הנשה שאר לש רפוש

חפאק ףסוי

א"לשת ,טס יניס

:רמאמה ןכות
תורפוש לש תונוש תורוצ
ףופכ רפוש
?תופיפכה לובג אוה המ
הרצוצח אלא רפוש הניא תטשופמה ןרקה
?הרצוצחו רפוש ןיב המ

.הרצוצח אלא רפוש וניא טושפ רפוש .ףופכ תויהל ךירצ רפושה :תיצמת

.הרצוצח ,רפוש :חתפמ תולימ

תורפוש לש תונוש תורוצ
םוש אלל ,םיפופכ םהיתורפוש רשא שי .םינוש םיגהנמ יתיאר הנשה שאר לש רפוש השעמב
ינש םיטשפמה שיו קדה ודצמ רפושה שילש םיטשפמה שי .ןמית גהנמ אוה ךכו ,ללכ הטשפה
תאז םישוע הכאלמה ילעב .טעמ ףופכ בחרה רפושה הצק קר םיחינמו ותוא םירשיימ ,וישילש
השעמ תא םהילע לקהל ידכ ,םתונמוא יא וא םתולצע ךותמ אלא ,הארוה הרומ יפ לע אל
רשאכ טרפב ,דאמ השק יעבטה ובצמב לתופמו ףופכ אוהשכ רפושה שאר תחידק יכ .החידקה
.רצק תורכזה םצע

תא םיאיצומ רשאכו ,ןרקה דוחל בורק דע םיעיגמה םיכורא שי ,םיוש תורכזה ימצע לכ אל
םצעש שיו .החידק ךירצה דאמ טעמ קר ראשנ ןרקה שאר לש דחה הצקה תא םיכתוחו םצעה
תונמוא השורד ותחידקלו ,מ"ס הרשעכ ףא םימעפ ,םטוא ןרקה שארב ראשנו רצק תורכזה
,ללכ ךרדב הכלה ילעב םניאש הכאלמה ילעב ךא .לתופמה קמועה ללגב ,הלודג תויחמומו
הלועפ וזו ,ןרקה שאר תא הליחת רשייל וגהנו ,תלתופמה החידקה חרוט לוע םהילעמ וקרפ
ררקתמ רשאכ הטשפהה רחאלו ,םייוסמ םוחב םימב ןרקה תחתרה רחאל הטושפו הלק
רפושה לוק יונש לע עיפשמ םנמא הזו .ישוקו ץמאמ אלל חדקמב ותוא םיחדוק ,בוש השקתמו
תכלוה איה םא .החידקה הנבמ םג רפושה לוק לילצ לע עיפשמ ךכ לע ףסונ .הטשפהה רמולכ
רזוח םינש וליפא וא יצחו מ"ס וא מ"סכ רחאו הצקב טעמ הבחרש וא ,רשי ןפואב תבחרתמו
.בחרתמ בושו רצו

תולוקה לכ"ש יפל ,וז יתמישרב יתרטמ ,רפוש אוהש ןמז לכ רפושה לש ולוק ןינע ןיא ךא
לע םג הכאלמה ילעב לש םתונלטב הלבקתנ תורודה ךשמב .(א זכ הנשה שאר) "רפושב םירשכ
,רבדב רהרהמ שיא ןיאו הליגרו תיעבט הרוצ טשופמה רפושה תרוצב םיאורו ,הכלהה ילעב
ירבד תא רמוא םרטבו .הרמגאו אד אתשרפ רדהא יתרמא ןכ לע .ךכב ההכש ימ וניאר אלו
תחאו ,וטושפ רחאל תחאו ,תיעבטה ותרוצב ליא לש רפוש לש תחא ,תונומת שולש ןאכ גיצא
.ןייעמל םירבדה תשחמה םשל ,לעיה ןרק לשתיעבטה ותרוצב רפושה

וטושפ רחאל רפושה


.(ב וכ הנשה שאר) "םיפופכ םירכז לשב תוינעתבו ...טושפ לעי לש הנשה שאר לש רפוש" ןנת
.ןיטושפב הנשה לכ לשו םיפופכב םירופכה םוי לשו הנשה שאר לש הוצמ יול 'ר רמא" :םש דוע
רמוא הדוהי 'ר אינתד ,אנת יאה יכ רמאד אוה ,טושפ לעי לש הנשה שאר לש רפוש ןנתהו
אלו ,איגוסה הנבמב ןודל ןאכ יתנווכב ןיא ."...ןיפופכ םירכז לשב ןיעקות ויה הנשה שארב
וא ,רחבומה ןמ הוצמל ליא לש אלא ,הרפ לשמ ץוח םירשכ תורפושה לכ םא הכלהה קספב
ןודל קרו ךא וז המישרב יתרטמ .ליא לש אלא רשכ ןיאו דבעידב ףא םילוספ תורפושה לכש
תוכלהב ם"במרה לש ונושל םג אוה ךכ דומלתהו אתיירבה הנשמה ןושלכו .רפושה תרוצב
."ףופכה םישבכה ןרק אוה לבויב ןיב הנשה שארב ןיב וב ןיעקותש רפושו" :א 'לה א"פ רפוש
לעיה ןרק


ףופכ רפוש
ןיאו ,ןה ךכ םיליאה ינרק לכ יכ ,ירמגל תורתוימ "ףופכה" "ןיפופכ" וללה תושגדהה הרואכל
ל"זחל יד היהו ,וללה תושגדהל ךרוצ םוש היה אל ךכיפלו ,םיפופכ וינרק ןיאש ליא םלועב
רתי תפשב תרבדמ הנשמה ןיאש םימכח ונודמל רבכו .םה םיפופכ אליממו "םירכז לשב" רמול
,הלמ יצח ףא אלא ,הלמ קר אלו ,םייוסמ ןינעל הלמ לכו טפשמ לכ אלא ,אמלעב ילימ ימוטפל
תוכרב הנשמל ושוריפב ם"במרה ןושל הזו .(ב בי םיחבז האר) "םינקז" "ןקז" ןיב םקויד ןיעכ
...רורב ורתהש רבד רתהב וא רורב ורוסאש רבד רוסאב תרבדמ הנשמה ןיאש עדו" א"מ ז"פ
היה םא ןל עמשמ אק יאמ דימת וז הלאש לואשל ךירצו ,םהב הרבד אל םירורבה םינינע לבא
."ףופכה" "ןיפופכ" ןל עמשמ אק יאמ ,ןאכ לואשל ונא םיבייח ךכיפל ."רורב הארנ רבדה
איצוהל ידכ אלא וללה םילמ ושיגדה אל ,םיקסופהו ,םיארומאה ,םיאנתה יכ רמול הארנו
ודיפקה ךכיפלו ,םהינמזב םג הלאכ ורסח אל יאדובש ,םינלצע הכאלמ ילעב םתוא השעמ ידימ
רמימל ןניעבדכ רפוש ללכמ ואיצוהו ולספ וטשפ םאו ,ףופכ תויהל אקוד ךירצש ושיגדהו
.ןמקל

"םיפופכ" ןנבר וטקנ אקוידב ואל רמולו שקעתהל ןידה לעב לוכי ל"נה ל"זח תונושלב יכ םאו
םהל ןיאש םילמ רמול ל"זחל הלילחש רבד ,ןכ ורמא אמלעב ןימה ןומיסל אלא ,"ףופכה"
לש רפוש" :ופקת 'יס ח"וא רוהטה ונחלשב ןרמ ןושל ונאצמ וזמ הלודג ירה ,תדחוימ תועמשמ
ןומיסלד ןועטל ןפוא םושב רשפא יא "ףופכו" הזה ןושלב ,"ףופכו ליא לשב ותוצמ הנשה שאר
עמשמ ןרמ ןושל ךשמהמ ףאו ,ףופכ אקוד אהיש ונידש ול עמשמ אק אבויח אלא ,רמאק ןימה
:בתכ ךכש ,דבעידב םירשכ םעבטמ םיטושפ םהש תויח ראש ינרקב קרו ,ולספ וטשפ םאש
ירה ."םיטושפבמ רתוי םיפופכב הוצמו םיפופכ ןיב םיטושפ ןיב םירשכ תורפושה לכ דבעידבו"
.םעבטמ םיטושפ םה םא אדיפק ןיא ראשב קרו ,אקוד "ףופכו" ליא לשבד אידהל ךל


?תופיפכה לובג אוה המ
םוקע לכש ןכתי ,ליא לש רפושב לכה ידי לע תשגדומה תופיפכה לובג אוה המ ןל יעבת ןיידעו
ארקהל ול תקפסמ טשופמה רפושה לש בחרה ולופשב הראשנש הטעמה תופיפכה התואכ לק
ל"זחש לעי לש רפושה ןמ דומלל ונא םיבייח ל"זח לצא "טושפ"ה תרדגהל ,ךכיפלו .ףופכ
סנכנו ותופיפכ תא דביא ול בורק וא ראת ותואלו תינבת התואל עיגהש לכו ,טושפ והוארק
הברה תופיפכ ליעלד הנומתב םיאור ונאש יפכ לעי לשב וב שי השעמל ירהו ,טושפ תרדגה תחת
אצי ל"זח תעדל הז רפוש ןכ םא ,הכאלמה ילעב ידי וב ולח רבכש ליא לש רפושה ותואמ רתוי
היהיש תובייחמ ל"זח תושגדה יכ רמול ינא לוכי תאז ידעלב ףאו ."םיפופכ םירכז לש" ללכמ
וילע ל"זח ירבד טשפמ איצוהל אבה לכו ,הטשפהו הטישפ טושפ םוש אלל יעבטה ובצמב ףופכ
ףופכה תולובג ונל רידגהל וילע אהי ףאו ,הז רפושב וישעמ תורשכ תא חיכוהל וילעו ,היארה
רמאי הז ,ןירועישל ךירבד תתנ ןכ םאש ,ודיב דחאו דחא לכ תרות חינהל רשפא יא יכ .טושפהו
שוחה ירה קושב םויה תלבוקמה וזה הטשפהה ,ןפוא לכבו .טושפ ךרפוש רמאי הזו ףופכ ירפוש
ירהו ,ףופכ תרותמ אצי רבכש חיכומ - טושפ והוארק ל"זחש לעיה ןרקל האושהה רמולכ -
.םיטושפבש טושפ אל םא ,טושפ ללכב אוה

הרצוצח אלא רפוש הניא תטשופמה ןרקה
רפוש תרותמ ףא אלא ,ףופכ תרותמ אצי וזה תטשופמה ןרקהש קר אל יכ םירבדה םיארנ
הרז הדובעב אתיאדכ ,ןרקה ןמ הרצוצח ונאצמ רבכש יפל ,"הרצוצח" התעמ איה ירהו ,האצי
תכסמב ונינש הזב אצויכו ."תורצוצחל והמ הינרק ...המהבל הוחתשמה אפפ בר יעב" :א זמ
.ןברק לש רישה תורצוצחל :םש ז"עב י"שרפו ."תורצוצח יתש וינרק יתש" :ה"מ ג"פ םינק
חס םיחבז 'סותבו .םיול לש ריש ילכ ללכמ וללה תורצוצחש ובתכ ,הינרק ה"ד םש 'סותה ףאו
רמול שי דועו" ופיסוהו .ןרק לש ויה םיול לש תורצוצח יכ ת"ר םשב ובתכ ,אוהשכ ה"ד ,א
קרפבו (א ול תבש) ןיקילדמ המב ףוסב ןנירמאדכ רפוש ונייה הרז הדובעדו םינקד תורצוצחד
דבלמו ."אתרצוצח ארופיש ארופיש אתרצוצח והיתהמש ינתשאד (א דל הכוס) לוזגה בלול
הרז הדובעל וישודיחב הז ץורית א"בטירה החד רבכ ,ןורחאה הז ץורית לע ושקה םמצע םהש
,ןוכנ וניאו ,והימש ינתשאד םתה ןנירמאדכ תורצוצח ירק רפושלד וצריתש שיו" :ל"זו םש
םימי ראשב אכהו ,תורצוצחב םויה תוצמש םיקרפ לש [ףסכ תורצוצח ןינעבד] םתהד ןוכנהו
םסבל םילבנ ינימ ראשו תורצוצחב םש םירמזמ ויהש אלא ,תורצוצחב םויה תוצמ ןיאש
לש הז ינש ץורית ארקיעמו .םש הרז הדובעל םהישודחב יריאמהו ן"במר םג הארו ."לוקה
ןמזב היה עשוהי 'רו ,עשוהי 'ר אוה םינק תכסמב ןיתינתמ ירמ יכ ,קוחד םיחבזב 'סותה
ןיב שמישו יול היה ףאו ,דועו ,א גיק םיחבז ,א גנ הכוס ןוגכ ,יתכוד המכב אתיאדכ שדקמה
,ןברוחה רחאל וז ותנשמ רמא עשוהי 'רש חיננ רשאכ ףאו .ב אי ןיכרעב אתיאדכ םיררושמה
וללה תומשהש חינהל שיו ,םתומש ונתשנ שדקמה ברחשמ תודחא םינש ךות יכ רמול השק
םשומש היהי ,ןרקה ןמ תורצוצח ויה אמלע ילוכלד וניצמ ירה .םיאנתה ינורחא תורודב ונתשנ
.וניניינעל דירומו הלעמ הז ןיא ,היהיש ןמז הזיאבו היהי רשא

?הרצוצחו רפוש ןיב המ
לדבהה אוה המ ררבל ונילע ,ןרקה ןמ הרצוצח ונל שיו ןרקה ןמ רפוש ונל שיש וניכזש ירחא
.ןתרוצב םהיניב

הל) תבשב אתיאדכ ,הטושפ הרצוצחהו ,תיעבטה ותיירבכ אמתסמ ףופכ רפושה יכ רורב הנהו
רפושהש ייבא ץריתו ,[תבשב] ןילטלטימ םניא תורצוצחו [תבשב] לטלטימ רפוש אינתהו :(ב
יוארו ושאר ףופכש יפל לטלטימ רפוש" :י"שרפו ,קוניתל םימ וב עומגל יוארש ינפמ לטלטימ
וניא בחרה ויפ יכ ,רצה ויפ יאדוב וניה י"שר בתכש ושארו ,"קוניתה תותשלו םימ וב בואשל
ילכ ךירצו ןטק קוניתה יפש ,קוניתל עומגל רמאקד דועו ,ותיירב ךרד ךכש ,ולופיש אלא ושאר
ינשמ אצוי הקשמה היה בחרה ויפ ךרד וליאו ,ןאכמו ןאכמ הקשמה ךפשי אלש ידכ ןטק ויפש
ירהו ,םימה ליכת אל רשא הרצוצחה ןכ ןיאש המ .לודגל וב עומגל אוה יוארו ,קוניתה יפ ידדצ
תורצוצח.. םש י"שרפש ומכו ,קוניתל וב עומגל רשפא יא ליעלד הנומתה יפכ טשופמה טפושה
ונודמל רבכש םושמ אדח ,ךפשמה תינבתכ ירמגל הטושפ י"שר ירבד שרפל ןיאו ."הטושפ
טושפ אוה ריש ילכמ ותואש דועו .לעי לש רפושב ליעל ןנירמאדכ טושפ ארקנ המ וניתובר
'יפדור תארקל רגסו תינח קרהו' :רמאנ ובו ,"רוגס" תירבעב ארקנ לעי לש רפושל המודו
רפושל המוד רוגס ,םה םימוד רמז ילכ וא ריש ילכ ינשו ."רוצ" ג"סר םגרת םש ,(ג הל םילהת)
.השחמהו רוריב רתיל םהיתונומת הלאו ,טשופמה רפושל המוד הרצוצחו ,לעי לשרוגס

הרצוצח


,םילסופה לכ ונש ירהש ,הז לוספ ל"זח וריכזה אל עודמ ותלסופ ותטישפ התיה ולא רמול ןיאו
םשיגדהב הז לוספ ונש ןכש רמול הארנ .וטשפ ונש אל עודמו ,המודכו ,וכפה ,וילע ףיסוה
רדגב ןיידע אוהשכ רפושבש םילוספ אלא ונעימשהל וקקזוה אלש דועו ."ףופכה" "םיפופכ"
ירהש ,רפוש ללכמ ירמגל ותוא האיצוהש הטישפה לבא ,ותינבתו וראת רפוש תרוצב ,רפוש
"רפושב םויה תוצמש" םרמאב םהל יד היהו ,ריכזהל וכרצוה אל ,הרצוצח ארקנ התעמ אוה
.(ב וכ הנשה שאר)

רבכש דבלמ יכ "טושפ אוה םלועלו הבקנ הבשכ לעי 'יפ" בתכש ךורעה שוריפ תא יתרכזה אל
השבכל ןרק תואיצמב ןיא יכ דאמ הומת אוהש אלא .דועו ט"וית ןוגכ ושוריפ תא םיבר וחד
:ב דנ תבש 'מגב רבדה חכומ ירה ,ךכ איה תואיצמש דבלמו .ףופכ אלו טושפ אל ,ללכ הבקנה
שיש םירכזה יכ רורב ירה "ידדהב םירכז יחגנמד ןויכ" וצריתו "ימנ םירכז יכה יא" ולאש םש
תוקוקזו ידדהל תוחגנמ ןניא םינרק ןהל ןיאש תובקנה לבא ,הז תא הז חגנל םכרד םינרק םהל
.ןונחיל

קר יתרטמ ,טשופמה רפושב עוקתל תוגהונה תודעה תרוסמב קפקפל וז המישרב הצור יניא
וא ,ףופכה ליא לש רפושב עוקתל התע דעו ונבר השמ תומימ וגהנ רשא תודע ןתוא ןזוא תולגל
.םגהנמ תונשלו םתרוצ טושפל ורהמי אלש ,םיפופכה םירכז לשב ל"זח ןושלכ