"הרותה ןמ ואב תומכחה לכ"

(תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה לע תוכזה דומיל)

ילאומש םירפא

ח"משת אק יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
"תובבלה תובוח" רפסה לש ותובישח
תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה לש דוסיה תונומא
לארשי תוברתב תיעדמו תיפוסוליפ תרוסמ םויקב הנומאה
דע תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה דוסימ איה תודהיה תשרומכ היפוסוליפב הנומאה
תינברה תוברתה תוטלתשהל
הנומאה לע תופקשה יסופיט
?הנומאה לש הביט תא ואר המב
ןימאמ הגוה יטבל

ךשמב יכ חיכומו תיפוסוליפ-תיטויפה תוברתה לע תוכז דמלמ רמאמה בתוכ :תיצמת
ללכ תרתוס הניאו ,םיעדמהו היפוסוליפה רוקמ הרותה יכ ,העדה תחוור התייה הכורא הפוקת
וקסעתה םימדוק תורודב ונימכח םג יכ ,תודמלמה תודבוע איבמ ,ןכ ומכ .לכשה תא
.היפוסוליפב

.(רפס) תובבלה תובוח ;היפוסוליפ ;הנומא :חתפמ תולימ

 

"תובבלה תובוח" רפסה לש ותובישח .א
,םלועה תומוא תודלותבש תוערואמב תורושק "םלוע םע" תודלותש ,אוה תומכסומה ןמ
יאש ,שיגדהלו רוזחל ךרוצ שי לבא .םלוע לש ובושייבש םישעמב ףתתשה ןהמיעו בשי ןכותבש
תודבועל התקיז תא עדוי התאש דע ,לארשי תודלותב הבושח הדבוע םוש לע דמוע התא
יפל תועפשהה לש ,רמולכ ,ץוחב םישעמהו תוערואמה תכרעמ לש ימאנידה רשקהבש
םיתעל .תעד ףיסומ ,ינמוד ,הזכ "ילארוטקורטס" רבסה קר .יללכה הנבמב תויושחרתהה
קר עיבצהל רשפאו ,ץוחלו תיבה ןיב קוידב םירשקמה םיווקה תא אוצמל השק ידמ תובורק
הלודג הירפמיא ךותב קר םוקל הלכי תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה :תויללכ תועפשה לע
תופילכה ,םנמאו .םינוש תותדו םימע ןיב תונלבוסו תוילאנויצר לש הבורמ הדימ הטילשהש
,ןוטלשה ימוחת לכב ףעוסמ יחרזא להנימ המייק - לשמל - דאדגבב תיסאבעה
תלוצא" ןוטלש תא הקחדש ,הסונמ תודיקפ ידי לע ,הללכב תיפסכה היצארטסינימדאבו
תא החתיפו הכאלמהו תואלקחה ,רחסמה חותיפ לע הדקשש ,וז הנידמב .תיברעה "ברחה
,םירחא םימע ינב ןיבל םיברע ןיב הריתי הילפא אלב לוכהו ,םיבצחמהו עבטה תורצוא
םע רחסמ ירשק ורשק םה .תואקנבבו רחסמב רקיעבו ,היישעה ימוחת לכב םידוהיה ופתתשה
םע ורחס ןכו ;ועיגה היבנידנקסל דעו ,היסור יקמעל דע הגלווה ךרד תוירצונה תונידמה
."וקורמב ותובגלו דאדגבב קש ךושמל" רשפא היה וז הפוקתב .היסאו הקירפא תוצרא
תוביתנה רפס" ורוביחב רפסמ ,תיעישתה האמה ןמ ,הבאדרוכ ןבא ,יסרפה יברעה ףרגואיגה
,ברעמה לא חרזמה ןמו חרזמה לא ברעמה ןמ םיעסונ םידוהיה םירחוסה יכ ,"תוכלממהו
תוברתה תוחתפתהל םיאנת ורצונ ךכ ."ועיגי ןיסו ודוה דעו ...השביה ךרדו םיה ךרד םביתנו"
.ידוהי-יתד םזילנויצרב הלגדש ,תיפוסוליפה-תיטויפה

לש תיעדמה ותלועפ איה וז הפוקתב תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה תומקרתהל הפי תודע
היח המגוד תושמשמ תירישעה האמב וייח תודלות .ולונוד יתבש 'ר ,םיבכוכב יקבהו אפורה
הילטיאבש הירוא ריעב דלונ יתבש 'ר .וביט יפל ןלכעמו ץוחבמ תועפשה טלוקה ,ידוהי רצויל
,הקירפאל ךכ רחאו ,היליציסל ותחפשמ ינב ולגוה םיברעה ידיב ריעה השבכנשכו ,תימורדה
האופרה תמכח"ב ויתועידי תא ."םיימורה תחת רשא תוצראב יתראשנו" הדפנ ומצע אוהו
םילאעמשיה תמכחו םינוויה תמכחמ" םגו ,לארשי תורוקממ הנק "תולזמהו םיבכוכה תמכחו
תולודג תונתמו בר ןוהב ויתיצירו לבבמ םכח דחא יוג יתאצמ כ"חאו ,ודוהו לבב ינב תמכחו
."תולזמ לש תונובשחו םיבכוכה תרוסמ ינדמלל

תריציל ,תעד תכפהמל ,הלודג הרומתל האציש ,היצקיפידומל רמולכ ,הפילחל תקהבומ המגוד
רעש" .הנווכה תבוח יניינעב הדוקפ ןבא ייחב ונבר לש ושודיחב אוצמל רשפא ,השדח תוברת
לכב שפנה תעדו תיתדה היווחה קמועל והומכ היה אל "תובבלה תובוח" רפסבש "הבושתה
לש באה תוחנה לע דסוימ הז אלפומ רפס ינויע לש ולוכ רשקהה םנמא .וינפלש לארשי תורפס
תישיאו תיערא הפילח אלו ,הלודג תירוביצ הרומת איהש ,תיפוסוליפה תיטויפה תוברתה
וז הפילחב הכורכ םנמאש ,ועדי אל ורוד ינב םגו ומצע ייחב ונברש ,דואמ רשפא לבא .דבלב
לבא .לודג ןשדח ייחב ונברב הנומאה תורוד ואר אל ,תמאב .הרומתב השרושו ,הלודג הרומת
.הז לעפ המ הארו אצ

ךותמ לבא ,תודהיה ינפ תא שדחל ןוצרה תמגמל לשמ איה ייחב ונבר לש ותטישש ,רמול ןתינ
החור יקמעמב ןופצה תא הלגמ שדחמהש ,תילגת אלא ,דיחי תאצמה וניא שודיחהש ,הנומאה
תובוח ןיב לידבמ אוהשכ זעונ שודיח תודהיב שדחמ הז ןייד-בר .תורוד ירודמ תודהיה לש
תובוח" ןיא ויתורדגה יפ לע .הנורחאל תונוילע הנקמו "תובבלה תובוח"ו "םירבאה
יפ לע .תידומלתה תוברתב דוע םימכחה וחכוותה הנווכה לע ,תמא ,דבלב בלה תנווכ "תובבלה
וחכוותה הז עמשמבו ,תעד ןתמ ,בל תמושת ,תונריע הנווכ גשומה לש ויתוארוה ויה בור
,הניגנ יכרוצל רפוש תעיקת :לשמל) הנווכ תוכירצ ןניא וא הנווכ תוכירצ תווצמ םא ,םימכחה
ןה תווצמהש ,העדל םיטונ ל"זח .(הווצמה ידי הב םיאצוי םא ,הווצמה תא םייקל ידכ אלו
לדוג תא םישיגדמה ,הדגא ישרדמ הברה שי םנמא .הנווכ תוכירצ ןניאו ,םתושעל שיש םישעמ
אלו ,השעמל הטנ ןידה לבא ,בלבש הדובע איהש ,הליפתב רקיעב ,בלה תנווכ לש התובישח
."תובבלה תובוח" גשומה לעב ןכ אל .הנווכל

םילטב תדה ייח לכו ,היקמעמ לכב חורהו בלה תוררועתה תוכירצ תווצמהש ,הרומ ייחב 'ר
תובוח איהו ,היולגה הדובעה וז - דחאה 'ה תדובע יגוס ינש לע תדמוע תדה ותעדל .הידעלב
,בלול תווצמו ,הכוס תיישע ,היתוארוהו הרותה דומיל ,הקדצ ,םוצ ,הליפת ןוגכ ,םירביאה
דוחיי :"תובבלה תובוח" איהו ,"הנופצ" הדובע שי לבא .םהל המודהו הקעמו הזוזמ ,תיציצ
הווצמ לש המלש תכסמ ךכב אצויכו וב ןוחטיבהו 'ה תבהא ,ותרותבו וב הנומאה ,ונבלב ל-אה
ילבש ברה הרומ הנהו ."ונממ םיארנה ףוגה ירביא ילבמ ןופצמבו בלה אבחמב רמגויש הממ"
.המלש הניא "םירביאה תובוח" םג "תובבלה תובוח"

לש הריתי תוינחורו המנפה תמגמב ,הלוכ לארשי תדל השדח תיתשתב ןאכ רבודמה
היטרפב הררבתנש תומכ ,"תובבלה תובוח" תכרעמ .הינפל ויה אל ןתמגודכש ,תודהיה
תוברתל השדח םייח חור הסינכמ איה .תווצמה לכל דוסיה איה ,ייחב ונבר לש ורפסב
ךרד לע הרותב ןייעל הווצמה תא םינימאמה לע הליטהב ,התוא הנשמו הל המדקש תידומלתה
"ןיינעה לע רוקחל םיבייח ונחנא" וא ,"ונלכש דצמ וב ןייעל םיבייח ונחנא" :תיסיפאטמ הרכה
:וירבד ללכ .ורפס לש וטומה אוה -

תעדיו' ,ביתכד ,וילע הריהזה הרותהש ,ונעדי אלש יאשר ןימאמה ןיא הזה ןיינעהו"
,רוכזל םידיתע ונאשו ונרכזש תובבלה תווצמ ראש ןכו ,'וגו 'ךבבל לא תובשהו םויה
איה רשא הנופצה המכחה איהו ,ןשעיו - ןעדי אל םא ןימאמה תנומא רמגית אל רשא
."תושפנה הגונו תובבלה רוא

היה (וקויד לע ומש תא אטבל דציכ םיעדוי ונא ןיא וליפאש) "תובבלה תובוח רפס" לש ורבחמ
לע ונל עודי דואמ טעמ .תיפוסוליפה תיטויפה תוברתה לש םינובה ישארמ ,ןכפהמו רצוי אופא
ונבר .א"יה האמה ףוסב בתכנ ורפסש ,וישכע םירעשמ םירקוחה .וייח תודלות לעו ותוישיא
ףוסב םיבר םיסופדב םאב ,"השקב"ו "החכות" םהמ םיינשו ,םיטויפ המכ םג רביח ייחב
קסועה דחא רוביח וליפא אצמ אלש ,ןנואתמ אוה .שדחמ אוהש בטיה עדי רבחמה .רפסה
אופא עודמ ,ריבסהל ול השק .תווצמה לכ דוסי איה "ןופצמה תמכח" וא "תובבלה תמכח"ב
,דבלב תושר איה וז המכחש ,הנעטה תא החוד ןיידה ברה .וז המכח לע רפס םוש רבחתנ אל
לכל העודיו תראובמ איהשו ,הב תויולת תובר תווצמ ןיאשו ,הידעלב ןכתית םירביאה תבוחש
המ םוש לע ,ההימתהש יפ לע ףאו .םוקמ לכבו תע לכב הב םיבייח ונא ןיאשו ,הילאמ תנבומו
,"היקרפ לכ תא ףיקיש רוביחב הורדיס אלו ,הבוזע ץראכ" איה "תובבלה תובוח" תמכח
םירבדה :שדחמ וניא לעפמה לש ופוגב ,רבד לש ופוסבש ,ןימאמ רבחמה ירה ,תדמוע הניעב
אנמחר" ןוגכ ,תובר תורמאבו תובא תכסמב רקיעב ,ל"זח ירבדב םישרופמו הרותב םיבותכ
תילגתמ רתויב .םיקידצו םידיסח לש םהייח תוחרואבו םהיגהנמבו םהיתודימב ןכו ,"יעב אבל
תכראה המב" :הלאשה לע בישהל םיאב ל"זחשכ ,תידומלתה תורפסב "ןופצמה תמכח"
"?םימי

לעו ארקמה לע רמולכ ,הלבקה לעו בותכה לע ,לכשה לע אופא תדסוימ "ןופצמה תמכח"
ןיא ןכ יפ לע ףאו .רז תרומז אלו ,לארשי תוברתב תיב תב הלוכ לכ ןכ לעו ,םימכחה תרוסמ
םיגוהה תורפסב אצמש ,םינוידו םילשמבו תורמאבו תויארב הריבסהלמ עתרנ רבחמה
אצמש ,םכח וא ףוסוליפ ,"שורפ" דיסח םשב םירבד איבמ אוה תובר םימעפו ,םלועה תומואמ
ירמושש רעטצמ אוה .יברע שובלב וידיל הלגלגתנש ,תינוויה היפוסוליפב וא םייברע תורוקמב
ילופלפב םיקסוע לארשי ימכח בורשו ,הלא תורוקמל םיקקזנ םניא לארשיב תווצמה
,הזה םלועב הכרדו שפנה תעד ךרוצל אלש (תורזומ רמולכ) "תוירכנ תולאש"ב - אתיירואד
- "ונעדי אל םא ונקיזי אלש המ" ,"ךתנומאו ךתרותב הריתי הלעמ ןתעידיב הנקת אל" רשא
.תמאב םייולת םדא ייח םהבש ,םיימינפה םיינחורה םיניינעה םתואב ןייעל תונפיהל ילבמ
התליחתש) תינברה תוברתהו תידומלתה תוברתה יאשונ םע שוריפב סמלפתמ ייחב ונבר
תא םירהטמ םניאו ,"םירביאה תובוח"ל תוכיישה תוכלהב םיקסועה ,(םינואגה תפוקתב
ןייעל םוקמב הכלה ילופלפבו םיניד יקודקדב ,תולפטב םיקסוע ;תוינחורה תולעמב םשפנ
םיקיר םתובל"ש ,הלא לכ יפלכ חיטמ אוה םישק םירבד ."הרותה ידוסיו תדה ישרושב"
לא עיגהש דע ,ורבח םכש לע ודי דחא לכ םש .םירוויע תרבחכ" םהו "הינופצמו התתימאמ
.םיעתמ םגו םיעות םה .('ב קרפ ,דוחייה רעש) "הרובחה שארב חקיפה

לכשהש הפוריא ברעמב ןושארה ידוהיה ףוסוליפה ,ייחב ונבר לש ירקיעה שודיחה הז היה
,ל"זח תרוסמל םגו הרותל םג הלעמב םדוק העידי רוקמ אוה - גשומה תא ספות אוהש יפכ -
ןמ תופידע ,יקולאה לכשב םיילכש םימעט ןהל שיש "תוילכשה" תווצמה :ןכ לע רתי
,איה "תויעמשה"ו "תוילכשה" :הלא תווצמה יגוס ינש ןיב הנחבהה ."תויעמשה" תווצמה
,ג"פ ,ישילשה רעשב ,ןעטו "תובבלה תובוח" לעב אב הנהו :ןואג הידעס בר לש ושודיח ,עודיכ
הראהה ןמ הריציהו האירבה שרושב (םדאה לא) וילא ועבטוהש המ לע תפסות" איה הרותהש
םיחאה" ,םימלסומה םיריזנה תורפס תעפשה לכ םעש ,םירובס םירקוח המכ ."תילכשה
,(תידחה) תימלסומה הדגאה תורפסו תיברעה (דהז) ףוגיסה תורפסו "םיפוצה" ,"םינמאנה
םייוצמ רבכ וז תורפסבש תונויערה בור ןכש ,הילעבל הדבא תרזחה ןיעמ ילוא ןאכ התייה
תובר תויאר .הפ לעב ןיבו בתכב ןיב לארשי רוקממ םאלסיאה לא ואבו ,תידומלתה תורפסב
ןושארה רעשה לש יברעה רוקמה תא רואל איצוה אוה) הדוהי ש"א רוספורפ איבמ ךכל
ליבקמה ,"ןטקה םלועה" ,םדאהש ,אוה שודיחב .ייחב ונבר לע וינויעב ,("תובבלה תובוח"ב
ילבכמ םדא םיליצמ שפנה ןובשחו הבושתהו ,תוינחורמו תוימשגמ בכרומ ,"לודגה םלוע"ל
יאורבל תומדיהל הטמ יאורבל רשפאה לככ ,הרהט לש הגרדמל שפנה תא םילעמו וז הבכרה
.שפנה לש וז תולעתהב רתויב דבכנ דיקפת םייקמ לכשהו .הלעמ

וב םילגודל ,ומצעל עבת ,ןלהל ראוביש ומכ ,ויתועיבתו ויתוחנה לע ,הז יתד םזילנויצר
,דואמ רכינ תמאב .תובאה תרוסמו םלועה תסיפתב הטלחהו הארוה תוכמס ,םהיגיהנמלו
םידומלתה ,ארקמה תשורי םע דדומתהל רתויב התשקתה תיפוסוליפה תיטויפה תוברתהש
תייעב :תרחא ןושל .תינחור הגהנהל חוכ יופיי לבקל ידכ ,הילע ךמתסהל םגו ,םישרדמהו
ינפל רשאמ ,ינמוד ,רתוי וליפאו) התופירח לכב הינפל הבצוה התוכמס לש היצזימיטיגלה
ארקמב השרוש םנמאש ,הנומאה תא קזחלו לדגל הילע היה הליחתבמ .(ןירותסמה תוברת
תודפה יניינעב רקיעב ,תושדח העימשמו השדח ןושלב תרבדמ איה יכ ףא ,תידומלתה תורפסבו
ךכ לכ הבושחה ,תיגולורטוסה הניחבה וז - ותומלו םדא ייחל םעטהו לבסה רשפ ,העושיהו
הילע לטוה .לארשי םע תלואג לש תונוזחהו םייומידה תא תללוכ םג איהו ,תוברת לכב
תב איה םנמאש ,חיכוהל ,ידוהיה רוביצהו חורה תוכרעמב המויק םצעל תוכזה לע םחליהל
ל"זח תרוסמבו המלש תמכחב ,םיאיבנה ירבדבו השמ תרותב הדוסיש ,רמולכ ,תיב
.הדגאה ירבד ראשבו תובא תכסמב םהיתורמאו םהיתוכלהו

,םירוסא וליפא ילואו ,םיווצמ םניאש וא םיווצמ םינימאמה םא ,התייה תירקיעה הלאשה
ןמ ןימאמה תא קיחרהל הז קוסיע לולע הדימ וזיאבו ,תומכחה ראשבו היפוסוליפב קוסעל
השעמב ,םלוע לש ונושבכבש םיניינעב קוסעל אוה יאשר םנמואה ?היתווצמ םויקבו הרותה
?הולא רקח דע אובלו ,הבכרמ השעמבו תישארב

 

תיפוסוליפה-תיטויפה תוברתה לש דוסיה תונומא .ב
בור ברקב תחוור התייה ,ח"יה האמה דעו תיטסינלהה הפוקתה ןמל ,הכורא הפוקת ךשמב
רוקמכ םיבותכהו םיאיבנה ירבדבו השמ תרותב הנומאה תויטסיאיתונומה תותדב םיקבדה
תא םישקבמה לכל םייח ץע םג אלא ,טפשמו קוח קר אל איה השמ תרות .תעדו המכח לכ
תומכסומ יתשל האצי וז הנומא .ויתוירבו םלועה תעדו םיקולא תעד ,הניבהו המכחה יכרד
:תולבוקמו
רשפא יא ,'ה תודחאב םינימאמה לכ תלחנ התשענש ,בקעי תליהק תשרומ ,לארשי תרות .1
תיקולאה הנובתה ללכ איה יכ ,הילע קולחי לכשהש וא ,לכשה תא תרתוס אהתש הל
.תמא תעד לכ שרוש ,םיעדמהו היפוסוליפה לכ רוקמ ,תישונאהו
הרצה ימי תוברב לבא ,הרותה רוקממ וקניש ,םירחא עדמו הבשחמ ירפס לארשיב ויה .2
רוא םהל חרז אלש ,םירחא םימע ברקב וטשפתנ םתצק .ודבאו ונממ וחכתשנ םעל הקוצמהו
.ונידיל םתמכח ירבד ועיגהש דע ,םיאמורלו םינוויל ועדונ םהמו ,םילבבה ןוגכ ,הרותה

ןיבל םניב הרותה ירבד ןיב הריתס ןיאש דבלב וז אל :רתויב תחוור התייה הנושארה העדה
היפוסוליפהו םיעדמה ןיבל םניב הריתס ןכתית אלש אלא - המימת 'ה תרות - םמצע
המב אובתש לאמ הלילחו" ,לעממ ה-ולא תנתמ אוה ,הרותכ ,לכשה םג ירהש ,תיתימאה
האובנה ידי לע העיגה איה .םיקולא השעמ קפס אלב איה הרותה ."לכשה וא היארה החדיש
.'וכו םינקזהו עשוהי ולביק ונממו ,השמ ,םיאיבנה ריחב ,ותיב ןמאנ ,ודבע לא ןוילע ל-א יפמ
תעדה י"ע ותומדכ ומלצב ותוא השע אוה .הטמ ירוצי רחבמ ,םדאה תא לכשב ןנח םיקולא
,המכחה איה .םלועה תאירבל תמדוק תעדה .תעדה תא םיללהמ שדוקה ירפס לכ .ול ןתנש
תא אורבל ותעדב רמגש םדוק ,תע לכב וינפל תקחשמ ,ולצא ןומא ,םיקולא לש ויעושעש
לע ול ןורתיו .הזה לודגה יוגה ןובנו םכח םע קרו ;לארשיל התלגנ הרותה ןתמ ידי לע .םלועה
תעדה ןורסח .ותמכח-ותרות תמא תא וברקב עוטנל וב רחב םיקולא ןכש ,םימעה לכ ראש
,תסאמ תעדה התא יכ ,תעדה ילבמ ימע ומדנ" :איבנה רמא ןכ לעו ,תולודג תורצ םרוג
וקלחיש רשפא יאו ,דחא הדמח-ילכ ןה ולא תורקי תונתמ יתש .(ו ,ד עשוה) "יל ןהכמ ךסאמאו
,ןעוטה לכו ,תעדה תא םירתוסה טפשמו קוח ול עידוה אל תעד םדא דמילש ימ .תמאב וז לע וז
.ותרות דובכ תא ליפשמו לארשי שדוק תא ץאנמ ,לכשה תא תרתוס הרותהש

קוסיעה לע תוכז דמלל םירצמ לש הירדנסכלאב םידוהי וליחתה תיטסינלהה הפוקתב דוע
השממ ולביק עדמה ישנאו םיינוויה םיגוההש ,הנומאה חוכב - םיעדמבו היפוסוליפב
תומיכסמ ,םינפ לכ לע ,ולא לש םהיתורות .םיכרדה ןמ ךרדבו תורוצה ןמ הרוצב םיאיבנהמו
,שונא תניבמ םיבגשנ םירבד םג הב שיש םושמ ,ןהמ הפידע הרותה יכ ףא ,הרותה תעדל
דבלב הנומא ירבד ,תינטשפו המימת תעד ןימ הניא השמ תרות .התוא םירתוס םניא םנמאש
הדבכנ ,לכשבש םיקומינו םימעטל תשרודה ,תיעדמה היפוסוליפהש ,תרוקיבו הריקח אלב
דועש ,היפוסוליפ הפוג איה ;ומצע םיקולא בתכמ וא ,שדוקה חורב המכח איה הרותה .הנממ
ןמ רתוי םייניע תריאמ איה ךכיפלו ;ותגשה חוכו לכשה ןמ םילענה םירבד הילע ופסונ
תא סולבוטסירא ידוהיה הגוהל וסחיי ינורדנסכלאה ןוליפ ינפל דוע .תינוליחה היפוסוליפה
םיכלהמ םהל האצמ וז העדו ,םיאיבנהו השמ תרותמ ולביק םיינוויה םיפוסולפהש ,העדה
,השממ ולש תוריתסה תרות תא דמלש ,ןוליפ רמא סוטילקארה לע .הל הצוחמו הירדנסכלאב
ירבדל ומדק שדוקה יבתכו ליאוה ,םינפ לכ לע ."בנג השעמ" ,השממ התוא "בנג" וליאכו
תובוט תועדל ךיישה לכב תוירוקמהו תוינושארה תוכז םהל תדמוע ,םיבר םימי םיפוסוליפה
.תויתימאו

ךלה - סויבסבא קספ - ןוטלפא" .תירצונה הייסנכה תובא לש םבל לע הלבקתנ וז העד
םייפוסוליפה ויתונויגהל עגונה לכב לארשי יאיבנ תובקעבו ,םדא לכמ םכחה ,השמ תובקעב
ןיב ...וילא העיגהש העומשה ןמ דמלש ןיב .חורל קר םילגנהו ףוג םהל ןיאש םירבדה לכב
םנמא ."וז םיקולא תעדל הב יואר היהש תרחא ךרד לכב וא םירבדה עבט תא ומצעב אצמש
תעד לע םהיתורותל ועיגה םינוויהש ,תורשפאל וזמר וירחא םיאבה ןמ המכ םגו ןוליפ םג
תירבל המודב ,םהמיע תרכ םיקולאש ,תירב ןיעמ התייהש ,תיקולא הארשה ידי לע םמצע
םג בשח ןכ .ןווי לע דרי "הבשחמ תוחוכ לש תובדנ םשג" ןימו ,לארשי םע תרכש הרותה
.ונבר השממ לביק ןוטלפאש ,רובס היה הליחתב יכ ףא ,סוניטסוגוא

םידמולמה םישנאה ןמ" תוירקיעה םהיתועד תא ולביק םינוויהש ,הנומאב וקבד םיברעה םג
לש הנושארה תיצחמב .םיעבשה םוגרת ימימ רמולכ ,"ךלמה ימלת ימיב לארשי ינב ברקמ
החקלנ ,ירקיעהו ןושארה דוסיה םהש ,םימה לע סלאת תעדש ,ינאתסארהש רפיס ב"יה האמה
לבא ."חקל דמל ונממו ךלמה דוד ימיב יח" סלקודפמאש ,רפיס ןכ .םירבעה לש שדוקה יבתכמ
ןמ ררובמכו ראובמכ ,םיבר םייפוסוליפ ויה לארשי ינב ןיבש ,קפס ליטמ שיא ןיא" ,בתכ דשאר
היוצמ םג התייה היפוסוליפה .ךלמה המלשל םיסחוימהו לארשי ינב ןיב םיאצמנה םירפסה
."םיאיבנה ברקב ,רמולכ ,םיקולאה חור םהילע החנש הלא ברקב

ןיבל םיעדמהו היפוסוליפה תא תרתוס הניא הרותהש ,הרימאה ןיב לדבה ,ןבומכ שי
,העדה תחוור התשענ ללכ ךרדב השמ תרותב םרוקמ םיעדמהו היפוסוליפה לכש ,הרימאה
רתויב הלענה יוטיבה איה השמ תרותש - איהו ,הנושארה םעפב ינורדנסכלאה ןוליפ עימשהש
רובי הבש ,תומלשה ךרד תא הרומ איהש ,הנממ תיתימאו הבגשנ ןיאשו ,תיקולאה המכחה לש
ןיבש סחיה תא עבק םג ןוליפ .הב לולכ םינוויה תמכחבש הלועמהו בוטה לכו ,םדאה
- היפוסוליפהו ,רבגה איה הנומאה :תיעמשמ-דח הרוצב היתווצמו הנומאה ןיבל היפוסוליפה
הל תונקהל ידכ ,לשמה ךרד לע שדוקה יבתכ תא םימיה לכ שריפ ומצע אוהש דועב .החפשה
הילע לבקל תבייח היפוסוליפהש ,ויבתכ לכב שיגדה תאז םע ,תיפוסוליפה הבשחמבש הנווכ
סחי .תמא הב ןיא ןכ אל םאש ,םימיה לכ ותעמשמל רוסלו ארקמבש דוסי תונומא המכ
תישארב) "ךיניעב בוטה הל ישע ,ךדיב ךתחפש הנה" :ירש לא םיקולא רבדכ ,החפשל תרבגה
"תוחבטהו תוחקרה" םה םיעדמה .היפוסוליפל הרותה ןיבש תואנה סחיכ לבקתנ ,(ו זט
'וגו "ךתחפש הנה" בותכה תא שריפ ,הירדנסכלאמ סנמלק ,הייסנכה תובאמ דחא .הנומאל
ריקומ ינא ךתעד תא לבא ,החפשכו הליעומכ תינוליחה תוברתה תא לבקמ ינא" :וז ןושלב
ארק (1072 - 1007) ןאימד רטפ ןוגכ ,םייניטלה הלוכסאה ימכח ."יקיח תשאכ ךירעמו
התייה ןוליפ ימימ ."הל תדבעושמהו התרבג תא תתרשמה" - המא םשב היפוסוליפל
.םייניבה ימיב תימלסומהו תידוהיה הבשחמב התייה ןכ .תומכחה לכ לש תרבג היגולואיתה

,םתויח תא האכיד המכ ,םיעדמלו היפוסוליפל וז הנומא הללוע המ ,תובר םימעפ ראות רבכ
וז הנומא .היללח ויה םיבר המו ,םכלהמ תא הרצעו םדעצ תא הרצה ,םדובכ תא הליפשה המכ
זירכה תישארב רפסל ושוריפב .תורודמ הריעבהו חורה תא הדבעש ,הסריסו הרקע
לכמ הפי םחוכ ןכש ,שדוקה יבתכ לש םתוכמס יפ לע אלש העד םוש לבקל ןיאש ,סוניטסוגוא
תורוד יבחר לכב לגלגב םערכ ךלהמ היה הז הייסנכ-בא לש ולוקו .ישונאה לכשה תוחוכ
תא האיצומה ,תירוגילאה הטישב שמתשהל ומצעל ריתה ומצע אוה םנמא .תירצונה הנומאה
אלא ,'ה ידיב םירשימב אלש ,הלצאהה ךרד לע שריפ םלועה תאירב תאו ,םטושפמ םיבותכה
ויה ,וב ולקהש ןיבו םיבותכה שוריפב ורימחהש ןיב לבא .תוכוותמ תויעצמא תוביס ידי לע
תוארקמה .עדמה לודיגל תויורשפא וחתפ רתוי םיבחר שוריפ ירעש םנמא .רקיעה םיבותכה
חורה ילעב תא תורודה לכב וררוע ,ודובכ םירפסמה ,םיקולא ידי השעמ ,עבטה יאלפ לע
.םימש תאריו הנומאה ךרד לע םנמא ,םיעדמה לע דוקשל תקדובהו תרקוחה

,ןויסינהו לכשה יפ לע הקידבו הריקח תובורעת ,עדמ-ודיספ ,עדמה תולבונ עדמל וסנכוה ךכ
לע .םיבר תורוד ךשמב תעדה תא ושבישש ,םירזומו םיהומת םיבוריע ,תרוקיב אלל הנומאב
תויעבב תוקולחמה בחרה להקב רתויב ומסרפתנ יאלילגו ונורב ונאדרו'ג ,סוקינרפוק ידי
לכ תא ולעה םיעדמה תודלות ירקוח םלוא .ןהב תילותקה הייסנכה לש הכרדו היגולומסוקה
ימכח המכו המכש ןוגכ ,םירחאה תעדה ימוחת לכב תופידרהו תויורזה ,םישובישה תוישרפ
,קהבומ ןקימיכלא היה ךלמה המלש .הרותה ןמ הימיכלאה תודוס תא חיכוהל ושקב םירצונה
לכ תא וקפסיש םהל רשפא היה אל םעה ןמ הבגש םיסמהו ריפוא בהזש ,ואצמו ובשח ןכש
ןבא" םג ודיב התייה יאדוובו ,תוימיכלאה תולובחתה תטישב בהז קיפה יאדווב ןכ לע .ויכרצ
,רובס היה אוביבמ טנסניו .הלא תולובחת תעד לש רתויב הדבכנה האצותה איהש ,"םימכחה
,הנש תואמ שמח ןב ותויהב םינב דילוה םא ןכש .הימיכלאה תעידיב ךלמה המלשל םדק חונש
.ותורבג חוכ לעו ותואירב לע רמש םחוכבש ,םיימיכלא םיעצמא ודיב ויהש קפס ןיא

ויה םא ,הקירמא יוליג רחאל אלא הפוריאב ועדונ אלש ,תופועהו תויחה לע םימכחה וקלחנו
.םימייק םה םנמואה ,שדוקה יבתכב ורכזנ אלו ויה אל םאו ;הב ויה אלש וא חנ תביתב

,עדמו הבשחמ רבד לכל שדוקה יבתכ לש םתוכמס תא רתוי דוע וקזיח היצמרופרה תפוקתב
םה דבלב שדוקה יבתכ .תעדה ירעש תא רתוי דוע ורגס םיירוגילאה םישוריפה רוסיא ידי לעו
לע" .דוסהו לשמה ךרד לע םישוריפה תא החד רטול .םיעדמהו המכחה לכ לש ידיחיה רוקמה
לשמ ויהש תוירב לע רבדמ וניאש העשב ,םילשמב שמתשיו השמ דומעי - לאש - המ םוש
,הלגנ םלוע לעו שממ לש תוירב לע םא יכ ,לשמ אלא וניאש םלוע לעו (תוירוגילא) דבלב
ומכ ,יתימאה םמשב םירבדה תא הנכמ השמ .םידיב וששמלו ותוארל ,וב שוחל רשפאש
ומכ ,םיקולא רמאמב תחא תבב וארבנ םייחה ילעבש ,ןימאמ ינא ...תושעל ונילע לטומש
לע רוסל ןיא ונממו ,דוסיו רקיע ול היה ארקמה לש וטושפ .ןיוולאק ןימאה ןכ ."םיב םיגדה
וארבנ םייחה ילעב לש םינימה לכ .וטושפכ םלועה תאירב רופיסב קבד ןכ לע .תושרדמ ידי
תועודיה תושביב אל המדאה ינפ לע זאמ עיפוה אל בוש רחא ןימ םושו ,תישארב ימי תששב
.הקירמאב אלו ,םדקמ םימימ ונל

 

לארשי תוברתב תיעדמו תיפוסוליפ תרוסמ םויקב הנומאה .ג
המכב םייניבה ימיב לארשי ימכח ונד םיעדמהו היפוסוליפה ןיבל הרותה ןיב סחיה לע חוכיווב
םינימאמה םיווצמ םאה :דואמ חתרתנ םג םימעפלו ףעתסנ ןוידהו ,היעבה לש הינפמ המכו
קוסעל םהל רתומה ,םיווצמ םניא םאו ?תיעדמ-תיפוסוליפ הריקח םתנומא תא רוקחל
תעד לש הלבק תלשלש לארשיל שיה ?םמצע םיעדמבו ,"םיעדמה לכ םא" ,היפוסוליפב
?תיעדמ תיפוסוליפ

:תועדה-תונומאה יתש תוחוור ויה םייניבה ימיב לארשי ימכח ברקב םג
ונל שיש אלא ,תיפוסוליפ הריקח הנומאה תא רוקחל םיווצמ ונאש דבלב וז אל
.יעדמ-יפוסוליפ רקחמ לש תרוסמ םג וניתודלותב
.םלועה ינפ לע וטשפתה ונממ ;לארשימ ואב תומכחה

,היפוסוליפהו הרותה לע םהיתועד תא ועימשהש ,םימכחה לכ תא קלחל ןתינ ללכ ךרדב
הזמ הצקבו ;ג"בלרהו ם"במרה ,ייחב 'ר ,ןואג הידעס בר םידמוע הזמ הצקב .תותיכ שולשל
ילעבו םינשרדה בורו א"בשרהו ש"ארה ,ןואג ייאה בר ןוגכ ,םינברו םיקסופ ,םינואג המכ
תרונמ" לעב ,בהובא קחצי 'ר ,ובלא ףסוי 'ר ו"טה האמב םידמוע הלא תותיכ יתש ןיב .רסומה
םימיכסמ הנורחאה תכהו הנושארה תכה ישנא .לאנברבא קחצי ןוד ודימלתו ,"רואמה
היפוסוליפה לש יתדה סוסיבה אוה םיגוהה לש םיירקיעה םהידיקפתמ דחאש ,םהיניב
ןנובתהל םהילע תלטומ הווצמ ,םיעדמבו היפוסוליפב קוסעל םירשכומה םישנאה :תידוהיה
רוקחל ןימאמה תא תבייחמ ,יתד ףקות הל ןתינש ,וז תינויע תוננובתהו ,ויאורבבו םשה ישעמב
םיקוקז םדא ייחש ,תמאה .הימעט שוריפ תאו הווצמה סוסיב תא ,המצע הווצמה תא קודבלו
ןיאש ,ןוילע םלועל תזמורו םדאה לש ומלוע תא הריבסמ הנובתה .הרותבו הנובתב הנופצ ,הל
םדא היחי ןהבו ,לכשה רדגמ תואצויה ,תותימאה תא תדמלמ הרותהו ,לכשה יגישמב וגישהל
.תדה לובג תא גיסת אלש ,הימוחתב הרמשלו היפוסוליפל םימוחת םוחתל שי .לארשימ
לעו המצע תדה לש יפוסוליפה סוסיבב ךרוצה לע התייה תותיכה יתש ןיב תקולחמה
.הז סוסיב לש ויתולובג

הידעס בר ריבסמ "תועדו תונומא" ורפסל המדקהב .תכו תכ לכ לש היתועדמ המכ ןאכ טרפנ
:הילע םיווצמ ונא ןכ לעו ,םימעט ינש תיפוסוליפה הריקחלש ,ןואג

לע בישנש ,ינשהו .עדמב תמאה יאיבנמ ונעדיש המ לעופב ונלצא ררבתיש ,םהמ דחאה"
."ונתרות ירבדמ רבדב ונילע ןעוטש ימ

היפוסוליפה הנוש ךכבו ,ביזכהל הלוכי התנקסמ ןיאש ,הנומאה איה הריקחה תחנה םנמא
םוכס תא קדובש ימל תידוהיה היפוסוליפה המוד .תישפוחה תינויעה הריקחה ןמ תידוהיה
,םלשה רוריבה ונל אצי ,רוקחנו ןייענ רשאכ" .ןכל םדוק ותוא הנמו לקש רבכש רחאל ,ונוממ
ירהש ,דיספמ וניא ,וידיב ויתועש ןיאש ימ וא ,ןייעל וחוכב ןיאש ימ ."ויאיבנ לע ונעידוה רשאכ
."ןויעב הז ונל אציש דע ,ןותמב ןייעל הצרנש ,ונוויצ" םיקולא לבא .הנמאנ תד תלבק ול שי

ונעמשש ומכ ,ותגשה יפל תלוכי לעב לכ לע ,הרותה םשב ,ןויעה תבוח תא ליטמ ייחב ונבר
התוויצ הרותה ."השעמבו המכחב םירצקמה ןמ בשחנו הנוגמ הז ירה רוקחמ םלעתמה" :ליעל
:רבד לש וללכ .לכשה ןויע איה בלה לא הבשההו ,'וגו "ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :ונילע
ורוריב גישהל לכונש המב ןייעל םיבייח ונאש ,הלבקה ןמו בותכה ןמו לכשה ןמ ראבתה רבכו"
."ונתעדב

הנשמ"ב הבושת תוכלה ףוסב .תויזכרמ תורמא יתש קר ןאכ ףיסונו ,םיעודי ם"במרה ירבד
:ארובה תא בוהאל הווצמה לע רמאנ "הרות

,טעמ טעמ םא ,הבהאה היהת תעדה יפ לעו ,והעדיש תעדב אלא ה"בקה בהוא וניא"
,תונובתו תומכחב ליכשהלו ןיבהל ומצע דחייל םדאה ךירצ ךכיפל ,הברה הברה םאו
."גישהלו ןיבהל םדאב שיש חוכ יפכ ,ונוק לע םיעידומה

:ןואג ייאה בר בתכ ויתורגיאמ תחאב .הרותה ילודגמ המכו המכ ודגנתה וז העדל

םירבדב קסעתיו הזמ ובל ריסי רשאו ;ארמגהו הנשמה קסע אוה םדאה תגהנה דוסי"
,הארת םאו ...םימש תארי וילעמ ריסי (ש"א - יפוסוליפ רקחמ ירבד) תרכז רשא םהה
הזבו ,הלולס ךרד איה יכ ,ךל ורמאי ,םירבד םתואב םיקסעתמה ,םדא ינב םתואש
אצמת אלו ,ךל ובזכי יכ ,תמאב עדו .םהל הבאת אלו עמשת אל ,ארובה תעידיל וגישי
."ארמגבו הנשמב םיקסעתמה םתואב אלא השודקו הרהטו הוונעו תוזירזו אטח תארי

:וז ןושלב הלוטילוטמ לארשי 'ר לא בתכ (ש"ארה) לאיחי ןב רשא 'רו

תואה אב יכ ,הנימ ןבזישד אנמחר ךירב ,םכלש תינוציח המכחמ יתעדי אלש י"פעאו"
."ותרותו 'ה תארימ םדאה חידהל תפומהו

הנחמה ישנא לש םהירבד ללכ .ם"במרה לש םייפוסוליפה םירפסה לע םיקלוחה בור ובשח ךכ
:הידנאקמ ר"שיה לש ףירחה וחוסינ הזה

תיבב םייחה תא שרודכ םיפוסוליפה ירפס לעמ םייקולאה וירבדו 'ה תא שרודה"
ןיב םיתמה שקבמ אוה םיפוסוליפה תעד יפ לע הרות ירבד שפחמה :ךפהלו ;תורבקה
."םייחה

,םינימאמ םה .דרפס תמדא לע םינורחאה םידוהיה םיגוהה םידמוע הלאה תותיכה יתש ןיב
יפוסוליפה ןויעב .החוכמו הנומאה ידי לע אקווד ישונאה לכשב הקבד תיקולאה חורהש
העד לע אלו דחא השעמ לע םימיכסמ" םייפוסוליפה ןיא ,ובלא י"ר ירבדכו ,תוקיפסה םיבורמ
הרותה תילכתש ,ריבסמ לאנברבא קחצי ןוד .תותימא ונל תונקהל לכשה די הרצק ."תחא
תונומאהו תועדב" םג אלא ,תורוהט תודימב קר אל תילארשיה המואה תא םילשהל התייה
המכחל ךרטצת אלו" ,הרותב ןאצמל רשפא רשא ,תועדו תודימ םוש ןיא ."תויתימאה
.יפוסוליפה ןויעה ךרד לע םימכח םניא םיאיבנה ."הנממ ץוח תרחא הריקחל אלו תיפוסוליפ
ןיאו ,הז תא הז םירתוס םיפוסוליפהו ,תוקיפסהו תורבסה תשלוחב השולח וז ךרד לע הגשהה
אוה רשאב לארשימ םדא :ןויעלו רקחמל תובישח שי ןכ יפ לע ףא .ךומסיש ימ לע ןייעמל ול
התגרדמ איה ,תירוביצ תוחילשל תגוודזמ המכחה הבש ,"תינויעה האובנה"ו ;םהל ךירצ םדא
.האובנה לש הנוילעה


ך ש מ ה