ךשמה - ז"יה האמב זנכשא תודהיב םהימולשתו םיסמ

 

םיכוסכס
אובמ
איה ןהב ,הילא םיפרטצמה יבגל ןהו הליהקה בזוע יבגל ןה ,תונוש תונקת הניקתמ הליהקה
.םינושה םימולשתב םירכזנה תא ףתשל רשפאה תדימב תלדתשמ

תובוח לש םנוערפב ךרוצה בקע הליהקה לש תויפסכה היתויובייחתה ולדג ,ןלהל האריש יפכ
םילטיההמ דבל הז לכ - ןלוע ודיבכהש תולודג תואוולה לבקל התוא וקיקזה רשא ,םינשי
.הווהב םינושה

.תורומאה תוצובקה יתש ירבח ןיבל להקה ןיב םיכוסכס םיררועתמ ל"נה תונקתה עקר לע
.םינושה תוקולחמהו תונקתה ואבוי ןלהל


הליהקה יבזוע רבדב תונקת .א
אובמ
העפות וז ןיא ,רמולכ ."אחיכש אלד אתלימ" הניה הליהקהמ האיציה יכ ,ריעמ ךרכב ריאי 'ר
אצויה רבדו" הז ןינעב תונקת ןיקתהל להקה לש ותלוכי םצעב קפס אוה ליטמ ךכיפלו החיכש
לש םכרוצל תונקתינ תונקתה ."אצויה הז בויחל הנקת ןקתל להקה יצמ אל להקה רוביח ןמ
.הז ףוגב רבחכ הליהקה בזוע תא תוארל ןיא ןכלו ,םוקמב הליהקה ירבח

בזוע ןתי םתוא םיפסכה יבגל ,"קזחומ" להקה תא תוארל שי םא ,ףסונ קפס ףרצמ אוה ךכל
."ריעה ינב לש םיסמ ללכב ולא תועמ ןיא,, ןכש ,הליהקה

ריאי 'ר קקזנ ,תורחאה ויתובושתמ תחאב ןכש ,התברו הכלה הליהקה ןמ האיציהש ,הארנ
רוקעל הצור םאש ,זנכשאד (תושודק תוליהקב =] ק"קב טושפ גהנמה" :הנוש ןושלל ךרכב
האמ לכמ ךכו ךכ תתל עובק ןוקית שי ק"ק תצקבו ,קוצ אפא ועסנ םרט ןתי ,ירמגל הריד
ללכ ךרע עיגמש המ םג ,ק"קה לש תויללכ תובויחב 'יבייח ק"קהש המ 'תצקבו ,וכרעמ
." 'כרעמ האמ לכמ שורפל שקבמש הז ןתי המכ ועדי הזמו ,הליהקה

םג קר ,'ובוחה דצמ םתעיבת דבל אל יכ ,ףיסוהל" להקל רתומ יכ ךכל ףיסומ םירבדה איבמ
ופתתשי יכ םיבזועהמ שורדל םהל רתומ ,רמולכ ."אבהל תוקדצו 'יחרואו 'ינונראו 'יסממ
היה יכ עדוי קסופה .םיסמ ינינעב להקה תופתוש לגלגב ,דיתעב ולטויש םילטיה םולשתב
וא ,אצויה שוכר תכרעה דוסי לע ,תותימצל הליהקה יבזועמ םימולשת שורדל זנכשאב לבוקמ
.היתואוולה ןוערפבו םיסמב הליהקה לש היתובוחב בשחתהב םג

לכוי אל ,"םשל ותאיבל 'ימודקה 'ובוחב וקלח כ"ג אצויה ןתיש,, גהנמה םייק ןהב תוליהקב
רקח להקה ךותל סנכנש םרט אמתסמ" ןכש .הליהקה גהנמ הזש עדי אל אוהש ןועטל דיחיה
.היתונקת תא לבקל הכומס ותעדש הליהקל ותאיב םצע החיכומ ןכ ."םגהנמ עדיו

הרקמב היוצמ ךכל תינוציק המגוד .םייפסכ םימולשתב הבזעש תא בייחל הלדתשה הליהקה
: ןלהלד
ונוצרמ קיזחהל ךישמה ךא .תרחא הליהקב רודל רבעו ותליהק תא ותחפשמ םע בזע דחא םדא
רחא ."םש להקה ןוקית יפכ הנשל בוצק רבד ערפ"ש ךכב ,םינפלמ רד היה הב "הלהק תקזח"ב
םימותיל שיש הליהקה ישנא ונעט םינש המכ רובעכ .הז םולשתב ותנמלא הדימתה ותריטפ
:םנעטב ,ךכל ודגנתה םימותיה .םימולשתב תאשל םהילע ךכיפלו ,"םהיבא דצמ הלהק תקזח"
."םהיבא ןובזע ןמ קוצ 'פא תועמה ונתי אל םג ,םולכ וערפי אלו הלהקה תקזחב םנוצר ןיאש"

םולשתב הכישמה םמאש תורמל יכו ,ויתויוכמסמ הגרח להקה לש וז השירדש ,ררבתמ
.הז רדסהב םיצורמ םה ןיא יכ רמול םה םיאשר ,הליהקל

תוקולחמה
היתובוח ןועריפב ףתתשהל םבוריס בקע ועבנ ,םידיחיה ןיבל להקה ןיב תוקולחמה תיברמ
.הליהקה לש םירכזנה

:תונושה תוקולחמה ואבוי ןלהל
ךסל תובוחה ולע ,להקה ואיצוהש תואצוה ראשו םיסמ תמחמ" :תוליהקה תחאב
ידיחי לכ ובייחתנ" ךכל ףסונ ."וכרע יפכ שיא" הנשב הנש ידמ ומלש הליהקה ינב לכ ."לודג
תועממ ."םתנקת יפכ ,םירכומו םינוקש תורוחסה לכמ עודי בצק עורפל םינש המכמ להקה
תיבירה ,רמוא הווה ,"םיבייח םהש תועמה תיבר ללכבו ,תואצוהה לכ,, תא וערפ ולא
תואצוהה ויה רשאכ .היתובוח ןוערפ ךרוצל הליהקה הלבקש ,האוולהה יפסכמ תרבטצמה
ינבמ דחא ,הליהקה ירבחמ דחא לכ לע לטוהש יתנשה םוכסה לע ופיסוה תוסנכהה לע תוריתי
:ותאצ םדוק םלשל הצרו ,תרחא תושר תחת דמעש ,ךומס בושיב הליהקל רובעל ץפח הליהקה
ןמ אצויה להקה ידיחימ דיחי לכ םלשיש ,וניקתהש המודקה הנקתה יפל ,םינש 'ג ךרעכ ךס"
יפ הובג םולשת הליהקה ןמ ותאיציל םדוק םלשל בזועה לע אופא לטומ ."םיכרע 'ג ריעה
:הנוש התיה להקה ישאר תדמע .םינוממה תכרעה יפ לע בייוח וב יתנשה סמה םוכסמ השולש
יכ =] א"כ להקהל בייח 'יה אלש ,תוינומדק םינשב התיה הנקתה וז יכ םינעוט להקה יבוטו"
,וילע וכירעי רשא יפכ ונממ םיעבות ,לודג ךסל תובוחה ולעש ,תאזכ תעל ךא ;טעומ ךס (םא
תא ובזוע רחא םג םלשי יכ להקה ונממ עבת ךכל ףסונ ."תובוחה ןמ וקלחל עיגמה ןובשח יפל
תאז .םלשל הליהקה ינב ,רומאכ ,ובייחתה ותוא ,"תורוחסה ןמ עודיה בצקה" תא הליהקה
ראשכ הב ןתונו אשונו ריעה לא םוי לכב אבו אצוי אוהש ןוויכ" ,םיילכלכה ויקוסיע ללגב
."להקה ידיחי

הפקות םא :הלאשב דיחיהו להקה םימצעתמ ךכיפלו ,תוילכלכה תוביסנה ונתשנ הז הרקמב
,םיילכלכה םיאנתה תערהש וא ;העובק הניה - הליהקה יבזוע ןינעב המודקה להקה תנקת לש
- תואוולה םחקול בקע הליהקה לש הבוח לודיגו הליהקה ינב לע םיפסונ םילטיה הררג רשא
םירוגמה םוקמ יוניש יכ איה - הלבקתנ רשא - להקה תפקשה ,דועו .םיבזועה תא םג תבייחמ
וילע ךכיפלו ,הנושארה ותליהקב םיילכלכה ויניינע תא להנל ךישממ בזועה םא ספות וניא
.ויתורוחס ןוידפמ םיוסמ זוחא םלשל

,רבדה שדחתנש רחא םנוצרב תונשל םדיב תלוכיהו להקה םע ןידהש" :עבוק ךרכב ריאי 'ר
לש הבוח לודיג בקע ,םיסמ ינינעב םתנקתב ןוקית עובקל להקל רתומ ."תובוחל וסנכנש
- "םיכרע 'ג" ךס םלשל וילע היפל - הנושארה הנקתל ןיא ןנד הרקמבש ,דוע המו ;הליהקה
ךכיפלו ,םיטעומ הליהקה תובוח ויה הנושארב ןכש ."ארבסמ אלו ארמגמ אל ףנעו שרוש"
יוניש .זא ושוכר תא וכירעה וב טעומה ךרעה יפל םולשת בזועה ןמ שורדל תוכמסה הל התיה
לבקל שי ךכיפל .ריעה ינב לש םתפתוש תמחמ תובוחב וקלח ערפי דיחי לכש ידכ דעונ הנקתה
."לבוקמו ןוכנ רבד"כ ןוקיתה תא

:םיינורקע םיגייס רפסמ בישמה עבוק תאז םע
;זרפומ םוכס םיבזועהמ שורדל אלש דיפקהל שי

החקלנ הנעמל הרטמה התיה המ ,רמולכ ,"להקה םתוא וולה המ ךרוצל" :קודבל שי
;התלבק תעב דיחיה לש יפסכה ובצמ היה המ ןכו ,האוולהה

הז 'ויהב םישענ 'ובוחהש יאנתב" קר הרומאה הרוצב ףתתשיש ,בזועהמ שורדל ןתינ
ותביזע ןמזב הקוסע איה ונועריפב הליהקה לש הבוח קלח ,רמולכ ,"ריעה ךותב אצויה
םא דיחיה לע אהי המ ,הלאשה בתכב התלעוהש תורשפאל בישמה זמור ךכב .דיחיה לש
ריאי 'ר אצוי להקה לש וז הנווכ דגנ ?םש הז דועב ויתובוח לכ תא םלשל להקה טילחי
הליהקה לש היתובוח תא םיערופ םנקיתכ םינמזבש רחאמ .הבר תופירחב ךרכב
הלאכו תאזכ תושעל והנימכ לכ ואל" :הליהקה בזוע יבגל ךכמ תוטסל ןכתי אל ,ןירועישל
."לארשיב תאזכ היהת אל .דיחיה הז לע ללוגתהל תולילע ללועתהל

ןמ שיא אצי אלש ,(אתמש ,םרח ,יודינ =] ש"חנ תריזגב ומיכסה" :תוליהקה תחאב
םהל שיש תועיבתה לע ןידב ק"קה םע דומעל ,ודי תמיתחו הביתכב ומצע בייחתיש יתלב ריעה
."תאצל םיצורה םידיחיה לע אובל םידיתעו

תועיבת לע םמע טפשמב דומעל םימיכסמ םהש בתכב ובייחתי םיבזועה יכ תשרוד הליהקה
.הנררועתתשכל תועיבת וא ,להקה לש תויחכונ

ודיקפהש רחא הליהקהמ השרפש םידיחי תצובק ןיב ,תועדה וקלחנ וז הנקת לש השוריפ ביבס
.םהילע םרח תלטהב םייאש ,להקה ןיבל ,"המכסהה פ"ע [םדי תמיתחב =] י"חב רטש"
הרוצ וזיאבו ןכיה ,הנקתה לש הנבומ ביבס ויה תקולחמב תויונש ויהש תוירקיעה תודוקנה
.טפשמה ךרעי

הליהקה ירבחמ המכש רחא ,תונוטלשה דצמ םיסמה לוע תדבכה התיה תקולחמל עקרה
,הנשה התוא לש םילדגומה םיסמה םולשתב םקלח תא ונתי םיבזועה יכ שרד להקה .הובזע
'ישקבמ ויה םיוגהש םתקספ אלש דע םוקמה ןמ ונאצי ונחנא" :הנעטב ,ךכל וברס וללה ךא
םיבזועה ,תאזמ תריתי ."םדק ימיכ םיפלא 'ד קר תתלמ ןיברסמ ויה ק"קהו ,םיפלא השש
ןזאמב ןוערגה תביס ."ונחנא ונאציש ומכ םוקמה ןמ םתא םג ואצ" :םיראשנל וצעי
.םיבוצק םניאש םיסמ תלטהמ אופא העבנ םימולשתה

;"םירישע 'ידיחי" ויה רשאב ,הליהקה לש המויק תא הטטומ םיאצויה תצובקש ,ררבתמ
שיו ליאוה יכ ונעט םיראשנה :תפסונ היעב הפרטצנ ךכל ."םיינע בור" וריתוה הלהקב וליאו
לכ לע לטויו ןרקה דומעל תעה העיגה ,ריעה ןמ ןינב בור אציש ןויכו" :שדקה לש תועממ תובוח
יכ ,םידיחיה ונעט ךכ דגנ .םיינעל םיפסכ םולשתב םיבזועה תא םג ףתשל שי רמולכ ."'או 'א
םלשי ריעה ןמ תאצל הצורה לכ"ש תעבוק - םדוקה הרקמב ואבוה היטרפש - להקה תנקת
."התע דע וגהנ ןכו ,רטפיו םיסמ השולש

בכרומה להקה םדגנכו ,הליהקה תא ובזע רשא םירישעה :תובכש יתש תוברועמ וז תקולחמב
סחייב םירתונה תמיאל םיפתוש םיבזועה ןיא .םיפסונ םילטה ינפמ םיששוחה ,םיינעמ ובורב
.םה םג בוזעל םיראשנל םיעיצמ םה רשאב - הליהקה לש המויק דיתעל

תובוחב םתופתתשה תא םיבזועה ןמ שורדל להקה לש ותוכמסב יכ עבוק ךרכב ריאי 'ר
לש ותופתוש תמחמ ,"להקה םע ןידה יאדו ,ןוקיתו המכסה" וילע ןיאש רבד יבגל ןכש ,שדקהה
םיינעה לש םתאצ ןומימב תעה אובב ףתתשהל םהילע הבוח ,המודב .םיסמ ינינעב להקה
ןינעב ךא .םתקזחא תואצוהב דימתהל םיראשנה לש םתלוכי רסוח בקע תמרגנה ,הליהקהמ
ודיקפי יכ ךרוצ ןיאו ,הליהקב ןיידע םהל שיש "תואלחנו םיתב"ה תוברעב קפתסהל יד הז
.ןמוזמב םוכס התע

ואציש ינפל רשה םע הקיספה השענ היה" וליא יכ ,בישמה עבוק - סמה רועיש תאלעהל סחיב
הב םיבייח ויה ,םתביזע ינפל האלעהה תעבקנ התיה ולא ,רמולכ ."םוקמה ןמ םידיחיה
.היבגה דעומ ןיידע לח אל םא םג ,םיבזועה

לכמ שורפל" םילוכי םיבזועה ןיא .םיגייס רפסמ שי ,וכמתסה הילע םיבזועה תנקתלש ,ררבתמ
םלשל םיבזועה לעש ,עבקנ ."היבג ןמז עיגה אל 'יפא ,םתאיצי תעשב להקה לע 'ילטומה 'ובוח
.(ליעל אבוה אלמה חסונה) "וכרעב האמ לכמ" םייוסמ םוכס

לש םיפסונ םילטיה יבגל הליהקה יבזוע לש םתוירחא תדימ לע רוא ץיפמ וז הלאשב ןוידה
,םודקה ךס לפכ בר ךס םהמ ושקבו ,ךרדה תא להקה לע הריבעה הררשה םאש" .תונוטלשה
רחאו םינפל היהש ךסל" םקלח תא תתל אלא ,הז םולשתב ףתתשהל םיבייח םיבזועה ןיא
ששחל וא ,הליהקב ורתונש םיינעה לש םתסנרפל םיארחא םה ןיא ,ךדיאמ ."הנשה (ה)סנכנש
.אבהל רזגיהל תולולעה תוסנקו תוריזג ינפמ

אלש המכסה" התיה וז הליהקב םג .גרובמהב םידרפסה תליהקב העריא המוד תקולחמ
."םרח שנועב הזו .הרות ןידב דומעל ביוחמש בתכ הליחת םותחי אל םא םדא םוש ןאכמ ךלי
ינבמ םידחא יפלכ "ו"צי להקה יקסע ראשב ןיב םיסמ יקסעב ןיב" תועיבת ויה הליהקל
.תרחא ץראל רובעל םידמועש וא ובזעש הליהקה

רשא ,הליהקב םייוצמה םיסכנה תעקפה יבגל ןה .ףידע להקה לש וחוכ יכ קסופ יזנכשא יבצ 'ר
רשא ,טפשמה םויקל דע - הליהקה ינב לש םתאיצי תעינמ יבגל ןכו ,םיבזועה םהירחא וריתוה
םיצורה םידיחיה לכ םיביוחמש ,תוקוניתל רורב רבדה" .ימוקמה ןידה תיבב ,רומאכ ,םייקתי
."םתאצ םרט ןאכב ןיידתהל ןאכמ םתריד רוקעל

לשכ יכ" ושח קבזדנאוו תליהק ישנא .םתליהק תא םירישע ובזע וב ,ףסונ הרקמ עודי
םהינב ונתחתה םהב ואצמנש םירישעה" רשאב ,"הלדלדנו אלזא הליהקה דיו לבסה חכ
הסנכתנ ךכיפל ."הלילח הליהקה ןברוחל שוחל שי" יכ דע ,"תוכומסה תוליהקל םהיתונבו
וא ונב אישיש םהמ שיא לכש" הטלחהה הלבקתנ הב ,ז"סת תנשב הליהקה ירחבנ לש הפיסא
םירבדה לכ ראשו םיסמו 'ילוע ןיינעל ,הלהקה תקזח קיזחהל לכוי תוכומסה תולהקהל ותב
...הז ללכב וללכוי ןיידע ואשנ אלו רבכ 'יכדושמה םג ףאו .הלהקה קדב קיזחהל םיכרטצמה
תושרה אלא ,טלחהב הנקתהו הרזגה םהילע לוחת אל רבכ םיכדושמהש שוריפב הנתוה םנמא
הרזגה לוחת םהילע ןיידע וכדתשנ אלש םתוא ,םנמא ...הרות ןידב ןיידתהלו דומעל םדיב
."זועו ףקות לכב טלחהב

הלולע םירישעה לש םתביזע בקע ןכש ,הליהקה לש המויק דיתעל םידרח הליהקה ינב
ינב יכ םיעבוק םה ךכיפל .תונושה היתואצוה תא ןממל השקתמ איה רשאב ,ברחיהל הליהקה
םישורדה ,םינושה םימולשתב ודימתי ,תרחא הליהקל םהיאושינ בקע םירבועה הליהקה
.ןמז לש הלבגה לכ היוצמ אהתש אלב ,הליהקה לש התקזחאל

האישהל הצור ,תרחא הליהקב םדאל ותב תא ךדישש ,הליהקה ינבמ דחאש עדונ םימיל
וב ורתה הליהקה יחילש ."םתמכסה דגנ םתלהק תקזחמ םאיצוהלו םתמכסה לע רובעלו"
דמעש םדוק ןוכשמ דיקפהל תואינ תאז תובקעבו ,םרחוה ףוסבל .ןידל דומעי יכ םימעפ רפסמ
.הליהקה לש ןידה תיב בא ינפב טפשמל

:בתוכ ךרכב ריאי 'ר .תחוור התיה םייתליהק ןיב ןיאושינ לש וז העפות ,בגא

."םירחא תוליהקל םבור בורה לעו םתצקמ םהיתונבו םהינב ןיאישמש הדעו להק לכב"

הררשה ךא !'םינש 'ג לע 'ימויק לדתשהל" הליהקה ינב וחילצה תוליהקה תחאב
.ורבח רובעב ברע אהי הליהקה ינבמ דחא לכש ךכב הז רדסהל התמכסה ןתמ תא התנתה
ןמז תולכ םדוק םינש 'ג ךותב ותריד דחא 'וקעי םא" :עבקנ הב "להק תנקת" הנקתנ ךכיפל
תופתושב הליחתכל סנכנ יכ ןעי ,םינש 'ג תולכ דע עובק סמה תא ןתיל ביוחמ אהיש ,'ימויקה
." 'ימויק גישהל תוברעו

ןכא םיסמה יכ שארמ םהל חיטבתש הרוצב ,המויק תוכז תא הליהקל םיקינעמ תונוטלשה
הליהקה תא בוזעיש לכ יכ ,ךכב דומעל ידכ ,עבוק להקה .תויוכזה תקנעה תפוקת לכב ומלושי
.הפוקתה םות דע ,סמה םולשתב דימתהל בייח אהי הז ןמז קרפב

ךא ,ןתחתה ןכמ רחאל .קוור ודועב ,ונב תא וז "תוברעו תופתושב" סינכה הליהקה ינבמ דחא
סנכנ אוה" :ןכש ,ונב רובעב סמה תא עורפל באה לע יכ ונעט הליהקה ינב .המ ןמז רובעכ רטפנ
הליהקב גהנמה חוור רבכ ןכש ,הנמלאה לע לטומ הז בוח יכ ןעט באה ,"ונב רובע תופתושב
יכ =] א"כ להקה תונקתב רכזנ" :ןכש ,דיספי להקהש וא ,סמה תא םלשל תוגהונ תונמלאש
,תונקתב שרפתנ אל התימה ןינע יכ ןעטו להקה רזח ." 'תימ אל לבא ,בושימ 'ריקע [םא
ןינע קר יכ ותנעט יבגל ."בוח תובגל םוקמ שיו ,הלהקה ךות ןובזעה רייתשי מ"מ" :רשאב
.הנקתה לש השוריפ לע להקה ןמאנ ירה ,תונקתב רכזנ בושיה ןמ הריקע

הנתוח הל רסמ הירבדל .בושי תויוכזב התכז אל תונמלאה רתיל דוגינב יכ ,הנעט הנמלאה
.הז בתכמ תועבונה תונוטלשה תויוכז תא הנממ ענמ ךא ,"םימויק בתכ"

רטופ ,הנממ םייוסמ טרפ רדעיה םא .םיבזועה תנקת לש הנבומ לע סומלופ יוצמ וז תקולחמב
רבונדייאק לאומש ןרהא 'ר .רכזנה סמה םולשתב בויחל הליע הווהמ ןכא הז טרפש הרקמב
תמה יסכנ ודבעתשנ יאדו רשהל תמה בייחתנש המב" :להקה תדמע תא לבקל שיש קספ
.סמה תא עורפל וילעו ,באה לש ויתונעטב שממ ןיא ךכיפלו ,"רשהל

תא הבזעש םירישע תצובק ןיב ,האבה תקולחמה הרושק הז ףיעסב ןודנה אשונל
.המ ןמז רובעכ וילא הבש ךא ,םיגרובסבאהה תשורי לע המחלמה תובקעב םתליהק

ונימע ינב ודעוותנ" :ךכיפל .םיסמה לוע תא שבוכה דיבכה הינמרג םורדב שבכנש זוחמב
ולאכ ,תוניתנה לכל ותאצ ןמזמ המימת הנש ןתיל בייחתי הנידמל ץוח עסיש ימ לכש ,ונקתו
רחא ורזחשכו ;הליהקה ןמ םיתב ילעב המכ וחרב ,המחלמה הרבגתהשכ ."הנידמב ןיידע היה
תיינק בקע ,םיימוקמה תונוטלשה ידי לע לטוהש ןישנוע סמ םלשל וברס ,םישבוכה ופדהנש
תסחייתמ םתנבה יפל ןכש ,סמה תא םלשל ובריס םיחרובה .המחלמה ןמזב תולוזג תורוחס
,הריזגכ וא שנועכ תולטומה תויפסכ תועיבת ,רמולכ ."תולילע"ל אלו םיליגר םיסמל הנקתה
ונעט "טרפו ללכב םכרע תעדל ליטעצ ךרע ןאיסימוקה שקיבש ןמזב" :ןכו .ןנד הרקמבכ
.םיחרובה רובעב םג םיסמ םלשל ושרדנ אל םהש ,ןאכמ .וחרב םירישעהש םיראשנה

: ויה להקה לש תונעטה ירקיע
,רמולכ ."הנידמה ללכ לע אבש המ תולילעו םיסמב םלוע ימיכ ונחנא 'יפתושמ ןיידע"
לכ יפלכ תונווכמה ,תורומאה תויפסכה תועיבתה לע םג הלח םיסמ ןינעל להקה תופתוש
.בושיה

תא רוטפל הדעונ אל ךא ,ללכה תבוטל התשענ - חרב קלח יכ תונוטלשל םתעדוה
.םולשתה ןמ םיחרובה

היה תוניתנה לכש ןמז אוהו" :תוריח תעש לש תוביסנ"ב העבקנ ל"נה להקה תנקת
.ןודנה ןישנועה סמ ןוגכ ,תויבגל הנקתנ הנקתהש ,ןאכמ ."עודיכ ,תולילע

"אניד אתוכלמד אניד" רדגב ללכנ אוה אלא ,הלילע םושמ הז סמב תוארל ןיאש ,ןכתי
תא תבייחמ ,תונוטלשה ידי לע ןודנה סמה תלטה ,רמולכ .המחלמ ןמזב ולאכ תויבג יבגל
אניד" בויחה דצמ םיסמ יניינעב תוכלמה תונקתל תייצל םהילעש םשכ ,םידוהיה לכ
."אניד אתוכלמד

תנקת יכ םה םינעוט םבוש םעו ,המחלמה תעב הנידמה ןמ וחרב ,םירישע םהש ,םידיחיה
להקה ."תולילע"ל תסחייתמ הניא הנש ךשמב םיסמ םולשתב םיבזועה תבוח רבדב להקה
.הלילע םושמ הז סמב תוארל ןיא יכ ופיסוהב ,הנקתה תא םרבסה לע קלוח

תטרופמ הבושת בתכ - וז הלאש האבוה וינפל ,הנידמהו ישרעפפ תליהק ד"בא ,ביל הדוהי 'ר
:ןה וירבדב תירקיעה הדוקנה .הז ןיינעב הכוראו
,םולשתב ופתתשי אל םיחרובה םא ןכש .םיברד אקזיה םושמ סמה תא תובגל רתומ
.רתוי הובג םוכס םלשל םהמ דחא לכ לע אהיש ךכב םיברה וקזוי

םיסכנב וקיזחהש םתוא ןה .םיחרובה לכ תא תוארל שי ,סמה לטוה וילע רוביצה ללכב
םהש דוע המו ,הליהקהמ םתריד תא ורקע אל רשאב ,רתיה ןהו סמה תלטה תעב ריעב
.הב בשייתהל ורזח

םגש ,ןאכמ .סמה תלטה םדוק בר ןמז םידוהיה לש יפסכה םבצמ תא וכירעה תונוטלשה
םירחוסה לע ןכל םדוק לילעה הז לשומ יכ ,רסמנ ךכ בגא .וז הירוגטקב םיללכנ םיחרובה
הלילע" :ליעלד להקה תנקתב ללכנ הז גוסמ םולשתש ,דוע המו .םידוהיה לע לילעהש תא
."סמ ארקנ כ"ג

'יפב ךלמה" :הנידמהמ חרב םידוהיה לש דבכנ קלחש הדבועב ובשחתה אל תונוטלשה
תא םלשל םיחרובה םיביוחמ ךכיפל ."עורפל ויתחת םכשפנ הנידמהמ 'א חרבי םא ,רמא
.ומלשל םיצלאנ םירחא ויה ,ותוא םימלשמ םה ויה אל וליא ןכש ,םקלח

אלא - תולוזג תורוחסב רחסמה בקע קר לטוה אל סמהש "ונעמש ונינזאב" :דיעמ בישמה
.הנידמב םיחרובה םג ויה ןמז ותואבו ,שדח עבטמ הנידמב עבק שלופה ךלמהש ללגב םג
םיחרובה בויחל םיכסמ ךכב ."אניד אתוכלמד אניד" םושמ הז ןינעב תוארל שיש ,ןאכמ
םיימוקמה םיטילשה יכ ,ריעמ אוה תאז בגא .להקה תעיבקל המודב ,הז ללכ חוכמ סמב
לכ ועבקש אלב ,תוליזגה לכ תא ריזחהל שי יכ ,תומ שנוע םויאב ,םבוש םע וזירכה
ימ לכש וזירכה ןאיסמוקה" :הל הצוחמ וא הנידמב םיאצמנ שוכרה ילעב םא הנחבא
."לכה וחקלו ,םהל הלגי וניא םא שפנ דביאב הנידמה לכב ידוהימ ול שיש

הנידמה ישאר" :רמאנ התולח תדימ לעו להקה תנקת הנקתינ ןהב עקרהו תוביסנה לע
תחירב י"ע הנידמה בצמ דמעמל וששח ,המחלמה תרובגת תומוצעתו זוע םתוארב
בתכ קתעהב ראובמכ 'ותחה לע ואב םגו לודג ןונקת ונקתו ודעוותנ ,הנידמה ינב 'ירישעה
- בושיה דימעהלו [םימש םשל =] ש"של תישענש תאזכ הנקתו ... .סרטנוקה ףוסב הנקתה
."וסרהל ,אלש 'ינומדק םרחו ,אוה לודג רבד

היהי אלש ,ךכל איבת םירישעה לש םתחירב יכ ששוח םוקמב רתונש להקה ,רמוא הוה
לכב םקלח תא םלשל ופיסוי םיבזועה יכ םה םישרוד ךכיפל .םימולשתה לועב דומעל ותלוכיב
חיכש היה תולודג תוליהקב יכ דיעמ בישמה .םבזוע זאמ הנש םות דע ,תויפסכה תויובייחתהה
לכב םקלח תא תתל ושרדנ םבוש םע .הלעמו הנש דע הליהקהמ ורדענ םיתב ילעב המכ יכ
.הז ןמז קרפב הליהקה ירבח ובייוח םהב םילטיהה


הליהקל םיפרטצמה רבדב תונקת .ב
אובמ
,היתובוח םולשתב תופתתשהב הליהקה יבזוע תא רשפאה תדימב ,בייחל ,להקה לש וז המגמ
אבה הלוגה תוצופת לכב טושפ גהנמ" :הליהקל ףרטצהל םיצורש הלא לא םסחיב םג תרכינ
,להק ובייחתנש תבויח תמחמ 'יפא םש ותויהב ןיבוגש המ לכ לא ןתל בייוחמ ריעל שדחמ רודל
אבה םדא .בוחה גוסב ןילידבמ ןיאו ,"רודל םשל ואב םדוק םינש האמ ןשונ ןשי בוחה 'יפא
םימימ תובוחה יגוס לכ הז ללכבו ,הב םיבגנה םינושה םימולשתב ףתתשהל שרדנ הליהקל
.הליהקה ןיידע הקוסע ןנוערפב ,ורבע

םג וכרע יפל םלשמ הליהקב רודל אבש ימ" :הליהקה לש הינינקב אלמ ףתוש תויהל הכז ךכב
ויה תוליהקה .להקה תקזח לכב קלח ול שי הרומתבו ,"ינומדק םימימ 'יבייח להקש 'בויחה
המכ תונקת שי ..." םישדחה וביוחי םהב ,םהיניעב םיארנה םימוכסה תא עובקל תויאשר
."בשותכ וניד אהיש םדוק המדקה ןתיל ךירצ

.הליהקל ףרטצהל ושקיבש ,םידיחי ןיבל להקה ןיב םיכוכיח לע רסמנ ולא תונקת ביבס םג


תוקולחמה
ומצע בשייל ירכנ שיא אהי םאש ,בושי תקזח קסעב הנקת" :התיה ךפעטש תליהקב
עריא ."'ולש 'לוכי לכמ האמל 'כו ט"ר םיעברא המדקה להקה ןתיל ביוחמ אוה ,םתלהקב
,"םש רודל בושי תקזח ול אהיש הררשהמ םימויק ומצעל איצמה"ש םדא הליהקל אבו הרקמ
,"המדקה"ה תא םלשל ונממ שרד להקהש ןוויכ ךא .תחא הנשל תיב ותחפשמלו ול רכש אוהו
,םישדוח רפסמ קר םוקמב רודל ןווכתמ אוה יכ רמאו ,תונוטלשל "םימויק"ה תא הלה ריזחה
הרידה תא רכשו "םימויק"ה תא לביק אוהש רחאמ יכ ןעטו בש להקה .עקתשהל אל ךא
"המדקהה םלשל ביוחמ אוה כ"או דימ ריעה ישנאכ אוה ירה" :הנשל

,רכזנה ןמזה קרפל הליהקב תיב רכושה תא ףא לולכל תשקבמה להקה לש וז הפקשה
,הליהקב תיב הנקנ םא םג .התחדנ - םדקומ םולשתב בייחה הליהקה בשות לש הירוגיטקב
עדנש םדוק" :ל"נה םולשתב ובייחל ןיא ךא ,ריעה ינבמ דחאכ הינקה עגרמ הנוקה בשחנ
לע הנקתה הנקתנ אל יאדוובו ."שדח ב"י םש רדש םדוק וא ,םש עקתשהל ותעדש יאדווב
."ןולל הטונה חרוא לע המדקהה ןתיל ל"נה הנקתה ונקת אל הלחתמד" :הז ןוגכ הרקמ
,תוניתנו םיסמ תודבכהו 'ובייחתה לכ" :םולשתב ףתתשהל הז ןמז קרפב אוה בייח ,ךדיאמ
."שדח ב"יה ךות ריעה ךות ןבואר תויה ןמז ךשמב ריעה ינב 'יבוגש המ

ףתתשהל בייח ךדיאמ ךא .םדקומה םולשתה תא םלשלמ דיחיה ,אופא ,רוטפ ןודנה הרקמב
.הליהקה לש םינשיה היתובוח ןוערפ הז ללכבו ,הליהקה ינב לע םילחה םימולשתה לכב

רודל אביש ימ לכש ,ריעמ 'א םכחו ןואג י"ע השענה ןוקיתו גהנמ" :היה תוליהקה תחאב
."ן"יטאקוד םירשע ךס המדקה ןתי אוהה םוקמל

ילודיש תורמל ,תרחא הנידמב ותשא תליהקב רודל ויאושינ רחא רבע הליהקה ינבמ דחא
ךא ,"ומוקמב בושי תקזח ה"ררשה לצא לדתשה" :ונתוח .ובשומ תליהקב רוגל תואי יכ ונתוח
להקה .ןתחה לש הנושארה וירוגמ תליהקל ורזח םהו גוזה לש ילכלכה ובצמ ערוה הנש רובעכ
ךכל דגנתה הלה .בוקנה םוכסה אולמ תא םלשי ןתחה יכ ,ל"נה הנקתה דוסי לע ,שרד םוקמב
.הליהקה תא בזעש זאמ םינש 'ג ופלח אל רשאב ,בושיה תקזח תא דביא אל יכ ונעטב

:ויה להקה יקומינ
לש םירומאה וילודיש ףא לע - תרחא הנידמב רודי גוזה יכ בתכב עבקנ ןיאושינה תעב
.ומוקמב בושיה תקזחב דוע קיזחהל ןיינועמ וניא יכ ותעד תא ןתחה הליג ךכבו - ןתוחה

תוניתנו תויבג לכב ךתלטה ונל ןת" :ותקזחו ותוכז תא דביא אל אוהש ררבתי ןכא םא
יכרוצל הליהקל םימעפ המכ אב ןתחהש ינפמ תאז ,"איהה הנשה ךותב להקה ךותב ולעש
תונונראו תויבג המכ ונשיש" :דוע המו ."הנידמה לש הינפ" תא ואר - ןכ םא ,ויתועמו רחסמ
."םיאבה תבוטל אוהש ןאכב

רדענש הליהקה ןב תא הב ותללכה ידכ דע הנקתה לש התעירי תא שורפל הסנמ להקה
לכב ובייחלו ,רבד לכל הליהקה ןבכ ותוארל ,אסיג ךדיאמ ,וא .תחא הנש ךשמב ותליהקמ
לש ונוערפ ,הז ללכבו .הליהקה ןמ ורדעיה ןמזב להקה בייח היה םהב ,םייפסכה םימולשתה
.ןשי סמ

םילטהב ובייחל ןיא ףאו ,ותקזח תא דביא אל ןתחהש עבקנ .ויתועיבתב להקה זירפה הז ןינעב
.רחסמ יכרוצל הנידמב וירוקיב דוסי לע םינושה

אי"סורו א"טיל ןילופ תונידמב יתייהש תומוקמ לכש" :דיעמ רבונדייאק לאומש ןרהא 'ר
השא תרחא הליהקב אשונש ימ לכש תוליהקה לכב טושפה גהנמה ,ן"ירהעמו ך"יירטסואו
'ג =] ש"ג רחא דע ,אכפיא וא ,םש רד ויבאש הליהקב הקזח תועמ עורפל [ךירצ וניא =] צ"א
אוהו .בושי תקזח דבא ,ותקזח רובע עורפל דמעמ השוע וניאו ,םינש 'ג ולכשכ םאו .[םינש
."ןיקיתו גהנמ

,התליהקב רוגל רבעו השיא אשנש םדא בייחתה ויפל גהונ םייק היה תוליהק המכב
לע ואוב דעומל דע ,םימי םייתנש ךשמב ותייבג הבכעתנ םא ףא .ןשי סמ םולשתב ףתתשהל
[תעד לע =] ד"ע םשל אבה לכש הזב גהנמה" :דוסי לע היה הז סמב ובויחל םרוגה .הליהקה
גהונל גייס ומייקש שי .להקה תונקת לכל שארמ ותונעיהב ,רמולכ ."אב אוה - להקה תמכסה
ןיא ךא ,הליהקב רבכ ותויהב סמב בייחתנ הינודנה ףסכ םא קר בייחל ןתינ יכ םעבוקב הז
.הליהקל ונוממ םע אבש םדאב רבודמה

 

תונוטלשה ידי לע ולטוהש םיסמ
"תינוריע"
תוכז" היורקה ,תונוטלשה םעטמ הלוגה תוצראב תוליהקב םידוהיה לש םויקהו בושיה תוכז
'יכירצ םהש הנשה תסינכב ףכית" :םיאתמ םולשת תרומת הנשב הנש ידמ השדוח - "תינוריע
."םהילע ותנגהו ה"ררשה תחת םתריד ןוישר

םוקמב םינש המכ רדש פ"עא פ"פב תינוריע ול שיש ימ" יכ לבוקמ היה טרופקנרפ תליהקב
םהב םימולשתב בייח אוה ,רמולכ . "ץוחבמ ותויהב ןיבוגש תויבגה לכ לא ןתל בייוחמש ,רחא
.הז ןמז קרפב הליהקה הבייחתנ

האצוהב" :תשרדנה הבישיה תוכזב תוכזל ויה םייושע םיירכנה םינוממה םע םיישיא םירשק
לכוי יאדוב הנשב הנש ידמ בר ןוממ הררשהל םדא זירפי םא" :ןכ לע רתי ."דאמ הטועמ הלק
,הנשה סמ וילע ןיא הנידמב גלפומה רישעל ףאש עודי רבדה ךא .םנחב 'ינוריע תקזח לדתשהל
. "ךכו ךכ בצק קר

(Schutzgeld) " 'דלעג ץוש"
תועקרק לע לטוה רשא ,הז סמ יבגל םג תרכזנ םידוהיה לע ןגהל תונוטלשה לש םתובייחתה
הסחמל ול תויהלו ותוא רומשל בייוחמ אוהשו ,ויתחת רודל תושר" אהת םלשמל .הנגהל דעונו
רתוי ולקיע אל בוח רתונש הרקמבו ,הרושכ תונוטלשה וגהנ הז ןינעבש ,ררבתמ ."רותסמלו
יכלמ יכ תואור וניניע ...םיסכנה לכ וא ךלמל תודבעושמ תועקרקה לכש ונינמזב" :שרדנהמ
."בייחש הממ רתוי םיסכנה ןמ חקל םבל לע הלע אלו ,המה דסח

בושי םוקממ הריקע
ובצמל םאתהב עבקנ שרדנה םוכסהו ,בושיה םוקממ הריקע דעב םג םיפסכ ובג תונוטלשה
לוטיל גרובמה ריעה תצעומ הצפח ט"נת תנשב יכ ,הדיעמ ןלמהמ לקילג .בזועה לש יפסכה
רחאל קר .הרישעכ הוכירעה גרובמהב םירחוסה ןכש ,ריעהמ האיצי דעב בר םוכס הנממ
דרומכ וניד ז"ע רבועהו" שדחה בשומה םוקמל רובעל היה רתומ ,הררשהמ בתכב רתיה תלבק
."ןושארה ונודאב

העיסנ תרשא
תדוקנל אבש ימ .העיסנ תרשא ,רמולכ ."רוית" גיצהל םירבועה ושרדנ (Pflaz) ץלאפפ תנידמב
גרובמהל אנוטלאמ רבעמל םג ושרדנ "ךרד תודועת" .סנק םלשל ץלאנ הז רושיא אלב סכמה
- םידוהיה ולבק תולדתשה רחא יכ (ז"יה האמה תיצחמל בורק) תנייצמ לקילג .הכומסה
.דחא שדוחל היה הפקותש ,וז הדועת - םיאתמ םולשת תרומת

תומחלמ בקע םיסמ
עויסל הנידמה ינב ןרדסכ אלש ט"ר ףלא תלטה ד"ע" רסמנ .תומחלמ בקע םיסמ ולטוהו שי
ןריברטנוק לש םיסמב דיבכה" רשא ךלמ לע רסמנ ןכ ."ודגנכש םע המחלמל ךלמה תאצוה
םידוהיה לע "רטלעג ןאיסימוק" ליטה זאו ,ימוקמה ךלמה חצינו בש םימיל ."דואמב תוסנקו
.המחלמה ןמזב תוליזג ונק רשא

 

םוכיס
השקיה רשא ,םיסמ לש דבכ אשמב תוסומע ויה ז"יה האמב זנכשאב תוידוהיה תוליהקה
הרצי הליהקה .םיבוצק םניאש םיסמה ומרג הליהקה לש התוששורתהל .ןמויק לע דואמ
,הז םוחתב להקה לש ףידעה ודמעמ תרדגה :םיסמה לש הליעי היבג ךרוצל ףעוסמ ןונגנמ
לוקיע ,העובש :םהבו ,םינוש םיעצמאב שומיש ,וגוסל םאתהב סמה הבוג לש תונוש תוכרעה
.תונימא יתלב שוכר תורהצה תריסמ לש םירקמ ובר תאז םע .םרח ,םיסכנ

להקה לש ותדרח ךותמ תונוש תוליהקב ועבקנ םיסמ ינינעב םינושה םירדסההו תונקתה
תואוולההו םינשיה היתובוח בקע המויק לע תקבאנ הליהקה ןכש .הליהקה לש המויק דיתעל
לש התביזעל םרוג .םירידס םניאשו םירידסה םילטיהה לועמ דבל תאז .עורפל הילעש
ועריא .ןנוערפב התשקתה הליהקה רשאו - ליעל וטרופש - תונוטלשה לש תויבג ןניה הליהקה
עקר לע - הילא םיפרטצמה וא ,הליהקה תא ובזע רשא םידיחי ןיבל להקה ןיב םיכוסכס
הארנ .להקה תנקת לש הפקותו הנבומ לע םיחוכיו םייוצמ הז ללכב .הז םולשתב םבויח
לטבל תונקת ושעי ןהל" :ךרכב םייח ריאי 'ר ארק יכ דע םיטעומ ויה אל ולא םיכוסכסש
."הזה רבדב ולפיש תוטטקה

,םינוש םיגהונ םייוצמו ,זנכשאב תוליהקה לש הדיחא תוינידמ הז םוחתב התיה אלש ,ררבתמ
לועב אשיו ךישמי ןעמל ,םרחב שומיש ידכ דע ,הליהקה בזוע לע ותוכמס ףוכל לדתשמ להקה
וא םידוהי ידיל הרקמ ךרדב עיגה םא ףא ,םיאצויה שוכר לע ודי םישל גהנ ךכ ךותב .תובוחה
.טפשמל דומעל םיבזועה תא חירכהל ידכ ,םייוג

לכ לא' תחוור הכלה ןכו ,םוי לכב םישעמו" :יזנכשא יבצ 'ר לש ותודעכו ,חוור היה הז גהונ
."םעמש ונעמש רשא תוצראה לכב םיגהונ ןכו .'תחכונו

סמה םולשתב ףתתשהל הליהקה יבזוע וגהנ סמוב תליהקב יכ ,דיעמ ךרכב לאומש םהרבא 'ר
םיאבה ןתואל ןתל אלש םיקדקדמ םניא להקהו" :הליהקה תא םבזוע םוימ םייתנש רובע דע
ךרעל הלוע הלודג הסנכהמ תאזה ריעב הזכ עריא רבכו .הלאכ תוסנכהמ םהה םינש 'ב ךות
."'יקוקז האמ

עגונה לכב ,םיירכנה תונוטלשב תטלחומה םתולת תא ופכ הלוגב םידוהיה לש םהייח יאנת
תא תולעהל וגהנ םיתעלו ,םיסמ הז ךרוצל ובג םדיצמ תונוטלשה .םמויקו םתבישי תוכזל
תעד לע הלעיש יפכ אלא ,הבצק םהל ןיא הזה ןמזב 'יסמהש אוה עודיו" :שרדנה סמה רועיש
תא םתלבק לע ףסונב הז לכ ."םהמ לצנהל א"אש ,םה אתוכלמד תעיבת םלוכו .לשומה
לע םיסמה םולשת לוע דאמ דיבכה רומאכ .םהילא רבעוה רשא ,להקה תוסנק םוכס תיצחמ
תא רוגסל תונוטלשה וגהנ גארפב .אשמה דבוכ תחת תוליהקה וערכ םיתעלש דע ,םידוהיה
.תובוחה וערפנ אל רשאכ תסנכה תיב

םימלשמ םניאש הדעו להקה לכ ךרד עודי" יכ דע ,םינושה היתובוח ןוערפב התשקתה הליהקה
תוריזג תעב אל םא .'או 'א לכ לש ןמז וא העיבתה תעב וקל וק קר ,דחא םעפב םהיתובוח
."אבת אלש הרצ לכ לע ,ג"הכו שוריג