םייעדמה םינותנל הכלהה לש הסחי
ונימיב םישדחתמה

רפוס סומע

א"נשת ח"ק יניס
תורעהה אלל ספדוה

:רמאמה ןכות
עדמ יניינעב ל"זח תועידי לש ןרוקמ
םישדח םייעדמ םינותנ ךמס לע הכלהב םישודיח
תויעבו תונקסמ

אצממה ןיב תולגתמה תוריתסבו עדמה תוחתפתה רואל הכלהה סחיב ןד ונרמאמ :תיצמת
רשפאלו הרותה תא תרשל תוכירצ תומכחה לכ יכ איה ותנקסמ .םייתכלהה תורוקמהו יעדמה
.המויק תא

.הכלה ;עדמ ;ע"בשות :חתפמ תולימ


עדמ יניינעב ל"זח תועידי לש ןרוקמ
ינורקעה רושימב ןה תוכלשה הלו עדמ יניינעב ל"זח ירבד לש םרוקמ והמ איה תיזכרמ היעב
.ישעמ יתכלהה רושימב ןהו ,ינויער

לארשיל 'ה תולגתהמ אוה עדמ יניינעב ל"זח תועידי לש ןרוקמ םא - ינויער-ינורקעה רושימב
שיש ירה ,יניסמ השמל הכלהכ עדמ יניינע ללוכ הב רשא לכ לע ונילא הרבעוהש יניס דמעמב
תויעדמה תוילגתה לכו .םדאה ינב והוליגש עדמ לכמ רתוי בייחמ יעדמ ףקות םהירבדל
.ןתותימא רסוחו ןתולטב קפס אלל חכות ןמזה םעו ןדוסי רקשב ל"זח תרוסמל דוגינב ולגתנש
םה םיססובמ ולא םהיתועידי לע םידסוימה הכלהה ירבד לכש אצוי יתכלה ישעמה רושימבו
המינה אולמכ םזיזת אל תפלוח תיעדמ חור םושו םלועבש הרעס לכ דגנכ םינתיא םידמועו
.םמוקממ

יניינעל עגונה לכבו ,דבלב הכלה יניינעב תרוסמ אלא ל"זחל םהל התייה אלש רמאנ םא לבא
ףא םהיניב ,םירחא םימכח לשו םמצע םהלש הניחבהו יוסינה לע םה םג וססבתה המכחו עדמ
ולא ,םנמזב עדמהמ הברהב םידבכנ םיגשיהל עיגהש וננמז ןב עדמהש ירה ,םלועה תומואמ
םינותנ לע ךמתסהב ,עבקנש הכלהה קספ תא םינשמ ויהש יאדווב ,םהינזואל ועמש עיגה
עובקל םיבייח ז"פע םויה ונא םג ךכ םאו .הנוש הכלה קספ םיעבוקו ,םיינכדע אל םייעדמ
.שדחה יעדמה אצממה לע ךמתסהב הנוש הכלה קספ

יעדמה אצממה םאהו ,עדמ יניינעב ל"זח תועידי לש ןרוקמ והמ תורוקמה ךותמ הליחת קודבנ
.תולבוקמ תוכלה תונשל וא עיפשהל יושע

- ונאצמ :בכ הדנ ילבבב
אבאו ,אבא תא ולאשו ואבו תומודא תופילק ןימכ תלפמ התייהש תחא השיאב השעמ"
היעמ ךותב הל שי הכמ וז השיא םהל ורמאו םיאפורל ולאש םימכחו םימכחל לאש
."האמט וחומנ םא םימל ליטת תופילק ןימכ תלפמ הנממש

לש ויתועידיל וקקזנ םהו הז הרקמב תרוסמ םהל התייה אל םימכחש םידמל ונא הז רוקממ
,ףסונ הרקמ דועב םש ונאצמ ןכו ,הכלהה תא ועבק תאז רואלו ןיינעב החמומ היהש אפורה
.םתבושת יפ לע ,הכלה ועבקו םיאפורל ולאש םימכחש

:חכ תורוכב ילבבב םג ונאצמ המוד רוקמ
םימכח ינפל השעמ אבו ,םיבלכל ןופרט 'ר הליכאהו הלש םאה הלטינש הרפב השעמ"
םירצמ לש ירדנסכלאמ האצוי הריזחו הרפ ןיא אפורה סודות רמאש הוריתהו הנביב
."...דלת אלש ליבשב הלש םאה ןיכחות ןיאש

יעדמ אצממ לע ךמתסהב ןופרט 'ר לש ותעד תא םילטבמ םימכחש םיאור ונא הז רוקממ םג
אל םגו ,הפירט לש גוס יבגל תיעדמ תיתכלה תרוסמ ןופרט 'ר ידיב התייה אלש ןאכמו .חכומ
סודות לש ומשמ רסמנש יעדמה אצממה לע וכמתסה םה ןכלו ,וילע וקלחש םימכח ידיב
.אפורה

םירחא תורוקממ בואש ל"זח לש יעדמה עדיהש עמשמ םהמש תורוקמ םיאצומ ונא ינש דצמ
לש ומשמ דמול סוכמוסש :ח הדנ ילבבב ונאצמו יניסמ השמל הכלהמ וא ארקמה יקוספמ וא
"םישדח שלשמכ יהיו" קוספה ךותמ םישדוח השולש רחאל איה רבועה תרכהש ריאמ 'ר
רכז" תרמוא םש ארמגהו ,תואיצמהו עבטה תקידב ךותמ תאז דמל אלו (דכ ,חל תישארבב)
היאר ןיאש יעדמ יוליג הז קספ דומילב וארש ןאכמו ?איה הלודג היארו ביתכ ארק ?רבדל
.ונממ הלודג

אל אמטמ רוהט ןתי ימ" קוספה ןמ "בלח השענו רכענ םד"ש דמל ריאמ 'ר .ט ףדב םש ןכו
תעשבש םושמ האמטמ הניא השיאה ןועמש 'רו הדוהי 'ר י"ר יפל ולאו (ד ,די בויא) "דחא
לכ מ"ר יפל ןכלו "שדוח עבראו םירשע דע הילע תרזוח השפנ ןיאו ןיקרפתמ הירביא" הדילה
"םישנה לככ יהירה ,הנב תמ" םא הז דגנכו "התעש היד" אלא האמטמ הניא הקינמש ןמז
הז ןיאו דבלב "שדוח עבראו םירשע לכ ןתעש ןייד" :ןועמש 'רו הדוהי 'ר יסוי 'ר יפל ולאו
.אל וא הנב תמ םא הנשמ

םושמ וא ,םיקוספה ןמ עבט יניינע םידמל ןיא ,ריאמ 'ר לע םיקלוחש םימכחה תעד יפלש ירה
רצונה םדאו ,אמט אוהש ערז תבכש וז" :ןנחוי 'ר םש ריבסהש ומכ רחא ןיינעל שרדנ קוספהש
.ומצע עבטהמ דמליהל ךירצ עבטה יניינע דומילש םושמ וא ."רוהט ונממ

אוה ןוילעה וקלח םאה ורעש לדג דציכ ריזנה יבגל היעב הררועתהשכ .טל ריזנ ילבבב םג
םינקזה רשאכש ךכמ היאר ואיבה ?ןותחתה וקלח וא ,םיחמצהו םיצעה ומכ ?ךראתמה
ןותחתה וקלחש ןאכמו ןיבלמ ןותחתה וקלח ןמז רחאל ירה רוחשל ןבלה םרעש תא םיעבוצ
.עובצ ונניא ,שדחמ חמצו ךראתהש קלח ותוא ןכלו ךראתמ

םיפואב תיעבט הריקח י"ע הדמלנ הכלה יניינעל תעגונה עבטה תעידיש ךכל היאר ןאכמ םגו
.םירבדה לש

י"ע ולבקתנ אל תולבוקמ תוכלהל דוגינב ודמעש םייעדמ םינותנש ונאצמ ינש דצמ לבא
רקוחה לע ךומסל רשפא יאו הנמיהמ הנניא הריקחהש אוה קומינהשכ ,םדי לע וחדנו ,םימכח
ונאצמ ךכו ולוכ ללכה לע היאר ונממ איבהל ןיאש ללכה ןמ אצוי הרקמב רבודמש וא ,העציבש
."תדלוי הניא בוש תאשנו הלעב רחא םינש רשע התהשש לכ" :דל תומבי ילבבב

םינש רשע ילעב רחא יתיהש ינא" :ול הרמאו ףסוי 'ר ינפל האב תחא השיאב םש רפוסמו
זאו "!םימכח ירבד לע זעל יאיצות לא ,יתב" ,הל רמאו הירבדמ ענכתשה אל ףסוי 'רו ,"יתדליו
השיא התוא הרפסש וז תיעדמ הדבוע לביק אל ףסוי 'ר :רמולכ "יתלעבנ ירכנל" :ול הרמא
.קדצש רבתסה ףוסבו םימכח ירבד לע זעל איצוהל ןיאש ינורקע קומינ ךותמ התוא החדו

:ונאצמ .המ הדינ ילבבב .םיפסונ תורוקמב תינורקע אלא ףסוי בר לש קר הניא וז השיג

השיא יבר :ול הרמא יבר ינפל האבש סונינוטנא ןב סוריוסא לש ותיב ינטסויב השעמ"
הנש ב"י תב הל רמא ?תרבעתמ המכבו .דחא םויו םינש שולש תב הל רמא ?תסינ המכב
תיבב יתדבאש םינש שולשל יוא ,עבשב יתדליו ששב יתאשנ ינא ול הרמא .דחא םויו
."אבא

הלוכי דחא םויו הנש ב"י תב קרש רמא יבר ירה רבעתהל הלכי דציכ תלאוש םש ארמגהו
?תדללו רבעתהל

רביד םהיפ"ש וא ,ידוהי וניאש ימ לע לח ונניא הדילו רוביע לש הז עבטש וא איה םש הבושתהו
.איה תרקשמ יאדוובש ,עבש ליגב הדליש הירבדל ןימאהל ןיאו "רקש ןימי םנימיו אוש

ןתינ אלש לאעמשי 'ר ידימלת י"ע התשענ תיעדמה הקידבהש רבודמשכ :המ תורוכב ילבבבו
םיתאמ הב ואצמו וקדבו ,ךלמל הפירש הבייחתנש תחא הנוז וקלש" םהו םתונמיהמב רופכל
בותכה הל ףיסוהש םתקדב השאב אמש" לאעמשי 'ר םהל רמאש (םירבא) "םייתשו םישימח
לאומש) "היריצ הילע וכפהנ יכ דלתו ערכתו" קוספמ הז רבד ודמלו "תותלד יתשו םיריצ ינש
.(י ,ג בויא) "ינטב יתלד רגס אל יכ" ןכו (טי,ד 'א

פ"עבשות לש תרוסמה ןיבו תיעדמה הקידבה ןיב הריתס תויהל הלוכי אל הז יפל םגש ירה
.המוחתב תחא לכ תונוכנ ולא תוטיש יתשו

אצממהו ,הרותו עדמ ןיב הריתס תאז לכב תמייק וליאכ םשור ררועל יושע ל"זחב דחא רוקמ
תחא השאב השעמ" .המ הדנ ילבבב ונאצמ ךכו הפ לעב הרסמנש הכלהה תא הנשמ יעדמה
הל רמא ?הנוהכל ינא המ םינש שולש ךותב יתלעבנ יבר :ול הרמאו אביקע 'ר ינפל האבש
ועבצא ול ונמטש קוניתל ,המוד רבדה המל לשמ ךל לושמא יבר ול רמא .הנוהכל תא הרשכ
התוחפ התעד יפלש התייה התנווכו) ."הצצמ תישילש הב רעוג הינשו הנושארש םעפ שבדב
הניאש יפל הרותב הרומאה הנוז הניאש םושמ הנוהכל הרשכ דחא םויו םינש שולש תבמ
יתמעט" םינש 'ג תבמ תוחפ ףא םימעפ המכ תאז התשע םאש איה התנעט ןכלו ךכמ תינהנ
.(י"שר) ("תונז םעט

הנישו הירבד תא לביק אביקע 'ר :רמולכ) הנוהכל תא הלוספ ןכ םא אביקע 'ר הל רמא
המל םהל רמא הזב הז םילכתסמ םידימלתה האר" (הנוהכל הרסאו ןידה תא תאז תובקעב
הרשכ םינש שולש תבמ התוחפ ךכ ,יניסמ השמל הכלה הרותה לכש םשכ ?םכיניעב השק רבדה
הב דדחל אלא הרמא אל אביקע 'ר ףא"ש ארמגה םש הפיסומו ,"יניסמ השמל הכלה הנוהכל
."םידימלתה תא

רדג אוה תודימו םירועיש לש הז רדגש ךכ לע דיעמ "יניסמ השמל הכלה" לש הז ןיינעש ןאכמו
.ולטבל םילוכי םהש לכ םייעדמ םינותנ ןיא ןכלו פ"עבשות לש תרוסמ ויבגל שיש

רחאמ הליחתבש ,שרדמה תיבמ הימרי 'ר לש ותאצוהל רשקהב םג םימכח י"ע רהבוה הז ןיינע
לכ ,אתכלהמ רבל ךשפנ קיפת אל" :ול ורמא יניסמ השמל הכלה םהש םימכח תודימב קפקפש
לובטל לוכי וניא בוטרוק רסח האס םיעבראב לבוט אוה האס םיעבראב אוה ןכ םימכח תודמ
רחאלו .ןילכוא תאמוט אמטמ וניא םושמוש רסח הציבכ ,ןילכוא תאמוט אמטמ הציבכ ,ןהב
םאה רבסה שרוד תודימ לש הז רדג (:גכ ארתב אבב) "שרדמה תיבמ והואיצוה תאז לביק אלש
אלא ללכה ןמ םיאצוי תויהל םילוכיו בור יפ לע עבקנ הז ירה ולא תודימ הרות העבקש המ
רדגה אוה םירועישו תודימ לש הז רדגש ריבסהל ונא םילוכיש וא .םהב םיבשחתמ ונא ןיאש
.רובעל ללכ ןתינ אל ול רבעמש הרותה יפ לע ילמיסכמה

,בור פ"ע עבקנ אלש טלחומ רדג אוה םירועישו תודימ לש הז רדגש חכומ ונידיבש תורוקמהמ
.םימייקה םיאצממה לכ פ"ע אלא

-ש :זנ ןילוח ילבבהמ םיאור ונא הז רבד

המילש הנשמ ול רמא המכב הנק תרידק :יול ןב עשוהי 'ר תא יארוהנ ןב יסוי 'ר לאש"
הלש הנק רדקנש ונתנוכשב התייה תחא לחר אלהו ול רמא .יקלטיאה רסיאכ דע ונינש
לארשיב תחוור הכלה אהלו :ךימס תא אד לעו ול רמא התייחו הנק לש ןימורק הל ושעו
הלש ךרי הטמשנש אתפלח ןב ןועמש 'רל ול התייה תלוגנרתו ,הפירט ףועב ךרי תטומש
."הוה שדוח בי ךות רמימל הל תיא יאמ אלא ,התייחו הנק לש תרפופש הל ושעו

ויה םימכח תודימ וליא ףסה לע התוחדל היה ןתינ דבלב דחא הרקממ היאר לע וז תוכמתסה
ןאכמו וילע ךמתסהל ןיאו טועימל ךייש הז הרקמש תונעל היה ןתינ ירהש ,בור פ"ע תועבקנ
.שדוח ב"י לעמ היח הנניא הפירט םושש רמול ותנווכ היח הניא הפירט רמואש ימש

תחוור הכלה" הנשי ויבגלש ףועב ךריה תטומש לש הרקמהמ דומלל ןתינ בושח ףסונ רבד
הכלהבש םושמ הז ירהו ,לבקתמ ונניא התוא רתוס הרואכלש יעדמה אצממה ןאכש ,"לארשיב
,הרתסל לוכי וניא יעדמה אצממה ןכלו .יניסמ השמל הכלה לש רתוי ןוילע רוקמ ונשי תחוור
ירה תחוור הכלה וב ןיאש םוקמבש ןאכמו .הילא הריתסב דומעת אלש הרוצב שרפתהל בייחו
.הכלהה תעיבק לע עיפשמ יעדמה אצממהש

תוחוור תוכלה ןיב וניחבה ל"זחש איה ואבוהש ולא תורוקממ עבונה הנקסמהש ןאכמ
וא אבותש תיעדמ היאר לכו ,תורתוס תויעדמ תויאר איבהל רשפא יא ןדגנכש תוססובמו
איהש וא םיטושה ןמ היאר ןיאיבמ ןיאו םיכמסומ יתלב םישנא י"ע התשענש וא הנוכנ הניאש
לש הרקמב לבא .יניסמ השמל הכלהל הריתסב םידמוע םניאש םימיוסמ םיאנתב קר הנוכנ
יבגל הערכה רותב לבקתהל היושע תיעדמ הייארש ירה תקולחמ הב שיש תחוור אל הכלה
.וז תקולחמ

-ש :זנ ןילוחב םש ונאצמש תקולחמה יבגל ןכלו

ןקסעש אתפלח ןב ןועמש 'ר לע וילע ורמא" "הלוספ הצונה הלטינ םא :רמא הדוהי 'ר"
...ול התיה תלוגנרתו ...הדוהי 'ר לש ובלמ איצוהל רבד השוע היהו ,היה םירבדב
םייפנכ הלדיגו םייסרט לש תילטמב הילע הלטו רונתב החינהו ,הלש הצונ הלטינש
"םינושארה ןמ רתוי םיירוחאה

.הכלהמ תיחדנ הדוהי 'ר לש ותעדו ארמגה י"ע תלבקתמ וז היאר ןכאו

םישדח םייעדמ םינותנ ךמס לע הכלהב םישודיח
המו ולגתנש םייעדמ םינותנ לע ךמתסהב הכלה יניינעב ושדחתנש םישודיח םג םנשי הז יפ לע
בשו ר"גסב תא יניסב השמל ורמאנש תופירט חי לע תופירטב םיארומאה ופיסוהש ונאצמש
:(חצ הבושת) ויתובושתב א"בשרה בתוכ (במ ןילוח) אתעמש

יאמו אנת אנתד יאמו היח הניא הפירט היל תיא ןיתינתמד אנתד ארמגב הלע ןנירמאו"
,אתעמש בשו ר"גסב ףיסוהל וכמס ללכה הז לעו ,ללכה הזב איתאו ,אנת אל אנת אלד
ןתרבס יפכ היח הניאש המב תויפרטב םיכלוהו םיפיסומ םימכחה תצקמ ויה דועו
."...הזה ללכה לע ןיכמסו

ןוילעה יחל" בתכו ארמגב הרכזנ אלש הפירט ףיסוה ג"כה ח"פ תופירט תוכלהב ם"במרה םג
תעדה לע הלע ךיאד םירומהמ תצק ןוילע וספתו" :םש הנשמ דיגמה בתכו "הפירט לטינש
ןושלד וייחב וניברל ולאש רבכו" :בתכו ?דומלתב הז תופירט רכזנ אלש תופירטה לע ףיסוהל
."?הז ןיד רוביח םושב בותכ ונאצמ אלו הזה םויה דע ונעמש אל הז

,וזמ רתוי היח הומכ ןיאש ימ ךל ןיא"ש םהל חיכוהל לינול ימכחל ותבושתב ךיראה ם"במרהו
שדיח ם"במרה יכ םאש ןאכמו ."ןוילעה אלו תורשכב אקווד ןותחתה יחל תליטנ ונמ הז ינפמו
הסינ אלא ,דבלב ךכ לע ךמתסהל היה לוכי אל דומלתב שרופמב הרכזוה אלש השדח הפירט
רחאל ונימיב םילוכי ונא ןיא רימחהל םגש ןאכמו ,הנשמה לש הנושלב הזל רוקמ אוצמל
.איהש לכ תיעדמ תילגת ךמס לע ןידב לקהל רשפא יאש ןכש לכש רורבו ,דומלתה תמיתח

המ ינפמ ןכ םאש ינפמ רבדב בשיתהל שיש אלא" םיארנ ם"במרה ירבדש בתכ א"בשרה םגו
."ןכ םג ארמגב רכזנ אלו ונתנשמב ותופרט תינתשנ אל

םתקידב לע ךמתסהב תושדח תופירט ופיסוה םיארומאה ינושאר ,ותעד יפל יכ םאש ירה
םינורחאה םיארומאה ןמזב רבכ העקפ וז תוכמסש ירה ,הנשמב ללכה לע ךמתסהבו ,תיעדמה
."םימכח ונמש המ אלא ךל ןיא ,ךל שי תופרטה לע ףיסוהל יכו" דנ ןילוחב ארמגה תרמוא ןכלו

םייעדמה םינותנהש ירה ,תקולחמ וא קפס היבגל שיש תחוורמ יתלב הכלה לש הרקמב לבא
:א"ה הטיחשמ א"יפב ם"במרה קסופ ךכו .הז הרקמב עירכהל םילוכי

םינש ההשו רכז היה םא ...ולא תופירטמ תופרט קפס ןהב דלונש ףוע וא המהב לכ"
."...דלתש דע הביקנ התיה םאו ,תומהבה לכ ראשכ המילש תקזחב וז ירה שדוח רשע


הפירט" לבא .הכלהה תעיבקל סחיב יעדמ יתדבועה אצממה עירכמ קפס לש הרקמבש ןאכמו
הכירב הנעטש וא הרבעתנש וא שדוח רשע םינש התייחש תורזה ךרד לע וניאר וליפא תיאדוו
ושורפב יריאמה) "...םולכ יאדוו תופירט רחאל ןיא ,ללכ הרישכהל ןיחיגשמ ןיא םיציב לש
.(:זנ ףד ןילוחל

תא רותסיש יעדמ אצממ ןכתייש ךכב םיריכמ ,יריאמהו ם"במרה ,ולא םינושארש ןאכמ
ונניאו ינוציק תוחפ דוע אוהש ם"במרהו "תורז ךרד" וב םיאורש אלא ,תיתכלהה תרוסמה
רשא רבדה יפ לע" קוספל ונילע הבש תקולחמ ןיעמ הזב אוה האור לבא ,תורז ךרד הזב האור
.עדמה יאצממ פ"ע אלו ,םימכח תרוסמ פ"ע רמולכ "ךורוי

רבא תרתוי הב האצמנש המהב יבגל והולאששכ (חצ ןמיס 'א קלח) ויתובושתב א"בשרה וליאו
ל"זח תדמעל רזוח התמ אלו שדוח בי הילע ורבעש ררבתנו ,םהב תפרטנ איהש םירבא ןתואב
:בתוכו פ"עבשותה תרוסמל דוגינב דמועה הזכ יעדמ אצממ לש ומויק ללכ ןכתיי אלש

ירבד אהיש ידכ םתוא ןישיחכמ ונא וניאר ךכ ורמאיו המכ ואצי וליפא ןכש ןוויכ"
תורכב ןכו ...ולא לש םירבד םייקנו םימכח ירבד לע זעל איצונ אלו םימייק םימכח
רמולכ ?םה ןייאמ וינב לע רזחו אצ :בר םהל רמאו דילוהש ורמאש ויציב ובקנש הכפש
לא םכמ השקבב ןאכ רמוא ינא ולאב אצויכו .םילטב םימכח ירבד ויהיש רשפא יאש
קפס םואשע אלו ןיאדווה תויפרטב םימכח ונמש המ לכב םימכח ירבד לע זעל ואיצות
."הפירט

םיאצממה ןיב תומייקה תוריתסה לכ ןהילאמ הנלטבתת ,הז שודיח תובקעב ךלנ םאש ךכ
וא ול ףופחל הכירצ הניאו ,עבטה תובקעב האב הכלהה ןיא ןכש הכלהה ןיבו םייעדמה
לעש יאנתב ,עבטה ארבנ םהיפל תונורקע םתוא יפ לע היניד תא תעבוק איה ןכש ,ול תומדהל
ומכ םייעדמה עבטה יאצממ ןיבו הרות לש היתוכלה ןיב היולג הריתס רצווית אל תאז לכ ףא
.הנשה רוביעו שדוחה שודיק יניינעמ לשמל

תויעבו תונקסמ
דוגינב םידמועה םייעדמ םינותנ לש הז אשונל תורושקה תויעבה לש ןרפסמ אוה טעמ אל
.ל .י בתכ והונרכזה רבכש תופירטה אשונב :פ"עבשותב םיפנע רפסמב ןה תויוצמו הכלהל
ןיב המאתה רסוח לש םירקמ רפסמ אצמ אוהש "האופרה תמכחו דומלתה" ורפסב ןוסלנצק
םימכחה הזב וררגנ הארנכ"ש ריבסהל הסינ אוהו ,םייתכלהה תורוקמה ןיבו יעדמה אצממה
,האופרה תמכחל םיעגונה םירבד ראשב םג וירחא וררגנש ומכ ,טארקופיה ירחא םידוהיה
תבשב ותוא לטלטל רוסאו אמייק ןב וניא םישדוח הנומשל דלונהש העודיה הכלהה לשמל
:םש ןייצמ אוהו "אמייק ןב אוה םישדוח העבשל דלונהו

ןב ןועמש 'רו םינויה םיאפורה תועד ירחא וררגנ םלוכ אל לארשי ימכח לש םדובכל"
הקספנ אלש פ"עא ,הרומג תמא והזו ,תויחלו תווכל הלוכי םידיגה תמוצש בשח רזעלא
."ותומכ הכלה

ושדחתנ אתעמש בשו ר"גסבש םירבוסש ולא פ"ע לבקתהל איה הלוכי ןאכש פ"עא ,וז הנקסמ
ירבד תא ונל השיחממ ,"הפירט היח הומכ ןיאש לכ" הנשמבש ללכה פ"ע םיארומאה י"ע
:הטיחשמ ג"יה י"פמ ליעל ואבוהש ם"במרה

ןניא תצקמש ונידיבש האופרה יכרדב האריש פ"עא הפירט ןהש ורמאו ונמש ולא ןכו"
רשא הרותה פ"ע רמאנש םימכח ונמש המ אלא ךל ןיא ,ןהמ הייחתש רשפאו ןיתיממ
."ךורוי

:ןוסלנצק .ל .י םש בתוכ יניסמ השמל הכלה ןהש תופירט ח"יב ינש דצמ םרב

דבכה תא ודימעה ,סונילגו איקודפקמ סואיטסירא ומכ םינומדקה םיאפורהש העשב"
םירמוא ,התימ ידיל האיבמ דבכהב היהתש הלחמ לכש ורמאו בלה םע תחא הרושב
הנתיאל רוזחל דבכה לכות זא דחא תיזכ קר דבכהמ רייתשנ םאש הנשמה ימכח
"תויחל לכות המהבהו

םא"ש תיאופרה תמאל רתוי הבורק אתפסותה ןושל אלא אקווד ואל תיזכ ותעד יפלש ףיסומו
,האובנ ןיעכ הצנצנ הז רמאמב" בתוכ אוה ךשמהבו ."הרשכ הכורא תולעהל ידכ ונמיה רייתשנ
."םהיתונויסינב ...םימכח ינש 1894 תנשב וחיכוה רשא תא שארמ הנשמה ימכח ואר וליאכ

רורבו ,הרשכ תוילכה ולטינ םאש רמאנ .דנ ףד ןילוחב ןכש םיטושפ םירבדה דימת אל לבא
הלטנ םא םנמא .הרצק הפוקת וליפא תויחל הלוכי איה ןיא המהבל תוילכ ןיא וב הזכ בצמבש
,יעדמה אצממה ןיב ולא תוריתס בשייל ונל לק אלש ןאכמו תויחל איה הלוכי תחא הילכ
.םייתכלהה תורוקמה ןיבו תיאופר הניחבמ קפס אלל חכומ אוהש

ןהש תויתכלהה תורדגהבו הרותה לש התנווכב תפסונ הקמעה תושרוד ולא תוריתסש רורבו
.תויעדמה תורדגההמ תונוש

תחא הילכ ילבש םושמ הפירט תוילכה תליטנ ןיא תיתכלהה הרדגהה פ"ע ןאכו ןכתייש אלא
,וב היולת המשנהש רבא הניא היילכהש אצוי ,היינשה לע ךמתסהב תויחל המהבה הלוכי
ןיא דוחל הליטנ לכבש ירה םינוש םירבא ינש ןה ירהש המצע ינפב תלטינ היילכ לכש ןוויכמו
.הפירט תישענ המהבה

יפ לעש "רדה ץע ירפ"ב ברהו ויתובושתב א"בשרה ותוא עבוק ליעל רכזוה רבכש יפכ הז דוסי
תרתתסמה תינחורה תועמשמה לע אלא ,שממ לעופב עבטה לע תססבתמ הרותה ןיא םהינש
.וכותב

תבשב הניכ גרוהה" :רמואה רזעלא 'ר לע םיקלוח םימכחש םיאצומ ונא :זק תבשב ילבבבו
םהיניב תקולחמהש םש ראבתמו ,הברו הרפ הניא הניכה םתעדלש םושמ "תבשב למג גרוהכ
הירפה אוה םהיניב לידבמה םימכח יפלש חמוצהו יחה ןיב לידבמה והמ הרדגהה יבגל איה
יחב תמייקש ,המשנה תליטנ איה םהיניב לידבמה רזעילא 'ר יפלו הביקנו רכז י"ע הייברהו
.חמוצב אלו

םימאר ינרקמ ןזו בשוי ה"בקה"ש רמאנ וב ל"זחב רחא רוקממ ךשמהב םש תלאוש ארמגהו
םיניכ יציבש איה םש הבושתהו ,תוברו תורפ ןהו םיניכל םיציב שי ךכ םאו ,"םיניכ יציב דעו
םהיציבשו ,תוברו תורפ םיניכה ןיאש וז הנעטש רורבו .םיניכל רושק וניאש ומצע ינפב ןימ אוה
רורב םשמש ארמגב םירחא תורוקמל דוגינב םגו .יעדמה אצממל דוגינב איה ןהל תורושק ןניא
.הניכה לש איה הציבהש

,םדא ינב לש הטושפה הנחבהה תלוכיב ,הארנכ ,היולת הברו הרפ לש הרדגהה ןאכ םגש אלא
ןיעמ םימלענ םתייברו םתיירפש םירוצי ןכלו ,תואור ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיאש ןוויכמ
.תבשב ןגרהל רתומ ןכלו םיברו םירפל םיבשחנ םניא םתונטק ללגב םדאה

םהיתועידי תא ובאש םהו פ"עב תרוסמ ל"זחל התייה אל הז ןיינעבש ריבסהל םג ןכתיי לבא
הגרהל רוסאש ירה הברו הרפ הניכהש רורב םיעדוי ונאש םויה ןכלו ,םנמזבש עדמה ישנאמ
.תבשב

:זס ןילוחב ילבבה רמוא ןהיבגלש ,םיעלות יניד יבגל םג תומייק ולא רבסה תויורשפא יתש
הכלהל קספנ םג ךכו תוריפה וא המהבה ךותב םילדג םהו רחאמ הליכאב ןירתומ ןהמ קלחש
.ע"ושב

ל"זח לש םקוסיעמ עבונ םייתכלהה תורוקמהו יעדמה אצממה ןיב תוריתס ןיעמ לש רחא גוס
רשב ויצחש רבכעב ןוידה אוה הז גוסמ ,תואיצמב תומייק ןניאש אדירג תויטרואית תויעבב
.הברו הרפ וניא הז רבכעש .זכק ןילוח ילבבב םש ופיסוהו האמוט יבגל וניד המ המדא ויצחו

ומכ םנמזבש םינוש םיחמוממ םהילא עיגהש עדי לע וכמתסה ל"זחש ןכתיי ןאכ םג יכ םאו
יתיארו דעוול יתכלה תחא םעפ" :רמוא אתרות רב אנוה ברש ארמגה ךשמהב םש ונאצמש
םהש םיאצממב םינויד םנשיש ירה "...םהיניבמ דורע אצי םימיל בצה לע ךורכ אוהש שחנ
םיתעל וענמנ אלש םושמ וא .םייתימא םיאצממל םובשח םימכחש םושמ ,אדירג םייתרעשה
.םימחר ינש קיבדה תייגוס ומכ אדירג תויתרואית תויעבב ףא קוסעל

לעמ ,תיעבט לע תיקולא תולגתה איה הרותהש פ"עאש רמול ןכ םא ןתינ םירבד לש םמוכיסלו
םלכשל המויק ךרוצל איה תקקזנ םדא ינבל הנתנשמש ירה ,םדאה לש ולכשו ונויסינל רבעמו
תושעיהל תוכירצ תומכחה לכ ,א"רגה רמואש יפכ ,זאו ,םדא ינב לש םתנבהו םהיאצממו
.המויק תא רשפאלו התרשל תנמ לע הרותל תוחבטלו תוחקרל