ןיאושינו ןיסוריא תוכרב תודלות

(םלשורי) רמייהסדליה לאירזע

ב"שת - א"י יניס
(תורעהה אלל דלקוה)

:ןכותה
ןיסוריא תכרב
(ןיאושינ תוכרב וא) םינתח תכרב
."ודובכל ארב לכהש ה"מא י"אב" (1)
."םדאה רצוי ה"מא י"אב" (2)
"... ומלצב םדאה תא רצי רשא ה"מא י"אב" (3)
."הינבב ןויצ חמשמ י"אב החמשב הכותל הינב ץובקב הרקעה לגתו שישת שוש" (4)
."הלכו ןתח חמשמ י"אב םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ םיבוהאה םיערה חמשת חמש" (5)
"החמשו ןושש ארב רשא ה"מא י"אב" (6)

.ןיאושינהו ןיסוריאה תוכרבב םיחסונה ייוניש תא רקוס רמאמה :ריצקת

(ס ,ד"כ תישארב) "ויאנש רעש תא ךערז שרייו הבבר יפלאל ייה תא ונתחא"
.וניבא קחצי םע ןתחתהל ידכ היבא תיבמ התאצב הקבר תא וכרב רבכ ולא םירבדב

:שדוקה יבתכב הלכל "הכרב" םיאצומ ונא תינש םעפו
"'וגו לארשי תיב תא ןהיתש ונב רשא האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי"
.(א"י ,'ד ,תור)

:םיארוק ונא "םיינוציחה םירפס"ב םגו
בקעי יקולאו קחצי יקולאו םהרבא יקולא 'ה רמאיו היבוט ףכב העקתיו ותב ןימי תא חקיו"
.(ח"י-ז"ט ,'ז 'יבוט) "םכילע ותכרב תא הווצי םיקולא 'הו ךורב םכקלח יהי ,םכמע יהי

התיבל הלכה תא תוולל וגהנ םינמזה לכבו ,דואמ הנשי רבכ איה הלכל "הכרב" יכ הזב םיאור ונא
םג םא יכ דואמ קיתע אוה הכרבה גהנמ קר אל הארנה יפכ לבא .איהש הכרב וזיאב שדחה
.(א"ע 'ח-ב"ע 'ז ףד) תובותכ 'סמב רבכ ותוא םיאצומש ,םודק רבכ םויה ותוא םיריכמ ונאש חסונה
.הז רמאמב ןודל םינווכתמ ונא םהילעו חסונב םייונש תאז לכב שי

ל"נה םוקמב םיאצומ םג ונחנא ךכ ,השיאו שיא תנותחב םינוש "םיקלח" ינש םיריכמ ונאש ומכ
תכרב וא ןיאושינ תכרבו ןיסוריא תכרב :קלח לכל גוס ,תוכרב לש םינוש םיגוס ינש תובותכ 'סמב
(םש 'ותכ) ?הרשעב םינתח תכרבל ןינמ" .שדוקה יבתכב זמר דומלתה אצמ גוסו גוס לכל .םינתח
אלב הלכ" רמאמה תא םיאצומ ונא (169 דצ ,רגיה 'צוה ,א"פ) הלכ 'סמבו ,"'וגו זעוב חקיו רמאנש
םירמואו םיקלחמ תובותכב תופסות ."הקבר תא וכרביו ביתכד ,הדינכ הלעבל הרוסא הכרב
המכ תועבונ הזה קולחמ .ןיאושינ תכרבב רבדמ תור רפסמ קוספהו ןיסוריא תכרבל אוה זמרהש
חסונ תלאשל ונתוא תוניינעמש ידכ דע קר ונרקחמ ךשמהב םהב עוגנל םיצור אל ונחנאש ,תולאש
.תוכרבה

ןיסוריא תכרב
הדוהי ברד הימשמ והיוורת אדא בר רב הברו אדא בר רב ןיבר ךרבמ יאמ ןיסוריא תכרב"
ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסאו תוירעה לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ה"מא י"אב ירמא
הדוהי ברד הימשמ הב םייסמ אברד הירב אחא בר .ןישודקו הפוח ידי לע תואושנה תא
תוריפ תכרבא הוהד ידימ םיתח אלד ןאמ .ןישודקו הפוח ידי לע לארשי שדקמ י"אב
(םש 'ותכ) ."אשודיקא הוהד ידימ םיתחד ןאמו תווצמ תכרבאו

םא טילחהל ונל השק .הדוהי בר םשב הלוכ האבומ ,םויה דע התוא םיריכמ ונאש תאזה החסונה
די יבתכב אל םא תעדל םילוכי אל רבכ םויה ונחנאש רחאמ ,הדוהי בר תחסונ תמאב התיה תאז
קרו ,המודכו "'וגו ה"מא י"אב" קר םש בותכ היהו תרחא התיה החסונה דומלתה לש םיקיתע
תואצוה לכל הז ידי לע הסנכנ איהו ,ויפב הרוגש התיה איהש החסונה תא בתכ םודקה קיתעמה
וא המיתח תאזה הכרבל התיה םא ,הדוהי ברב תואסרגה יתש ןיב לדבהה קר רורב .ונלש ס"שה
לע ןודנש ינפל .המיתח שי םלוכלו הזכ לדבה ןיא ןתוא םיריכמ ונאש תורחאה תואחסונה לכב .אל
.וז הכרבב םייולתה םיניד המכ ראבל ונילע תואחסונה םצע

הכרב לכ ךרבל םיכירצש ומכ ,ןישודיקה ינפל ןיסוריאה תכרב תא ךרבל םיכירצש קסופ ם"במרה
םויק תכרב איה ונתכרבש הפיא דמול ם"במרה ."ןתיישעל רבוע" הווצמה תיישע ינפל הכרבו
הכרב ןיכרבמ אל המל םינושאר הברה תיישוק תבשייתמ הזב .תורחאה תוכרבה לכ ומכ הווצמ
תכרבש ותרבס יפל ם"במרה .שממ הווצמ םויק תכרב ,"ןישודקה לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא"
חרכומ ם"במרה םג תאז לכב .תרחא הכרב ךירצ וניא המצעב הווצמ םויק תכרב איה ןיסוריא
.הווצמה לש התכאלמ תיישע הרמגנ אל הכרבה ידי לעש תודוהל

.ןישודיקה ינפל א"ז ,ןתיישעל רבוע ןיסוריאה תכרב תא ךרבל םיכירצש ם"במרה קסופ וניארש יפכ
לכ םדוק ,ןישודיקה ירחא התוא םיכרבמש ,דועו 'ומיימ 'הגה ,ד"בארה ,ש"ארה םירבוס ודגנ
אחא ברכ) אמלעב אשודיק ןיעכ אלא הווצמ םויק תכרב אל איה וז הכרבש םידמול םהש וז הביסמ
התוא דיגהל הרבס שי הזמ ץוח .השעמה ירחא התוא דיגהל םיכירצו (תובותכ 'סמב אברד הירב
ןורחאה עגרב ברסת השיאהש רשפאש ינפמ ,"ודבל וב היולת אל איהש ינפמ" ןישודיקה ירחא
.הלטבל היהת הכרבה זאו ןישודיקה תא לבקל

תכרב איה ןיסוריא תכרב תמאב םאש ,תאז איה ם"במרה לש העדה דגנ ןילאושש תפסונ הלאש
לע ?ךרבמ הזו הווצמה השוע הזש רשפא ךיא .ומצעב התוא ךרבמ אל ןתחה המל ,הווצמ םויק
הכרבה תא ךרבמ אל הז ללגב קר ומצעב ןתחה תמאבש םייח תוחראב ל"ינול י"רהמ בתוכ הז
יקב ןיאש םוקמב קרש ןואג םולש רש בר קספ ודגנ .התאירקב םיאיקב ויה אלש םינתח ויהש ינפמ
.התוא ךרבמ אל אוה ,יקב שיש םוקמב לבא ,הכרבה תא ךרבמ אוה ,ןתחהמ ץוח

ךיא :םתוא ונרכזה רבכש םינושארה לכב טעמכ תאבומ הכרבה חסונ םצעל תעגונ רבכש הלאש
תא ןיריכזמ הבש הכרב םלועמ ונעמש אל אלהו ,"ונל רסא רשא" ןושלב הכרב חסונ רשפא
א"בטירהו ן"רה ?("טוחש רשב ונל ריתהו יחה ןמ רבא ונל רסא רשא" לשמל ןיכרבמ אל) רוסיאה
תכרבו וז הכרב ןיב לדבה שיש םירמואו התוא םיצרתמ תאזה הלאשה תא םילאוש רקיעבש
רוסיא :ןיסוריאב ןאכ ןכ ןיאש המ ,קספנ רוסיאה המצע הטיחשהו הכרבה י"ע םשש ,'ודכו הטיחש
רוסיאה דצ תא םג ןיריכזמ ונא הז ליבשב אקוודו ,הפוחה ירחא דע ןיסוריאה ירחא םייק דוע תויונפ
העטנ אלש ידכ "תואושנה תא ונל ריתהו" רתיהה דצ תא םגו "תוסוראה תא ונל רוסא רשא"
רתיהל ףלחנ אלו םייק דוע רוסיאהש עדנ אלא ,רוסיאה ףלחנ םתכרבו ןיסוריאה י"ע רבכש בושחנו
.ןישודיקו הפוח י"ע אלא

חסונ ,ונל עודיה חסונב תואחסונה תאוושהל שמתשנו םמצעב םייונשה תריקחל הפיא עיגנ
.זנכשא

.םייונש הברה הכרבה לש הזה קלחב ןיא - תוירעה לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ה"מא י"אב
א"בטירה סרוג אל הארנה יפכ .תוירעה ןמ ונלידבהו "תוירעה לע ונווצו" םוקמב סרוג ם"במרה
הווש תוסוראה תא ונל רסאו ."תוסוראה תא ונל רסאו ו"בקא םא יכ "תוירעה לע" םילמה תא
.ללכב "תא" סרוג אל ךרדל הדצב ."וניתוסורא תא" סרוג אתביתמ לעבה .תואחסונה לכב טעמכ
יאה 'ר תואושנה תא ונל ריתהו .התומלשב כ"חא ריכזנ םרמע 'ר םשב האבומש תרחא אסריג
אתביתמ לעב .הירוסב גהנמה ןכ ומכו "תואושנה תא" סרוג אלו "םריתה" דחא חסונ יפל סרוג ןואג
אל ,הזינגה י"כב ,ילבבב תאצמנ אל איה .םת וניבר תפסוה קר ונל ."וניתואושנ" ןאכ םג ארוק
,הירזע םחנמ 'ר ,תותליאש ,ם"במר ,ף"יר ,ש"אר ,תולודג תוכלה ,םרמע 'ר יאה 'ר ,הידעס 'ר לצא
ןבא רוט ,ירטיו רוזחמ ,א"בטיר ,ן"באר ,ךרדל הדצ ,ד"יר 'סות ,םהרדובא ,אתביתמ לעב ,רוטעה
תפוח ,חקורב תאצמנ איה .דועו הבוצ םרא רוזחמ ,לאלכת ,הינמור רוזחמ ,הילטיא רוזחמ ,רזעה
ןכש (ב"ע ג"כ) המדא חבזמ ברה בתכו ,דועו ק"מטש ,השירד ,העבש תלחנ 'ס ,ח"ב ,םינתח
.ו"ת םילשוריב םיגהונ

רמולכ ,רתיה לש תחא תורשפא קר שיש שוריפב עידוהלו קיידל אוה וז הפסוה לש השוריפ
.ונל האושנה השיאב

םימדוק המל תאזה החסונה לע םילאוש םלוא ,תווש תואסרגה לכ טעמכ .ןישודיקו הפוח ידי לע
,"ןישודיק תמחמ האבה הפוח י"ע" םיצרתמו ,ןישודיקה ירחא איה הפוחה אלה ,ןישודיקל הפוח
ימנ יא ,ןישודיקב רמגמל יעב ןנימייק ןישודיקבד ןוויכ ןירמואש וא "הל ןימדוק ןישודיקש הפוח"
.ליעל ונרכזהש ומכ ןירומג ןישודיקה קר הידי לעש ,"רקיע הפוחד

."הפוחו ןישודק י"ע" תמאב סרג יאחא 'רד תותליאשב

אסרגה הזינגב ."ןישודיקב הפוח" ןאכ םיסרוג םינתח תפוח לעב םג ויפ לעו אתביתמה לעב
."םישודקו"

,המיתחב הכרבה תא םתוח וניאש דחא חסונ ףא ונל ןיאש ונרכזה רבכ - לארשי שדקמ י"אב
,המיתחה חסונל עגונב תועד יקוליח קר שי .הברו ןיבר פ"ע ונלש ארמגב חסונה תא ונאצמש יפכ
.ןלהל הארנש יפכ

."ומע תא" םגו ,"לארשי ומע שדקמ" אסרגה ונל שי

,ד"יר 'פסות ,ש"ארה ,ע"רדסב ,ונלש ילבבה תואצוהב אסרגה איה ךכ .ןישודיקו הפוח ידי לע
ןכ ומכו ,דועו הילטיא 'זחמ ,םהרדובא ,'מיימ 'הגה ,יתבר אינת ,ן"באר ,חקור ,ג"הב ,ךרדל הדצ
.תובא ןגמ 'סב ,יריאמב םג אסרגה

'וגו אידהב איה ארמג אתמיתח :ןואג יאה 'ר םשב ן"במרה ישודיחב םיארוק ונחנא דחא דצמ
אתועירג םיפיסומ םתאש וז תפסותו 'וגו תובישי יתשב ןימתוח ןכו "לארשי שדקמ ךורב" הב םייסמ
,ף"ירה לצא ,'ידעס וניבר לצא ,הזינגב חסונה םג הככ ."'וכו ךכב היולת לארשי תשודק ןיאש איה
רוזחמ ,ע"הא רוט ,גיהנמה ,אתביתמ לעב ,םייח תוחרא ,םחורי 'ר ,א"בטירה ,א"בשרה ,ם"במרה
.דועו ,הינמור

,ןיסוריא ,תוירע יניינעמ אוה הכרבה ןיינע לכש רחאמ ,תאזה אסרגה תא ןיבהל השק תאז לכבו
םירבוס ונאו ,המיתחב הכרבה ןיינע תא וליפא ריכזהל ילב םותחל רשפא ךיא ,ןישודיקו הפוח
?"הכרב ןיעמ המיתח"

הפוח י"ע ןירומג ןיאושינהש ,ליעל ונרכזהש ומכ ,"ןישודיקב הפוח" רמול ךירצש רוטעב בתכ
.'וגו הפר םלועל א"והי ךומסה ת"פכ ד"גבש ינפמ ןעטש אוה םלועה קרו ,הל ןימדוק ןישודיקש

:הזינגה םשב םרמע 'ר ריכזה ,ונאבהש הלאמ הנוש ירמגל טעמכ החסונ
ריתהו תואושנהו תוסוראה תוקוחרה לכ תאו תובורקה לכ תא ונל רסאו תוירעה לע ו"בקא"
."(ןישודקו) הפוח י"ע אשיל ונווצו תוקוחרה תויונפה תא ונל

.ןיסוריא תכרב חסונ ללכב ןיא םיארקה רודיסב

(ןיאושינ תוכרב וא) םינתח תכרב
:ארמגב בותכ
:הדוהי בר רמא ךרבמ יאמ םינתח תכרב"
ודובכל ארב לכהש ה"מא י"אב (1
םדאה רצויו (2
םדאה רצוי י"אב דע 'וגו ומלצב םדאה תא רצי רשאו (3
הינבב ןויצ חמשמ י"אב 'וגו הרקעה לגתו שישת שוש (4
הלכו ןתח חמשמ י"אב 'וגו חמשת חמש (5
"הלכה םע ןתח חמשמ י"אב 'וגו החמשו ןושש ארב רשא ה"מא י"אב (6
.טורטורפב ןודנ וילעש ,זנכשא גהנמ יפל םירודסב תוכרבה חסונכ ,ונל עודיה חסונה יפכ לכהו

ל"נה רמאמב אוצמל הפיא אלפתנו "תוכרב עבש" םשב ןיאושינה תוכרב תא אורקל םיליגר ונחנא
.תוכרב שש קר

יסא בר שמח ךירב הירב ש"רד הילוליהב יבר יבל עלקיא יול" :תרמוא הפיסומ ארמגה םלואו
תכרבב אתגולפהש אצוי ארמגה ךשמהמו ,"תיש ךירב הירב רמד הילוליהב ישא בר יבל עלקיא
.(2) םדאה רצוי

ןתחה תא ןיכרבמ לבב ינב :ח"כ 'יס ,םיגהנמ ףוליחב םיאצומ ונא תוכרבה רפסמ לע תישילש העד
בשוח רבכ תמאבו ,התוא םיאצומ אל ונא רחא םוקמ ףאבש העד ,"תוכרב 'ג י"א ינבו תוכרב 'זב
,י"א ינב ויהש יברו יולכ ,"תוכרב שש י"א ינבו" ל"צו ,רפוס תועט קר ןאכ שיש םייח ץרא 'ס לעב
.ונרמאש ומכ םדאה רצוי תכרב ורמא אלש

ונא המל ,תדמוע הניעב תאז לכב הלאשה ,תוכרב עבש לש רפסמ שורד תמאבש חכוה םג םא
ןיכרבמ" לשמל ומכ ,תומוקמ המכב םיאור ונאש ומכ ,"תוכרב עבש" הלאה תוכרבה תא םיארוק
ה"בקה השעש תופוח 'ז דגנכ תוכרב 'זו" רחא םוקמב וא "ןיאושינ תוכרב ןהש תוכרב עבש
."ןדע ןגב ר"הדאל

יצע ארוב" תכרב וא ןייה תכרב םע תוכרב עבש ןאכ שיש איה ל"נה הלאשה לע הנתינש הבושתה
לע "ןפגה ירפ ארוב" ורמאש תואחסונה בור פ"ע םיאצומ ונא תמאב .סדה לע ורמאש "םימשב
תוחרא ,ג"הב ,תותליאשב ,ע"רדס ,'ידעס לצא ,הזינגב לשמל ומכ ,ןיאושינה תוכרב ינפל סוכה
.סדהה לע "םימשב יצע ארוב" תכרב וא ,דועו לאלכת ,םייח

ןידה וליפא ף"ירהו ארמגב אתיל לכ תישאר .ד"עפל ןוצר העיבשמ אל תאזה הבושתה תאז לכבו
ם"במרה לצא ןניצמש ומכ ,בכעמ אל אוה סוכה תא םישרודש הלאל וליפא תינשו ,ןיי סוכ לש
אצמנו סוכה לע ןלוכ תא רדסמו הליחת ןייה לע ךרבמו ןיי לש סוכ איבמ ןיי םש היהי םאו" בתוכש
אל איה הכרבה לבא ,ג"הפב ךרבמ אוה זא ןיי סוכ םש אצמנ םא קר א"ז ,"תוכרב עבש ךרבמ
ןיאש המ ןיאושינל קר תודעוימה תוכרב ןה ולא תוכרב עבשש דיגהל רתומ ילוא תישילש .תבכעמ
שיש תמאב םיאור ונחנא םיארקה לצא .ןיאושינה תוכרבל דחוימ רשק לכ הל ןיאש ג"הפבב ןכ
:איה וזו ןיאושינל ןייה תכרב לש םג תדחוימ החסונ םהל

.'וגו יכ בוט יכ 'הל ודוה"
.'וגו 'קולאה 'ולאל ודוה
'וגו 'ודאה ינודאל ודוה
.'וגו אשא תועושי סוכ
.'וגו ארקא 'ה םש יכ
.ןמאו ןמא 'וגו לארשי 'ולא 'ה ךורב
.ובר םשוריתו םנגד תעמ יבלב החמש תתנ
,'וגו חמשי ןייו בותככ םדא ינב בבל חמשמ וניימו ץראה ןמ ןפג חימצמה ה"מא י"אב
." ןפגה ירפ ארובו החמשו ןושש ונל ןתונה ה"מא י"אב

,"תוכרב עבש ךרבמ כ"חאו ג"הפב סוכה לע הליחת ךרבמ" ויפלש םהרדובאה תא ןייצל ןיינעמ
ןידה תא איבמ םהרדובאה רחא םוקמב .ג"הפב תכרבמ ץוח תוכרב עבש ךרב אוה וליאכ הארנש
תא םיריכזמש תומוקמה לכבש תוארל ןיינעמ ."ונועמב החמשהש ךרבמ" םימי העבש ירחאש
איהש עמשמד לאוש םהרדובאהו ,"ונועמב החמשהש ןניכרבמ" ןושלב ותוא םיריכזמ ,הזה ןידה
."ונועמב החמשהש ךרבמ" אלא "ונועמב החמשהש ריכזמ" רמאק אלדמ המצע ינפב הכרב

תותליאשהמ די יבתכ ינש וליפא איבמו םהרדובאה תא ריכזמ םיגהנמ ףולח לש ותאצוהב רלימ .י
."םינתח תכרב תארקנו תירקיע איה ונועמב החמשה תכרבש" אצוי םהמש

רמאקד ונועמב החמשהשו - ל"ז שגימ ןבא 'יברל" :םיארוק ונחנא םשו ,רוטעה לעב רבוס ןכ ומכ
עבשו איה הכרבד - (רוטעה) - ןל ארבתסמו - 'וגו איה החמש ןורכז אלא איה הכרב ואל 'ז רחאל
.רוטעה ןושל כ"ע ."יכורבל וליגרד םימשב יצע ארובו ןפגה ירפ ארובמ ץוח ןה תוכרב

,םינתח תכרב לש תוכרבה תחאכ "ונועמב החמשהש" הכרבה תא תונמל רתומ תמאב כ"א ילוא
תאזה הכרבהש דיגהל ס"שב איגוסה לכ יפל השק םג םאו ,תוכרבה עבשמ תוכרבה תחאכ
ףורצב הרמאנ קר איה םיקסופ המכ יפל םגו ארמגה ןושל יפכ .ןיאושינה תעשב םג הרמאנ
ירחא תחא הנש ךשמב וליפא וא םוי םישולש ךשמב וא ,התשמה ימי תעבש ךשמב ןוזמה תכרבל
התוא םיריכמ ונאש תיחכונה הרוצב הרמאנ אל ילוא איה ןוזמה תכרבבש הארנ לבא ,ןיאושינה
:ע"רדסב םג תרכזנ איהש יפכ ,תוכלמו םש םע וליפא ילוא ,המצע הכרב רותב אלא
אלא רקיע לכ ("רכז ןתחל ןיא" 'ג י"כב) רכז הל ןיא םתלאשש ןתח לש ןוזמה תכרבו"
."ונועמב החמשהש (י"אב) הליחת רמואש

,תוכרבה תמיתחו תחיתפ ןיינע תא דוע ראבל שי הכרבו הכרב לכ תואחסונ תאוושהל עיגנש ינפל
תואחסונ יוניש םצעב ןיא .םירחא םינושאר דועו תופסותו י"שר ןיב תקולחמל דמוע אוהש ןיינע
.ונלש רקחמב םוקמ הל תתל ידכ הבושח יד איה המצעל איהשכ הלאשה לבא הז ןיינעב

םלוכ םהש רחאמ ונלש תוכרבה כ"א ,ךורבב ןניחתפ אל התרבחל הכומסה הכרבש עודי ללכ
תוכרבל תוכומס םהש ולא טרפבו ךורבב חותפל תוכירצ ויה אל ןתרבחל תוכומסה תוכרב
תכרב .ךורבב תוחתופ אל (5) "חמשת חמש" םגו (4) שישת שוש" תמאבו ,ךורבב תומתוחש
איהש ןנירמא אל םא ,ןיינעה לכ ליחתמ הבש ,"הכומסה הכרב" אל איה (1) "ודובכל ארב לכהש"
ינפמ ךורבב הליחתמ וזה הכרבהש רמוא אוהו ,רבוס תמאב י"שרש יפכ ג"הפב תכרבל הכומס
ונאבהש הרבסה יפל ,הנקתנ םעה תפיסא לגרל םוקמה דובכל אלא גוויזה תוכרב רדסמ אל איהש
ןויכ תוכרבה תליחת" איה "ודובכל ארב לכהש" תכרב ,תבכעמ אל איה ג"הפב תכרבש ליעל
איה םגש ינפמ החיתפ הכירצ (2) "םדאה רצוי" תכרב םג י"שר פ"ע .ג"הפב יכרבמ אל םימעפלש
תא רצי רשא" תישילשה הכרבה ללגבו םדאה לש הנושארה הריצי רכזל קר אלא ןיינמה ןמ אל
- הינשה הריצי רכזלו גוויזה תוכרב רדס תליחת י"שר תרבס יפל איהש ,הנקתנ "ומלצב םדאה
תוכרב שולש תופסותה תרבס פ"ע .התוא ןיכרבמ - םדאה לש גווז תב רותב השיאה תריצי
תומתוח אלו תורצק ןהש רחאמ ,תחא הכרבל םתוא בושחנ אלש ידכ ךורבב תוחתופ תונושארה
יפל" ךורבב חותפל הכירצ (2) "םדאה רצוי" תכרב ,ליעל רבכ ונאבה ותעדש לאננח ונברל .ךורבב
."התוא םירמוא ויה אלש שיש

התוא םיכרבמש ינפמ ךורבב תועדה לכל הליחתמ "החמשו ןושש ארב רשא" הנורחאה הכרבה
.תושדח םינפ ןיא םא המצעל

."ודובכל ארב לכהש ה"מא י"אב" (1)
.תואסריגה לכב טעמכ הווש חסונה

:רוטעה לעב ותוא איבמש ,הנוש ירמגל חסונ היה ארירש וניברל קר
י"כב קר ,"תרובגו") ותרובג עידוהל ומש ךורבו (?ודבכל וא) ודובכל ארב לכהש - ךורב"
םמורלו סלקלו ומש רפס ןעמלו ותמכח תולגל ותוכלמ רדה דובכ ("ו" סופדבו ה"חזש
."וינפל

:םיארקה לצא הכרבה חסונ
ינימיו ץרא יתישע יכונא .'וגו ודובכ םש ךורבו ודבל תואלפנ השוע לארשי 'ולא 'ה ךורב"
השוע 'ה יכונא ןטבמ ךרצויו ךלאוג 'ה רמא הכ .וידחי ודמעי םהילע ינא ארוק םימש החפט
."ןמא ,ךדובכל ארב לכהש ה"מא י"אב .יתאמ ץראה עקור ידבל םימש הטונ לכ

."םדאה רצוי ה"מא י"אב" (2)
יול) הלעמל ונרכזה רבכש יפכ דימת הרמאנ אל תאזה הכרבה ילוא קר ,תואחסונה לכב הווש
.(תופסותב לאננח 'יבר ,ארמגב

:םיארקה חסונ
רצוי 'ולאה אוה םימשה ארוב 'ה רמא הכ יכ .'וללה ןמא 'וגו םלועה ןמ לארשי 'ולא 'ה ךורב"
'ה 'ולאה רמא הכ .דוע ןיאו 'ה ינא הרצי תבשל הארב והות אל הננוכ אוה השועו ץראה
רצייו .הב םיכלוהל חורו הילע םעל המשנ ןתונ היאצאצו ץראה עקור םהיטונו םימשה ארוב
."ןמא םדאה רצוי ה"מא י"אב .היח שפנל 'וגו רפע םדאה תא 'ולא 'ה

דע ידע ןינב ונממ ול ןיקתהו ותינבת תומד םלצב ומלצב םדאה תא רצי רשא ה"מא י"אב (3)
."םדאה רצוי י"אב
.תואחסונב לודג לדבה ןיא וז הכרבב םג

"ןיקתהו" םוקמב ;"ותינבת תומד םלצבו ומלצב" םיסרוג "םלועב ןומדק רודס" כ"כו 'ידעס ונבר
םדאה לש ותינבת תומד םלצבו םדאה תא רצי ה"בקה לש םלצב 'ולכ ,"ןיקתה" סרוג הזה רודסה
.ותוא ןיקתה

."תינבת תומדכ ומלצב" בותכ הזינגב ;ללכ "םלצב" םיסרוג אל הזינגהו הילטיא רוזחמ

:םיארקה חסונ הזו
ךרצויו בקעי ךארוב 'ה רמא הכ התעו .יתאמ ודסחו יתלפת ריסה אל רשא 'הולא ךורב"
לע 'וגו ונמלצב םדא השענ רמאיו ,התא יל ךמשב יתארק ךיתלאג יכ ארית לא לארשי
רכז ,ץראה לע תשמורה 'וגו םתוא ךרביו ,םתוא ארב 'וגו םדאה תא 'קולא ארביו ץראה
דחאה ןמ םינשה םיבוט .םארבה םויב םדא םמש תא ארקיו םתוא ךרביו םארב הבקנו
'וגו המדרת 'ה לפיו 'וגו תויה בוט אל 'קולא 'ה רמאיו .םלמעב בוט רכש םהל שי רשא
םדאה רצוי ה"מא י"אב .דחא רשבל ויהו 'וגו שיא בוזעי ןכ לע 'וגו םעפה תאז םדאה רמאיו
."ןמא

אוהש יפכ תוכרבה חסונב םישמתשמ םה .הווש ונלשו םיארקה לש תוכרבה ןכות יכ ןייצל יאדכ
."'ה ךורבב" תוחתופ ןלוכו המיתח שי םלצא תוכרבה עבש לכל ,תומיתח רותב ונל עודי

."הינבב ןויצ חמשמ י"אב החמשב הכותל הינב ץובקב הרקעה לגתו שישת שוש" (4)
.ךורבב תחתופ אל תאזה הכרבה עודמ ליעל ונרכזה רבכ

.תואסרגה לכב תווש רקיעב הכרבה לש היתוחסונ

"הרקע" םיארוק הילטיאו דרפס .הינמור רוזחמו ךרדל הדצ ,ש"ארה ומכ "הרקעה" ארוק זנכשא
לאלכת ,הזינגה ,רוטעה ,םייח תוחרא ,םחורי 'יבר ,ף"יר ,ירטיו רוזחמ ,םהרדובא ,ם"במר ומכ
.הבוצ םראו

הכותב" "החמשב" םוקמב םג הינמור ,הכותב הינמורו ירטיו רוזחמ ארוק הכותל םוקמב
."החמשל

ןויצ חמשמ" המיתחה ,הרטפהה תוכרבמ עודיש יפכ ."םילשורי הנובו ומע חמשמ" םתוח רוטעה
םא לדבה ןיא הז םגש ,"םילשורי הנוב" התמיתחו םלשורי תכרבמ תרחא הרוצ קר איה "הינבב
.התרבח וא וז הרוצב םירחוב

,"הינבב ןויצ חמשמ" כ"ג םתוח ,הניינבו םלשורי תריכז לש ןכותה ותואב הפ םגש םיארקה חסונ
תב יחמשו ינר 'וגו ןויצ תב ינר 'וגו הדלי אל הרקע ינר .'יוללה םלשורי ןכוש ןויצמ 'ה ךורב" :והזו
ךבבלב תרמאו 'וגו ךילוכש ינב ךינזאב ורמאי דוע .'וגו יתנכשו ןויצ לא יתבש 'ה רמא הכ 'וגו ןויצ
."הינבב ןויצ חמשמ ה"מא י"אב 'וגו וישועב לארשי חמשי .'וגו הלא תא יל דלי ימ

."הלכו ןתח חמשמ י"אב םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ םיבוהאה םיערה חמשת חמש" (5)
םיער" םהל שי תואסריגה בור .רתויב םיבושח אל םה םרקיעב םייונשה וזה הכרבה תואחסונב םג
,"םיבוהאה םיער" םיארוק הילטיאו לאלכת ,ש"אר ,ילבב ;"םיבוהאה םיערה" םוקמב "םיבוהא
."םיבוהאו" םיארוק הינמורו ם"במר ,תותליאש ,הזינג

."תחמשב" הינמורו ,"תחמשכ" הזינגה תארוק "ךחמשכ" םוקמב

."ךירוצי" םינואגה תובושתב םיארוק ונא "ךריצי" םוקמב

,ןדע ןגב םדקמ" הסרגה ונל שי .םיבושח אל םצעב לבא ,םינוש םייונש הזב שי ."םדקמ ןדע ןגב
.ודבל "םדקמ"ו ,"םדקמ ןדע ןגל" ,"ןדעב םדקמ" ,"ןדע ןגל"

:בותכ .תואחסונ המכב ותוא םיאצומ ונאש המיתחב רחא יוניש שי בושח רתוי הברה
ןתח חמשמ וא הינבב ןויצ חמשמ םיתח יאמב חמשת חמש ןואג ארירש וניברל לישתיאו"
ומע חמשמ ןליד גהנמו .ל"ז ןואג חמצ בר רמ בתכ ןכו הלכו ןתח חמשמ ארמגבד הלכו
."היליד הירודיסב בתכ יכה ל"ז 'ידעס ברו יכה ימתחד ןבג איגוס ימנ אכיא - .םלשורי הנובו

תכרב לע םינואגה הפיא םיאיבמ ,(4) "שישת שוש" הכרבל רוטעה התוא איבמש המיתחה התוא
תא ןימתוח אלש בותכ םשש ט"ע ט"מ תוכרב 'סממ לואשל שי וזה הסרגה לע .(5) "חמשת חמש"
,הז וא הז וא םא יכ "םילשורי הנובו לארשי עישומ" חסונב ןוזמה תכרב לש תישילשה הכרבה
ירתב םותחל ונל ןיא ד"נב םג כ"או ,תוליבח תוצמ תושעל אל ידכ "ילימ ירתב ןנימתח אלד" םושמ
."םלשורי הנובו ומע חמשמ" ילימ

התואו "שישת שוש" תכרבב רוטעה תסרג דגנ תוליפתה רצואב "הליפת ןויע"ה לאוש וז הישוק
םיסופד יפ לע סרוג היהש ם"במרה לש הנשי הסרג איבמ אוה .הנשמ םחלה רבכ לאוש אישוקה
סרוג םנמא ומצע ם"במרה ."חמשת חמש" תכרבב "םילשורי הנובו לארשי ומע חמשמ" םינשי
ם"במרה םגש ןמיס ,"םלשורי הנובו ןויצ םחנמ" אלו "םילשורי הנוב" קר באב 'טב "םחר" תכרבב
.ןוזמה תכרבב ם"במרה תסרגב םג ןכו ,ילימ ירתב םותחל אל קסופ

אדח רבד קר איה "םילשורי הנובו ומע חמשמ" המיתחהש רמולו ונתיישוק תא ץרתל םיסנמ
המיתחש רמוא ויקספב ש"ארה םלוא ,'ודכו םילשורי ןיינבב היולת איה ונמע תחמשש רחאמ
ןיינבב ומע םחנמ" ןושלב המיתח אל לבא ,ילימ ירת תב איה "םילשורי הנובו ומע חמשמ" ןושלב
."םילשורי ןיינבב" היולת החמשה ד"נב וא המחנהש ונרכזהש םעטהמ יאדווב ."'ורי

,"ןיינבב ומע חמשמ" ויתוכלהב בתכש ל"ז קחצי יבר ןואגה םשב וז החסונ םג ונתכרבב ונל שי
."איה ןתחב הכרב רקיעד" םושמ ,הלכה םע ןתח חמשמ" בותכלו קוחמל הווצ ומצעב אוה לבא

ןיינב תחמש ןיינע והמ :ארירש וניבר תסרג דגנ ונל שיש תרחא אישוקל ונתוא האיבמ וז הרעה
תכרבב רוטעה תסרג ?הלכו ןתח תחמשמ קרו ךא תרבדמש "חמשת חמש" תכרבב םילשורי
ןיאו םילשורי תחמשמ וזה הכרבה ןיינע לכש רחאמ ,המוקמב איה םשו הבוט איה ,"שישת שוש"
הזיא לבא .ונרכזה רבכש ומכ "םלשורי הנובו ומע חמשמ" ותסרגו "הינבב ןויצ חמשמ" ןיב לדבה
המיתחהש שוריפב בותכ םהבש ל"נה תומוקמה לכ ילול ?תאז המיתח ןיבו ונתכרב ןיב רשק
תועט קר אוה ןיינעה לכש רמול ונמצעל םישרמ ונייה "חמשת חמש" תכרב תמיתח איה תאזה
"שישת שוש" תכרב תמיתח ,רוטעה יפל קר אלו ,תואסרגה לכ יפל איה תאזה המיתחהו רפוס
.המוקמב איה םשש

תחמש םע הלכו ןתח תחמש תא רשקמ אקווד הז הרקמבש םיארקה חסונ תא ןאכ םג ףיסונ
:"הלכו ןתח חמשמ" ונתחסונ יפכ םתוח תאז לכבו םלשורי

וחמש 'וגו םיקידצ וליגו 'הב וחמש 'וגל ודוהו 'הב םיקידצ וחמש 'וגו סמעי םוי םוי 'ה ךורב"
םתגנעתהו וצומת ןעמל הימוחנת דושמ םתעבשו וקנית ןעמל 'וגו הב וליגו םלשורי תא
'ה םאנ ועבשי יבוט תא ימעו ןשד םינהכה שפנ יתיורו 'וגו הלותב חמשת זא .הדובכ ויזמ
."ןמא הלכו ןתח חמשמ ה"מא י"אב .החמשב ושישיו 'הולא ינפל וצלעי וחמשי םיקידצו

"החמשו ןושש ארב רשא ה"מא י"אב .הנורחאה הכרבה (6)
.תואחסונה לכב הווש כ"ע

"הלכו ןתח"
.הזה םוקמב הזינגב ןיא ;תואחסונה לכב הווש

"הנר הליג"
ןיא הבוצ םראב ;"הבהא ןנרו" ואר 'הב ,"הנרו הליג" לאלכתו ם"במר ,הזינג ,ג"הוא ,ע"רדסב
."םולש הציד הליג הווחא הבהא" איה םש החסונה ,"הנר"

"הודחו הציד"
ירחא ."הודח" ילב "הציד" קר סרוג םחורי 'ר ;"הצידו" ע"רדסב :"הודח הציד" ילבבב ;לאלכתב ןיא
."הלכו ןתח" הזינגב הז

"הוחאו הבהא"
."הוחא" הילטיאו ג"הוא ם"במר ,ג"הב ,הזינג

"תועירו םולש"
."םולש" ג"הואו הילטיא ,לאלכת ,םחורי 'ר ,ג"הב ,ע"רדס ,הזינג

"םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב עמשי 'קולא 'ה הרהמ"
ם"במרב אל לבא ם"במרב םג ק"מטשו א"בטירה פ"ע ;"ורי תוצוחמו הדוהי ירעמ" לאלכתו ,הזינג
.ונינפלש

"הלכ לוקו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק"
.תואחסונה לכב הווש

"םתניגנ התשממ םירענו םתפוחמ םינתח תולהצמ לוק"
גהנמו הבוצ םרא ,םינתח תפוח 'ס ,ךרדל הדצ ,םייח תוחרא ,םחורי 'ר ,םהרדובא ,ע"רדס ,הזינגב
התשממ" :םיכישממ םה ."םתפוחמ" אלו "םינתח "תופוח" וא) תפוח תולהצמ לוק" םיארוק דרפס
."םתניגנמ םירענ(ו)

םירענ(ו) התשממ םינתח (תופוח) תפוח תולהצמ לוק" :ןושלה הזב הפיא םלצא אקסיפה לכ
."םתניגנמ

:הילטיא רוזחמ ףסומ ןאכו
ןפגהו הלדגל ירפ ץעה הליהתלו םשל םשרוד הלילע בר םננוג הלכו ןתח דעב הליפת אשא"
ןימי הלודגו הרות דובכ יסוכט הלמג רוש ילע םיטנח הלתשל תוביבס םיתיז הליח תת
הלהבל וכלי אלו קירל ועגי אל אלמית םתפשא רובג יצח חכ הלחנ הזוחא ץורפל לאמשו
חרפת חורפ ףנע יגירס הלגסל םילולהב םמורל דמחמ יתואנ ,הלשממ יטבשו זוע תוטמ
ןתח שושמכ שישי אוה םג קזח םהילע 'הב דימת שוש הלפכל תובבר םתומק יחמצ הליגב
רמאנו 'וגו לבוי לעו םימ לע לותש ץעכ 'יהו רמאנו 'וגו הלותב רוחב לעבי יכ בותככ הלכ לע
לארשי לע םולש 'וגו 'ה ארי לכ ירשא תולעמה ריש רמאנו 'וגו םימ יגלפ לע לותש ץעכ 'יהו
חמשו ךורב ךרוקמ 'הי רמאנו ךינפ תא החמשב והדחת דעל תוכרב והתישת יכ רמאנו
.(אנגלוב רוזחמ ןאכ דע) ."ךירוענ תשאמ

."הלכה םע ןתחה חמשמ י"אב"
חמשמ" ןיב יונשה ."ןתח" לאלכתו הבוצ םרא ,ג"הב ,םהרדובא ,י"שר ,ע"רדס ,'ידעס ,הזינג ,ילבב
הברהו י"שר פ"ע אוה "הלכה םע ןתח חמשמ" ונתחסונ ןיבו "חמשת חמש" תכרבב "הלכו ןתח
,הנותחה תחמשמ אלו םהייח ימי לכב הלכו ןתח תחמשמ רבודמ הנושארבש ,םירחא םישרפמ
הלכהו הלכה תא ןתחה חמשיש םיכרבמ ונא הינשב לבא ,דחיב החמש םהל ןתי 'הש םיכרבמ ונאו
.םגווזב ןתחה תא חמשת

."הלכו ןתח" הפ םג הבוצ םראו ג"הב ,ע"רדס 'ידעס לצא החסונה םלואו

םע ןתח חמשמו חימצמ הלכו ןתח חמשמ י"אב" :הזינגה ,"חילצמו הלכו ןתח" םתוח הבוצ םרא
."הלכה

יכ בוט יכ 'הל ודוה" קוספה תא םיפיסומ הבוצ םראו הינמור ,םחורי 'ר ,םייח תוחרא ,םיארק
."ודסח םלועל

קרו ,תואחסונה ולא לכב הווש איה הנכותבש הפסוה םיארקו הינמור ,ע"רדס ,הזינג םיפיסומ ןאכו
:והזו ,הזינגהמ הזה חסונה תא קיתעהל הפיא קיפסמ תצקמב הנוש אוה םילמה רדס

וברי לארשיב תוחמש וברי (שדקמה תיב ןיינבב) םיחמשו םישש םלשוריב הזה םויהכ"
הליג הברי 'שיב הכרב הברי 'שיב הבהא הברי 'שיב תובוט תורושב וברי לארשיב תועושת
'שיב םיבוט םישעמ וברי 'שיב םיבוט םימי וברי 'שיב תולכ הניברת 'שיב הציד הברי 'שיב
ןתח וחילציו ונביוכ ונימיב חמצי חישמה ךלמהו (ונילא) ונילע אובי הרהמב איבנה והילא
ןיאנב יאדוהי יבשכ םינש וכיראיו םינב ודימעיו הז םע וזו תאז םע הז םהינש וחמשיו הלכו
םינבב םיסכנבו רשועב םינב ינבו םינבב ןתחב חמשת הלכו הלכ םע ןתח חמשיו ,ןיחילצמו
."'שיב תווצמ ימייקמו הרות יקסוע

:הנורחאה הכרבה לש םיארקה חסונ והזו
יננה יכ ארוב ינא רשא דע ידע וליגו ושיש םא יכ 'וגו 'הב שישא שוש .ךיקוח ינדמל י"אב"
לוק דוע הב עמשי אלו ימעב יתששו םלשוריב יתלגו שושמ המעו הליג םלשורי תא ארוב
ןתחה חמשמ ה"מא י"אב .'וגו הלותב רוחב לעבי יכ 'וגו ךיניע ביבס יאש .הקעז לוקו יכב
."'וגו לארשיב תוחמש הניברת 'וגו ודוה .ןמא הלכה םע ןתחה חמשמו חילצמ הלכה םע

- התע ףיסונ ןיאושינו ןיסוראב תוכרבה רדס תא םילשהל ידכ

:םילותב תכרב תא (א
תליא ןכ לע םותח ןיעמב רז לשמי לב םיקמע תנשוש ןדע ןגב זוגא גצ רשא ה"מא י"אב"
."םהרבא לש וערזב רחובה י"אב הרפה אל קוח הרהטב הרמש םיבהא

:הנמלאלו ןמלאל ןיאושינ תכרב תא (ב
להק לכ ותוא וכרב רשא םחל תיבב זעוב תרטעכ החמש תרטע םכריטעמה ה"מא י"אב"
יהיו רמאנו 'וגו רעשב רשא םעה לכ ורמאיו בותככ הנמאנ תודע וילע ודיעה םידעהו לארשי
.'וגו "בוט יכ 'הל ודוה השאו שיא חילצמ י"אב 'וגו ץרפ תיבכ ךתיב

:םידבעל ןיאושינ תכרב תא (ג
אילפמ תוחמש הברמ םידבע אשיל םימע רבדי .םידרפנ גוזמ םירשימ ןנוכ ה"מא י"אב"
םהמ הנקתו םייוגה תאמ המויא תונקל ךדי ףיסות תוחפשו םידבע ומעל ליחנהל תושעל
בותכו המאו דבע ונקת םהמ םייוגה תאמ ךל 'יהי רשא ךתמאו ךדבעו בותככ המאו דבע
."לארשיב תוחמש הברמ י"אב .ומל דבע ןענכ 'היו םש 'ולא 'ה ךורב