המרופירב רגניזלש ףסוי אביקע יבר לש ותמחלמ

לאימח םייח

חלשת ,גפ יניס

:רמאמה ןכות
ץיבולאהימב םינברה תפיסא
ןיד קספ
"הלעמה" דוסי לע תינכתה
די וחלשת לא ד"מר ירפסב
ש"יער םחלנ םהב םיעשפה תשלש
םירנימסה דגנ
םייללכ םידומילל םירכנ םירומ
םישדחה םינברה לש םביט
המרופירב היולג המחלמ
ףוס םהל ןיא םישודיחו תינתשמ הניא תמא
שידייו תירבע
ש"יער לש ותמחלמ ךרד
תורז תועפשה ינפב סירת - הרבחהמ םינבה תקחרה
הינמרגב המרופירה לע
"בוט השעו ערמ רוס"
ע"ושהמ זוזל ןיא
הלכשהה ילעב םע ףותיש ןיא
תדה לש החוכ
בורה ידיב הניא הערכהה
לארשי ץראב לארשילו הרותל טלקמ
הרבח דוסייל ותינכת שודיח
וב ועגפ םילשורי יאנק

ותולע רחאלו ,הירגנוהב הלכשהב םימחלנה ישארמ היה רגניזלש ףסוי אביקע :תיצמת
ומע ףתשל וברסו ותוא ומירחה םילשורי ידרחש ופוס .םילשוריל המחלמה תא ריבעה - ץראל
.הלועפ

.המרופר ,תדב םינוקית ,הלכשהב המחלמ ,םידרח :חתפמ תולימ


םינוקיתה ישרודב הזע המחלמ םחלנ ,ןראגנוא ידילימ רגניזלש לאיחי 'ר ןב ףסוי אביקע יבר
(ה"כרת ראווגנוא הנושאר הרודהמ) "ירביעה בל" ורפס .לארשיב ומקש ,םישדחמבו תדב
ברה לש ונתח השענשמו ,גרובשרפ ריעב ח"צקתב דלונ .ץרמנו זע יתד יאנק לש םש ול הנקה
.םינש רשעכ ונתוח תיבב בשי ןייטשנטכיל ללה 'ר ברה ,איימולוקמ

ץיבולאהימב םינברה תפיסא
ריעב ופסאתה ,הפוריא-זכרמבש לארשי תוליהקב הטשפתהו המרופירה תעונת הרבגשכ
דגנ םניד קספ ואיצוהו ,הירגנואמ םבור ,םינבר םיעבשכ ץיבולאהימ

ףילחהל ,סורהלו שותנל םמצעל תומב םינובה םימרכ םילבחמ ,םינשי םגו םישדח"
תסנכה תיב ראשמ 'וכו ...המיבו ןינב לדגמ תישעב תסנכה תיב תומד תינכת תונשלו
."הנומדק םדקמ לארשי תוצופת לכב םיגוהנה הליפת ינוגינו

ןיד קספ
:םיפיעס הרשע ללוכ ןידה קספ
;תידוהי ןושלב אלא ע"הוא ןושלב עומשלו שורדל רוסא" .1
;עצמאב המיב הל ןיא רשא תסנכה תיבב ללפתהלו סונכל רוסא .2
;לדגמ םע ס"נכהיב תושעל רוסא .3
;תותדה יסומינ ראשל םימודה םידחוימ םידגב שובלל םיררושמלו ץ"של רוסא .4
;םישנב לכתסהל םירבג ולכוי אלש ,םישנ תרזעב הציחמה לע דיפקהל שי .5
;הלהקמ תליפת עומשל רוסא .6
;לוש רהאק ארקנה ס"נכיבל סנכיהל רוסא .7
;םימשה תחת היהת קר תסנכה תיבב הפוחה דימעהל רוסא .8
;םילבוקמה תובא יגהנממ תונשל רוסא .9
.רובעי לאו גרהי ללכב אוהש ...םידשכ ןושל אלו בתכ אל המכח אל דמלל רוסא .10

"הלעמה" דוסי לע תינכתה
ףיטיש גרובשרפב ףיטמ תונמל ודמעשכ ,רגניזלש י"ער םג ףתתשה המרופירב וז המחלמב
לכסיש ,"רפוס בתכ"ה לעב גרובשרפמ ברה לא רגניזלש י"ער תא םינברה וחלש ,תיזעול ןושלב
הנשויל הרטע יריזחמ" ,'ה'ל'ע'מ'ה םשב הרבח דוסי לע בשח אוה .םיליכשמה ןוצר תא
הז לארשי רבחלו םיקידצל סוניכ תושעל" ,תידרחה תודהיה תא ןגראל התרטמש ,"השודקה
.לעופל אצי אל ונויער ךא ."קזח ורמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיא ןעמל הז םע

די וחלשת לא ד"מר ירפסב
(לאיח'י 'ר ן'ב ףסו'י אביק'ע בר'ה" :תובית ישאר ,"ירביע"ה) "ירביעה בל" לש ןושארה קלחה
די וחלשת לא ד"מר ירפסבו" טפשמה תא ארקש אוהו ,וינבל "רפוס םתח"ה תאווצ לע דסוימ
בל" לש הנושארה הרודהמב חסונה והז "םיצרפתמה שאר יוסע'ד הש'מ 'ר תובית ישאר ד"מר
'ס ד"וי ,רפוס םתח ת"וש) "יבר"ו "םכח" ויבתכב ןוסלדנמ תא הנכמ ס"חהש י"פעא "ירביעה
.(ח"לש

:םיארוק ונא רבחמה תריטפ רחא האציש םילשורי תרודהמבו (ט"כרת בובל) היינש הרודהמב

תא תונזהל םיצרפתמה שאר יוסע (ץיראמ) הש עש תובית ישאר ד"מר"
ז"עלב הרותה םגרתל ערהל הברה ןכו ,םירחא םיהלא דובע ךל רמאל ,'ה ירחאמ לארשי
רואיבב תומוקמ והזיאב ץוח) ולש תוסרוקיפא הליג אל ך"נת לע ורוביחב םשו ,םימואל
ואצישכ ערק הדוהיב עדונהו רפוככ עדונ כ"חא ךא ,(ידימלת יל הארה רשא ך"נת לע
."הרותה ןרק ז"יע דבאנש רמאו סופדב וירוביח

םירקופ ויה םיאטחו םיער רתוי םיראשנהו תדה תא ורימה םהמ תצק" םידימלתה הנהו
."ןימ ירפסב קסועכ וניד ורואבבו ומוגרתב קסועש ימ לכו" ;"איסהרפב

ש"יער םחלנ םהב םיעשפה תשלש
תוקודצה תוסרוקיפאה לארשי יעשפ תשלש דגנ תשק הדוהי ינב תא דמלל" ןווכמ ינשה קלחה
.םירבד תפסוהו תורעה םע הילטיאו דרפס ,ןילופ ,זנכשא ימכחמ םירמאמ ףסואו ,"תויזעולהו

םהישנא לע תומל םיצח םיקרוז" - "ירביעה בל" רפסב רגניזלש י"ער בתוכ "...םישדחה"
תונטקב ןיליחתמ "ונתרותו ונתנומא דימשהל דמש תוריזג שממ ,הניפו תיוז לכב המודכו
םירמזמ ,ע"הוא לש ןירמוכ תומדב םיכלוה םהיגיהנמו רוביצה יחולש" .תולודגב םימייסמו
ז"ע אוה לילאה ישונאה םתעד םידבועו הרותה תעד םיחינמש ןויכו ...ז"ע ינפלכ ןינגנמו
תעכ דע וכלהו וצרפו ...גרובמאהבו ןעיוו ריעב ןושארה לעבה לכיה ונב" ס"תחה ןמזב ."הרומג
הזיא קר ןימייקמו תוירכנ םישנ ןיאשונ ,תבש ןירמשמ ןיא ,ירמגל לארשי ללכהמ ואצי רבכ
ןילכוא .םינבר הברה ...הדיתעה הלואגב ןירפוכו גיהנמה יניעב ורשי רשא יפכ הרותה ןמ תוצמ
ולאמ ושענו וכלהו וצרפש דע ...ומייקי הלימ תווצמ םא םינד ...תואווקמ םילטבמ ...תופרט
העפשהה הרבע התע ."ותרותו בקעיב ללכ קלח םהל ןיא רשא (אטרימראפער) ןיארקנה תכה
חינהל םיקידצ תומדב םעבריכ םיעישרמה ולאל ףינחהל ןיא" .ועגפנ תוליהק הברהו הירגנואל
םהל ושעיש בוט ילואו" ."הש רועב םישבולמ ברעה יבאז םהינפ תקדצ י"ע שאר הרופ שרוש
וידבע לא תואבצ 'ה ךלמה תיב ראשנ היהיו ,םלולג לא תפות תיב םמצע ינפב דחוימ םוקמ
תוקחרתהל ארוק אוהו (ס"תחה םשב עמש הלא םירבד) "םינמאנהו םיבוהאה ויתרשמו
ומש שודיק לע םמד וכפש רשא (זנכשא) תונידמ ןתואב וניתובא ישעמ ירכזב יל יואו" :םהמ
.םהמ תוקחרתהה תא אוה בייחמ ןכ-לעו "ולא לארשי י"ע םערזב השענ המו לודגה

תוגהל רוסאשו םינוציחה םירפסב" אורקל רוסאש ,ע"ושהו רהוזה ירבד לע ךמתסמ אוה
."...תרחא הרות ונל ןיא יכ ,ונחנא ע"ש ינב ונאו" :בתוכו ,"תינוציח המכח םושב

םירנימסה דגנ
איה םרופירה ותעדל

גרעבנעטריווב עיגה רשאכ וא ו"ח םואיראנימעסל דע עיגמ לעופבו שממ דמשו הריפכ"
דע תוכלמל הריסמ ונתנו תרק ימורמ שאר לע ובשי רשא םיצירפה דחי וצעיתהש
ריבעהל םואיראנימעס ונלצא דסייל ונרודב םג תושעל וממז רשאכו עורזל ועיגהש
הזכ השע אל קלמע ...ןהימודו זנכשא תנידמב ..ורקח ...ו"ח 'ה ירחאמ עורזב לארשי
תמקנ וניניעל םקניו םדימ ונליצי ה"בקה ,הער החפשמ יאה ושעו וממזש המ לארשיל
תיבב וגרה ...לארשי ידלי תאו ...םהיתובא תלחנמ םהיניב םיריבעמ םהו ...וידבע םד
."...תימלוע החיצר חצורה םברחב רפסה

לארשי היהי" שובלה םינשמ ךכיפלו "ע"הואמ הנושמ קר דימת תויהל איה תידוהי תד"
"ויתועידו ועדמב םהמ לדבומ אוהש ומכ וישעמ ראשבו וישובלמב עודיו םהמ לדבומ
םכתא לידבאו :ארקה רמאש הז לע איה ולש הכימס רקיע ותנומאו ותרות ,לארשי ףוג"
."יל תויהל דמעמו שרושה אוה .םימעה ןמ

םייללכ םידומילל םירכנ םירומ
ו"חו ע"הוא הרוממ" דומלל ס"תחה הויצ תומכח דומלל תוכלמה קוח ינפמ ךרוצ שיש םוקמב
ינינע לכ דומלל פ"הכל רשפא ,רפס יתב תושעל שיש ,תומוקמב"ו ,"ידוהימ הז ודמלי אל
ימו ,םיקלא יארי םידמלמ לצא תידוהי םוגרתו י"שרפ םע ...המודכו המודכו ך"נת תודהיה
די תעיגנ וחיני אל ו"חו ע"הואמ (רערהעל) הרומ םהל וחקי ע"הוא תמכח דמלל חרכומש
ושארמ שקבל ה"בקה דיתע וינב םהל רסומ וא םתיבל םתוא חקולש ימו הזל םידוהי םירוממ
."וערז םדו ומד

םייקמה לכ יכ ,ותיב לע ,ותחפשמ לע רומשל .םדא לכ לע תלטומ הלכשהה ינפב תוננוגתהה
אלמ םלוע םייק וליאכ לארשימ תחא שפנ

תוכלמה םאו ...הלוגה להקמ לדבי תררוס ףתכ ןתי רשא לכ ...הפב אלא ונחכ ןיאו"
הנוגי אל חרכהה ,םהיעדמו םהירפוס תסק לארשי ינב ירענ תא דמלל ו"ח הרזג רזוג
קר דומללו ,חרכומה םא יכ דומלת אלש ,םכיתושפנב ורהזה ךא ,הנידמה קח םייקל
."רהזיהו רהזיה ,הלילח רכנ תרות םדמלת אל לארשי דיבו ,רובעי אלו קח ,ירכנ לצא

םישדחה םינברה לש םביט
ןיאש יד אל ...םב אצויכ י"ע וכמסנו הארוהל ועיגה אל ,תוצראה ימע םבור" םישדחה םינברה
."םנולק הלגתי אלש" ת"ושב םינופ םניאו "םלצא לפונ קפס ןיא ףא ,הרותב ןיעדוי

המרופירב היולג המחלמ
:םישעמב םישדחה דגנ תאצל שי

םיקלא יאריה םלועל םאו ,תדה דימעהל ,תושעל ונחוכבש המ לכ תושעל ןיכירצ ונא"
היהת המ הרות ,לארשי םרכ ילבחמל םוקמ ןיחינמו ,םילכה לא םיאבחנ ויהי תמאב
"ונבבל תדמח לע ,ונשפנ ןתינ אלו ,ףרוע הנפנ לקב םא ,ו"ח ןידה תדמ רמאי המו ,הילע

רשכומו "תידוהיה םירומל ןושל ולו" םימש ארי ח"ת ריכמה בר לכש איה ךכל הצעהו
בר היהיש ,וילע הווצי ודיקפתל

תשרב םידכלנ םיקידצ ערז ףאש ,םיצרפתמה לש תונידמב ר"הועב םיאור ונא רשאכ"
לגר ףכ ךרדמ וחיני אלו ,וטוקשי אלש ,'דל םינמאנה םיראשנה ןיכירצ כ"ע ,השורפה
הרות ,אוה ןטק רבד אל יכ ,םדואמו םשפנ לכב .רשפאד המ לכ תושעל ,הזלה ביואל
ברה ,תמאב לארשי ערז כ"ע ,ל"ר הלודג הנכסב איה תעכ וניואמ תילכת .ונלש המילש
תדע ןיאור ויה םא ,ןישוע וניתובא ויה המ" "אתועבבו אתולצב ומוגרתכ וקעצי 'דל
,'ה לכיהב םלצ םידימעמו ,רמוכ שובלב םהילע ברו רוביצ חילש םידימעמ לארשי
חותפ רבקכ רבדמו ,הרותה תעד דגנ די םירמה רכנ שיא ,שדוקה ןורא ינפל דימעהל
תריסמ אלבו ...לארשי ינב ןיב שורדל ,ע"הוא ינהכמ דחאב לארשיל ירכנ ןושלב ,ונורג
היהנו הזב םג ןישוע ןיא םאו .דמעמ ונל תושעל ונא ןילוכי ,וניניב תוצמאתהב קר ,שפנה
ליצהל ,ונדואמו ונשפנ לכב ,תושעל ונחוכבש המ לכ" ו"ח אשנמ ןועה לודג שירחמכ
."'ה תדעמ לארשי ירכועה ולא קיחרהלו ,ונערז תאו ונתוא

ףוס םהל ןיא םישודיחו תינתשמ הניא תמא
ןיאו םתומל םיחמשו םהילע םיערוק ןיא ,םוניהיגל םידרויש ,המרופירה ילעב לש םניד
,הלהקמה תא םהל ריתמש ברו ."םהמע וקסעתי םירכנ ,הנר םיעשר דובאב" :םהב םיקסעתמ
םירבדב לארשי גהנמ רקיע יכ "ארממ ןקז אוהש ...נ"כהיב עצמאמ המיבה תריקע וא"
םיעמוש ןיאו תובאמ איה הלבק יכ ,וב רלוקה תא תולתל ןיאו ריתמ לוקב עומשל ןיא גהנמבש
ררוג יונישו שודיח ררוג שודיח .הנותחתה לע ודי כ"ע שדחל אב ריתמה יכ .ןידה םויב םהל
בגועבו הלהקמב ואר םינבהש ,טסעפב ויהש םישעמו ,דמשל דע תכל וקיחרי םינבהו יוניש
.םתד ורימה ףוסבלו ימרופיר לכיה ושדיחו ןשי גהנמ

,איה דחא תמא יכ ,תונתשה םוש םילבוס ןיא ,וניסומנו וניגהנמ :ונבר רמאש הזו"
אלא ,םוקי אל תושדחתה ,רקש םדא ינב השעמ ךא ,יונש םוש אלב ,םלועל יאק אטשוק
םהיסומינ םהל ואצי אל םא ,םויק הל התיהש הנומא תיאר אל ךימימו ,דימת שדחתי
כ"אשמ ,תונתשה לבוס ןיא רשא ,םהלש הנומא פ"ע תיקולא דצמ םתנומאו םהיגיהנמו
."חצנל םויק ול תויהל רשפא יא ,םדא ינב השעמ

תיביטקניטסניא היאר לשו ינויגה תעד לוקישבש םירבד אלא םתס תואנק ירבד םניא ולא
תושעל םיצורש ולאש ךל רורב היהיו" .ויגהנמבו לארשי תדב םייונישה ןמ יופצה לע דחאכ
"םלועבש תוקלא לכב בלה תימינפב םירפוכש ,םינימ םירקופ םה ,םדא ינב השעמ (ב) םייונש
."תונשל שאר אשי אל םימשה ןמ הרותב ןימאמה יכ" ,םימשה ןמ הרותב אלו

."ש"של הינפ ול שי לארשי אטוח לכ יכ" :םימש םשל םינווכתמשכ תונשל םג רוסא

שידייו תירבע
ורמא רבכו ,הרות ודמללו ,שדוקה ןושל ומע רבדל ,באה לע םילטומ תווצמ ירת"
דליה רשאכ םוי ךא ...ונל בשחנ שדוקה ןושל ןיעכ כ"ג ,ןליד תידוהי ןושלש ...וניתובר
םירקוע ,ולש תידוהיה םש ןינשמ וא ,תירגה וא ,תירכנ ומע םירבדמ ,רבדל ליחתמ
."תוער תוברתל אצי ףוס אליממו ,המשנה

ש"יער לש ותמחלמ ךרד
תא חיכוהל אלא ,םידגנתמה-תועד תא שיחכהל הניא "ירביעה בל" לעב לש ותמחלמ ךרד
תא ענכשל ונוצרב ןיא .הל תדגנתמ םישדחה ךרדו הרותה ךרד איה וכרד יכ ,ולש ותקדצ
עד" :וירבדב םעפב םעפ שגדומ הז רבד .םיאריהו םינימאמה ידי תא קזחל אלא םישדחה
."לארשי ינומא ימולש ינפל אלא ,םילק ינפל הפ םירבדמ ונא ןיאש

ןיבתוכ רשא ,םיסרוקיפאהו םינימהו םיקלמעה ירבד עומשל וא תוארל ,ודי טשופש ימ"
םהיעורו םהילודג ,לארשי לש םדובכ לזלזלו ,ותרותו ומעו 'ה לע הברה געל ירבד
לכ ,ןהלש הפורת ןילעב ,הניפו תיוז לכב ,םהידימלתו וניתוברד אתוליז רזפל ,םינמאנה
."ושפנב בייחתמ הז ירה ,םהמ םיבוט םירבד וליפא עמוש וא ארוקה

תורז תועפשה ינפב סירת - הרבחהמ םינבה תקחרה
אוה עיצמ תורז תועפשהמ םינבה לע רומשל ידכ

םה ,וראשנ רשא ןמוקמ והזיא ץוח ,תעכ תובישיה ןכו ...םיערמ ערזמ םלידבהל"
תובישי המכב ,ר"הועב םייקתנ תונזל דעו תיב יכ ,לארשי ינב יריעצל הלודג הנכסב
ללכ םחלשי אלש וערזו ושפנ לע דומעל לוכיש ימ ירשאו ...תולודג תוריעב טרפב ,תולודג
פ"כע הרות םינש הזיא ודמליו השא ואשיו ,ןיאושנ יקרפל ועיגיש דע ,ותחגשהו ותיבמ
."(הכאלמ) ץרא ךרד םע הרות הפי :וב םייקתיו הרהטב

הינמרגב המרופירה לע
רשא ,(םיסותייב) םיתוסייבו םיקודצ םש םיברתמ םוי "לכב"ש ,אוה רמוא הינמרגב בצמה לע
ריבעהל יקלמע השעמ תושעל ....םהל רתומל אוה בתכבש הרות םג יכ ...ם"וכעמ ןיעורג םה
תיבד תוקונית יתב ןירגוסו תואוקמ ורגסו ...תונישלמו תוריסמ ,עשר עורזב םתדמ 'ה םע
ןיא ,הוצמל ותוא םיכסמ ,שדחה הער חור ןיאש המ לכ ,םבל ןודז עורזב םיריבעמ רשא ...םבר
ורזעיש ,םיתבה ילעבלו .דעומ דועב ץרפב דומעל ותנידמ ינברל ארוק אוהו "...תושעל ןיחינמ
לע ,ותרותלו 'הל םינמאנה םיעורה םירומה ורוי רשאכ ...רשפאה לכב 'ה תמחלמ םוחלל"
."וניתוברו וניתובא רמשמ

"בוט השעו ערמ רוס"
יפכ ס"תחה תעד לעו רהוזהו ל"זח ירבד לע ססובמ ,השק החכות ולוכ אוה "ירבעה בל"
התמגמש ,תמחול תואנק ךותמ רבדמ אוה .ותרות ירבדבו ויתוחישב ,האווצב העבוהש
ךרדה תא םהמ השירפכ האור אוהו ,'הל םינמאנה תולובגמ םישדחמה תעפשה תא קיחרהל
תושרד תא עומשל אל ,םהיתושרדמ יתבל אובל אל ,םהירפס תא אורקל אל :רתויב הליעיה
ותינכת ןכא ."בוט השע" הז םעו "ערמ רוס" ;םינמאנה תדמע תא הז םע דחי רצבלו םהיפיטמ
תדמע רוציב - בויחה לע םג אלא ,םישודיחבש ערה תלילש - הלילשה לע קר היונב הניא
.רוד לכב ונימכח וגייסש ,םיגייסהו תווצמה תרימשל אוה איבמ תובר תוחכוה .םיאריה

ישנאמו ,ער םוקממ וערז לדביו לודב אוה היהיש "ערמ רוס" הליחת םייקל רקיעה אוה הזו"
תורמא ,'ה ירמאב תוגהל ,הרות אלא בוט ןיא ,"בוט השעו" .תשק יחווטמכ קחרה ,ער
."ול ירשפאה עגרו העש לכב תושודק

ע"ושהמ זוזל ןיא
אל ונלש ע"ושה ןמ ,ךדיב אללכ יאה טוקנ , ךערז שפנ לעו ,ךשפנ לע סוחת םא ,יחא"
."םייחה ןמ שרופ וליאכ ונממ שרופה לכו ,ךייח אוה יכ ,אוהש-לכ זיז וליפא זוזת

הלכשהה ילעב םע ףותיש ןיא
םניאו םתרות תאו םנושל תא םיריממ .םע םושב עמשנ אלש ,השעמ םישוע הלכשהה ילעב
ידליל םידליה תא םירסומו ינוציחה םארמ תא םינשמו םהינב םש תא םה םינשמ .םישייבתמ
,תודהיה ינמיס וניתובא ךכ לכ ועינצה אל" דמשה ימיבו (קיר - LEER ןושלמ) (רערהעל) םיקיר
ימיב הזה רודב םישוע רשאכ ,אצמי אלו הארי אל ןעמל ,ילכ ךותב ילכ תופנכ עבראה ונתנ אלו
תולכל ורמייתהש ,הלא לכ ףוסכ םפוס היהי רמש םיעדוי םניא םיליכשמה ."רורדהו תורחה
ורבדת יכ ,םימעה ןיב םחיר שיאבהל ,םייח םיקולא תוכרעמ ףרחל" ואצי יכ ,לארשי תא
."ףטהו םיללועה תא תובשלו ףורטל םיצור" םיפיקתמה םה םיליכשמה ."...תימרא םהילא
בל תא תוטהל ונפ המלו ,םנוצרב םהל ויחיו רורדהו תוריחהמ ונהייש ,םיליכשמל ארוק אוהו
אל יכ ,וחילצי אל םגו םיליכשמ ךרד יהוז אל ."םיחודמו אוש תולילע"ב םשמתשהב םעה
.ולש וכרדל ךלי דחא לכש בטומו ,םהמע ףותיש םוש ןכתיי

:הפירחו הזע החכותה ,רבחמה לש ולוק רבוג רפסה לש ופוסב

שרוש אוה הזה ךרדהש ...םכתירחא היהת הרמ יכ םתעדי אלה ...םיקודצה םתאו"
לש ןתציב רקרקל ויתוביבס ברח הלכא ...ל"ר םידוהיה לכ תא רוקעל הנעלו שאר הרופ
גהנמ - םכלש הליטב החישכ ונלש המילש הרות היהת אל םיטוש ...לארשי יאנוש
רמואה ...םלוע ןיא הרות ןיא םא ...םידובא םתא אבה םלועה ןמ ...איה הרות לארשי
לעו ,(ןירדהנס) ב"הועל קלח ול ןיא ,דחא גת וא תחא הוש הריזגמ ץוח תמא הרותה לכ
ןמ תואו ,וב אצויכ ףלאו אוה רקעי ,הלוקב הנתנ איה ,תווצמה ימעט ירחא ךלוהה
,םימכח ישרדמ דגנו ...םירקוע םתא הרותה ןמ תויתוא המכו (םש) רקעי אל הרותה
םכל היהי אלו ...םינורחאו םינושאר וניתובר דגנו ...םכיתובא גהנמב ורהזה דגנו
ייחב עבשנ יננה ...ובושת אל םא ...םכדסח לכבו ,םכיתוצמ לכב ןידה םויב המוקת
,םלועה ןמ לטונ וייח ...שפנ טאשב הז ןיד קספ ירבד לע רובעיש ימ לכש ,ילש אבה םלוע
יתעבשנו ירדגמ יתאצי אתלימ רדגמלו ...םיתמה תייחתב היחי אלו ,ב"הועל םוקי אל
."קדצו תמאב ישדקב

כ"ע" :םיווש םבילו םהיפ ןיא םיקודצה ךא ,יולגב תוישפחה םהיתועד םילגמ םיסרוקיפאה
םכבבל ירחא וכלת וא ,םכתד ופילחתו ורימת יכ ...םהל רמול הלאה םירבדב יתאב
."םכתוואתכ

תדה לש החוכ
םע םושב ןיא .לארשיב הלכשה ץיפהל םיליכשמה תשיגב ןד אוה ב"ע דיק 'מעל הרעהבו
תבוטל גאוד ומצע באה .םהידליל תמיוסמ הלכשה תתל תובאה תא םיחירכמש ,הלכשה-ילעב
יסומינ יונשב" תאטבתמ לארשי יליכשמ לש םתלכשה רקיע ,בוטה תא םליבשב רחובו וידלי
תלועפ ,"םיסרוקיפא תויהל המכחב וניבי אלו" תדה תרמשנ הילגנאב הנהו ."הנומאו תד גהנמ
איה םיליכשמה

םייח והער תא שיא ףוסבל ...ללכ הנומא אלב םיארפ םדא ינב תושעל ,ןירפוכ תוברהל"
םירבד ןישועש המ רתסבש םירבד לע לבא ,יולגה לע קר איה הלשממה די יכ ...ועלב
תושעל תדהל חכ קר היה הז לע ,המימי םימימ ןזוא ןתעמש אלש המ ןיפיוזמו ןירעוכמ
ם"במרהל תוינשמה שוריפ םגרתמה תמדקהב אבומ) ןיפוסולפה ורמא יכ ,םבבלב ךרומ
."ןסר אלב םירקפומ םה הלאכ יכ ,תד ול ןיאש ימל וגרה ,(םישנ רדס

בורה ידיב הניא הערכהה
לע קר לח הז רבד יכ "תוטהל םיבר ירחא" תניחבמ ןודל הזב ןיאו תינתשמ הניא לארשי תרות
ןיא הינמרגב "םישדח" םינבר םג וארנ םא וליפאו .יאדוו רורבש המב אל ךא ,קפסבש םירבד
,ולוכ םלועה דגנ דמע ודבל רשא ,ןושארה וניבאמ ליחתה ונתנומא שרושו דוסי" .ענכשמ הז
."םלועל םייקו יחה ונלש תד לע ,םלועה ןמ ןודל תאב התא ךיאו

לארשי ץראב לארשילו הרותל טלקמ
אוצמל הוקת ךותמו הלוגב הנקת תודהיל ןיאש ,הרכה ךותמ לארשי ץראל הלע ל"רת תנשב
.היביוא ינפמ י"אב חוטב טלקמ הל

הרותה יכרדב תכלל םיצפחה םידוהילו ךרבתי םשהל םוקמ םג היהי אל עודמ"
לכל הקיתעה םתרותלו םהל טלקמ םה םג ואצמי אל עודמ ?םהיתובא יגהנמב קיזחהלו
?"עיגה אל הילא ולכ םלועה לכ תא ףיצהש לובמה םגש ,לארשי ץראב תוחפה

הרבח דוסייל ותינכת שודיח
םילבוקמה םיגהנמה ןמ םינשמב םחלהל ךישמה .תדה רדג יצרופ םע בירמ תבש אל ץראב םג
ומתח א"לרת תנשב .םילשורי-ינבר תא םג הירגנואב תדה-יאנק דצל ךשמו םינומדק ועבקש
לארשי גהנממ יוניש" דגנ ץיבולאיהימב ןכ ינפל םינש שמח אציש ,ןידה-קספ לע םילשורי ינבר
תורדתסה םיקהל ויצמאמ תא שדיח ץראב ."הליפתהו תויסנכה יתבב זעול תופשב הפטהו
םג ונויערל םיכמות אצמ אל הלוגב .תודהיל םינמאנה לכ תא הלגד תחת לא ףוסאתש ,הקזח
זכרמלו ותינכת תא שדיח םילשוריב ךוניחה ןיינעב ותעצהב .תויונמוא דומיל סינכהש ינפמ
לא בושל" :התייה הרבחה תילכת .תיטרפה ותרידב דסיש שרדמה תיב תא עבק ותלועפ
התרוצ תא תונשל םישדחמה תפיאשל דוגינב ,הבוצח המואה ונממש ,רוקמ .ןושארה רוקמה
."ללובתת םימעבו תימצעה

הניב םילידבמ םיגייס ביצהלו םירדג רודגל ,המוח המואל ביבסמ םיקהל ץמאמ ושע םידרחה
רגניזלש י"ער ,וז העונת לע יביטקייבוא טבמ ךותמ ןודל ונילע ךא .ביבסמ רשא םייחה ןיבו
םחכ םינבא חכ אל יכ" הרותה תדיריל םימרוג םיבורמה םהיכרצו םמצעב םייחהש ,עדוי
לע רתול" רוסא םלוא ,"םיתיסמה וברו תבוערתה לדוגו הסנרפה לוע הזה תולגה תכירא ירחא
תמכח דומלל וא תודהי לש גהנמ לכב וא ןושלו םשב רוקפל וא ו"ח הרותבש דוי לש וצוק
תופי םינפ םהל תוארהל" הוצמ ףאו תלבוקמה תדה לא בישהל רשפא םיבר ךא ."תומדאה
אלש םיגהנמו םיקוחב םילזלזמ שי יכ "רשפאד המכ םקיזחהלו די םהל תתלו םבל לע רבדל
.םברקל הוצמו םוקמ לגרהו הסנרפ סנוא ךותמ וא תעדמ

.םינומדקה לארשי יגהנממ םינשמו ע"ושה ןיד לע םירבועה הלא ולבקתי אל ולש תורדתסהל
קחשמו ,(ץיבולאהימ תפסא) "לארשי ימכח תפסאב השענש ,ןידה קספל" תייצמ וניאש ימ
ירבדו תד לע שפנ טאשב רבוע לכ ללכבו ,םיצל בשומ ,הפק יתבו ןורטאית רקבמ ,איבוקב
לבא ,ללוכה ןמ ולדבי הלא לכ ,םישנו םישנא תבורעתב אצמנש ימ לכו ,םהילע גיעלמו םירפוס
ץוח ,הבושתב םירזוחל רעש וחתפיו תודעה תיבגב וקדקדי ,םנידב םינותמ ויהי םיטפושה
.וז תימלוע תורדתסהב קלח םהל ןיאש ,לגרמו תיסממ

וב ועגפ םילשורי יאנק
תדה חוכ תא ריבגהל םדי ונתיש ,הוויקו םידרחל רגניזלש ברה אב הריבכ תיבושי תינכתב
.תוזעבו תואנקב וב םחליהל ואצי ףוסלו ,ול וגעל הלא לבא בושיה תבחרה י"ע ץראב

"ףסוי תיב"מ לידבהל "שדח ףסוי תיב" ורפס לש ןושארה קלחה םילשוריב ספדנ ה"לרת תנשב
תפיסא לש ןידה קספ תא םסרפמו רזוח אוה .תדל האנק אלמ אוהו ,ע"ושה לעב לש
תעשב ןידה קספמ וטמשנש םיעטקו ,"ירבעה בל"ב ןכל םדוק ותוא איבהש ,ץיבולאיהימ
הליפתה תיבב לארשי יגהנממ הנשמה לכש ,קסופ אוה ."תוכלמה ארומ ינפמ" ל"וחב ומוסרפ
םישרפומ ,םשובלמו םתפש םמש" תא םינשמה הלא ,תושיא ינינעבו החפשמה ייחבו
הלבנ םתטיחש ,ךסנ ןיי םנייו יתוכ תפ םתפ ,להקב ואובי אלו לארשי ללכמ םה םילדבומו
."תבשב םילומנ םניא םהינבו ןותיחב םירוסא ,ןימסוק ירפס םהירפסו םירזממ םהינבו

הלכשהה ןובשח לע ףקוז אוה תידוהיה החפשמה ייחב יאנג לש ערואמו רוהט אל הרקמ לכ
תונושל דומילו הלכשה .םיריעצה ןיב ץופנה תונושלה דומיל לש הרישי האצות התוא האורו
.םייחב םילגתמה םילוקלקה לכ רוקמ םה

תעידי המשא ,לעבה לכאמב לער םימש הלאו ,הלעב רבח ,ינש םדאב תבהאתמ ח"ת תשא םא
תימהל הצור השיא םאו .האירקל םירפס וזל הז םיליאשמ ויה רזהו השיאה :הנידמה ןושל
.םהב ארקת אלש ידכ תיבה ןמ זעולה ירפס תא רעבל ש"יער ץעיימ ,הרבוע

תובשייתהה תינכתל ודגנתהש םידרחה .ץעורל ול היה "שדחה ףסוי תיב" הז רפס םלוא
םהב םחלנ ש"יער .םיבר םימגפ וב ואצמ ,םדמעמל יניצר ןוכיס הב וארש ינפמ םסרפש
שיא ש"יער יפל ,םושרג וניברד םרח לע רובעל ריתהש לע ותוא ופיקתה םהו םידסחתמב
םינבר האמ לש רתיהל ךרטציש אלב תרחא חקי ,הזמ ותוא תענומ ותשאו הצרא תולעל הצורה
תא ודמלש םישנה ,םרוגכ הנידמה ןושל תא ש"יער האור הפ םג יכ .ג"המגר תנקתכ
.י"אב הברח ריעל תכללו הפוריא תא בוזעל תומיכסמ ןניא ,הלכשה תולעב ןהו הנידמה-ןושל
.ודגנ םימרחהו תופידרה תשרפ הליחתה דימו