הכלהב םייחרזא ןיאושינ

ןיטשניבור יולה .ת לאומש ברה

א"כשת חמ יניס


הכלהב סחיה ןיינעל ןישודיקו הפוח אלב םייחרזא ןיאושינ אשונב ןד רמאמה :תיצמת
ךיישה ,הלעבמ הדרפה תעב טגל הקוקז םאה ,שיא תשאל השיאה תבשחנ םאה :ולא ןיאושינל
טטצמ רמאמה בתוכ .'וכו לעבה תומ הרקמב םוביל הקוקז םאה ,ןהכל הרוסאו השורג ןיד הב
.וז היגוסב םינדה םיקסופה ירבדמ

טג ;ןישוריג ;ןישודיק ;םייחרזא ןיאושינ :חתפמ תולימ

הפוח אלב ,םייוגה תוקוח יפל םירחא םיסומינב וא ,תואכרע י"ע השיא אשונה םדא
וניד המ רוקחל שיו ,"םייחרזא ןיאושינ" םיארקנ הלא ןיאושינ ,לארשיו השמ תדכ ןישודיקו
,הלא ןיאושינל שממ ןיאש וא ,הרות ןידכ תותירכ טג אוה ךירצ םא ,דרפיהל הצורה הז גוז לש
.טג אלב רחאל אשניהל תרתומו ,"שיא תשא"כ תבשחנ השיאה ןיאו

איה םא ןכו ,םייחרזא ןיאושינ ול האשינש ,ותשא תובורקב לעבה רסאנ םא ,רוקחל שי ןכ ומכ
.יחרזאה קוחה יפל הזמ הז םדרפיה ירחא ,ויבורקל אשניהל הרסאנ

וא ,ןהכל אשניהל הרוסאו השורגכ איה םא ,וז תדרפנ השיא לש הניד המ ,לואשל שי רתויבו
תרתומה ,אמלעב היונפכ איה ירהו .ללכ טג הכירצ הניאו "שיא תשא" ןיד הל ןיאש ,טילחנ םא
.ןהכל

הלוכי הניאו ,םוביל השיאה הקוקז םאה .םיחא ולו ,םינב אלב לעבה תמ םא ,רוקחל שי םג
םוש הילע ןיא ,הרות ןידכ הלעבל השדקתנ אלש ךותמ ,רמאנ וא ,ץולחתש דע רחאל אשניהל
.םוביי תקיז

השמ תדכ שרגתהל םיקקזנ םיחרזאה ןיאש תוינוליחה תוצראב ,הלאש קימעהל שיו
ידרשמב םשרנש ,הז גוז לש וניד המ ,יחרזאה קוחה יפל הזמ הז םידרפנ אלא ,לארשיו
ינפב ,י"ומ תדכ ןישודיקו הפוח ול רדסל ,םיצור גוזה ירוהו ,יחרזאה קוחה יפל ןיאושינה
ןיד יפל םייקוח ןיאושינה ויהיש ידכ ,םירשכ םידע ינש ינפב תוחפה לכל וא ,םישנא הרשע
השמ תדכ תותירכ טג אלל ,הזמ הז דרפיהל םילולע םה דיתעבש ,עודי רבדה ירהו ,הרות
שיא תשא תאצמנו ,רחאל וז השיא אשנית כ"חאו ,דבלב םייחרזא ןישוריגב אלא ,לארשיו
ןיאושינל ןיאש ,רמאנ םא לבא ,םירזמ ינשה לעבהמ הינבו ,י"ומ תדכ תותירכ טג אלב האצוי
ירוהל אופא בטומ ,הרומג היונפכ הדרפה רחאל השיאה ירהו ,םירומג ןישודיק ןיד םייחרזא
.לארשיב םילוספ תוברהל אל ידכ ,הרות ישודק שדקתי גוזהש ,לדתשהל אל ,םיקודאה גוזה
תלאש" :ורמאמב ל"צז יקסרבט באז 'ר ןואגה הקבירטסימחרמ ר"ומדאה הלעה וז הלאש
.ו"צרת ,םילשורי ,ז ,ג תרבוח "הרות לוק" ןוחריב "היסור תואכרעב ןיאושינ

ומע הנלו ותשא תא שרגמה" :א ,אפ ןיטיג תשרופמ הנשממ וז הלאש רותפל שי ,הרואכל
טג ונמיה הכירצ םירמוא ללה תיבו ,ינש טג ונמיה הכירצ הניא םירמוא יאמש תיב ,יקדנופב
.דבלב דוחיי ידע אלא םש ןיאו ,הלעבנש הואר אלש ,הוריבסה ב 'מע םש ארמגבו ,'וכו "ינש
וניארש ןויכ :םש י"שר שרפמו ,"האיב ידע םה םה דוחיי ידע םה םה" :םירבוס ללה תיבו
.הזמ הז ושרפ אל יאדו ,הזב הז סג םבלש ןוויכ םידע ונאו ,האיב תודעב ךרוצ ןיא ,ודחייתנש
תשדקתמש השיא ןידכ ,וז האיבב ול השדיק יאדובו תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיאו
.האיבב

םינואגה ןיבש תקולחמב יולת אוה ירהו ,כ"כ טושפ אוה ןיא ,רבדב ןייענשכ ,םרב
:וניבר בתוכ ח"יה ,י"פ ןישוריג 'להב יכ .ם"במרהו

,(בכ ףדל ,ב קרפ תומביל ף"ירב ורכזוה ,וירבחו ןואג יאנורטנ בר) םינואגה תצקמ ורוה"
...תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיאש ,הקזח ,טג הכירצ םידע ינפב לעביתש השיא לכש
ךומסל יואר ןיאו ,הארוהה ךרדמ דואמ דע יניעב םה םיקוחר הלאה םירבדה לכו
יאנת לע שדקמב וא ,דבלב השרגש ותשאב אלא ,וז הקזח םימכח ורמא אלש ,םהילע
שרפיש דע ,תונז תליעב השוע וניאש ותקזחש איה ותשאבו ,איה ותשא ירה ,םתס לעבו
שרפיש דע תונז םשל לעבש תקזחב הנוז לכ ירה ,םישנה ראשב לבא ...תונז תליעב איהש
.'וכו "ןישודיק םשל אוה יכ

םייחרזא ןיאושינב אלו ,השרגש ותשאב אלא ,וז הקזח םירמוא ןיא ם"במרה תעדלש ,אצמנ
הרקמ לכב ,ןישודיק םשל הלעב יאדוובש רבוסו ,וניבר לע קלוח םש ד"בארהש אלא .ןדיד
ינפב וצרפתי אלש ,ןה תורשכ תקזחבו ,ןתקזח לע לארשי תונבו לארשי ינב דמעה" יכ .אוהש
."םה םימייק ל"ז םינואגה ירבדו ,תונזל םידע

םשל ןווכתנו ,תונז תליעב לעוב םדא ןיא הקזח ,םייחרזא ןיאושינב רמול ונילע וירבדלש ,אצוי
.לארשיו השמ תדכ טג הכירצו הרומג שיא תשא איה ירהו ,האיבב השדיקו ,ןישודיק

אלא ,וז "הקזח" םימכח ורמא אלש ם"במרה תעדכ רבוס םש ןיטיגל וישודיחב א"בשרהו
,ןישודיק יקסע לע ונינפב המע רבד אלו ,הלעבנש הוארש ,הרומג היונפב לבא ,השרגש ותשאב
תתופמו ויבא תסונא םדא אשונ" (א ,זצ תומבי) ונינש שוריפב ירהש ,ללכ הל םיששוח ןיא
ינש ינפב התוא התיפ םא וליפא ,עמשמ ,הנשמה ןושל תמיתס ךותמו ,ויבא תשא וז ןיאו "ויבא
.תונז תליעב אלא ותליעב ןיא ,םידע

:א"מ ,א"פ ןישודיק אתפסותמ ותעדל היאר איבמ ,םש ם"במרל ושוריפב "הנשמ דיגמ"בו
,"תשדוקמ הניא - ןישודיק םשל הניאש ;תשדוקמ ןישודק םשל איהש האיב לכ - האיבבו"
.ןישודיק םשל ןווכתמ אוהש ,שרפיש דע וז הקזח םירמוא ןיאש ירה

:םש רבחמה ןושל ךכו ם"במרה תעדכ הכלהה העבקנ א"ס ,וכ ז"עהא ךורע ןחלושב םנמאו

הילע אב םא לבא ,יוארכ השדקתנש ןישודיק י"ע אלא ,שיא תשא תבשחנ השיאה ןיא"
,הניבל וניב תושיא םשל הילע אב םא וליפאו ,םולכ וניא ןישודיק םשל אלש תונז ךרד
."ותיבמ האיצוהל ותוא םיפוכ הברדא אלא ,ול הדחיי םא וליפאו ,ותשא תבשחנ הניא

תיב"בש אלא .התדינב הילע אבו לובטלמ איה השוב יאדובש :םש ותהגהב א"מרה ףיסומו
אבש לכל יולגו האשנש לכ :בותכ םשו ,טמק ןמיס םש ע"ושב ןייעל זמור א ק"ס םש "לאומש
האשנש ,לכל יולג םא "לאומש תיב"ה ןד ,הז יפלו .האיבה תעב םידע ויה וליאכ הז ירה ,הילע
.שיא תשא תבשחנו האיבב ןישודיק ולא ירה תושיא םשל

ןיאושינ םה ירה ,תושיא םשל האשנש ,לכל יולגש ,םייחרזא ןיאושינ ,ש"בה תעדלש אצמנ
.ןידכ םירומג

,םידע ינפב הלעבו רזחו ותשא תא שרגמהב םש רבודמהש ,הארי טמק ןמיסב ןייעמה םלוא
,הדומ ם"במרה ףא הזבו .האשנש ןוגכ הילע אבש לכל יולגש וא :םש א"מרה ףסומ הז לעו
א"מרה םג יאדו ,היונפה לע אבה לבא .תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא הקזח :םירמואש
ריעה רשאכו ,ג ק"ס וכ ןמיס םש א"רגה רואב ירבדב הארנ ןכו ,הקזח וב םירמוא ןיאש הדוי
.מ קרפ תושיא יטפשמ ורפסב רנדור .ע םהרבא ברה ךכ לע

םשל םהל םיששוח ןיא םייחרזא ןיאושינש ,רובסי ד"בארה םג יכ ,אצמת ,קדקדתשכו
תורשכ תקזחבו ,םתקזח לע לארשי תונבו לארשי ינב דמעה :אוה וקומינ לכ ירהש ,ןישודיק
דחייתנו האמט השיאה התייה םאש ,אנש ןמיס א"ח ויתובושתב ז"בדרה קספ רבכ ירהו ,םה
הוניאר וליפאו ,תרכ רוסיא לע רבע אלו ,הילע אב אל יאדוובש ,הל שושחל ןיא םידע ינפב המע
אלש הקזח ,וב רמול םוקמ דוע ןיא ,תרכ רוסיא לע רבעש ימ יכ ,הל םיששוח ןיא הלעבנש
,ח"יה ,י"פ ןישוריג 'להב "ךלמל הנשמה" וירבד תא שריפ הפיו ,תונז תליעב ותליעב השעי
םדא ןיאש ,וז הקזח ירהש ,וישודיקל םיששוח ןיא ,איה הדינ וז השיאש ,לעבה עדי אל וליפאש
איהש ןויכו ,הנוצרל אלא תשדקתמ השיאה ןיאו ,הרמאנ הילע םג ,תונז תליעב ותליעב השוע
ןישודיק םשל התליעבב הנווכתנ אלו תונז תליעבל םג הששח אל יאדו ,תרכ רוסיאל הששח אל
.ללכ

,םהב רמול ןיא ,רוסיאב לעבל הלעבנו ,התדינל הלבט אל השיאהש ,םייחרזא ןיאושינ התעמו
לע קלוח א תוא גל ןמיס ז"עהאל "םיאולימ ינבא"בש ,ריעהל שיו .ןישודיק םשל הנווכתנש
,תרכ רוסיא לע רבע םא וליפאו ,רחא רבדל דושח וניא ,דחא רבדל דושחש ,רבוסו ,ז"בדרה
אפק ןמיס א"בשרה תבושתמ עייתסמ אוה ףא .תונז תליעב ותליעב תושעל דושח וניא ןיידע
:הנושל וזו ,זי ןמיס ףוס ז"עהאל "ףסוי תיב"ב האבוה

ומע התהשו ,הבותכ אלב שגליפ םשל ןועמשל השדקתנו ינא היונפ הרמאו האב לחר"
הז לכ רחאו...ןבוארל השדקתנ רבכש ,םידעב עדונ כ"חאו ,ומע הדחייתנ םימי המכ
?ןידה היהי המ ,ינשה ישודיק ןמז רחאל טג ןושארה הלעב ןבואר יחא הל איבהש ,עדונ
תאשנו הלעב ךלהש השיא לכ ןידכ) ינשמ ןיב ןושארמ ןיב טג הכירצ וז השיא ,הבושת
םיצור אמשו ...(ב ,זפ תומבי הנשמב ראובמכ ,הזמו הזמ אצת הלעב אב כ"חאו רחאל
(תאשנ אל ןיידע =) השדקתנו הדמעו ךלעב תמ הל ורמאש ימכ אלא וז ןיאד ,רמול
הדחייתנש ןוויכ וז השיאד ,וניא הז ,א ,בצ תומביב ורמאש ומכ ,ינשמ טג הכירצ הניאש
אל הליחתמש ,וז ןכש לכו .האיב ידיע םה ,דוחי ידיע םה ,ןישודיקה רחאל ולצא
איה הרומחש אלא ,דוע אלו ...דבלב ןישודיקב ול היהתש ךרד לע אלא ,ול השדקתנ
לבא ,סנקה ןמ אלא ינשמ טג הכירצ הניא םתהד ,תאשנו הדמעו הלעב ךלהש השיאמ
הארו ,ןבוארל רבכ השדקתנש םידע שיש ,ינשה הז עדיש ןויכד ,קפסה ןמ טג הכירצ ןאכ
(כ"חא) לעבו רמגו ,שיא תשאב םיספות ןישודיק ןיאש אוה עדונ ...השיאה דיב טגה
תחאו לעבל תחא) "האמטנו האמטנו"מ ול הרוסאש י"פעא יאדובו ...ןישודיק םשל
לכמ ,(םימיה לכ וילע הרסאנ ןושארהמ השרגתנש םרט ינשל הלעבנש וז השיאו ,לעובל
"הזה קפסה ןמ טג אלב האצוי הניא ךכליה ,הרותה ןמ הב םיספות ןישודיק םוקמ

אלש ידכ ,תאז לכב ,השע רוסיאב וז השיא לעבשכ ינשה רבעש י"פעא ,דמל התא ןאכמ -
י"פעא רמול שי ,הדינ רוסיאב םג כ"או ,ןישודיק םשל לעבו רמג ,תונז תאיב ותליעב תושעל
.ןישודיק םשל אלא לעוב וניאו דמוע ותקזחב ןיידע ,הדינ רוסיא לע אוה דושחש

תרמומ אשנש רמומ"ב ,א ףיעס וכ ןמיס ז"עהא ע"ושב וירבד ואבוה ש"בירה ירבד ךותמ םלוא
י"פעא ,טג אלב ונממ תאצל תרתומו .ללכ ןישודיק ששח ןאכ ןיא כ"חא ורייגתנו םהיסומינב
ירבדכ עמשמ .ו"ס ,טמק ןמיס םש ןכו "אמלעב תונזכ אלא וניא ,םינש המכ המע ההשש
.ל"נה ז"בדרה

םייחרזא ןיאושינ תלאשל םג ושמשי ויקומינש הארי ו ןמיס ש"בירב הבושתה ףוגב ןייעמהו
.ןדיד

,א"בשרה ףיסוהו ,דוחייה תעשב דחיב םידע ויהיש ךירצש ,אוה ,םש ןושארה וקומינ יכ
יפל ,טג הכירצ הניא והואר םהש י"פעא ,םאר אל םא לבא םידעה תא לעבה הארשכ אקוודש
.ןישודיק םשל ןווכתנ אל לעבשכ ךכיפלו ,תשדוקמ הניא הניבל וניב שדקמהש ,עדוי םדאש
םשל לועבל דחייתמ אוהשכ ,המע דחייתנשכ םידעל שוריפב רמא אלש לכ :אופא קיסמ אוהו
.הל םיששוח ןיא ןישודיק

,טג הכירצ םידע ינפב תלעבנה השיא לכש ,םירבוסה ליעל ורכזוהש םינואגה תעדב ןד אוה בוש
יאושינב וז הקזח הרמאנ אל ,םהירבדל וליפאש ,תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא הקזח
הז ירה ,רמוכה יפמ םתומב תיבבו םייוגה תוקוחב ןיאושינב וליחתהש ןוויכ ,תרמומו רמומ
םניאש ,םייוגה יכרדב אלא ,תידוהיו השמ תדכ ,ןישודיק םשל םתעד ןיאש ושריפ וליאכ
ןיינעל םישמתשמ םה םגש ,ל"ז לאיזוע ברהו ז"בדירה םשב איבנ ןלהלו .ןישודיק תרותב
.הז קומינב םייחרזא ןיאושינ

העבש בשיל הכירצ התייה הסייפתנו אשניהל הועבתשכ ,וז השיא ,םש ש"בירה קמנמ דוע
הז הלעב ןכ םא ,הרהט הווקמ הריזגה רחא םהל ןיאש ירה ,התדינל הלבט אלש ךותמו ,םייקנ
לש לק רוסיאל שוחי ךיא ,ותאיבב ומצע ריתה תרכ רוסיאל םאו ,הדינ קפסמ תונז תאיב
,ןישודיקו הבותכ אלב שגליפכ אלא האושנכ הניא וז השיאש םכסמ אוה ךכיפלו ,היונפ
.רחאל אשניהל תרתומו ,הנגעל ןיא ,התעדל דוע ףסי אלו ,םיל רבעמ הלעב ךלהש ירחאו

םדא ןיא" הקזח וב רמול ןיא ,הדינ רוסיא לע ותאיבב רבועה הז דושחש ,וירבדמ אופא הארנ
."תונז תליעב לעוב

י"פע ,הז ללכ ססבמ בי ןמיס ז"עהא קלחב סייו הירא ןימינב 'ר ןואגל "הרקי ןבא" רפסבו
הניא וז האיבב השדקל הצרש ,רוריבב ונעדי וליפא ,ללכ הנוק הניא רוסיא תאיבש ,הרבס
ןכו ,"ינק אל ארוסיאד רמאמ ;ינק ארתיהד רמאמ" ב ,טכ תומביב ורמאש ומכו ,תשדוקמ
לע אבה ןוגכ ,ןנברדמ רוסיא וליפאו ,רוסיאב איהש האיב לכש א ,י ףד ןישודיקל ן"רב ראובמ
הניאש יאדו הרותה ןמ הרוסאה הדינ תאיב ןכש לכ ,הנקתש ןידב וניא ,וימח תיבב ותסורא
.הנוק

שדקמ םובי תוצמ" :א ,בנ תומביב ס"שה ירבדמ ותרבס ססבל ל"נה ןואגה ףיסוה דמ ןמיסבו
ןיאו :י"שר שרפמו !הקול אינתהו ,םש ושקהו ."הנק רמאמ אלב לעב םאו ...לעוב כ"חאו
תכמ הקול :וצרתו !הנק תרמא ךיאו ,איה אתיירואד אמלא .הרות ירבד אלא םיעברא תוקלמ
,ןשקמה תרבס יפלש ירה .הנק םלועלו ,האיבב שדקל ומצעב שאר תולק גהנש ,ןנברדמ תודרמ
.הנקת ותאיבש רשפא יא הרותה ןמ הקולש

י"פע ,טל ןמיס אנינת ארודהמב םש ,הז ושודיח תא ראבל ל"נה ןואגה ליכשה רבסה רתיבו
הז ירהו ,אוהש ןיינק הזיא ודי לע לוחיש יוויש םוש וב ןיא רוסיא רבד לכ :ןלהלד הרדגה
םילח ןישודיקה וא ןיינקה ןיאש ,האנה רוסיאב השיא שדקמ וא האנה ירוסיאב רבד הנוקכ
יאכז וניא רכומהש לכ יכ ,ב ,ונ ןישודיקב ראובמכ ,םהמ ונהנ תשדקתמה וא רכומהש ףא ,ללכ
,רוסיא תאיב י"ע ותשא תא שיא הנקי ךיאו .וב תונקל רשפא יא ,רתיהב רבדהמ תונהיל
םושמ ותאיבל םיששוח ןיא ,הדינ רוסיאב - םייחרזא ןיאושינב - גוזה רהזנ אלש לכ ותעדלו
.ןישודיק

וז ירהש ,םייחרזא ןיאושינב טג ךירצהל רימחהל ןיאש ,ל"נה ןואגה םש בתכ וזמ הלודגו
,הז הלעבמ השרגתנש םרט ,רחאמ ןישודיק לבקת אמש ,שוחל שי יכ ,אלוק ידיל האבה הרמוח
ינשה ישודיק ןיאו ,ןירומג ןישודיק ול תשדוקמ איה יאדוב ,הזמ טג הוכירצהש ךותמ ורמאיו
,םה םירומג ןישודיק ינשה ישודיק תמאבו ,שיא תשאב ןיספות ןישודיק ןיאש ,ללכ םילח
ןיא ורמאיו ...ןואימ הכירצ" ב ,דמ ןישודיקב ורמא הזב אצויכו ,רומג טג ונממ הכירצו
.םש י"שר שוריפכו ,"התוחאב ןיספות ןישודיק

,יברעמ טוקליב האבוה ,ןיטשנזיא דוד הדוהי ברה םכחהל ותבושתב קצולסמ ז"בדירה ןואגהו
,םהיתואכרעב ונמע יצירפ י"ע םויכ םיכרענה ןיאושינה ןודינב :בתוכ ,125 'מע ד"סרת קרוי וינ
תדכ אשניהל םתנווכ ןיאו ,ןיאושינה לע י"תכב םימתוח םהינשו ,תעבט הלכל ןתונ ןתחה רשא
רוא"ה ירבד לע ךמתסהל הצר 'בכ רשא ,םייחרזאה הנידמה יקוח יפל אלא ,לארשיו השמ
המכ ןישודיקו הפוח אלב היונפ םע רדש דחאב קסופה (ך"רת ,איספל 'פד) נ ןמיס "עורז
,רוסיא השעו רתיה חינמ םדא ןיאש ,ןישודיק םשל ןמזה תצורמב הילע אבש ,רשפאד ...םינש
י"פע תושיא ול עובקל גוזה טילחה הליחתמו ליאוה ,ללכ ןישודיק חיר םוש ןאכ ןיא יתעדל
,רוסיאב םיצורו ,רתיה ובזעש ,תואור וניניע ירה ,לארשיו השמ תד יפל אלו ,תואכרעה רדס
.םתסב היונפ םע רדה םדאמ עורג הז ירהו

ירה ,םולכ הל רמא אלו השיאל ףסכ שדקמה ןתנ םא :א ,ו ןישודיקב ורמאש המ רבדל אמגוד
תשדוקמ תא ירה :הל רמאיש ךרוצ ןיא הישודיק יקסע לע המע רבידו ליאוה יכ ,תשדוקמ וז
,תשדוקמ הניאו עורג הז ירה ,םירומג ןישודיק ןתועמשמ ןיאש ,תונושל הל רמאי םא לבא ,יל
אוהש ,ונא םיאור ירה ,לארשיו השמ תד י"פע אלש הנאשיל שוריפל ןווכתנו ליאוה ,ןאכ םגו
הניאו ,טג הכירצ הניא וז השיא ךכיפלו ,לארשיו השמ תדב הצור וניאו ,רוסיאה ירחא רזחמ
השעמב יולת םינבה סחי ןיאש ,וינב םיבשחנ הנממ ול םידלונה וינבש ןבומו ,םובייל הקוקז
.ללכ ןישודיקה

היאושינ םגו ,תואכרעה י"ע הלעבמ הדרפנש השיאב ןד ל"ז יקסנזדורג רזוע םייח 'ר ןואגה םג
לע אבה יונפ :הכלהל םאתהב ,ןהכל אשניהל תרתומש ,ןישודיקו הפוח אלב םייחרזא ויה
,שממ ןיאושינל תאז בשחש ,גוזה תועט יפל טרפבו ,הנוז האשע אל תושיא םשל אלש היונפה
,טג הכירצ הניא וז השיא ,ןידה רקיעמש ,"קחצי תיב"הו קיש ם"רהמ :םינואגה ורוהש ךותמו
.(ה תרבוח ,א"שת וגאקיש ,סדרפה) ןהכל איה תרתומ אליממ ירה

תרתומ וז השיאש ,בכ ןמיס "רשבמ לוק" ורפסב א"טילש הטאר םלושמ 'ר ןואגה םכסמ ןכו
.ןהכל וליפא אשניהל

,הרות ןידכ שדקל ותנווכ ןיאש ,לילעב הארהש ,"תואכרע יאושנ"ב קר ןכ ןודל שי ,ליעל רומאכ
םישועה הלא" :טנ ןמיס ז"עהא "לאיזע יטפשמ" ורפסב ל"ז לאיזוע ןויצ ןב בר ןרמ קמנמ ןכו
הרותל הלא םהישעמב תררוס ףתכ םינתונו ,םהיניבש המכסהב וא ,תואכרעב םהיאושינ
םאו ,הרות לוע םהילעמ קורפל םנוצרש םירמואו םיחווצ םהש ידהס ןנא ,תודהיה תרוסמלו
יאושינ וא ,הלא תורקפה יאושינ םגש ,תועטל םוקמ הזב םינתונ ונא ,םדוריפל טג ךירצנ
ךרוצ ןיאו ,הלא ןיאושינב ןישודיק חיר םוש ןיאש ,טושפ ןכלו ,םייתד ןיאושינ םה תואכרעה
."םדוריפל טג ךירצהל יוצר אלו

יאושינ" לכב הנתמ גוזה ירהש ,ריתהל המינ דוע הזב ףיסומ אכ ןמיס ז"עהאל קיש ם"רהמו
אל זא ירה ,ןישודיק םשל לעב אמש שושחת ךיאו ,הזמ הז דרפיהל וילע ןפוא הזיא לע "ליוויצ
,םהיניבש הזוחה יאנתל הרומג הריתסב הזו ,תותירכ טגבו הרות ןיד י"פע אלא דרפיהל ולכוי
:םש םייסמ אוה תאז לכבו ,ןישודיק ששח ןאכ ןיא ןידה דצמש ,רבוס אוה םג ךכיפלו
."ןויע ךירצ רבדה השעמלו"

,וב רמול שי יאדו ,תואכרע ינפל ויאושינ ךרע אלו ,ןישודיקו הפוח אלב היונפ םע רדש ימ ,םרב
,השעמ םוש חיכוה אל ירהש ,ןישודיק םשל רמגו ,תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא הקזח
"ןחלושה ךורע"ה קספ ןכו .תודהיו תרוסמ לוע וילעמ קורפל ונוצרו ,הרותב טעוב אוהש
טג הכירצ ,םידחייתמ םהש לכל יולגש וא ,םידע ינפב גוזה דחייתנ םא ,וכ ןמיס ז"עהאל
,הלבט אל ימ ה"ד ב ,המ תומביב תופסותה ירבדמ היארו .ל"נה הקזחה םעטמ תותירכ
,לכל היולגה העידיה םצעש ,ירה ."ימד םש םידמוע וליאכ ,הלבטש לכל עודיד ןוויכ" :ובתכש
.םידחוימ םידע םש ויה וליאכ הקיפסמ

תרמומ אשנש רמומב ,א ףיעס וכ ןמיס א"וקב ןישודיקל "הנקמה" רפסב בותכ הזב אצויכו
תליעב ותליעב השוע םדא ןיא ,םתסהמ םירמוא ,תוריגה רחא המע רד םאש ,כ"חא ורייגתנו
תנמ לעש ,תמייק התבותכ ,ומע ותשא הרייגתנש רג" א ,צ תובותכב הנשממ היאר איבהו ,תונז
,יקדנופב ומע הנלו ותשא תא שרגמב ירהש ,טג הכירצ ,המע דחייתנ קר םא וליפאו ,"המייק ןכ
ןכש לכ ,ב ,אפ ןיטיג האר ,האיב ידיע םה םה ,דוחי ידיעש םושמ טג הכירצש ,ללה תיב םירבוס
השיא םע רודל רוסאש ,םהירבד רוסיא לע רבוע אוה ךכ ןיבש י"פעאו .דחיב רודל םתעדש ןאכ
השיא םע רודל ,הרות רוסיא לע רובעל ,תונז תליעב ותליעב השעי אל תאז לכב !הבותכ אלב
.ןישודיק םשל לעב יאדובו ,ןישודיק אלב

םרדסל סונא גוזהשכ ,םייחרזא ןיאושינב ,שדחל אצי ,ל"נה טנ ןמיסב "לאיזע יטפשמ"בו
י"פע ק"וח רדסל אל ורזגש ,הירורגו היסור תנידמב ןוגכ ,תוכלמה תארי תמחמ ,םהיתוכרעב
לעוב םדא ןיא הקזח םעטמ ,הרות ןידכ ןירוטיפ טג ךרטצת השיאהש ,ןכתי ,לארשיו השמ תד
.תאז השוע היה ,י"ומ תדכ ק"וחב שדקל ול רשפא היה םאש ,ונל עודי ירהש ,תונז תליעב
לעב יאדובו ,םהיתוכרעב התוא םיאשונ השיא אלב םהימי לכ ראשיהל םהל א"אש םושמו
לעבו המע דחייתהש ,םידע ונלוכ ונא ,םירשכ םידע ינפב ודחייתה אלש י"פעאו .ןישודיק םשל
הכירצ רמא בר ,םתס הסנכו יאנת לע השדיק :(ב ,בע תובותכ) ורמאש ומכו ,ןישודיק םשל
ידע םש ויה אלש י"פעאו ,ןישודיק םשל לעבו ,תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיאש ,טג ונמיה
.ג ק"ס ,וכ ןמיס ז"עהא "קקוחמ תקלח"ב הארו .הליעבו דוחי

השמ תדכ אשניהל םש םישרמש ,תורואנה תוצראב "םייחרזא ןיאושינ" ןיב קלחל שיש ,ןפואב
חיר ויאושינב ןיאו ,תודהיו הרות לוע וילעמ קרפ יאדו ןאכ ,םהיתוכרעב ןתחתהו ךלהו לארשיו
,םש ,הרות יניד יפל אשניהל ורסאש ,דמשה תוצראב םייחרזא ןיאושינל - שממ ןישודיק לש
לפטמה ןיד תיב לכל ,הנוכנ הרעה םש ריעמ אוה ףא .ל"נכו ןישודיק םשל לעבו רמגש ןכתי
ןיא זאו ,תדכ םירשכ ןיאושינ םג גוזה ךרע אל תמאב םא ,בטיה קודבל ,הלאכ תודבועב
.י"ומ תדכ ןירוטיפ טג אלב םילטב ןישודיקה

.ומר 'מע ב"ח "םעונ" ץבוקב ןמביירש יכדרמ 'ר ברה םג ז"ע דמעו

"םייחרזא יאושינ" לכב רימחהל ןד זפ ןמיסב ,ד"יה ןוסלריצ ל"יר ןואגל "בל יכרעמ" רפסבו
:ןלהלד םימעטה םושמ ,הרות ןידכ טג בייחל ,םהיתוצראל

תומביב ,דומלתה ימכח ךכל וששחש ומכו ,טג אלב הלעבמ תאצוי שיא תשא ורמאי אלש
.ב ,חפ

אמש ,שוחל שיו ,שממ ןישודיק לש תובר תונושל ללוכ ,תואכרעב ךרענה הזוחה ןונגס
.רטש ישודיק ןאכ שיש אצמנו ,רטשה תמיתח תעשב םירשכ םידע םש ונמדזנ

םידע ינפל היונפה לע אבה יונפש א ףיעס גל ןמיס ז"עהאל א"מרב האבוה יכדרמה תעד
םניא ,םיליקמה וליפאו ,תרחא השיא ול שיש אל םא ,ןישודיק םשל ןוויכ אמש םיששוח
יקסע לע המע רפיס ירה ןדיד ןודינבו ,הישודיק יקסע לע המע רביד אלשכ אלא םיליקמ
.ןיאושינ

יולגש ,ונינפלש ןודינב לבא ,יארעו הארקמ ךרדב אלא ,םידע םינפב האיב וכירצה אל ןאכ דעו
שי ךכיפלו ,א"ס ,טמק ןמיס ז"העאב ראובמכו ,דוחי ידיעב ךרוצ ןיא ,םתודחייתה רבד לכל
.ןירוטיפ טג אלב וזכ השיא איצוהל אלו ,רמשמה לע דומעל ותעדל

ןמיסב ,ביבא לתל ישארה ברה ,ל"ז ונאדילוט השמ בקעי 'ר ןואגה ברל "לודגה םי" רפסב םג
ולא ןיאושינ תוושהל ןיאש ,רבוסו ,טג םהב ךירצהל "םייחרזא ןיאושינ"ב רימחמ ,הע
םיאנתהו גוזה תומש שרופמב םיבתוכ ונימיבש ,ז"בדרהו ש"בירה ימיבש תואכרעב ןיאושינל
הזוחה ךותבו ,םתמיתח םייקמ ןוירטונהו ,הזוחה לע םימתוח השיאהו לעבהו ,בטיה ראב
לככ וניד ןישודיק רטשו ,רטש ישודיק ןאכ שיש ,אצמנ ,השיאל ול החקול לעבהש ,שגדומ
הבותכ םגו .ב ,י ןיטיגב הנשמב ראובמכ ,םירשכ םהש ,םייוג לש תואכרעב םלועה תורטשה
.הרשכד י ןמיס ז"עהא ת"ושב א"קירהמ ןרמ בתכ םייוג לש תואכרעב תישענה

ירבדל שוחל שי ,דבלב גוזה ידי תמיתח אלא ,הזוחה לע םימותח םידע ןיא םא וליפאו
א"מרה קספ ןכו ,םידע אלב ,ודי בתכ קיפסי ןישודיק רטשבש ב ,אל תומביב תופסותה
.קפסמ תשדוקמש ד ףיעס בל ןמיס ז"עהאב

ז"בדרה בתכ רבכ ,םולכ הל רמוא לעבה ןיא ,השיאהו לעבה ידיל הזוחה תריסמב ,רמאת אמש
רטשב יל תשדוקמ תא ירה :הל רמא אלש י"פעא ,בל ןמיס ףוס "םחל ךרע"ה האיבה ,הבושתב
וירבדל אצוי ,הז רטשב תשדוקמ וז ירה ,רטשב בותכ ןישודיקה חסונ לכש ןוויכ ,הז
.טג הכירצו רטש ישודיקל שוחל שי "ליוויס יאושינ"בש

שגליפב וליפאש ,חלק ןמיס ז"עהא ל"צז 'ץיבבולמ מ"מר ר"ומדאל קדצ חמצ ת"ושב הארו
הלעב ךלהש ןוגכ ,טג הל תתל רשפא יא םאו ,טג הכירצהל שי ,הבותכ אלבו ןישודיק אלב שממ
ךירצ רבדהו ,ןאכלו ןאכל תויאר הזב שי יכ ,רורב רוסיא אלו רתיה אל הב רמוא וניא ,ונניאו
.ערכה