ריאת ןויצ לע שדח רוא

ןטרגניו ןהכה לאומש

ל"שת ,וס יניס

:רמאמה ןכות
"שדח רוא" רמול םא תקולחמ
אשונב םינואגה ירבד     
ינירש רקשה חישמ - שדח רוא     
הנש םייתאמ רחאל     
ברה ךורע ןחלוש     
רוביצה דמעמ
קופקפ ןהיבגל שיש תופסונ תולפת     


ןמזה ךשמב קרו ,הרמואל תודגנתה הררוע "ריאת ןויצ לע שדח רוא" הליפתה : תיצמת
.ינירש רקשה חישמל הרושיק ,רבחמה תעדל ,תודגנתהה רוקמ .רודיסב הבלתשה

ריאת ןויצ לע שדח רוא : חתפמ תולימ

 

"שדח רוא" רמול םא תקולחמ .א
םא ,תקולחמב היונש ,רוא רצוי תכרבב הבולשה ,'ריאת ןויצ לע שדח רוא' וז הניחת -תשקב
ד"בח רודיסב ,הנניא איה םידרפסהו חרזמה תודע ינב לש םרודיסב .הרמואל אל םאו הרמואל
םירמואו הנשי ,םייד"בח םניא רשא םידיסחהו זנכשא ינב לש הליפתה ירודיסב קרו ,הטמשוה
.התוא

:(טנ 'יס ח"וא) רוטה לש וירבד הכו .םינואגה ימיב רבכ ועלגתנ תועדה יקולח
לע שדח רוא ודסח םלועל יכ םילודג םירוא השועל רומאכ :םותחל זנכשאב ןיגהונו"
ןכו דרפסב ןכ ןיגהונ ןיאו .תורואמה רצוי י"אב ,ורואל הרהמב ונלוכ הכזנו ריאת ןויצ
הכרבה ל"זח ורדיסש יפל המיתחה ןיעמ וניאש דיתעה רואב םותחל ןיאש .י"שר בתכ
(ד ללכ) הבושתב בתכ ל"ז ש"ארה א"או .דיתעה רוא לע אלו םוי לכב שדחתמה רוא לע
תישארב ימי 'וב ה"בקה ארבש רוא ונייה ,רוא רצויד החיתפו המיתחה ןיעמ ריפש יוהד
'יעשי) רמאנ הז רוא לעו אובל דיתעל םיקידצל וזנגו וב שמתשהל יאדכ םלועה היה אלו
ה"בקה דיתעש תישארב ימי 'וב שדיחש ,שדח רוא ימנ ונייהו ,ךרואל םייוג וכלהו :(ס
ץ"ש ןיאש הידעס בר בתכש המ :ל"זו בתכש ,ןואג ארירש בר תעד ןכו .כ"ע .ונל שדחל
אלא ,ןיכרבמ ונא רוא ותוא לע אלש ,םולכ ךכב ןיא ,ריאת ןויצ לע שדח רוא רמול יאשר
."איה אמלעב הרכזהש

:ךכ לע ריעמ ףסוי תיבה
שדח רוא רמול לוכיש רבוס אוה םגש ,רמול ונייה ,ןואג ארירש בר תעד ןכו וניבר ש"מו"
םושמ אמעט יוה ש"ארהלד ,ןיוש םהימעט ןיא לבא ,ש"ארה רבסדכ ,ריאת ןויצ לע
רצוי ,ארירש ברלו ,ןויצב ריאהל דיתעש שדח רוא ונייהו ,זנגנש רואא יאק רוא רצויד
,ןויצב ריאהל דיתעה שדח רוא הז ןיאש י"פעאו וב םישמתשמ ונאש רוא אוה רוא
רוא םש ריכזמש ןויכד .םולכ ךכב ןיא ,ריאת ןויצ לע שדח רוא המיתחל ךומס רמואשכ
."אוה רוא הזיא ןיקדקדמ ונא ןיאו ,החיתפ ןיעמ ריפש יוה ,אמלעב

אשונב םינואגה ירבד
לש םנונגסו םנושלב םהיתועד תא איבהל יאדכ ,םינואגה ןיבש תועדה ילדבהב רתי תנבה ןעמל
:םמצע םינואגה

ונקית אלש יפל .העות אוה ,שדח רוא םתחש ימ :ל"ז ןואג הידעס בר רמא יכהו"
.םוי לכב ריאמה םויה רוא לע אלא ,חישמה תומיל דיתעה רואה לע וז הכרב םימכח
יקותשל אוה ריפש ,היל רכדמד ןאמ ךכליה .םיברע בירעמה ,ברעב ןיכרבמ ונאש המכ
תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמהל עיגמשכ אלא (רובצה תא איצומה ץ"שה תא)
"תורואמה רצוי י"אב ,ודסח םלועל יכ םילודג םירוא השועל רומאכ :רמאיו גלדי
.(גס תובושתה - תוכרב ג"הצוא)

:(הס) םש ךשמהבו

ןיאש ,ל"ז ןואג הידעס בר רמ רמא רשא ,בישהש ,ל"ז ןואג ארירש בר םשב יתאצמו"
אלש יפל ,תורואמה רצוי םותחלו ריאת ןויצ לע שדח רואו רמול יאשר רובצ חילש
לכב ןיאור ונאש רואה לע אלא ,חישמה תומיל דיתעה רוא לע וז הכרב םימכח ונקית
תובישי יתשב אלא ,ונלצא איה ךכ אל - 'וכו םיברע בירעמה ןיכרבמ ונאש ןיינעכ םוי
.ותוא ןיריכזמש אמלעב הרכזה אלא ,ןיכרבמ רוא ותוא לע אלו ותוא םירמוא םלועמ
."דיספה אל ,ורמוא וניאש ימו

:רתוי שרופמ (וס ףוס םש) תרחא הבושתבו

ברד י"פעאו שדח רואו רמימל ןיידע ארוסדו אעדרהנד ,יעיבק ישארדמ יב אגאהנימו"
וקילס אלו הייחב וליפא ,הינימ וליבק אל ,ארוסב אתביתמ שאר היל הוה ל"ז הידעס
."'יל ןנירמא ווה ןיידעו שדח רואו רמימל


ןויצ לע שדח רוא' ,חסונה תא וינפל אצמ רבכ ןואג הידעס בר םגש ,רורב תובושתה ןונגס ךותמ
החיתפה ןיעמ וניאש ,הכלהה םעטמ ,ופוריצל דגנתמ אוה אלא ,רוא רצוי תכרבב 'ריאת
יתשבש ,ןואג ארירש בר עבוק ,ןואג הידעס בר תמועל .גלדל קסופ ןכלו הכרבה לש המיתחהו
ימ"ש אצומ אוה םג לבא ,תונשל ןיא ןכלו ,הז חסונ ורמא ,אעדרהנב םגו ארוסב םג ,תובישיה
קופ" לש ללכב אוה טקונ ,םה םינוכנ הכלהה יקופקפש י"פעא יכ ,"דיספה אל ,ורמוא וניאש
אלא ,הז רוא לע תבסומ הניא הכרבהש ,רמואו גהונה תא קידצהל שפחמו "רבד אמע יאמ יזח
.תישארב השעמ רוא לע

לע שדח רוא" לש וז הניחת-השקב הליפתה ירודיסב סינכה ימ :הלאשה ונינפל אופא תבצייתמ
?הוסינכה הרטמ וזיא םשלו ,"ריאת ןויצ

:םינואגה תובושתמ ףסונ רוקמ םידקנ ,תרבתסמ העצהל אובל ידכ

ימוק :רמאנש רבדכ ,ןיכת ןויצב שדח רואו םילודג םירוא השועל 'רמואש תומוקמ שי"
ןכתי אלו .תורואמה רצוי י"אב ,ונל ראיו 'ה ל-א :רומאל בותכ ךשדק ירבדבו ,ירוא
ךירצש ,(ב דק םיחספ) פ"עב ןנירמאד .האירבה רוא לע םא יכ ,דיתעה רוא לע םותחל
ןקיתו :תוארקמה ירחא רמול ךירצ ךכל ,המיתח ןיעמו החיתפ ןיעמ המיתחל ךמסל
"ל"ז יאנורטנ ברו ןואג הידעס בר בתכ ןכו .תורואמה רצוי י"אב ,םלוע חמשל תורואמ
.(דס םש)

ינירש רקשה חישמ - שדח רוא
תכרבב ,שדח רוא חסונה בוליש תלילשב ןואג הידעס בר די לע ןואג יאנורטנ בר לש ותסנכה
םייתאמכ יחש ,ןושארה יאנורטנ בר ונייה ,הימחנ רב יאנורטנ ברל הנווכה יתעדלו ,רוא רצוי
התשענ ,רוא רצוי תכרבב שדח רוא השקבה תסנכהש הרעשהל ינאיבמ - הידעס בר ינפל הנש
.ןואג הימחנ רב יאנורטנ בר ימיב לעפו יחש ,ינירש רקשה חישמ ירחא םיטונה י"ע

:ותבושתב ןואג יאנורטנ בר רמוא ךכו

,חישמ ינא רמוא היהו ומש (ינירש) עירשו ונתולגב דמעש העטמ ליבשב םתלאששו"
םניאו הפירטה תא םיאור םניאו הלפת םיללפתמ םניא .תונימל ואציו וירחא ועטו
..."ינש ט"ויב הכאלמ םישועו נ"י םושמ םניי םירמשמ

אלא ,ללכ םיללפתמ םניאש הנווכה ןיא "הליפת םיללפתמ םניא" םילמבש ןכתיי םנמאו
.שדח רוא השקבה תסנכהב חסונב יונישה ךכב זמרנו .הנוכנ הליפת םיללפתמ םניאש

ןואג יאנורטנ בר לש ותודגנתה אופא תנבומ .ארוהנ ,רוא :ושוריפו יסרפ ורוקמ ינירש םשה
.הז רואל

החכשנ םג ןמזה ךשמבו ,ורמואל גהנמה טשפתנ ןואגה לש ותודגנתה תורמלש ,הארנ םנמא
.ורוקמ לע רקח אלו םעה בלב תוביתנ האצמ "ןויצ רוא"ל השקבהו הליפתל ותסנכה תנווכ
:םיבוטו םימי ילילבו תותבש ילילב "ונביכשה" תכרב םויס טשפתהש ומכו

דוגינב אוהש תורמל ,"םילשורי לעו לארשי ומע לכ לעו ונילע םולש תכוס שרופה"
ג"הצוא) "םיתשב םימתוח ןיא ,רמוא 'ר :ל"זח ורמא ךכש ,ךכ םותחל רוסאש" ,הכלהל
.(די-י תויתוא םש דוע הארו אכש תובושתה - תוכרב

לעו" םייסל ןיאש ,ןואג יאנורטנ בר םשב ל"נה הבושתה תאבומ ןואג םרמע בר רודיסב
רתוי אלו ,"לארשי ומע לע םולש תכוס שרופה" קר ונשי ןואג הידעס בר רודיסבו "םילשורי
הארו .םיתשב םימתוח ןיאש ,איה הכלהש ,אתכלה תילו ה"ד 'סות ,ב דק םיחספ האר)
.(תבש לש בירעמ רדס ,םהרדובא

הנש םייתאמ רחאל
אצמ אוה ,ןואג יאנורטנ בר ירחא הנש םייתאמ ,רומאכ ,יחו םירצמ דילי היה ןואג הידעס בר
בר לש ותודגנתה תביס החכשנ ,רומאכ .רוא רצוי תכרבב שדח רוא םירמוא רובצ יחילש רבכ
ךכיפלו הכלהל דגנתמ אוהש אצמ הידעס בר ךא ,רתוי תילאוטקא התיה אל םגו ןואג יאנורטנ
.רוא רצוי תכרב ךות ורמואל תודגנתהב אצי

ילואו ,ןואג םרמע בר רודיס לע םידסוימ םהלש תוליפתה ירודיסש ,םידרפסהו חרזמה תודע
ןואג הידעס בר םשב ורמואל תודגנתה םג תאבומ ןושארבו ,ןואג הידעס בר רודיס לע םג
.ותוא םירמוא םניאו םהלש רודיסב םג הז חסונ ןיא - הניא ללכב ןואג הידעס בר לש ורודיסבו
םג אליממו הפוריאב ויהש ,לארשי תוצופת לכב םידיסח םגו םידגנתמ םג ,םיזנכשאה
רומאכו השקבה תא םירמוא ,תידוהיה התיסולכוא תא םיווהמ הפוריא יאצויש ,הקירמאב
.'ריאת ןויצ לע שדח רוא' אקסיפה הטמשוה ,םרודיסמש ד"בח ידיסח דבלמ

ברה ךורע ןחלוש
'וכו שדח רוא רמול ןיאש םירמוא שי" :רמאנ ,וס תוא ,טנ 'יס (אינתה לעב) ברה ךורע ןחלושב
רוא אקסיפה תא טימשה ורודיסב ,םנמא .רבדב עירכמ וניאו - "רמול גהנמה םיבשיימ שיו
סוסיב תתל לדתשמ אוה וב ,"רודיסה יקספ" ורפסב ,האנ ח"א ברה .ריאת ןויצ לע שדח
רחאלו ללכ רובידה תא ןאכ ביחרמ וניא - ורודיס ןיבל ברה ךורע ןחלוש ןיבש םייונישל יתכלה
רודיסב" :הדבועה ןויצב קר קפתסמ אוה ,ל"נכ ,ברה ךורע ןחלוש ירבד תא (טס תוא) איבמש
.סוסיבל ןויסנב ףא סנכנ וניאו ,"הז ןיא

לעב בתכ ע"ושה תאש העדה ילעב דגנ ץצוח םנמא אוה אצוי "רודיסה יקספ" ורפסל ותמדקהב
וז הניחבמו ,ד"בח ידיסח ,ש"נא ליבשב קר דעונ רודיסה וליאו ;םלועה לכ ליבשב אינתה
ןחלושב ויקספל תדגונמ רודיסב העיבקה םיבר תומוקמבש ,םייונישה תא בשייל םה םיצור
ונינפלש ןיינעהמ ."חירו םעט םהל ןיאו אמלעב םירבד" איהש וז הרעשה לע רמוא אוה .ךורע
.הנוכנ איה םנמאש הרעשהה דצל הלודג היאר

שי - הל רחא םעט םג וא יתכלה קר איה םא ,רודיסב "שדח רוא" לש הטמשהל רבסהה תא
.ךכ לע םש זמרנ ילוא .תיד"בחה תורפסב םייוצמה ד"בח ילודגל ריאשהל

 

רוביצה דמעמ .ב
תלילשל ןיב "שדח רוא" אקסיפה תרימא בויחל ןיב םהיקומינו םיקסופה לע יתנד ןאכ דע
השקב רמול לודגה רוביצה לע עיפשה המ .רוביצה אוהו ,עבטמל ינש דצ םג ,םנמאו .התרימא
םעטמ אל תאז םישוע ,התרימא תא םיקידצמה םיקסופה לכ טעמכש וניאר ירה ?תאז
הרות וניתובא גהנמ" תניחבב ,טשפתנש גהנמל יקדצט םישפחמ אלא ,ןידה ךכש םהל ררבתנש
יזנכשאה םיללפתמה רוביצ האר המ .(המחה תעיקשב לספנ ה"ד 'סות ,ב כ תוחנמ) "איה
םייסמ ,הרמואל ריתמה ןואג ארירש בר םגש דוחיבו ,הכלה יקופקפ לע רבגתהל לודגה ובורב
?"דיספה אל ורמוא וניאש ימו" :ותבושת תא

הכלה יקופקפ םהיבגל רשא ,םינונחתו תוליפת המכ דוע םידקנ ,היעבה תא רותפל ונשופיחבו
.םרמאל ללכ ססהמ וניא לודגה רוביצהו םתרימאב

קופקפ ןהיבגל שיש תופסונ תולפת
תרצ" לע קר תבשב תוליפתב ןיננחתמו ןיקעוזש ,(ט"ס חפר 'יס תב 'לה) ע"ושב הכלהל קספנ
וב שיש ילוח לכל ןיננחתמו ןיקעוזש י ףיעס םש ןכו ."תבשב הפב הילע ןיקעוצש תונוזמה
ןיאש םוקמבש :םירבדה תועמשממו .ע"ושה לש וילכ יאשונב םש הארו ."םויה תנכס"
ימלשוריב הלאשה הלאשנ רבכ ןכלו .תושקבו תוניחת ללכ םירמוא ןיא םויה תנכס הרקמה
אריעז יבר .תבשב ויכרצ עובתל רוסא ,ינת" :(חפק 'יס ח"וא רוטב אבומ ,ג"לה ו"טפ) תבש
ןיא ירהו םינונחת לש וז ןושל .ןוזמה תכרבב) וניסנרפ וניער רמימ והמ ,אב רב אייח יבר לאש
ןואגה) ל"ז רפוס ש"רגה ךכב טבלתמו ."ןה ךכ תוכרב סופוט :ל"א ?(תבשב םינונחת םירמוא
ולא תוליפת ירהו ?תבשה םויב םג תודמעמה רחאל תושקב םירמוא ירה ,(ס"תחה דכנ ,יולרעמ
תוליפתב :ץרתמו ?תושקבו תוניחת תבשב רמול רוסאש ועדי אל םה יכו ,םלוע ילודג ונקית
םוי לש ףסומב םגו ;ךשדק ריע םילשורילו הנרב ךריע ןויצל ונאיבהו :םיללפתמ ףסומו תירחש
ןהש ,תונעשוה םירמוא תוכוס ט"ויו תבשבו ;ונל שרדה ביטמו בוט ...ךתוכלמ דובכ הלג :בוט
לוליח םושמ תובדנו םירדנ תבשב בירקהל רוסאש ומכו קלחל ונילע ונחרכ לעב - םינונחת ןלוכ
,םויה ךרוצ אוהש ןויכ לילעב הארנו ...ןיפסומה תונברק בירקהל הרותה התויצ כ"יפעא ,תבש
ןיינעמ םירבדמש ,ףסומו תירחשב ולא תוליפת ןידה אוהו .הוצמ אברדא ,רבדב רוסיא ןיא
םיללפתמש ומכ ,םויה תונברק בירקהל לכונש הדובעה ריזחי ה"בקהש םיללפתמש ,םויה
ךינפל בירקנו הנרב ןויצל הלענש ,בוט םוי תחמש לעו םידעומ תכרב לע "ונאישהו" תליפתב
- ונצראל החמשב ונלעתש ר"הי :ףיסוהל שיו .'וכו ןקרופ םוקי ןכו ... וניתובוח תונברוק
.דועו ,ט"ויב - םייוגה ןיבמ ונרוזפ ברקו ;תבשב

םויה ךרוצ רקיעכ םידעומבו תותבשב תונברק תברקה תא דימעמ ,ל"צז ,רפוס ש"ר ןואגה
"ךריע ןויצל ונאיבהו" ןוגכ םינונחתהו תושקבה םג אופא םירתומ אליממו .םהידעלב הנכסכו
לארשי ץרא בושי םצע תא עבוק ,ל"צז ,רפוס-םתחה לעב ,ןואגה ובס םנמא .תונברקל סיסבכ
תוילגרמ ז"ארגהל תמסרופמה ותבושתב .םויו םוי לכבו ,םויה תנכס אוה ורדעה רשא ,רקיעכ
'לה ם"במרה לע (הידבוע וניבר) 'שרפמה' תא איבמ אוה ,(ונירבדמ אצויה ה"ד ,דלר 'יס ד"וי)
ו"ח םאש רמאנו" :ם"במרל תווצמה רפסב גנק ע"מ תא ומוגרתב (ג"ילה ד"פ) שדוחה שודיק
הלכת אלש הרותב ונחיטבהש יפל ,תאז תושעמ לאל הלילח ,לארשי ץראמ לארשי ינב ודבאי
:וילע ףיסומו ."ללכ וז המוא

םיבשוי ויהי וליפא ,לארשי ץראב לארשי םוש ראשי אל ו"ח וליא יכ וירבדמ הארנ"
ץראב לארשי לש םרדעה םא ןכ םאו ."ו"ח המואה ןוילכ ירקימ ,ץראל ץוחב לארשי
ןיקעוז אופא ןידה יפלו הלוכ המואל םייח תנכס וז ירה ,המואה ןוילכ ושוריפ לארשי
."תבשב םג ןיננחתמו

לודגה רוביצה .םתס תושקב רשאמ רחא םניד ,ונייח תיב ןויצל םיעגונה םירבדש ,אופא אצוי
םימחרה בא" ,השקבה תא ןוגכ ,ונינומדק ונקיתש המ דבלמ םינונחתו תושקב ףיסוה םג
עדי אירבה ושוחב יכ ,ןוראה תחיתפ ינפל ..."םילשורי תומוח הנבת ,ןויצ תא ךנוצרב הביטה
ללכל םיעגונה תושקבו תוניחת ןיבל םייטרפה ויכרצל תוניחתו תושקב ןיב לידבהל רוביצה
תודעו םידרפסה ירודיסב םנמא) תדמתמ הנכס לארשי ללכ לע תפחרמ םהידעלב רשא ,המואה
.(ןניא ןקרופ םוקי לש תוניחתה םגו וז הניחת םג חרזמה

תביח לש התרוצב רבכו תונויצה לש התחימצ תישאר םע םג ביזכה אל םעה לש אירבה ושוח
,הנומא ירקיעו הכלה ימעטמ םתודגנתה תא וססיבש םהמו םידגנתמ ומק וז הפוקתב םג .ןויצ
עגנש לכב .אוה וכרדב ךלה םעה לבא ;םימרחו םירוסיאל םג ועיגה םירבדה תוחתפתהבו
תויולג ץוביקל עקרקה תא רישכהו הלעו םק וקלחבו םירוסיאל העש אל הבושייו לארשי ץראל
.המילשה הלואגהו חישמה ימעפ תא זרזלו ברקל ידכ ,גוגמו גוג תמחלמל ומצע תא ןיכהו