ול רומזמ םיליהת

אריפש המלש דוד

א"לשת ,חס יניס

ול םיליהת
תוטמשהבו תורעהה אלל ספדנ
ןכותה
קידצה לש ולבס
קידצה לש ויתוקפס           
הלעמ יפלכ םירבד           
ו"ל רומזמ חותינ
רציה לש ונושל תקלח           
הבר םוהת ךיטפשמ / לא יררהכ ךתקדצ           

קידצה לש ולבס
דצ לכמ ותוא םיפיקמה םיביואמ קר אל לבוס םיליהת רפס ירומזמב ראותמה קידצה
םיימינפ םיבואכמ םג וילע םירבועו שי ;רשוי חרואמ ותוטהל וא ץראה ןמ ודיחכהל םישקבמו
.םירוהרהו תוקפס ,םימויא

רוסמ אוהש םיינחורה םיכרעל םדאה ינב בור לש םתושידא תא האורו ול רבעמ אוה לכתסמ
תווצמ תא רומשל תולדתשהה םדיב היופר המכ דעו ,םיהולא תשקבמ םה םיקוחר המכ .םהל
.ןופצמ אללו רסומ אלל תויח יצירפכ םייחו ,'ןוכלהתי םיעשר ביבס' .ותרותב קוסעלו 'ה
,רוסחמ םילבוסה ,םילפשהו םיוונעה הלא ;םדאה תרבחב םירשיהו םיבוטה םה םיטעמ
וללהש לככו .ליח םישועו םיטקשו םיוולש רשויו קדצ אלל םייחה הלאש העשב ,ןובלעו הקוצמ
ץמוקו ,םהיבא תיבב םהל ושכר ילואש רסומה טעמ תא םישטונ םה ,החלצהה תולעמב םילוע
ךלוה ,םהירוענ ימימ םקלח תנמ היהש ,םימש תארי "והשמ" ותוא .םמא םתרוהש הרותה
.ןייד שיו ןיד שיש השחכה ידכ דע ,ירמגל םימש תוכלמ לוע םהילעמ םיקרופש םפוסו ,ףדנתמו

,רמול אצמת םאו ?התומת ינבלו ול המ אלא - םלועה תא ארב אוהש ימש םה םידומ ילוא
הנומאל אלו ,ליח תושעל חוכ םהל ןתונו םדצל דמוע אוהו ,םהישעמב ץפח אוהש םה םירובס
.ץראב רובגל

קידצה לש ויתוקפס
ובלו האור אוה ,תאז לכ האור 'ויצלח רוזא הנומאהו וינתמ רוזא קדצ'ש םימתה שיאהשכו
םקלח ןימשיו םירשיהו םיבוטה תא 'ה שוטיה ?ןכתייה .וברקב םסרכמו ךלוה קפסהו תתור
ולעי םידזה הלא לש םהיתונברקש בלה לע לבקתי םולכ ?טפשמהו קדצה יזובו םינוירבה לש
הרואכלש ,םתובלב םירשיהו חורה-יאכד ינפב םירוגס הליפת ירעשש העשב ,ןוצרל
?אווש-תוליפת םהיתוליפת

רוסמ אוה ולוכ-לכ ירה .ובל לע םילוע הלאכ םירוהרהש העשב ולבסל ץק ןיא םימתה קידצה
רשיה םג םנמא ?עגרל ףא ובל לע תולעל הזכ ארונ ןויער השרי ךיאו ,קדצהו תמאה יקולאל
עגר-ןב קופקפש אלא ,שואייו תוקפס יציחל הרטמ ןותנ אוה םגו ,התומת ןב אלא וניא םדאב
תחפ-יפ ירבע לע דמוע וליאכ ול המדנו קדצה ךרדמ הרומג הייטסכ ול הארנ וחומב ץצש
.וילגרל הרועפ המויא םוהתו

ירשא וכפוש ןיאכ / ילגר ויטנ טעמכ ינאו"
".הארא םיעשר םולש / םיללוהב יתאנק יכ
(ג-ב גע םילהת)

:םיעשרה לש םתחלצהמ לעפתהל אלש ריהזהל ןוכנל םימכחהו םיררושמה ואצמ םניחל אלו
".הלוע ישועב אנקת לא / םיערמב רחתת לא"
(א זל םיליהת)

".םויה לכ 'ה תאריב םא יכ / םיאטחב ךבל הנקי לא"
(זי גכ ילשמ)

".םתא תויהל ואתת אלו / הער ישנאב אנקת לא"
(א דכ ילשמ)

הלעמ יפלכ םירבד
אלש םלוע ירדס םתוארב הלעמ יפלכ םירבד תחטהמ וקונ אל ,םלוע ינתיא ,םיקידצ םגש שיו
:הכלהכ
ךתוא רבדא םיטפשמ ךא / ךילא בירא יכ 'ה התא קידצ"
דגב ידגוב לכ ולש / החלצ םיעשר ךרד עודמ
ירפ ושע םג וכלי / ושרוש םג םתעטנ
".םהיתוילכמ קוחרו / םהיפב התא בורק
(ב-א בי והימרי)

הפ לע די ומישו / ומשהו ילא ונפ"
תוצלפ ירשב זחאו / יתלהבנו יתרכז םאו
ליח ורבג םג וקתע / ויחי םיעשר עודמ
םהיניעל םהיאצאצו / םמע םהינפל ןוכנ םערז
".םהילע הולא טבש אלו / דחפמ םולש םהיתב
(ט-ה אכ בויא)

 

ו"ל רומזמ חותינ
לשו רומגה ןקפסה לש ויתונותשע תא שחנל םימתה שיאה עדוי ובל ברקב שחרתמש הממו
המ יפ לע ,וללה לש םהיתובשחמ ךלהמב םיאטבתמ םהש יפכ רציה ייותיפ עמוש אוה .עשרה
לע - םלועב עשרה ןוחצינ תא ותוארב הדער-זוחאו להבנ אוה םא .המינפ ושפנב ללוחתמש
רבדמה רציה לוק ידי לע התפתי לקבש םיצירפ תוחרואל הטונ ובלש ימש ,המכו המכ תחא
ורבחמ לודגה לכ" ירה - ,עשפה לש וחוכ תמצע תא ומצעב שיגרהש ימ קר .תוקלח ירבד וילא
.עשרה לש ובל ךותב ססותש המ עדוי - "ונמיה לודג ורצי

".יבל ברקב עשרל עשפ םואנ"
(ב ול םיליהת)


רציה לש ונושל תקלח
תיסמה רציה ירבד םה המו .עמוש אוה וירבד לוקו רציה לש ונושל תקלח ריכמ םימתה קידצה
,רתומ לכה ,ןייד ןיאו ןיד ןיאש הארונה הטלחההו ,תודוסיה דוסי תריקע - עשפל םדאה תא
.ללכ הארנ ויתוירב לע םיקולא דחפ ןיא םלועב

.רפוככ אקווד רבדמ אוה ןיא .(ג קוספ) ויניעב קילחמ עשפה .'ויניע דגנל םיקולא דחפ ןיא'
ןיאש ;רטונו םקונ אוה ןיאש ;םלועב םיקולא דחפ ןיאש ,םיקולא םשב םג רבדמ אוה םימעפל
לכ .םולכ םדאהמ שרוד אוה ןיאו דסחה יקולא אוה םיקולא .ןרתוו אוהש ;תונווע דקופ אוה
ער םוש האור עשפה ןיא .םיקולאה ןוצר תא הזב אלממ אוהו ,ויניעב בוט םדאה השעיש המ
הלא םירבדב .(גי א קוקבח) 'ער תוארמ םיניע רוהט' :םיקולאכ ומצע תא השוע אוה ,םלועב
.תותפתהל הצורש ימל קילחמ אוה

וניא םיקולא יכ ,השעי - תושעל םדאה לש וחוכבש המ לכ .הפיו בוט לכה .םלועב ןוע ןיא בוש
:הלוע וינפל ןיאו ,ןוע אוצמל ויניעב יונש .לגרמ וניאו םיאטח שפחמ

".אונשל ונוע אוצמל / ויניעב וילא קילחה יכ"
(ג ול םיליהת)

עשרל והתפמ רציהש ונייה ,'אונשל ונוע אוצמל' יוטיבה לש הז ןבומש הארנ]
:הלבקההמ אצוי - ןוע אוצמל אנוש אוה-ךורב-שודקהש

(ב ול)" ויניע דגנל םיקולא דחפ ןיא / ...עשרל עשפ םואנ"
(ג ול)" אונשל ונוע אוצמל / ויניעב וילא קילחה יכ"

תוצירקב וא ('םואנ') ינקספ רובידב םא ,רציה יותיפ לש הדבועה םצע תא עיבמ ןושארה רוטה
('םיקולא דחפ ןיא') רובידה ןכות תא עיבמ ינשה רוטה .('ויניעב וילא קילחה יכ') תוזימרו
םיקולא דחפ ןיאש אוה יותיפה ןכות ןושארה קוספבש םשכו .('אונשל ונוע אוצמל') תוזימרהו
יפל ,םיקולא דחפ ןיאש ינשה קוספבש תוקלחה ירבד ןכות םג שרפל הארנ ךכ - םלועב הלגתמ
.[ןוע אוצמל אנש םיקולאש

ירבדב חתופ אוה ,רתומ לכהש תוקלחה ירבדב תותפתהל הצורש ימ ינפל רוצעמ ןיאש רחאמו
לא םש םינפל םאו .הנומא לש הטעמב ויתובשחמ לע תוסכל לדתשמ אוהש םא .יבמופב הריפכ
אפרו בושי ןפ החכותו רסומ ירבד עומשל ןוצר םוש ול ןיא .הזמ לדח רבכ וכרד תא ביטיהל ובל
.ול
".ביטיהל ליכשהל לדח / המרמו ןוא ויפ ירבד"
(ד ול)

םדא לש ונופצמ בור יפ לעשכ ,הלילה תממדב םג .יחד לא יחדמ עשפה לש ונברק ךלוהו
חרוא ץורל ודמע לע ןכה דמוע אוה רבכ רקובב ומוקבו .םיעותעתו םילכנ אלמ ובל ,ררועתמ
:ויניעב בעתנ וניא ער לש גוס םוש .בוטל ליבומ וניאש

(ה ול) ".סאמי אל ער / בוט אל ךרד לע בציתי / ובכשמ לע בושחי ןוא"

דציכ ,םלועב 'ה תנומת תא תוועמ ריהיה הז דציכ ותוארב וירוסייב לתפתמ ררושמה לש ובל
.םיקולא דחפ ןיא :זירכהל ידכ דע םיקולאה לש ודסח ןוטלשמ תוכופה תונקסמ איצומ אוה

הבר םוהת ךיטפשמ / לא יררהכ ךתקדצ
הכורכ דסחה תדימש אלא וננוכ ץראו םימש היפ לעו ,םלועב תטלוש דסחה תדמש תמא
,וילע םינעשנ ונאש ןעשמהו אוה-ךורב-שודקב םינתונ ונאש ןומא אלא הנומא ןיאו ,הנומאב
ןיא ,םרב .ותוא רצונ ודסחבו םלועה תא ארב ודסחב .הקדצבו טפשמב ומלוע גהנמ אוהש
םה ותנומא-ותמאו ודסחו .(ד בל םירבד) 'אוה רשיו קידצ ,לוע ןיאו הנומא לא' אוהש חוכשל
ותקדצ .וטפשמ עבונ ותנומאמו ודסח ירפ איה 'ה תקדצ .הזמ הז םידרפתמ םניאש םיער ינש
דע םדאמ ,ןלוכ תוירבה תא קדצל ןווכמ לכהו ,הבר םוהת דע עיגמ וטפשמו לא יררהכ תבגשנ
:המהב
םיקחש דע ךתנומא / ךדסח םימשב 'ה"
הבר םוהת ךיטפשמ / לא יררהכ ךתקדצ
(ז-ו ול) ".'ה עישות המהבו םדא

תא לבקל םייואר ויה םדא ינב לכש יאוולה .םיקולא דסח לש ורקי תא ךירעמ םימתה דיסחה
ויזמ תונהילו םוקמ לש ויתוכרבמ תוורל םיכוז םלוכ ויהו ןתיי ימ .ויפנכ לצב תוסחלו ודסח
ונממ .וניניע תא ריאמ ורואמו ,םייח רוקמ אוה םיקולא אלה .בוט ולוכש םלועב ותניכש
:םורמב ומע רד עקוש וניאש רואהו ץק ילב םייחה םיעבונ

ןויסחי ךיפנכ לצב םדא ינבו / םיקולא ךדסח רקי המ"
םקשת ךינדע לחנו / ךתיב ןשדמ ןויורי
".רוא הארנ ךרואב / םייח רוקמ ךמע יכ
(י-ח ול)

ךישמיש םיקולא תאמ שקבמ דיסחהו .רואהו םייחה תכרבל תוכזל םייואר לכה אלש אלא
םהילגרב ססובל ולכוי אלש םרוא םיעשרמ עונמלו ,ויכרדב םיכלוהלו 'ה ידבועל ותקדצו ודסח
טימהל בוש ומוקי אלו ולפי םמצעמ ,םיקולא דסח םהמ ענמיהב .םדאב םירשיה תא תוסגה
.םדא-ינב לע האוש

בל ירשיל ךתקדצו / ךיעדויל ךדסח ךושמ"
ינדינת לא םיעשר דיו / הואג לגר ינאובת לא
".םוק ולכוי אלו וחוד / ןוא ילעופ ולפנ םש
.(גי-אי ול)