טג תתל בוריס

ןוסנילא 'ג םיקילא

א"לשת טכ יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
יחכונה בצמה תרמוח
וחדנו ולעוהש הכלהה ילושב תועצה
םיילמרופ םיקומינ     
םיינורקע םיקומינ     
ןמפוה יבצ דוד יבר תעצה - העובש לש ןברדמה חוכ
תוליעיה תניחבמ     
תיתכלה הניחבמ     
םינושארה וניתובר תוארוה - שארמ המכסהב סנק תלטה
םינורחאה וניתובר תוערכה - ןוממ סנק
ונתפוקתב םיקסופה תוערכה - ןוממ סנק
יקוח ףקות ול ןיאש בוח     
הזוח ךותמ עבונש בוח     
ןיאושינה םצע ךותמ עבונש בוח     
יחרזא הזוחב תונוזמ בויח - ל"וחב ןורתפל העצה
הליבחה הקרפתנש רחאל תונוזמ בויח


ןיאושינה יסחי רשאכ ,טג תתל בוריס ונשי וב בצמב קסוע ונינפלש רמאמה :תיצמת
רבעב ולעוהש ןורתפל תועצה איבמו ,ץראבו ל"וחב בצמה תרמוח לע דמוע רבחמה .וטטומתה
.תופסונ תועצה עיצמ ךכל ףסונב .ולבקתנ ןקלחבו וחדנ ןקלחב רשא

.ןוגיע ;ןישוריג ;טג : :חתפמ תולימ

יחכונה בצמה תרמוח .א
לע םידמועה ,תוצופתב םייתרוסמה םיינברה ןיד-יתב ירחא םינוניר ועמשנ הנש האמכ הזמ
(א דכ םירבד) 'ויניעב ןח אצמת אל םא היהו' :יתכלהה דוסיה יפל הרות ןיד םינדו רמשמה
רורחש הגישהש השיאל לבס אופא אצוי .לעבה ןוצרמ אלא תשרגתמ השיאה ןיאש ןאכמ
,טג הל תתל ובוריסב דמוע לעבה ןיידעו אתוכלמד אניד יפל תואכרעב (Decree nisi) ןירוטפו
הז בוריס עבונ םימעפל .הכלהה יפל ףקות םהל שיש ןישוריג םימייק ותועצמאב קרש
תופיאש ךותמ ימעפל ;הניבל וניבש םיסחיה תוטטומתה תאפמ הניטו םיירזכא םימרוגמ
הנממ טוחסלו הנובשח לע רשעתהל מ"ע השיאה לש שלחה סוטאטסה תא לצנל תוסואמ
םייח תונבל תורשפאה הנממ תרדענו תושק השיאה תלבוס ךכ ןיבו ךכ ןיב .םידבכנ םימוכס
תומיענ יאו ןוגיה םצע דבלמ .לארשיו השמ תדכ םירשכ ןיאושינב תפסונ םעפל אובלו םישדח
רוסיא לע םירבוע ינשה "הלעב" םגו השיאה םג הרות ןיד יפל ירה ,ןידכו תדכ ןישודיק תעינמב
.להקב אובל םירוסאו םה םירזממ הלא םיסחימ היאצאצ לכו ,שיא-תשא לש רומחה

ןישוריג רוסאל ,הלוגה רואמ םושרג ונבר לש םרחה טלחומ ןפואב לבקתנש זאמ ,ךכל ףסונ
הדרפתנ רבכש הרקמב םיענ יתלב בצמ ותואב דומעל לולע לעבה םג ,השיאה לש החרוכ לעב
תדכ שדחמ ןיאושינ תירבב סנכיהל ןינועמה דצה אוה לעבה אקוודש ,הרוק .תואכרעב הליבחה
םייקה רוסיאל הביל המש הניאש וא שדחמ ןתחתהל תעכ תנינועמ הניא ותשאו ,לארשיו השמ
.ידוהי ד"בב רשכ טג לבקל תברסמה איה אקוודו ,ונינידב ףקות לכ םהל ןיאש תושיא יסחיב
אלב תאצל ןידה ןמ תביוחמ השיאהש ןוגכ ,םושרג ונבר םרח לח אל תומיוסמ תוביסנב ,םרב
אד ןוגכבש ,תידוהי תד וא ,השמ תד לע תרבועכ הרידגהל רשפאש םירקמב ונייהו ,הבותכ
םיפתושמה םהייח ומייתסנש הרקמ לכב אל מ"מ .םושרג ונבר םירחה אלש םיקסופה ועבק
ראשב םג ולבסב לעבה תא ריאשהל הקדצה לכ ןיאו ,הלא םיגוסב התוא לולכל רשפא
שדיקו רבע םא השיאה לש הדמעמ תרמוחל עיגמ וניא לעבה סוטאטס רמוח עודיכ .םירקמה
,תוליהקה םרחו הנקת לע הריבע אלא ,תותירכ יבייחו תוירע רוסיא רמוח ןאכ ןיא .תרחא
בייח ראשנ ,"ןיירבע" ארקנ םוקמ לכמ .להקב אובל םירתומה םיאצאצב םגפ ןיא אליממו
ןמ הקוחר תורשפא - החרוכ לעב טג הל קרזו רבע םא ףאו ,וננידב ,הנושארה לש היתונוזמב
אלש ןמז לכ שדחמ התוא שדקל הבוחה וילע תצבור ןיידע - םויה לש םיאנתב תואיצמה
ןיטיג ביטב עדויה ד"בל ץוחמ לארשיו השמ תדכ שרגל תישעמ תורשפא לכ ןיא םויכ .תאשנ
דוגינב תרחאל ןישודק גישי אל םגו .םרחל דוגינב ןישוריג לעבה גישי אל השעמלו ,ןישוריגו
רבעשל ותשא ידסחב יולת לעבה םג רבד ףוס .תחא השיאמ רתויל אשניהל רסואה םרחל
.לארשיו הנשמ תדכ ןיאושינה תירבל שדחמ סנכייש םדוק

,ינוליחה חרזאה טופישל אתוכלמד אניד יפל ,ןישוריג יניינע ,ללכ ךרדב ,םירוסמ ונתפוקתב
ינב וניחאמ דחא לכש ,אופא אצוי .הרותה יטפשמ יפל ףקות לכ םהישעמלו םלהונל ןיאש
יחרזאה רטשמה ,השיאה דמעמ םוחתב םימרוג ינשל ףופכ ,הלוגב םיאצמנ ןיידעש לארשי
,החנאו לבס יובירל םורגל ךישמת וז הדרפהש ןכתי אל .ורבחב ריכמ דחא ןיאש ,הרותה יקוחו
ןמ טוחסל וא ץוחלל מ"ע ותוא לצנל םידדצהמ דחאל רשפאמה בצמ םע םילשהל ןיא יאדוובו
.ןישוריגה לש יתדה בלשב הלועפ ףותיש תעינמ ידי לע ,ינשה

אלמ ןורתפל ונעגה אל ןיידע ,םיינבר ןיד-יתב תוכמסל םירסמ תושיאה ינידש ,ונצראב םג
הז אשונב ונד רבכמ אל .ל"וחל םידדצה ןמ דחא תחירב לש הרקמב דחוימב ,תונברסה תייעבל
ןמ" :גרבליז השמ טפושה רמא ןידמ לע םיבשויה י"א ינברל הינפב .ןוילעה טפשמ תיבב
תוביסנה וב הרקמ לכב השיאה ןוגיע ילבכ תרתהל תיתכלה ךרד אוצמל אופא חרכהה
אלב השיאה לבס קיספהל מ"ע תונוש תועצה םג ומשב ורכזוה ."םהיניב דירפהל תובייחמ
"תיתפרצ"ה העצהה ןה השעמלו שודיחה ןמ הברה םש ןיא םצעב לבא ,הלעב תוחכונו תמכסה
.ןלהל םהב ןודנש ,"םיביטברסנוק"הו

םויכ ץראב םג ,םרב .ללכ ץחל יעצמא םש ידוהי ד"בל ןיאש הזב רומח רתוי ל"וחב בצמה מ"מ
םישנוע תלבוס ינרדומה להקה תעד ןיאש ינפמ תאזו ,ועמשמכ וטושפ "םיטוש"ב היפכ גוהנ אל
הרקמ לכבש ,גרבליז חיכוה רבכו .רסאמ ימי תקיספ לש ןברדמה אב ומוקמב לבא ,םיינפוג
אוה רסאמה עוציב ,םנמוא .רסאמל םג יתכלה בוכיע ןיא ,שממ לש היפכ תרשאמ הכלההש
טג לוספ לש ששח ןיא ינבר ד"ב תוכמסב ןתינ קספה םצעש ןוויכמ לבא ,יחרזאה ןוטלשה י"ע
:שממ ם"וכע לש תואכרע לש ץחל תובקעב ןתינש טג הרישכמ תשרופמ הנשמ ירה .השועמ
ןיאש וילאמ ןבומ ."ךל םירמוא לארשיש המ השע :ול םירמואו ותוא ןיטבוח םיבכוכ ידבועבו"
.י"אב יחרזא ד"במ הפי םירכנ לש ד"ב חוכ

:ורפס תמיתחב ןמיירפ ח"א ריעה רבכו

לוטיבמ אב ינודזה ןוגיעה לש הערה רוקמ .הפרותה םוקממ אובל הכירצ הפורתה"
ןידה לוע תקירפו תימינפה תעמשמה תוטטומתהמ ,תיטפשמה ונתורמו ונתואמצע
ונל ןיא הפוריא תונידמב הרותה יזכרמ ןברוח ירחא ...ונמע לש לודג קלחמ ילארשיה
רצבמה לאכ הז ןוילע יתד דסומ לא תויופצ לארשי לכ יניעו ,תאזה ץראה תרות קר רויש
."הלוגה תוסירה ךותמ הטילפל ונל ראשנש תרוסמהו תדה תרמשמל ןורחאה

וחדנו ולעוהש הכלהה ילושב תועצה .ב
תוליהק לש היצפיצנמאה תובקעב האבש יחרזאה ןידה ןיבל תדה תוכמס ןיב הדרפהה זאמ
תבס תייעב ןורתפל עיגהל מ"ע תועצה המכ ולעוה ,הרבעש האמה ףוסב הפוריאב םידוהיה
תעשבש הז י"ע ןירוטפ טג אלב שיא תשא ריתהל תפרצב עצוה ,לייו לאכימ 'ר תמזויב .ןוגיעה
תואכרעה יטפושש הרקמבש יאנתב קר םילח ןיאושינהש :שרופמב םידדצה ונתי ןישודיקה
שרגל לעבה הבאי אלו ,היסומינו הנידמה יקוח פ"ע ,גוזה ינב ןיב "תושיא"ה ירשק תא ולטבי
םנמוא הז יאנת .ןוגיעה ילבכמ השיאה ריתהל תדה הרומ לש וחוכב ,השודקה ונתרות תדכ
םידחוימ םירקמ השימחב רכזוהש "שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" דומלתה תארוהב ודוסי
ורכזוה אלש תוביסנב הז חנומ שומיש םצעב תכל קיחרמ דעצ ונינפל מ"מ ,ס"שה תויגוסב
אטבמ לעבהש הזב ,"ןנברד אתעד" יאנתב םשומיש תא וקידצה םימזויה .דומלתב שרופמב
.ל"נכ ,ובוריס י"ע אבש ןוגיע לש תוביסנב ןילטב וישודיק לכש שרופמב

םיינורקעו םיילמרופ םיקומינמ םיידי יתשב התוא וחדו ,וז העצהמ ועזעדזה הרותה ילודג
.דחאכ

םיילמרופ םיקומינ
,דוחייה תעשב תרמוא תאז ,ןיאושינ תעשב וילע רוזחל ,תוחפה לכל ,םיכירצ ויה הזכ יאנת
שיאכ םיידימתה םהייח ,ןכ לע רתי ."םתס לעבו יאנת לע שדיק" לש ששח םייק הז ילבו
ששח דבלמ .יאנתה תליחמ לש ךשוממ ששחו ,םידע ינפל דוחי לש ךשוממ בצמ םיווהמ ותשאו
בותכש המ לע הנתמל בשחנש םושמ ,ללכ לח אל הז יאנתש הרבס התלעוה ,יאנתה לוטיב
.הרותב

םיינורקע םיקומינ
םילפט ,ו"ח ,הרות ישודיקו רקיע םייחרזאה ןישודיקה ויהיו ,לארשימ ןישוריג תרות לטבתת
אלו רכזיי אלו ...ןכ תושעל הלילח :יעמשמ דח ןפואב עבק אנבוקמ ןנחלא קחצי 'ר ברה .םהל
.הרות ןידב שממ וב ןיאו לטב יאנת :קסירבמ קי'צייבולוס יולה םייח ברה ןושלב .ללכ דקפי
ןוידב ךיראהל וליפא הפרח ותעדלש ,ףיסוה ,ןחלושה ךורע לעב ,ןייטשפא לכימ לאיחי ברה
השודק םהל ןיא ןישודיקה יכ להקה תעדב שרתשי :ריבסה ןמפוה יבצ דוד ברהו ,וזכש העצה
,יאנת לע תושיא הז ןיא :ףיסוה קסניוודמ החמש ריאמ ברה .םייחרזאה ןיאושינ רקיעהו ללכ
ןיאושינ קר הז יכ תפרצ םע לכ וניבי לארשיו השמ תדכ תחתו ,תואכרעה יקוחכ תושיא קר
.השדחה הקילבופרה יקוחכ

ינפלמ יתפרצה יאנתה אוה הדוסי ,תונורחאה םינשב ,תירבה תוצראב העצה התלעוה בוש
טג תתל ברסי לעבה םא קר :לוטיבה תוביסנ חוסינב םיטרפ דוע ופסונש אלא ,הנש םיעבשכ
ןידמ לע םיבושיש הארוהה ילודג תודגנתה .ותשא תא שרגיש אוה יוארה ןמ קדצ ד"ב יפ לעו
ןיינעמ .שדח רבד םוש עיצמ אל רבחמה ,רוציקב ...םולכ ןקית אלו ןקתל רבס :הקספנ אל
ךמס ללכבש טרחתה ,המכסה ןיעמ תעמתשמ ורבד ךותמש ,הרותה ילודגמ דחאש ,דחוימב
.וז ןיעכ העצה וב התלעוהש רפס לע וידי

התחדנ ,לארשיו השמ תדכ טגב ךרוצה רסוי וכרדש ,ןישודיק תעשב יאנת תעצה ,רבד ףוס
.הז ןורתפב ךיראהל םעט ןיאו ,ןישודיקו ןיטיג ינידל םיארחאה םינברה להק י"ע ירמגל

תא הילע וכמסש העצה יהוז ,ןישודיק תעשב רבכ הפ לעבו בתכב ,ןישוריגל תוחילש יונימ
האמה לש םישולשה תונשב תירבה תוצראב םיביטברסנוק םינבר לש הפיסאב םהידי
.לשממה םעטמ םייחרזא ןישוריג השיאה הגישה ןהבש תוביסנל הפקות וז תוחילש .תיחכונה
לע וכמתסה ףוסבל ,םידרחה םינברה תמכסה ילב העצהה עצובת אלש םכוס ונמזב ,םנמוא
.וז ןיעמ העצה םהינפל הנש םירשעכ םסרפ רבכש ,ידרפס בר לש םידקת

תורשכב קפקפל שי תיתכלה הניחבמ .תטלחומ תודגנתהב הרותה ילודג ואצי וז העצה דגנ םג
תא רוסמלו בותכל לעבה וצ תא םמצעב ועמש אלש הריסמה ידע תורשכב םגו ,תוחילשה יונימ
:ןישוריגל בוריס לש תורשפאל תוניצרב םיסחייתמ אל ןישודיק תעשב ,תינורקע הניחבמ .טגה
ינידב הצרפ ידיל איבת וז הרוצ לש תיללכ הגהנה ךכל ףסונ ."הלואגל ןברוח ןיפרצמ ןיא"
םניאש ,רתאו רתא לכבו ,םיריעצ תחגשהב םיכרענ ןישודיק ירדסש תוצראב דחוימב ,הוורע
ןכוסמו ךבוסמ יעצמא הווהמ "החותפ" תוחילש יונימ .ןישוריגו ןישודיק יניד ביטב םיאיקב
רוסיאב םילוקלק הזמ אצי יאדווב םיטרפה יקודקדל תדחוימ בל תמושת ןיא םאו ,דחאכ
.שיא-תשא לש רומח

ןמפוה יבצ דוד יבר תעצה - העובש לש ןברדמה חוכ .ג
ןמפוה יבצ דוד ברה הלעמ - יאנת לע ןישודיק - תיתפרצה העצהה לש תטלחומ הייחד רחאל
:תרחא העצה
לארשיו השמ תדכ ןישודיק תושעל ואוביש השיאו שיא לכש ,הנקת ונישע ןכ לע רשא"
רוביחה אוביו לגלגה ךפהתי ו"ח םאש ,לארשי יקולא 'הב הרומח העובשב החטבה ונתי
כ"חאו ...לארשיו השמ תדכ ןירוטיפ טגב ודרפתי תאזכ תעב םגש ,קורפ ידיל שודקה
םג ,םיעשופה יניעב םג רומח אוה העובש רוסיאש רחאמו ,ל"נה העובשה םהינש ועבשי
תדכ טג הל בותכל הצרתי ותשאמ דרפיש ימ לכ יאדווב ,םהינידב השנענ העובשה תריבע
."לארשיו השמ

התוליעי תניחבמ אל ןורתפ ותעצהב ןיאו ,ןקית אלו ןקתל רבס ד"נעל .ןוהמית הלעמ ותעצה
.תיתכלה הניחבמ אלו

תוליעיה תניחבמ
החירב ,הדיגב ,םיכוסכס לש הרקמב םג םירשכ ןישוריג לש ןמויק חיטבהל איה ונתרטמ
גוזה ינב וראשנ קר םא ,הברדא .המודכו ,תווצמ לוע תקירפ לש תורשפא ללוכ ,םיקחרמל
ןישוריג תגשהב ישוק ןיא ,םישיאה םהיסחי ורדרדיהש הרקמב םג ,הרותה תדל םינמאנ
םהיבגל הווהמ וניא תווצמה לועש הלא ליבשב םג םירשכ ןישוריג חיטבהל אוה דועיה .םירשכ
לע דושחה תא עיבשהל אלש ארבס הלעוה דומלתב ,ןנא יזחנ הנהו .עיתרמו ןברדמ םרוג
דושח אנוממא דושחד וגימ" קומינה בקע (ומצעל רתיה תארוה לש הרקממ ץוח) ןוממה
תווצמה לוע תקירפ לש תוביסנב ו"ק ,ו"ח ,רקש תעובשב ותוא לישכהל ונל ןיא ."אתעובשא
ונפסוה קרו ,תואכרעב ףקות לכ ןהל ןיאש ,תועובש לש עיתרמה חוכה לע ךומסל ,ןיטולחל
.םילישכמ ונאצמנו ןקתל ונאב ;עשפ לע אטח

תיתכלה הניחבמ
ןישוריג א"ז ,השועמ טג לש ששח שי םא ,ותעובש תא םייקל מ"ע שרגמב יברבר ונד רבכ
יאה בר םשב ש"ארה אצמנ ,םינושארה וניתובר ךותמ םיליקמה ןיב .ףקות םהל ןיאש סנואב
:ל"זו ,ןואג

היהת אל תינולפ ותשאש ודיב רפסהשכ הרותב עבשנו ץפקו וילע רבגתנ ורציש ימו"
םש ללחי לאו ותשא תא שרגלו םייקל בייח ...ותעובש לע טרחתמ כ"חאו םלועל ותשא
."הבותכ הל ןתיו רתלאל הנשרגי אלא ,איסהרפב םימש

,טג לכ תריסמ ינפל תועובשו םירדנ תרתה רדסל ץרפ ונבר תנקת העודי ,הז תמועל .ז"בדרה תעד ןכו
ןיאו ,ותעובש תא םייקל קרו ךא שריג לעבהש ששח לכמ איצוהל ידכ ,ונא וננמזב ףא תגהונה הנקת
ןישוריגש אלו ,אמלעב ארמוחל ןווכתה ץרפ ונברש העד תמיק ,םרב .ןישוריגה םצעב המילש ותעד
הלועפ לכש שרופמ םש ,א"בטירה ירבד תא ךכ שרפל ןיא לבא ,שממ סנואל םיבשחנ העובש חוכמ
:וירבד תעצה איה ךכו ,שממ הב ןיאו ירמגל הלטב העובש םייקל מ"ע תישענש

םהל ושעיש האוולה תעשב הולה תא ןיעיבשמש ולא ךכיפלו ,אינהמ אל סנואב הליחמ"
תמחמד ,ינהמ אל ימנ הל ידבע יכ ,ןועריפה רחאל (תיבירה לש הליחמל הנווכה) הליחמ
וליפאו םלש בלב ןילחומש םמצע לע םידומ כ"א אלא ,הל ידבעד אוה העובשה סנוא
יכ העדומ רסומ אוה הנתמה תעשבו ורבחל הנתמ תתל עבשנה ןכו ,העובש תמחמ אלש
העדומ תריסמכ הזש ,םולכ ותנתמ ןיאש רבדה בורק ,השועש אוה העובשה בויח ינפמ
."לוספ הזב אצויכ טגבד רמול ךירצ ןיאו ,סנואב ןתונש אתעד יולגו

טג לש ששח איצוהל ,ןישוריגה ינפל תועובש תרתה רדסל ךורע ןחלושב ןרמ עבק ,הכלהל
."סנואל המוד אהי אלש ,םדוק ול וריתיש ךירצ טג ןתיל לעבה עבשנ םא :ל"זו ,השועמ
,ןמפוה צ"דר תעצה איה ההומת .טג רודיס לכב תועובש תרתה םיגהונ הז קספל םאתהב
תרתהב ליגרכ גוהנל איה ותעד תמאב םאו .ע"שה תארוהו לארשי גהנמל דוגינב תדמועש
אלא הנקת ןאכ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב .ותעצהל ךרע לכ ןיא אליממ זא ,ןדיד ןודינב םג ,תועובש
לוספ ןיבו הליחתכל ששח ןיב הנחבה לכש ,איה םינורחאה ילודג תעד ,ןכ לע רתי .ףסונ שוקימ
לעבהו ,ןישוריג תעשב הטרח תעבה לש הרקמב לבא ,ןימותס ןישוריגב אלא הניא דבעידב
ןישוריג ןאכ ןיא דבעידב םג זא ,טג תתל םיכסמ אוה העובשה חוכמ קרש שרופמב רסומ
.םירשכ

םינושארה וניתובר תוארוה - שארמ המכסהב סנק תלטה .ד
אלמה ונוצר ךרוצ םצעמ תועבונ טג תתל וחירכהל ידכ לעבה דגנ תויצקנס תלעפהב תוששחה
ללכ ךרדב) בייחתמ לעבהש הרקמב .היפכ י"ע ןישוריג ,השועמ טג ששחמו ןישוריגה תולחב
ברסיש הרקמב דבכנ ףסכ םוכס םלשל (השיאה תמכסהל קוקז ןיידע אוהש ןיאושינה ינפל רבכ
דספהמ ררחתשהל מ"ע קרו ךא אבש תעד יוליג םא איה הלאשה ,לארשיו השמ תדכ שרגל
תורתוס תוארוה ,הארנכ ,תומייק ןודינב .היפכ לש ששחו םגפ אלב שממ לש ןוצרל בשחנ ןוממ
.םינושארה וניתובר ירבדב

היפכ :דומלתה ןושלב) שממ תינפוג היפכב אלא השועמ טג ששח ןיאש ,איה ץ"בשרה תעד
:ל"זו ,ונוצרב םגפ לש ששח ןיא ונוממ תא ליצהל מ"ע שרגמ אוה םא לבא ,(ןיטושב

ןויכש ,רבדב ששח ןיאו שרגמ ,יתשא תא שרגא אל םא םיבוהז האמ ךלמל ןתא רמואה"
."שרגמ אוה ונוצרב ,הזב בייחתנ ומצעמש

תנווכתמ וז היפכש הרקמב אדיפק ןיא תינפוג היפכב םגש ,איה ץ"בשרה תרבס ,ןכ לע רתי
,ןישוריג י"ע הז בוחמ ררחתשהל ודיבו ,םלשל בייח רבכ אוהש ףסכ םוכס לעבה ןמ איצוהל
לוספ ןיא ,ותוא םיחירכמ ןיפיקעב קרו ,ןישוריגה םצעל רישי ןפואב תנווכמ היפכ ןיאש ןויכמ
:רחא םוקמב ץ"בשרה ל"זו .השועמ טג לש

ותוא ושיע םא לבא ,שרגל ופוגב ותוא ןישעמש ...לוספ ןידכ אלש השועמ טג ןנתד אה"
,הוצמ ח"ב תעירפד ,התבותכ תעירפ ןוגכ ,שרגל ןהב ופוכל ןידה היהש ,םירחא םירבדב
טג הוה אל ,שרגל הצרתנ יושיע ותואמ ליצהלו ...ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיכמו
."השועמ

המוד אהי אלש ,םדוק ול וריתיש ךירצ טג ןתיל לעבה עבשנ םא" :ץרפ ונבר ירבדמ עמשמ ךכו
דומלתה לע רתוי תוססובמ תויאר ."סנואל המוד הז ןיאש ,הצרי םא ןתי ןוברע ךא ,סנואל
:ותבושת ל"זו רא'גנ ןומיימ יבר ירבדב תואצמנ

כ"חאו הנשרגי אלו ותשא תא ריזחי םא ריעה ןודאל םיבוהז האמב ומצע סנקש ןבואר"
רבדב ותעדמ אלש והופכש אלא השועמ טג ןנירמא אל ...יעדומ לכ לוטיבב הנשרגי
ןודינב לבא ,שרגי אל םא ודיספהל והודיחפה וא השעש דע והופכו תושעל הצור וניאש
,שרגמ אוהש ןמז לכש הייפכ וז ןיא ,תושעל הצור אוהש המב ומצע בייח אוהש הז
יבגו .סנוא ל"ה אלו שרגל ומצע קזחל ,ואשע ונוצרב השעש סנקהו ...שרגמ ונוצרב
יניא םא ילע םלועה תוריפ לכ ורסאי רמואב" ןנירמא ער םש םושמ ותשא איצומ
:םש הנשמב הדוהי 'רב יסוי יבר ירבד שוריפב ,אנוה בר םשב ב ומ ןיטיג) "ךשרגמ
םימכח ול וריתהו ,השרגו ,ךשרגמ יניא םא םנוק ותשאל רמאש דחאב ,ןדיצב השעמ
דצמ קופקפ לכ איגוסב םש רכזוה אלש הממ איה רא'גנ ןומיימ 'ר תייארו ;הנריזחיש
ונל ןיא - םנוקה רובעב סונא היהש רמאנש הנשרגישכ תעדה לע הלעיה ,(השועמ טג
,סנקב בייחתנ אל שרגמ וניאש ןמז לכש ,הז ןודינב ןכש לכ .רדנ ונוצרבש ןוויכ ,ךכ רמול
טג ןתיל עבשנ םאש םיתפרצה וניתובר ובתכש המו ...ערפי אל שרגי םאו הנריזחי אל
הלתש ןויכ םנוקד ןיתינתמד היל אריבס ,סנואל המוד היהי אלש ,םדוק ול וריתיש ךירצ
שרגל עבשנב לבא ,שריגשכ ללכ סנוא הזב ןיא ,םלועה תוריפ לכ רמאש ,רחא רבדב ורדנ
רחא רבדב ורדנ הלת ימנ (ןוממ סנק לש) הז ןודנבו ,ותעובשב טגה הלתש סונאל המוד
בייחתהש לכד עמשמ ,ןיטיגב סנוא ןיאד (ב ב) תובותכד ק"פב ןנירמא דועו .סנוא ןיאו
."סנוא ןאכ ןיא ונוצרב

.ןוממ דספה לש הז ןיבל העובש לש ןברדמה ןיב ןיחבהל שיש ןומיימ 'ר ירבדב אופא שרופמ
איה ותעובש ירהש ,ןישוריגה םצע ןיבו ץחלה יעצמא ןיב רישי רשק שי העובשבש ,ומע וקומינו
ידדצ ןיינע ,ןוממה םולשת לע רקיעב איה הייפכהש ןוממ סנקב כ"אשמ ,ותשא תא שרגל
ןיאו ,יאנת םעטמ בוחה לטוב טג תריסמ י"עש ,ןישוריגל ןיפיקעב קרו ונוצרמ ומצע תא בייחש
.שרגל אלו בוחה תא םלשל לעבה תלוכיבש ןויכ ,השועמ טג ששח הזב

:הבושתב ל"זו ,ןוממ בויחמ רוטפל םיאבש ןישוריג רוסאל איה א"בשרה תארוה
ותשא האל תא ןבואר שרגיש המכסהב ויה האל יבורקו ,האל לעב ןבואר ,תלאש"
רבדב ןאימו ןבואר טרחתנ כ"חאו ,עובק ןמזל שרגישו רניד ףלא סנקב הזל הז ותואנו
וז הארי תמחמו ,לבק אלו ומע רשפתהל רבזגל ךלהש דע סנקה דצמ וב ןירתמ וללהו
רסמ אלש פ"עא וסנאב ןיעדויש לכ לוספו השועמ הז טגש ל"נ ,הבושת ...ןבואר שריג
והוילתו ,היסנואב ןניעדיד לכ העדומ ךירצ ןיאו ,אוה םולכ ואל ביהיו והוילת ...העדומ
ןויכד ,הז אוה ןיבזו והוילתכ רמול ךשפנ םאו .יזוז אכיל אהד ,ןישוריג םניא שריגו
ןוממ לבקמכ יוה הז ןוממ חיוורה טגה תניתנבו ןירניד ףלא סנק ותעדמ ומצע לע לביקש
,אבוט עירגו ןוממ דספהמ לוצינכ אלא ןוממ לבקמכ הז ןיאש ,איה אל - אמלעב
לע והיינימ רטפימד ולא םירבד תעקפהד ,אידהב ארמגב חכומדכ ,תוסכו ראש תעקפהכ
."ןוממ תלבקכ והל ןניבשח אל טגה ידי

םימויא ,דומלתה לש "הילת"ה ןיבו ןוממ דספה לש ץחלה ןיב תוושהל איה א"בשרה תנווכ
.הלטב ותלועפו ,לעבה לש ישפוחה ןוצר ילב ןישוריגל ןיאש ןוויכמו ,שממ םייח לש ןוכיסו

יריאמה ברה עבק ויתובקעב רשא ,יריאמה םחנמ ברה ודימלתל תדעוימ א"בשרה תבושת
:ל"זו ,ןיטיג תכסמל ושוריפב ובר קומינ םע דחי וז הארוה ומצע

סנוא ,שפנ תאכהב וא ןוממ דספהב ןוגכ ,הידבעמל לוכיד ידיממ הירבחל דיחפמד ןאמ"
והוליהבהש ררבתנש לכ אעדומ ךירצ וניאש טגב ףא ,ןכש רחאו ...העדומ ןניבתכו אוה
םייקתהל רשפא אהיש רובס הזש וא ,םייקתהל רשפאש רבדב ןידכ אלש והודיחפה וא
."לסופו לוספ לארשיבו ,טג וניא םייוגב וא

םינורחאה וניתובר תוערכה - ןוממ סנק .ה
רחא הז טטצמ אוה .רוטה לע ושוריפב הלעמל ונרכזהש תובושת רפסמ ללכ ףסוי תיבה ןרמ
האור אוה םא רורב אל .םימותס וירבדו - ץ"בשרהו ,א"בשרה ,רא'גנ ןומיימ 'ר ירבדמ ,הז
אדח רמא רמו אדח רמא רמו םהיניב קלחל רשפא ילוא וא ,וזל וז תודגנתמ תועד רותב םתוא
תרתהב ןדה ףיעסב ,בגא ךרדב קר ,ןוממ סנק לש ןיינעה שרופמב רכזנ אל ע"ושב .יגילפ אלו
תעדכ י"בה ןרמ עירכהש ןכתייו ,ןוברע ןיבל העובש ןיב ץרפ ונבר תובקעב ןיחבה ,תועובש
.דיחי תעדכ ותעיסו א"בשרה תעד החדו םיליקמה

תועד תומייקו ,םינושארה תורבס ןיב םילשהל ןיאש ,םירורב רתוי א"מרה ירבד הז תמועל
.טגב לוספל שושחל שי הז ידי לעש סנואל בשחנ ןוממ דספהמ לצניהל מ"ע שרגמה םא תוקלוח
:ע"וש תוהגהב ל"זו

לוכיו רחא רבדב וטיג הלתד רחאמ ,סנוא ירקמ אל שרגי אל םא תוסנק וילע לבק םא"
הליחתכל שוחל בוטו ...אנווג יאה יכב וליפא םירימחמ שיו ,שרגל אלו תוסנקה ןתיל
והוסנא אל הליחתמו ליאוה ,רשכ טגה ...הז ינפמ שריג רבכ םא לבא ,סנקה ןמ ןרטפלו
."ךכ לע

שוחל איה א"מרה תערכהו ,ותעיסו ןומיימ 'ר ןיבו א"בשרה ןיב םילשהל ןיאש ,אופא אצוי
.םירימחמה תעדל הליחתכל

,הפי יכדרמ 'ר א"מרה דימלת םע רבכ םיליחתמ םינושארה תובושת ןיב בשייל תונויסינה
,םיוסמ ןמזל עבקנש ןוממ סנק לש הרקמב אלא א"בשרה רימחה אלש ,ותעד .םישובלה לעב
ץחל הווהמ ןמז תעיבקש ,איה ותרבס ."עובק ןמזל שרגיש" הבושתה ןושל לע ךמתסמ אוהו
אלש ןוממ סנקמ לצניהל מ"ע שרגמ לעבה םא לבא ,השועמ טגל ויתובקעב שוחל שיש השק
.השועמ טג לש ששח ןיאו ,"רחא רבדב" סנוא ארקנ הזש הדומ א"בשרה םג - ןמז ול עבקנ
ןיא ירהש .םישובלה לעב ינפל היה אל יריאמה רפסש חינהל שי ,הקוחד ארבסה םצעש דבלמ
.רימחהל יריאמה םתוס מ"מו ,סנקה תולחב ןמז תעיבקל זמר לכ םש

לש עגרב לעבה תדמע יפ לע עובקל איה םינורחאה וניתובר ןיב תחוור רתוי ארבס
השעמ תעשב לבא ,שרגל בוריס לש הרקמב סנק םלשל שארמ בייחתה םנמוא םא .ןישוריגה
לעבהש הרקמב לבא ;וישורגב קופקפ לכ ןיא - הטרח וא תוגייתסה לש זמר לכ ילב םתס שריג
לצניהל ידכ םה וישוריג לכש שרופמב עידומו ןישוריגה םצעמ השעמ תעשב ותאחמ תא עיבמ
א"בשרה ןווכתה הזכ הרקמב קרש ,איה םתעד .השועמ טגמ שושחל שי - ןוממ דספהמ
םג רימחהל איה א"בשרה תעדו ,"שריג וז הארי תמחמו" :וירבדמ עמשמש ומכ ,רימחהל
.םידומ ותעיסו ןומיימ 'ר םג הזכ הרקמבו ,דבעידב

וניתובר תוארוה ןיב םילשהל רשפא התועצמאבש רקיעב ,הנתיא וז ארבס ,םרב
ידכ אבש טג םיריתמה תעד וז ךרדב קר שרפל ןיאש "שיא ןוזח"ה ןרמ חיכוה מ"מ ,םינושארה
,ןיטיג תכסמב ,דומלתה תייגוס לע ךמתסמ רא'גנ ןומיימ יבר ירה .ןוממ בוחמ ררחתשהל
תעדו ,םנוקה לש עיתרמה תורמל סנוא לש לוספ לכ ןיא כ"חאל וישוריגבש הזמ קיידל רשפאש
שרגמ אוה וקומינ חוכמ קרש לעבה תרהצה םנמוא םאו .רדנו סנק תוושהל איה ןומיימ יבר
לעבה חרכומ וישכעש ג"עא ,כ"עו ?םתנקתב םימכח וליעוה המ ,וישוריג לוספל הב שי רבכ
ןיאש אצוי ןומיימ 'ר לש ויקומינ ןונגסמ םג ."ומצע תא חירכה אוהש ןויכ ,ןוצרכ היל ןינייד"
שח אלו "היפכ וז ןיא" םתסב בתכ ירהש ,השעמ תעשב ןישוריגה םצעל ותטרחב בשחתהל
רבודמ ץ"בשרה תבושתב ,ןכ לע רתי .ןושארה ונוצרמ לעבה וב רזח אלש חינהל ונילעש ריכזהל
:ל"זו טגה תא רישכה מ"מו ,שרגמ אוה סנקה חוכמ קרש עידומ לעבהש הרקמ לע שרופמב
םירבד ויפמ איצוה אלש ןויכ ,וילע םישק םהשו ןישוריגב ץפח וניאש ןיארמ וירבד ויה וליפאו"
םינורחאה לש ןויסינה תא "שיא ןוזח"ה ןרמ החוד הז לכמ . ..."םידע ינפב טגה םילטבמה
ןכתי ,םנמוא ,ןישוריגה לש עגרב לעבה לש סחיב הנחבה י"ע ץ"בשרהו א"בשרה ןיב רשפל
םיריתמה תעד לבא ,ןישוריג תעשב לעבה תטרח תעבה לש הרקמב אלא רימחה אל א"בשרהש
.שרגמ אוה סנקה חוכמ קרש ריהצמ לעבהש ףא לקהל איה

ונתפוקתב םיקסופה תוערכה - ןוממ סנק .ו
,םינושארה וניתובר תובושתב תקולחמ וא הריתס לכ ןיאש איה "שיא ןוזח"ה ןרמ תעד םג
תארוה .ןוממה סנק םצע לש תויקוחו ףקותב ןיחבהל איה ותרבס וימדוק תמועל לבא
לע לח אלש הרקמל תלבגומ - סנוא םעטמ ןוממ סנק תמחמ ןישוריגב ןודל שיש ,א"בשרה
;ירכנה ןוטלשה תועצמאב וילע םימייאמ ותשא תחפשמ קר ,הז ףסכ םלשל בויח לכ לעבה
ןיא "ליעומה ןיינקבו וישכעמב" הרותה יקוח ףקותב ןוממ םלשל בייחתה לעבה םא כ"אשמ
רורב א"בשרב .תובושתה ןונגס קוידל בטיה תנווכמ ןרמ תנחבה .השועמ טג לש קופקפ לכ
ךותמ אצויש ומכ ,ירכנה חרזאה ןוטלש דחפמ אלא לעבה לע םיאב לארשי ןיד חוכמ אלש
,לביק אלו ומע רשפתהל רבזגל ךלהש דע סנקה דצמ וב ןירתמ וללהו" :םש הלאשה תעצה
סנקש ןבואר" לע רבודמ רא'גנ ןומיימ ברה תבושתב הז תמועל ."ןבואר שריג וז הארי תמחמו
אוהש המב היפכ ןיב ןיחבהל שרופמ ץ"בשרה ירבדבו ,"ריעה ןודאל םיבוהז האמב ומצע
תורמלש ,הפי םילוע ץרפ ונבר ירבד םג .ןידה ןמ ביוחמ וניאש המב היפכ ןיבל ןידה ןמ ביוחמ
ןוזח"ה ל"זו ,לעבה םעטמ ןוברע תניתנל בוכיע לכ ןיא ,השועמ טג םעטמ תועובש לע ותדיפק
סנוא הז ןיאד ןידה ןמ סנקה ובייחב ירייא א"בשרהד ללכ ןכתי אלו" :ותרבס תעיבקב "שיא
א"בשרה תעד התייה םאו .סנואב ונודל ארבס םוש ןאכ ןיאו ,םינושארה לכב ראובמכ ללכ
שרפל וירבד רקיע דימעמ היהו ,ןושאר לכשומב רבדה ןכ ןיאש עדוי היה ירה ,סנוא היה הזד
סנוא לטבל ינהמ אל תוסכו ראש רוטפד הזמ עייתסמ אוה ירהו ,סנוא ירקמ המל ראבלו
הזב ןיא תוסכו ראשמ רטפיהל הצורש ינפמ שרגמ םא לבא ,ןיטושב והופכב אקווד הינימו
."סנוא

םינושארה וניתובר ןונגס םצעמ ותייארו "שיא ןוזח"ה ןרמ ירבדב עונכשהו ןויגהה ףרח ,םרב
םירמסמ עובקל אב אל ומצע אוה ףאו .שוחימ תיב ידימ תאצל ותנחבהב ןיא ,םהיתובושתב
םג לח ןוממה בוחש הרקמב ףא ןוממ סנקמ ררחתשהל ידכ שרגל הליחתכל ריתהלו ותרבסב
ירבדל םימאות הזב וירבד .שריג רבכ םא דבעידב רימחהל ןיאש קר עירכהו ,הרות ןיד פ"ע
ךמס ארבסה לעב םא הליחתכל ריתהל םוקמ ןיא יאדו .תונושה תועדה ןיב ותערכהב א"מרה
.דבעידב קר הילע וידי תא

לחש בוח לכש ודוסי םצעב םיקפקפמש ונרוד ינברמ שיו ,ןרמ תרבס לע ןיררוע ואצי ,ךכל ףסונ
ד"בה םג .השועמ טגל ןיששוח אד ןוגכב םגו ,ןישוריגה תורשכל עירפמ וניא הרות ןיד פ"ע
אירטו אלקש רחאל .השעמל הכלה הלאשב ןרמ לש ותרבסמ ,הארנכ ,םלעתה םילשוריב לודגה
לילכ ומלעתה ןוממ סנקמ ררחתשהל מ"ע ןתינש טג ןידב םינורחאהו םינושארה תוטישב
.והל אריבס אל הארנכו ,הרות ןיד פ"ע לח אלש בוח ןיבל ןידכ לחש ןוממ בוח ןיב ןרמ תנחבהמ

קספב ויקומינב גרבליז טפושה ירבדב תאצמנ ,ןרמ לש וזל ההז ןושאר טבמבש ,הנחבהה הנהו
אוה לעבה ןמ היפכב הבגנה ףסכה רשאכ טגה תא לסופ ןוממ סנוא ןיא" :ל"זו ,קדצל הובג ןיד
.הז בוח תייבג ךרוצל םהב שמתשהל רתומש גוסה ןמ םה הייפכה יעצמאו ,ונממ עיגמה בוח
ןיא ןישוריג תוכלה תניחבמ רשאכ וליפא טגה תא תלסופ וניא איהו היפכ המש אל תאזכ היפכ
ארקנש המ רישכהל איה גרבליז לש ותנקסמ ."טגה תא תתל לעב ותוא תופכל ריתמה ןיד
טפושה בתכש המ הרואכל .לארשי תנידמב ינבר ד"בב םתייפכבו - "הרירב ךרד היפכ" ונושלב
,"ןידה ןמ בייחד ןוויכ" "שיא ןוזח"ה ןרמ תנחבהל ותנווכ "לעבה ןמ עיגמה בוח" דמולמה
יתכלה ףקות שי קר םא הרירב ךרדב היפכ רישכהל דחא הנק םילוע הלא םימכח ינש ירבדו
וז הנחבהל טפושה דובכ תנווכ ןיאש רורב ףסונ ןויע רחאל ,םנמוא .לעבה לש ןוממ בוח םצעל
אלא - השעמל הכלה הליחתכל טג ריתהל הב ןיאו םיקופקפ הילע תמייקש וניאר רבכש -
אוהש ,תונוזמ בויחב רבודמ םש ןודינב ירה .ללכ שוחימ-תיב הב ןיא הארנכש ,תרחא הנחבהל
וא םכסה םושמ תעבונ וז הבוח ןיאש תרמוא תאז ."הרותב הבותכה הולמ" ונימכח ןושלב
הרות ןידמ הבותכה יאנתמ דחאכ ,"יטרדנטס" ןפואב לעבה לע לטוה אלא תדחוימ תובייחתה
הזוחל ךרוצ לכ ןיא תונוזמ תבוח תולת םצעל מ"מו .ל"ז ונימכח לש הקיתע הנקת פ"ע וא
וילע לוחי אלש ךכ לע דמועו השיא אשונה ,הברדא ,לעבה דצמ ןוצר תעבהל וליפא וא דחוימ
ןיב תונוש תועד הזב שיו ,הרותב בותכש המ לע הנתמל בשחנ ,תונוזמ ומכ יטרדנטס בויח
רורב ,ןוממ בוחמ ררחתשהל מ"ע שרגמב ,ונניינעל עגונב ,ןכבו .אל וא ואנת לח םא םיאנתה
ליגרו יטרדנטס אוה בוחה םצע מ"מ ,הרירב ךרדב היפכ םשל הז בוח םילצנמ ד"בש פ"עאש
יעצמאש ןמז לכ השועמ טג לש ששח הזכ ןנברדמב ןיאו ,לארשיו השמ תדכ תושיא יסחיב
.ולש ןיד קספב טפושה ירבדכו ,הזכ בוח תייבגל םירתומה ןמ םה הייפכה

.הרירב ךרד היפכל עגונב ןוממ בוח יגוס השולש ונינפלו ,הלופכ הנחבה אופא תאצוי

יקוח ףקות ול ןיאש בוח
הז םולשתל םיכסה אל ללכב לעבהש ,לשמל .וננידב ףקות לכ ול ןיאש ,ןוממ בוח לע היפכ
לעבה םיכסהש הרקמב וליפאו .סנק םלשל וא שרגל וא םהלש תואכרעה ךרד ותוא ןיפוכו
אתכמסא" םעטמ וא ףקות רב ןיינק רדעה לשב וא ותמכסהל יתכלה ףקות ןיאש לכ ,םולשתל
א"בשרה קספ הז ןוגכ לע .הרות ןיד פ"ע ותשאל עיגמ אלש םולשתכ וב ןודל שי - "אינק אל
תוביסנבו ,"שיא ןוזח"ה ןרמ שוריפ יפל "לבק אלו רשפתהל רבזגל ךלהש" הרקמב לוספל
ןמ אוהש ,ץ"בשרה םגש הארנכ ,ןכ לע רתי .דבעידב ןישוריגה תא לוספל ףא ןרמ עירכה הלאכ
,בוחה םצעל יתכלה ףקות ןיאש לכ גייתסמ ,ןוממ סנקב םינושארה וניתובר ןיב םיריתמה
,השועמ טג הוהד רשפא ,שריג היפכ התוא ךותמו רחא רבדב ןידכ אלש והופכ םא לבא" :ל"זו
."הימילגל היקבשלד היסבוכב היטקנד יאה

הזוח ךותמ עבונש בוח
םיווהמ ןישוריגהש שרופמב רכזוהש ףאו ,ןידכו תדכ בייחתה לעבהש םולשת לע היפכ
תומיוסמ תוביסנב שרגי אל םא ףסכ םוכסב בייחתהש ןוגכ ,הז בוחמ רטפיל הדיחיה ךרדה
וננידב אלמ יקוח ףקות שיש ןפואב בייחתהש לעבב רבודמש ,ןייצל שי .בוקנ ןמז דעו
םא וישכעמ" ןושל שומיש ידי לע ,ןיינקה השעמ י"ע "אתכמסא" ששחמ םג אציו ,ותמכסהל
לעבה בשחנ הז ןוגכב .בושח ןיד תיב תוחכונב םייקתה םכסההש ךכל ףסונו "...דע שרגא אל
לוספל ןיא ןידה רקיעמו ,"שיא ןוזח"ה ןרמ ירבדב הז חנומ תועמשמ יפל ןידה ןמ ביוחמכ
ןיינקבו וישכעמב סנקה בייחתנשכ אקווד הז והימו" :א"וזחה ןרמ ןייצש ומכו ,השועמ םעטמ
."ליעומה

ךרד היפכב השועמ טג ששח לכ ןיאש ותעיבקב גרבליז טפושה ןווכתה ולאכ תוביסנל אל ,םרב
תוושהל ןיאו ,ישפוחה ונוצרמ תעבונ ותובייחתה ףוס ףוס ,לעבה ןמ עיגמש ןוממ-בוחב הרירב
.ןישודיקה םצע ךותמ יטמוטוא ןפואב םהב ביוחמ אוהש תונוזמ וא הבותכ בויחל

ןיאושינה םצע ךותמ עבונש בוח
יטמוטוא ןפואב "הבותכ יאנת"כ לעבה לע םילחה ןוממה יבויחמ דחא תועצמאב היפכ
תא ףוכל ד"ב לע םצעב .התאופר וא הנוידפ ומכ ,ל"זח תונקתו ,תוסכ ראש יבויח ןוגכ ,טלחומ
,לארשיו השמ תדכ שרגל ובוריסל רשק לכ אלב תושיאה ןמז לכ ךשמב ולא םימולשתב לעבה
לכ ילב דימ שרגל ונברדל ידכ הרירב ךרד היפכל םתוא לצנל תורשפא םהינפל םייקש קרו
םיכסיש הרקמב ולא תובוח תייבג עוציב לע םירתוומ ד"ב השיאה תמכסהבש א"ז ,תויחד
.שרגל ובוריס וא ותמכסה ןיבו ולא תובוחל ד"ב תייפכ ןיב רישי רשק לכ ןיא מ"מו ,שרגל
ותעיסו א"בשרה ונווכתה הזל אלו ,שוחימ תיב לכ ןיאש גרבליז טפושה עבק אד ןוגכב
ןמ םה היבגה יעצמאש רהזיהל קר בושח .ןידכ אלש השועמ טגל ןוממ סנקב שושחל םהיקספב
.םש טפושה דובכ ירבדב ראובמש ומכ ,הלא םימוכס תייבגל וננידב םימיאתמש גוסה

הבושתב .םינורחאה םיגוס ינשל ורשכהב סחייתמ אוהש חיכומ ץ"בשרה ירבדב קויד ,םרב
בוח לעב תעירפד הבותכ תעירפ ןוגכ ,ןהב ופוכל ןידה היהש םירבד םתואב" אוה רבודמה תחא
יסחי םצעמ לעבה לע לחש בוח ,ג גוס ונינפל ירה ."ושפנ אצתש דע ותוא ןיכמו ,הווצמ
תישפוחה ותמכסהב ומצע תא בייח לעבהש ןוממ בוחב תרחא הבושתב הז תמועל .תושיאה
יוה אל ןוברע תניתנש בתכש ,ל"ז ברה ירבדמ" :ל"זו ,שרדנש הרקמב ןישוריג חיטבהל מ"ע
ירבדל ,הרורב ותנווכ ."סנוא הז ןיא שריג םא ,שרג אל םא ןוממ ומצע בייחמהש ונדמל ,סנוא
ותעדש ,רורבו ,ותעובש םייקל מ"ע אבש ןישוריג לספש תורמל ןוברע תניתנ רישכהש ץרפ ונבר
םירובסש םינבר םימייקש וניאר רבכ ,םירימחמה תעדל רשקב .םיגוסה ינש תא רישכהל
םג אלא ,ותובייחתהל ףקות לכ ןיאש ,א גוסב קר אל רימחהל ונווכתה יריאמהו א"בשרהש
.יטמוטוא ןפואב לח אלו ותמכסהמ עבונ בויחהש אלא ,וננידב ףקות ןוממה בוחל שיש ,ב גוסב

ונל הלע קר ,םינושארה וניתובר לש תונושה תוארוה ןיב םילשהל הז ןוימב ןיאש ,אופא אצוי
.םתקולחמ תא םצמצלו רידגהל

שרופמב א"בשרה תעד - אתוכלמד אניד דצמ םימייאמ קר ,ובויחל ףקות לכ ןיאש ,א גוס
דבעידב םג שושחל שיש איה םיקסופה תערכהו ,םיקפקפמ ץ"בשרה תעיס םג ,רימחהל
.ןישוריגה תורשכב

תעד - טג תתל וא םלשל וא :הרירב ךרדב לעבה תא ןיפוכו ,ןידכ ומצע תא בייחש ,ב גוס
ןיא מ"מו ,ונא ונרוד יקסופ ןיב תועד יקוליח תומייק א"בשרה תעדב .רישכהל ותעיסו ץ"בשרה
.הליחתכל רימחהל א"מרה ירבד םינווכמ םג הז הרקמלו ,הליחתכל ריתהל

תונוזמל הנווכהו ,יטמוטוא ןפואב תושיאה יסחי ךותמ רבכ לעבה לע ץבור ןוממ בוחש ,ג גוס
ירבדכ ,הליחתכל ףא רימחהל רוקמ לכ ןיאו ,ריתהל שרופמב ץ"בשרה ירבדב - המודכו
.ויקומינב גרבליז טפושה

ד"היב קספ ןיבל ץ"גבב גרבליז טפושה קספ ןיב הריתסל םוקמ ןיא םג הלא םיללכל םאתהב
ךרד היפכו תובייחתה לש הרקמב השועמ טג ןידמ לוספל שושחל ,םילשוריב לודגה ינברה
ןיא מ"מ ,שריג אלש ןמז לכ םלשל בייחתהש ,תונוזמ ימוכיסב רבודמ םש םג ,םרב .הרירב
,םיקסופה ירבדב טרופמבו ,תובותכ תכסמב ל"זח תועיבקל םאתהב םתס תונוזמל הנווכה
פ"ע השיאל םיעיגמש םייטרדנטסה תונוזמלש טושפ ,דחוימ םכסה יפל בוקנ םוכסל אלא
ןודנבש ינברה ד"הספב םש שרופמ םגו ,לעבה דצמ תדחוימ תובייחתהל ךרוצ לכ ןיא הכלהה
הליחת הנווכב תאזו ,זרפומ ךס אוהש בוקנה םוכסה ןיבו ילאירה ךרוצה ןיב סחי לכ היה אל
:ל"זו ,היצקנס רותב שרגל לעבה תא עיתרהל מ"ע

ירוזאה ןידה תיב ידי לע עבקנש ,שדוחל י"ל 270 םוכסה יכ ןעט השיאה חוכ אב םג"
לוספ לכ אוצמל ןיאו םיידוסי םילוקיש לע עבקנו קדוצ ןיד קספ אוה ,תונוזמל
הרקמב לעבה ומצע בייחש שדוחל י"ל 500 םוכסהש ,אופא אצוי .ולא םילוקישב
םימכסהה יאנת ירחא אלמי אל םא ומצע לע ליטהש סנקו היצקנס רותב אוה ,טרחתיש
."השועמ טג לש ששח שי ...כ"או

םוכסה תא םלוה וניאו זרפומ אוה בוקנה םוכסהש הזמ קר עבונ השועמ טג לש ששחהש ,ירה
היצקנס רותב םיילאיר תונוזמ בויח תלטה םצעב לבא ,גוהנכו קוחכ השיאל לעבה ןמ עיגמה
.ינברה ןידה קספ יפל םג ששח לכ ןיא ,ןוימב ונינפלש ג גוס - ןישוריגל

יחרזא הזוחב תונוזמ בויח - ל"וחב ןורתפל העצה .ז
יעצמא רותב שרגל לעבה תא ןברדל ידכ היצקנס רותב תונוזמ בויח לוצינש ,אופא ונחכוה
ךרדב שרגל לעבה תא ןברדל רתומו קופקפ לכ ילב רשכו ליעי יעצמא הווהמ ,הרירב ךרד היפכ
תעשב ףסונ רדס גיהנהל וא דחוימ הזוחב ךרוצ לכ ןיאש ,הזב שי טלוב ןורתי .הליחתכל םג וז
הז לכ .טלחומ יטמוטוא ןפואב הרותה יטפשמ יפל וילע ץבור תונוזמ בויחש םושמ ,ןיאושינה
םינתינ ,םהמ םיעבונש תונוממ יניד םג ללכ ךרדבו תושיא יניד א"ז ,ישיאה דמעמש ,י"אב
,ויאושינ חוכמ לעבה לע לחש ןוממ בוח לכ ובגי םהש חינהל שיו ,םינברה ןידה יתב טופישל
ינברה ד"ב תושרל דמוע ,ולא ויתובוח אלמל ברסי לעבהש הרקמב .הרותה טפשמל םאתהב
מ"ע ,ושוכר לאו וילא ועיגי לעופל האצוהה עורזו יחרזאה ןוטלשה יעצמא הייפכה חוכ אולמ
.ולא ויתובוח םולשת תובגל

אל ,ברעמה תוצרא בורב תמייקש הנידמהו תדה ןיב הדרפהה תובקעב .ל"וחב בצמה ןכ אל
לח םש םג ,םרב .הרות ןיד יפל ןיאושינה ךותמ םיעבונש ןוממ יבויחב םג יחרזאה קוחה ריכי
הדימבו ,יחרזאה קוח יפל תושיאה ךותמ עבונ הז בוח לבא ,יטמוטוא ןפואב תונוזמ בויח
רוטפ אצי רבכ ,םייחרזא ןישוריג לש אקנפשוגה תא הלבק וז הדרפהו ותשאמ דרפנ לעבהש
,םרב .(ןישוריגה טפשמ לש ילרגטניא קלחכ השיאה תוכזל וקספש המ דבלמ) תונוזמ תבוחמ
לבא ,וננידב תושיאה יבויח לכ וילע םיצבור ןיידע לארשיו השמ תדכ שריג אל לעבהש ןמז לכ
.יחרזאה קוחה יפל ףקות לכ םהל ןיאש ,ולא ויתובוח תייבגב םינוא ירסח םיראשנ ונא

תא סנרפל לעבה בייחתמ ויפלש ,יטרדנטס הזוח ןיאושינה ינפל גיהנהל איה ונתעצה ןכבו
אלש ןמז לכ ,דחי םהיאושינ תפוקת לכ דמוע ופקותו - "לארשי תונב טפשמ יפל" - ותשא
הזוחה רודיסב .רשכ ידוהי ד"ב ינפל טג תריסמ י"ע א"ז ,לארשיו השמ תדכ התוא שריג
,הגהנמו הקוח יפל הנידמו הנידמ לכ ,אתוכלמד אניד יקודקד לכ לע דיפקהל שי וחוסינבו
,םילובה יסמ תא םלשל םג ןבומכו ,תואכרעב לוקוטורפה תא רשאל םג ,גוהנש תוצראבו
.החירבו הריגה תורשפאמ רמשיהל ידכ םיוסמ ימואל ןיב ףקותל גואדל םג יאדכ .המודכו
אוה ןאכ ונדיקפת .םוקמה ינטפשמ ץועייל םינותנו ,ץראל ץראמ םינתשמ ולא םיטרפ ,ןבומכ
.תיתכלה הניחבמ ןודל קר

היפכב שרגל לעבה תא ןברדל ,דחאכ רשכו ליעי יעצמאכ תיארנ תונוזמ בויח לש היצקנס
לש בצמב שרגל לעבה תא איבהל איה הרטמה .םירבטצמ ףסכ ימוכס לש הרירב ךרד הרשכ
תוצופתבש ,הזב קר אוה תוצופתה ןיבל י"א ןיב לדבהה .תונטחס וא תושידא ,ירזכא בוריס
םדוריפ םע םת יטמוטואה יחרזאה בויחהש םושמ אוה םעטה .תונוזמל דחוימ הזוח םג ץוחנ
הרותה יטפשמ דצמ םנמוא .ונא ונידועייל ךרע לכ ול ןיא אליממו ,םהלש תואכרעב םהישוריגו
םצע חוכמ יטמוטוא ןפואב וב בייח רבכ לעבה ןיאש ןוממ בויח לכ ונעצהש הזוחה שדיח אל
ןירבוג תוכלהכ יכיתי יסכאו סנרפאו ןוזיא" הבותכה ןושלכ ,לארשיו השמ תדכ ויאושינ
וילע לטומש בוחל ,תואכרעב הדירפ רחאל םג ,יחרזא ףקות תתל איה הזוחה תרטמ ."ןיאדוהי
,"לעבה ןמ עיגמה בוח" גרבליז טפושה תרדגה תא אופא םלוה הז בויח .וננידב יטמוטוא ןפואב
ששח ןאכ ןיא .ןישוריגל ןברדמה חוכל כ"חא ולוצינב קופקפ לכ ןיאש ,ליעל ונלש ןוימב ג גוס
ןיא ןכו .אד ןוגכב הליחתכל ףא ששח אל "שיא ןוזח"ה ןרמ םגש םש ונראיבש ומכ ,השועמ טג
ןיאש טושפ .א"מרה ששוח םהיתובקעבש - א"בשרהו ץ"בשרה - יברבר תקולחמב יולת רבדה
תובייחתהה םצעל ךרוצ לכ ןיא ,א"ז ,םייח ונא ויפמ אלש ןוויכמ "אתכמסא"ל םג שושחל
.וננידב

יטמוטוא ןפואב לעבה לע ץבורש בוחל תיחרזא אקנפשוג אלא ונעצהש הזוחב ןיא ,רבד ףוס
.ןישוריגל ןברדמ יעצמאכ ותורשכל ,ונא ונדועייל ,וחוכ איה וז ותונקיר ,הרותה יטפשמ יפל

,ונא ונתפוקתב אוה ירקיעה ושומיש םנמוא ,ןישוריגל ןברדמ יעצמאכ ,תונוזמ ימדב שומישה
ןידה יתב ,ךכיפל .יחרזא טופישל םינותנ ישיאה דמעמה יניד לכש ,היצפיצנמאה רחאל
י"פע םירתומה ,ןישוריגל הייפכה יעצמאב שמתשהל םתורשפאב ןיאו םינוא ירסח םיידוהיה
הזוחב ללכנש ,דחוימ ףיעס רכזוה 15 -ה האמב רבכ ,השדח הניא וז העצה םצע םרב .הכלהה
לעבה תא בייחל אוה ונכות .וז ךרדב השיאה לע ןגהל ודועייש ,זנכשא תוליהק לש ןיכודישה
ביר לכ דומעי וינפ לעו" ,ד"יב ינפב בצייתיש דע ,הטטק לש הרקמב ,םיטרופמ תונוזמ ימדב
םירקוחה תרעשה ,ןישוריגל ןברדל איה הרטמהש שרופמב םש רכזוה אלש תורמל ."עגנ לכו
יסחי לש תיפוס תוטטומתה ריכזהל וצר אלש םעטה ןמ קרו ,הנווכה יהוזש קפס ןיאש איה
.אמלעב הזימרב וקפתסה החמשו ןינב לש העשב תושיאה

ןברדמ יעצמאש תונוזמ בויחב םינורחאה וניתובר ושמתשה הפיקת התייה לארשי דישכ םג
.םירישי הייפכ יעצמאב שמתשהל וגייתסה ןהבש תוביסנב ,הרירב ךרדו ןיפיקעב ,ןישוריגל
ירבד עומשל הווצמ" לש ללכה לח אל ויבגלש ,הרבס תמייק .ל"ר ,רמומ לעבב אוה רבודמה
שריג רבכ ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכו" ם"במרה לש עודיה רבסהה רואל רקיעבו ,"םימכח
:הנשמה תארוה הלח אל ויבגלש ,שושחל שי ךכיפל .תווצמה לוע ירמגל קרפש םושמ ,"ונוצרל
ריאמ 'ר תערכה .הז ללכ לע תססובמ ילבבה תייגוסש ,"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ"
לש ךרדב שרגל וחירכהל שי אלא ,רישי ןפואב ןישוריגל ופוכל ןיא תאש רתילש איה רנזיופ
.תונוזמ תייפכ

תצעומב .ונימיב תוליהקה תונקתב םידקת אצמנו ונא וניתורוד יאנתב םג השדח הניא ונתעצה
ןיאושינה תעב :טלחוה תונוש תועצה רחאלו ,טג תתל בוריסה תייעבב ונד וקורמב םינברה
ןפוא לכב םייחרזא ןישוריג יפ לע השריג םאש ,ותכלהכ םייוקמ ודי בתכב לעבה בייחתי
השמ תדכ השרג אלש ןמז לכ הרידבו תוסכבו תונוזמב התסנרפ הל תתל ותבוח ,היהיש
.לארשיו

הליבחה הקרפתנש רחאל תונוזמ בויח .ח
בויח גפ אלו ,וננידב ,התוא סנרפל בייח םנמוא לעבהש תוביסנל תלבגומ וז היצקנס תוליעי
השמ תד לע תרבועכ התוא רידגהל רשפא היתובקעבש ,ותשא לש העורפ תודגנתה לשב תונוזמ
ךותמ תועבונש תויוכזה לכ דיספהל ,תרמוא תאז ,הבותכ אלב תאצל הנידו תידוהי וא
אלש תגהנתמה ןכו הלעב תחת הנזמה השיא .תונוזמל תוכז לכ הדביאש הז ללכבו ,ןיאושינה
תא הבזעש השיא ךכל ףסונ .ע"ושבו דומלתב ראובמש ומכ ,ולא םיחנומב םילולכ תועינצב
ןיא ,רבד לש וללכ .ולא תויוכז דיספהל הנידש ,תדרומ חנומב הללכנ קדוצ קומינ ילב הלעב
ביוחמ לעבה ןיא וננידב לבא ,הלעב םע רוגל הנכומ איהש ןמזב אלא תונוזמל תיאכז השיא
ןיאש ,אופא אצוי .ע"ושל ויתוהגהב הכלהל א"מרה עבק ןכו ,ותיבל ץוחמ התוא סנרפל
םיברה וניתונוועבש םירקמה תיברמל הנקת ,הרות ןידמ תונוזמ בויח לע תססובמה ,ונתעצהב
פ"ע תונוזמ בויח רדעבש ,ונראיב רבכ .עשפמ הפח השיאהש ,טלחומ ןפואב ,עובקל רשפא יא
איהש ןמז לכש ,איה י"א יקסופ ילודג תערכה ,םרב .השועמ טג םעטמ שושחל שי הרות ןיד
םושמו ,ולא תוביסנב םג תונוזמ הל עיגמ ,לעבה דצמ אוה בוכיעהו הטג תא לבקל הנכומ
ןידמ דחוימ תונוזמ בויח לעבה לע לחש ,א"ז ,רחא םע ןתחתהל התורשפאב ןיא וללגבש
."היב הדיגא"

ויתובקעבו הידי השעמב ותוכז רותיו ידי לע לעבה תוקמחתהל ןויסינב ןודל םוקמ םג שי
םאו ."ךיתונוזמב ךידי השעמ יאצ ,ותשאל רמואב" :דומלתה ןושלב ,תונוזמב בויחמ רטפיי
תלעב איה השיאהש הרקמ לכב ןברדמה חוכ עקפנ תונוזמ בויחמ הזב רטפיל ותוכז םנמוא
לש ותוכז ,הארנכ ,דומלתה תייגוס ךותמ הנהו .הדי חולשממ סנרפתהל התלוכיבו עוצקמ
."הקפסדב" ,היתונוזמ ךרע לע הלוע הידי השעמ ךרעש יאנתבו ,ןוזל ותבוחמ רטפיהל לעבה
איה לעבה תוכזו ,השיאה תמכסהב אקווד אוה רבודמהש ,םינושארה וניתובר ועבק רבכ לבא
איהש חינהל שיש םושמו ,רבעה תונוזמ ליבשב םיפסכ עובתל הלוכי ותשא ןיאש הזב קר
ףא תונוזמ בויחמ ומצע תא רוטפל לוכי לעבה ןיא הנוצרל דוגינב ,םרב .הז רדסהל המיכסה
השעמל םא הנוש בצמה .הילא עיגמה םוכסה ןמ רתוי היצנטופב חיוורהל הלוכי ותשא םא
הדיספמ איהש הארנ ,תדבוע איהש הפוקתב .המצע תדובעמ תסנרפתמו תדבוע השיאה
םיעיגמ הלא םימוכסש תועד תומייקש םושמו ,התדובע ךרעל דע תונוזמל התעיבת תא השעמל
ונתפוקתב .השיאל וא לעבל ךייש הז םא יברבר הזב וקלחנ רבכו ,"הפדעה" רותב תוחפל לעבל
ידכ ,ונניינעל .ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו י"אב םיינברה ןיד יתבב השעמל הכלה ןנד הלאש ונד
וא) דובעל אלש השיאל ץעייל ונילע ,שרגל לעבה תא ןברדל יעצמאכ תונוזמל התוכז תא לצנל
ךכבו תוידדצ תוסנכה וא תונרק י"ע תרחא ךרדב םייתניב סנרפתהלו (התדובעב קיספהל
.תונוזמל האלמה התוכז לע רומשל

םיללכה תא תרשאמה הטלחה ,תועד בורב ,םילשוריב ןוילעה טפשמה תיב טילחה ונימיב
:ונחנהש
הל עיגמה תונוזמ םוכס לכמ וז התסנכה תוכנל שי ,הדי חלשממ תסנרפתמה השיא
.הלעבמ
.תונוזמל התוכזב תעגופ הניא התדובעמ רכתשהלו דובעל התלוכי
.הלעבמ תונוזמל התוכזב תועגופ ןניא םירחא תורוקממ השיאה תוסנכה

לעו םיינבר ןיד יקספ לע םכמתסהב הרות ןיד ונד ירה ,םייח ונא םהיפמ אל רמול ךשפנ םאו
ןיבל יחרזאה טפשמה ןיב הז ןיינעב ןיחבהל ןיא ןכל .םינורחאהו םינושארה וניתובר תוערכה
תונושה תוביסנב ,תונוזמכ השיאל עיגמ המ עובקל ל"וחב םג הפי םחוכו ,י"אב הרותה יטפשמ
.הרות ןידל םאתהבו

תסנרפתמ הניאש תורמל ,תונוזמל העיבת תוכז השיאהמ תרדענש תוביסנ תומייק ,םנמוא
ןידכ הלעבל הלא תוריפ םיעיגמ היאושינ תפוקת לכ .השוכרמ תוריפ הל שישכ קרו ,התדובעמ
תוריפ ןיד םינד ןיא השעמלש ,ןכתי ."תוריפ תחת הנוקריפ" ל"זח תעיבקכו גולמ יסכנ
תוכז םצעב עוגפל הזב ןיא .ותשא תוסנכה לבקל לעבה תוכזב ריכמ וניא יחרזאה קקוחמהו
לע לטומה תונוזמ בויח לכמ הלא םיחוור ימד תא תוכנל שי ךכיפלו ,הרות ןיד י"פע ,לעבה
.ךידיב המהו ךיתונוזמ תלבק רבכ ירה :ןועטל לוכי ירהש ,לעבה

םייחרזאה טפשמה יתב תקיספ י"פע םהב ןודל םוקמ ןיא ,הארנכ ,גולמ יסכנ תוריפ יבגל
תויוכז יוויש קוח י"פע ,לעבה ןמ תוריפל תוכז הללשנש תורמלש ,תועד בורב קספנ םהב ,י"אב
,הרותה יטפשמל דוגינב איה תוריפ תוכז תלילש ירה .תונוזמל התוכזב עגופ הז ןיא ,השיאה
יתב תוכמסמ טופישה תא ילארשיה קקוחמה איצוה הזבש שרופמב ועבק םיטפושה דובכו
תא לטבל ,םיינברה ןידה יתב לע יחרזאה קוחה תא הז ןיינעב ופכ קויד רתיל .םיינברה ןידה
תוריפ רוסמת יאדו םימש ידי תאצל האבה השיא ,םלוא .ל"זח ועבקש גולמ יסכנ תוריפ ןיד
,אופא אצוי ."לטב אל גולמ יסכנ ןיד םוקמ לכמ ,גולמ יסכנ לטוב םא" ,הלעבל הלש גולמ יסכנ
יסכנ תוריפב תזחוא איהו הדימב תונוזמ השיאל קפסל אלש ,הרות ןיד י"פע יאכז לעבהש
וראשנש ןמז לכ תונוזמל בוח לכ הרות ןידמ ןיאש ,רורבו .הזב ובוח ערפ רבכש הנעטב ,גולמ
.לעבל ונניד יפל םיכיישה תוריפ השיאה ידיב

ךרד היפכל יעצמאכ תונוזמ בויחב שומישב רהזיהל שי ל"וחב ןהו ץראב ןהש ,אופא אצוי
י"פע תאזו ,הלעבל הרות ןיד י"פע םיכיישה ,היסכנ תוריפמ תסנרפתמ השיאהו הרקמב הרירב
תסנרפתמ השיאה םא ,מ"מ .שממ ןידה ןמ הל עיגמה ןוממ בוח אלא לצנל ןיאש ונתעיבק
התוכז הדיספה אלש יאדו ,םהב תושר הלעבל ןיאש םירחא תורוקממו התחפשמ יסכנמ
אליממו היסכנמ רוכמל הל ריתמה ףיעס ןיאושינה ינפלש הזוחב לולכל םוקמ םג שי .תונוזמל
הל בתכ" :הנשמה ןושלכ ,תוריפל ותוכז לע רתווי לעבהש ןקתל שי תאש רתיל .תוריפ ול ןיא
הזוחש ,שיגדהל שי ."הייחב תוריפ לכוא וניא הז ירה ,ןהיתוריפבו ךיסכנב יל ןיאש םירבדו ןיד
תוכרבו תעבטה תריסמ ןיבש ןמזב ונייה ,שממ הפוחה תעשב וגיהנהל שי הזכ ףיעס ללוכה
ןיינק ששחמ תאצל איה הנווכה ."הסורא הדועו הל בתוכב" :ל"זח תעיבקכ ,דוחייהו ןיאושינה
.םש ראובמכ םלועל אב אלש רבד לע

.לארשימ גולמ יסכנ ןיד לטבל יללכ גהונ גיהנהלו תוריפה לע טלחומ רותיוול ךרוצ לכ ןיא
(תוסנכהה ןמ תוסנכה א"ז) םהיתוריפ תוריפ לע םגו תוריפה לע רתוומ לעבהש יד ונדועייל
הטלחה אצתו ,דחיב ורודי אל םידדצהו הליבחה קרפתתש ןוגכ ,דיתעל תודחוימ תוביסנל
לש ששח ןיא יאנת לע איה תוריפה תליחמש תורמל .טג ןתיל ךירצ לעבהש ידוהי ד"במ
.ע"ושבו ם"במרב ראובמכ ,וז הליחמב אתכמסא

בויח תוהמ לע עיפשמ רבדה ןיא ישפוחה ונוצרמ האב תוריפה תליחמש תורמלש ,ןבומכ
תוריפה תליחמ ,ליגרכ ,יטמוטוא ןפואב לעבה לע לחו ןיאושינה םצעמ עבונ הז בויח .תונוזמה
,הארנכ ,םוקמ שי .הרות ןידמ הל עיגמש המ הלבק איהש הנעט ול ןיא רבכש הזב קר הליעומ
ןוילעה ש"מהיב ןכו םיינברה ןידה יתבש ונחכוה ירהש ,י"אב םג הז ןוגכ רותיו גיהנהל
תוריפ ול ןתיל תברסמ השיאה םאו .טגל ףוכל תנמ לע תונוזמ בויחב ןמזל ןמזמ םישמתשמ
ןיד י"פע לעבל םיעיגמ הלא תוריפ םוקמ לכמ ,השיאה תויוכז יוויש קוחל םאתהב ,גולמ יסכנ
.טגה תורשכב קפס ליטהל ו"חו הייפכה תויקוח תא רערעל לולע הז בצמו ,הרות

ידכ ,תוצופתב לארשי ינב וניחא ליבשב םג תלעות וב שיש יקלח ןורתפ תוחפה לכל אופא אצוי
רבכש הרקמב התוא שרגל הלעב לש ובוריס דגנכ המצע לע ןגהל ליעי קשנ השיאל חיטבהל
יפלכ רקיעב תנווכמ ונתעצה .אתוכלמד אניד דצמ יפוס ןפואב וזמ הז ודרפנו ,הליבחה הקרפתנ
תא ונחביו הב ונודיו ,םעט לש םירבד הב ואצמי ילואש ,ןידמ לע םיבשויה רודה יקסופ וניתובר
ןיעמ הזוח גיהנהל םוקמ שיש ורשאיו ומיכסי םנמואש ,הווקת ינא .דחאכ התורשכו התוליעי
שידקהל ,תונושה תוצראה לש ןידה יכרוע לע רחואמ רתוי בלשב .ןיאושינה ירדסב הז
אניד דצמ קופקפ ילב ףקות רב היהיש מ"ע ,הזוחה לש יטפשמה חוסינלו הרוצל םבל תמושתמ
םימולשת לכמ דרפנו ףסונ אוה הזוחה םעטמ תונוזמ בויחש ,ןייצל יוארה ןמ .אתוכלמד
,יחרזא ןישוריג קספמ ילרגטניא קלחכ השיאה תבוטל יחרזא טפשמ תיב עבקיש םירחא
.םייחרזאה םירדסהה י"ע ופקות גפ אל םג אליממו

ןתאצותש היצקיפ לע היצקיפ קר ופיסוה ,םינורחאה תורודב םינושה "םישדחמה" תועצה
לארשיו השמ תדכ ןיטיגו ןישודק לש םנובשח לע םייחרזאה תושיאה ףקות תא בישחהל איה
אופא תנבומ .םייתרוסמה תושיא ירשק לש דחאכ יגולוכיספהו ינחורה ךרעה תא ליפשהלו
ימכח לש הטושפה הארוהל בושנש יוארה ןמ .לארשי ינומא ירמוש לש תצרמנה םתודגנתה
ול םירמואו ותוא ןיטבוח ם"וכעבו" :תורודל אלא םנמזל קר אל םתמכחב ועבקש ,הנשמה
וניתורוד יאנתל וז הארוה לש המאתה אלא ונתעצה ךותב ןיא ."ךל םירמוא לארשיש המ השע
תיב לכב ועוציב תא חיטבהל רשפאש ,יחרזא הזוח ידי לע סיכ ןורסח ךרד "הטבח" - ונא
.יחרזא יתלשממ טפשמ