ם"במרה יבא ןומימ 'ר לש ושוריפ
םיליהתב 'צ רומזמל

גרבסולש רזעילא

ה"משת וצ יניס
תורעהה אלל דלקוה

'צ םיליהת

:רמאמה ןכות
ןיידה ןומימ 'ר
"המחנה תרגא"
םילהתב 'צ רומזמ שוריפ

עיפומה ,םיליהתב 'צ קרפל ם"במרה יבא ןומימ 'ר לש ושוריפב קסוע רמאמה :תיצמת
תודלות תא רמאמה בתוכ רקוס ףסונב .1160 תנשב ,הארנה לככ ,הבתכנש "המחנה תרגיא"ב
.וירוביחו וידודנ ,ןומימ 'ר לש וייח

;ם"במרה יבא - ןומימ 'ר ;'צ םיליהת : :חתפמ תולימ

ןיידה ןומימ 'ר
ינפלש הפוקתב וייח תודלות לע .םכחה ףסוי 'ר לש ונב אוה ,ם"במרה לש ויבא ,ןיידה ןומימ 'ר
ראשה ןיב .הרותב קוסעל הברהש ונל עודי ךא ,םיבר םיטרפ ונידיב ןיא ותחפשמ םע וידודנ
תחפשמב ץופנ היהש ראות ,"ןייד" ראותל הכז ףאו ,שאגמ ןבא יולה ףסוי יבר לצא דמל
.ם"במרה

אב" :ףסוי-רב ילוטנא 'ר לש וירבדמ דומלל םילוכי ונא ורוד ינב ול ושחרש הברה הכרעהה לע
םע וקלחו םלועה ייחל ורכז ,ןומימ וננואגו וננודא ,ןומהב בהא רשא ברה ,םימתרפה ערזמ
םוקמ ,דרפסבש הבודרוק ריעה הלפנ (1148=) ח"קתתד תנשב ."ןדע ןגב םיקידצה תותכ עבש
ןיב הריחבה ינפל ודמע היבשותו ,הקירפא ןופצמ ועיגהש "ןידחומ"ה ידיב ,ןומימ 'ר לש ובשומ
תונושה דרפס ירעב םידודנ רחאלו ,תולגב הרחב ןומימ תחפשמ .תולג וא תוומ ןיבל תד תרמה
"המחנה תרגא" תא ןומימ 'ר בתכ הפוקת התואב .וקורמבש סאפ ריעב 1160 תנשב הבשייתה
ימלסומה דמשה תורמל םלוא .ימלסומה דובעשה לועמ םילבוסה םעה ינומהל הדעונש ,ולש
תכלל רסא ףאו ,אווש יחישמ ירחא ןומימ 'ר ררגנ אל ,הלואגהו חישמה תעפוהל הפיאשהו
.הנש התוא לש חספב עיגי חישמהש ןעטש ,יערד השמ ירחא

.לארשי ץראל םעפהו ,םידודנה לקמ תא תפסונ םעפ וידיל תחקל ןומימ 'ר ץלאנ 1165 תנשב
םוקמו ותריטפ םוקמ ,ותומ תנש .םילשוריל םשמו ,וכעל ותחפשמ םע עיגה הנש התואב דוע
רטפנ ןומימ 'רש ,יללכ ןפואב עובקל ןתינ .תובר הלא םיניינעב תועדהו ,םיעודי םניא ותרובק
.םירצמב וא םילשוריב רבקנשו 1170 - 1165 םינשה ןיב

םיבותכ םלוכ ,ונילא וירפס ועיגהש ,ם"במרה תחפשמב ןושארה אוה ןומימ 'ר
םישוריפ ,רתסא תליגמל םג ןכתייו ,הרותל שוריפ :םה ונל םיעודיה וירפס .תידוהי-תיברעב
,הרהט ינידב רוביח ,הרות רפס תוכלה ,דעומו הליפת ינידב רפס ,הכלהב תובושת ,דומלתל
.ימונורטסא רפסל שוריפו םינהוכה לש סיפה לע סרטנוק

 

"המחנה תרגא"
1160 תנשב ,הארנה יפכ ,הבתכנש ,"המחנה תרגא" אוה ןומימ 'ר לש רתויב םסרופמה ורוביח
רידהה יברעה רוקמה תא .תולגה לוע תחת םיקנאנה םידוהיה תא דדועל ידכ ,סאפ ריעב
ברהו ,תירבעל תרגיאה תא םגרת ראלק ןימינב ר"ד .תילגנאל םוגרת ףיסוה ףאו ,סנומיס
רמאמבש "המחנה תרגא"מ תואבומה לכ .תורעהו אובמ הילע ףיסוה ןמשיפ ןהכה ביל הדוהי
.וז הרודהממ תוחוקל הז

:םיירקיע םיאשונ ינשב תקסוע תרגיאה
חוטבלו 'הב הנומאב קזחתהל שי ןכלו ,הלוגס םע ונדוע לארשיו ,ומעב סאמ אל 'ה -
.ויתוחטבהב
.ודי לע הרסמנש הרותהו ונבר השמ לש ותאובנ תלודג -

ודקפ עודמ ,ריבסהל ןויסינ וא הכלה לש םיאשונב קוסיע תרגאב ןיא דבלב דחא םוקממ דבל
.םעה תא תויונערופהו תורצה

תחצינ החכוה ןומימ 'רל תשמשמה ,ונבר השמ לש ותוישיא הכוז תרגיאב דחוימ םוקמל
ליבשב אלא ונל ןתנש הרותב ןימאהל ונילע היה אל וליאו" :ודי לע החלשנש הרותה תותימאל
תא הצרעהבו טורטורפב ראתמ ןומימ 'ר ."ןימאהל ונייה םיבייח ,דבל ...(השמ לש =) ותלודג
קלחכ ,חישמה ךלמל רזועכ הזה םלועל ותרזחהו ותומ ,ויתודימ ,ותאובנ ,השמ לש ופוג
איבנ דמחומ לש ותאובנ ידי לע השמ תרות לוטיב ןיינעב םימלסומה םע שרופמ יתלב סומלופמ
.םאלסיאה

םוקמ היהי ,הליפת איהש וילע הדיעמ ותרתוכש ,םיליהתבש 'צ רומזמלש ,אוה יעבט ךא
לכ ןומימ 'ר תעדלש ,םירבדה תעבראמ תחא איה הליפתה ירהש ,"המחנה תרגא"ב דחוימ
,השמבו ותרותב ,'הב הנומא :הרצ תותעב אקווד םהב קזחתהלו םהב קיזחהל םיבייח לארשי
.הליפתו הבושת ,תווצמה םויקו הרות דומלת

:הליגר הליפת לש לע הלוע 'צ רומזמ לש ותובישח םלוא

,'רמאש ךורב' ינפל התוא ארקתו ,ךיפ לע הרוגש ...תאזה הליפתה היהתש ,ךל יוארו"
רחבמ ללפתהש ,הליפתב ה"בקה לא ברקתתו תורוהטה היתולמב ךרבתתש ידכ
ןופצ המ ,םדא-ינב ועדי וליאו .הנממ הבושח הליפת ןיאו ,םיאיבנבש לודגהו םיאורבה
םיעבוק ויה ,הנומאה תא םיררבמו תדה תא םיקיזחמה תודוסיה ןמ 'ה הב זנג המו הב
."עמש-תאירק ומכ םמצע לע קוח התוא

לכ תא האר רשאכ ,השמ ללפתהש הליפת יהוזש ,ךכב איה "השמל הליפת" לש התובישח
לארשי לע 'ה םחריש ידכ ,הפוס דעו הלוגה תליחתמ לארשי לע ואובישו ואבש תויונערופה

איצוי אלו ,שרושה ןמ ונתוא רוקעי אלו ,ףצקב אלו םימחרב שנועה תא םהילע איביו"
,וניתוביל תא חמשיו הנושארבכ ונילא בושיו ,ונתבושת תא לבקיו ,ודי תחתמ ונתוא
תובבסמה ...תומואה תער תא ונילעמ ףודהיו תולגה ימי לכ ןויסינב דומעל חוכ ונל ןתיו
."המוחכ ונתוא

לכב וילא םיטלמנ ונאש זועה רצבמ"ל וזה "רשויה תצילמ" תא ןומימ 'ר המדמ רחא םוקמב
."ונל חיטבה רשא לכ םיוקיו ונתוא לואגל 'ה רזגש רבדה םלשי רשא דע ,תויונערופה

דצמ החטבהו רושיא אלא ןניא השמ ירחא ויהש ,םיאיבנה תואובנש ,ןומימ 'ר רובס ףא
לכל רסמ ,ונילע ותצלמה ירבד תא ה"בקה לביק רשאכו" :הלבקתנ ותליפתל ןכאש ,ה"בקה
םיאיבנה תא חלשו ותשקב תא לביק ה"בקה יכ םיחיכומה ,םידועיו תואובנ וירחא אבש איבנ
קדבש ומצע לע ןומימ 'ר דיעמו ."םתוא םייקי אוהש חיטבהו ,שקיב אוהש םיניינעה םתואב
.ךכ לע חמשו ,םהב םיזומרו םירומזמה יקוספב םירושק םיאיבנה ירבד לכש ,אצמו

ספות רואיבה השעמל ירה ,"הרצק ךרד"ב רומזמה יניינע תא ראיבש ,ןעוט ןומימ 'רש ףא
- רומזמה יניינע תא ראיב ,וירבדל .תרגיאה תיצחמכ

תובבלל המחנו הלוגה תודידבב תודומלגה תושפנל םיעושעש רוקמ ויהי ןעמל"
הנומאה קוזיחו הרכהה ןוקיתו תומואה ינפמ םוצעה דחפה םתוא לכואש ,םימוגעה
תונמאנה לבחב םיקיזחמהו םיקיתווהו הבושתב םירזוחהו םינמאנהו םירשיל
."םדאה ינב לכמ רחבנהו דבכנה ונאיבנב הנומא ךות ,תוקיתווה לש הדי-תיבבו

ידי לע :םינקז הרשע ידי לע םיליהת רפס בתכ ךלמה דוד" :ל"זח תעיבק תא לבקמ ןומימ 'ר
"םיקולאה שיא השמ"ו ,"...השמ ידי לעו םהרבא ידי לעו קדצ יכלמ ידי לע ,ןושארה םדא
.ונבר השמ ךכיפל אוה רומזמה תרתוכב רכזנה

יתמ ?וז הליפת השמ ללפתה המל :וז העיבקמ תועבונה תולאשל ןומימ 'ר שרדנ עבטה ךרדמ
דוד העבקש דע ,םיבר תורוד ךשמב הלבקב הרבעוה אלא ,הרותב העבקנ אל עודמ ?הרמאנ
?םיליהת רפסב

ינפלו ,"וניזאה" תריש ול הנתינש רחאל ,ותומ םויב וז הליפת השמ ללפתה ןומימ 'ר תעדל
לארשי לע אוביש המ לכ "וניזאה" תרישמ דמלש רחאל ."הכרבה תאזו"ב לארשי תא ךריבש
היהי אלש השמ האר (דכ ,בל םירבד) "ברח לכשת ץוחמ"כ תויונערופו תורצ הז ללכבו ,םתולגב
...הערל םיווש ויהי םלוכו םכח םהב ראשיי אל"ש יפל ,םדעב ץילמיו םהילע ללפתיש ימ םהל
שיא השמל הליפת" רומזמה תא רביח ,םיקולאה שיא ,ונייה ,רשי שיא ןיא יכ הארש ןויכו
."םיהולאה

,בל םירבד) "םחנתי וידבע לעו ומע 'ה ,ןידי יכ" קוספל השמ עיגה רשאכש ,רעשמ ףא ןומימ 'ר
םיליהת) "ךידבע לע םחנהו יתמ דע 'ה הבוש" הב רמאנש ,ותליפת תא ללפתה העש התואב ,(ול
.(גי ,צ

ןיב רמולכ ,ול יוארה םוקמב ,הרותב רומזמה עבקנ אל עודמ ,שרופמב ריבסמ ןומימ 'ר ןיא
ידכ םיליהת רפסב דוד ותוא עבק" וירבדל םלוא ,"הכרבה תאזו" תשרפל "וניזאה" תשרפ
."המואל גנועו םיעושעש רוקמ היהיש

 

םילהתב 'צ רומזמ שוריפ
:ומצע שוריפל התעו
."רדו רדב ונל תייה התא ןועמ ינדא םיהלאה שיא השמל הליפת"
רוד לכב וילא םיטלמנ ונחנאש ,ונטלפמ התא ,וניהלא 'ה :ונבר השמ לש ותליפת התייה ךכו
ןיאו ,תוערואמ ונילע םישדחתמו ,וניביוא ןיבל ,םיחצונמו םיכומ ,םיעלקנ ונאש העשב ,רודו
וליפאו ,תלוכי אלו ...וב רצבתנש רצבמ אלו ונתוא ךירדיש ךירדמ אלו ונב גיהניש ךלמ לא ונל
ונא ךילא אל ,טלפמ ונל ןיא ,וניתופיאש ובזכנו וניתולובחת ורתתסנש ןויכו ...רבדל תלוכי אל
התא ןועמ" :רמאנש ומכ ,סונמה אוה התא ,הנוע התאו םיקעוצ ונא ,רזוע התאו םיארוק
."תייה

אכד דע שונא בשת .לא התא םלוע דע םלועמו לבתו ץרא ללוחתו ודלי םירה םרטב" .ג-ב
."םדא ינב ובוש רמאתו
עדיש ןוויכמו .'ה ינפל תודוותההו העינכה ,הבושתה איה התעימשלו הליפתה תלבקל הביסה
ונא םאו ,ץראהו םימשה וארבנש ינפל דוע הבושתה לע ארובה רזג ,אוטחל ונפוסש ה"בקה
.הנוע התא הבושתב םירזוח

."הלילב הרומשאו רבעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ"
וניניעבו ,טעמ אוה ה"בקה ,ךיניעב םינש ףלא יכ ,אוה תולגב בר הכ ןמז תויהל ונל םרגש המ
.הרצק איה ךל יכ םא ,ונל הכורא ,תולגה ,איהו ;הברה
ןמז םלשויש רחאלו ,הלילה ןמ שילשכ וא ,רבעש לומתא םויכ םה ה"בקה רובע םינש ףלא
.ץיקהו הלילה תונועמ הנוע ןשיש ימכ ונחנא היהנ ,וכרוא לכ לע תולגה

."ףלחי ריצחכ רקבב ויהי הנש םתמרז"
םימ ןואשל המודה ןנואשב ונתוא תוליהבמו לארשי לע תופסאנ םרזל ולשמנש תומואה
קיזחמ שלחו ףפור רבד אקוודו שיש םשכ םלוא .לודג םרזל םירבחתמ םהש העשב ,םיריבכ
המואה תא ליצמ ה"בקה ךכ ,םרזה םע םיפרגנה םיקזח םיעלסל דוגינב ,ומוקמ לע דמעמ
דע ונופטשי תולגב תונערופה ילושחנש ,ונל המדנש תמיא לכ .תולגה םרזב ףרגית אלש השלחה
.םדימ ונליצמו ,ה"בקה םתוא שילחמ ,הלכ

בותכה המיד .ןשי לש ותנשכ ויהי ,ולכיו םתמרז ומרזיו ,םתוכירא לע תולגה ימי ומלשישכו
,המחה לגלג הארנש דע ,אעמק אעמק םלועה רחשל העושיה תאו ,הלילה תכשחל תולגה תא
.םלועל ריאמו עיפומה

תמחלמ" ארקנש המל ופסאתיו ונתוא ודמחי ,לארשי לש םרוא תחירז תא םייוגה וארי רשאכו
,םימעה לכמ תפקומ ריעה תא וארי םה :םתמיזמב וחילצי וליאכ ,האריי הליחתב ."גוגמו גוג
,יבשב ךלה רבכ התיצחמו ריעה הדכלנ רבכו ,םיענכנ ונחנאו ,ונתוא עולבל םיקקותשמ םלוכו
דע ,תויונערופ םהילע איביו םהילע םעזיו םייוגה ןומה לכ לע ה"בקה ףוצקי העש התואב םלוא
.שבייתנ ןמז רחאלו ויציצ ואציש ,בשע ומכ ויהיש

."שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב"
רקובב ,וניביוא םג ךכ ,שביו הלכ אוה שמש-ברעה םעו ,הצינ הלעמו בשעה חרופ רקובבש םשכ
.םייח חור םהב ראשי אלו ,ולכי ברעבו ונב םחליהל ומיכשי

."ונלהבנ ךתמחבו ךפאב ונילכ יכ"
הרקיש המ לע ונרעצ תא הליגו אבנתהו השמ רזח ,היהיש המו היהש המ לכ תא ראיתש רחאל
,תולגב םייורש ונאש הממ םימהדנ ויהי םיראשנהו ,'ה םעז ללגב ולכי לארשי :תולגב לארשיל
."ונלהבנ ךתמחבו" :רמאו ףיסוהש ומכ

."ךינפ רואמל ונמלע ךדגנל וניתונוע תש"
םהב הפוצ ,וחכנ ה"בקה םתוא םש וניתונווע םיברתמ רשאכש ,אוה תונערופה לכל םרוגש המ
.וינפ רואמ רתסנ רבד ןיא .םירתסנהו םייולגה תונוועה ירה םיעודי וינפלו ,שנוע ונילע רזוגו

."הגה ומכ ונינש ונילכ ,ךתרבעב ונפ ונימי לכ יכ"
ומכ .זוגנו םלענ רובידהש םשכ ,רבדמ לש ורובידכ ולכ וניתונשו ,ךפצק תמחב ורבע ונימי לכ
אלא םיעמוש ונא ןיאו ,תמ אוה לדגיש הווקת תעבה ידכ ךותש ,קונית תדלוה לע רובידה
,חכ םירבד) "ךל ויהי אלו דילות תונבו םינב" :םויאה תולגב ונב םייקתנ ךכ ,"תמ קונית"
דועש ,םיווקמ ונא דועב ךכו .םייחב םיראשנ ,םוי ידמ תחופו ךלוה םרפסמש םידיחי קרו ;(אמ
.רובידה ומכ ונימי םילכ ,העושיה אובת ונימיב

שיח זג יכ ,ןואו למע םבהרו ,הנש םינומש תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי"
."הפענו
ןויכ ,םינומש אוה אישהו ,הנש םיעבש אוה םהייח הצק ירה ,םייחב םיראשנה םידיחי שי םאו
.תוומה תא תוברקמו םייחה תא תורצקמ תולגב תווקתהו תוחוכה תסיפא ,בלה תמוהמש
ותוא םיחקולש םפוסו ,םיבורמ םיישק ירחא קר ,ךכל ועיגה ירה ,בוט םבצמש הלאכ שי םאו
ריוואב םיחרופ ונחנאו ,ונידיבש המ חירפמו ןוילכ ונילע אב תוריהמבו ,האנשבו קשועב םהמ
.הדימע אלו םויק אל ונל ןיא ;דצ לכמ

."ךתרבע ךתאריכו ךפא זע עדוי ימ" .אי
יתממ ונעדי אלש ףא ,ןכרא היהי המכ שארמ ונעדי ןהבש ,לבב תולגכו םירצמ תולגכ אלש
ונא ןיא תיחכונה תולגב ירה ,אתרופ המחנ ךכב ונל התייהו ,ונל רסמש םינשה ןובשח ליחתמ
דרילו ןיבהל אלפנה וחוכו הרורבה ותאובנ םע ,השמ וליפאו .ךשמית ןמז המכ וליפא םיעדוי
םצוע עדויה אוה ימ :רמא ןכל ;תאזה תולגה רבד תא ןיבהל ול ןתינ אל ,רבד לש וקמוע קמועל
ךתארי יפל ול הבוצק ךתרבע וליאכ ,ךתוא האריל ארבנה בייח הדימ וזיאבו ,אוה המכ ךתמח
.ךתמח םצועו

."המכח בבל אבנו עדוה ןכ ונימי תונמל" .בי
ונתאמ םתסנש ךכב ונל יד .לכו לכמ 'ה ונתוא קיחרי לא ,תולגב עקשנ רשאכש ,ללפתמ השמ
תא וב ןיבנש ,םכח בל ונל ןת ונל אבנתיש איבנ םוקמבו ,ךתרות רואב ונל ראה ,ןכל .ץקה דעומ
.הוולש הב אצמנו ךתרות

םישרדמהו דומלתה ,הנשמה תא אורקל ידכ קרש ,היארהו ;השמ תשקבל הנענ ארובה
המכב ונייח תיראש לכ תא ונא םילגלגמ ונאו ,םניבהל ידכ ןכש לכו ,המלש הנשל ונא םיקוקז
.םיאיבנה ימיב רשאמ תוחפ אל הרות םידמול ונא תולגבו ,םהירבדבש םילקה ןמ םיפד

."ךידבע לע םחנהו יתמ דע 'ה הבוש" .גי
,ללפתה ,איבנה לע השק םשור תולגה ךרוא השעשכ .ונל קיפסיו ךימחר ונילע לוג ,וניהולא 'ה
ףצקש העשב ובוהאל עריא רשא לע םחינה םדא אוה וליאכ ,ופא ןורח תא ונילעמ 'ה הטיש
םיליהת) "וזלעי םיעשר יתמ דע 'ה םיעשר יתמ דע" :דוד םג ללפתה שממ םילמ ןתואבו .וילע
,בל םירבד) "םחנתי וידבע לעו ומע 'ה ןידי יכ" :החטבהה םויק לע םג השמ ללפתהו .(ג ,דצ
.(ול

."ונימי לכב החמשנו הננרנו ךדסח רקבב ונעבש .די
תא אלמיו דסח בר אוה 'ה ןכש ,ךדסחב תובוט ונל השעו ונתעושי רואמ רקובב ונעיבשה
.תובוט ונל תושעל ויתוחטבה

."הער וניאר תונש ונתינע תומיכ ונחמש" .וט
אל ול ומדקש תורודהו ורוד ישנאש ,רפסמ ןומימ 'ר .ונשנוע ימי ןובשח יפל ונתוא חמשי 'ה
.ונלבסש המ לע ידמ טעומ לומגת והז ןכש ,ושקובמ תא ועדי אלו ,איבנה תשקב תא וניבה
,וינבו ושוכר תלפכהב ךכ רחא 'ה ול למג ,שדוח רשע-םינש אלא ושנוע ךשמנ אלש ,לשמל ,בויא
וררמתנו ,ונל םינודא ושענ ונידבעו ,וניבשנו ונגרהנש ונחנא וליאו ,הנש םיעבראו האמ יחו
דוע) המכ םיעדוי ונא ןיאו ,רתויו הנש האמו ףלא ונדבעתשנו ונינבו ונא ונרכמנו ,ונייח ונילע
ןמזב הלאה תוכשוממה תויונערופה לכל לומגת 'המ השמ שקביש ןכתייה - (דובעשה ךשמיי
תאז חנ ימיכ" :רמאו 'ה עבשנ רבכ ירה ?תונערופל רוזחנ םולכ ?המ אוהה ןמזה רחאלו ?בוצק
!?(ט ,דנ והיעשי) "ךב רעגמו ךילע ףצקמ יתעבשנ ןכ ץראה לע דוע חנ ימ רבעמ יתעבשנ רשא יל

ןוויכמ .'ה השעש ןובשחה יפל יוניעה ימי דגנכ םימי ה"בקהמ שקיב השמ :ןומימ 'ר תבושתו
יתרתסה ...ךיתבזע ןטק עגרב" :רמאנש ומכ ,דחא עגר אוה 'ה לש ונובשח יפל תולגה ךרואש
יפל םינשו םישדוח ,םימי ,תועש ונל ןתיש 'ה תאמ השמ שקיב ,(ח-ז,דנ ,םש) "ךממ עגר ינפ
.רתויו םינש ףלא תולגב עגר לכ לבקנש ןפואב ,תולגה ימי רפסמ

."םהינב לע ךרדהו ךלעפ ךידבע לא הארי" .זט
וימיבש רודה .םהינב ינפ לע היהת ךתעפיו ,ךידבעל םסרופמו יולג ךלעפ האריי ,םיקולא 'ה
רודה םלוא ,תויוכלמ דובעיש תניחבמ אלא ול ומדקש תורודהמ הנוש היהי אל הלואגה אובת
ארקיו) "תויממוק םכתא ךלואו" רמאנש ומכ ,ותמוקב רתוי לודג היהי הלואגה ירחא דלווייש
,ןדע ןגמ ושוריג םדוק התייהש יפכ ,ןושארה םדא תמוקב תומוק יתש :ל"זח ושריפו ,(גי ,וכ
אהי 'ה דובכש ,םתרוצ תא לידגיש השמ שקיבו ;המא םייתאמ התע היהתו ,רמא האמ ונייה
.םהינפ לע הארנו יולג

."והננוכ ונידי השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םעונ יהיו" .זי
התוא 'ה תאמ יתלאש תחא" :וימי לכ דוד תליפתכ איה ,ונילע ויהי ודסחו 'הש ,השמ תליפת
.(ז ,זכ םיליהת) "ולכיהב רקבלו 'ה םענב תוזחל ייח ימי לכ 'ה תיבב יתבש ,שקבא

תא 'ה חתופ ,ערה לא הטונ אוה םא לבא ,ודיב םיעייסמ ויכאלמו 'ה ,האריה לא הטונ םדא םא
אוהשכו ,תאז תושעל ודיב עייסמ אוה ,ודבועש ימב הצור 'ה םא .ונממ ותוא ענומ וניאו ערה
,ערה רציה וילע רבוג תחא םעפ םאו .ןהל הפיצ אלש הברה תובוט הזמ ול תוחמוצ ,בוט השוע
,קידצה ףסויל השעש יפכ ותוא ליצמו םהינפמ וילע רמושו אטחה יכרד תא וילע דיבכמ אוה
.םהב אצויכלו שיל ןב יטלפל ,זעובל

."והננוכ ונידי השעמו" תחטבהל הכזנש ידכ ,"ונילע הננוכ ונידי השעמו" השמ ללפתה ןכ לעו