טבלה 1

חלוקת הקבוצות של מעלי-הגרה על-פי עשר החיות הטהורותחזרה למאמר