"יכרד ועדי אל םהו ,םה בבל יעת םע :רמאו"

י ,הצ םיליהת

קזב בקעי

ח"משת אק יניס
(תורעהה אלל ספדוה)

:רמאמה ןכות
"רמאו" הלמה לש תדחוימה התועמשמ
הלימה שארב ו"יו תואה לש תודחוימה תויועמשמה
םוכיס

םהו ,םה בבל יעת םע רמאו" :י ,הצ םיליהתב קוספה תועמשמ לע דמוע רבחמה :תיצמת
,רמאמה ךשמהב .קוספה תנבהב חתפמ תלימכ תשמשמ "רמאו" תלימשכ ,"יכרד ועדי אל
.הלמ שארב העיפומה ו"יו תואל שיש תונושה תויועמשמה תא הנומ

.ך"נת תונשרפ ;הלימ שארב ו"יו ;הצ םיליהת :חתפמ תולימ


טבמב ןיעל תיארנה ותועמשמכ הז קוספ םישרפמ - דחאכ םישדחו םינשי - םינשרפה לכ
ךרדהמ רוסל םישקבמ םהש ,העות םבבלש םע םה יכ (יתעדב יתרמג) יתרמאו" :ןושאר
תעד" ושוריפב םכח סומע) "יכרד תא ריכהל םיברסמ םהו םתוא הרומ ינא רשא הנוכנה
.(םיליהתל "ארקמ

חתפמה יכו ,ונינפלש קוספה לש ןוכנה ושוריפ אוה ךכ אל יכ ,תוארהל הסננ ונירבד ךשמהב
התועמשמב ןכו ,"רמאו" הביתה לש תדחוימה התועמשמב ןומט ונקוספ לש הנוכנה ותנבהל
."םהו" הלמה שארבש וזו ,"רמאו" הלמה שארבש ו"יו תואה לש תיתרגש יתלבהו תדחוימה


"רמאו" הלמה לש תדחוימה התועמשמ
אופא םגרות הפי .הפב הרימא לע אלו ,בלה תבשחמ לע םיתעל ,עודיכ ,הרומ "רמא" לעופה
רתיכ אלו Jewish Publication Society: I thought: they are sensless people תסרגב ונקוספ
תועמשמל תעדה תא ונתנ אל הז םוגרתב ףא םלואו ."and I said ..." :ומגרתש ,םימוגרתה
הרומ "רמואו" הביתהש דבלב וז אל ןכש .ונינפלש רשקהב "רמאו" הביתה לש תדחוימה
ירהו .תיעטומ הבשחמ לע הרומ איה בור יפ לעש אלא ,הרימא לע אלו הבשחמ לע םימעפל
:ךכל תואמגוד המכ

ךותמ יתייה רובס - (ז ,ג והימרי) "הבש אלו - בושת ילא הלא לכ תא התשע ירחא :רמאו"
.היה ןכ אל ךא ,ילא בושת איה יכ ,תועט

"...יב םתדגב ןכ - הערמ השא הדגב ןכא ,יבושת אל ירחאמו יל יארקת יבא :רמאו"
.יב תדגב תא ךא ,ירחאמ יבושת אל יכ ,תועטב יתייה רובס - (כ-טי ,ג והימרי)

(ט-ח ,כ לאקזחי) "םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו ...םהילע יתמח ךופשל רמאו"
.(אכ ,גי םיקוספב ןכו) יב יתרזח ףוסבל םלואו ,םהילע יתמח ךפשל יתנווכתה -

"...ריאי םויכ הלילו ,ךממ ךישחי אל ךשח םג ,ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח ךא :רמאו"
ןיא 'ה יפלכ יכ ,יל ררבתה ךא ,ינריתסי ךשוחה יכ ,תועטב יתייה רובס - (אי ,טלק םיליהת)
.רואל ךשוח ןיב לדבה

ינק דוע לכ םימי ךיראא יכ ,תועטב יתייה רובס - (חי ,טכ בויא) "עוגא ינק םע :רמאו"
.(עלסב) םייק

.יחצנ דבא יכ תועטב יתייה רובס - (חי ,ג הכיא) " 'המ יתלחותו יחצנ דבא :רמאו"

הנש םיעברא יכ ,ומצע לע דיעמ 'ה .תיעטומ הבשחמ תועמשמב "רמאו" שמשמ ונקוספב ףא
,תועטב יתייה רובס הליחת - "םה בבל יעת םע :רמאו" לארשי םע םע הטטקו בירב יורש היה
תועטב אלא ןודזב אלש הנוכנה ךרדה ןמ העתש דבוא הש ותואכ ,בבל יעות אלא םניאש
ו"יוה) םלואו - "יכרד ועדי אל םהו" .(...דבוא השכ יתיעת :ולק ,טיק םיליהת הוושה)
,בבל יעות ללכב םה ןיאש ,העד ללכל יתאב ףוסבל (םלואו :תועמשמב "םהו" הביתה שארבש
ןכ לע רשא .'ה יניעב הנוכנה ךרדה תא תעדל םבל תא םיחתופ םניאש ,םה םידיזמ אלא
.יתחונמ ץראל אובי אל הז רודש יסעכב יתעבשנ

- "יתחונמ לא ןואובי םא ,יפאב יתעבשנ רשא" טפשמל דחוימב ,הלא םיקוספל עקרה
:הרותה ןמ םיאבה םיקוספה םה

םא ,ילוקב ועמש אלו םימעפ רשע הז יתוא וסניו ...ידבכ תא םיאורה םישנאה לכ יכ"
.(גכ-בכ ,די רבדמב) "םתבאל יתעבשנ רשא ץראה תא וארי

יתעבשנ רשא הבוטה ץראה תא ,הזה ערה רודה ,הלאה םישנאב שיא הארי םא"
.(הל ,א םירבד) "םכיתבאל תתל

:(ד-א ,טכ) םירבד רפסבש םיקוספה םג ויה ררושמה יניע דגנלש ,רשפא ךא
לכלו וידבע לכלו הערפל םירצמ ץראב םכיניעל 'ה השע רשא לכ תא םתיאר םתא"
.וצרא
.םהה םילדגה םיתפמהו תתאה ,ךיניע ואר רשא תלדגה תוסמה
.הזה םויה דע עמשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו
."...רבדמב הנש םיעברא םתא ךלואו

םלואו ,םיינזואו םייניעו בל םכל ןתנ 'ה ירהש ."אל וליאכ" העמשמ ג וקספב "אלו" הביתה
קיסהלו חכוויהלו ןיבהל ידכ םייניעה תייארבו ןיבהל ידכ בלה תניבב םתשמתשה אל םתא
הביתה שארבש ו"יוה) רבדמב הנש םיעברא םכתא יתכלוה ןכ לעו ,תונוכנה תונקסמה תא ךכמ
but the Lord has not given you a ... :םגרתל אופא ןוכנ אל .(ןכ לעו - תועמשמב (ד 'ספ) "ךלואו"
....as if the Lord תויהל ךירצ ןוכנה םוגרתה heart to know

.אפ רומזמבש "עמשא יתעדי אל תפש" יוטיבה תא ריכזמ ונרומזמב "ועדי אל" יוטיבה
יתעדי אל": רמוא הערפ תא עמש רשאכ יכ ,ריהצמ 'ה :ךכ הז קוספ ונשריפ רחא םוקמב
.םירצמ די תחתמ ומע תא ררחשל דימ טילחה (ב ,ה תומש) "חלשא אל לארשי תא םגו ,'ה תא
םייוטיבה .הצ רומזמלו אפ רומזמל םיברה םיפתושמה םידדצה לע םירקוח המכ ודמע רבכ
.הלאמ דחא םה (ו אפ) "יתעדי אל"ו (י הצ) "ועדי אל"הלימה שארב ו"יו תואה לש תודחוימה תויועמשמה
תדחוימה תועמשמב םג ץוענ ונרמאמ תרתוכבש טפשמה תנבהל ןוכנה חתפמה ,ליעל ןיוצש יפכ
המכב הלימה שארב ו"יו תואה תשמשמ ,עודיכ ."םהו" "רמאו" םילמה שארב ו"יו תואל שיש
ו"יו תואהש שי .רתויב חיכשה שומישה אוהש ,רוביחה ו"יו רותב השומישל ףסונב תוארוה
םימש 'הו ,םילילא םימעה יהולא לכ יכ" :"אלה ,םלוא ,לבא" תועמשמב אובת הלימה שארב
תכלל השיאה הבאת אל םאו" :"אופא ,זא" :תועמשמב האב איהש שיו ;(ה וצ םיליהת) "השע
אובת הלימה שארב ו"יו תואהש שיו .(ח דכ תישארב) "תאז יתעובשמ תיקנו ,ךירחא
יניע" ;(ט המק םיליהת) "וישעמ לכ לע (וימחר יכ) וימחרו ,לכל 'ה בוט" :ינפמ ,יכ :תועמשמב
.(וט ,םש ,םש) "ותעב םלכא תא םהל ןתונ (התא יכ) התאו ,ורבשי ךילא לכ

:הגירח תועמשמב םימעפה יתשבו ,הלימ שארב םיימעפ ו"יוה העיפומ ונינפלש טפשמב
הנש םיעברא" :"ינפמ" ,"יפל" תועמשמב "רמאו" הלימה שארב הנושארה םעפב
,רבדמה רוד םע הטטקבו בירב יתייה יורש הנש םיעברא - "םה בבל יעת םע רמאו רודב טוקא
יתרבסש יפל ?דימ םהב יתמח יתיליכ אל עודמו ?ךשוממ הכ ןמז הז ביר ךשמנ המלו
ךותמ ,ךרדה תא םידבאמו רבדמב םיכלוהש ,םתואכ בבל יעות תניחב םה יכ ,תועטב
.םידיזמ םניאו םה םיעוט :יתייה רובסכ ,הנוכנה ךרדה תא םיעדוי םניאש

תמאה םלואו - "םלואו" תועמשמב "םהו" שארבש ו"יוה - "יכרד ועדי אל םהו"
.יכרד תא תעדל םיצפח םניאש ,םה םידיזמ אלא ,םיעוט תניחב םניא יכ ,התייה

"תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו" טפשמב תמגדומ הלימה שארב ו"יו תואה לש תפסונ תועמשמ
."וליאכ" תועמשמב איה ןאכ יכ ,ונרבסה םש .ליל טטוצש (ג ,טכ םירבד)

ןכ לעו - "הנש םיעברא םכתא ךלואו" :(ד ,טכ םירבד) םש תמגדומ תועמשמ דועו
.הנש םיעברא םכתא יתכלוה


םוכיס
תדמתמ חור תרומ יל התייה הנש םיעברא :תאז אופא איה ונקוספ לש הנוכנה תועמשמה
רובסש יפל ,יוארה םשנוע תא דימ םהל יתרזג אלו ,םייפא םהל יתכראהו ,רבדמה רודמ
הררבתהש תמאה םלואו - "יכרד ועדי אל םהו" .בבל יעות אלא םניא םה יכ ,תועטב יתייה
תעדל וצפח אלש יפל אלא ,תועט תמחמ ,'ה ךרד ,הנוכנה ךרדה ןמ םיעות םניא םה יכ ,איה יל
םישנא יכ ,יסעכב יתעבשנ ןכ לע רשא - "יתחונמ לא ןואובי םא יפאב יתעבשנ רשא" .יכרד תא
.הלחנלו החונמל יל יתיוויא התואש ץראה לא ואובי אל הלא

:הלימה שארב ו"יו תואל שיש םינושה םיעמשמה לע ונעבצה ונכרד בגא
.אלה ,םלוא ,לבא
.אופא ,זא
.ינפמ ,יכ
.ךכיפל ,ןכ לע