םיליהתב גק רומזמבש תודמ גי

לצנבנ היעשי

ט"משת גק יניס
תורעהה אלל ספדוה

,כ תומש ,דק םיליהת , גק םיליהת
דל-גל תומש


.תודימה גי תא םיליהתבש גק רומזמב םיאצומ ונא דציכ ריבסמ רמאמה בתוכ :תיצמת
.דבלב זמרב ןקלחו ךפוהמב ןקלח ,שרופמב תואבומ תודימהמ קלח

.תודימ גי ;גק םיליהת :חתפמ תולימ


,דק רומזמ ,'ה תא ישפנ יכרב :םילימב םימייסמו םיחתופ םהינש ,םיליהתב דק ,גק םירומזמ
םיה ,תורואמה :ימשגה םלועה תאירבב קסוע ,שדוח שאר לש םוי לש רישכ ונל רכומה
.םדאה ,םייחה ילעב ,השביהו

:תונווע תחילסב :ינחורה םלועה לש ודוסיב קסוע גק רומזמ
.וילומג לכ יחכשת לאו 'ה תא ישפנ יכרב
.יכיאולחת לכל אפורה יכנוע - לכל חלוסה

:שרופמב תואבומ ןהמ קלח .תודימה גי לע ססובמ רומזמה
.דסח ברו ךיפא ךרא 'ה ןונחו םוחר

:תאז תוססבתה החיכומ םדוקה קוספבש החיתפה ףא
השמל ויכרד עידוי

:בי גל תומש הוושה
.ךכרד תא אנ ינעידוה

תורכזנה תודיחיה ןה ,דסח בר ,םיפא ךרא ,ןונח ,םוחר :הלעמל ורכזנש תודימה עברא
.זמרב קר ולו ,תויונמ תודימה רתי םג םא התע שפחנ .שרופמב

:דל תומש
.םיפלאל דסח רצונ
:גק םיליהת
.ויארי לע םלוע דעו םלועמ 'ה דסח

.םלוע דעו םלועמ - אלא םיפלאל קר אל :דסחה תדימ תא קיחרמ רומזמה

:דל תומש
.האטחו עשפו ןוע אשנ

:גק םיליהת
תא ונממ קיחרה ברעממ חרזמ קחרכ .ונילע למג וניתנועכ אלו ונל השע וניאטחכ אל
.וניעשפ

ידכב תורבדה תרשעב שמתשמ רומזמה .ךפוהמב ונרומזמב תאבומ תובא ןוע דקפ הדימה
:הדימה תא ךופהל
:דל תומש
.םיעבר לעו םישלש לע ,םינב ינב לעו םינב לע תובא ןוע דקפ

:'כ תומש
יבהאל םיפלאל דסח השעו .יאנשל םיעבר לעו םישלש לע םינב לע תובא ןוע דקפ
.יתוצמ ירמשלו

:גק םיליהת
וידוקפ ירכזלו ותירב ירמשל .םינב ינבל ותקדצו ויארי לע םלוע דעו םלועמ 'ה סחו
.םתושעל

,הבוטל םגו הרמוחל תורבדה תרשעב תאבומ ,דבלב הרמוחל תודימה ג"י -ב תרכזנה הדימה
תא ךופהל מ"ע ,תורבדה תרשע ,ףסונ רוקמב רומזמה שמתשמ ךכ .הבוטל קר - ונרומזמבו
.הבוטל הדימה

ןכתי ךא ,רומזמב תשרופמ הרוצב םיעיפומ םניא ,תודימה ג"י -ב רשא םישרופמה תומשה
:זמרב םאצומל רשפאש
- 'ה 'ה
.וילומג לכ יחכשת לאו 'ה תא ישפנ יכרב .ושדק םש תא יברק לכו 'ה תא ישפנ יכרב

רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא ,ןנחוי 'ר רמא - ארקיו וינפ לע ה רבעיו :זי הנשה שאר ארמגב
ןמז לכ ול רמא .הליפת רדס השמל ול הארהו רוביצ חילשכ ה"בקה ףטעתנש דמלמ .ורמאל
אטחיש םדוק אוה ינא - 'ה 'ה .םהל לחומ ינאו ,הזה רדסכ ינפל ושעי ,ןיאטוח לארשיש
.הבושת השעיו םדאה אטחיש רחאל אוה ינאו ,םדאה

םגו .תונווע תחילס ןיינע ססבל תודימ ג"י -ב שמתשמו ,ןנחוי 'ר ירבד תא םאות גק רומזמ
:רומזמב זמר שי ךשמהבש שרדמל
.םדאה אטחיש םדוק - ושדק םש תא יברק לכו 'ה תא ישפנ יכרב
השעיו םדאה אטחיש רחאל - יכנוע לכל חלסה ,וילומג לכ יחכשת לאו 'ה תא ישפנ יכרב
.הבושת

וליאו .ןידה תדימ ,תומילאה תדימ איה הדימה .אל :ךפוהמב רומזמב תאבומ ל-א הדימה
:גק רומזמב
למג וניתונועכ אלו ונל השע וניאטחכ אל .רוטי םלועל אלו בירי חצנל אל
.ונילע

תדימכ :םינפ יתשב ראבתהל תנתינ וז הדימ .שרופמב רומזמב תרכזנ הניא "תמא" תדימ
תרכזומ ןידב תונקיידה תדימ .דסחה תדימ לש הבחרהכ - הנומא ןושלמ - וא ,ןידב תונקיידה
:ךרבמ אוה ,ןידה תדימ םדאב תעגופשכו .וידחי וקדצ ,תמא 'ה טפשמ :י ,ט"י םיליהתב לשמל
.תמאה ןייד ךורב

תישעו :טכ ,ז"מ תישארב ותנומא רמוש :השוריפ ,דסחה תדימל הקובד תמאה תדימשכ ךא
.תמאו דסח ידמע

רמול ונרומזמ רחוב ,ןידה תדימכ הדבל דומעת אלש ,דסחל תמאה תא קובדל ליבשב ןכ לע
רבג יכ :ב ,ז"יק רומזמב אצמנ המלשהה תאו ,ויארי לע ודסח רבג ץראה לע םימש הבגכ :(אי)
:יוטיבה ךותב תזמרנ איהשכ תמא תדימ תאצוי ךכו .ה-יוללה םלועל 'ה תמאו ,ודסח ונילע
.ודסח רבג

זמורמ הז ןיינע .ירמגל לטב אוה ןיא ;רמשנ אטחה :אוה הניינע ,הקני אל הקנו תדימ
- קיחרה ךא .לטיב אלו - קיחרה .וניעשפ תא ונממ קיחרה ברעממ חרזמ קוחרכ :ונרומזמב
.ברעממ חרזמ קוחרכ

תודימה רתיו ,ךפוהמב תואבומה תודימ שי ,שרופמב תואבומה תודימ רומזמב שי ,םוכיסב
.רורב זמרב וא שרופמב תואבומ - םימחר ןניינעש תודימה לכ .דבלב זמורמב תואבומ
הלוכש תועמשמ ןתמ ךות ,קוחר זמרב םאו ,ךפוהמב םא תואבומ - ןיד ןניינעש תודימהו
.םימחר

םיפפוחה םייוטיבה וב םיבורמ ףאו) םלועה תאירב וניינע רשא דק רומזמ םע גק רומזמ רוביח
תאירבל המדק החילסהו םימחרה תדימש רמול ןכ םא אב (תישארב תשרפ ךותמ םייוטיבל
.םלועה

רשאו ,ןושארה םירופיכה םויב השמל ורמאנ רשא ,תודימה הרשע שולש וניינע גק רומזמ םא
םויל םוי לש רישכ רחבנ הז רומזמש אלפיי אל ,םירופיכ םוי לכב ןרמאל םיברמ ונא
םויב .ףכ ועקת םימעה לכ רמוא הנשה שארבו :ב הכלה טי קרפ םירפוס תכסמב .םירופיכה
ורמא םייוולהש רישה הז ןיאש ןכתי םנמאו .'ה ךיתארק םיקמעממו ישפנ יכרב םירופיכה
ורחב םינורחא ךא ונינרה ףסומב ורמא םייוולהש ,הנשה שאר יבגל חכומש יפכ) שדקמה תיבב
המחנ םדאה אצומ הז רומזמב .(דק אלו) גק רומזמ - ישפנ יכרב ושרפ םגו םוי לש רישכ וב
אטחיש םדוק אוה ינא :םלש בלב בשו ,םהילע הדותמ ,ויאטח לכ תא רכוזו רזוח אוה וב םויב
.הבושת השעיו םדאה אטחיש רחאל אוה ינאו ,םדאה