהנש םוקמ
ב"העב היהש וא ןתדועסב ומע ןישוע ויה םא ...םיתש ןיכרבמ ולא ירה ב"העב לצא ןישוע
ישוג :לכאה תעל זעוב הל רמאיו' :הליגמה בתוכ ףא ונל רפסמ ךכו ."עברא ןיכרבמ םהל ךרבמ
עבשתו לכאתו ילק הל טבציו םירצוקה דצמ בשתו ץמוחב ךתפ תלבטו םחלה ןמ תלכאו םולה
.(די ,ב) 'רתותו

לארשיב רטשמו רדס .ז
בושבו ,ךלמילא תודשב קיזחה אל שיא .ץראב ךלמ ןיאש פ"עא ,לארשיב ררש רטשמו רדס
השאה םקתו' :םיכלמה ימיב ןכ ןיאש המ ;םרכמל הדמעו םהב הקיזחהו הבש םחל תיבל ימענ
עבש הצקמ יהיו םינש עבש םיתשלפ ץראב רגתו התיבו איה ךלתו םיקלאה שיא רבדכ שעתו
ךלמה לאשיו ...הדש לאו התיב לא ךלמה לא קעצל אצתו םיתשלפ ץראמ השאה בשתו םינש
תואובת לכ תאו הל רשא לכ תא בישה ,רמאל דחא סירס ךלמה הל ןתיו ול רפסתו השאל
התלחנ תא לבקל הלכי אל וז השא .(ו ג-ב ,ח ב"למ) 'התע דעו ץראה תא הבזע םוימ הדשה
.(טפשמה חוכב אלו) יתוכלמ-ילהנמ וצ חוכב אלא הב םיקיזחמה ידימ

?לאוגה לש ומש המ .ח
.(גי ,ג) 'יכנא ךיתלאגו ךלאגל ץפחי אל םאו לאגי בוט ךלאגי םא רקבב היהו' :תורל רמוא זעוב
היה וליאו .לאוגה םש היה בוט א"י .בוט ךלאגי םא :רמוא ע"באר .םולכ ןאכ שרפמ וניא י"שר
ךלאגי םא :(ושוריפ=) ומעט קר .ינומלא ינולפ הפ הבש הרוס :הליגמב בותכה רמא המל ןכ
:םגריתש ,ימראה םגרתמה םג שריפ ע"בארכ .אוה בושח םדא יכ ,לאגיש ךל אוה בוט ,לאוגה
שיאה ךלאגי םא=) ייחל קורפיו בט ירה אתיירוא ןמ ךיקרפמל היל יזחד ארבג ךיקרפי םא
ימורה ,ינויה) םירחאה םימוגרתה םג .(םייחל לאגיו בוט ירה - הרותה ןמ ךלאגל ול יוארש
,יל הארנו .'ינומלא ינולפ' םוגרתב ושקתה םה לבא .לעופה ראותכ "בוט" ומגרת (ירוסהו
הבא אלש יפל ומש בתכנ אלו ,ינומלא ינולפ" :(א ,ד) ןלהל רמואה ,ל"ז י"שר םע ןידהש
אלו ,ןגוהכ אלש השעמ השעש םדא םש וריכזה אל :םינומדקה לש םכרד היה ןכש ."לואגל
.ושייבל וצר

:ל"זח תורפסמ תואמגוד יתש הנקפסת ךכל היארכו
שריפו ?ב"הועל אוה המ ינולפ" :אתפסותה הנומ ,רזעילא 'ר תא ולאשש ,תולאשה ןיב .1
ח"ר .והולאש דוד ןב המלש לע םירתופ שיו ,ךיניעב וישעמ המ ,והולאש דחא םדא לע :י"שר
ריכזה לאושהש רורב .ב"הועל והמ ויבא ישגלפ לע אבש םולשבא" :שריפ ('סותב אבומ)
.ומילעה אתיירבה ךרועש אלא ,םשה תא ותלאשב

הצר אל" :ןירדהנסב י"שר 'יפו "ינולפ תיב לש ןוגכ" :א ,ופ ןירדהנסו א"ער ,זי הדינ .2
ריכזה ארומאהש ,רורב ןאכ ףא ."תדכ ןיגהונ ויה אל הזבו ,ויה ןיבושחש ,םמש תא ריכזהל
.ומילעה אתיירבה ךרועש אלא ,המשב החפשמה תא

םורגל אלש ,וריתסה הליגמה רבחמש אלא ,ומשב לאוגל הנפ זעוב :רבדה ןכ תור תליגמב ףא
.וימיב העודי התייהש ,החפשמל ןויזב

תורעצמו תונוגמ םילמ ריכזהלמ ענמנו תעדה ןינא היה תאזה הליגמה רבחמש ןייצל שי ללכבו
הידלי ינשמ השאה ראשתו' '(ג ,א) 'הינב ינשו איה ראשתו' :בתוכ אוה .לוכיש המכ דע
תדלוהב התוא תוכרבמה ,םישנה םגו .ןומלאו לוכש ,תומתי ריכזהלמ ענמנו ,(ה ,א) 'השיאמו
תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו' :תורמוא ןה אלא ,ןומלאו לוכש תוריכזמ ןניא ,תורל ןבה
.'םינב העבשמ ךל הבוט איה רשא ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ ,ךתביש

באומבו לארשיב הרבחה ייח .ט
םוקמב לבא .באומל לארשי ןיב הרבחה ייחב םילדבה לע םיטרפ ונל רסומ וניא הליגמה רבחמ
" :ךכ לע ונודימעהו וב ושיגרה אילפמה םקוידבו קדה םשוחב ל"זחש ,בושח טרפ לע זמר דחא
יאדוב ,יול רב ןינח ר"א .'ןיקבדת יל רשא םירענה םע ילא רמא יכ םג היבאומה תור רמאתו'
ףאו] 'יל רשא םירענה םע' הרמא איהו 'יתורענ םע ןיקבדת הכו' רמא אוה .וז איה היבאומ
." 'זעב תורענב קבדתו ... [ויתורענ םע יאצת יכ יתב בוט' שדוקה חורב הרמא ימענ

ךותב אלו םירצוקה דצמ רזעלא ר"א - םירצוקה דצמ בשתו :ב גיק תבשב שרדמה םג הוושהו
.'וכו םירצוקה

םוכיס .י
,הפ לעבש הרותה יפ לע אלא תשרפתמ הניא בתכבש הרות קר אלש ,םידמל ונא רומאה לכמ
תוכלהב קר אצמנ םנורתפ תאש ,םיקוספו םיטרפ הברה אצמנ ארקמה ירפס ראשב םג אלא
.דומלתה תורפסבו הפ לעבש הרותה

.ינע רשעמ לע ףאו החכש לעו טקל לע רבודמ תור תליגמבש וניאר

ותשא התייה םינב אלב םדא רטפנ םא הרות ןתמ ינפל :ויתודלות תא ונררב םוביל רשקב
קר םבייתהל הילע היה הרות ןתמ רחאל .הימחל 'יפאו ,הלעב תחפשמ ינבמ דחאל תמבייתמ
אשניהל הלוכי התייהו םביל הקוקז התייה אל הלעבל םיחא ויה אל םאו ,הלעב יחאמ דחאל
ויה ומע היאושינש ,הלעב תחפשמ ינבמ דחאל תאשינ התייה ,היה רשפא םא ךא ,קושל
התייה ךכב התצר אל םאו ,הנוצרב קר םישענ ויה ולא םיאושינ ךא .הרותה יפל םירתומ
.הדי לע בכעל לוכי אל שיאו ,רחא םדא לכל תאשינ

היהש ,רחא בורק לכ םהב הכוז היה ,הארנכ ,ךכ ,תמה יסכנב םביה הכוז הכלהה יפלש םשכו
,זעוב לבא .םיסכנה לע תולעבל תוכזה תא אופא םינקמ ויה םיאושינה .תמה תשא תא אשונ
םע וירבדב ךכיפלו ,רכממו חקמל טקייבוא היהת תורש הצר אל ,תעדה ןינאו דסחה שיא
.תור יאושנ תא המע תררוג םיסכנה תלואגש ,רמאו רדסה תא ךפה לאוגה

ןכ .תור תליגמב הונאצמ ,ד"בב אלש ףא תונוזמל הלעב יסכנב תרכומ הנמלאש ,הכלהה םג
.אוה םודק ,םהמיע אוה םג דעוס ב"העבשו םילעופה תא ןוזל גהנמהש ,ונדמל

תודשב קיזחה אל שיאו ,םעב גהנ רדסו רטשמ - לארשיב ךלמ היה אלש םימיב םגש ,ונחכונ
.ךלמילא

אלש ,ברסמה לאוגה לש ותוהז תא ריתסהש ,הליגמה רבחמ לש ושפנ תונידע לע םג ונדמע
ענמנו תעדה ןינא היה בתוכה .הליגמה בתוכ ימיב העודי התייהש ,ותחפשמל ןובלע םורגל
.תומתיו ןומלא ,לוכש ריכזהלמ

.באומל לארשי ןיב רעונה תרבח ייחב לדבהל זמר םג וז הליגמב ונאצמ

חורב הבתכנש ,וז הליגמבש םדאה תבהאו דסח תולימג חור ,תועינצהו הרהטה חורו ןתיי ימו
.םדאו םיקולא יניעב בוט לכשו ןח אצמנ ונישעמבו ,ונילע םג הרשת ,שדוקה