אדלופ תינעתל החילס רדס

אנוא ףסוי ר"ד ברה

ך"שת ומ יניס
תורעהה אלל ספדוה

רמאמה תליחתב .אדלופ תינעתל הרבוח רשא החילסה תאבומ ונינפלש רמאמב :תיצמת
הרבוח הניגבש הביסהו הרביח ימ ,האצמנ ןכיה :וז החילסל הרצק המדקה רבחמה איבמ
.החילסה

.החילס ;אדלופ :חתפמ תולימ


,חינמ רמאמה לעב .(FULDA) אדלוו תריזג ןינעתמ וב" תבט ז"י םג רכזנ "טרופרא יגהנמ"ב
.(1235) ו"צקתת תנשב םש התייהש הריזגל רכז וז תינעת ועבקש

המלש 'ר ג"הרה לש דיה יבתכ ךותב אצמנש דחא החילס רדס קיתעהל יאדכ הז םע רשקב
ןכמ רחאל רבעו (טרופראל ךומס) דלפשגנלטטשב בר םדוקמ שמישש ,ל"צז שמראוו ןמלז
,ונב לש שורדו הרות ירבד םג שי י"הכ לש ךרכה ותואב ;ארתאד ארמכ םש ןהכל אדלופל
תא רביח הלא םילודג ינשמ ימ תונקיידב עובקל השק .ל"צז שמראוו לקעז קחצי 'ר ג"הרה
החילסה ףוסמ .הז החילס רדס תכירעל םרגש ערואמה תא עובקל השק םגש ומכ ,החילסה
םינש המכ ינפל הז ןיינעב יתינפ .ינשל דחא תורבק תיבמ תומצע יוניפ לגרל הרבוח וליאכ הארנ
תועידי ול ןיאש ,ןייצמ אוה ותבושתב .ל"ז ןהכ .ל ר"ד ברה ,אדלופ תליהק לש ןורחאה הברל
הבכש םהיתמ תא רובקל םיחרכומ ויה אדלופבש ,עמש קר אוה .הלאכ תוערואמ לע תורורב
םייחה תיבבש רחאל וז הרטמל שדח חטש הדימעה אל הלשממהו ליאוה ,הבכש יבג לע
תורוקמב ןיינעתהל ותורשפאב היה אל םעפ ףאש ,שיגדמ אוה ובתכמב .םוקמ היה אל ןושארה
,ול התייה אלו האמוט םוקמב ויה םירמכה לש םיכזנגה לכש רחאמ הליהקה לש הירוטסיהל
ומכ החילסה רדס תא קיתעהל הזב קפתסהל ונילע ןכ לע .םשל תשגל תורשפא לכ ,ןהכ רותב
.םירכזנה םינברה לש ה"יכ ךותמ ונינפל אוהש

,עודיה רודיסה ןמ תוחילס שולש ףיסוה ךרועה .םימיאתמ ך"נת יקוספ החילסל םימדוק
רוביצ תינעת) תינעת לכב תוחילס עברא דע שולש רמול הינמרג םורד לש ןשיה גהנמל םאתהב
.(םייהנדייה 'צוה) ד"צקת םייהלדער סופד יפל הלאה תוחילסה ינמיס תא יתנקית .(ב"הבו

:רבחמה ןושל הזו
.ותמח לכ ריעי אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ןווע רפכי םוחר אוהו
.דומעי ימ 'ה ה-י רמשת תונווע םא
.אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ םדא ןיא
.ונחנא רפע יכ רוכז ונרצי עדי אוה יכ ,וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ
.ונלוכ ךדי השעמו ונרצוי התאו רמוחה ונחנא התא וניבא 'ה התעו
.תויתחת רובמ 'ה ךמש יתארק
.וידסח ברכ םחרו הגוה םא יכ .'ה םלועל חנזי אל יכ
.'וכו ךמע לע העושיה 'הל
המשנ חור שפנ / אימש םורל הנפ יכ ןודא יוה / אירפסו אימכח יח םדא ןנואתי המ
.היא ןיע והתפזש אל ארונ המ םוקמ לא / היח הדיחי
הדיצ םתנכה יכ םכל בוטו םכירשא / הדירפה תאז לע יהנו יו / הדירחה תאז לע יוה יוה
.הדיבאה תאז לע ךלוהל וכב וכב ןכל /
םכדיחיו םכתמשנ דעבו / רוביח רבחנ םכשפנ דעב / רוביצו להקב ונאב םכדובכל הנה
.רוביג ל-א ינפ הלחנו ןנחנ / רוביד רבדנ
הווחתשיו הכזי ךתאריבו / ןורחו ףא לכ םשנפמ קחרי / ןורגב ל-אל וארקנ תאז םג ףאו
.ןורכיז רפסב דע ייחל בותכיו / ןורא ינפ
םינאנשב לעתו / הבהלו שא ןיניד לכמ םהירמוש / הבכרמה יהל-א םימחר אלמ ל-א
.הבשחמה םוקמ ןוילעה ןוצר םוקמ לא / הבבר יפלא
לאו / הליגו החמשב ךילא םברק / הליחמו תודפ םמע הברה / הלילע ארונ דסח בר אנא
.הליבטו הציחרב םאיבת םמע
הנאמו ןיטשמ לכמ םטלמ / הארבל ביתי אלו ונלוק עמש / האנ הרידו החונמל םסינכה
.האנהב הנהי הניכשה ויזמו רואמו / האנוא
םינפ םהילא ראיו םננחיו םרמשיו םכרבי / םינתאה םתובא תוכז םהל עישויו ןגיו רוזעי
ירמ ינב םע אלו יח ל-א ינב םע םקלח אהיו / םינדמ לכמ 'ולש םהל םשיו םינפ אשי /
.םינברסו
'ה יהי / לעג םוקמ תומלצ ץראל דריל ומרג ונינוועו / לעמ ונלעמ ונחנא הלילח םאו
.לער תרמ (ףסב) רמח םתשי לאו / לעיו םמע ויהל-א
הבר הבהאו םלוע תבהא םוקמבו / הרובגב רזאנ ל-א 'ה תא / הרורצ םחורו םשפנ היהו
.הרושק םתמשנו םחורו םשפנ יהת / הרומג
םהינפל היהו / ןיחוצנ טפשמל ותא םוקת ןושל לכו / ןיחוטב ויהי רעצו קזנו שנוע לכמו
.ןיחורו םידשו םיקיז ןועגפי לב / ןיחומינ ןבאהו רושימל בוקעה
וברקתו הלעמלמ רוע םכילע םרקיו / םכילגר לע (ודמעתו :ל"צ) ודמעיו ויחיו חור אובי
יתלעהו חתופ ינא הנה / םכיתובאו המה לארשי ינבמ הלאה תומצעה / םכיתומצע
.םכיתורבקמ םכתא
םתחונמ אהיו / ןשבכמ לוצינה תוכז ונלו םהל דומעי / ןשדמ ןויווריו םכיתומצע ץילחי
.ןשונ ןשי םתלכאו תכרבל וכזתו / ןשית המל הרוע דובכב
.'וכו בשוי ךלמ ל-א

ד"פ 'יס םיהל-א לא ארקא
'ק 'יס קדצי המב שונא
ד"כ 'יס י"י י"י :ןומזפ
ונאטח
ה"כ 'יס אנ אפר אנ ל-א