האובנה יקרב

לטוג הירנ

דנשת ,גיק יניס
תורעהה אלל ספדנ

זט ,טי תומש

:רמאמה ןכות
!?ריוא גזמ רואית
היתוגרדהו האובנה תיימדה
.םערהו קרבה תכרבב חסונה תקולח שרושל
ןוזחו הכלה - "יאקרב קרב"

.םערו קרב תכרב ,הרות ןתמ דמעמ :חתפמ תולימ
האובנה תרזחש קפס ןיאו
חישמ תמדקה איה
(ןמית תרגא ,ם"במר)

:הרות-ןתמ םויל (זט ,טי תומש) בותכה ןתנ טרופמ ימילקא רואית
רקובה תויהב ישילשה םויב יהיו
רהה לע דבכ ןנעו םיקרבו תולוק יהיו
דואמ קזח רפוש לוקו
.הנחמב רשא םעה לכ דרחיו

!?ריוא גזמ רואית .א
("תולוק") םימער תפוסב הוולמ ("ןנע") ןנועמ :ירירגס םוי אופא היה הרות-ןתמ םוי
םויש המואב םסרופמו עודי" :תושרופמ בתכ ןכא (ט ,ג"ח) 'הרומ'ב ם"במרה ."םיקרב"ו
רומאה בוליש לע הז עדימ ם"במרה ךימסה ."טעומ םשגו לפרעו ןנע םוי היה יניס רה דמעמ
םימש םג השער ץרא םודא הדשמ ךדעצב ריעשמ ךתאצב 'ה" :(ד ,ה םיטפוש) הרובד תרישב
."לפרעו ןנע ךשח" :(אי ,ד) םירבד רפס פ"ע רואיתה תמלשה םע ,"םימ ופטנ םיבע םג ופטנ
רתא לע ייחב ונבר אב ירה ,ריכזה אל ומצע ונקוספ תא (ג"לפ ב"ח םג 'רו) םש ,ם"במרה םאו
לש וגהנמכ ,םימערה םהו תולוקב ןנועמה םוי ןימכ היה הרות ןתמ םוי יכ" אוה םג בתכו
.ונקוספב שרופמה :היאר אה - "םימשג תצקו םיקרבהו ,םלוע

יכ ייחב ונבר וירחא קיזחמ-הרחמו ,ם"במרה עבוק םאו ,םיחכוותמ ןיא ,עודיכ ,תודבוע םע
ןיא םא םג ,םוי ותואב עריא ךכ יאדו ירה ,הרות ןתמ םוי ותוא לש ותורירגס "םסרופמו עודי"
.(ןויס) הנשה לש וז הפוקתב יניס רבדמל חיכשה םילקאה - הז ןיא םא אקוד ילואו - הז

האובנ" וזיא ?תאז ונעימשהל הרות החרט עודמ אלא ,עריא ךכ םאה הניא ןכ םא הלאשה
לש םכרד וז ןיאש אנד תמדקמ ונעדי וז ירהש ?ךכמ םיעמתשמ הוצמ וא חקל ,"תורודל
.ידכבו ,םילקאה בצמ רואל םיעוריא ראתל םיבותכה

יזא ,ןניקסע אדירג ימילקא רואיתב ןכא םאש ריעהו ןיחבה ,םש ,ייחב ונבר רבכ ;וזמ הריתי
לכו םינומדק ינומדק ,םינומדק רבכ תאז ועדיו ,בטיה ונא םיעדוי .ומצע בותכב ישוק ונשי
כ"חא קרו ,םייניעב ,קרבה תא הליחת םיטלוק םדאה ישוח :םלועמו זאמ ומיע וישוח רשא
,בותכה םלואו .םהינשל תמדוק ותעפוה ללכ ךרד - ומצע ןנעהו ,םיינזאב ,םערה תא םיעמוש
דועב ,ןנע - קרב - םער :ונייה .ןנע .ג ;םיקרב .ב ;תולוק .א :טקונ אוה ךופה רדס אקוד
רדסה ןמ תונשל בותכה ןכ םא האר המ .םער - קרב - ןנע :אוה רדסהש םיעדוי לכה ,רומאכש
!?ןניקסע אדירג ימילקא רואיתב ןכא םא יעבטה

:הז ןפואב ךכ לע בישהל קחד ומצע ייחב ונבר

,רפושה לוק יולעל ןכ השע יכ רבדה םעטב יל הארנ ,רדסכ אלש בותכה ריכזהש המו
םיוש ויה יכ הארנ היהו ,'רפושה לוק' לא 'תולוק'ה ךמוס היה ,ויהש רדסכ ריכזה וליאש
'רפושה לוק'מ םקיחרהל ידכ 'תולוק'ה םידקהל הצר ךכלו ,הלעמב הזל הז םיבורק וא
.ילכש רבדל ינפוג רבד ןיב שיש שרפהכ םהיניב שרפהו לודג קוחיר שי יכ ראבלו

,ימילקא רואית תריסמל אלא תנווכמ התיה אל בותכה תרטמ םאש המוד ךא ,ייחב ונבר ךכ
רקיע - יתדבועה רואיתה - אוהש דועב ,יתדבועה רואיתה תא שבשמה ,הז הנעמב יד ןיא יזא
!הנווכה

,רואיתה תליחתלו ארקמה שארל ןנעה תא םידקהל ח"פהכל היה ןתינ ,וצוליאל םג ,דועו תאז
!הצקה לא הצקה ןמ טלחומ ךופיהל רותחל אלו ,תיתדבוע תונוכנכ

לש הנושה ורואיב תא הליחת איבהלו םידקהל ייחב ונבר תא האיבהש איה וז הביסו ןכתי
םניא "םיקרב"הו תולוק םניא "תולוק"ה ,לאננח ונבר לש ודידל .ןינעה תוללכל לאננח ונבר
.םה םיכאלמ - ולאו ולא .םיקרב

יבכוכ דחי ןרב רמאנש ,רקובו רקוב לכב ה"בקהל םיסלקמש םיכאלמה תולוק ויה תולוקה
תוחור ויכאלמ השוע רמאנש ,ןכ םג םיכאלמ םה םיקרבהו .םיקלא ינב לכ ועיריו רקוב
.קרב אצוי שאה ןמו שאל הגונו ביתכו ,טהול שא ויתרשמ

."םיכאלמה ןיבו לארשי ןיב שירפהל ידכ ,דבכ ןנע" היה ןכא ,תאז תמועל ,ןנעה

,םערל תמדוק קרבה תולגתה םא םג ירהש ,הילאמ ןבומכ תמלאנ רדסה תודוא ההימתה
יכאלמ" תמדקהל העינמ םוש ןיא ךכב תאז םע ,םהינשל םדוק ןנעהו ,םדאה לש וינזאבו ויניעב
העפוה ןידכ טשפומ ךאלמ ןיד ןיאו ;"ןנע"ל םהינש תמדקהו "םיקרב יכאלמ"ל "תולוק
.תישממ

שרדמב תוארל ןתינ ,םיכאלמה םע םיקרבה תאו תולוקה תא ההזמה ח"ר תונשרפל ןיכומית
ב"כ" םע לארשיל הרות ןתיל ה"בקה לש ותדירי תודוא םשרדמל ךשמהב .(ב) חלשיו אמוחנת
םש ףא ."םיקרבו תולוק יהיו רמאנש ולוק הלחת ןתנ המו" :ורמא "םיכאלמ תובכרמ ףלא
.םיקרבו תולוקל - םיכאלמ תובכרמ וכמסוה

הביס תתלו ריהבהל ידכ הב ןיא ןיידע ,רדסה תלאשל הנעמ תנתונ וז תונשרפ םא םג םרב
,םראתל בותכה תריחב .םימערו םיקרבכ ,הז דמעמב אקוד ,םיכאלמה לש םייוניכל הקמנהו
דוגינ לע ,םש ,ומצע ייחב ונבר תרעהש םג המ .ינשרד רמואו בש ומצע הז ירה ,ךכ ,ןאכ אקוד
.תפסונ תונשרפ תוציחנל תפסוותמ ,ארקמה טשפל וז תונשרפ

היתוגרדהו האובנה תיימדה .ב
תעפות תמגודכ איבנה יפלכ האובנה תעפות תא הבחרהב ם"במר לישמה "הרומ"ל ותחיתפב
ךרדו היפוא ,האובנה גשומ תרבסהל קר אל ם"במרה שמתשה וז הלבקהב .םדאה יפלכ קרבה
.םינושה םיאיבנה ןיבש תוגרדמה יקוליח תשחמהל םג אלא ,התעפוה

,אל ,םדא ינבמ דחאל םתילכתו םפוס דע םיעודי םילודגה תודוסה םתואש בושחת לאו
דע םילגרההו םירמחה והומילעי דימו ,םוי והבשחנש דע תמאה ונל ץצונ םימעפ אלא
ול קירבהש ימל ןימוד ונא ירהו ,הליחתב וב ונייהש המל בורק םוטא הלילב בושנש
רחא םעפ קרבה ול קרביש ימ ונממ שי ,דואמ לפא הלילב אוהו םעפ רחא םעפ קרבה
לודג תלעמ איה וזו ,םויכ ולצא הלילה היהיו קספה ילב דימת רואב אוה ולוכש דע םעפ
ימ םהמו .'וכו וינפ רוע ןרק יכ רמאנו ידמע דומע הפ התאו ול רמאנ רשא םיאיבנה
םהמו .ופסי אלו ואבנתיו םהב רמאנש ימ תלעמ איהו וליל לכב תחא םעפ ול קירבהש
הלעמל עיגה אלש ימ םהמו .תונטק וא תולודג תוקספה הקרבהל הקרבה ןיב היהיש ימ
םינתשמ הלאה םיבצמה יפלו 'וכו וב אצויכ וא קיהבמ ףוגב אלא קרבב ותלפא ראותש
.םימלשה תולעמ

העפותה םג ךכ ,"הקרבהב" ריאמו הובגמ עיפומה ,קרבה לש תיעבט-תימימשה העפותכ
תופיכת רשא ,קרבה ומכו .הקרבהב "הריאמ"ו הובגמ העיפומ .האובנה לש תינחור-תימימשה
המוד הניא .םיאיבנה תאובנ יקוליח םג ךכ ,התוכיא תאו הראהה ןמז תומכ תא הנשמ ותעפוה
תכיפה תדימ ידכ הזל הז םיכומסו םיפוכת "ויקרב" רשא ,הריאמה הירלקפסא ,השמ תאובנ
הניאש הירלקפסא ,םיאיבנה ראש תאובנל ,ידימתו עובק בצמב הרואל הכישחו םויל הליל
.הנוש תופיכתב הלהו וזכ םיקרב תופיכתב הלה ,היליד ארועיש םופל דח לכ ,הריאמ

,א"ח) 'שדוקה תורוא'ב וז היימדה חתיפו ל"צז קוק ה"יארה ןרמ ךישמה ,ם"במרה תובקעב
.תדמתמה העפוההו האובנה תקרבה :תרתוכה תחת (הרע 'מע ,טצ - שדוקה ןויגה

ויהי וליפאו ,םלעתמו קירבמה קרבה הגונל ימשגה םלועה תא ריכהל רשפא יאש םשכ
,הקיפסמ יתלבל םתראה תא השוע םהלש ןיגוריסה ףוס לכ ףוס לבא ,םיבר םיקרב
ריאהב קיספמה ךשוחה לוטיב ידכ דע הרואה תדמתה ידכ דע ךכ לכ וברתי םא תלוז
רוא תא ,ןוילעה םלועה תא ריכהל ןיא .תינחורה הראהב אוה ךכ ,רידת קזובה
העפוה ידי לע םא יכ ,בגשנה תעפש ,רשויה ןוטלש ,הרוהטה תוירסומה ,השודקה
וז ,ונבר השמ לש ותאובנ ,הרות לש התאובנ קר ,אוה ןיגוריס לש רוא האובנה .תדמתמ
.ךלנו עסנ ורואלו ,קסופ יתלב ףלוז רוא איה

יאובנ יוליגל היימדהו לשמ הווהמ ,הזל הז םתכימס תופיכתו םיקרב יוביר :עמשנ רבד ףוס
םיפוכתה םיקרב ץוביק אישכ - השמ תאובנ - האובנה איש .(טפ 'מע ,רהוט ילפרע םג 'ר) םר
תשגדהכ] "םיקרבה יקרב" תא ושיגדהב בותכה ןווכתה הז יאובנ אישלש אופא הארנ .הזל הז
יוליגל הכז לארשי םע ללכ ףא אלא ודבל השמל קר אל .הרות-ןתמ תעשב [אתליכמה ןושל
.(א ,דכ תוכמ) "םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא" :העש התואב אשינו םר יאובנ

השמל עיגמה לכ היה אל יניס רה דמעמב יכ" שיגדה (ג"לפ ב"ח) 'הרומ'ב ם"במרהש אוה ןוכנ
הנחבה ךות ול שרפתמ ,הרואכל הוושמה ,הז ל"זח רמאמ ףאו ,"לארשי לכל עיגמה ולוכ אוה
הכלה ,ח"פ) הרותה ידוסי 'לה ,ת"נשמב ,ומצע ם"במר רבד לש ותימאל ךא ,םש 'ר - םהיניב
:שיגדמ (א
ונאו וילא רבדמ לוקהו 'וכו רז אלו ואר וניניעש יניס רה דמעמב וב ונימאה - ונבר השמ
םכמע 'ה רבד םינפב םינפ רמוא אוה ךכו ,ךכו ךכ םהל רומא ךל השמ השמ םיעמוש
.'וכו

יאובנ בצמל יניס רה דמעמב וכז לארשיש אוה רורב ,אהת רשא תוגרדמה תנחבה אופא אהת
,קרבה המודיו הוושויש יואר ךכלו - האובנה תועפות תיברמ לע הלועה גירחו ידוחיי
.םיקרב יקרב :קויד-רתילו

םימער ,רטמ ,לפרעו ןנע ,ןינועמו ירירגס םוי היה הרות-ןתמ םוי ותואש ,רומאכ ,אוה ןוכנ
לש םייוניכ םג .דמלל האב איה "ריואה גזמ" לע אל ,הז רואית הרות לש התשגדה ךא .םיקרבו
ןווכמ הז יוטיבב שומישה .אב אוה ידכב אל ,םיקרבו תולוקכ - ח"ר לש ודידל - םיכאלמה
"םיקרב יקרב"ל דחאב םלוכ וכז רשא ,רוד ותוא ינב תאובנ לש ידוחייה הדמעמ יפלכ אוה
בורק ,הרורבו תישממ הראהל דע ,הלאל הלא םיקרבה תופיכת םע תלשמנה האובנ תמרלו
.הריאמ הירלקפסאל

.םערהו קרבה תכרבב חסונה תקולח שרושל .ג
םערה לע ךרבל ללכ ךרד ונא םיליגר .תפסונ האילפ לע הנעמל סיסב ביצהל ידכ שי ךכבש ןכתי
ךא ,ונא םיליגר ,רומאכ ,ךכ ."תישארב השעמ השוע" קרבה לעו "םלוע אלמ ותרובגו וחוכש"
.םיכותח הכ םניא םירבדה ינושארה םרוקמב ,רבד לש ותימאל

ותרובגו וחכש ךורב רמוא םיקרבה לעו ...םימערה לע "ונינש (ט קרפ תוכרב) 'האורה' קרפב
ןכא .תישארב השעמ השוע ךרבמ תורבדמו תורהנ ,םימי ,תועבגו םירה לע קרו ,םלוע אלמ
ביתכהו ,והנינ תישארב השעמ ואל אתשה דע ןרמאד ינה לכ וטא" :והת (א טנ ,םש) 'מגב
:ובישהו ,"השע רטמל םיקרב

אלמ וחכש ךורבו תישארב השוע ךורב והלוכב :י"שר] ינתו ךורכ ייבא רמא"
."[וללה תוכרב יתש םלוכ לעו ...םלוע
אכה ,תישארב השעמ השועו םלוע אלמ וחכש ךורב ,יתרת ךרבמ םתה רמא אבר"
."אכיל םלוע אלמ וחכש אכיא תישארב השעמ השוע

םאו ,םלוע אלמ וחכש" םימערה לעו םיקרבה לע ךרבל קספ ןכא (ד"יה י"פ תוכרב) ם"במרה
וגישה .תישיא הריחב יפל םייתשה ןמ תחא ונייה ;"תישארב השוע ה"מא י"אב ךרבמ הצר
'סותכ] ף"ירכ ,ם"במרהש ,מ"סכה ראיבו בישה !"יתרת ךרבמ שי ארמגב" :רתא-לע ד"בארה
רובס" ד"בארה תאז תמועלו ,"רמא יצמ יעבד והיינימ יה - יתרת" :אבר ירבד שרפמ [ש"ארכו
."ךרבל ךירצ יתרתד

לע ךרבל קספ (צ 'מע) ג"סר רודסב .םינואגה לצא רבכ וניצמ םינושארה לש םתקולחמכ
םלוע אלמ וחוכש ,תוכרב יתש םיכרבמ הלא לכ לע - םיקרבהו םימערה ןוגכ ,םיימימשה"
.[י"שר תטיש םג תעמתשמ ךכש ףיסוה זכר 'יס ח"וא ,י"בה] .ד"בארכ ונייה ;"תישארב השועו
.ם"במרכ אקוד םיעמתשמ (94 'מע םישורפ ,תוכרב ג"הצוא) ןואג יאה בר ירבד אסיג ךדיאל

יתש תא םיקרבו םימער לע ךרבל הבוח םא הלאשב םינושארהו םינואגה ןכ םא םה םיקולח
הריחב יפל - תחאב קפתסהל שיש וא ,"ותרובגו וחוכ" ןהו "תישארב השעמ" ןה ,תוכרבה
(א ,זכר 'יס ח"וא) ותקיתשב א"מרה ומע םיכסהו ,ונחלושב רבחמה קספ הכלהל .ישיא ןוצרו
:ריעה (א"קס ,םש) ז"טהש אלא .הצריש ןהמ וזיא :םינושארה בורכ

,הזל םעט עדוי יניאו .ב"מ השוע םיקרבה לעו ותרובגו וחכש םימערה לע רמול גהנמהו
.םיקרבב כ"אשמ חכ םיארמ םימערהש ילוא

ןידה רקיעמש יפל ,הכלהל תוויע ידכ ןיא םלועה גהנמבש אוה ןוכנ םא םג - ז"טה אופא ןעוט
הריחבה תאז םעו ,תועפותה יתשמ תחא לכ לע תוכרבה יתשמ תחא לכ ךרבל םדא יאשר
!ינשרד תרמוא ,ב"מ השוע - םיקרב ,ותרובגו וחוכ- םימער :םלועב הגוהנה העובקה

.ףסונ םעטמ אלא ז"טה לש וקומינ םושמ קר אל ,אליפכב ינשרד איה תרמואש הארנ תמאבו
םערל אקוד "תישארב השעמ" דחיילו תורצויה תא ךופהל היה בטומ יזא ,רבכ םא יכ המוד
?המל תאז לכו .קרבל אלו

אל ,הרות ןתמ דע - תומש רפסב ףאו תישארב רפס לכב ,תישארב השעמ לכב !חכשתו קוד
אלו ,האירבה ימי תשש לכב אל ,יעיבר םויב תורואמה תאירבב אל !םיקרבל רכז וניצמ
המכו המכ ןבומכ ורכזנ "תולוק" תאז תמועל .םיקרב ורכזוא אל ,הנש םייפלא ךשמ םהירחא
םיקרב דירפהל רתוי םיאתמ ,רבכ םא ,רומאו אצ התע .(י ,ד ;י ,םש ;ח ,ג תישארב) םימעפ
וניה רדסה ,המ-םושמ ."תולוק"ל אקוד וז הכרב לש התדמצהו "תישארב השעמ" תכרבמ
םה םימערב אקוד ואל - םימודק "תולוק" םתוא םגש רמול יצמית םא ףאו !ךופה אקוד
הביחרהל ,ההימתה תא לידגהל ידכ אלא ןיא ךכב ךא ,המצע האירבה ךילהתב אלו ,םירומא
הניא "תישארב השעמ השוע" תכרב םהינש יבגל רשא ,םימערה יפלכ םג םיקרבה ןמ הביסהלו
!רכז םהל ןיא תישארב השעמב ירהש ,יעבדכ - הרואכל - תחסונמ

השאר ךא ,םודקה "תישארב השעמ"ב םנמא תובצומ הילגר ,וז הכרבש רמול ךילע ךחרכ לע
"תדמועו היולת" הריציה לכ רשא ,ץראו םימש השעמ תילכת ,הרות ןתמל - המימשה עיגמ
דמלמ" .(הכ ,גל הימרי) "יתמש אל ץראו םימש תוקוח הלילו םמוי יתירב אל םא" .וילע
,ןימייקתמ םתא הרותה ןילבקמ לארשי םא ,םהל רמאו תישארב השעמ םע ה"בקה הנתיהש
השעמ דמוע הרות ןתמ יקרב לע .(א ,חפ תבש) "והובו והותל םכתא ריזחמ ינא ואל םאו
.וז הכרב ול התאי ןכלו ,תישארב

ןתינ ןידה רקיעמו ,תישארב השעמלו הרות-ןתמל תוכייש םהל םג ,םימער - "תולוק"ל רשאב
שי ,הליעל ,הביסל יאדו ירה - םערו קרב - םיינשה ןיב ךא ,"תישארב השעמ" םהילע םג ךרבל
,היא ןיע) ל"צז קוק ה"יארה ןרמ הזב הרוה רבכו .לולעל ,בבוסמל אלו ,הכרבה תא דחייל
:(המק ,ט"פ תוכרב
'וכו םערה תביס היהי קרבהש היאר ןיא קרבה רחא םיאב םהש םילודגה םימערהמ
אבש קרבה היה רבדה דוסיש י"בארכ ארבתסמ כ"ע 'וכו םיננעה לש המיהנה םנמוא
ידכ המודקה םתרבחממ תוירוטקה תודוסיה דירפהל ירטקלא םרזכ רידא חכמ
תושרחה תדובעו םירובחה יפוליח םערמו ,תרחא תרבחמב רבחתהל םינכומ םתושעל
.'וכו םערה לוק אובי תימיכה

השוע" תכרב דוחיי תא ףידעהל שי ,םיינשה ןיב ,ךכל .םערל הביסו דוסי וניה ,ןכ םא ,קרבה
.האובנה עפשלו הרות ןתמ יקרבל זמרכ ,קרבל "תישארב השעמ

ןוזחו הכלה - "יאקרב קרב" .ד
לש ירוטסיה רואית קר אל ,הרות-ןתמ תעשב יאובנה דמעמל םיזמורו םיפשוחה ,הלא םיקרב
ויהי םוי לכב" ,(ב ,ו תובא) "ברוח רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב" .םיעיבמ םה רבעה םלוע
הווהכ ,הרות ןתמ יקרב .(ו ,ו ןנחתאו ז"ספ) "יניס רהמ םויה םיתלבק וליאכ ,םישדח ךיניעב
.ךשמתמה

שיר ,אמוי) שדקמה תדובעל רחשה תישאר תעצפה לע םינומדק לש םייוטיבל ףסונ רשפ ןאכמ
:(ג קרפ
.יאקרב רמוא האורה ,עיגה םא .הטיחשה ןמז עיגה םא וארו ואצ ,הנוממה םהל רמא

:(ב ,חכ) םש 'מגבו
;יאקרב קרב רמוא לאעמשי 'ר אינת
;[י"שר ,קרבמ רתוי ריאה] יאקרב הלע רמוא אביקע 'ר
.ןורבחב יאקרב ףא רמוא ןוישקפא ןב אמוחנ

,תויעראה ,תונמדזמה ןמ אקוד אלא אוה תוימוי םויה תועפותה ןמ אל ,ומצע קרבהש תורמל
אמש .יאקרב :יוטיבב אקוד וז רחש תצפה עיבהל ורחב תאז תורמל ,תורידס אלו תופלחתמ
,אוה תנמדזמ תימעפ דח העפות ומצע קרבה םא םג יכ תסרוגה העידה יוטיב ידיל האב ךכב
שממ .החירזה תליחתו רחשה תעצפה תעב ,ומויב םוי ידימ ול שי אמגודו "םשור" כ"פעא
"םשור" - אסיג ךדיאמ ךא ,ירוטסיהה רבעב ימעפ-דח עוריא יאדו - אסיג דחמ :הרות ןתמכ
!ומויב םוי ידימ ול שי

,(םש ,אמוי) שדקמה תדובע :םיניינע השולש יבגל תשרופמ תוקפנ שי וז החירזל ,הכלהל
.(רחשה קרב :ד"פר תוכרב ש"אר) רחשה תליפת ןכו (א ,חס 'מגבו ,י קרפ תוחנמ) שדח תליכא
:םירבדה םירומא םלש "ירוטסיה ךלהמ" דגנכו ןאכ םייוצמ םיבלש השולש ,רמול יצמיתשכל

;שדקמה תדובע - ותראפתו ונוכמ לע שדקמ
;רחשה תליפת - ונתפש םירפ המלשנו - "ופילחת"
.שדח תליכא ,ז"ביר תונקת - וניינבו ונוניכל הוקתה תייפיצ

תלואג תחירזו רחשה תעצפה ,קרבה תקרבה לע םה םידמועו םיכומס דחי םג םיבלשה תשולש
.האובנה ףוסיכב לארשי

:ונתלואג ןוזחב ל"צז קוק ה"יארה ןרמ תייפצכ

,הנוילעה תינחורה הרטמל הפיאשה תא ררועל ,התלחתהב ,תימואלה החירפה תעב םיכירצ
(הנש ,ג ק"הוא) .המואבש ןורשכה ילעב בורב עובק ,שדוקה חורל לוגיסה אוהש

שודיח ,םישדח םייח םישקבמו םירענתמ ,םיממוקתמ וננה ..םיארקנ וננה האובנה ןייעמ לא
(ו-הצ ,היחתה תורוא ,תורוא) .םדקכ םימי