לארשי םע תריחב ןויערל םייתטישה םימעטה
ירזוכה-רפסב

ןמליס ןנחוי

זלשת ,פ יניס

:רמאמה ןכות
ירזוכה רפסב השעמה רופיס לש תיתטישה ותועמשמ
לארשי םע לש ותריחב תורשפא לע ףוסוליפה לש ותפקשה
'א לולסמ - רבחה לש ותוגהב לארשי םע תריחב
'ב לולסמ - רבחה לש ותוגהב לארשי םע תריחב


תיללכה ותפקשהמ קלח איה לארשי תריחב לע ל"היר לש ותפקשה יכ ןעוט רמאמה:תיצמת
:אשונל תושיג יתש אוצמל ןתינ ירזוכה רפסב .הירוטסיהו האובנ ,םדא-םיהולא סחיל רשאב
.תולגתהה ללגב הריחב וא תווצמה תרימש ללגב הריחב

לארשי תריחב לע ףוסוליפה ,לארשי םע תריחב : חתפמ תולימ


ויתופקשהב קודהו יתטיש רשקב הרושק לארשי םע תריחב לע יולה הדוהי יבר לש ותפקשה
:תואבה תויגוסה שולשב
;םדאל לאה ןיב תידדהה הקיזה תועמשמ
;תיהולאה תולגתהה ןיבו לארשי תרות תווצמ ןיבש הקיזה תועמשמ
.ידוהיה םעה לש ירוטסיהה ולרוג תועמשמ

.יתטיש יפוסוליפ רפסכ הז רפס לש ודמעמ לע םינויד םייוצמ ירזוכה רפס לע רקחמה תורפסב
רבחהש ,תחוורה החנהב ןדוסי ולא תונעטש ,הארנ .תוביקע רסוחב הקול רפסה םיבר תעדל
.יולה הדוהי 'ר ,רפסה רבחמ לש הדיחאהו תחאה םלועה תפקשה תא גציל רומא רפסב ידוהיה

םיבלש ינש םיגציימה ,םינוש הבשחמ ילולסמ ינש גציימ רבחהש ,תאז תמועל חיננ םא םלוא
לכבש ימינפה ןויגיהה תא םג ןיבהל רשפא היהי ירה ,יולה הדוהי 'ר לש ותוגה תוחתפתהב
'ר לש ותוגה תוחתפתה ןוויכל םייתטישה םימעטה תא םגו ,ומצעל אוהשכ הבשחמ לולסמ
.התוללכב יולה הדוהי

ילולסמ ינשל תורדגומ םיפיעס תוצובק ךיישל ןתינ םנמא ,רחא םוקמב תוארהל יתיסינש יפכ
תדוקנמ םג ,ךכו .תיתורפס טבמ תדוקנמ םגו תיתטיש טבמ תדוקנמ םג תאזו ,םינוש הבשחמ
יפכ .הלאה הבשחמה ילולסמ ינשב ירזוכה רפסב ןיחבהל ןתינ ,ונינפלש אשונה לש טבמ
,תיתטיש הניחבמ ,הכורכ לארשי םע לש ותריחב תועמשמ תלאשב הדמע תטיקנ ,הארנש
ילולסמ ינש ןיבש םילדבהה ,םרב .ליעל תורכזנה תויגוסה שולשב תוליבקמ תודמע תטיקנב
תובר תויתטיש תונקסמו ,דבלב ולא תויגוסב םיצמתמ םניא רבחה לש ותוגהב הבשחמה
.םהל תופסונ

ירזוכה רפסב השעמה רופיס לש תיתטישה ותועמשמ .א
רכינ ומושיר ןיאש אלא ,ופוס דעו רפסה תישארמ ךלוהו ךשמנש ,השעמ רופיסב חתופ רפסה
םצמטצמ אוהש שיו ,הלילע ללכל בחרתמ רופיסהש שי .רפסה יקלח לכב ךרד התואבו הוושב
רתויב םירורבה םייוטיבה דחא תא הווהמ השעמה רופיס .גולאידה - תיתורפס הרוצ ללכל
לע תילכתב אוה קולח םדאה לע וז ותנשמב .םדאה לע רפסה רבחמ לש תדחוימה ותנשמל
קר זכרתנ הז ןויד תרגסמב .רפסב עיפומה ףוסוליפה הב לגודש ,תילטוטסיראה היפוסוליפה
.ונינפלש אשונל ןירשימב םיעגונה םיטביהב

תואיצמ תוריפסל םדאה לש ויתויוכייתשהל תעדונ תינורקע תובישח ל"היר לש ותעדל
.םביט םצעמ םדאה ינב לכל םיפתושמ םניאש ,םיימעפ-דח םייח תוביסנ יפוריצלו תוידוחיי
ועינהל וא םיינחורה ויגשיהב קפתסיש ואיבהל ,םדאה לש ותלוכיל ןורחא לובג ביצהל םחוכב
.םהב הנתומ וז הריתח לש התחלצה םג .םיפסונ םיגשיהל רותחל

ומצעלשכ וב אלא הלפטו תינוציח תרגסמ הווהמ ירזוכה רפסב רופיסה ןיא וז טבמ-תדוקנמ
לש יתטישה וחותיפל ליבקמב - שרפל רופיסה לש וניינע .תינורקע םדא תסיפת תפקתשמ
.היתופולח לע םדאה לש ויתויוכייתשה תכרעמ תא םג - ינויעה ןכותה

ימלסומה ,ירצונה ,ףוסוליפה ,רזוכ ךלמ :רפסה ירוביג לש םמלוע תפקשהו ינחורה םלרוג ךכו
ידי לע םיעבקנ םה ירה םיינויגה םייביטלוקפס םימעטמ םיעבקנ םהשמ רתוי - ידוהיהו
וז ותפקשה .הב עקושמ ומצע תא אצומ םירוביגהמ דחא לכש ,תויוכייתשה תכסמ לש הדוחיי
,תישונא תואיצמ לש תוריפסל םדאה לש תויטרקנוקה ויתויוכייתשה תובישח לע ל"היר לש
- םדאה לש תילארגטניאה ותוהמ לע ותפקשהב הכורכ ,ישונאה לכשה םוחתמ תגרוחה
תובישח לע ויתופקשהב איה הכורכ ןכו ;םישוחהו ףוגה לש היצטיליבאהירה רבדב ותפקשהב
הב רמשנש תירוטסיהה תרוסמה דיקפת לש ותובישח לעו ימעפ דחה ינשוחה ישונאה ןויסינה
.ונינפלש אשונה תרגסמב ןוידב ךיראהל ןיאו .הלא תונויסינ לש םנורכיז

טביה ןה תללוכ וז תוכייתשה .םדאה לש תימואלה ותוכייתשהל םג תעדונ תינורקע תובישח
תובישח תשגדהב ךורכ לארשי םע תריחב ןויער תיתטיש הניחבמ .יתוברת טביה ןהו יטנג
רבחה לש ותוגהב ןושארה לולסמב דועב .ולרוג תעיבק יבגל םדאה לש תימואלה ותוכייתשה
אטבתמ אוהש יפכ ,תימואלה תוכייתשהה לש תוברתה טביהב תנגועמ לארשי םע לש ותריחב
לש ותובישח תשגדומ רבחה לש ותוגהב ינשה לולסמב ,ותמועל ירה ,ינייפוא םייח חרואב
.יטנגה טביהה

לארשי םע לש ותריחב תורשפא לע ףוסוליפה לש ותפקשה .ב
םדאה ,רפסה לש ןושארה ףיעסב תגצומ ימלוע תפקשהש ,ילטוטסיראה ףוסוליפה לש ותעדל
ןיב ינורקע הווש דצ םייק ובש רושימ ותואב - יגולוטנואה רושימב ךא לאל ברקתהל לגוסמ
רכשה אוה לאהו - ולכשב תיצמתמ ותוהמ - "רבדמ" אוה ותוהמב םדאה .לאהו םדאה
לכש"ב תוקבדיה ידיל עיגהל - םדאה יבגל הנוילעה תילכתה .לוכו לוכמ לעופב אוהשכ
עיגמ ישונאה לכשה .(א ,א) "דחא רבד ותואו אוה םשש ינפמ" ,תירשפא וז תוקבדיהו ."לעופה
תותימאה תלכשה ךילהתב לעופה לא חוכה ןמ ומצע איצומ אוהש ידי לע תוקבדיה התוא ידיל
תדוקנמו .(םש) "לעפנ אלו לעופ ךלכש בושיש דע םירבדה תתמא תעידי שקבו" :תויחצנה
ףוסוליפה לש הנקסמהו .ןהשלכ תוירוטסיה תוקיזל וא םינמזה רדסל תובישח לכ ןיא וז אצומ
ןוטלפאו טארקסו סויבלקסאו סמרה תכב" תוקבדתהל אוה םג דמעומ רזוכ ךלמש ,איה
חורב .(םש) "דחא רבד ,לעופה לכשהו םתגרדמ לא הלעיש ימ לכו םהו אוה יכ ,וטסיראו
לגוסמ רזוכ ךלמ החוכבו .תויוברתהו םימע תפוקת ןיבש םיקחרמ אופא םילטבמ הלכשהה
החנהב הכורכ םע לש ותריחב רבדב החנהה ,וניארש יפכ .המודקה ןווי יפוסוליפב קבדתהל
.ישונא ביטקלוקל תוכייתשהה לש תינורקעה תובישחה רבדב תדגונמה

ומצעל סחייתמו ,ומצע ךותב סנוכמ ,יקראטוא אוהש ךכב ,ףוסוליפה תעדל ,ןייפואמ לאה
תואיצמל הנופ וניא ומצע ךותב סנוכמה לאה .היישעל תועמשמ לכ ןיא הז לא יבגל .דבלב
ךא לאל ברקתהל לוכי םדאה .רבד ונממ עבות וניאו ,םדאל הלגתמ וניא :ול הצוחמ יהשלכ
לעב אוה היישעה םוחת םדאה יבגל םגש ,תיתטישה הנקסמה ןאכמו .יגולוטנואה רושימב קרו
היישעב םינגועמ םימעה ןיבשו תותדה ןיבש םילדבהה רקיעש רחאמו .דבלב תינשמ תובישח
אוה ךלמל וירבדב ךכו .תינשמ תובישח ילעב םה םג םדא ינב ןיבש הלא םילדבה ירה ,(ב ,א)
הנוכתה לע היהת רשאכו" :המוא םושל וא תד םושל תינורקע תופידע ןיאש ,שרופמב ןעוט
רובד הזיאבו השעמ הזיאבו תד הזיאבו היהת הרות הזיא לע שוחת לא הנומאה ןמ תאזה
ןויער .(א ,א) "...הילע חבשלו םמורלו העינכה ןיינעל תד ךל הדב וא ,םמורמ התא ןושל הזיאבו
לש תויושחרתהה דוקימב ןגועמ הז ןויערש ןיב תאזו .ורקיעמ אופא לטב לארשי םע תריחב
.ידוהיה םייחה-חרוא לש תופידעב ןגועמ אוהש ןיבו ידוהיה םעה ינבל תויהולאה תויולגתהה

רחאל ,ךכו .ףוסוליפה לש הלא וירבד לש תילאוטקאה םתועמשמ תא הפי ןיבמ רזוכ ךלמ
:ףוסוליפה לש הלא וירבדל סחייתמו ךלמה רזוח ,תווצמו הרות לוע ומצע לע לביקו רייגתהש
שיגרי אלו דיסח םדא היהי םיפוסוליפה תעד לע לבא .תמדקה רשא יפכ ,אל :ירזוכה רמא
.(טמ ב) "ומצעל הדביש רבדב וא ,הז תלוזב וא רצנתהב וא דהיתהב םא ,ברקתיש תד וזיאב
םג ןיא ירה ,תותד ראשמ יהשלכ תדל תופידע ןיא ,ףוסוליפה תעדכ ,םנמא םאש ןיבמ ךלמה
הנקסמה תא םג ךכל ףרצנ םאו .תרחא תד לכמ וא תורצנה ןמ תודהיה תא ףידעהל םוקמ
הב קיזחהל חונש ,תד ומצעל םדאה ץמאיש אוה המכחה ןמש ,ףוסוליפה לש תיתטישה
קיזחיו ךישמיש ידוהיל םעט ןיאש ,הנקסמה ןמ ענמיהל ןיא ירה ,תונותנ תוירוטסיה תוביסנב
הלא םיאנת .תודהיה הווצמ םויקב םיכורכה םיישממה םיירוטסיהה םיאנתב ותודהיב
תדוקנמו .ינחורה םוחתב םג תילילש םתעפשהש םיאנת - "תולדו תולפש" יאנתכ םינייפואמ
ומויק ךשמה םעט םצעל עגונב תומיעכ רבחהו ףוסוליפה ירבד תא תוארל שיש ,רורב וז טבמ
.ידוהיה םעה לש

םע תריחבש ,ןייצל ונירה ,לארשי םע תריחב אשונב ףוסוליפה תדמע תא אופא םכסנ םא
רואלש אלא ,דבלב וז אלו .רשפאה ןמ הניא והשלכ םע תריחבש ןוויכ ,תירשפא הניא לארשי
,הפקשהב ןה תנגועמ וז הדמעו .תותד ראשמ התוחנ לארשי תד םיישממ םיירוטסיה םיאנת
היישעל שיש ,תינשמה תובישחה רבדב הפקשהב ןהו ,רשפאה ןמ הניא תיהולא תולגתהש
.לאל םדא לש ותקיז ןוניכב םרוגכ תישונאה

'א לולסמ - רבחה לש ותוגהב לארשי םע תריחב .ג
םלוע תפקשה .ל"היר לש רתוי המודקה ומלוע תפקשה תא אטבמ רבחה לש ותוגהב 'א לולסמ
ישילשה רמאמה .תובר םינש ךשמב בתכנ רפסה .ףוסוליפה לש ומלוע תפקשהל רתוי הבורק וז
.רבחה לש ותוגהב ןושארה לולסמה תא רורב ןפואב גציימ אוהו ,םירמאמה ראש ינפל בתכנ
ףאש ,רפסה לש םירחאה םירמאמב םג תורזופמה ,םיפיעס לש תוצובקב ןיחבהל ןתינ םלואו
תגציימ טע - חס םיפיעסה תצובק ןושארה רמאמב .הנושארה הפוקתל רורב ןפואב תוכייש ןה
יל יד :ירזוכה רמא" :םילמב הליחתמ וז הצובק .רבחה לש ותוגהב ןושארה לולסמה תא
תונעטה יל תוארהל ךחירטא ,ךמע יתרבח ךראת םאו ,הזה רעשב תוקיפסמה תונעטה הלאב
התליחתו 'פ ףיעסב הליחתמ האבה םיפיעסה תצובקו ."ךירבד לוגלג לא בוש לבא ,תוקיספמה
.ז"ס - 'א :םיפיעסה תצובקל ךשמהכ תרשקתמ איהו ."ינעידוהו ונניינע לע בושנ" :םילמב

םג םהיניב םימייק ,םיפיעסה תוצובק ןיב םידירפמה םייתורפס-םיינרוצ םינמיס דצב ,םרב
יתשל םיפתושמה ןוידה יאשונ רחאל דחוימב םיטלוב הלא םילדבה .םיבושח םיינכות םילדבה
ידדצ-ודה סחיה לש ותועמשמ רוריב :םה ,הזב הז םיכורכה ,ןוידה יאשונ .םיפיעסה תוצובק
סחיש ,םיעוריא לש םתושחרתה תדבוע רבדב תוחכוהה לש ןלקשמ תקידבו ,םדאל לאה ןיבש
תועמשמ לעב סחיכ הז סחי ןודינ זס - א םיפיעסה תצובקבש דועב ,םלואו .םהב םלגתמ הז
תויולת ןניאש ,תוחכוה תועצומ ךכל ליבקמבו ,םדאל לא ןיבש יגולואיד סחיכ - תידוחיי
סחי ןודינ טע - חס םיפיעסה תצובקב תאז תמועל ירה ,רתוי תוינושאר תויגולוטנוא תוחנהב
סחיה לע ןוידה ךכו .רמוחו הרוצ ןיבש םייגולוטנואה םיסחיה תמקרמ דרפנ-יתלב קלחכ הז
תתשומ םהילעש ,םיילטוטסירא תונורקע םתואב ןגועמ טע - זע םיפיעסב לאל םדאה ןיב
.(זע - חס) םימדוקה םיפיעסב ןודינה ,התוללכב תיהלא-אלה תואיצמל לאה ןיבש סחיה
לע תורוצ לש ןתולח תא תעבוקה תיללכה תויקוחה תרגסמב םלועל שחרתמ יהולאה רוביחה
ןוידה תא םכסמ רבחהו .הרוצה תלבקל רמוחה לש הנכהה תדימב הנתומ אוה .םירמוח
,ןותחתה הזה םלועב םידבכנ םייהולא םיניינע ימשר תואריה ךיניעב קוחר היהי לאו" :םילמב
.(זע ,א) "ירמה שרושו הנומאה שרוש והזו .םתוא לבקל םינוכנ םהה םירמוחה ויהישכ

ןוניכב ךורכ תיהולא הנניאש תואיצמ םע לאה לש תורבחתהה תא אופא ריבסמה ןורקיעה
רבחהו .חרכהב וילע הלח הרוצה - הרוצה תא לבקל ןכומ רמוחהשכ .םיאתמ ירמוח ךרעמ
יללכה ןורקיע לש - "ירמה שרושו הנומאה שרוש והזו" - ףיעסה לש תונורחאה םילמב זמור
רבחה לש הזה זמרה .לאל םיאתמ סחי ןויכל תישונא המזי יבגל םג תורישי תועפשה שי הזה
שרוש אוה הנומאה שרוש היהי ךיאו" :לאוש אוהו ,אבה ףיעסב ךלמה לש ותהימת תא ןימזמ
.םדאה יבגל הזה ןורקיעל שיש ,תיתטישה תועמשמה תא ריבסמ רבחה טע ףיעסבו ."?ירמה
ידיב שיש - תחא החנה לע םיססובמ דחאכ םהינשש ,הז ןבומב "ירמ"לו "הנומא"ל דחא שרוש
תא עבוקה לדבהה .תיהולאה הרוצה וילע לוחתש ןפואב רמוחה תא בצעל תישונאה המזיה
םיעצמאה תא םיטקונ "הנומא"ה ילעב ,ךכב ודוסי "ירמ"כו "הנומא"כ ילוגסה םדמעמ
הרותה תווצמ תא םימייקמ םה - תיהולאה הרוצה וילע לוחתש ןפואב רמוחה בוציעל םינוכנה
בצעל םחוכב שיש ,םינוכנה םיעצמאה תא םיטקונ םניא "ירמ"ה ינב םתמועלו .ןתכלהכו ןנידכ
ןמאנה הרוקמ - תווצמה - םיעצמאה תעידי .תיהולאה הרוצה תלבקל רשכויש ,רמוחה תא
םיעצמאה תא דומלל ידכ ,תיהולאה תולגתהל םיקקזנ "הנומא"ה ילעב .תיהולאה תולגתהב
הקיז אלל הלא םיעצמא גישהל םיסנמ "ירמ"ה ילעב וליאו .רמוחה בוציעל םימיאתמה
תרזגנ וז הנורחא העד .(םש) הרקמב םיחילצמ "ירמ"ה ילעב םגש שי םרב .תולגתהל
,תולגתהב ןגועמ וניא תווצמ לש ןפקות םא .הז הבשחמ לולסמב תועקושמה ,דוסי-תוחנהמ
םיעצמאה תטיקנ זא ירה ,םמצע חוכמ םילעופה םיעצמאכ ןהב הנופצה תלעותב אלא
רוקמ לש דיקפת קר תאלממ תולגתהה הז יפל .תודלותה תא תררוג המצעלשכ םימיאתמה
המכחה ןמ הז ןיאש ,שיגדמו ףיסומ רבחה םלואו .תווצמה םויק יכרד לע היצמרופניא
רבדל קקזיהל יאדכשו ,םימיאתמה םיעצמאה תגשהב חלצומה הרקמה לע ךמתסהל
.תולגתהה

,ישילש רמאמב דחוימב רבחה לש ותוגהל איה תינייפוא תווצמ לש ןייפוא לע וז הפקשה
עבוק רבחהש ,םיאצומ ונא ךכו .'א לולסמב רבחה תפקשה תא קהבומב אטבמ אוה רומאכש
םרועיש ןיאו ,ארובה תאמ תורעושמ םלוכ ,תויעבטה תויווהכ הרותה ישעמ יכ" :שרופמב
ןמ םגזמיהב תוכרענו תונזאתמו תורעתשמ תויעבטה תויווהה הארת רשאכ ,םדו רשב תלוכיב
םייחמ םהל היואר איה רשא הרוצה םהב לוחתו ונכתייו ומלשי רבד טעמבו .העבראה םיעבטה
תא אצמי םדאהש ןכתיי ,הרקמ ךרדב ,תאז לכבש ,ןייצמו םש ךישממו .(גנ ,ג) "...םיחמצו
.(םש) "םרועשמ אל הרקמב םתוא ואצמש תונויסינ םתוא ועתהו" :תומיאתמה תויצרופורפה

ידוהיה םעל שיש ,ןויערל םוקמ ללכ ןיא ירה ,תולגתהב ןגועמ וניא תווצמ לש ןפקות םא ,הנהו
ידוהיה םעה לש ותופידע תא וז הקיזב תולתל ,ןבומכ ,ןיאו ,תווצמ םויק תבוחל תידוחיי הקיז
.תומוא ראשמ

לעופב היישעה רושימב ידוהיה םעה לש ותופידע תדקוממ ןושארה הבשחמה לולסמב םנמאו
לש ונורתי ."ירמ"ה ילעב םה תותד ראש ינב ירה ,"הנומא"ה ילעב םה םידוהיהש דועב .דבלב
.ןהיקודקדו ןהיטרפל תווצמה םויקב דיפקהל םתחלצה תדימב קר אופא ןגועמ ידוהיה םעה
דועבש ,הזב אלא וניא תולגתהה תותד ראש ינב ןיבו םידוהיה ןיב ינורקעה לדבהה ךכו
ישרוש תא םלבקב ,תותד ראש ינב םתמועל ירה ,"תווצמה תודלות לכ" תא ומייק םידוהיהש
תומוא ןיא תווצמ םויקב וז הדפקה תדימ .(גי ,אי ,ד) ןתכלהכ ןתוא םייקל ודיפקה אל תווצמה
ונילא תומדתהל תומואה ןמ המוא הלכי אל םינוימדה ראש ןכו" :התוא תוגישמ םלועה
םלועה תומוא דצמ הקיפסמה תונוכנה רסוח אוה הדפקהה-יא לש םעטה .(ט ,ג) "...רבדב
:הרותה תווצמ לש העידיל דיחי רוקמכ תולגתהב תנגועמה תרוסמל קקזיהל
ישנאו םינשמה ,אל םאו ,םיקלאה ןוצר לא איבמ ונניא הרותב הרבסהו תומכחתהה יכ"
לא ברקתהל םילדתשמ שאב םהינב יפרושו םירהב םירזגנהו תוינחורה ילעבו תומדקה
,םמצע םיקלאה תווצמב םא יכ םיקלאה לא םיברקתמ ןיאש ונרמא רבכו ,םיקלאה
תולבקה הלאב יולת אוה המו םתומוקמו םנמזו םלקשמו םרועיש עדוי אוהש רובעב
(גכ ,ג) "...יקלאה ןיינעב הקיבדהו ןוצרה היהי םתמלשהב רשא

:ףדעומה להקל ףרטצהל ,תינורקע תוחפל ,ןתינ ךכל םאתהבו
תוארונבו תואלפנב ונגיהניו יהלאה רואה וילע לוחי ,להק וא דיחי םהמ ךזי רשאכו"
יקלאה ןינעה אצמ אלו .החמשו הבהא ונממ הז ארקייו ,יעבטה םלועה רדסמ תואצוי
ידיסח אלא םילגלגהו תורואמה ירחא וב הוצ רשא רדסב קבד ,ורבדל תיכסמ ,לבקמ
.(זי ,ג) "...להק ובש ןכ רחאו בקעי דעו םדאמ םידיחי ויה םדא ינב

:תיחצנהו תיללכה תיקלאה תינכותל המיאתמה תוכרעיהל יוטיב אלא הניא המצע וז תודיסחו
וניא ,ףוסוליפל המודב ,רבחה הז ףיעסב .(םש) "םימשב התוארהכ ץראב ותוכלמ תוארהל"
- םדאה ןימ תגרדממ (תיחרי-תתה תואיצמה תמרב) רתוי ההובג תואיצמ תגרד םויקב ריכמ
לעמש הגרדל תינייפואה תוילוגסה תוינחוכה ןיב םג ןיחבמ אוה ןיא ."םירבדמה" תגרדמ
ונא ךכל םאתהבו "םירבדמה" תגרדל תינייפואה תילוגסה תוינחוכה ןיבו "םירבדמה" תגרדל
איה" "תרבדמה שפנ"הש יעמשמ דח חרואב עבוק ,ףוסוליפל המודב רבחהש שיש ,םיאצומ
.(ג ,ד) "םלשה םדאה אוהו" (טפ ,א) "תמאב םדאה

הבשחמה תרוסמב תלבוקמה העדב ל"היר קיזחמ ןיידע הז הבשחמ לולסמב ,רבד לש ומוכיסב
,תיללכה תויקוחה תרגסמב תעבקנ םדאל לאה ןיבש תידדצ-ודה הקיזהש ,תילטוטסיראה
ילטוטסיראה ףוסוליפה תעדל דוגינב םלואו .רמוחל הרוצ ןיבש םיסחיה תכרעמ לע הלחה
הרוצה תלבקל תישונאה תואיצמה לש התוכרעיהש ,ל"היר רובס ,ירזוכה רפסב עיפומה
לע םריכהל םדא לש וחוכב ןיאו םימייוסמ םיישונא םישעמב ,הבר הדימב ,הנתומ תיקלאה
תולגתהב הרוקמש ,לארשי תרות .תיקלא תולגתהב ורוקמש ,עדימל תוקקזיה אלל םיירוב
םייחה-חרואב קר תנגועמ ידוהיה םעה לש ותופידע ךכל םאתהב .הז עדימ תללוכ ,תיהלא
.ןתכלהכ הרותה תווצמ םויקב - לעופב וינב וב םיכלוהש

היתויודקמתהב תוכורכה תולאשל תומלוה תובושת תתל השק הז הבשחמ לולסמב
תוכורכה ,תוישוקה תא ץרתל השקש םשכ - םדאל תיקולאה תולגתהה לש תויטרקנוקה
,החנהה עקר לע הרבסהל ןתינ וניא הז דחוימ לרוג .ידוהיה םעה לש דחוימה ירוטסיהה ולרוגב
.הרותה תווצמ םויק לש הבוחה יבגל םימע ראש ינב ןיבו ידוהיה םעה ינב ןיב לדבה ןיאש

'ב לולסמ - רבחה לש ותוגהב לארשי םע תריחב .ד
הב םייסש הפוקת התואמ הארנכ ,ל"היר לש תרחואמה ותבשחמ תא ללוכ הז הבשחמ לולסמ
ידדהה סחיה ןודינ וז הבשחמ לולסמב .תיחכונה ותרוצב ותוא ךרעו ירזוכה רפס תביתכ תא
תדוקנ תא תעבוק וז תואר-תדוקנ .תקהבומ תינויסינ תואר תדוקנ ךותמ םדאל לאה ןיבש
.ןוידה אשונ לש תינכותה ותועמשמ תאו רוריבה ךרד תא ,ןוידה לש אצומה

לש ותפקשה םג תנגועמ םדאהו לאה ןיבש ידדהה סחיה לש וזה תילוגס תועמשמב ,הארנש יפכ
תוחנהב תולתמ ררחתשהל רבחל תרשפאמ וז אצומ-תדוקנ .לארשי םע תריחב לע ל"היר
ןכות תלבקל תגיוסמ יתלב תונמאנ תבייחמ איה ינש דצמ ךא ,דחא דצמ תויגולוטנוא
רחאל ,רזוכ ךלמ ,ךכו ,םימרוגל קוריפל תנתינ הניאש תומלשכ - ותניתנ ךרדכ תוסנתהה
,ןורקיעה תא שרופמב עבוק ,םייטנתוא תוסנתה יבצמל ליבקמה יטתופיה בצמב דמעוהש
לאושה ךלאשי םאו" רבחה לש ותלאש לעו .ןירועישל תנתינ הניא ןויסינה לע תוכמתסההש
םהילא רבחאו ,ןיעל ילצא וררבתה רשא םיראתב" :ךלמה הנוע (גכ ,א) "ותוא ראתת המב וילע
- טרפכ וא ללככ - ידוהיה םעה (דכ ,א) "םינורחאה הלאב וררבתהו ילצא קפס ויה רשא
לעו וז החנה סיסב לע ,ןלהל הארנש יפכו .ולא תויוסנתהב עיפומו רזוחה ,עובק םרוג הווהמ
לע ל"היר לש ותרות רקיע תתשומ ,םימרוגל קוריפל תנתינ הניא תוסנתההש ,ןורקיעה דוסי
.לארשי םע תריחב

םינוויכ השלשמ השעיי ןוידה אשונ יבגל םדאל תיקולאה תוסחייתהה לש וז התועמשמ רוריב
:אבה רדסבו
ןוידה דקומי ,ותעד תונשל ל"היר תא איבהש ,ימינפה יתטישה םעטה לע דומעל המגמב
.ישונא ןויסינב התומיאו התועמשמ תא תלבקמ איה רשאב ,םדאל תיקולאה תוסחייתהב
,תויונווכתהבו םינכתב ןוידה דקומי ,תושדחה ויתועד לש ןרוקמ לע דומעל המגמב
.םדאל תיקולאה תוסחייתהב תועקושמה
קלח תחיקל םצעל שיש ,תוידיימה תויגולוטנואה תועפשהב םג ןודנ וז הנורחא המגמב
.םדאל תיקולא תוסחייתה הב תילגתמש ,תושחרתהב

,יקלאה טקאל תיגולאנאכ תבשחנ תינויסינ תואר תדוקנ ךותמ םדאל לאה לש תוסחייתהה
יאנתכ ךלמה ידי לע תולעומה ,תויגולודותמה תושירדה ןיב .ןיאמ שי לש האירבב אטבתמה
תודעל השירדה םג תילעומ ,םדאל תויקולא תויולגתה לש ןמויק רבדב תורוסמ לש ןשושיאל
יכ ,רבחה ןייצמ םג ךכל ליבקמבו (ח ,א) "ןיאמ םירבדה ארבש" לא םויק רבדב
ינפמ ,עוצימ ילבמ ארובה תאמ אוהה ןינעה יכ הלאה תודמעמה הארש ימ תנמאה"
םהב תילתנה הרותב שפנה ןימאתו ,הנושארה הריציהו הנושארה האירבל תומוד םהש
.(אצ ,א) "וארב 'ה יכו שדח םלועה יכ ,הנומאה םע

:םדאל תיקולאה תוסחייתהה לש םינויפאב הדוסי וז היגולאנא
תינורקע תנתינ הניאש ,לאה לש ינובירה ןוצרה לש ותועבקיה ירפ ,תירוקמ תוסחייתהכ
.רתוי תיסיסב םיסחי תכרעמ לע הדמעהל
.והשלכ םיניינע בצמ לש הדלות הניאש ,תימעפ-דח תושחרתהב הווהה תוסחיתהכ

ךורכ ןושארה ןויפאה ירה - התוימואתפב - תוסנתהה ךרדב ןגועמ ןורחאה ןויפאהש דועב
םיפיעסה תצובקב אוצמל ןיא םנמאו .(חפ ,זפ ,א) וז תוסנתהב םיעקושמה םיידוחייה םינכתב
תדבוע תא םדוק םינינע בצמב תולתל וא ריבסהל ןויסינ (זס-א) רפסה תא תחתופה
יללכה ישונאה ןויסינהמ חקלה תא םכסמה ,ךלמה .םדאל לאה ןיב םיסחי לש םתומקריה
תומדוק תונכהב תויולת ןניא םדאל תויקולא תויוסחייתהש ןייצמ ,(םולחב) ישיאה ונויסינמו
,ושפנ ךוכיזב אלו המכחב קסעתה אלש ימל םינמאנה תומולחה םיאור ונחנאו" :ןהשלכ
הביטנרטלא תולעהל וניינע ךלמה לש הז םוכיס .(ד ,א) "הב חרטש ימב הז ךפה אצמנו
לש תוסחייתההש ,ופוג ל"היר לש תמדוקה ותדמעל םגו ףוסוליפה לש ותדמעהל םג תירשפא
.םדאה לש תומדוק תונכהב תינתומ םדאל לאה

דוגינבש ןבוי םדאל תיקולאה תוסחייתהה לש הלא םיינושאר םינויפא רואל רבכ הנהו
הקיזה תא תולתל הז הבשחמ לולסמב םוקמ ןיא ,ןושארה לולסמב רבחה לש ותדמעל
חרואב - םימעה ןיב רחבנ םעכ ודמעמ תא תננוכמה הקיז - ידוהיה םעל לאה לש תדחוימה
תועבקיהל יוטיב איה םג הווהמ ידוהיה םעל לאה לש תוסחייתהה .לעופב גהונ אוהש םייחה
המק ךיא" ירזוכה ךלמה לש ותלאשל ךכו םדוק םיניינע בצמ םושב הנתומ וניאש ,יהלא ןוצר
ארובהמ ותלחתה רשא סומינה לבא ..." :רבחה הנוע (פ ,א) "...התארנו הטשפ ךיאו םכתרות
.(אפ ,א) "םלועה תאירבכ ,יהיו היה ול רמאנ םואתפ םק אוה

םג ,לארשי ינב ןיבו לאה ןיב התורכה תירבהו יקלאה וצהש ,ןייצמו ףיסומ רבחה ךכל םאתהבו
.(טק ,א) לארשי ינבב ול ןיינעש ,ירוקמ יקלא ןוצר לש הדלות אלא םניא םמצע םה

םע תריחב לש התועמשמ ,הז הבשחמ לולסמב םג ךכ ,םדוקה הבשחמה לולסמל המודב
תווצמ ,םדוקה הבשחמה לולסמל דוגינב םלוא ,הרותה תווצמ לש ןתועמשמב תינתומ לארשי
םחוכב ןתוליעיש תוארוה - ול םיקקזנל ןתונ אפורש ,תויאופר תוארוה תניחב ןניא הרותה
.שדח םיניינע בצמל איבהל

םייוטיבכ - םדאה לא תונפומה תויקלא תושירדכ תוספתנ הרותה תווצמ הז הבשחמ לולסמב
לאה תולגתה תשחרתמ הבש תונמדזהה ,וז טבמ תדוקנמ .לאה לש ינובירה ןוצרה תועבקיהל
המצע וז תולגתה אלא ,תורחא םיכרדב הגשה תב הניאש תעד תגשהל דסח תעש קר הניא
.תווצמ לש ןפקות םצע תא תננוכמ

הבשחמ לולסמ תנייפאמה תיללכה המגמל יוטיב הווהמ הרותה תווצמ לש וז השדח הסיפת
לאה ןיב ידדהה סחיה תא עבוקה םקרמכ - םייגולוטנואה םיסחיה םקרמ תא רימהל ,הז
לאל תוברקתהה האטבתה ןושארה לולסמבש דועב ךכו .יגולאיד םיסחי םקרמב - םדאל
תיישע העמשמ לאל תוברקתהה הז הבשחמ לולסמב ירה ,לאל םדאה תומדיה לש ךילהתב
תווצמ לש וז השדח הסיפת .םדאל תונפומה תויקולאה תושירדל ישונא הנעמ - לאה לש ונוצר
תווצמ תא דימעמ אוה הלא וירבדב .רבחה לש םינושארה וירבדב תעקושמ איה רבכ הרותה
וליאו .(אי ,א) םיחילש תועצמאב ידוהיה םעל תונפומה ,תויקלא תושירד לש סיסב לע הרותה
,א) "תד ול שיש ימ לכ" לע תלבוקמה העדה תא ןה תפקשמ הלא םירבד לע ךלמה לש ותבוגת
,ןעוט אוה רבחל דוגינב .ותוגה תוחתפתה לש םדוקה בלשב ל"היר לש ותעד תא ןהו (בי
תמאה ףדור אוה הרובעבו" :םלועל לאה לש יגולוטנואה סחיב ךורכ תווצמ םויקל סיסבהש
הרותה תווצמ תא רבחה לש וז ותסיפת (בי ,א) "ותמכחבו וקדצב ארובל תומדהל יוושהו
הנקסמ םלואו .(וכ ,א) לארשי ינבל קר הנותנ הרותהש ,הנקסמה תא היתובקעב תררוג
:ךכ רחא שרפמ ומצע אוהש יפכ ,רבחה לש םינושארה וירבדב תזמורמ איה רבכ וז תינורקע
םיבייחו וב בייח ינאש המ ךיתובישה ,יתנומא לע ינתלאש רשאכ ,רזוכה ךלמ ךל יתחתפ ןכו"
הלבקה ןכ רחאו ,םהיניע תוארב אוהה דמעמה םלצא ררבתה רשא ,לארשי להק לכ וב
םירבד יפל הווהמ "ןיעה הארמ"ש ,קדקדל יוארה ןמ .(הכ ,א) "ןיעה הארמכ איהש תכשמנה
םעטהש ,שיגדמו רזוח רבחהו .הבוח לש התולח םצעל יאנת םג אלא ,העידיל יאנת קר אל הלא
בויח היה וליאו" :ןהלש תוילאסרבינואה תדימ תא עבוק הרותה תווצמ לש בייחמה ןפקותל
ינפמ הרותה ךא ויתואירב לוכה יכ ,רוחשהו ןבלה הב הוש היה ,ונארבש ינפמ הרותה
,א) "םדא ינבמ הלוגסה םיארקנ ונחנאש ינפמ ,ונילא ודובכ תורבחתהו ,םירצממ ונאיצוהש
.(זכ

תניחבמ ותופידע תא ןנוכמ ,תווצמו הרות ול הנתינש ,םעכ ידוהיה םעה לש דחוימה ודמעמ
:וזב וז תויולתה תוניחב יתשמ לאל ותקיז
;תובוחכ הרותה תווצמ תולטומ דבלב וינב לעש ,םעכ ידוחייה ודמעמב
םיווצמכ הרותה תווצמ תא םייקל ידוהי םעה ינבל הנתינש ,תידוחייה תונמדזהב
.םישועו

תינתומ 'ב הניחבמ ירה ,לעופב תווצמ םויקב הנתומ הניא לארשי םע תריחב 'א הניחבמש דועב
םייתטיש םידיקפת תואלממ ולא תוניחב יתשו .לעופב תווצמ םויקב לארשי םע תריחב
ןה :ידוהיה םעה לש דחוימה ירוטסיהה לרוגה לש םינוש םידדצ תרבסהב םג םייזכרמ
,וז "תולפש"ל תועמשמו םעט תונתונו "תולפש" לש םיאנתב םייקתהל ורשוכ תא תוריבסמ
תיקולאה הגהנהה (בל ,ב) דיתעב רתוי בוט ירוטסיה לרוגל הווקתל חתפ תוחתופ ךכ ידי לעו
,תווצמו הרות ןתמב םדאל לאה ןיבש הקיזה רושימב תאטבתמש ,ידוהיה םעה לש תידוחייה
."יעבטה גהנמה" ןוטלשמ עקפומ ידוהיה םעהש ,ךכב ירוטסיהה רושימב ליבקמב תאטבתמ
,םלואו .גהונ אוהש םייחה חרואב תולת אלל "יעבטה גהנמה" ןוטלשמ עקפומ ידוהיה םעה
ןעוט םלועה תומוא יבגל ,תאז תמועל וליאו .(טק ,א) וייח חרואב הנתומ ידוהיה םעה לש ולרוג
םתוא ולבק היא ,הלבקו עמשמ ותוא ודבעו וירחא וכלה תומואה תצקש" יפ לע ףאש ,רבחה
עבטה לא םיבזענ םתוא םיאור ונחנא ךא ?םתורמהב ופצקו םתדובעב ותוצרו םהב וקבדהו
.(ג ,ד) "הרקמהו

ןיב םייקה לדבהל עגונב ל"היר לש ותפקשה תא ריבסמ היינשה ותניחבב הריחבה ןויער
ןויערש יפ לע ףא .ידוהי אלה לש תווצמה םויק תועמשמו ידוהיה לש תווצמה םויק תועמשמ
םצע ירה ,תישונא המזי ירפ םניאש םיבצמו תוביסנ לע ,הז הבשחמ לולסמב ,תתשומ הריחבה
תודקוממה תויקולאה תושירדל תונעיהב הנתומ םירחבנה ינפל תוחתפנה תויורשפאה יוצימ
םצעל ינורקע ךרע עדונ הז הבשחמ לולסמב םגש אלא ,דוע אלו .אקווד היישעה רושימב
הלאל ונפוה אל ולא תושירד רשאכ םג ,תויקולאה תושירדל המיאתמה תישונאה היישעה
דיחיכ וילע לבקמה ידוהי אלהש ,רובס רבחה הז הבשחמ לולסמב םג ךכו .ןהירחא םיאלממש
טרפב תומואה ןמ ונילא הוולנה לכו" :"הוולנ" לש דמעמ גישמו לאל ברקתמ תווצמו הרות לוע
היישעה לש החוכב ןיא ,רומאכ ,םלואו .(זכ ,א) "ונילא ארובה ביטיי רשא הבוטה ןמ והעיגי
ידוהיהש דועב .הבוחל םאתהבש היישעל הבוח ךותמ היישע ןיבש לדבהה תא לטבל המצע
היהי אל ךא" :השועו הווצמ אלכ תווצמ םייקמ ידוהי אלה ירה ,השועו הווצמכ תווצמ םייקמ
לודג קלח וערזלו ול היהי הזה ךרדב קבדש ימו" :ותנווכ שרפמו רזוח רבחה .(םש) "ונמע הוש
יכ ,חרזאה םע ונתרותב סנכנה רגה הוותשי אל הז לכ םעו ;ךרבתי לאה לא הברוקה ןמ
םימכח ויהישו ,םהמ ולבקיש - םניינע תילכת םתלוזו ,האובנל םייואר םדבל םיחרזאה
(םידיחיכ) קדצה ירג ירוטסיהה רושימבש דועב ,רמולכ .(וטק ,א) "םיאיבנ אל ךא ,םידיסחו
.האובנה תגרד תא גישהל םחוכב ןיא ירה ,ידוהיה םעל דעונש דחוימה לרוגב קלח םיחקול

ותקיז חוכב קר אל ,הז הבשחמ לולסמב ,םייוקמ רחבנ םעכ ידוהיה םעה לש ודמעמ ,םרב
םייגולוטנואה םייוטיבה דחא תא םג הווהמ לארשי םע לש ותריחב .ויתווצמל - לאה רבדל
יהשלכ תואיצמב לאה לש ותוחכונ .הב תדקוממ תיקולא תוחכונש ,תואיצמ תכרענ הבש ,ךרדל
לש היווהה םצע .תויכראריה תוכרעמב וז תואיצמ לש תוכרעיהה תא היתובקעב תררוג
םיחקולה ,םינושה םיביכרמל תיכרעו תיגולוטנוא תופידע לש דמעמ תנתונ תיקולאה תולגתהה
תוביסנ לש ךותיח תדוקנכ תיקולאה תולגתהה לע אופא ףיקשהל ןתינ .וז היווהב קלח
קלח םיחקולה םיביכרמה תואיצמ לש הרפס לכב .תונוש תואיצמ תוריפסב תויטרקנוק
תא םילבקמ םיביכרמה ראש לכ וליאו ,היכראריהה לש הדוקדקב םידמוע המצע תולגתהב
תוסנתהב הנותנכ ,תיקולאה תוחכונה .הנממ יסחיה "םקחרמ"ל םאתהב ילוגסה םלקשמ
קוריפל ,רומאכ ,תנתינ הניא וז תואלמו .םימרוג הברה תללוכה תואלמב תבלושמ ,תישונא
לארשי ץרא ילאירוטירטה רושימב .תובר תויכראריהב רפסב םישגפנ ונא םנמאו םימרוגל
תולעב תוצראהו םירצמ ץרא הלעמב הנממ תותוחפ ;היכראריהה םלוס שארב תדמוע
הרתי הלעמ ינושלה רושימב .תוצראה ראש ןהמ תותוחפו ;(הצ ,א) "םיושה םימילקאה"
הפשלו תיברעה הפשל םג ,הארנכ ,תעדונ הלעמ םלוא ,תירבעה הפשל ,תולגתהה תפשל ,תעדונ
ושחרתהש הפוקתל הרתי הלעמ - ירוטסיהה רושימב .תונושלה ראש ןהמ תותוחפ .תימראה
.תופוקתה ראש ינפ לע םייק היה שדקמה תיבש הפוקתה - תויולגתה הב

,ןויסינב הנותנה הדבועה םצעל אופא תעדונ הרתי תובישח וז תיללכ הפקשה תרגסמב
תוחוכ יקחמ הז יכ" :תיקולאה תוחכונה ןמיסב תדמוע דבלב ידוהיה םעה לש תואיצמהש
תנתונו תיקולאה תויחה םתוא הליעומ םדאה ףוגב חורה תלעמב לארשיב התיה יכ ,הניכשה
קלח םיחקולה ,םיאיבנה ךכו .(בס ,ב) "םהינכשמבו םתונוכתבו םתופוגב רדהו ויז םהל
דרפיש טעמכ םדאה בושי הב רשא תיאובנה איהה היארב ךא" :םעבט הנתשמ ,תולגתהב
.(וט ,ד) "רחא שיאל תכפהנו :רמאש ומכ ,תרחא חור וב סנכיתו יכאלמ ןימב קבדיו וניממ
ראשמ םיניוצמ ויהיש ,ךכ ידיל םתוא האיבמ (במ ,א) "תיתוכאלמ תיקולא" השדחה םתלעמו
ולוכ ידוהיה םעה םג ,ךכל ליבקמבו .(םש) עבטה יקוחמ םיררחושמכ םהייח תודלותב םדא ינב
הניאש הירוטסיה - ולש תילוגסה הירוטסיהב םימעה ראשמ ןיוצמ - חוכב םיאיבנ לש םעכ -
ןינעב דחוימה אוהה םוקמה" ,לארשי-ץרא םג ךכל המודבו .םייעבט םיקוח לע הדמעהל תנתינ
,תאזה הלעמה לע תרזוע איה רשא ץראב ודימתתו" תוצרא ראשמ תניוצמ ,(הצ ,א) "יקולאה
היהיו ,םכישעמ יפכ יקלא ןיינעב התערו התבוטו הנובערו העבש היהיו ,שדקה תמדא איהו
.(טק ,א) "...םכתלוז יעבטה גהנמה לע םלועה לכ גהונ

תא ריבסהלו קידצהל יתטישה ךרוצה הלוע אקווד הז הבשחמ לולסמבש ,ןבוי רומאה רואל
םע תריחב תדמעה םצע .תואיצמה תוגרד תרותב ןגועמ הז רבסה .לארשי םע לש ותריחב
ריבסהל יתטישה ךרוצה תא תררועמ ,תישונאה היישעה לע אלו תיקולאה המזיה לע לארשי
שורד ,ידוהיה םעב אלא תדקמתמ הניא תיקולא המזיש ןוויכ .וז תיקולא המזי קידצהלו
,דוע אלו .םעה לש םויקה ךשמ ןגועמ ובש רושימ - יטנגה רושימה תא ןובשחב איביש ,רבסה
לש ישפוחה ונוצר ירפ איהש ,המזי - תיקלאה המזיה לע לארשי םע תריחב תדמעהש אלא
םיוסמ ןבומבש ,תודהיה דגנ םאלסיאה לעו תורצנה לע תלבוקמה הנעטל חתפ תחתופ - לקה
תויחצנל ןהו לארשי תרות לש התויחצנל ןה הברע תואיצמה תוגרד תרות .ומעו ותד רימה לאה
רבחה הסנמ תומוא ראשל לארשי םע ןיב יטנגה לדבהה סיסב לע .ידוהיה םעה לש ותריחב
.התוא הליבגמה תיחצנ תויקוחל הפופכ המצע תיקולאה המזיהש ,תוארהל

םע תריחב לש ןויערל הניפ-ןבא - םיבר ובשחש יפכ - הווהמ הניא תואיצמה תוגרד תרות
דוסי לע ,ל"הירד אבילא ,תתשומש ןויערל יטרואית רבסה שמשל הדיקפת ;ךפהל אלא ,לארשי
וא ,דבלב ידוהיה םעה לא תושירדב הנופ לאהש ,הדבועה לע - יולת-יתלב יתדבוע יריפמא
ירחא קר ,רפסב תעצומ תואיצמה תוגרד תרות .ידוהיה םעה לש תואיצמב קרו ךא חכונ אוהש
הנושארל הלוע תואיצמה תוגרד תרות .לארשי םע לש ותריחב תרות תא ל"היר ססיבש
.(וכ ,א) ידוהיה םעה לש תואיצמב לאה דוקימ תא תיגולוטנוא טבמ תדוקנמ ריבסהל ןויסינכ
םעפהו ,ידוהיה םעה לש תואיצמב לאה דוקימ תא ריבסהל ןויסינב וז הרות הלוע תינשב
הז היהו ,לוכה רשייש בוט רתוי היה אלהו" :ךלמה תלאשל הבושתכ ,תירסומ טבמ-תדוקנמ
ויהש בוט רתוי היה אלהו" :אבה ףיעסב רבחה הנוע ךכ לעו .(בכ ,א) "המכחב יוארו ןוכנ רתוי
."םירבדמ םלכ םייחה

,יתטישה דיקפתה תא אלמל הלוכי הניא תואיצמה תוגרד תרות רבד לש ותימאל ,םרב
הגרד תוילטוטסיראה תוגרדה תעברא יבג לע ביכרמ אוהשכ םג תאזו .הל דיעומ ל"הירש
תיללכה המגמה םע הפי תבשייתמ וז הרות ןיא .(גמ ,טל ,א) םיאיבנה תגרד - תישימח
תניחב לאה - לאה לש ותונוביר תא השיגדמה ,הז הבשחמ לולסמב ותבשחמ תא תנייפאמה
תולובג תמחות ,היתורוצ לכ לע ,תואיצמה תוגרד תרות התמועל וליאו .ןיאמ שי ארוב
.ל"היר לש ותוגהב תורחא תומגמ םע םג הפי תבשייתמ הניא וז הרות .לאה לש ותלוכי-לוכל
ךכו ,הגרדל הגרדמ רבעמ השרמ הניא איה .ישונאה ןימה לש ותודחא תא ריבסהל החוכב ןיא
לש הגרד ולבקי ןושארה םדא לש וינבמ קלחש ,תורשפאה תא ןיבהל ןיא היתוחנה סיסב לע
ןימה לש ותודחא םייקתהל בושת םימיה תירחאב ךיא ,ןיבהל ןיאש םשכ ,(הצ ,א) תופילק
.(גכ ,ד) תונוש תואיצמ תוגרדל גלפתהש ירחא ,ישונאה