ם"במרה לש ותנשמב חישמה תומי

ץיבליה .א ברה

ז"ישת אמ יניס
תורעה אלל ספדנ


רקיעב ןד אוה .ם"במרה לש ותשיג י"פע חישמה תומי תפוקתב קסוע רמאמה : תיצמת
ביחרמ רמאמה ךשמהב .םירקיעה ג"י ךותב ומוקמ והמו וביט המ -חישמה תלואגב הנומאה
ברו ל"היר לש םהירביד בוליש ךות ,ם"במרה לש ותפקשה י"פע חישמה תומי ידיקפת לע
.ןואג הידעס

הנומא ירקיע ג"י ,חישמ ,חישמה תומי : חתפמ תולימ


תומיבש בלה לע הלעי לא" :ורמאב חישמה תומי ןיינעל ם"במרה לש ותשיג תא םיעדוי לכה
וגהנמכ םלוע אלא ,תישארב השעמב שודיח םש היהי וא םלוע לש וגהנממ רבד לטב חישמה
תומי לבא" :ףסונ םוקמב הז לע זמר רוציקבו (א ,בי םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה) "גהונ
איבה תומוקמה ינשבו .(ב ,ט הבושת תוכלה) "ךלוה וגהנמכ םלועו הזה םלועה אוה חישמה
המ םלוא ."דבלב תויוכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלוע ןיב ןיא" :לאומש ירבד תא
?תודהיה תכרעמב ומוקמ המ - ם"במרה לצא חישמה תלואג לש ןויערה םצע :רורב וניאש
חישמה תומי ,אבה םלוע ,הזה םלוע :םיחנומ העברא םייוצמ הז ןיינע לש היגולונימרטב
,וללה םיחנומה ןיב םיגשומ ירשק םיאצומ ונא ונלש תועד יגוה הברה לצא .םיתמה תייחתו
ייחב דוע עודיה סומלופה ליחתה ם"במרה תפקשהל סחיב .םימוחת שוטשט ידכ דע םימעפל
ינויער רשק ןיא ם"במרה לש ותטיש יפל ןפוא לכב .םיתמה תייחתו אבה םלוע ןיינעב ם"במרה
,הקוספ הכלה עבק אוהו ינשה דצה ןמ חישמה תומיו דחא דצמ םיתמה תייחתו אבה םלוע ןיב
רשק םוש אלב חישמה תומי ןיינעב קר זכרתא ךכיפלו .הזה םלועה ןמ םה חישמה תומיש
.תודהיב הלואגה ןויער לש דחוימה םוקמה תא עובקל ונילעו .םירחא םיניינעל

אוה םא ?חישמה תלואגב הנומאה ןורקיע לש וביט המ :איה ונינפל תדמועה תירקיעה היעבה
דרנ םא אוצמל לכונש המוד היעבה ןורתפל חתפמה תא ,אל וא ומצע תושרב דמועו יאמצע
.תודהיה לש םירקיעה ג"י ךותב הזה ןורקיעה לש ותדמעה םצעב ם"במרה לש ותעד ףוסל

ומצע ינפב רקיע אוה חישמה תומיב הנומא לש הז רקיעש ,חינהל רשפא היה הרואכל
ימ היה רבכו .תודהיב דוסי אוהש בשחש םושמ אלא םירקיעה ג"י ךותב וסינכה אל ם"במרהו
."לכשה ןוטלש" םסרופמה ורמאמב םעה-דחאל יתנווכ .המוצע הנעטב ם"במרל ול לפטנש
ם"במרה היה לוכי אל ,םיתמה תייחתו חישמ ,םינורחאה םירקיעה ינשש ,אצמ םעה-דחא
,םג רמוא אוה .הדועת אלמלו םייקתהל הלוכי תדה ןיא םתלוזש תדה ירקיע ךותל םסינכהל
אוהו .תונמל אל המו םירקיעה ךותב תונמל המ םישרש חינהל ותטישכ הזב גהנ אל ם"במרהש
ךרדב ךלה ילמלא יכ !"ןויגהה תא חצנ שגרה" וללה םירקיעה ינשל סחיבש ,הטלחה ידיל אב
הלואגב תימואלה הנומאהש ,הזיחא תדוקנ םוש אוצמל לוכי היה אל תילכשה הרכההו ןויגהה
יחרכה יאנת אוה דיתעב תימואלה הייחתהש ,עדיש ינפמ אלא ,תדה ידוסימ דחא אוה הדיתעה
ומצעל ם"במרה עבק אל ךכ םושמו .התד םויקל םוקמ ןיא המואה םויק אלבו המואה םויקב
וללה םירקיעל קקזנ אלו .וכרדכ אלש ,םירקיעה תא הנבי םהילעש םישרושה תא רריב אלו
םעה דחא יפלש רחאמ ,"ותעדמ אלש שגר" םעה דחא לש ונונגס יפלו דבלב שגרה ךותמ אלא
.ותרכה יפ לע לכשה ןוטלשל קר ןותנ ם"במרה היה

לעב אלא היה אלש ,ם"במרה לא ותשיג םצעל סחיב םעה-דחא םע חכוותהל םוקמה ןאכ אל
דחא קדצ אל המכ דע וחיכוה רבכ .ותרותב דבלב לכשה תא טילשהש וא ,דבלב לכשה ןוטלש
תדמועה הלאשה .ם"במרה תרכהב רקיע תרותב שגרה תא ם"במרה ןמ ללשש ,הזב םעה
םהב היולת תודהיה ןיאו תדב רקיע םניא םינורחאה םירקיעה ינש תמאב םא איה ונינפב
.תינורקע הניחבמ


היהי אלו "םלוע לש וגהנממ רבד לטב" היהי אל ם"במרה תפקשה יפלש דבלב הז אלש הארנ
חישמה לש ודיקפת רקיעש אלא ,"גהונ וגהנמכ םלוע" קר היהיו "תישארב השעמב שודיח"
ךכ לכ הז ןיא "הדיתעה התלואגב המואה תנומא" גשומה לכש ,רשפאו .שודיח םושמ וב ןיא
אוה אלא ,תודהיה תכרעמב יאמצע רקיע חישמה תומי לש רקיעה ןיא הארנה יפל יכ .קיודמ
.תדה ירקיעב העודי הכרעמ ךותב בלתשמ

איה הנושארה הכרעמה .תוכרעמ שולש םיליכמ םהש ,הארנ םירקיעה ג"יב הפי לכתסנ םא
;םירקיע העברא תללוכו הרותה איה הינשה הכרעמה ;םירקיע השמח תללוכו תוהולאה
הכרעמב ןוגכ .םייטרפ םירקיעו םייללכ רתוי םירקיע ןהב שיש הארנ תוכרעמה תא חתננשכו
דוחייו םשה תואיצמ ,םייללכ םירקיע ינש הלחתהב ןתונ אוה ,תוהולאה תכרעמ ,הנושארה
רדעה ;םלועה שודיח ;תומשגה תלילש :םיפסונ םירקיע השולש ףיסומ אוה ךכ רחאו ,םשה
םירקיע ינש ןתונ אוה הלחתהב .הרותה תכרעמ ,הינשה הכרעמב םג גהנ ךכ .םיעצמאה
ןמ הרות :םיפסונ םירקיע ינש ףיסומ אוה ךכ רחאו ,השמ תאובנו ללכ תרותב האובנה ,םייללכ
לכ תישאר .םדאה תכרעמ ,הנורחאה הכרעמב םג גהנ ומצע הז רבדו .הרותה תויחצנו םימשה
רכש לש רקיעה תא הז רחא ףכתו ,םדאה השעמ םשה תעידי ,ידוסיה רקיעה תא ןתונ אוה
םירקיעהש ךכ ,םיתמה תייחתו חישמה תומי ,םייטרפ םירקיע ןתונ אוה ףוסבלו שנועו
.םייללכה םירקיעל םיכיישו םיכשמנ דימת םה םייטרפה

רקיע וניאו שנועו רכש ןיינעב דחא טרפ אלא וניא חישמה תומי לש רקיעה ירה הז ןפואבו
,הלואגה תנומא םצעב שי דחוימ והשמ וליאכש ,רמול קיודמ ךכ לכ הז ןיאו .ללכ יאמצע
.תיתד הניחבמ המואל ךייש הזש ,ךפהל אלא ,תימואל הניחבמ תדל ךיישש רבד והז וליאכ
.תמיוסמו תדחוימ הפוקתל םידחוימ םניא חישמה תומיו חישמה ידיקפתו

ןכו ם"במרה לש ודומלתבו ותנשמב לארשי ץרא לש המוקמ ןיינעב סנכיהל םוקמה ןאכ ןיא
תא ררבל םוקמה ןאכ ןיא ןכ ומכ .םמצע ינפב םיאשונ םה הלאש ,יללכ ןפואב ותוימואל ןיינעב
אוה הז םגש ,וילע םיקלוחה הלאל דוגינב התויעבטו חישמה תפוקת ןיינע םצעב ותטיש ירקיע
םירושקה חישמה תומי לש םידיקפתה יניינעב ונתעד תא ןתיל ונילע ןאכ .ומצע ינפב אשונ
תומי לש םמוקמ המ עדנ הזבו האב איה וללה םיניינעה םשלש ,וז הפוקת םע רשי ןפואב
.תדה תכרעמב חישמה

ףקתשמ אוהש המכ דע ,םימיה תירחא לש לודגה ןיינעה לע םעפה בכעתנ אל ךכ םושמ
ומכ ,רקיע לכ ותוא בישחה אל ם"במרהש רבד ,תיטפילקופאה תורפסבו תירוקמה ונתורפסב
לע ותפקשה םצעש אלא .טכ ,ב ,םיכובנה הרומב וז היעבב עגנ םגו ,ויתוכלהב הז לע ריהזהש
תומי ידיקפת רקיע םגש ,ונל תוארמ םימיה תירחא ןיינעב ותפקשהו חישמה תומי תויעבט
.ללכ שודיח םושמ םהב ןיא חישמה


םתויעבט יא תא לולשל ם"במרה תא האיבה חישמה תומי ידיקפת לש םתויעבט םצע ,יתעדל
םימיה תירחא ןיינעו חישמה תומי לש םתויעבט יא .םימיה תירחא ןיינע תאו חישמה תומי לש
ם"במרהש םלוסה תריבש ידילו םיירוטסיהה םישעמה תלשלשב קותינ ידיל םיאיבמ ויה
.םדאה השעמל סחיב םיקה

רשק םירושק חישמה תומי לש םתויעבט יאו םימיה תירחא ןויערש ,םירבדה םיארנ םצעב
.הריבשה ירחא אוביש םלועה שודיח לש הבשחמ ןיעכ האיבה תונערופבש תויטסימהו ינויער
.תולגה לש היצזילאידיא אוה ןושארה דעצהש ,רשפאו

קר האב תונערופה ןיאש ,אצומ אוהש ,שרופמ וב הארנ ,ןואג הידעס בר תא ,המגודל ,חקינ םא
תונערופב יטסימ םעט שיש ,רבוס אוה ל"זח לצא םג האבומה העדה םע םאתהבו ,אטח לע
,אטח לע שנועכ אקווד ואל האב איהש ,ןכ םג רבוס אוה תולגל סחיבו .אטחה לע האב הניאש
אל םירוסי םיאב היפלש הטיש חתפמ אוה ,ג קרפ ,"תובוחו תויוכז" ישימח רמאמב ןכש
אוה 'א קרפ ,"הנורחאה הלואגה" ינימשה רמאמבו .רכשה תא תוברהל ידכ אלא ,שנוע םעטמ
,יולה הדוהי יבר ףאש ,ןייצל ןיינעמו .טרפה ירוסייל המואה תולג תא הוושמו םירבדה לע רזוח
םיכסמ אוה םג ירה ,טלחומ ןפואב תולגה יללושממ אוהש בושחל לבוקמ יכ םא
היתורוצ לכ לע "הדועתה" ןיינעב ןוידב סנכיהל םוקמה ןאכ ןיא .תולגה לש היצזילאידיאל
הרוהטה התרוצב ןויערה םצעש ,ןייצל שי רוציקב לבא ,הז לכמ תולועה תונקסמהו תונושה
ופסוותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה הלגה אל" :םרמואב םימכחה ועיבה רבכ
אליממו וז הטישב קיזחמ יולה הדוהי יבר ףאש ,רבדה אלפנ המו .(ב ,זפ םיחספ) "םירג ןהילע
,ירזוכל רבחה תובושת לש םיזמרה יפ לע ןיינעה לכ תא ללוגנ אל .תולגל תילכת שי ירה
םגו ,(דועו ,דכ-גכ 'יס ,ב רמאמ ;וטק 'יס ,א רמאמ) תוילאנויצר יא ןיעכ ,תורורב יתלב תובושת
,השעש ומכ אלו ידוהיל םיוגה יכלממ ךלמ ןיב חוכיו לש הרוצב ותטיש תא ןתנש ,הדבועה םצע
,השגרהה םגו ,דימלתל בר ןיב חוכיוו תרותב ורפס בתכש ,לוריבג-ןבא המלש יבר ,המגודל
'יסו בי 'יס ,ד 'יס ,א רמאמ) בשוח םדא ןב אוה ירה תולגה תורמלש תוארהל הצור ידוהיהש
לכו "הלפשומה הנומאה לע ןגהל החכוההו תפומה רפס" אוה ורוקמב רפסה םש םצע םגו (די
תוארהלו הז טנמומ שיגדהל תיפוסוליפ הניחבמ יולה הדוהי יבר תא חירכה והשמש ,חיכומ הז
אלא דוע אלו .רבחה לש תיתרכהה-תת הבושתה תאו ירזוכה לצא תונויערה תוצצורתה תא
'יס ,ב רמאמ) "םירבאב בלכ תומואב לארשי" יולה הדוהי יבר לש תמסרופמה ותחנה םצעש
תא תויחהל אוה לארשי םע דיקפתו לארשי םע דחא ףוג םה םימעה לכש ,החנה החינמ ,(ול
,ד רמאמב םישרופמה וירבדכו ,תולגב םימעה םע השיגפ ידי לע אקוודו בלה דיקפתכ םימעה
הדוהי יבר לש תורמרמתהה לכ תורמל אלה ,ינמוד ,ךכ םושמו .ערז ומכ אוה לארשיש ,גכ 'יס
.תולגב דרמ ריש םושב םיאצומ ונחנא ןיא אלה ,וירישבו םייפוסוליפה וירבדב ,תולגה דגנ יולה
.המלשה ןיעכ אלא וניא "חרזמ ףוסב יבלו ברעמב יכנא" רישה ףא ילואו

תונערופל הקדצהו תויטסימ םוש אצמ אל אוה .דחי םג תופקשהה יתשמ קוחר היה ם"במרה
םיאב םירוסייש ,הטישל טלחהב דגנתמ אוה דכ ,ג םיכובנה הרומב .תולגב היצזילאידיא וא
תולגה תקדצהל ןיינע וב ןיאש ,רחא רוא ולצא לבקמ ןויסינה ןיינע לכו רכשה תא תוברהל ידכ
תרגא"ב וליפא ,וירפסמ רפס םושב .תולגב הדועת ולצא תמייק הניא ןכ ומכ .המצע ינפב
.התדועת דצמ אלו המצע אל תולגה תא קידצהל הסנמ אוה ןיא "ןמית תרגא"בו "דמשה


בר תא בוש חקינו .ם"במרה לש ותפקשה יפ לע חישמה תומי ידיקפת ידיל םיאב ונא ןאכו
לארשי יסחייב המלש הטיש חתפמ אוה ,ו קרפ ,"הנורחאה הלואגה" רמאמב .ןואג הידעס
םייעבט יתלב םה חישמה תומי ןואג הידעס בר לצאש ןבומ .חישמה תומיל םלועה תומואו
,ינש גוסו םייוניעו תופגמ לובסיש ,דחא גוס :םיגוס ינשל םלועה תומוא תא קלחמ אוהו
חיכומ אוהשכ םש ח קרפבו .לארשי לש םנוטלש תחת ויהי הלא םג לבא ,םימלש וראשייש
.םיוק אל ןיידע םלועב לארשי ןוטלשש ,הז יפ לע רבדה תא חיכומ אוה אב אל ןיידע חישמהש
תא עיבמ אוה ,גכ 'יס ,ד רמאמב .יולה הדוהי יבר לצא םיאצומ ונא תמיוסמ תוחתפתה
,הווקמה חישמל המדקה ןיעכ םה לאה תודחאב םינימאמ םהש תומואה ןמ הלאש ,ןויערה
יבר ףוס ףוס .וילאמ ןבומ הז רבדו .לארשי תד תא לבקל וכרטצי תומואה לכ וירבד יפל לבא
אוצמל היה לוכי אל אוה .תודהיה לש תירוטסיהה היפוסוליפה תא רציש הז היה יולה הדוהי
.לארשי םעמ וניאש והשימל האובנ סחיי אל םג ןכלו ,לארשי תד הניאש ,תרחא תדב תילכת
.וללה תופקשהה ןיב לדבהה תא תוארהל אלא יתאב אלו םהילע רוזחל ןיאו םיעודי םירבדה

רמוא שרופמ .לארשי תד תא ולבקיש ,םלועה תומואל ךירצה אל ותטיש ירקיע יפל ם"במרה
:ם"במרה
לכלו בקעי תלהק השרומ רמאנש לארשיל אלא תווצמהו הרותה ליחנה אל וניבר השמ"
ותוא ןיפוכ ןיא הצר אלש ימ לבא ,רגכ םככ רמאנש תומואה ראשמ רייגתהל הצורה
.(י ,ח םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה) "הוצמו הרות לבקל

ןתושעל רהזנו תווצמ עבש לבקמה לכ" ירהש ,הזב ךרוצ םהל ןיאש ינפמ ,אוה םעטה רקיעו
רשפאש המ לכ אלה ןכ םאו ,(אי םש) "אבה םלועל קלח ול שיו םלועה תומוא ידיסחמ הז ירה
רוריבל םוקמה ןאכ ןיאש ,ןבומ .םהיתווצמ עבש ידי לע רבכ םהל שי לארשי תד ידי לע לבקל
םימרוגה םה המו אבה םלועה תא תלבקמה איהש שפנה ןיינעל עגונש המב ,הז בושח ןיינע
.אבה םלועל קלח םהל שי םלועה תומואש יתנייצש הזב יד העש יפלו ,קלחה תא לבקל

.םלועה תומואל םג האובנ סחייו לארשי לצא קר ם"במרה הליבגה אל האובנל סחיב םג ירהו
ןיא ,רמועו דיז ,לאעמשי ינבמ םיאיבנ תאובנב ןימאנ אלש לבא" :שרופמ בתכ "ןמית תרגא"בו
אוהילאו זפילאו דדלבו רפוצו בויא ירהש ...ןומהה םיבשוחש יפכ ,לארשימ םניאש ליבשב הז
ןיב שיא דומעי םא ךכיפל" :קספ ךכ םושמו ."לארשימ םניאש יפ לע ףאו םיאיבנ ונלצא םלכ
ירה ...עורגל וא הוצמ ףיסוהל וחלש 'הש רמאיו תפומו תוא השעיו לארשימ ןיבו תומואה ןמ
לארשי ןיב האובנב לדבה ןיאש ,(א ,ט הרותה ידוסי תוכלה) "קנחב ותתימו ...רקש איבנ הז
.םלועה תומואמ םדאל

םיכלמ תוכלה) "חישמה ךלמל ךרד רשייל" ואב םלסיאהו תורצנהש ,רמוא אלה ם"במרה
םלועל םדא תאבה לש הרטמה ידיל איבהל תולוכי םלסיאהו תורצנה ותעדלש הארנ .(ד,אי
המ השמ תרותב םינימאמ םהש ןורתיה הב שי תורצנל סחיב .ןהב שיש תויטסה אלמלא ,אבה
,ם"במרה תובושת) םילאעמשיל אלו הרות םירצונל דמלל השרמ אוה ןכלו םלסיאה ןכ ןיאש
הרז הדובע תוכלה) הרז הדובע םהב שיש ןורסחה ןהב שיש אלא ,(דסש 'יס ,ןמיירפ 'צוה
הרז הדובע ידבוע םניא םימלסומה תאז תמועל ,(וירפסב תומוקמ הברהב דועו ד ,ט היתוקוחו
תוערגמה תא וריסי םא תותדה יתש ולא ךכ םושמו .השמ תרותב םינימאמ םניאש אלא ,ללכ
יכ .םלועה תומוא ידיסח לש הגרד ידיל םהינימאמ תא איבהל תולגוסמ ןה אלה ןהבש
אבה םלועל קלח ול שיש דיסח םשב ארקנ םלועה תומואמ םדא ןיאש ,יאנת הנתה ם"במרה
ה"בקה ןהב הוצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש" אלא ,ויתווצמ עבש תא םייקמ אוהשכ
ןכלו (אי ,ח םיכלמ תוכלה) "ןהב ווטצנ םדוקמ חנ ינבש ונבר השמ ידי לע ונעידוהו הרותב
ןיאו ןוכנה השעמה םהל שי םימלסומהו ןוכנה השעמה םהב ןיא לבא עקרה םהל שי םירצונה
.ומלועב םדאל ךירצש המ לכ םהל שי אלה וללה תונורסחה תא וריסי םא לבא .עקרה םהל


,אבה םלועל םלועה תומוא תא תואיבמה תווצמה ןהש ,חנ ינב לש תווצמה עבש םויקל סחיב
הרובגה יפמ וניבר השמ הוצ ןכו" :קספ ם"במרהו .ןמייקל םלועה תומואמ דחא לכ ביוחמ
םיכלמ תוכלה) "גרהי לבקי אלש ימ לכו ,חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל
ןמ הז ןיא יאדובש אלא ,ןמז לכבו םוקמ לכב לארשי לכ לע בויח אוה הז רבדש ,ןבומו .(י ,ח
בתכ ןכלו ,תורומחה תורבע שולשב אלא הז ןיאש ,ןהילע שפנה תא רוסמל םיביוחמש תווצמה
.(ט םש) "ונידי תחת ונשי םא ותוא ןיגרוה חנ ינב ווטצנש תוצמ לביק אלש יוג לכש" ם"במרה
(ו ,א ,י הרז הדובע תוכלה) לארשי ץראב תבשל םתוא תושרהלו תירב תתירכ ןיינעל ןכו
.חנ ינב תווצמ עבש םהילע לבקל םיכירצ

:ודיקפת תא רידגמ אוה ןכ אלהש .חישמה ךלמ לש ודיקפתב םג וירבד שרפל ונילע הז יפ לעו
אורקל הרורב הפש םימע לע ךפהא זא יכ רמאנש דחיב 'ה תא דובעל ולכ םלועה תא ןקתיו"
שורדה יפ לע םהיתווצמ עבש תא ומייקיש ,םירבדה שוריפו ."דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלכ
םימיה תירחאב היהו רמאנש ועמושל םיוגה לכ ואוביו" :רחא םוקמב ותרדגה םג ןכו .םהל
לדבה םוש ןיא הזכ ןפואב ירהו .(ב ,ט הבושת תוכלה) "םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ
תושעל םיביוחמ וישכע םג ירהש ,הזה ןמזל חישמה תומי ןיב םלועה לכ יבגל דיקפתה םצעב
תרות יפ לע תווצמה עבש תא םייקל םלוע יאב לכ תא ףוכל ,תושעל ךירצ חישמה ךלמש המ
.ונידיב רבדה םא ,השמ

ידיקפתל חישמה ךלמ לש וידיקפתב לדבה םוש ןיאש יאדווב אלה ומצע לארשי םעל סחיבו
וז ירה יולימה תורשפא םצעש אלא .דיקפתה תא אלמל םדיב שי םא הזה ןמזב םיגיהנמה
.חישמה ךלמ אוה אוה ךכ תושעל ודיב היהי רשפאש גיהנמה ותואש ,ונל הארת

ינשב ם"במרה רמוא ןכלו .שודיח םוש םהב ןיא חישמה תומי לש םידיקפתה םצעש אלה
תומיל םיאיבנהו םימכחה לש ןוצרה רקיע לכש ,חישמה תומי ןיינעב רבדמ אוהש תומוקמה
"םימעה םתוא ואשניש ידכ אלו םיוגב ודריש ידכ אלו םלועה לכ לע וטלשיש ידכ אל" חישמה
ןהל תוחינמ ןניאש עשרה תויוכלממ וחוניש ידכ" תקפואמ רתוי הרוצבו .(בי םיכלמ תוכלה)
.(ב ,ט הבושת תוכלה) "ןגוהכ תווצמבו הרותב קוסעל

וירבד תא ליחתמ אוה ןכלו ,אובי רבדהש רומגה ןוחטבה ,הז ןיינעב שי דחא רבדש אלא
ימ וא וב ןימאמ וניאש ימ לכו ...דומעל דיתע חישמה ךלמה" :םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב
ךלוה אוהו "ונבר השמבו הרותב אלא רפוכ אוה םיאיבנ ראשב אל ותאיבל הכחמ וניאש
שוריפו ."ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו רמאנש וילע הדיעה הרותה ירהש" :וירבד ססבמו
לארשי ןיאו הבושתה לע וויצ ןלוכ םיאיבנה לכ" :ורמאב ,הבושת תוכלהב אבומ םירבדה
ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה רבכו .הבושתב אלא ןילאגנ
ךיהולא 'ה בשו ךיהולא 'ה דע תבשו 'וגו הלאה םירבדה לכ ךילע ואבי יכ היהו רמאנש ןילאגנ
רקיעה איה חישמה תאיבב הנומאה םצעש אל :םירבד לש םשוריפ .(ה ,ז הבושת תוכלה) "'וגו
םא" ךכ םושמו .וז הנומאל תמרוגה איה לארשי תבושתב הרותה תחטבה אלא ,ומצעלשכ
הפ לעבשו בתכבש הרות יפכ ויבא דודכ תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ דומעי
םא ,חישמ אוהש תקזחב הז ירה 'ה תומחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו
םלועה לכ תא ןקתיו יאדוב חישמ הז ירה לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו השע
היהי ומצעב אוהש םהיניבש ןושארהש ,וישעמב ותחלצה ךותמ עדוות ותוישיא :רמולכ ."ולכ
.הבושת השעי םעהש ינשהו ךכל יואר

תומי לש רדסה ךותב םנמאו .איבנ השעמ הז ירה הבושת ידיל םעה תא איבהל ידכש אלא
םירבדש אלא ,"םבל ןיכהלו לארשי רשייל איבנ דומעיש םיבותכ לש םטושפמ" הארנ חישמה
דחא רבדש אלא .(םש םיכלמ תוכלה) ומייקתיש ינפל םתעדל רשפא יאו םירורב םניא הלא
לודג רתוי איבנ אלא ,איבנ םתס אלו ,איבנ היהי ומצעב חישמה ךלמהש ,חוטבו יאדוו אוה
,היה רובס אלה ם"במרה .הבושת תוכלהב ם"במרה שריפ הז רבדו ,השמל טרפ םיאיבנה לכמ
בל ,ב םיכובנה הרומב רבדה תא ריבסהל ךיראהש ומכו הנכה ידי לע םדאל ול האב האובנהש
תעדכ ,חרכהב אל יכ םא ,יהלא רזע וילא אב זא יוארכ ומצע תא ןיכמ םדאה םאו .ךליאו
.איבנ תגרדב תויהל ליחתמ אוה ירה ,הזב הצור 'ה םא לבא ,'ה ןוצר יפ לע אלא ,םיפוסוליפה
.הזב ליחתה ומצעב וניבר השמ ףאו ,לארשי יחישמו םיטפושה לש איה הנושארה הגרדמהו
.האובנה הליחתמ זא ךכל הכירצ העשהו יוארכ רבדל ןנוכתמ םדאה םאש ,םירבדה תועמשמ
רחאל .חישמה ךלמ םע םג היהי ךכש ם"במרה תפקשהש ,הארנה יפכו .םיטפושה םע היה ךכו
רתוי םכח וליפא היהיש רחאמ ,האובנ לש רתויב ההובגה הגרדל תולעל לכב ןכומ היהי אוהש
הגרדל עיגיו לארשי גיהנמ לע םילטומה םידיקפתה תא אלמל הצרי םיניינעה ראשבו ,המלשמ
.האובנ םע "חישמ יאדו" לש הגרד ידיל עיגיו וישעמב ךישמי זא יכ ,"חישמ תקזח" לש

שיא יפמ שיא האלפנו הלודג הלבק ודיב שיש ,"ןמית תרגא"ב ם"במרה ירבד וראובי הזבו
.לארשיל האובנה רוזחתש

תוכלהבו הבושת תוכלהב ,ורפסב םימעפ יתש חישמה תומי ןיינע תא איבהש הביסה יהוזו
,שנועו רכש לש םלוסה ךותב חישמה ןיינע תא איבה הבושת תוכלהב .םהיתומחלמו םיכלמ
איבה םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהבו ,הבושתב רושק םגו ,הזה רקיעה ןמ קלח אוהש רחאמ
לכב לארשי יכלמ תגהנה םצע ללכב והירה חישמה ךלמ לש וניינע לכש ינפמ חישמה ןיינע תא
.םינמזה