תורצנל תודהיה סחי
(אמורב תינמוקאה הצעומה תטלחה םע)

שוברדפ ןועמש

הכשת ,ונ יניס

:רמאמה ןכות
תודהיל תורצנה סחי לש תשדוחמ הקידב
ם"במר תדמע
תורצנה האיבהש תלעותה
?יוג - ושי לש ויבא
?תווצמה תא לטבל ושי הצר םאה
םידוהיל ושי ןיבש סחיה
תודהיה רסומב םולכ שדיח אל ושי :ץרג
םידוהיהמ ודמל םירצונה :ן"במר
תורצנל הכרעה רתי תרחואמה תורפסב
קוק ה"יארה תטיש


ףתושמה רשאכ ,תורצנה יבגל םינוש תורודב םינוש םיגוה תודמע םכסמ רמאמה :תיצמת
.ונתוא התוניוע תורמל ,תורצנבש םיטנמלאה לכל יבויח סחי אוה

ושי ,תורצנהו ם"במרה ,תורצנ :חתפמ תולימ


תודהיל תורצנה סחי לש תשדוחמ הקידב
םיכרד שופיח ךותמ ,תודהיל ותדמע תייעב ירצונה םלועב בוש הררועתה הנורחאה הפוקתב
הצעומה לש םיכוראה םיחוכיווב עמשנ וז הפיאש לש הדה .ידוהיה םעל וסחי תא רפשל
,הטלחה הלבקתנ הבש ,תונורחאה םייתנשב המורב תילותקה הייסנכה לש תינמוקואה
םידוהיה תמשאהו תוימשיטנאה דגנ ,רויפיפאה לש ורושיאו תיפוס העבצה דוע הנועטה
לש הריפחמה הקיתשה לע המ-תדימב רפכ ןעמל וז הלועפ האב הארנכ .שיאה ותוא תבילצב
.הינמרגבש םירצונה םיחצרמה ידיב לארשי-ישודק ינוילימ תדמשהל "הבהאה-תד" ישאר

לע ךכ ךותמ דומעלו תורצנל תודהיה סחי ירחא בוקעל אוה רתומל אל הז ןויזחל רשקב
שא-ידקומ לכ תורמל ,םירצונה םימעה לע תוכז דמלל הרותה-ימכח לש דימתמה קבאמה
בל םישל יוארה ןמ .תורודה לכב ולדח אלש ,לארשי םע לע תורצנה לש תומויאה תולפשההו
ץרא-ךרדב" םיפדורה םע גהנתהל םיפדרנה ורוה תודהיב ןאכ :וז העפותבש ירסומה בוטיקל
.אבב ראבתיש ומכ ,"לארשיכ םידסח תולימגבו

ם"במר תדמע
םיישיאה ויתולביס תורמל .םלסיאלו תורצנל הנוש תודהיה תדמע התיה תינויער הניחבמ
;הלילע תחת הלילעב םתערכ םהל לומגל ונל לא יכ ,ם"במרה ריהזה ברע תולגב ומע תקוצמו
תונגל ,םתד ביט לע טפשמ ץורחל ונאובב תמאה ךרדמ רוסל אלש ונתרות יפ לע ונילע המוש
םיגופסה וירבד הזב איבהל יוארה ןמ .הבש בויחה ןמ םלעתהל אל םג לבא ,תונגל יוארה תא
:תירסומ תוליצא

םהו ,םבלמו םהיפמ התרכנ רבכו ,ללכ הרז הדובע ידבוע םניא םילאעמשיה ולא"
ונילע םירקשמ םהש ינפמ אלו .יפוד וב ןיאש דוחי ,יוארכ דוחי הלעתי לאל םידחימ
רמאנו םהילע ונחנא ךכ בזכנ ,ןב הלעתי לאל שיש םירמוא ונאש ,םירמואו םיבזכמו
.'רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא' :םהילע הדיעה הרותה .הרז הדובע ידבוע םהש
םהיפב אצמי אלו בזכ ורבדי אלו הלוע ושעי אל לארשי תיראש' :ונילע הדיעה איהו
םתועטו םהיפמ ז"ע התרכנ םישנו ףט םלוכ םויה םילאעמשיה ולא ןכו ...'תימרת ןושל
לארשי יעשרו יעשופ ינפמ ,בתכב ןרמואל רשפא יאש איה םירחא םירבדב םתושפיטו
."ללכ תועט םהל ןיא הלעתי םשה דוחיב לבא ,(םינישלמה)

ןכו .שולישב םתנומא בקע הרוהט תיטסיאיתונומ תד הניאש ,ם"במרה תעד תורצנל עגונב ןכא
םאתהב איה ,ם"במרה לש וז ותפקשה ."םה הרז הדובע ידבוע םירצונה" יכ הכלהל הרוה
ןיאו ,ףוגה יגישמ והוגישי אלו ףוג וניא ךרבתי ארובהש" אוה תמא-תנומא ירקיעמ יכ ,ותעדל
שיש רמואהו ;רתוי וא םינש םה לבא ,גיהנמ םש שיש רמואה" :עבק ןכלו ,"ללכ ןוימד םוש ול
םנמא .אבה םלועל קלח ול ןיאש ןימ הז ירה ,"הנומת לעבו ףוג אוהש לבא ,דחא ןובר םש
ונממ םיבוטו םילודג המכו ?ןימ הזל ארק המלו" :המשגהל עגונב וז הארוה לע גישה ד"בארה
תא תושבשמה תודגאה ירבדב וארש הממ רתויו ,תוארקמב וארש המ יפל הבשחמה וזב וכלה
לע בתוכה ,ןואג הידעס בר תובקעב תורצנה לע ותפקשהב ךלה ם"במרה םלוא ."תועדה
וניבר לש תדגונמה העדה העודיו ."הריפכה לא ואציו ,השולש - םשהל - והומישיש" :םירצונה
.רחא רבדו םימש םש ףתשל אלש ורהזוה אל חנ-ינבש ,םת

תא חיכוהל ץוחנל אצמ םג אלא ,ושי לש ותוהולא תא קר אל ם"במרה החוד ןמית תרגיאב
דרפנ יתלב קלח איהש ,לארשי תלואג ידועייל רכנתהו ליאוה ,ותויחישמ תנומאבש תועטה
:בתוכ אוה הקזחה דיב םגו ,לארשי יאיבנ יפל 'ה חישמ תוחילשמ

ורביד םיאיבנה לכש ,הזמ לודג לושכמ שי יכו ...חישמ היהיש המידש ,ירצונה עושי ףא"
לארשי דבאל םרג הזו ,םתווצמ קזחמו םהיחדנ ץבקמו ,םעישומו לארשי לאוג חישמהש
הולא דובעל םלועה בור תועטהלו ,הרותה ףילחהלו ,םליפשהלו םתיראש רזפלו ,ברחב
."םשה ידעלבמ

תורצנה האיבהש תלעותה
תורחא תותדב חבשל ,תירסומה ותטישל ןמאנ ם"במרה ראשנ וזה השקה תרוקיבה ירחא ךא
תוטשפתה לגרל ילילאה םלועב לחש יונישה תא ןייצל ססהמ וניא אוהו ,חבשל יוארה תא
עיבמ ףאו ,תודהיה לש דוחיה תנומאל טעמ ותוא ברקל תויושעה ,תויטסיאיתונומה תותדה
תא ךישממ אוהו םלועה-תומוא לצא חישמה תומיל ךרד הנלולסת ולא תותד יכ ,ותעד
:רומאל תורצנה לע הרומאה ותכרעה

וניתובשחמ אלו ויכרד וניכרד אל יכ ,םגישהל םדאב חוכ ןיא םלוע ארוב תובשחמ ךא"
דמעש (דמחומ) ילאעמשיה הז לשו ירצונה עושי לש הלאה םירבדה לכו .ויתובשחמ
,דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתלו ,חישמה ךלמל ךרד רשייל אלא ןניא ,וירחא
.'דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלוכ ארקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ' :רמאנש
וטשפו ,תווצמה ירבדמו הרותה ירבדמו חישמה ירבדמ םלועה אלמתנ רבכ ?דציכ
ולא םירבדב םינתונו םיאשונ םהו ,בל-ילרע םיבר םימעבו םיקוחר םייאב ולא םירבד
ויה אלו הזה ןמזב ולטב רבכו ויה תמא ולא תווצמ :םירמוא ולא ,הרותה תווצמבו
חישמ אב רבכו ,ןטושפכ ןניאו ןהב שי םירתסנ םירבד :םירמוא ולאו :תורודל תוגהונ
םלוכ םה דימ ,אשנו םוריו חילציו ,תמאב חישמה ךלמה דומעישכו .םהירתסנ הליגו
."םועטה םהיתובאו םהיאיבנשו ,םהיתובא ולחנ רקשש םיעדויו ,םירזוח

םירצונה ,תומואה הלא" :בשח יולה הדוהי יבר םג יכ ,וז הפקשהב ידיחי ם"במרה ןיא םנמא
."הכוחמה חישמל המדקהו העצה םה ,םידמחומהו

?יוג - ושי לש ויבא
אוה .ם"במרה ירבדבש תודוקנ יתש לע דומעל יוארה ןמ ןמית תרגיאב תורצנה תא ותכרעהב
:בתוכ

,םיברב עידוהו ,'ה תרות ידעלבמ תד שדחלו ,האובנ םשב עדוותהל ,ותצעב לכנתהש"
תויהב ,וניתובלב הכובמ סינכהלו קפסה שדחל ותנווכו .םשה תאמ תורותה יתשש
וז אצמש ימ תליחתו ...דחא הולאל תונווכמ ןהיתשו ,תרחאה ךפה תחאה הרותה
- תילארשי ומאו יוג ויבא היהש יפ לע ףא אוהו .לארשימ אוהו ,ירצונה ושי היה ,תעדה
אוהש ,בושחל איבה אוה ... 'רשכ דלוה ,לארשי תב לע אבש דבעו יוג' :ונידיב רקיעה
שוריפו ,איבנ לכ די לע ונל דועיה חישמ איהשו ,הרותה תוקפס ראבל םשהמ חולש
."היתווצמ לכו הרותה לכ לוטיבל איבמה שוריפ הרותה

הומת דוחיב .ידוהי היה אל ושי יבאש ,וז העדל הקיתעה ונתורפסב רוקמ אוצמל ואלנ םיבר
ןיאש ,חיכוהל תנינועמה ,הנורחאה הפוקתבש תימשיטנאה תורפסב תחוור וז העדש ,רבדה
םניא - םברקמ אצי םלאוגש םושמ םידוהיה תא םידבכמה םירצונהו ,תודהיה תדלות תורצנה
.טס .הו שטירפ רודואיתכ לארשי יררוצ .ידוהי יתלב באמ דלונ ושי תמאב יכ .םיעוט אלא
.יוגמ דלונ םתד דסיימ יכ ,דחא ןונגסב םיאבנתמ םלוכ שטילד ךירדירפ רקוחה ףאו ןילרבמ'צ

ומא לש הלעב יכ רמואה ,דומלתב אדסח בר לש ורמאממ תאז דמל ם"במרהש ,הארנ םנמא
לש ידוהיה הלעבמ אל אופא דלונו ,ארידנפ םשב דחא היה לעובהו אדטס היה שיא ותוא לש
יפל יכ ,וילא ןווכתמ אדסיח ברש ,"ירצונה ושי הז ןיאד" חיכוהל הצור םת ונברו .ומא םירמ
ןמז היה היחרפ ןב עשוהי 'ר םלוא .םידי יתשב ושיל היחרפ ןב עשוהי 'ר החד דומלתב רפוסמה
סויטנופ ביצנה ןמזב היה ושיו ,הגוהנה הריפסה ינפל הנש 150 ךרעב יח אוה יכ ,םדוק בר
רחיאש ,ם"במרה אופא קדצ .הגוהנה הריפסל 36-26 תונשב לארשי ץראב היהש ,סוטאליפ
לע אלו רחא שיא לע הנווכה היחרפ ןב עשוהי יבר לע רפוסמהו ,שיא ותוא לש ונמז תא הברהב
.ידוהיכ בשחנ אוהש ם"במרה עבק הכלהה יפ לע ןפוא לכב .ירצונה ושי

?תווצמה תא לטבל ושי הצר םאה
ושיש ,בתוכ אוה "הקזחה די" ורפסב םגו ןמית-תרגיאבש ם"במרה לש ותעד לע םג והמתו שי
לכו הרותה לכ לוטיבל איבמה" ןפואב הרותה תא ראיבו ,לארשי-תרות תא לטבל הצר
הדסיימש ,תורצנה ירקוח יגוחב םויכ לבוקמל דוגינב הרואכל תדמוע וז הפקשה ."היתווצמ
וינימאמ תא ררחיש שישרתמ לואש ודימלת קרו ,היתווצמו הרותה יקוחמ רוסל אלש הוויצ
.לארשי-תרות םויק בויחמ

ירבדבש תויולגה תוריתסב ןיחבה רחאל ,וז הנקסמ ידיל ם"במרה אב קדצבש ,הארנ םלוא
תונמאנ ירבד ויפב םימש םה דחא דצמ .ןוילגנוואה ירפסב ורסמנש יפכ שיא ותוא
יכ יתאב ריפהל אל ,םיאיבנה וא הרותה ריפהל יתאב יכ ,ומדת לא" :ותרהזאב ,השמ-תרותל
גת אל ףא ,הרותה ןמ תחא דוי רובעת אל ןורובעי ץראהו םימשה רשא דע ... יכ .תואלמל םא
הלקנ .םישנאל תאזכ הרוהו ולא תונטק תווצממ תחא ריפמה לכ ןכל .ומוקי םלוכ יכ ,דחא
דוע אלו ."םימש-תוכלמב ארקי דבכנ ןתושעל דמלמו ןתוא השועהו ,םימש-תוכלמב ארקי
אסכ לע םיבשוי םישורפהו םירפוסה" :רמאו הפ-לעבש הרותה תא םג רומשל הוויצש אלא
."םתישעו ורמשת רומשל םכילא ורמאי רשא לכ ןכל ,השמ

הפילחהלו יניסמ הרותה תא לטבל התיה ותנווכ יכ ,תולגמה ויפמ תורמיא םיאצמנ ,ךדיאמ
וצירעמ ךיא ,ןיבהל השק תרחא .ונורג ךותמ הרביד ובר תרות שישרתמ לואשו ,אוה ותרותב
דוגינ תדגונמה הטישל ףיטי ,ותוהלאב ןימאמו תזרפומ תואנקב ול רוסמ היהש ,שיא ותוא לש
ןמ קר ורמאנ הימכחו הרותל תונמאנ לע וירבדש ,תעדה לע אופא לבקתמ .ובר תרותל רומג
םירמאמהש העששב ,וישודיחלו ול וממוקתהש ,תוחורה תא עיגרה ןעמל ,ץוחלו הפשה
וב ,קרפ ותואב יכ .המינפ ובלב היה רשא תא וליג לארשי תרותל ותודגנתה לע ויפמ וטלפנש
םיפנחכ םהילע זוב ךפוש אוה ,השמ אסכ לע םיבשוי םה רשאב ל"זח ירבד םייקל הרומ אוה
לע םיסמועו אשנמ דבכ אשמ םירשוק יכ" :םירחאל םירימחמו םמצעל םיליקמה ,םיעובצו
תווצמ לע רובעל ריתמ אוה ןכו ."עבצאב םג ותוא עינהל םשפנ תא ןיאו ,םישנא םכש
איסהרפב תבש םיללחמ וידימלתש לע וינפל וננואתה לארשי ימכח רשאכ .הרותב תושרופמה
ןכו ."אוה תבשה ןודא םדאה ןב" :ונעטב םהישעמ תא אוה קידצה ,בשב תולילמ םפטוקב
םא יכ ,םדאה תא אמטמ הפה לא סנכנה אל" יכ ,הרותבש םירוסא תולכאמ יניד לכ לטיב
."הפה ןמ אצויה

תא חיכוהל ידכ היגולורטסאה עוצקממ םירפסה לכ ארק יכ ומצע לע דיעה ,ם"במרה
אוהו ,ונתרות תותימא סוסיב םשל תורחאה תותדה תורפסב יקב קפס אלב היה ,התוספא
ידיל אבו ,ול םסחיי ןוילגנוואהש ,שיא ותוא לש םייפוצרפ-ודה וירמאמ לש ותונכו וביטל רדח
ףא ,לארשי-תרות לטבל ובל ןויבחב םזי ושיש אצמנ ,תורצנה תובאל ןימאנ םאש ,הרכה
.םהירחא והנש םעה בורו הרותה-ימכח תארימ הליג אל ויפל ובל םימעפלש

תודהיה יכרב לע ודלונש תותדב בויחה לע ,רומאכ ,עיבצהל ץוחנל ם"במרה אצמ תאז לכבו
,ךכב היתונב ןיבל לארשי תד ןיבש לדבהה תא טילבה דוחייב ,ילילאה םלועה לע ןתעפשהב
לכל םלוע-ייח לארשי תד הליחנמ ,תרחא תד ןב לכ םלוע ןוארדלו םונהיגל תונד ןהש העשבש
.עזגו תד לדבה אלל ,בוט השועו ערמ רסה םדא

:ם"במרה בתוכ ויתורגיאמ תחאב

םה םה בלה תנווכ רחאו ,יעב אבל אנמחרד עדוי יוה ,תומואה לע תלאשש המו"
קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסח :ה"ע וניתובר ,תמאה ימכח ורמא ןכ לעו .םירבדה
םשפנ וניקתהו ,ךרבתי ארובה תעידימ גישהל יוארש המ וגישה םא ,אבה םלועל
תורשכו תודימה תורשכב ושפנ ןיקתהש ימ לכש ,קפס רבדב ןיאו .תובוטה תודימב
ורמא ןכ לעו .אבה םלועה ינבמ אוה יאדווב ,ךרבתי ארובה תנומאב המכחה
ןהככ אוה ירה ,ה"ע וניבר השמ תרותב קסועו יוג וליפא :ה"ע וניתובר ,תמאה-ימכח
אל ,הרותה ירבד ללכ ורמש אלש ,ןושארה םדאו חונו תובאהש ,קפס הזב ןיאו ...לודג
הלעמב םה ירה ,ןיקתהל יוארש המ וגישהו ועיגהש ןוויכ יאדווב אלא ,םניהג ינב ויהי
."הנוילעה

ךותמ הדסיימו תורצנה לע הרומח תרוקיב חתמש ,לארשי-ימכח ןיב ןושארה היה ם"במרה
תא וענמ אל םה ףאש דומלתה ימכח ןמ תרוסמ ודיב התיה הזב ,םנמאו .תודהיה תרות תניחב
הריפכ הזב וארש ,ותוהלא תא םידי יתשב וחדו שיאה ותוא לש ותויחישמ תא עיקוהלמ םמצע
,סרוואט .ר לש ורפסב ונודינו ופסאנ םישרדמבו דומלתבש תורצנה לע םירמאמה .רקיעב
.דרופרה

םידוהיל ושי ןיבש סחיה
הבחרהב הנודינ וילא תודהיה סחיו תודהיל ושי לש וסחי ונייה ,היתוניחב יתשמ וז הייעב ןכא
אוה .לארשי ינבל קר האבש ותזרכה דוסי לע ,ןמאנ ידוהי ושיב וארו שי .םימעבו לארשיב
,ואובת לא םינורמושה ירע לאו םייוגה ךרדל םכימעפ ומישת לא" :ויחילש רשע-םינשל הוויצ
דוגינב ,הרצ תימואל תואנק חורב ףא אטבתה םעפ ."וכלת לארשי-תיבמ תודבוא ןאצל םא יכ
השא תב אפרל ובוריסבו ,םילילא ידבוע ילוח רקבל הווצמה ,תינלבוסה םישורפה-תרותל
םינבה םחל תא תחקל ןוכנ אלו , לארשי תיבל תודבוא ןאצל םא יכ יתחלוש אל" :רמא תינענכ
רוסל אלשו ,הרותה תווצמ לע רובעל אלש ,ותרהזא תא ונרכזה רבכו ."םיבלכה ינפל וכילשהלו
.לארשי-ימכח םירפוסה ירבדמ וליפא

האנשו הרותה תווצמב לוזלז םיאלמה וירמאממ תומלעתהבו ,הלאה תורוקמה דוסי לע
ידיל ."ידוהי אלא ירצונ היה אל ושי" :רומאל ,ץורח טפשמ ןזיוהלוו איצוה ,הרותה ימכחל
ץמאתה תורצנה לע תודהיה תעפשהב ןיע תרצ ךותמ רשא קאנראה אב ירמגל תדגונמ הנקסמ
.תירצונה תדו השמ תרות ןיב ןוימד לכ ןיא יכ ,חיכוהל

תודהיה רסומב םולכ שדיח אל ושי :ץרג
שדיח אל ושי יכ חיכוה ,ןזיוהלווכ ,אוה םגו ,ץרג וז הלאשב קוסעל הבריה לארשי ירקוח ןיב
לואפ .םירחאו רגייג םג ומיכסה וז העדל .לארשי תורפסב וינפל רמאנ אלש המ רסומב םולכ
:הלא םירבדב םידוהי םירקוח ןיב תחוורה ,וז הפקשה םכסל הסנמ ןאמדוג

היה ושי השדחה תירבה לש עושי ןיבל ירוטסיהה עושי ןיב הלידבמ תודהיה"
האידיא םוש דמיל אל ערל דגנתהל אלש דחא טרפל ץוח ;רוהט ידוהי ןוטסיאיתונומ
וא הולא ושי םא תלאשה איה תורצנהו תודהיה ןיב ידוסיה לדבהה .רסומב תינכפהמ
תילילש איה וז הלאשל ונלש הדמעה .שולישה תנומאב הרושק ושיב הנומאה .םדו רשב
תודלות תרגסמב אוה ידוהיל ושי לש וכרע .לארשי תדב ושיל םוקמ ןיא ,טלחהב
."םלועב םיבר םייוגל רוא איבהש ...םלועה

רוריב הנורחאב רריב תורצנל תודהיה סחי רבדב םינורחאה תורודה ןמ םיידוהי םירקוח תועד
דע ןוסלדנממ תודהיה תבשחמב תורצנה תיעב" ורפסב ,ןמשיילפ בקעי .פורפ ידוסי
."גייווצנזור

םידוהיהמ ודמל םירצונה :ן"במר
תעדמ ולשלתשהש ,הרותה-ימכח תופקשה לע דומעל איה הזה רמאמב ונתמישמ רקיע םלוא
ם"במרה תעד לע וכמתסהב .ן"במרה ירבד םהב םינייפוא .הלעמל תאבומה ם"במרה
םיבשוי םידוהיש תומוקמב םירצונה םימעה לע תודהיה תעפשה תא םיעטמ אוה ,הרומאה
רוא םהילע הגנ אלש ינפמ ,תולילאב םיעקושמ ידוהי בושימ םיקוחרה םימעש העשב ,םכותב
:בתוכ אוהו ,לארשי-תנומא

םוקמ) בושיה עצמאל םיבורקה םה ,הרותה ילחונ םה ףאש תומואב ושבתשת לאו"
ימור הרבגשכו ,הודמלו הרותה וקיתעהש יפל ,םילאעמשיהו םירצונה ןוגכ ,(ידוהי בושי
ינב לבא .הרות לש אמגוד םיטפשמו םיקוח ושעו הרות הנממ ודמל ,תווצקה תצק לע
םייאה :בותכה רמא םהילעו ,םה תורומג תומהב ...תוקוחרה תווצקה יבושי םדא
,ורמא ךכ הליחתמ תומואהו .'ידובכ תא ואר אלו יעמש תא ועמש אל רשא םיקוחרה
,ונדמל ;'תאזה הרותה לככ םיקידצ םיטפשמו םיקוח ול רשא לודג יוג ימו' :רמאנש
יבושי םירשיו םיבוט םיסומינ םהל אהיש םלועב ןושלו המוא ןמז ותואב ויה אלש
."לארשיכ תונידמה

ואב םלסיאהו תורצנהש ,הרומאה ם"במרה תעד תא וירבד קוזיחל םש ן"במרה איבמ ךכ רחא
וריכי חישמה תומילו ,םהיניב הרות ירבד תצפה ידי לע םייוגה ךותב חישמה ךלמל ךרד ןקתל
,ם"במרה תעדל ומיכסה אל וירחאש םיקסופו ן"במרה .לארשי תרות תויתימא תא םה םג
ףא ,ףותישה לע ורהזוה אל חונ ינבש ,םת וניבר תעדכ םתעדו ,הרז הדובע ידבוע םה םירצונהש
.םילילא תדובע אוה ידוהיל שולישה תנומאש םידומ םלוכש

חישמה ןוויכ אל םלועמ" :בתוכ (ד"יה האמה ףוס) ידופאה ןארוד טאיפורפ קחצי 'ר םג
רחבמ ותויה והובשח אלא ,ושי וניהלא רמא אל וידימלת וליפאו ,הולא ומצע תושעל המודמה
תידגאה ותומד ןיבל ירוטסהה ושי ןיבש לדבהה לע הזב דמע רבכ ידופאה ."ישונאה ןימה
.ןוילגנוואבש

יפל .וימדוק לכמ שיאה ותוא לע ותנגהב תכל קיחרה (ו"לקת - ח"נת) ןידמע בקעי יבר ןכא
אבומש המל דוגינב והזו .דבלב םילילא ידבועל קר השדח תד דסיל ושי תנווכ התיה ותעד
.לארשי ינבל קר אבש ,ןוילגנוואב םימעפ המכ ומשב

:בתוכ ןידמע י"ר

ןאכמ ...ותרות בוזעל יאשר ידוהי םוש ןיא ןוילגנוואה יבתוכ ירבד יפל םג תמאב לבא"
אוה לבא ...הלילחו סח לארשימ הרות לטבל ואב אל ויחולשו ירצונהש ,רוריבב הארנ
תד לטבל ירצונה אבש ,ןוילגנוואה יבתוכ תבשחמכ ,הז אב אלש ,יתרביד רשא רבדה
םא יכ השדח אל איה ףאו ,האלהו זא ןמ תד ןהל דסייל אב תומואל קר ,ירמגל תודהיה
ערז לכ ךא .שדחמ ןדסייו ירצונה יחולש ורזחו ןוחכשש חונ ינב תווצמ עבש הלא ,הנשי
,ןוערג םוש ילב הרותה תווצמ לכ תרימשב ביוחמ אוה ,םתדל סנכנו לומינה ןכו ,לארשי
השע ירצונהש ,יפב אלגרמו ...זאמ ןהב ובייחתנש תווצמ עבש חינה םלועה תומואל לבא
,ונימכחמ דחא ןיאו ,ל"נכ ,זוע לכב השמ תרות קזיח דחא דצמ :םלועב הלופכ הבוט
ביטיה םלועה תומואל ,רחא דצמו ;הרותל יחצנ םויק בויחב אלמ הפב הזמ רתוי רבידש
ויהי אלש ,תווצמ עבשב ןתוא בייחו םהמ םיליספה ריסהו הרז הדובע לטיבש ,הברה
תרותמ דאמ רתוי םהילע רימחה הזבו ,תוירסומ תודימב םהל הכיזו ,הדש תומהבכ
."עדונכ ,השמ

ירצונה לע תוכז דמלל ואובבש ,ןידמע י"רכ ,רקש תויחישמ דגנ יאנק םחול לע אלפתהל שי
,הרותה תווצמל שיא ותוא לש תילילשה ותדמע ןמ ומלעתהב ,תויביטקייבואה תדימ לע זירפה
,וז תא וז תורתוסה לארשי תרות לע ויתורמיאבש תועמשמה-וד לע דמע אלו ,תבש תרימשכ
..."זוע לכב השמ תרות קזחמ"ל שיא ותואל והשעש דע ןידמע י"ר לש ותעד חנ אלו

תורצנל הכרעה רתי תרחואמה תורפסב
וינימאמו ליאוה ,תרחואמה תורצנה לע תיבויח רתוי הכרעה םיאצומ ונא הכלהה תורפסב
רתוי וברקתהו ,תונושארה היתופוקתב הכותל ורדחש ,םיילילאה תודוסיה ןמ וררחתשה
יפלש ,םירצונה םימעה לע הנגהב םת וניבר אצי הרשע םיתשה האמב דוע .דוחיה תנומאל
,םהילע םילח םניא ם"וכע יפלכ הכלהב תורמוחה לכו ,הרז הדובע ידבועכ םניד ןיא ותעד
ליאוה
המש יפ לע ףאו ,תוהלא םהב ןיספות ןיאו ןהלש םישדקב םיעבשנ ןלוכ הזה ןמזב"
םתעד םג ,ם"וכע םש הז ןיא םוקמ לכמ ,רחא רבדל םתנווכ םימש םש םהמע ןיריכזמש
רוסאד ןחכשא אל ,רחא רבדו םימש םש םיפתשמש יפ לע ףא .ץראו םימש השועל
."ךכ לע ורהזוה אל חנ ינבד ,אכיל 'רוע ינפלו' .ףתשל םירחאל םורגל

:א"מרה קספ ןכו
הזה ןמזב תומואה ןיאש םושמ ,הזה ןמזב תומואה םע תופתוש תיישעב ןיליקמ שיו"
השועל םתנווכ םוקמ לכמ ,הרז הדובעה ןיריכזמד בג לע ףאו ,הרז הדובעב םיעבשנ
."ץראו םימש

:הרוה שקבר השמ יברו
םה ,םהיניב םירזופמו םהלש לצב םילוג תילארשי המוא ונחנא רשא םייוגה ולא"
םימש השועל םתנווכ לכו ,תדה ירקיעבו םירצמ תאיציבו םלועה שודיחב םינימאמ
רוסיא ןיאש יד אל ,הגהב ונק ןמיס ח"ואב א"מר םאיבהו ,םיקסופה ובתכש ומכ ,ץראו
יברכ הכלהד ,ם"במרה בתכו ..םמולשל ללפתהל םיבייוחמ ונחנא וליפא אלא ,םליצהל
."אבה םלועל קלח םהל שי םלועה תומוא ידיסח 'יפאד עשוהי

קוק ה"יארה תטיש
תותדל לארשי תד ןיב יתוהמה לדבהה תא הטילבמה ,ולשמ הטיש קוק ה"יארלו
לש םילודגה םיגשהה תא תיבויח הכרעה הכירעמ הז םע דחי ךא ,תורחא תויטסיאיתונומ
.תוגההו תוברתה ימוחתב םלועה תומוא

אל יכ ,יתעד תא ג"כל רמוא - ולאושל קוק ברה בתוכ - ,תורזה תונומאה רבד לע"
םלועל יללכ סרה םינווכמ ונא ןיאש ומכ ,לארשי לש םרוא תרטמ איה ןתסירהו ןתעלבה
רוקמל הזב ופרטצי אליממו ,םהיגיס תרסה ,םתאלעהו םתנקת םא יכ ,םלוכ וימואלו
ראשנו ,וינש ןיבמ ויצוקשו ויפמ וימד יתוריסהו' :תורוא יללט םהילע עיפשהל ,לארשי
קלחב תוכמסנה תותדב רמוחו לקו ,תוילילאב וליפא גהונ הזו .'וניקלאל אוה םג
תא - 'יתאנש ושע תאו' :ל"ז א"רגה ירבד םילודגו .לארשי תרות רוא לע ןהיתודוסימ
ךינפ יתיאר' ןכ לעו .זינג אמלעד ןהבא ידהב ושאר אוהש ורקיע לבא ,ושעל לפטה
תבהאו .םקיר בושי אל ורבדו ,םת שיא בקעי תמאה שיא רמא 'םיקלא ינפ תוארכ
העשרהש ,תומוהמה ןתוא לכ לע הלעת ,לאעמשיו קחצי לש ,בקעיו ושע לש םיחא
העד .םלוע דסחלו רואל ןכפהתו ןהילע רבגתת ,ןתוא הררג םייוגה תאמוטב תכרכנה
וניתוחרוא לכ םע תוולתהל הכירצ ,תמא תרות לש השבדו הקתמב תקתוממ תאז הבחר
םהש ,םימעה לכש ,יריאמה תעדכ אוה רקיעה" :קוק ברה הרוה דועו ."םימיה תירחאב
יבויח לכב םיבשות םירגל םיבשחנ רבכ םה ,ורבחל םדא ןיב םינוגה םיסומינב םירודג
םע םיגהונש ,יל הארי ןכו" :ם"במרה הנוע הז לע ?םיבשות םירג לש םניד והמו ."םדאה
."ןתויחהל םיווצמ ונא ירהש ,לארשיכ םידסח תולימגו ץרא ךרדב בשות ירג