ברה תריש

ןמרבה .מ .א

ה"שת ז"י יניס

םיקוחב הריש שי ךכ הרישב םיקוח שיש םשכ
(ברה ירבדמ)
:רמאמה ןכות
תפאוש ישפנ
תפאוש ישפנ
ןתפ ךנעמל
םיכ יבבל
םיהלאל הבהא אלמ ינא
הואתמ ינאשכ
םלועה תמשנ איה הריהזמ
יתמחלמ איה הלודג המכ
םיבחרמ םיבחרמ
היוהה ישחל
יתפרח רבעה
הבהאה רוקמ תא חנזאה
ולבחב ינכשמ ןושאר
ההמכ ישפנ
ידעב רוצעי הז ימ

, הלבק יניינע תללוכ ותריש .וחרכ לעב וליאכ בתכ םיררושמכו ,ררושמ היה קוק ברה : תיצמת
.רעצו באכ ,גנועו רשוא תפקשמ איהו

.ררושמכ קוק ברה ,הריש : חתפמ תולימ


ומסרפתנ ,ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ןרמ ,ברה לש וירישמ םיטעומ םיריש קר יכ םא
ררושמ ,תדחוימ המיענ לעב ררושמ ,היה לודג ררושמ יכ רבד יעדוי וריכהו ושיגרה ,רואל ואציו
.ותגיזמ תא ןקיתו ורוקמ תא אצמ אוה קרש ןוגינ ,ולשמ ןוגינב וב הנגנתנ ושפנש

:רמואו הלודג תוריהבב הלא םירבד עיבמ ץישפיל .מ .א
ןיא .תירישה ותוישיא תעבהל ,ושפנ תעבהל יתד טויפ גראו ,וקתנש םיטוחב זחא אוה"
אוה לגלג לבא .םויה טלושה ןונגסה וניא םג םלוא ,הצילמה רוד תלחנ ירישה ונונגס
אובי רוד ררחתשי ,םויה לש ןונגסהו הרישה הלבתת רשאכ .םלועבו הרישב רזוחה
ונא דועו .תורודל תנבומ תויהל ותריש תעש עיגת ילוא זאו ,דיחי ןונגס לש ופכאמ
(חמק 'מע הרכזא) "ויריש םוסרפל םיפצמ

:רמא קילאיב .נ .ח ףאו

תישונא הריש לשו ,תילארשי-תיתד השודק לש תוצוצינ - ל"ז קוק ברה ןואגה"
לש רתכב ןיב המואלו רודל רואמ שמשמ היה - וניכז וליא .וברקב ונכשי תילסרבינוא
.(חצ 'מע והידבוע .מל קילאיב יפמ) "הריש לש רתכב ןיבו השודק

המ לכ לע תפפוח הריש חורו ,החקול הרישה לכיהמו הבצוח טויפה ריפסמ ברה תמשנ םנמאו
םה וירישו .םוי םוי ייחבו הזורפב וליפאו ,ררושמ דימת אוה יתמא ררושמ .בתכו הגהש
."םירישה ריש" תניחבב

ןמוי תווהמה ,ודי תובותכ ,תובורמה תואקתפה תחאב המינפ ושפנבש המ אטיב ומצע ברה
:רמאו ,ןואג לש ןמוי ,אלפנ

יננה יתבוטב אלש .הלכוא לב םעיבהל תיזרפ הפשב ,םיבחר םי ינמ םנה יתונויגה"
לקשמה לש םיתשוחנל רושק תויהל לכוא אל .ישפח ררושמ לבא ,ררושמ תויהל חרכומ
לכוא אלו .המוצמצ ינפמ ,הב שיש דבוכה ינפמ ,הטושפה הזרפה ןמ חרוב יננה .זורחהו
לש הקעומהמ םיקיעמו םילודג רתוי םנה ילואש ,םירחא םימוצמצב ימצע סינכהל
."חרוב ינא הנממש ,הזרפה

'ר לש וירבד ןיעמ יניעב םה ,"ררושמ תויהל חרכומ יננה יתבוטב אלש" :םישרופמה וירבד
:(יתימע ינמ העש) וירישמ דחאב דיגנה לאומש

?ללהל תא לכותה :יל רמואו"
.ירודב דוד ינא :ויתובישה
?םיאיבנב לואשה :יננעו
.יררממ השורי :והיתינע
ףסאו הנקלאו ריסאמו
.ירתסו ןפצלאו לאשימו
הרודס הריש יהת אל הכיאו
?ירוזמ ההג רשא לאל יפב
ללהמה ןותודי ירוהמו
."ירוהל יתאציו חצנל

רוקמ וב הארו ,הי יררושמ טבש ,וטבש תא םירחאה וירישב םג הברה ריכזה דיגנהש םשכו
ותריש רוקמ תא ,םינהכה טבש ,וטבשב ןהכה ברה םג האר ךכ ,ררושמכ ודיקפתו ותריש
םינמזב שיגדה ברה יכ ,ונדיל ועיגה תויודע המכ ירהו .ושפנ תרישו וארוב תריש רישל ודיקפתו
.םוקמ לכמ תבייחמ הנוהכו אוה ןהכש ,ותונקזב ןהו ותוריעצב ןה ,םיעודי

םדאש רוא ,בלה תא חמשמו םיניע ריאמ רוא ,הריש רואב וינפל התלגתנ היוהה לכו ברה הכז
,ותוא ףקת ,שדח רואל ,רואל ןואמצו .ונממ העבש ושפנ ןיא םלועלו דימת ול קקותשמ
גונעת ,יל ובה םיהלא רוא" :הננחתהו ושפנ השקיב ךכ םושמו .דאמ הקזח התיה ההימכהו
תקקותשמה םימשה תב ,שפנהו .("תימינפה יתמחלמ איה הלודג המכ") "ויעושעשו יח לא
האר ברהו .ןוקית םישקבמ ויאורבו םלוע .וילע םילח םדאו המדא יקוחש ףוגב הלובכ ,רואל
.ןקתל הצרו עמשו

:ויפמ םיעמוש ונאו .ררושמה תא םיפפואמ רעצו באכ ,גנועו רשוא

לכ תא האלמה ,הלודגה תמאה תא אטבא הז ךיא :יוטיבה רעצמ באכומ ילוכ ינא ירה"
,םיקיזה תא ,דחי םדאו יוגל ,לכ אולמל ,םיאורבל ,םימלועל ,םיברל הלגי ימ .יבבל
.("םיבחרמ םיבחרמ") המינפ יתמשנב םירוצא םהש ,םוחו רוא תורצוא יאלמ

,הלודגה המחלמל המצעו חכ באוש אוה ונממו ,הבהאה רוקמל תינפומ ,הבהאה לכ ,ותבהאו
אלמ יבבל .תימינפה יתמחלמ איה הלודג המכ" :רמואו הדוותמ אוהו .ללכהו טרפה תמחלמ
,דע ןיינב ןיאו הכרב לש הריצי ןיא המחלמו הגירע ,הבהא ילב ."הבחרו ההובג תינחור הגירע
.תונבלו רוציל הצר ברהו

םהלו ,ברה תריש יאשונ םה םה - הליפתו םיעוגעג ,הלואגו תודפ ,וצראו םע ,ותרותו םיהלא
לש ןמוי ןיעמ םה וללה םירישה ןמ הברהו .םישדח םיבינ יפוריצו םיפורצ םיבינ שידקה
.לארשיב לודג שפנ ,הכזה ושפנ תפקתשמ םהבו ,ררושמה

.ינוציח שוטיל םוש םהב השענ אלו םהש תומכ הנושאר הביתכב ובתכנ םירישהו

םינומדקה ירישל ,םתרוצב ףא םיקרפלו ,םנונגסב ,םנכתב םימוד ברה לש ויריש בור
גוסל םיכיישה הברה םכותבו ,וירישב אצומ התא רתויב םיינרדומ םיריש םג לבא .םהיטויפלו
.םיעודי םירבדהו .ןמז לכל לעמ תדמוע תמא תריש םנמא ."הזורפב םיריש" ארקנה

.םהב םיבורמ הלבקה יזמרש שיו וירישב אצמנ דוסה דוסי םג

קר ןאכ ואבוי םהמו (יאטילה אטבמב םיקרפל ןדוסי זורחה תולמ) ברה רביח זורח יריש םג
"יברקו יבל חמשי" ןוגכ ,םהבש שדוקה ירישמ תצק םנמא .וירישבש םישלחה ןמ םה ;םיטעומ
.םידחוימ םינוגינב וידיסח יגוחבו ברה תיבב ורשוה

.םה ידימ - םדוקינו םהיתורוצל םירישה רודיס

םירישה לכ ראשו .וספדנ רבכ ,"יברקו יבל חמשי " .ב היוהה ישחל" :םירישה ןמ םינש
.הנושארה םעפב ןאכ רואל םיאצוי

;תפאוש ישפנ :תורודמ ינשב םתוא יתרדיסו .ג"צרת - ד"סרת םינשב ובתכנ םירישה
.םעלו ץראל םלוח ינא תומולח

לש םרוביח ינמז ןויצ ףא .ונבר לש ונב ,קוק הדוהי יבצ ברה ידי לע יל ורסמנ םירישה
.ויפמ יתמשר ,עודי הזש המכ דע ,םירישה

.םרואמ הנהנו םהיגוס לכל ברה יריש לכ ומסרפתי ובש םויה עיגיו ןתי ימ

 

תפאוש ישפנ :א
תפאוש ישפנ
תואילפ ירתסל תפאוש ישפנ
םינוילע יזר זע ןויבחל
תועידי יברב תחנ אצמת אלו
.םינופ םנה םינטק םירבדלש

ןתפ ךנעמל
,ינכשנל ברקת לא ,ןתפ ךנעמל
- יכנא ןטרס אל
;ינומדא טהול שא תבצ קר
,םש העבגה לעו
ינודא דיצ שרח
.םק אוהו

םיכ יבבל
,חיתרי ריסכ ,םיכ יבבל
,תובגשנו תולודגל ,לעל ףאשי
חירפי םינוילע תורוא לטמ
;תוברע ימשב תומשנ יזנגמ
,םידסב םלוא ,םילבכב רסאא אל
(ד"סרת) .םידבעל דבע אלו ,ינא 'ה דבע

םיהלאל הבהא אלמ ינא
,םיהלאל הבהא אלמ ינא
,שקבמ ינאש המש עדוי ינא
,בהוא ינאש המ
.םש םושב ארקנ ונניא
- םשב ארקי ךיא
,לכה ןמ רתוי אוהש המ
,בוטה ןמ רתוי
,תוהמה ןמ רתוי
.היוהה ןמ רתוי
,בהוא ינאו
- בהוא ינא :רמוא ינאו
.םיהלאה תא
ףוס ןיא רוא אוה ןכוש
,םשה לש יוטבהב
,םיהלאה לש יוטבב
םייונכהו תומשה לכבו
הגוהו הרוה םדאה בבלש
.הלעמל הלעמל ותמשנ אשנהב
יתמשנ תא עיבשהל לוכי יניא
,ןויגהה ירשקמ האבה הבהאה התואב
,םלועה ידי לעש רוא שופחמ
היוהה ידי לעש
.םיניעה ךותל תרדוחה
,םייהלא תורוא תומשנב ונל םידלונ
- ונחור תפקשהל םיבר םיהלא
;תמא דחא לא
,דחא ינפלו
,ותמא קמעב
,הלגתמ םיהלא
,ונב טלוש
,ונחור לכ תא שבוכ
.םוקיה לכ חור
,ןוצרו הבשחמ ,שגר ,ןויער שיש םוקמ לכ
- םיינחור םייליצא םייח שיש םוקמ לכ
,יהלא רוא ךלומ
,שבוכ ,לשומ
,רדהתמ ,ץצונתמ
,ראפמו רדהמ
,םמורמ ,היחמ
.היוהה רוא לש תוריהבה ךותמ לכה
- הבוצק הכלממה ,תמו ךלומ
,היוהה ךותמ ,םלועה ךותמ האב איהש ןמז לכ
,רואה רבגתמ םימעפל
,ימינפ רתוי ,ןידע רתוי רואב ץפחה הצור
,ומצעל אוהש תמא רתוי
.ותויכות ןכתב זיזע רתוי
,ילכה לע רואה עיפומ
- היוהה לע הבשחמה
,םיקתהל לוכי דמעמה ןיא
:םלוה ןכתה ןיא
,םילכה םירבתשמ
,םיכלמה םיתמ
,םילאה םיתמ
תקלתסמ םתמשנ
,םיקחשל העיקרמ
םידורי םיפוגה
.אדורפד אמלעל
:תבציתמ היוהה
הדדוב ,המורע
.הרוזפ ,העורק
רימטו זונג סונכ הברקב
.ןוילע רואל םימלוע קשח
םירבשנה םילכב חינה םימלוע דסח
,ורוא תא
.ויצוצינ תא
העונת לכב
םייח ןכת לכב
שי תוהמ לכב
ץוצינ שי
ץוצינ לש ץוצינ
.קד לכמ קדו קד
,ימינפה רואה
,ןוילע םיהלא רוא
,דסימו הנוב
.םירזפנ ץבקמ
,דע ימלוע ןקתמ
;רבחמו רדסמ
,םימלוע תוכלמ הלגתמ
,המשנה תויכותבש ףוס ןיא רואמ
,םלועה לא םיהלאהמ
,דלונ שדח רוא
(?ב"ערת) .לא ינפ רדה ויז רוא

הואתמ ינאשכ
,הלמ דיגהל הואתמ ינאשכ
הנוילעה תוינחורה הדרי רבכ ירה
;הזע ןויבח תישארמ
ינוצר ימינב קפדל האבש דע
,תומשנ ישרש לש ברה ןומהה םלגתה
,תומולעת לש םישאר ישאר
תוקפוד תויתואל ויהיו
,יתמשנ לש ןותחתה דצב
היוגה ןכתל בורקה דצה ותוא
,הזוכרב רשקמו
.רבדל ץלאנ יננהו
ילש םייחה רצוא ךותמ ינא רבדמ
,םיפטוש םירבדהו
,תונויערה םירפ
,םילוצלצה םירזפתמ
;שגפי לוקב לוקו
יתיוגה זוכרה תיתחתמ הלועה םרזה
.המשנה ישרש שרש םורממ הלועה םרזה םע דחאתמ
םיעורז תורואו
םלוע רוא םיאלממ
(ג"ערת-ב"ערת) .יתיוה רככ לכ

םלועה תמשנ איה הריהזמ
,םלועה תמשנ איה הריהזמ
,איה העפיו דוה האלמ
,םייח האלמ
,תומשנ יזנג
,שדקה חור תורצוא
,הרובג יניעמ
.תראפתו הלודג
ןואגב אשנתמ יננה
םימלועה תמשנ םורמל
.םימלועה יח
,הזחמה רדהנ המ
,וגנעתה ואב
,תחנ וור ואב
,םינדעב ונדעתה
.'ה בוט יכ ,וארו ומעט
םחל אלב ףסכ ולקשת המל
,העבשל אלב םכעיגיו
בוט ולכאו ילא ועמש
(ג"ערת-ב"ערת) .םכשפנ ןשדכ גנעתתו

יתמחלמ איה הלודג המכ
.תימינפה יתמחלמ איה הלודג המכ
.הבחרו ההובג תינחור הגירע אלמ יבבל
,יברק לכב דימת טשפתי יהלאה םענהש ינא ץפח
,ובש גנעה תאנה ינפמ אל
,תויהל ךירצ ךכש דצמ םא יכ
,תואיצמה לש דמעמה אוה הז ךאש דצמ
.םייחה ןכת אוה הזש םושמ
,המוה דימת יננהו
,תימינפה יתוימצעב גאוש
:לודג לוקב
,יל ובה םיהלא רוא
,ועושעשו יח לא גונעת
,םלוע ךלמ לכיה תרקב תעפי לדג
,יבא יהלא לא
,ותבהאל ןותנ יננה יבל לכב רשא
.ינממורי ודחפ רשא
,תאשנתמו איה תכלוה יתמשנו
,תולפשה לכ לע איה הלעתמ
,םילובגהו תונטקה
המכסההו הביבסה ,היוגה ,עבטה ייחש
,םיתבצב התוא םיצחול ,התוא םיליבגמ
- ,דסב הלוכ התוא םימישמ
,אב םיבויח ףטש הנהו
,תילכת ןיאל םיקודקדו םידומל
םילופלפ תאצוהו תונויער יכובס
,תובתו תויתוא לש תונקידמ
יתמשנ תא בבוסו אב
,בורככ הלקה ,תישפחה ,החצה
,םימשה םצעכ הרוהטה
.רוא לש םיכ תפטושה
,הגרדמה תאזל יתאב אל דוע ינאו
,תירחא דע תישארמ תוכסל
,העומש םענ ןיבהל
,קודקד לכ קתמ שיגרהל
.םלוע יכשחמבש רואב הפוצ תויהל
,םיבואכמ אלמ יננהו
,הרואו העושיל ינא הפצמו
,הנוילע תוממורל
,הרהנו העד תעפוהל
.םייח לש לט תלזהלו
,םירצה תורוניצה הלא ךותב םג
,עבשאו קניא םהמ רשא
,'ה םענב גנעתא
,ילאידיאה ןוצרה רהט ריכא
,ןוילע זע ,ןויבח םור
,ץוקו תוא לכ אלממה
.לופלפו היוה לכ
יתבהא רשא ךיתוצמב עשעתשאו
(ג"ערת-ב"ערת) .ךיקוחב החישאו

םיבחרמ םיבחרמ
,םיבחרמ ,םיבחרמ
.ישפנ התוא לא יבחרמ
,בולכ םושב ינורגסת לא
.ינחור אלו ימשג אל
,םימש יבחרב יתמשנ איה הטש
בל תוריק הוליכי אל
.השעמ תוריק אלו
- סומנו ןויגה ,רסומ
,הפעו איה הטש הלא לכל לעמ
,םש לכב ארקי רשא לכל לעממ
,גנוע לכמ םורממ
,יפיו םענ לכמ
.לצאנו בגשנ לכל םורממ
- ,ינא הבהא תלוח
,יהלאל יתאמצ ,יתאמצ
.םיקיפא לע ליאכ
,יבאכ ללמי ימ ,יוה
,ינוגי ירישל רונכ היהי ימ
,יתורירמ לוק עימשי ימ
,םימי לכ יבחרמ בחרה ייוטב רעצ
.תמאה תגשה אל ,תמאל יתאמצ
,ויקחש לע בכור ינא ירה
,עלבומ תמאה ךותמ ילכ ינירה
:יוטבה רעצמ באכומ ילכ ינא ירה
הלודגה תמאה תא אטבא הז ךיא
.יבבל לכ תא האלמה
,םימלועל ,םיברל הלגי ימ
,לכ אלמל ,םיאורבל
,דחי םדאו יוגל
םיקיזה תא
,םחו רוא תורצוא יאלמ
,המינפ יתמשנב םירוצא םהש
,תולוע תובהלש ןתוא ינא האור
,םימש ימש ימש תועקוב
.םזע ללמי ימ ,שוחי ימו
,םירובגה דחאכ לא רובג יניא ינאו
,המינפ םכותב ואצמ םימלוע אלמ רשא
- ,עדי אל וא םרשע םלועה עדי
.תחא םהל לכה
- םילגר יתש לע םיכלוהה ןאצה ירדע הלא
,שיא הבגמ ועדי םא וליעוי המ
.םעדי אלב וקיזי המו
,םלועה םע רושק יננה
,ירבח םנה םישנאה ,םייחה
,םיבלשמ םמע יתמשנמ םיבר םיקלח
.ירואמ םריאהל לכוא המבו
רבדא רשא לכ
,ירהז תא הסכמ אלא וניא
.ירוא תא ביעמ
,יבואכמ לדגו ירעצ לודג
,יתרצב היה הרזע ,ילא ,יוה
,ןושל יכרעמ יל אצמה
- םיתפש בינו הפש יל הנת
(?ג"ערת-ב"ערת) .יהלא ,ךתמא יתמאו תולהקמב רפסא

היוהה ישחל
:הלכ היוהה דוס יל שחלת
- חק אנ חק ,שי יל םייח
,םד בלבו בל ךל שי םא
.והמהז אל שואי לערש

הלרע ךתבל םאו
- היוהה יל שחלת - ךמיסקי אל ייפיו
,הרוס ,ינמ הרוס
.הרוסא ךל ינירה

ןידע ףוצפצ לכ םא
,שדק תריש רדה אל ,יח יפי לכ
- וררועי ךב הרז שא םרז ךא
.הרוסא ךל ינירה ,הרוס ,ינמ הרוס

יחו םוקי רודו
םייחו יפיל רישי
יד ילב הנדעו
.םימש לטמ קניי

היוהה יזר תעפש ןורשו למרכ רדהמו
,יח םע ןזא בישקת
.אלמי שדק רוא םייח יפיו הריש ןדעמו
(?ג"ערת-ב"ערת) !תרתמ ךל ינירה ,יריחב :בבודת ול הלכ היוההו

יתפרח רבעה
,יתפרח רבעה
,יתגאד רסה
,יעשפ החמ
לכואש ידכ
ךינפל ללפתהל
,םינפ רואמב
ךתרותבו ךיתוצמב קוסעל
.שדק תחמשב
אנ הכזא
,ךיתוירב תא חמשל
.ךיארי תא ראפלו םמורל
ינכז
דסחו הבוט תוברהל
.םלועב הכרבו
,םידז ושובי
,ינותוע רקש יכ
.עשעתשא ךידוקפב ינאו
ינליצה
,השלח לכמ
,ןויפר לכמ
.הער הדמ לכמו
יניע הריאה
.ךעשי ןושש תראהב
;ךמע תא העישוה
ךתארי ךשדק םע בלב ןת
.ךזע ןואג רדה דחפו
,ךתבהאב םכמס
,ךתלסמ רשיב אנ םרשי
םבלב עיפוה
,ךשדק תבש תשדק תמיענ תדמח תראה
,ךתלחנ לא םבישהו
(ךרעב ז"ערת-ד"ערת) .בורקב ונימיב ,הרהמב ,הרהמב

הבהאה רוקמ תא חנזאה
הבהאה רוקמ תא חנזאה
.ץק םהל ןיאש םיגונעתה ןעמל
רוקמה ותואמ קחרתאה
,ןיא לכמו שי לכמ הלעתמה
והת לכמו ספא לכמ
- ,ובוגשו וויז םצעמ
.ורואל דימת אמצ ינאו
ינואמצ הורמ דימת אלה םיקתממ וכחו
,ןואמצ תלדגהו ןוהמכ תפסוהב
הנידעה ותואכד םע דחי ןדעמו םמורמ
.יברקב ישפנ הב גגומתת רשא
,ירוא יזרו יזר יל
.ייח רצוא ימע ירואו
,דע ןכוש אשנו םר
זע אלמ יננה דע ידע
,הלס ךתיוה יולמ דוהב
,םימלוע תעושיו תחנו רשא
אכד לכ לא החוקפ יניעו
.עישות ינע םע תאו
הבושתה דוה
הדובעה זרו
,הנופצה המכחהו
,םיחתפנו םיכלוה הירעשש
םיבר םיגלפ ליזהל
(ה"פרת-ד"פרת) .םימ יגלפ תובוחרב

ולבחב ינכשמ ןושאר
ולבחב ינכשמ ןושאר
,וריבד תונכשמ לא
ולבנ ירתימ ךותמו
,וריש בישקת ישפנ

המוה תעדה םיו
וילג הכי יברקבו
המוחכ ןויער לע ןויערו
.וילע בצינ 'ה הנהו

הטש תמלא הבשחמו
,םימורמב לק בעכ
הטמל הפ לאשא יכו
:םיממושה םירעשה ןיב

תכלוה איה אופיא
;םיקחשה תיובש תאז
תכסמ יל הלגי ימ ןיא
(ה"פרת-ד"פרת) .םיקרפ יל שרפמ וא

ההמכ ישפנ
:ההמכ ישפנ
,ןוילע רואל
,ףוס ןיא רואל
- תמא םיהלא רואל
,ייח יהלא
,םייח םיהלא
.םימלועה יח
,ינחורהו ירמחה יחכ תא לכוא ןוהמכהו
,היואר הנכה אלו ןורשכ יל ןיא יכ
.הזה לודגה ןוהמכה לש יולמה תא קפסל ךיא
םימלוע ךלמ ינפל תולפנתה אלמ יננהו
:ןוצר יח לכל עיבשמו ודי תא חתופה
,ינוצר אנ עיבשה
,ךתעפי רואב ינעיבשהו
,ךרואל ינואמצ תא אלמו
(ג"צרת) .עשונו ךינפ ראה

ידעב רוצעי הז ימ
,ידעב רוצעי הז ימ
,יפערש לכ תא בתכה לע הלגא אל עודמ
.םירימט רתויה ישפנ יגיגה לכ תא
,ותפלק ךותב ןויערה תא רסואה אוה ימ ,בכעמה אוה ימ
.םלועה ריואל תאצל וחינמ וניאו
שפנה ייח לש תועפיה תא קנחמה אוה ימ
.םהיתורוא יעבצ ללש ראפ לכב תולגתהל ןחינמ וניאו
,םנוגי ברמ םיגאוש יברקב םיינחורה יתוחכ
.אלכ יבשוי םיריסאכ םמצע תא םישיגרמ םה
,םילבוק םה ,הלא ינע יריסאו
;םירוסא םה טפשמב אלו קדצב אל יכ
.םדצ לע אוה קדצהו רשיהו םמע ןידה
,חכב ץרפתהל םירמוא םה
,םיבש תעב תוריק ליפהל
לוק םורב ןורל ,םלוע תורחל תאצל
,הזילעה ,השודקה ,הלודגה םתנר תא
,םייח זוזע האלמ
,רהטהו שדקה ייח
,תראפתה ייח
,םימלוע לכ תלהצ ייח
,'ה ןואג ייח
.בוט ברב וגנעתי וב רשא
.םכתלאג אבת ,יתמ ,יתמ ,יוה
בתוכו רבדמ היהא ,יתמ ,יתמ
.יבל שחרי רשא לכ תא
,יל חוריו הרבדא
.יפ רבדי 'ה תלהת
,הגוה בלה רשא לכ רבדי הפהו
,ןויערה קמעמב זונגה לכ תא שרפי טעהו
.רוא ,רוא ,רוא ,רוא אצי הלפאמו
,אריא יממ יעשיו ירוא 'ה
(ג"צרת) .יל רוא 'ה

רמאמה ךשמה