רודה יקידצו ץישפורמ יבצ ילתפנ יבר

יספלא קחצי ר"ד

ז"משת 'ק יניס

:רמאמה ןכות
בושטידיזמ שריה יבצ יבר םע וירשק
םירופיס 3 - בושטידיזב ץישפורמ צ"נר לש ורוקיב
בושטידיזב םילוח רוקיב
"אשידק אבס"ה םע וירשק
בוסוקמ לדנמ םחנמ יבר םע
בושטניפמ יכדרמ םהרבא יבר םע
"םימשל רוא" לעב אטפאמ ריאמ יבר םע
בונידמ יבצ בקעי יבר םע
אחסישפ תטיש לא צ"נר לש וסחי


.ץישפורמ יבצ ילתפנ יבר לש וירבחו וייח תודלות תא רקוס רמאמה :תיצמת

.ץישפור תודיסח : :חתפמ תולימ

בושטידיזמ שריה יבצ יבר םע וירשק
םע טרפבו ורוד יקידצ םע םייתודידיו םיצימא םירשק םייק ץישפורמ יבצ ילתפנ יבר
.םהלשמ תורצח ומיקה ,ה"עקת תנש רחאלש ,ינילבולה שרדמה תיבל וירבח

,וירוענ ימימ ודידי היהש ,בושטידיזמ שריה יבצ יבר םע ויה רתויב םיצימאה םירשקהש המוד
רצחב הקזחתנ וז תודידי .קסנ'זילמ ךלמילא 'ר יברה לש ושרדמ תיבב םהינש ופפותסה תע
.הרובחה ישארמ ויה הב ,ןילבולמ "הזוח"ה

יבתכמ ונידיב ורמתשנ אלש לבחו הצרעהו הביח םיאלמ וילא שריה יבצ יבר בתכש םיבתכמה
ותצרעה תא םיארמה םירופיס ינש ונל הריתוה תידיסחה תרוסמה ,םרב .צ"נר לש הבושתה
.שריה-יבצ יברל צ"נר לש

ןוילופאנ תמחלמ תא ךופהל בונמירמ לדנמ םחנמ יבר לש עודיה ונויסנב רושק םירופיסה דחא
התיה ,לדנמ םחנמ יבר לש ונונכתב ,המחלמה .ונקדצ חישמ תא איבהלו גוגמו גוג תמחלמל
צ"נר .גוגמו גוג תמחלמ וז אהת אלש לכה השע צ"נרו לארשי םעל בר לבס איבהל הרומא
רמא בונמירמ לדנמ םחנמ יברש טרפבו השעש המ לע טרחתה צ"נר .לשכנ ןוילופאנו חילצה
ןוצר רחא אלמל דציכ הצע סכיט ןכ לע ,ותוליעפ ןולשיכמ האצותכ םלועה ןמ קלתסהל וילעש
סנכהש תנמ לע ,בונמירמ לדנמ םחנמ יבר לש וידימלת תא סניכ אוה .חישמ תא איבהלו ובר
.הגהנהה ודיל רסמיתו אובל חישמ בייח אליממו םידיסחל גיהנמ התע ןיאש ,הנקסמל עיגי

המ :רמאו ומוקממ בושטידיזמ שריה יבצ יבר םק ,ותעצה תא עיצה צ"נרו סנכה סנכתהשמ
תליפת תא עמששכ לבא ,ודידי לע דיפקה צ"נר .הליבחה הדרפתנ ךכ ?"ונלצא" םכל רסח
. "םימשל ולוכ אוה הזה ידוהיה" :רמא ,ולש "הרשע הנומש"

יברל צ"נר השעש יפכ :ףיסוה הז רופיס רפיסש אווינישמ םאטשרבלה אגרש לאקזחי יבר
.צ"נרל שריה יבצ יבר השע ןכ ,בונמירמ לדנמ םחנמ

צ"נר עמששכ :םילשוריב ד"באר - דניירפ הירא השמ ברה ב"ש רפסמ ,וז חורב ,רחא חסונב
תא זוראנו אב :בוקיזדמ דזעילא יבר - ונבל רמא ,כושטידיזמ שריה יבצ יבר לש ,וירבד תא
רמא זאו ,ולש החנמה תליפת תא ועמש שריה יבצ יברמ דרפהל וכלהשכ .ןאכמ עסינו םיצפחה
יתעמש אל קסנ'זילמ ךלמילא ונבר תומימ .ןאכ םיראשנ ונא תוליבחה תא חתפת :ונבל צ"נר
.וזכ הליפת

םשל חלש אוה ,הנותחב ףתתשהל היה לוכי אל צ"נרו ויתונבמ תחא שריה יבצ יבר אישהשכ
.בולצאשפמ ברהו זנאצמ םייח יבר :וידימלת יריחב ינש תא

עתפל ,ותמלחהל רודה יקידצ וילע וללפתה ,דאמ השונא ותלחמ התיהו שריה יבצ יבר הלחשכ
םיצמאמ ושעש השלש ויה ,ירובע וללפתהש הלא לכמ :שריה יבצ יבר רמא .ובצמב הבטה הלח
םיובלטיט השמ יברו ץישפורמ יבצ-ילתפנ יבר ,אטפאמ לישה עשוהי םהרבא יבר :םידחוימ
.ויצמאמ לע ול תודוהל ידכ צ"נר לא דחוימב זא עסנ שריה יבצ יבר .להואמ

םירופיס 3 - בושטידיזב ץישפורמ צ"נר לש ורוקיב
היהש תונמדזהה תא לצינ צ"נר .ץישפורב השעש רוקיבל ןילמוג רוקיבכ בושטידיזב רקיב צ"נר
ודידיל ןיכה שריה יבצ יברש רפוסמ ,ודידי לצא רקבל ידכ ,וידכנמ דחא יאושנל ,אנילודב
וכרדכו ותונתונעב ,אוהש אלא ,צ"נר תארקל ואצי ריעה יבשות לכ .תבהלנ םינפ תלבק
רבדה עדונ ןכמ רחאל קר ,קידצה ודידי תיב לא רשיה עיגהו גגוחה להקה תא ףקע ,תדחוימה
וברי לבל םידיסחה תא דימת יבא ריהזמ :שריה יבצ יבר רמא ,קידצה תיב לא אב להקה לכו
,יתימא קידצ אוה "אקתפ"ה לבקמ םא :ךשפנ הממ ,יברל םינתונ םה רשא "אקתפ"ב םיטרפב
- ואל םאו עדוי ומצעב דיסחהש הממ רתוי דוע ,םבבל ירוסחמ לכ תא תעדל תוחוקפ ויניע ירה
.יתקדצ ןכא יכ יתחכונ התע ?אושל וידו ריינ ותיחשי המל
? דציכה
,י"שה ינכזיש ,םישודקה יתוברל יתתנש תואקתפב בותכל דימת ליגר יתייה יפרוח ימיב
םיקידצש ,ךכל הכזאש לבא .לושכמ לכ ילב םהילא עוסנלו םיקידצ לש םלכיהב רקבל לכואש
,ותומכ ריבכ קידצ יתיבל ילא אבש יתיכזש התע ,ללכ שקבל יבל לע הלע אל תאז ,ילא ואובי
יכ ?ומצע תבוטב הז י"ע טעמל אלש ,השקב םוש אקתפב בותכל ןיאש ,הרורב החכוה הז ןיאה
.ומצעב שקבמה ןמ רתוי שקבלו שורדל םיעדוי םיקידצה

לש ונושלב םירופיסהמ המכ ירה .םידיסחה ןיב ורמתשנ םיבר םירופיסו םילג הכה הז רוקיב
:רעווארב ןהכה לאכימ 'ר

תדובעמ טעמ חונל ותטימ לע ץישפארמ ברה בכש ,החנמה תליפת רחא תבשה םויב
,םישנא תואמ לש קוחדו ףופצ בר להק ךותב ,תבש לש תודועס יתשו רוביצב הליפת - ,םויה
זא היהש ,בושטידיזמ קיזייא קחצי יבר .ותומכ ריבכ קידצל וליפא ,איה אתרטוז אתלימ ואל
ןיבל וניב ץישפארמ ,ברה רבידש עמשו יאשחב ורדחל סנכנ ,הזמ תוחפ וא םירשע ןבכ קר ןיידע
הנהו ,לארשי לש םהיתונוועל רפכמ ה"בקה שרודו בשוי םכחהש העשב ,ורמא ל"זח :ומצע
!?ךתטימ לע חורס הפ לטומ התאו ,שרודו בשוי הפד יברה ,תישילש הדועסב ,וז העשב וישכע
.וירחא טאלב ךלה א"ירהמ ונברו ,ונבר לש ושרדמ תיבל ךלהו שבלו ,הטמה ןמ םקו דדועתה
ק"הגה תא םג ואר אלו ,ויחא תא שיא ואר אל ,הלפא הנכש ד"מהיבב ,םייתניב דר םויה
ונבר לש ויבא ,שירעב 'ר רש .תיווז ןרק הזיאב דצה ןמ ול בשי .והוריכה אלו ,ותסינכב
ןיזרד ןיזר םויה תשרפב ונבר שרד וירחאו ,המיענבו השודקב "ישפנ יכרב" רומזמ ,א"ירהמ
:תבש לכבש ליגרה םויס םע ,ושורד תא ונבר רמגשכ .עמשיו ק"הגה בשקיו . הלודג תובהלתהב
שארל והולעה .להקה לכ תעתפהל ,הרתסנה ותניפב ק"הגה הלגתנו תורנה וקלדנ ,בקעי ל"גי
ופפכנו ,םישנא ןומה וקחדנ ,והיפ תא המכחב ק"הגה םג חתפ ,ונבר לש ואסכ םוקמ לא ןחלשה
הכוז ןכיהמ ,דוסה יל הלגתנ ושכע קר :רמאו חתפ .וירבד לוק עומשל םישאר תואמ הז לע הז
התע .תבש לש תישילש הדועסב שרוד אוהש ,הרות לש ברה עפשה לכל בושטידיזמ יברה
ריש רחא רומאל אתובר לכ ןיא ,ישפנ יכרב רומזמה תא וררושב ,שירעב 'ר תא יתעמשש
!ולאכ תואלפנ תורות הזכ רומזמ

לע ןיליפתה תא ריאשהל אלש ומעטמ הנקת התיה ,שריה יבצ יבר לש ושרדמ תיבב
הדימב םידיסח לש םנורג אלמל סנקנ היה ,וז הנקת לע רבועהו הלעמלמ יוסכ ילב ןחלשה
ןיאו ,רקפה םידיסח לש ד"ב רקפה ,הז םולשת םשל וילפת תא םינכשממ ויהו ,ש"יי לש העודי
עדי אל אוהו ,ונבר לש ד"מהיבב אוהה תעב ץישפורמ ברה היהשכ - .הז ןיד קספ לע רוערע לכ
י"ע םיתניב ןילפתה ונכשמתנ .ץוחל אציו םילוגמ ןחלשה לע םחינהו ויליפת ץלח ,וז הנקת לע
ועידוהו ןכשממה וינפל דמע ,וילפת תא אצמ אלו ץישפורמ ברה אבשכ .םידיסחה יפיקתמ דחא
לככ ,וילפת תא תודפל ץישפורמ ברה רחיא אל .םינפ אושמ םוש הב ןיאש ,ל"נה הנקתה תא
חרואה ייחלו ללכב ןוהידימלתו ןנבר ייחל ותש םידיסחהו ,וילע תשוה רשא בוצקה סנקה
,איהה הנקתה םעטל שריה יבצ יבר תא ץישפורמ ברה לאש .םבל תא וביטייו ,טרפב שודקה
.ונייד הז רבד עומשל קר ןאכל יתאב אל וליא :רמאו ץישפורמ ברה חתפ ,הדוס ול דיגה אוהו

םהינש ועסנ .לודזור הכומסה ריעה דע ונבר ותוא הויל ותיבל ץישפורמ ברה עסנשכ
טלובה רצקה שרקה לע םהיפתכ ירוחאמ דמע בושטדיזמ קיזייא קחצי יברו ,תחא הלגעב
לודזורל ואבשכ .דחי םתחישב הלא שדוק יפרש ינש חיש דוס עומשל ןזוא הטהו ,הלגעהמ
דמוע ראשנ קיזייא קחצי יבר ,ראומו קסומ רדחל דחא דימא תיב-לעב לש ותיבל וסנכנ
לא ונזא קיזייא קחצי יבר הטה .וכותל םיבשונ גלשהו חורהו ,םיברה תושרל חותפה ןורדסמב
שריה יבצ יבר ודוד וב שיגרה .וירבא לכב סנכנש רוקה ינפמ ןשקנ אדל אד וינשו ,רדחה תלד
ונממ איצומ אוהו ,םירפס אלמ ןורא ינפל דמוע ץישפורמ ברה תא אצמ םש ,הרדחה וסינכהו
תא דואמ בהוא ינא ,ונברל רמאו .וירחא רחא איצומו וריזחמו וב ףדפדמו רפס רחא רפס
:ונבר ול בישה .ןיידע ויתיאר אלש ,רפס תוארל תונמדזה יל שי םא ,דואמ חמש ינאו הרותה
אוהש ,שיא יפמ שיא ונל עודי םא יתלב ,רפס םושמ דומלל אלש ,וניתוברמ הלבק יל שי ינאו
.והילא יפמ

בושטידיזב םילוח רוקיב
ודידיב םייקל אב צ"נר .בושטידיזב ודידי תיבב צ"נר לש רחא רוקיבב רושקה רופיס םג שי
אוה ותופייע תורמלו תרחואמ הליל תעשב בושטידיזל עיגה אוה .םילוח רוקיב תוצמ לוגדה
.ומולשב לואשל ידכ ,ודידי תיבל רהימ

בשי שריה יבצ יבר לש ושמש .החותפ תלדה תא אצמ שריה יבצ יבר לש ותיבל ואובב
וריעהל יבצ ילתפנ יבר הצר אל .הקומע הניש ןשי אוהו ןחלושה לע חנומ היה ושאר .רודזורפב
אל בוטה ודידי .קיר היה רדחה ,ותמהדתל ,םלוא .שריה יבצ יבר לש ורדחל רשיה סנכנ ןכ לעו
שמשמה ררועתה םייתניב .ואובל הכיחו רודזורפב יבצ ילתפנ יבר ,אופא ,בשייתה .וכותב היה
ןכיהו" צ"נר לאש .םולש תכרב ןתנו וידי לטנ .רדחב אוהש צ"נר תא ,הלודגה ותעתפהל ,הארו
רמא .המלש האופרל קוקזו אוה הלוח !רדחב בכוש והירה :שמשמה יל רמא ?"שריה-יבצ יבר
.םש ונניא אוהו ורדחב יתייה התע הז ירה ?םנמאה :יבצ ילתפנ יבר ול

ץצורתמ לחה .הלהבל ספתנ אוה .שיא ןיא ןכאו ובר לש ורדחל סנכהל "שדוקב שמשמה" רהימ
דאמ הלוח יברה :דחפנו להובמ יברה תיבל בש אוה .ואצמ אלו הביבסב ,רצחב ,םירדחב
.ורדחב תוכרענ תוליפתה וליפא .ורדח תא בוזעל וילע רסא אפורהו

לע לבקתמ וניא רבדה .רהנב וכרדכ לובטל יברה ךלה אמש : שמשה לש ותעדב הלע עתפל
.תומסרופמה ןמ התיה הליבטל שריה יבצ יבר לש ושפנ תוריסמ לבא ,תעדה

המוהמה לוקל ואבש םיפסונ םידיסח םתאו יברה לש ושמש ,לודגה חרואה ,אופא ,ורהימ
,רהנה ימ ךותב אוהשכ שריה יבצ יבר תא רהנה ךותב ואצמ ,ןכא .רהנה לא ,שמשה לש יכבהו
.שודקה רהוזה ינוקיתו םיליהת יקרפ הארונ תובהלתהב רמוא אוהו הסוכמ ושאר

וכרבשמ .שריה-יבצ יבר לש ובל תמושת תא וילא בסה טא-טאו שריה יבצ יבר לא צ"נר שגינ
הכש דוע המו ,רהנה ימימב תויהל איה תושפנ תנכס ירהש ,ותיב לא בושל ושקיב הז תא הז
םימה ירה ?שפנ חוקיפ :שריה יבצ יבר אלפתה ."שפנ חוקיפ" תניחבב שממ הזו אוה שולח
יבצ יבר לבט םכותבש םימה ,ןכא ,הנהו רהנה לא צ"נר שגינ .םכותב תויהל בוטו םה םימח
.םימח םימ ויה שריה

יברל ול אפר - זאמ .בוהאה ודידי לא הוולנו שבלתה ,רהנהמ שריה יבצ יבר אצי ןכ יפ לע ףא
.שריה יבצ

הבר תוקמע םהב שיש ,צ"נר לא בושטידיזמ שריה יבצ יבר לש ויבתכמ תא םיאיבמ ונא
:רתויב

חמשמה ירדהו ידוה ידידי דובכ לא אשידק ארוהנד אדוחיב דחא תבהאב דחייתא
בקעיב תודע םקיו תועד םימת דובכ אוה ,הסוכמו ענצומ אלפומ דוסי םישנאו םיקלא
םידמחמ ולכ םיקנעב לודגה םדאו דיסחה קידצה ברה לארשי ידוסי תטילפ תיראש
שדוק ישפנ תבישמ וחור יח תדיחי רואו רנ הבברמ לוגד יבהוא יער הז םיקתממ ולכו
.יבצ ילתפנ ה"ומ ברה וניברו ונירומ דובכ ןוילע םיקלא

.ייחד יכרוא אדסחו אנח אבר אמלש שורדל יתמוק אלמ ירשבו יבלו ישפנ חחותשא
םלוע ימי לכ דוע לארשי תחמשב תבוטב תוארל ויתונשו וימי לארשי יקלא םשה ךיראי
וב םייוקיו לארשי תעושי העושי ורתכב עשונו קידצ םלוע דוסי קידצ וימיב חרפיו
לכל ותקדצ רואו ותרותו ומולש ישקבמ לכו וידימלתו ויבהואו ותיב לכבו וערזבו
ימלועלו םלוע תורודל אבבו הזב לארשי יקלא ידבע םידעוימה תבוטו םימולשו תוכרבה
הנעי םיאכנ תעוש עמושה לאהו םוקי רודו רוד ידסומ םלוע תוברח ונממ תונבל םימלוע
.ןמאו ןמא תמא תבהאב םלש בלב בתוכה הזה רבדה לע רמאיו

רדסל בתכמב אבא רשא הרושה הלקלק ישפנ תודידי בלב העוקת הבהאה רשא יתעדי
רדה םור תולעמ דוה ישעמ ךרעל יכרעו ישעמ טועימ יעדוי םג .ודובכ רדה ינפל םירבד
רשא יבבל םות הארי יאדווב רשא בהואה ךרד ןכ םנמא ינתממ הבע ונטק רשא וכרע
בתכמב אבל יפכב ישפנ יתמשו קפאתהל יתלוכי אל רשא שפנו בלב ותבהא יב רעוב
ד"חאהל ת"רחוסו ר"דו ש"שו ט"הב תפצר לע הפוצר תרתוסמ הבהא ,שפנ תבהא
רחואמה טהב םע דחאב דחיימו ללוכה םלוע דוסי קידצו הבכרמה ילגר יקידצ ר"אפב
.ץראב ד"חא י"וג דסח יפלכ הטמ דסח בר ןימיל תוטהל דחאל

הדובעל והוברקי ותרות דובכ רשא ז"כומ אקסילמ הנוי ה"ומ ודימלת רובע שקבא הנהו
דמל םיקסופו ארמגב הרות הברהו וללה ףרוחה תומיב ילצא בשי םנמאו .הרותלו
ידימ ,ורבדב האצי ישפנ שממ וב ורבד ידמו ושדק רבד תא רכז ותבשב תבש ידמו ונלצא
תאירב לע תע לכב הבוטל וינפל תולעהל ,ידידי ,יתשקבו לארשי תבהא ,ותבהאב הרכז
ינודא תיב םולש לע ,הליפת וז ,בלבש הדובע דובעל ןכומ לפשה ינאו יתיב םולשו יפוג
הכזאו תעה עיגי יתמ טיבמו הפוצ ,שפנ לכבו בל לכב ודבע ודידי ירבד .תע לכב
ותרות חצנ תודידי יונ םידוד תבהא תברע לוקב עומשלו ותבהאב סלעתהלו עשעתשהל
ה"הלצז קיזייא קחצי ה"ומ ר"ומדאאב שריה יבצ 'קה שפנכ םולשו ותבהאו
.בושטידיזמ

לא .בושטידיז ק"פל ם"ולשו ד"סח ן"ח ם"ייחב ה"חמשב ה"כרב תנש אב 'ג םוי י"הזעב
תראפתו זועב ראופמה קידצה ברה ידידי לארשי בהואה אוה לארשי תראפת רדה דובכ
הצקמ םסרופמה 'ילד אלכ אמלשד אכלמ המלשד אתבר אתמכחב םכחה ושדקמב
ומש דובכ אוה ןישידק ןירתכו ןירתסב המכח ירדחב יקב םימשה הצק דע םימשה
תקדצו ותדובעו ותרות ראי ומילש חצחוצמו חצה רוא יבצ ילתפנ ר"הומ שודקה
הבישב בוניו תחנב ויתונשו וימי ה"ב םשה ךיראי חצ םוחכ רוא ילע חצנל ריאי ותשודק
תורודו םימלוע ימלועל רידאיו הרות לידגי םידימלתב םינב ינבו םינב ןנערו ןשד הבוט
.ןמא םלוע

יתוא ריזחה רשא ש"בו ה"בו ימע תושעל לידגה וידסח בורכו וימחרכ בוט יכ 'דל הדוא
תלפת טרפבו ילע םיקידצה תלפת לוקב ןמחרה בא וניבא עומשכ זאמכ יתואירבל
הרוקה יבועב יליבשב סנכנ רשא ותרות דובכ ןבר ןרמד ותודיסחו ותקדצ תבהא תודידי
םלעהב לפשה יתוא שפנ תבהא ונבהאב ארונו ץימא רתעב ריתעהל הרושה ןמ םינפל
.בוטב םנמא המלו המ לע הבסה

יתאב ישבד טעמד טעמ םע ירעי בהוא הרות בהואו תמאה לארשי בהוא ידידי ןוצר
.ןטק טוידה תכרבב וכרבלו לומגה תרותב ידידי

יתעדיש ומכ ילע ותלפת םשה עמשש םשכ רשא המילש ותרוכשמ 'יהיו ולעפ 'ד םלשי
לכ תלפת ידוחיו יתולצב םייח םיקלא חור יחור ייחב תשגרומה הבהא תמא תעידיב
ילע ותלפתו ומוקמ תעיבקב ידידי תעושי שיגרמ ינאו זאמ וילעפמ םדקב קידצי קידצ
ויתולפת לכ ולבוקיו בוטה םשה השעי ןכ יברקבו יתומצעב םשור ותלפת התשע רשאו
תושעל םיטרפ לעו לארשי לכ ללכ לע דוחי השודק הכרבב םתואלמל ויצפחו ויתולאשמו
בוט ברו בוט לכ הכרבה עפש רוקממ םהילע ךישמהל תמאה ותקדצ ונוצרכ תושעהל
.ןמא לארשי תיבל

ןבר ןרמ ךלמ רדה ראת תודידי ינפ לבקל עוסנל יתקושת תואלמל יתעדב 'יה ידידי הנהו
לבקל ירדנ םישל יתעיסנ םישא ץיקבו זובזעמ ק"קל ףרוחב עסיל וא וזלה ףרוחה תומיב
שישי קידצה ר"ומדא יפמ יתיווטצנ םנמא אכלמל יזחמל יעבד ןאמ יתיבב ותשודק ינפ
ידידי ןרמ עדיו ףרוחה תומי לכב העיסנ םושל זוזל אלש זובזעממ ברה תושודק ןקזו
ךרד בשו רבוע ןיאו הנחמל ץוחמ ילהא םשה הטנו שממ רבדמב יתיינח רשא יבהוא
הז יבתכמ יתרחא ןכל םינקותמ יתלב םיכרדב וללה ףרוחה תומיב טרפבו ימוקמ
. בוטה ימולשמ ידובכל עידוהל
גגוח ןומה הדותו הנר לוקב יתאב ז"כומ י"נ השמ ה"ומ דובכ ברה יחא עוסנב התע הנהו
ילע ודסח םשה רבג רשא הז יחא י"ע ןבר ןרמ דובכל הבהא ירותסמ תולגהלו עידוהל
קידצה ידידי יתשקבו הדובעה ןעמל המכחהו הרותה רואל ינק לע ינבישוהל ינריזחהל
'ינעב לכוא ןעמל הדועתלו הרותל חכ תפסותל ירובע יליבשב הלפתב דוע ץמאתהל
רשא ידידי ינחטבומו תמא ןוצרו תמא ץפחל יבבל ץפחכ תמא בל תרהטב םשה דובעל
לע גלדל דע יררהו םלוע תועבג תוואת דע יתואת תבהא תוקושת תואלמל בורקב הכזא
וזוזע רפסל ודסח לדוג םינקז בשומבו םע להקב םמורל ודסח 'דל תודוהל םירהה
ישעמ ןורשככ אלו ידי לומגכ אל ינייחהלו ינמילחהל אילפהל ידמע השע רשא ויתואלפנו
ינפ לבקל זובזעמב ידידי 'יהא בורקבו לכ ביטמהו בוטה ה"ב דסח ןוצר דצמ לבא
ןבר תיבל ת"יהזעב יתעיסנ םישא ןכ רחאלו ויתונשו וימי םשה ךיראי רודה ןקז ר"ומדא
ירבד םייסל םייח רשייב יתאב יתדרט תמחמו ביטמהו בוטה לומגה לע ךרבל ידידי
.םולשו הבהא

האלפנ הבהא תקושתב ושדק רדה ינפ לבקל העשל הפצמ ומולש שקבמה ודידי ירבד
.שפנבו בלבו הבהא וירחא ןיאש

בושטידיז ל"קוצז קיזייא קחצי ר"רהומ ר"ומדאלב שריה יבצ 'קה
לע ועסנב הוצמ יחולש ויתישע דובמאסמ השמ ר"הומ דיסחה ברה יחא דובכ הנהו
ה"ומ דיסחה ברה יחא ןב הזה י"נ קיזייא קחצי ה"ומ ףירחה ןתחה םע הנותחה
םהרבא ה"ומ דובכ דיסחה ברה תב ג"ב םע ךדושמו דעוימה אנראמאקמ ל"ז רדנסכלא
יתדותי יתכמתו הקוחר הנידמב םש רג אוה הז יחא הנהו י"נ בישטנאפ ק"קמ יכדרמ
ןמ הבהא תשקבב הזב ידו םינינע לכב וכמתל ול תורוהל לודגה ודובכ לע יבורו ישארב
םולש בורו םולשבו רשפאה לכב וכמתל ותמכחב וחכ לכב ידידי ובהוא השעי םתסה
ללכב לבא טרפב אבל יתלוכי אל חרוטה תמחמו ג"הבכש ןבר ר"ומדא תיב לכל הכרבו
.הבר הבהאב םולש רמוא ללכו טרפבו

ל"נה יבצ


[ב]

.י"במל ד"חא ןסינ ח"כ 'ב םוי ה"זעב

שודקה קידצה ג"הב לכ לש ןבר ברה אוה ןמחרה בא לארשי תיב שפנ דידי דובכ לא
ושודקו לארשי רוא יתבצמ שדוק ערז תלשלש אשידק אקיתעד וריהנמ אשידק אניצוב
םולש יבצ ילתפנ ה"ומ דובכ והצק דעו םימשה הצקמ םסרופמה ןנברו ןנרמ והינ אוה
ועורדב ןדיחאד ןישידק ןיתמשב לכו וידימלתו וערזו ותיב תיברמ לכל םולש םולש
תוארל וכזי םימלוע ימלועלו םלעל םישודקה וינפ ויז רהז ןמ ןייקתשהלו תונהל ופנאו
.ןמאו ןמא םשארב 'דו םכינפל םכלמו לארשי ןרק תמרהב םשה םענב

ברה ויחא דובכמ ריצ תוכאלמ י"ע םיענה ובתכמ ינעיגה ברעל ךומס לומתא םויב
םנמא ודי לע ירמא בישהל יתלוכי אלו יתממותשנ טעמכו י"נ בוחלאב ק"דבאה
בוזעי אלו וידיסח תא בוזעי אל רשא לארשי יקלא 'דב ינחטבומ ינחטבומ ינחטבומ
האופר חלשיו רהמ רהמ בורקב בורקב ה"מ ךלמ לש ומש שדקתיו לדגתיו ותמאו ודסח
אמוי יאהו המילש האופרב ומיקהל ותויחהל ומילחהל וקיזחהל לודגה ודובכל המילש
רקיעה לע הבורמ תפסותב ם"ימחרב א"פורה אנמוא אבאד ינש תולדג םשור םירג אקד
ובתכמב יתנבה רשאכ וברקב ובל לופי לאו ינודא גאדי אלו אדחל דע אגשי ותירחאו
דוע בורקב בורקב רשא 'ד ארי ודבע לוקב עמושה ויהלאב ןעשיו 'ד םשב חטבי הברדאו
.חילצי ודיבו 'ד ץפח םהב יל שי רמאי רשא םימי עיגי

יתכפשו םימשה ןמ ינורוה רשא ל"ת לודג דוחיב נ"פ יל יתישע הליל תוצח רחא םויהו
יח ל"תו ל"ת תרומשא שארל יתמקו ולכ םילהת רפסב הלהתו הלפתו הנרב יבלו ישפנ
ןמזב הבורק העשב רשא ינחטבומ יאדובו יפב הרוגש יתלפת התיהו ומש שודקו םורמ
.ןוצר יהי ןכ אשי ףתכב שדקה תדובע ותדובע תורובגב זא וחככו ונתיאל ידידי רזחוי
רואב םירבדה רתיו יבצ ילתפנ ידידי םשל ללוכה דוחי השודק הכרבב הרובג תפסותב
.הזב ידו זונגל בוט בוטה

ותאופר גישי ודובכ רשא ול הליחואו לא ינפ ינא הלחמ יאדוב רשא םגה ידידי הנהו
הטונ השולקה יתעד ידידי םנמא ובתכמב יתיאר רשאכ טיצנאלב אפורה לצא בורקב
קזחוה רשא טושפו בוט רתוי בובל 'קל עוסנל ודיב תלוכיהו רשפא םא רשא רתוי
ןיא רשא סומכ םעט הזב יל שיו םדקמו זאמ יתעדי רשא םיקידצ תאופרל םוקמה
ותעושיל ינא הפצמו לארשי יקלא 'דב קזח ינוחטב רשא םנמאה בתכה לע תולעהל
ודובכב ודסח לדוגו בורב והאפרי 'דו ד"וב אפור םושל ךרטצי אלו בורקב ותאופרו
ארוט הבג םנמא םישודקה וינפ לבקל יצפח תקושת לדוג ינודאל רמוא המ ומצעבו
הבהא תלוח יכ דע שפנ תקושתב קקותשמ ינא רשא םשה עדוי רומש ךלמ יפ ינאו אנניב
תעדונה םירבחה תבהא המודק הבהא זאמ וניניב רשא הבהא יעושעשב עשעתשהל ינא
ךשמנה תולגמ השענ חמו שאר הלעמו התילע תקקושה שפנב הרושק שפנ תבהאב
תוכירא לע ריתעהלו דימת ודעב ללפתהל ישפנ חושתו רוכזא רוכז תע לכב ינא יאדובו
םלועל ידידי תבהא ןורכזמ חכשא אל רשא שקבא ידידי ןכ םימיה לכ ותבוטו ומולש
ןוצרו ץפח לכל וניתלפת לבוקיו בוט לכל ונידעב רומגי בוטה 'ד יתיב דעבו ידעב ללפתהל
.םולשו םייח ךלמ ינפ רואב לארשי תלפת תוללכ םע יקלאה

דע ול רשא לכו ותיב לכ םולשו ומולש שרוד תמא תבהא שפנו בלב תמאה ודידי ירבד
םולשו תוריאמ םינפ תופי םינפ רבסב תחנבו בוטב וינפ לבקל בורקב הפצמו דע ימלוע
.בושטידיז שריה יבצ 'קה שפנכ

ברה ונב ידידי דובכל תוערו םולשו הוחא הבהאב וינבל םולשו הכרב תפסותב יתאבו
י"נ רזעילא ה"ומ דיסחה גלפומה ברה ונבלו י"נ םייח םהרבא ה"ומ דיסחה לודגה
.י"נ 'יעשי רשא ה"ומ דובכ םסרופמה דיסחה לודגה ברה ידידיו ודידי ונתחלו

.ק"פל םיקידצ 'הל ר"עשה ה"ז י"במל 'כ 'ד םוי ה"ב

אלפומ םיעורה ריבא שודקה קידצה ברה ידידי יבוהא דובכל םולש םולש םולש
ה"ומ ג"הבכשר וניברו ונרומ דובכ לארשי שודק םיקלא שיא םכחה ןירדהנסבש
ול חלשיו ויתונשו וימי לארשי יקלא 'ה ךיראי םילעפ בר יח שיא יבצ ילתפנ
ושפנכו ובלכ לארשי ןרק תמרהל והכזיו וידיג ה"סשו וירבא ח"מרב ש"ופר הרהמב
יכלמ ךלמ לש ומש שדקתיו לדגתי רשא ונבל חמשיו וניניע ואריו ,םישודקמ שודקה
.ןמא לארשי יקלאב חמשי ךדבעו ושוביו וניאנוש ואריו ודי לע םיכלמה

יקלא ידבע םימיענה וינב בתכמ יתלבק לומתא םוי ,יח לכ תמשנ ראפו יחור ישפנ ידידי
ישוח ולטבתנ שממו ,דוע יילח רס אל רשאו ישפנ התלח שממ רשא ןירוסיה לדוג בקעי
ה"ב ל"ת ינמיקהלו ינמילחהל יתוא אפרו יל רזע רשא בקעי יקלא ה"ב ידידי הנהו ,יחכו
סנכנו 'הל ושפנ תריסמב ילע ללפתה רשא ותקעצו ותעושו ינודא תליפת ידי לע ש"בו
םייחה ץראב ה-י דוע הארא אל יילחב זא יתרמא רשא ,לפשה ירובע הרוקה יבועב
ימוקב דוע יתיכזו ש"בו ה"ב ינרזע הכ דע הנהו ,הוקמ ןיאו שואי רחאל יברקב יתייהו
לצב תוסחל ,אנכשמ יבד ארדאב ,שודקה ותיבב רהז רקי רדה ויזב עשעתשהל יילחמ
ל-א תוממור תוכרב תאדוה תדועסב םייח ךלמ ינפ רואב יתחמשו ,ינחמשל ינודא יפנכ
ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא ,ידמע ידידי ינודא השע רשא ותמאו ודסח לדוגו
בושיו ינודא רוזחי רשא ףיסוי הכו םיקלא יל השעי הכ דע רשא ידידיל ינחטבומו
,בורקב עשווי תחנו הבושב החמשב וינפ רוא לבקלו עשעשל דוע הכזאו הרהמב ונתיאל
בהואה 'הב חטבומו הפצמו ינא הוקמ 'ה לארשי הוקמ ינחטבומ ינחטבומ ינחטבומ
םידיסח תעוש לוקל עמשי רשא תמאב והוארקי רשא לכלו ויארוקל בורקו םיקידצ
לא ,ונלש אנמיהמ איער לארשי תדמח לכ שפנ ינודא ירוסיו יבאכב םיבאוכו םיאכנה
ויתוינוציחו ויתוימינפב ותמוק רועיש לכל האופר םשה ול חלשי יאדוב יכ ינודא בל לופי
םישודקה וינפ תלבקב עשעתשהלו אבל ותעושי הרהמב הפצמה ודידי ,טרפבו ללכב
.בושטידיזמ שריה יבצ 'קה שפנכ םולשו תוריבסמו תוקחוש םינפב

אובב לומתא םוימ יפוג תומילשב יניא תעכ ינאו ,םייתימאה םידיסחה וינבל םולשו
טרפו ללכ ךרדב םנמא ,םולשו הבהא דחא לכל טורפלו םמולש שורדל ,ידיל תרגאה
םדסחו םתלפת לבוקי ןכ ותוחא לע ה"ע וניבר השמ ללפתה רשא הרצק הלפתב ללכו
ינפל תובצע תוארהל הלילחו ,ובצעת לאו הכרבו הבהאו םולש ונינודא תיב לכלו בורקב
רעד ,ןוכנ לע לכה היהי םתסה ןמ ,'הב וחטבו 'הב וחמש ,קידצה םהיבא יפלו םוקמה
טינ טגראז ןוא ןייז קראטש ןוא דנוזיג טעוו קידצ רעטוג רעד ,עטאט רעד ,רעטאפ
.ל"נה , םולשו ךילרעדניק

לודגל שריה יבצ יבר רמא ,בושטידיזמ שריה יבצ יברל ואב וידימלת ילודגו צ"נר רטפנש רחאל
םלוא ,ילא הלאכ םיבושח םיחרוא אובב חמשאש היה יואר :זנאצמ םייח יברל - םהבש
.סמי יבלו ישפנ ילע לבאת ,ילא םתאב המל ירכוזב

ותא םג ."שמשו רואמ" לעב ,אקארקמ שימלק סומינולק יבר םע םג צ"נר היה הבר תודידיב
לעב .ןילבולמ "הזוח"ה לצא כ"חאו קסנ'זילמ ךלמילא 'ר יברה לש ושרדמ תיבב דוע היה
.ץישפורב ולצא רקיב "שמשו רואמ"

"אשידק אבס"ה םע וירשק
לש ותיבב רקיב צ"נר .ץישודארמ רעבוד רכשי יבר "שודקה אבסה" היה םיברוקמה וידידי ןיב
דבלמ .הקוחר התיה ,ץישודארל ץישפארמ ךרדה :תעדל תאזו .ץישודארב "שודקה אבס"ה
.תיסורה ןילופל הירטסוא ןוטלש תחתש היצילאגמ .הנידמל הנידממ רבעמ הכירצה איה תאז

- ה"פקת םינשב "שודקה אבס"ה לש ותגהנה תישארב "שודקה אבס"ה לצא רקיב צ"נר
צ"נר ןכש ,"שודקה אבס"ה לש ותור"ומדא דודיעל ודצמ הבושח הלועפ וז התיה .ךרעב ו"פקת
רוקבב ,ותשודקו יתמכחב ,ותלודגב ץרא יווצק לכב עדונו םידיסח יפלאל ר"ומדא זא היה רבכ
ותוגהנתה יכ ,ןיבה ותוחקפב ,צ"נר .דיתעל בוקי'זדב ר"ומדא ,רזעילא יבר ונב ,צ"נרל הולנ הז
תוברהל ליגר היה "שודקה אבס"הש רחאמ ,ונב תעד לע לבקתת אל "שודקה אבס"ה לש
איצוהל גאד אוה ןכ לע ."ןחלוש"ה עצמאב קוחצל לולע ,רזעילא יבר אוהו ,ףוגו םידי תועונתב
.יוארכ גהנתיש החטבה ונממ

ןבומ וילאמ .גח םוי שממ הז היה "שודקה אבס"ה לצא .םיכלמ דובכב ץישודארב לבקתנ צ"נר
.שארב םוקמ רזעילא יבר ונבלו צ"נרל וצקוה "ןחלוש"בו הלפתב יכ

דחי םתופפותסה ימימ .התיה םימיה רבכשמ "שודקה אבס"הו ץישפורמ יברה ןיבש וז תודידי
אבס"ה תא ליצהל ,הברה ותוחקפב צ"נר חילצה זא .ןילבולמ שודקה "הזוח"ה םבר לש ולצב
"ויתוגרדמ" לכ תא דיספי "שודקה אבס"הש רומח ששח היה יכ ,תימוהת הדירימ "שודקה
:היה ךכ היהש השעמ .ךרפמו בר הכ למעב גישהש

לש ונב אפיל רזעילא יבר תא שמשל לדתשה ,קינלמחב "שודקה אבס"ה לש וירוגמ ימיב
לודג ןדפק היה אפיל יבר .וז ריעב ררוגתהש "םייחל חרוא" רבחמו קסנ'זילמ ךלמילא יבר
תושק וילע דיפקה ,תומלשבו יוארכ ונוצר תא אלימ אל ,"ןלטב לרב" זא ,"שודקה אבס"השכו
."שודקה אבס"ה לע אפיל יבר לש ובלב הראשנ הינורט ףא ,ותיבמ וחלישו

לש ונב תנותחב הז היה .דחא םוקמל - "שודקה אבס"הו אפיל יבר - םהינש בוש ונמדזנ םימיל
,ךלמ לש ןירטלפב החמש - וז הנותחב ופתתשה םינומה יכ ,ןבומ וילאמ .ןילבולמ "הזוח"ה
,ץישודארמ רעב רכשי יברו ץישפורמ ברה .םידיסחו םיקידצה ילודג םכותבו ! ןנבר יכלמ ןאמ
.("ןמארג") םויה ינינעמ םיזורח תזירחבו תונחדבה תרימאב ודבכתנ "הזוח"ה ידימלת םהינש

"תומש" ריינ ,ןימימ - ובל לעשכ ןחלושה לע הלע אוה .רעב רכשי יבר היה םינחדבל ןושאר
םיסוכמ ויה וינפ .רשב ךרי קיבדה ילאמשה ודיצ לעו ןונחתבש "םוחר אוהו" תלפתמ עורק
םה ובש ןחהמו םתופירחמ ,תונחדבה ירבדמ גנעתה שממ "הזוח"ה .וריכה אל שיאו הוסמב
יבר וילא ברקתהשכ ."ילא אוב לרעב" - :ומשב ול ארקו "הזוח"ה וקיספה עצמאב .ורמאנ
הזיא לע" :הלאשב רעב רכשי יבר ובישה "?ךמצע לע תשבלה המ" :"הזוח"ה ולאש ,רעב רכשי
החנאב רעב רכשי יבר בישה ."תומש"ה םע דצ לע :ךויחב "הזוח"ה רמא "?יברה לאוש דצ
אוהו ,וב םילזלזמ םידיסח רשא לע הכובה ,ןונחתבש ךוראה "םוחר אוהו" והז :הקומע
?םיקרזנו םירזגנה ,"תומש"כ היהאש ילע רזגנו תורחא תולפתמ יקלח ערגנ עודמ :לאוש
."תונחדב"ה תרימאב ךישמהל רעב רכשי יברמ שקיב אוהו "הזוח"ה יניעב הבושתה הבטוה

.קינלמחמ אפיל יבר ,עתפל ,ברעתה ןאכש אלא ,"תונחדב"ה תרימאב רעב רכשי יבר ךישמה
,האב הכ דע ותקיתש .וליפשהל הצרו רעב רכשי יברל םיקלוחש דובכה תא תאשל לכי אל אוה
ימ" .דוסה תא ול התליג - ומשב ןחדבל "הזוח"ה לש ותאירק ,ןחדבה אוה ימ עדי אלש ךותמ
.לוקב אפיל יבר ארק - "!המבהמ דרי ?ףרה אללו םעט אלל ,ילימ ימוטפ םטפמה אוה

ריווחה ומצע רעב רכשי יבר .לודגה רובצב הטלתשה הרומח הממדו ויפמ םירבדה ואצי ךא
"ויתוגרדמ"מ דרוי אוה יכ ,וחכ לטינ יכ שיגרה אוה ."ארווח אתאו אקמוס לזא" ,דיסכ
קספו ןחלושה לעמ דרי םינפ תשובב .ןוילע ינחור ץמאמ לש תובר םינשב שכר םתואש
ךלמילא יבר לש ונב ,אפיל יבר לש ודובכ םושמ וברעתה אל םיקידצה ."תונחדב" תרימאמ
וחכ תא רעב רכשי יבר בוש הסינ תצק ששואתנשמ .ןילופבו היצילגב תודיסחה יבא ,קסנ'זילמ
םדאכ אוהש רעב רכשי יבר שח םעפה .התנשנו הרזח אפיל יבר לש הבילעמה ותאירקש אלא
שיובמו ךובנ ,ושדוק חורו ותארשה ונממ החקלנו "תוגרדמ"ה ונממ ולטינ .וירבד לכל טושפ
היה רשפא יא ,ןילבולמ "הזוח"ה קהבומה ובר לא .םינמזומה יפלא ןיב רעב רכשי יבר טטוש
ודירטהל זיעמ היה אל ,תשגל היה רשפא םא םג .וביבסמ היהש ברה קחודה לשב תשגל
:וילא ובר תרמאב רעב רכשי יבר רכזנ עתפ .תוישיא תויעבב ,ותחמשב

אצמי אמש ,םלואל ץוחמ לא אצי אוה ."יבר לצא ומכ עשווהל רשפא ,ןמאנו בהוא דידי לצא"
.הצע אוצמל דחיו וינפל ובל תא חישהל לכויש ,"ןמאנו בהוא דידי"

ול חשו בוטה וערל רעב רכשי יבר ארק .ץישפורמ יבצ ילתפנ יבר ,בוטה ורבחב שגפ ותאצב דימ
.שחרתמה לכ תא

הרותב תולעל ךא יתפאש ימי לכ יכ :וירבד תא רעב רכשי יבר םכיס . תעדי התא"
,ףלחו זוגנ לכהש ינא שח - התע .ךכב יתעקשה למעו תוחוכ הברה-הברהו האריו
ארגיאמ תדרל ?הלילח ,שדחמ לכה תא ליחתהל ילע רזגנ םאה .קיר ןקנקכ יתראשנש
"?אתקימע אריבל אמר

,הצע יתאצמ :רמאו ובג לע תירבח החיפט צ"נר ול חפט ,וירבד תא רעב רכשי יבר םייס ךא
וינפ לע םגשכ ,ןחלושה לע צ"נר הלע ,ידמע סנכהו אוב - התע .םולשב אובי לכה יכ ילע ךומס
דחא ,םלכ לע רבעו םלואב םיחכונ ויהש םיקידצה חבשב לחה אוה .תונחדב רמול לחהו הווסמ
ןיידע בשיש רעב רכשי יבר לע ודיב עיבצהו םיחרואה-םיקידצה רואיתב קיספה םואתפ .דחאל
םלואה תניפב ךובנ

הארמ ועבצאשכ תונחדבה ןוגינב ארק - ןאכ םיחכונה ןוילע ישודק ,םיקידצ אנ ורמא" -
,ךרבתי םשה תדובעב תושק תועיגי עגיו למעש ידוהי שיה - רעב רכשי יבר לע ןמזה לכב
."!תמאה תא אנ ורמא ?ץישודארמ רעב רכששיכ .םויל דעו בוט םש לעבה ןרמ ןמזמ

."ןיא" :הבושתה העמשנ דחא הפ
:עגרל קיספהל ילבמ ךישממו וחצממ העיז החומ צ"נר

לש ורבעל דחוימב וטבמ הנפה םעפה - ,ןאכ םיאצמנה ןוילע ישודק ,םיקידצ אנ ורמא" -
תתיכו םיפוגיסבו תוינעתב ומצע תא הניעו ףגיסש ידוהי ונשיה - קינלמחמ אפיל יבר
"?ץישודארמ לרעבכ ,רודה יקידצ תא ריכהל םילגר

,"ןיא" - הבושתה הנתינ םעפה םג
"?אוה יתימא םימש ארי ,יצישודארה לרעבש רבדה ןוכנה" :ךישמה בוש
."ןוכנו תמא .ןה" הדיחא הבושת העמשכ בוש -

- תונחדב רמול תלחתה ,יצישודארה לרעב :רעב רכשי יברל ארקו ותונחדב תא קיספה ןאכ
תורשע ודיעה ךב יכ ,ןילבולמ "הזוח"ה ונרומ לש ותחמשב תונחדב רמול האנ ךל .הנמייס
ירשאו ךירשא .התא םימש אריש ,רודה יקידצ לא תעסנש ,הרותב תעגיש ,םישודקו םיקידצ
.ארבנ םושמ דוע דחפת לא .ךקלח

בוש לבקמ אוה יכ ,וילא םירזוח ויתוחוכ יכ רעב רכשי יבר שח ,וירבד תא צ"נר עימשהש העש
לעמ ,תונחדב ירבד רומאל רעב רכשי יבר ליחתה תאש רתיב .שדוקה תארשהו "ויתוגרדמ" תא
יואר םנמא :רמא וירבד תישארב .םיקידצה ןחלוש דיל ,ךכ םשל דחוימב ןקתוהש ןחלושה
ותתכיו ורבשיש ,בותכ "רואמל תיתכ" םלוא .הואג ידיל אובי אלש ידכ ,ובל תא ורבשיש םדא
אל םלוא .רואמ ידיל איבי חורה ןורבשש - ,הואג ידיל אובי אלש וזכ הדימב םדא לש ובל
העורגה תובצע ידיל והואיביו םדא לש ובל ורבשיש . "תוחנמל תיתכ" הלילח הרות התויצ
ךישמהו לעפתנ אל רעב רכשי יבר .םלואה ןמ אציו בלענ זמרה תא ןיבהש אפיל יבר .לכמ
.םיחכונה תא חמשל ,ותונחדבב

,םויה דעו ידלווה זאמ .ינתייחה שממ יכ ךל עד :יבצ ילתפנ 'רל רעב רכשי יבר חש הינסכאב
םינוא רסחו דבוא ,ער ךכ לכ ימצע יתשגרה אל ינופקתש תוקוצמהו םירוסייה לכ ףרח
.וז הנותחבכ

לארשי יבר ונב תב ,ותדכנ הסראתנשכ .ץישפור תיבל הבורמ הבהא רעב רכשי יבר רמש זאמ
החמש "אשידק אבס"ה חמש ,יצישפורה לש ונינ ,לגירבמ ץישפיל היבוט יבר םע ,קחצי
."...יצישפורה לש ונתוחמ תויהל הכזתש - רמא - לליפ ימ" .הבורמ

בוסוקמ לדנמ םחנמ יבר םע
רקיב ףא אוה .םייתודידי םירשק יבצ ילתפנ יבר םייק ,בוסוקמ לדנמ םחנמ יבר םע םג
המכ לדנמ םחנמ יבר הניש ,בוסוקב ורקיבש תבש התואב ,רזעילא יבר ונב םע דחי ,בוסוקב
יברה רמיז םיחרואה דובכל יכ ,םירפסמ םידיסח .םילוגדה םיחרואה לש םדובכל - ויתוכילהמ
תורימזה תא רמול ץינ'זיו-בוסוק תיבב םיגהונ ,עודיכ .תורימזה תא רמא ןוגינ ידכ ךותו ןוגנ
האור :יצישפורה רמא םייסשכ .ויחרוא דובכל וגהנממ יברה הניש .ןוגינ אלל יתרוסמ ןחלב
תיבב ץישפור תיב ךדתשנ ןכמ רחאל ...םילימ םע םג ,ןוגינ ןגנל םיעדוי בוסוקבש ינא
.םימעפ המכו המכ ץינ'זיו-בוסוק

בושטניפמ יכדרמ םהרבא יבר םע
קיזייא קחצי יבר לש ונתוח ,בושטניפמ יכדרמ םהרבא יבר םע צ"נר היה הבורמ תודידיב
לש ושרדמ תיבב ןכמ רחאלו קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש ושרדמ תיבב ופפותסה דחי .אנרמוקמ
עסנ ד"נקת תנשב ,דוד ףסוי יבר ,ונבל "םיאנת" יכדרמ םהרבא יבר בתכשכ .ןילבולמ "הזוח"ה
"ןלבק ברע" ,אטפאמ ברה םע דחי ,היה ףאו םיאנתה וכרענ הבש בוסבלוקל דחוימב צ"נר
.ןתחה לש ודצמ

:םיאנתה בתכ חסונ והזו

:תירבהו םיאנתה ירבד הלאל תיראשו בוט םש ןתי אוה תירחא תישארמ דיגמה
דיסחה ג"הואמה ברה ה"ה דחאה דצמ ונייהד ,םידדצ ירת ינה ןיב ונתוהו ורבדנש
ןיסחויה תלשלש םסרופמה דיסחה ףירחה ןואגה ברהב יכדרמ םהרבא ר"רהומ גלפומה
רמכ םיכחו קיניה דליה ונב דצמ דמועה בושטניפ ק"קמ ל"ז בקעי באז ןימינב ר"רהומ
ר"רהומ םלשומה גלפומה דיסחה ג"הואמה ברה ה"ה ינשה דצמו ,'יחיש דוד ףסוי
הדליה ותב דצמ דמועה ץינבאטס 'קמ י"נ לאומש ר"רהומ ינברה שארהב יבצ אדוהי
ל"נה 'יש דוד ףסוי רמכ םכחה דליה ה"ה ד"ר :'יחת הרש 'יח תרמ תלכשמה הלותבה
תדכ ןישודיקו הפוחב ל"נה 'ת הרש היח 'מ הללוהמה הדליה הלותבה תא ט"זמל אשי
םלועב ןוממ תחרבה םוש הזמ וז אלו וזמ הז אל ומילעי לאו וחירבי לאו לארשיו השמ
גלפומה דיסחה ג"הואמה ברה ה"ה ,אערא לכ חרואכ תועירו הוחאו הבהאב ורודיו
דוד ףסוי 'כ ןתחה םכחה דליה ונב ןדנל ע"א בייחתה ל"נה י"נ יכדרמ םהרבא ר"רהומ
ינש ךס הטמלד םויהמ הנש ידמ קלסל ונייה םינמוזמב םימודא םירשעו השמח ל"נה
םירכו ןתשפ ידגבו לוח ידגבו ט"ויו תבש ידגב ל"נה ןתחה ונב תא שיבלהלו םימודא
ןירעטש ונייה הפוחה םדוק הלכהל תונתמ ץוח ןדנה ךרע יפלו ודובכ יפל לכה תותסכו
לע תונוזמ ל"נה גוזהל ןתיל ע"א בייחתה םג גוהנכ תונטק תונתמ ץוח תוילגרמ לש לכיט
ליעוהל דמלמ ל"נה 'יחיש ונבל קיזחהלו .ה"יא הנותחה רחא םינש השלש ךשמ ונחלש
ר"רהומ םלשומה גלפומה דיסחה ג"הואמה ברה ה"ה :כ"דו תונוזמה ךשמ ימי לכ
הללוהמה הלותבה הדליה ותב ןדנל זירפהלו ןתיל ע"א בייחתה ל"נה י"נ יבצ אדוהי
העברא הטמלד םויהמ הנש ידמ קלסל ונייה םינמוזמב םימודא םישמח ךס ל"נה 'יחת
בייחתה םג םהינשל הצורמה שילשה דיל 'יהי ל"נה םידדצה ינשמ קוליסהו םימודא
םג לוחלו ט"ויו תבשל דובכ ישובלמב ל"נה הלכה ותב תא שיבלהל ל"נה הלכה יבא ע"א
,ןדנה ךרע יפלו כ"פל לכה םידידרו םיפיעצ תותסכו םירכו ןתשפ ידגבו םיבבל לחר ידגב
ףסכ הפוצמ םישמוחו םיבוטו בהז םיפוצמ יקלמרי לטיה םיירטש ונייה ןתחהל תונתמ
ףלק לע ת"ס ל"נה ןתחה רובע בותכלו ,סיקיבאז א"ב תארקנה םילעוש םע הבוט הפויו
ןתחהל תילטו לטיק םג ה"יא הפוחה םדוק ל"נה ןתחל הנתמב הפי רוסמלו המשל
רחא םינש השלש ל"נה גוזהל ונחלש לע תונוזמ ןתיל ע"א בייחתה םג ל"נה 'יחיש
ףכית הנושארה הנש ונייה הנש רחא הנש םירזוח 'יהי תונוזמה ךשמ ימיו ה"יא הנותחה
ןתחה יבא ןחלש לע 'ינש הנשו ל"נה הלכה יבא ןחלש לע םיכומס 'יהי הנותחה רחא
לכ ליעוהל דמלמ ל"נה ןתחהל קיזחהל הלכה יבא ביוחמו םיאבו םירזוח ויהי ךכו ל"נה
הלכה יבא תואצוה לע ץינפאטס 'קב ט"זמל 'יהת הנותחה .ל"נה תונוזמה ךשמ ימי
ז"חטש ל"נה ןתחה יבא תואצוה לע ז"כו ש"חר .ק"פל ה"סקת ןושח ח"רב ה"יא
םייקמה דצל רבועה דצמ סנק ,םוש תונקתכ וגהנתי ו"ח טטקו רודיע תמחמו ח"טשדנו
ל"נה םידדצה ינשמ 'יהי ל"נה סעקיובאז םע הפויה .'יכ רוטפי אל סנקה ןדנ יצח
ר"רהומ םסרופמה דיסחה ןואגה ינברה דובכ ה"ה ל"נה 'יש ןתחה דצמ ק"ע ,ןיאצחל
בוסבלאק ק"דבאה י"נ לאומש ר"רהימ שישיה גלפומה ינברהב לישעה עשוהי םהרבא
ר"רהומ דיסחה ג"הואמה ברהו (ה"הללצז זובזעממ לארשי בהוא לעב ק"הגה אוה)
אוה) ץישפאר ק"דבאה י"נ לידנעמ םחנמ ר"רהימ םסרופמה דיסחה ןואגה ברהב ילתפנ
דיגנה שארה דובכ ה"ה ל"נה הלכה דצמו (החולש הליא רפסו שדוק ערז רבחמ לעב
'קמ םוחנ םחנמ ר"רהומ םסרופמה דיגנהב לאיתוקי 'ירא ר"רהומ םסרופמה ןיצקו
שריה יבצ ר"רהומ דיסחה דיגנה ברהב םייח ר"רהומ דיגנה גלפומה ינברהו בוסבלאק
ליעל שרופמו בותכד המ לכ לע ל"נה ק"צה ןמ ל"נה םידדצה ןמ אנינקו .ל"נה 'קמ ל"ז
.ו"צי בוסבלאק ק"פל ד"נקת ירשת שדוחל ג"י 'ה םוי םויה .'יב ינקמל רשכד אנמב
לכהו ל"נה תמחמ קזיה םוש םהל עיגי אלש ל"נה תוברעה תא תוצפל םיביוחמ םידדצה
.םייקו רירש

.ל"נה ק"ק הפ ל"נה םוי םויה ת"חהע ונאב 'יארלו

.בוסבלאק 'קד ןמאנו ץ"ש קחצי ה"מב לידנעמ םחנמ 'קה םואנ

"םימשל רוא" לעב אטפאמ ריאמ יבר םע
םיבושחהמ ."םימשל רוא" לעב אטפאמ ריאמ יבר םע צ"נרל ויה םינתיא תודידי ירשק
תודיסחה יגיהנמ ןיבש רתויב תטלובה תומדהו ןילבולמ "הזוח"ה ידימלת ןיבש רתויב
ונתח היה בוגולגמ לדנמ םחנמ יבר - צ"נר לש ודכנ ,ונתוחמ םג היה ריאמ יבר .ןילופב תיממעה
תכרבל ש"יי לש תיסוכ ריאמ יבר חקל הנותחה דמעמב יכ םירפסמ .אטפאמ ריאמ יבר לש
האריש ידכב ש"יי לש תיסוכ םע ותארקל ךלנ חישמ אובישכ !ןתוחמ :ונתוחמל רמאו "םייחל"
האריו ינומכ יבר םע ותארקל ךלנ - צ"נר ול ריזחה - ואל .הרמה תולגב דמעמ ונקזחה המב
!ךמעמ ונקזחה המב

ןי'זורמ לארשי 'ר םע
- ץראש אטבתה ריאמ יבר .ורעצל אלש ידכ ריאמ יברל תאז תולגל ובריס צ"נר רטפנשכ
.ץראה ןעמל תולועפה שארב דמעש יבצ ילתפנ יבר לש ותוקלתסה לע תוכבל הכירצ לארשי
וריכה יאדווב .הפוקת התואב תודיסחה לש הלועה חוכה ,ןי'זורמ לארשי יבר םע היה תודידיב
תא ,רועיש ןיאל ,בישחה עודיכש "לארשי בהוא" לעב אטפאמ לשה עשוהי םהרבא יבר תיבב
.ןי'זורמ לארשי יבר לש ותלודגו וחוכ

:האבה ,םיזמרה תאלמ ,החישה לע ונל רסמנו יני'זורה לש ותיבב רקיב צ"נר
?ושדק דובכ יניעב יתריד הבטוה םאה :יני'זרה
."םישוערפ" הב ןיאש םושמ ,דאמ יניעב הבטוה :צ"נר
.םישוערפ ןיא ,וב םייק וניא ןושארה םדא אטחש םוקמב :יני'זורה

הז דמעמב .יני'זורה לש לודגה וצירעמ היהש אטפאמ ברה לצא הכרענ וז החישש רתוי רבתסמ
הכ איה "םכתמכח"ש ונרעש אל לבא ,רודה םכח םתאש ונעדי :צ"נר לע יני'זורה אטבתה
.הקומע הכו הלודג

בונידמ יבצ בקעי יבר םע
ויה .ודדועל וילא עסנ הדע גיהנהל לחהשכו בונידמ יבצ בקעי יבר םע םיצימא םירשק םייק ןכ
יבר אלו ארקתי בר .םידיסח וילא ועסי אל :רמא צ"נר םלוא ,םידבכנ םיחרוא העשת דוע זא
יבר .הרות ירבד רמול ושקב ףאו בר דובכב ולבק צ"נרו ץישפורב רקיב יבצ בקעי יבר .היה ןכו
לודג" :ורמא ל"זח :רמא זאו דאמ וב ריצפה צ"נר םלוא ובר ינפל דיסח גהנמכ בריס יבצ בקעי
הרותה תרימאב אוה רקיעה .'ב ט"י תוכרב - "הרותבש השעת אל תא החודש תוירבה דובכ
ןכ ןיאש המ תומלועה תומלועב םינוקית ושעי ויתורמאבש ונייה ,"השועו רמוא" היהיש
,הרות ירבד רמול םיחירכמשכ - "תוירבה דובכ" לבא .תובישח הל ןיאש ,הישע אלל הרימאב
רמול אוה בייח ,םינוילעב הלועפ לכ םישוע םניא וירבדש ףא - "השעת אל" תא החוד אוה ירה
!רמאי תאז לכב ,םולכ םישוע םניא וירבדש - "השעת אל" .הרות ירבד

ןילרקמ המלש יבר לש ודימלת ,קסילרטסמ ירוא יבר "ףרש"ה םע וירשק לע םיעדוי ונא
ןכ ."אוה ךורב שודקה לש (!רעיופא) רוחש דבוע אוה" :וילע רמא ןרמ ,ןילבולמ "הזוחה"ו
.ןילבולמ "הזוח"ה לש םידימלתה יריעצמ היהש אנשטנעלמ קיזייא קחצי יבר תא בישחה
לעב בוקליקאומ ביל הדוהי יבר :ובר רטפנש רחאל א"פקת תנשב קר "הדע גיהנהל" לחה אוה
דמע קיזייא קחצי יבר .!יבר אוה .תמא ,תמא :רמא ,ותוא האר צ"נרשכ ."ל"ירהמ יטוקל"
.ותוקלתסה תא קוחרמ הזח צ"נר .םימי ךיראה אל אוה .אחסישפ תטיש לע םיקלוחה שארב
ותוא ינא האור ןכש קיזייא יבר קלתסנ התע :רמאו ול ארק .ץישפורב היה ךורב יבר - וסיג
.ןוילעה םלועב םדא קר תוכזל לוכי ךכו חרוז ולוכ

יבצ יבר . "רכששי ינב" לעב בונידמ ךלמילא יבצ יבר םע םיסחיה ויה םנימב םידחוימ
יבצ יבר תא דאמ ךירעה צ"נר םג .תונמוזמ םיתעל ורקבמ היהו צ"נר תא דאמ בישחה ךלמילא
דיגמה ,ןילבולמ "הזוחה" - םהיתוברל םיעסונ ויה םה .םינש ג"כב ונממ ריעצ היהש ךלמילא
םיבוטה םיסחיה םלוא ,םהיניב רה הבג םימיל םנמא ,בונמירמ לדנמ םחנמ יברו ץינ'זוקמ
.םנקתל ורזח

ק"דבאה םסרופמה דיסחה ברה תאמ יתעמש" :ומשב הרות רבד איבמ ףא ךלמילא יבצ יבר
."ןח םכח יפ ירבדו ...ץישפאר

.םיקידצה ינש לש םיפתושמ םישגפממ תונורכז המכ ונל ורמתשנ

.ועמשמכ וטושפ אוה "השעי ויארי ןוצר" לש ושוריפש בונידמ ברה עדי : ול רמא םעפש רפוסמ
ץפחו רבד לכמ רבדמ ,יח ,חמוצ ,םמוד לש תוצוצינה לכ תא בואשל אוה לוכי קידצה הצרי םא
ילכ ןחלושה לע דמע םירבדה תא רמאש העשב .דבלב תלוספכ והירה .ץפחל ךרע לכ ןיא זאו
:ףיסוה ןכמ רחאל .םיסיסרל ץפנתנו ילכה לפנ ,ןיעל תיארנ הביס לכ אלל :עתפל .תיכוכז לש
...ויתודימו ויתולעמ לכ תא דחא לכמ בואשל לוכי רודה קידצ

חתפ ,םבל תא ררועל ידכ .חרזמה ינפ וריאהש דע חיש דוסב םיקידצה ינש וקסע תחא םעפ
םה םיעוט :םהמ דחא רמא ,םויה ריאהש ואריש ידכ ,ץוחבמ ןולחה יסירת תא אוהד-ןאמ
...םויה ריאמ רשאכ אוה םויו םויה ךישחמ רשאכ אוה הלילש םירבוסה הלא

רמושכ הארתמ ותורחבב היה לארשי ללכמ ,עודיכ ,אציש רלראט ףסוי םסרופמה רוזנצה
ול רמאו תצרמנ הרוצב וינפ לע וחיכוה ורבכ וכות ןיאש עדיש ךלמילא יבצ יבר .תווצמו הרות
?ךל רמא ךכ :ותמכחב צ"נר יל רמא .צ"נר ינפב ןנולתהל הלה רהימ .הלוכ הרותב רפוכ אוהש
...םימכח ירבד עומשל הוצמ ירה ,וירבדכ השע אצ

לש ודימלת היהש ,אנשטנלמ בייל המלש יברל סחיה לשב תאזו 'םהיניב רה הבג' ,רומאכ ,םרב
. ןלהל םיאבומ םירבדה יטרפ .תודיסחב וכרדו ויתועד לע קולח היה צ"נרש ,"שודקה ידוהי"ה

יברל יבויחה וסחי לע ,בונידמ ךלמילא יבצ יברב עוגפל הצר יבצ ילתפנ יברש רפוסמ
.ודיב הלע אל לבא ,בייל-המלש

יבר .ויתוגרדמ תא ונממ תחקל הצר וז ךרדבו הרות ירבד רמול ךלמילא-יבצ יברל רמא צ"נר
.צ"נרל וארנ םירבדהש אלא ,הרות ירבד רמאו רגתאל :הנענ ךלמילא-יבצ

,בייל-המלש יבר ןינעב תועדה יקוליחל רבשנש תיכוכזה-ילכ םע רופיסה תא ךיישמ רחא רוקמ
לש" השמל רמא ת"ישה :ביגה ךלמילא יבצ יברש אלא ,ךתא םג תושעל לכוא ךכ :רומאל
םימכח ידימלת לש ןתלחגב רהזה" :אבומ - י"מ ב"פ - תובא יקרפב ."ךילגר לעמ ךילענ
השלש םימכחלש ןאכמ ."ףרש תשיחל ןתשיחלו ברקע תציקע ןתציקעו לעוש תכישנ ןתכישנש
הארמב השמל ת"ישה זמר .ל"ענ םה םהלש תוביתה ישארו השיחל הציקע ,הכישנ .תוחכ
לאו ל"ענה תא ךממ רסה ,"ךילגר לעמ ךילענ לש" יזא ,לארשי גיהנמ היהת רשאכש ,הנסה
.לארשימ םדא דגנכ םהב שמתשת

תא דבאמ וניא ךלמילא יבצ יבר :ףיסוה רחא .תרמא הפי :רמאו צ"נר יניעב ןח םירבדה ואשנ
...ויתונותשע

איצוהל רשפאש צ"נר לש םירבדל ךלמילא יבצ יבר לש האבה הבוגתה תא איבמ ישילש רוקמ
.ןקורל רשפא יא רצואו "ורצוא איה 'ה תארי" :ויתוגרדמ תא םדאמ

ינא יכ שיא םכל רמאי םא" :ךלמילא יבצ יברל רמא צ"נרו םימש םשל תקולחמ וז התיה
."הריתי הביחב םכתוא םיבהוא ונא יכ ,ול ןימאי לא ,ביר ירבד "םכילע" רבדמ

תנשב ר"ומדאכ ןהכמ לחהש לע בונידמ ךלמילא יבצ יבר לע דיפקה צ"נרש םירפסמ םידיסח
צ"נר םלוא ,הגהנהה םצע לע איה הדפקההש ורבס םידיסח .שלשו םישלש קר ותויהב ,ה"עקת
ליחתמ היה םאו םינש לש םייוסמ רפסמ ר"ומדאכ ןהכל ךלמילא יבצ ובר לע רזגנש ריבסה
היהו םינש ב"י דועב םימי ךיראמ היה .צ"נר לש ותוקלתסה רחאל קר ונייהד .רתוי רחואמ
.הנומשו םישמח ליגב אלו םיעבש ליגב רטפנ

אחסישפ תטיש לא צ"נר לש וסחי
קחצי בקעי יבר הידסיימו אחסישפ תטיש לא צ"נר לש וסחי תשרפ איה תדחוימ השרפ
.אחסישפמ םינוב החמש יבר ושרוי-ודימלתו אחסישפמ "שודקה ידוהי"ה

תודיסחב תוקמעה תטיש - םתטיש ןפ ששח אוה ,הלא םישיא ינשל הקומעה ותצרעה םע
ריעצה רודל הנכס היהת ,רודל רודמ לבוקמל רבעמ לא תימצעה הבישחהו לכשה תדמעהו
.םהירחא םיאבה תורודלו

,'ה רחבש המב קר רוחבל אלש ויה ןרהאו השמ יכרד" :וירבד םינווכמ םתטיש דגנכ ,יאדווב
רמא אלו "איהה תעב" - "איהה תעב 'ה לא ןנחתאו" ;"ונממ תואלפנו תולודגב ךליל אלו
ללפתא אלו הליפתל יוארכ חומ יל ןיא התע :םדאה רמאי אלש הזב ונתוא דמלל ,תע וזיאב
,ושכע לש איהה תעה יפל ,ללפתי תעו תע לכב קר ,ןוכנכו יוארכ ללפתא הנפאשכ קר ,התע
.היהתש תע וזיא תע היהת

אצי ,בונמירמ ילדנמ יבר לא וכרדב ,ץישפור תא "שודקה ידוהי"ה רבעשכ ןכ יפ לע ףא
."יבר" םשב ול וארקי אלש הוויצו לגרב ותארקל ךלה אוה .םיכלמ דובכ ול קלחו ותארקל
ול ןתנש דע ותיבל סנכנ אלו ושאר תא צ"נר ןיכרה ,הלגעהמ "שודקה ידוהי"ה דרישכ
המייקתהש החישב .תיב לעבכ אלו דיסחכ גהנתמ אוהש ול תוארהל .סנכהל תושר "ידוהי"ה
חחושל השק ץמאמ הז היהש תאז ריבסה אוהו יצישפורה לש וינפמ העיזו ילגא ופטנ םהיניב
.ידוהיה םע

אגת ירוטק םיפלא המכ גיהני אוה"ש צ"נר חיטבה אחסישפמ םינוב החמש יבר לע םג
יבר .וידימלת ילודגמ םישש "הזוח"ה לש ונחלושל ובסהשכ תועובשה גחב הז היה ."ת"ישהל
יבר תא רזעילא יבר עמש ,ןחלושה הצקב ובשי בוקי'זדמ רזעילא יברו אחסישפמ םינוב החמש
"הזוח"ה לחה ,ןוזמה תכרבל ועיגהשמ ןכא ,ןוזמה תכרב ךרבא םויה :רמוא םינוב-החמש
רזעילא יבר לאש ןכמ רחאל ,ךרבי םינוב יבר םכחה :רמא ,םינוב יברל עיגהשכ ?ךרבי ימ רמול
.םינוב 'ר יברה לע ורכזנש םירבדה תא ול רמא צ"נרו םידימלתה תוהמ לע ויבא תא

"הליטסוא תנותח"בו אחסישפ תטיש לע םיישארה םיקלוחה ןמ צ"נר היה ,ןכ יפ לע ףא
לע דגנתמ יניא ול רמא אחסישפ ריעהמ ןתח וילא אובב .וז הטיש דגנ םירבדמה ישארמ היה
עיגהל ידכ ץמאתהל שי .וירחא םיאבה םידימלתל תנכוסמ וכרד םלוא ,אחסישפמ קידצה
."תופילקה" וב וברעתיש רשפא טעומ ןמזב תאז םישוע םאו תוגרדמל

לש קהבומה ודימלת היהש אנשטנלמ בייל המלש יבר תא צ"נר ףדר ,וז ותדמע לשב
דאמ לבס בייל-המלש יבר .הליפתה ןמז רוחיא ןינעב ויתובקעב ךלהו "שודקה ידוהי"ה
.הפיקת צ"נר לש ודי התיה םש - היצילגבש קסווקובב ררוגתה הליחתב ןכש הלא תופידרמ
יכ ,רמאנ הבש "אקתפ" םע בונידמ עשוהי יבר לא ותשא תא חלש בייל-המלש יברש רפוסמ
אוה "אקתפה" תא עשוהי יבר ארקשכ .הרשיה ךרדב גהונ וניאש הלעבמ שרגתהל איה הצור
לכ תא ריאמ אוה ולש 'ה תדובעבו ותרותב ירה ?"הרשיה ךרדב ךלוה וניא" :ולוכ קעזנ
?ץישפורמ ברה וילע קלוח עודמ ןכ םא .בייל-המלש יבר לש ותשא הרמא - ?ךכ .תומלועה
ךלעב לע קלוח ץישפורמ ברה .ךלעבב םיאנקמ םיפרשו םיכאלמש ךל יעד :עשוהי יבר הל בישה
.םיכאלמה תאנקמ ותוא ליצמ אוה ךכב יכ ,ותבוטל

קסנ'זילב הדועסל בייל-המלש יבר אובבש רפסמ "םיפוצ םייתמר" לעב רוויניש לאומש יבר
םולש יבר - וידימלת לכ ותאו ומוקממ ץישפורמ יברה םק ,ךלמילא 'ר יברה לש אלולהה םויב
לכימ יבר ,בונמירמ שריה יבר ,ץישפורמ והיעשי רשא יבר ,זנאצמ םייח יבר ,אקנימאקמ
יבצ יבר קר ראשנ םילודגהמ .הדועסה הכרענ ובש ,םלואה תא ובזעו - םירחאו קצעבודמ
, "שטיטיווירמ הלברה" ,צ"נר ול ארק ןכמ רחאל .ךכ לע וילע דיפקה צ"נרו בונידמ ךלמילא
וב גהנ ןכ לעו בייל המלש יבר ינפלמ םק ,בונידמ עשוהי יבר ,וברש קדטצה ךלמילא יבצ יבר
אלש וליאו ונב תא טוחשל ול רמאש אוה 'ה ,קחצי תדיקעב :ךלמילא יבצ יבר ףיסוה .דובכ
םיאבשכש אלא ?הטיחשה ווצב םג ךאלמב 'ה קפתסה אל עודמ .ךאלמב 'ה קפתסה טוחשל
דקר בייל-המלש יבר :ףיסוה ךלמילא יבצ יבר ךאלמ לש ותרימא הקיפסמ אל ,םדא טוחשל
וניניע תא םירהל וליפא ונארי ונלוכש העשב ,בונמירמ לידנמ םחנמ יבר לש ונחלוש לע ויברגב
.החימ אלו תאז האר וניברו

השמ יבר .ץישפור לש םיבושחה םידיסחהמ דחא .וז תקולחמל תויגארט תואצות םג ויה
לע עלצ ,הנואתב עגפנ אוה .ךכ לע שנענ אוהו בייל-המלש יבר יפלכ םינפ תוזעב גהנ רקסניל
.ונממ ולטינ "ויתוגרדמ" לכו וילגר

םג םינוילע םינינע םהלש םהיתובר לש תקולחמב ברעתהל םידיסחל לאש תפסונ אמגוד וז
אלממו ונתח - ץישפורמ והיעשי רשא יבר אטבתה ,בייל המלש יבר קלתסנשכ ,תוקולחמב
.שנוע םוש ול ןיאש רשכ םדא קלתסנ :ץישפורב צ"נר לש ומוקמ

בקעי יבר םע תיטאמרדה ותשיגפ ונל העודי .רודבש הרותה ילודג םע םג שגפנ ונבר
."בקעי תועושי" לעב ןיטשנרוא

אמש :ותעדב הלע תרבגתמו תכלוה תודיסחהש ותוארב .ףירח דגנתמ היה ,עודיכ ,בקעי יבר
.ךורע ןחלושב רומאה הליפת ןמז לע םה םירבוע ירה ?ןכתייה לבא ?איה תקדוצ ןכא תודיסחה
?תודיסחה לע ךתעד המ : שיאה תא לאש .וינפ לע ותשודקש םדא םע שגפנ אוהש םלח הלילב
הליפתה ןמז םע המ :בקעי יבר לאש .םלועה דמוע הלאה םיקידצה לעש עדת :שיאה ול הנע
,ךבבל לכב :םה םימייקמ לבא ,ןמזה לע םה םירבוע םנמא :שיאה ול הנע ?וילע םירבוע םהש
!ךשפנ לכב

ךלה .ץישפורמ יברה הז היהו בובלל ידיסח קידצ עיגהש בקעי יבר עמש תרחמה םוי לש רקובב
םינפב ולביק צ"נר ,ומולחב הארש קידצה אוהש תוארל םהדנ וסנכהב ,ותוארל בקעי יבר
.?ךל ןבומ רבכ ושכע ?גרבמלמ ברה דובכ ,ונ :רמאו תוקחוש

היהש תורמל ,"ןיטיג ביט" רבחמו ןיבוא ד"בא רלעה שריה יבצ יבר תא דאמ בישחה צ"נר
השקבב וילא ונפש םידיסחל .םידיסחל דאמ רצה לגירב ד"בא היהש העשבו ףירח דגנתמ
.וילע הניגמ הרותה ,רבד ודגנכ תושעל רשפא יא :רמא ,שריה-יבצ יברב םחליש